Goudsche Courant, zondag 11 oktober 1874

Süflelelt ONS GENOEGKN Zaal KUNSTMIN ZONDAG 11 OCTOBER 1874 STAD AMSTERDAM 3 Leening groot 21 000 000 aflosbaar iii 68 jaren met Premiën van f 100 000 f 50 000 ƒ 25 000 enz De Inschrijving is opengesteld op Dingsdag den 13 October IS te AMSTERDAM ten BAADHUIZE ten Kantore der AMSTERDAMSCHE BANK AMSTERDAMSCHE SUCCURSALE DER BANQÜB DE PARIS ET DES PAYS BAS Heei n S RAPHAEL C WERTHEIM k GOMPEBTZ te ROTTERDAM ROTTERDAMöCHE BANK COMMANDITAIRE BANKVEBEENIGING RkNSBDIU VAN WiTSEir ROTTERDAMSCHE HANDELSVERBENIGING en verder bg de in het Prospectus vermelde Bianenlaudsche en Buitenlaudscbe Huizao alwaar Prospectassen en nadere inlichtingen te bekomen zgn Voorts worden ook inschrijvingen aangenomen bg de Heeren Wed KNOX DORTLAND j Tin MONTUN AC 1 ÖOÜDA 5 Leening StadAM STERDAM INSCilRlJVINGRlV D deze Lecning worden aangenomen door HOFFMAIV Cie Woensdag 14 October N 1581 1874 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien De insencUng van advertentifti kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave TE GEVEN DOOR DEN BEROEIUDBN ZWARTEN TOOVENAAR B E N A L I De beroemde Neger Physicus van Z M Aea Keizer van China Professor van het Collie van GAllini en van verschillende Hoven van Ajrika AANVANG ten 8 einde ten IOV3 Uur Entree voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 50 Cents per Persoon Entree voor Niet Leden 75 Cents per Per80 m Plaatsen j ijn te bespreken aan het Lokaal It 10 Cents van af Donderdag te geven door de Afdeeling 1 1 4 welwiHeude medewerking vaa Jbet OrcbsBt Per Aspera ad Astra op MAANDAG 12 OCTOBER 1874 des avonds te 7 j uren precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN © oor toeval tegen eer matigen prgs te KOOP aangeboden een 100 goed als NIEUWE Singer s lland Xaaimaehine eerste kwaliteit Te bevragen aan het Bureau dezer Coorost ÜMS Hoogstraat ROTTERDAM Ontvangen nieuwe MODELLEN € aslore Hoeden Hoeden vormen Hloemen Veeren imum FLUWEELEN WlMl Voor Winkeliers en Modisten mime keuze n voordeelige prijüen Mevrouw KRANENBURG vraagt met primoNovember j eene Tweede Meid P G die tevens geschikt is met Kinderen om te gaan Ta ten OEVER Markt Wgk A n 148 maakt xijnen geëerden Stadgenooten bekend dat hij zijn WINKEL in WIJN en GEDISTELEERD PAUFÜMERIËN TABAK StfUIF en SIGARENgeopend heeft belovende eene prompte en civiele bediening EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bi A BK iisrK iswd j N lAnge Tieodeweg te GK ada Daar er nog geen genoegzame deelneming is op de INTKEKBNLIJST voor ZES Tooneel Voorstclllngen te geven door de Vereenigde Tooueelisten van Amsterdam onder Directie van de HH STUMPFF en VELTMAN zoo zal dezelve nog drie dogen in de Sociëteit 0 s Geno£0£ii ter INTEEKENING liggea Prof Pergrer d Alion HaarExlract Dit bovengenoemde Extract geheel bemstende op de keunis der wetenschap en geregtvoardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en bet hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfriscbt en verhelderd iet oude i voorbygeffoan en alte is nieuw geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmiddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizenden bg tiendoizenden malen gebleken dat zulk een vermengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfameeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gg Prof Pergrer d Alion s RaarExtract moet gebruiken hetwelk a 40 Cts per flacon verkrggbaar gesteld bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon Rotterdam F A BORONIE Gouda Drik m A BrinkiMB Oudergeteekende heeft de eer bare begunstigen te berichten dat zy de NIEUWE MODELLEN van DAi lES en KINDERHOEDER heeft ontvangen benevens eene ruime keuze van BLOEMEN LINTEN VEEREN en alles wat tot het Moaevak behoort C C M GROOTENDORST Kleine Bazar Markt A 50 VV I RAAIJMAAKERS firma H KEMP Oosthaven B 17 Deventer KOEK van af 50 en 60 Ct tot 5 TAFELKOEK tot verschillende prjjs fabriekaat Jb BUSSINK DenenUr Verder vooihanden FBESTGEBAK KONINGINNE en PRIN CEaSEN BROOD ent te ZEVENHUIZEN om Contant Geld op VRUDAG den 16 OCTOBER 1874 des Voormiddogs ten 10 are ten sterf huize van den WelEd Heer P KEU ZER Pz staande in het dorp aldaar van eenen zeer net geconserveerden SCHILDERIJEN in Olieverw en STAALGRAVUREN een groot KABINET ORGEL eene groote collectie ROMANS en andere BQEKEN en nog eenige GOUDEN en ZILVEREN WERKEN Breeder bg biljetten Daags te voren te zien van 10 tot 1 en voa 3 tot 5 nar en informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen CORRESPONDENTIE Hat ituk TiQ B ui io odb volgend nr worden geplaattt Het itDlc u 1 il oogeKhilct om in oni blid geplaatst l nordü lUlDACTM De uitgave dezer CouMmt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUBGEMEESTER en WETHOUDERS rao Goaila brengen ter kennis rsu ila ingezetenen dat bet Ie Aasiullings Kobier der plaaiterijke directe beluling in deze Öemecnte voor het dieusijnar 1874 daar Heeren Gedeputeerde Staten ran Zuld HoUaud gonlgckeurd ter lO orileriuf aan den Heer Ontraugcr Aner UeoeePte it toegesouden Gouda den 12u October 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolkcvee Foetoun van Bergen IJzehooohn BUI TEN LAND BuitenlandHCh Ovei zicht Aan alle dingen kamt een einde Ouk aan de polemiek der Fransclie bladen orer de reikieiingen toer de algeiseene raden Zg hebben tronwent weer eenige aaiivuUnigs erkiezingen foor de nationale vergaderiug iu bet ertcbiet welke lau meer belaug zyn ddu bet napleiteu op verkiezingen aan welks uitslag niets mrer te rerauderen v dt De regeeriug maakt zich ouk tot den strgd gereed alleen in het departement der ZeeAlpcn scbynt zg zich van alle lumeagiiij te onthouden omdat zy tereobt vieest dat de Ofcrvloed ran candidaten de separatisten die daar talrijk zyn io de band zou werken Kr zullen dus alleen republikeinen en Ilaliaansubgezinden alt ernstige candi daten tegenover elkander stuan Van de her temmingen voor de Algemeens Baden zyu er 36 bekend namelijk 18 in cunserratieren en 18 iu republikriiischen geest De reit ran Maa Mabou naar het Zuiden is thans deCnitief uitgesteld de republikeinen kuunen ilaaibij de opmerking niet weerhouden dat ile eerste reis te slecht beralleu is en de regeenngsmaiiiien bang zyn bet Lere de Itrpubliek I iiug meer te zul eu boeren De zaak ran grnnf ron Ariiim brengt nlle pennen in Uuittchland en eldeis in bcnegiigui maakt oieiul de hoofden warm Allerlei geruchten ook de meest ouwaarschijnl ke worden rerspreid en ruiden geloof en deriJBiiden run Bisisarck luten niet nadezegeducbten tejieDstanJer in zoo batelgk mogrlgk een daglicht te stellen Toch komt het ons roor dat de handelwijze ron dru rgk8k insrlier natuur gk is Stukken zijn verdwenen uit het archief run bel Piirjgscbe gezantsolinp het ministerie ran buitenl zaken daarvan ooderrichl eisebt die op bij den gezani dic ze indcrigd ontvangen beeU Deze eikeiii dat hg er een leker auutal onder zgne berusting heeft doch weigert pertinent de teruggave llleruii rulgt een aanklacht bg den beroegden rechter en al wat rerder geschied is degerangenzeltiug en baiegerolgea zgn het werk van de rechtbank De bchandeliug dezer rechtszaak zal zeker wel meer liclit geren Met de opening ran den Rijksdag zal het wel Norember worden De meerderheid der Dnitsche regeemigeo heeft roeds haar goedkeuring gehecht aan het wetsontwerp betreffende hrt bankwezen zooals dit in eerste lezing door de bondsraadscommi sie is vastgesteld Met de wet op de rekenkamer zal de bsnkwct tot de eerste zaken van den rijksdag behooren d begrootiag zal waarschijnlijk nog niet gereed ijjn bij de opening van den rgksdag De aarlsbisscbop van Kealeo is lil de gevangenis ontslagen omdat in t eind batlotcn is om het ingehouden traktement van het bedrag der verschuldigde boeten af te trekken Men herinnert zioh dat eenige dagen geleden zich hetzelfde geval heeft voorgedaan met bisschop Kberhard en de rechtbank te Trier toen heeft beslist dat de ingehouden jaarwedde in rekening zon worden gebracht Een andere Pruisische bisschop kon echter onlangs geen rermindering rao inkomstenbelasting rerkrügen al waren zijn inkomsten do r het inhouden van zijn traktement rerminderd eu wel omdat het van hem afhing zich door gehoorsaamheid au de wet weder io het bezit te stellen ran zyn rroeger inkomen Te Mainz heeft de ICatholitke rolkspartij zich met dtt liberaltt gemeteo bg de g tfnes m wetlueaiagen de laatste heeft het onderspit gedolven 19 candidaten Tan eerstgenoemde paitij werden rerkozeo tegen 17 liberalen De zittingen van het internationaal pottcongres te Bern zgn gesloten De afgera rdigden ran alle landen met uitzondering ran die ran Frankrijk hebbeu eene overeeukomat geteekend tot vestiging van eene internationale post uaie loodat het congres uls volkomen geslaagd kan worden beschouwd en weldra eene regeling van het poilverkeer kan worden te geinoet gezien die weder een gunttigen invloed op de internationale betrekkingen vooral de handelsbetrekkingen zal kuunen uitoefenen Ds overgang van de koningin weduwe van Beieren tot den katholieken godsdienst is rast besloten doch zal eerst in bet laatst dezer maand plaats hebben Van politiek belang is dit feit niet De vorstin oefent hoegenaamd geen invloed uit en leeft sedert jaren in do grootite afjioiidering Het schgut geheel een zaak des hnrlen te zijn De ontvangst die Thiers in Italië te beurt valt moet de regeeriug van Mac Mahon wel ergeren TeHome beeft zich een comité gevormd om hem uitte noodigen de stad der zeven heuvelen te bezoeken en om eene manifestatie ter zijner eer te orginiseeren De oitnuodiging is door twee a eraardigden ran het Italiaansche parlement gesteld die aan Thiers hebben medegedeeld dat zg zich uit naam van verscheidene van hunne collega s en een groot gedeelte der Romeiniche bevolking tot hem wendden Het antwoord van den oud preaident ia nog niet bekend maar ookin Rome zelve betwijfelt men of bij de uituoodigiiig zal aannemen W De onderhandelingen tusschen China en Japan tut vreedzame oplossing van het geschil over de bezetting van Formosa doren voort naar men zegt met uitzicht op goed gevoht De New York Herald meldt dat de toestand in Louisiana zeer ernstig is en dat men roor hervatting der vijnndelgkheden vreeit Men berekent dat nu reeds 16000 negers het land hebbeu verlaten ENGELAND Dezer dagen overleed in Engeland een zeer kostbaar geestelijke de heer Thurlow toon van den bisBshop van Durham en neef van den voormaligen lordkanselier Thurlow deze beide heeren hadden liuu zoon eu neef zoowel bedacht dat hij voor de rerscbillende sinecuren die hg vroeger genoot en in 1825 1837 en 1853 werden afgeschaft een jaar A0VBETENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderljke Nonuners VUF CENTEN Igksch pensioen van ongeveer ƒ 140 000 genoot Als men nagaat dat de heer Tburlow bgna 7 millioen gulden heeft genoten oaidat hij vroeger niets gedaan beeft dan is het geen wonder dat hij als een kostbaar landgenoot werd bctcboowd DUITSOHLAND Op het Frankforter station te Berlgn kwamen ia de vorige maand eenige Duitaehe ingenieurs samen om de rerbeteringen die in den laatsten tijd aan bet materieel ran den Nieder Schlesisch Markischen spoorweg zijn aangebracht te betichtigen Men begon met een rijtuig Ie en 2e klasse dat van buiten erenals zulks in den laatsten tijd op alle Pruisische spoorwegen geachiedt met eene met de kleur van de kaaltjes overeenkomende verf beschilderd was geel roor de eerste groen voor de tweede klasse Van oinnen muntte het rijtuig uit door eene doelaatige inrichting der zijwanden tot waachtafel en door eene bgzonder gtmakkelgke slaap inrichting die verkregen was door de rugkassena beweegbaar te makeu Daarna werd de toestel tot rerlichting der rijtuigen door middel ran gas bezichtigd Ofschoon deze wgze ren verlichting reeds eenige jaren geleden in toepassing is gebracht was tij met in algemeen gebruik In den laatsten tijd erenwel is men meer tot deze verlichting overgegaan Tegenwoordig zijn er op den bovengenoemden spoorweg ongeveer 400 tgtttigen die met gas verlicht worden Dit gas uit parraCn zelhtandigheden ontwikkeld wordt m twee gesmeed gzeren cylinders die zicU onder lederen wagon bevinden bewaard Deze cjlinders kunnen zooveel bevatten dat met hunnen inhoud een rijtuig gedurende eene reis van Berlijn naar Weenen en terug helder aa verlicht worden Nadat vervolgens twee nieuw gebouwde postrijtuigeo lu oogenscliouw genomen waren waarvan het dak in afwgking van de gewone constructie roet ramen voorzien was en die niet alleen door gas verlicht moor daardoor ook verwarmd werden werd eene verbelering aan het remwerk van een wagen aangebracht bezichtigd Door deze verbetering is het mogelgk een wagen spoediger tot stilstand te brengen Eindelgk waren er nog twee wagens ter bezichtiging gesteld die met kleppen in den bodem en de iijivauden voorzien zoodanig ingericht waren dat zg in weinige minuten getost kunnen worden Deze soort van wagens waarvan er resds eenipe honderden in dienst en een groot aantal in a inbouw zijn hebben het doel den tijd benoodi J loor het lossen tot een minimum terug te brengen Een der geruchten naar aauletüing van de gevangenneming van graaf von Arnim onstaan verdient nog even te worden behandeld omdat juist daarbij zoo gemakkelijk is aan Ie tooneii lioo licht praatjes ingang vinden die onmogelgk eenigen groud I hebben kunnen Voo ill van ultramontaanschu zgde IS verteld dat van Bismarck zoo sterk op gevangenneming van von Arnim en teruggaaf der beJüelda stukken had aangedrongen omdat hij vreesde d it van die stukken gebruik gemaakt worden zou lu ee i tlugscbrift dat von Windhorst uitgeven zcti Nu licht voor de hand hoe onnoozeldie bencrr ig is Noch de gevangenneming van von Arnim noch de teruggaaf van de bewuste stukken had iets ter wereld kunnen baten om de uitgaaf van geegd vlugschrift te verhinderen Von Arnim toch beeft maaoden lang tijd gehad om ran dete dooumeiiteu