Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1874

itlhtntieke nfachriftea te laten maken en al rat kij handertlmanl vangen dan kan op grond van deze nfsdiriftrit toch tod Windhorst of iemand anders sr linjvtu ui In rerkooa Dan mq Hus onArnim tl z tT cl vaas zijn geweest indien Kg niet up tie fferste ainmnnuig de origineelen had uitgeleverd de eficliriricn had hij dan rasiig bekoadrn en er hit güoruik vim konnrn maken w it hjj wilde Vün BijTarck boreiiSIèn heefi met dpzc arrestatie iiiels te maken de rechtlmnk heeft in dtze geheel Z lfstandi gehandeld Bovendien is liet nog de vra ig f de slukkcit wei van dieii imt zyn dnt run lii marck al liet mi gelgke doen ion on ze lieiÉ M liouiien I e geheelè strijd komt ons vuoi te rijit iiiet zoo zeer om de knikkers maar om het recht vnn het spel Ook bij andere Pruisische ambtenaren is in den jons Ften lijd een paar maal voorgekomen dat ry gehoor gevende aan altraraoiitaaitecijie inbia zing stukken liebbin openbaar doen maken die niet Toor openbaarmaking waten bestemd liet werd dus tijd eena op afdoende wijze te doen blijken dat voorvallen als in Italië eii rankrijk met hooggeplaatste arobtenarea hebb n plaats gehad men deiike aan Lnmarmora Benedetti enz in Dujt clien dienst niet zouden worden geduld Von Bismarck liad niet noodig daartoe den weg der rechten in t sfaiin Ook von Arni staat nog onder hem als ambtenaar op wachtgeld en men had dus tegen hem ren zoogennaiude f Oisciplinar Uiitereuchuii kunnen iiistelleil Manr het onderzoek an zulke commissiëii heelt altgd voor het pobliek iets iiiquisiiorianis en le kanselier handelde dua veel verstandiger door de taak te tlrengeo voor de rechtbank Van partgdigheid dier rechtbank kan selfs geen scbyD van verdenking ijn BINNENLAND il I I GocD 1 13 October Z M heeft den majoor J K H de Boa ran Alderwercit s la suits van Iiet4ejct inCinteri op non nctivitcit gesteld y In de aflevering der Faderl ZeUëroe tniagen woot deze maand komt eene aankondiging voor van de Taderlandsche zangen door onzen stadgenoot ür C A Tebbenbolf onder den titel van Nederland eu Oranje in t licht gezonden by gelegenheid van IConings zilveren feet Ve maken zoo lezen we o a in dit bundeltje krhtiis met een dichter die zyn met ernaten liefde vol iiicuieu arbeid ons aanbiedt een arbeid die waarde behoudt ook al z jn alle koningafeesteiK lang voor oi i X t taal waarvan hij zich bedient it grkuisoht en welluidend kier en daar schoon en sierlijk £ r is in deze regelen zeker aohevé zeker cachet dat ons roor den dichter inneemt en ons doet tragen naar meer Na een oveiziclit Tan den bundel gegeven te hebben en een paar coupletten Ie hebben aangehaald van het Wilhelmuslied en de i rijheid8zang een volkslied vervjilgt de aankondiging aldus Hier is dus in veel goeds te roemen Hier spratkt een warm Nederlandich hart hier klinkt eene zuivere Nederlandsche taal Ofschoon wg rreezm dat deze zangen te degelyk zyn voor bet groote publiek wenscfaen wy ze in veler handea Gedachte en rorm verbinden zich bgna overal tot een liefelyk en degelyk geheel Ur Tebbenbolf meent het goed en ernstig met zijne kunst Dat hy tot ons volk nog meer spreke en tinge Deze aankondiging is vaa de hand des beerea 3 A Touis te Santpoort Staten Generaal Tweede Kameu Zitting van 12 Oct In deze zitting zyn de aan de orde gestelde wets ontwerpen allen aangenomen Ingekomen is een voorstel van de hh van Eek en Bredius daartoe strekkende dat de kamer de wenschelijkheid uitipreks dat de regeerinf in hare betrekking tot het buitenland zal trachten arbitrage te doen aannemen voor geschillen tusscben beschaafde natiën in den geest van de motie Bichard De kamer heeft bealotrn bet adres an ingezetenen van Stryp te verzenden aan den minister van binnenlandsche zaken met terzoek om inlichting De kamer is vervolgens op reces gescheiden Bet Vaderland bevat een stuk van den heer Mr S van Houten naar aanleiding der Kei op den kinderarbeid hetwelk bij de redaotieii vso andere bladen verzoekt over te nemen In ons volgend nr zullen wij gaarne aan dat verzoek voldoeu Eergisteren is te Lrkkerkerk een aanslag gepleegd op het leven van den notaris W A Megboom aldaar De da Ier is aangehouden en ter beschikking der justitie gesteld Bijzoadcrheden zijn ons nog niet bekend Dei tiillaB eerst uit je instructie waarnede een aanvang wordt gemaakt blijken Pc 8 cindidatcn die ricli Zaterdag te s Hage hadden iaiigemeld voor eene akte oor ile Pransche taal werdfu n len afgewezen Voor de hulpondarwijter kte werden 17 cnndjdnten g xnmi ee d Daarvan werden 9 fgewe eu en 8 ti egelaten waaronder de hh t J Ooudnua uit Krïihpen a d IJsel eo I Kalkmsa nit Capelle a d IJsel Duor stemgerechligdo Ingelanden van den Ërndracblspoider te Zevenhuizen werden verkazen tot l ijkgr iar du heer K Joiigeneel en tot Heemraad de liter 11 V Cording In de afdeelinfi tweede kniaer werd het wetsontwerp tot vaststelling der begrooting wegens ileu arbeid iler gevangenen voor I87S overWKgen Blijkens het verslag weiil in erae afdeeliiig hel ilenklxeld geopperd om in navolging van hetgeen in P qgeland gesohitrlt de crimineel veroordeelde gavaugeneii te bc lasten met het aibeidsn aan openbarf werken Bij Ie commissie ter ondersteuning van de werk liedfn lier verbrande suikerraRiiiadeiy te Amsterdam 19 tot verleden week ingikcraen reeds 21 lOO Ten bewijze Jat vftor veulens hoofie pryzeii be steed worden knq djeaeii dat door den landbouwer J Boer te Br rg Ambaclit op Ar Ameidesche piarileninarkt een veulen is aangekocht voor de som van 21B Zaterdagmiddag is te Utrecht ren talrijke bezochte vergaderiug grhou len van belangstellenden in het pIsR door dr N Moutbaaii aldimr geopperd om door gezamenlijke ma trefieleii goed vleesch tot een billijken prijs te b komen Nadat de heer Mouthaan ue aanwezigen welkom geheeten en kortelijk van d nl op van zaken mededeeling gedaan liiul werd sp tedig besloten niet tot het oprichten v nn rene vli eschhouwerij over te gaan maar overeenkomstig hit door den heer Mouthaan ontwikkelde plan een slachter in staat te stellen onder controle der belanghebbenden goed vee te slachten co dat op billijke voorwaarden te leveren Aan eene Commissie is de verdere uitvoering opgedragen Men schrijft uit LeUlen dd 12 Oototaef Mevrouw de wed A Blussl de Jonge geb Maizonnet ingezetene dezer gemeente heeft het zeldzame voorrecht beden in tamelijken welstand haren lOln verjaardag te vieren Zg is nog steeils volkomen in het bezit barer verstandelijke vermogens De heer A D van Buren Schele schrijver van een aantal romans is te Amerongen op 73jarigen leeftijd overleden Km het bankiers consonium der Amsterdamsche premieleening is du vraag gesteld of niet volgestorte loten al dan niet deelnemen aan de trekking op 1 ï Dec e k Ken definitief antwoord kon niet wordengegeven maar deze qu nestie zal spoedig worden beslist Kapilalut Wegens de toenemende bevolking bestaat in de gemeente Urk groote behoefte aan woningen Vele jonggehuwden zijn genoodzaakt bij ouders en familie in te wonen De Banetoeldache Courant van den Jósten September bevat een advertentie waarin doctor Bcijrn zyn diensten bij mingc oeilen tegen compante be taling 40 centen de dagvisite aan huis en 26 centen voor consultatie te zijnen huizi met bylevering van de noodige geneesmiddelen daaronder begrepen aanbeveelt Dit heeft de concurrentie opgewekt waardoor in dezelfde courant var den 2den October jl docter Vil r deze advertentie liet plaatsen Dooter Viller K K geheim bofarts Bidder van 25 orden lid van 99 geleirde grnoolscbappen I geeft bg dezen kennis dat hg van beden af de boeren buigsrs en buitenlni niet tot de gemeente of diaconiearmen behoorende behandelen zal tegen comptante vooruitbetaling van 39 centen de dagvisite enz met byleverir g van de noodige geneesmiddelen Af ua Pompa door een geexnmineerden boerenarbeider klaarg emaakt daaronder begrepen Doch dit is nog fliet alles Ieder patient die zich aanmeldt ontvangt gratis I doosje anijsdrop Vs fleschje beste eau de cologne 1 stuk zoethont om op te zuigen maar let wel nog daarenboven geef ik een verzegeld pakket inhoudende 1 pgp lak 24 beste stalen pennen 1 uitmuntend potlood dat dobbel sehrgfl en 1 memorandum of notitieboekje Hoe is het mogelijk zult fig zeggen Baar luister uw verbazing is nog niet ten eind De eerste lUO pitienten ontvangen nog een nieuw onopengesneden fraai boekwerk getiteld De geheimen il een Harem en wat nog alle tot dusverre gedane aanbiedingen onrer concurrenten overtrrfi in iedere tien exemplaren van genoemd boekwerk is er een waarin ren bewijs ligt om gratis een klei getrokken te krijgen terwijl den 9 anderen die niets trokken als consolatieprije gratis een lavement toegediend wordt De rector van het stedelijk Oymnasinm te Maastriabt heoTt bij den aanvang vau het nieuwe schooljaar lie navolgende circulaire aan den ouders ea voogdfii der leerlingen geridit lle ondrrKeterkende 1 rn it ouders en voogden vni de leerlingen van het jjrmnnsiiMi in kennis 4at het den leerlingen verboiirn is om lid te zij i tan sociëteiten ol vereen I gin gen en dat dit gelijk n gesteld Horden met bet bezoeken van kaffiebuizeaof berbergen Al vereenigen zich leerlingen ook met oorspronkelyk doel zooals het vaak beet tot orfening en genoegen en gebeuren er ook geene misbruiken dan heeft tueh de ondervinding veiledeu schooljaar opgedaan den leeraren bewezen dat deze soort van vereenigiogen te veel hun hart en geest inuenen ben van antXigf stadie aflnkken en bg ben eene verkeerde richting teweegbrengen Uaattricht 6 Oct 1874 De rector can hel lymnaiitm Dr J L Maeres De postmeester generaal van Singapore haalt in zijl laatste jaarlijksch rapport als een staaltje van excentrieke adressen op brieven het volgende aan Mejuffrouw mét het witte kruis op den armband Peterboro Station Verterschingsknmer Vift Marseilles Toch ia die brief en ook dit schgnl een sxeeotriciteit behoorlyk aan de juffer met bet witte kruis bezorgd Jaarlijksch Verslag van de Vereenifitig tot voortdurende ofiertttnning der nagelaten betrekkingen van verongelukte ciiKherf der reederijen te Kattmjk aan Zet m Noordwijkaan Zee In het afgeloopen boekjur zijn ontvangen Aan oontributiën van de reeders die zulks gedeeltelijk van de inkomsten der tisschers afhouden Van 44 BomiChaiten te katwgk ii 3 188 9 dito Noordwgkii 3 27 ƒ 159 Aan een lejaat v den heer M Viralj J Dz 8000 Jaarlgkscbe bgdrage van 60 cent of hooger 904 61 Kenteu 1104 80 61S8 45 De Vereeniging Heeft dit jaar onden iennd 78 weduwen weezen en bejaarde personen zijnde de nagelaten betrekkingen van de verongelukte bemanning der bomsehuilen de Industrie de drie jebroeders Zorg en Vlijt Vrouw Neelije Katwljks Welzgn de Adriana Katwijks Welvaren de jonge Dirk de vier Gezusters de drie Gebroeders Victor Jacob de hopende Visscher Vrouw Jacob en Vrouw jobannn De Vereeniging heeft uitgekeerd in dit boekjaar ƒ 2967 35 gediuende de zomermaanden voor elke weduwe 1 25 voor elk bejaarde O S o elk kind 0 25 en gednrende de winiermaandea i voor elke weduwe ƒ I IO voor elk bejaaftle 1 10 en voor elk kind ƒ 0 35 per week Het kapitaal be taat na nit Eene inschrijving op hel Grootboek der De Vereeniging eindigt haar verslag met opreobte dankbetuiging ann allen die hare pogingen hebben ondersteund zg wenscht dat door jaarlyksehe kgdragen giften en legaten haar fonds meer en meer aanwassen moge De Vereeniging voornoemd SAMUEL LE POOLE VoortiUer A VAN DUIEL Secretarie Leiden 1874 De Ondergeteekende brengen ter kennisse van ben die deelgenomen hebben aan de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning v n nagelatene betrekkingen van verongelukte visschers te Katwyk ea Koordwijlr tan Tne dat eerstdaags over bet bedrag wan rvoar is ingeschreven per quitentie zal worden beschikt Het groot getal interkenareu te dezer stede g Ifigt vau de ingenomenheid met deze mfu chlieveode vereeniging de sub commissie alhier br igt zgiien warmen dank ook die der boo d commissie voor hunnen gorden wil en voor de milde gaveu waardoor zij de yelfvoidoenirig hebben leden te zijn rencr vereeniging ten doel hebbende voortdurende oiirlersleuning van ongelukkige weduwen en weez n wier mannen en vaders verdronken zgu bij bet utoefenen van hun gevaarlijk brroep De ondergeteekende zijn steeds bereid inlichtingen te geven aan hen die zich bij deze vereeniging willen aansluiten De jaarlijksclie contribution worden door de leden zelf bepaald ze zijn slechts verbindend tot wederopzegging Het laagste cyfer wat voor het lidmaatschap wordt vereischt is vijftig cents s jaars Als bijzondere gitten tijn na vorige opgave nog ingekomen bij Ds Vorstman van j C 5 De Suh Commitiie voornoemd D W WESTERBAAN M A O VORSTMAN A SCHONEViiXD v d CLOET non Ja October 1374 Koloniën OOST INOIE BATAVIA 29 Augustus Te Batavia ia het volgeml telegram ontvangen SaMarang 26 Aug Heden heeft na telegraphiBche machtiging van den Ij ouvernenr Geiieraal in tegenwoordigheid van den algemeenen srcretaris in de drssa Toegoe afderling Kmdal het hoogst belaitgrgke feit van eerste conversie van communaal in iodividurel grondbezit plaats gehad Oe jLoeomotie deelt omtrent dit feit de volgende bijzonderheden mede Een zeer belangrijke gebeurtenis had heden in dessa Toegoe van hr t district Kaliwoengoe plaats Eenstemmig bad de bevolking daar bet verlangen te kennen gegeven om het communaal groiidtiezit der bouwveldeo in erfelijk individneel bezit veranderd te zien en nu werd in bijzijn van den algemeenen secretaris die teirgrnphisch van Z E den üou erneurGeneniiil macktiging ontvangen had om overal waar I de inlanders algemeen een dergrigke conversie weusoh 1 ten daartoe mede te werken tot dien gewicktigsn maatregel besloten nadat nogmaals de bevolking hare ingnoraenbeid daarmede had betuigd en nadat op herhaalde vragen of zij nit vrijen wil de verandering vroeg of zg bij haar wensch volhardde en of aller belangen behartigd waren ondubbelzinnig toestemmend graiitwoord bad Op een reeds gereed gemaakte blokkaart is thans aan ieder rechthebbende zyn aandeel toegewezen en is verder aangestipt wat als apanage bij de dessa moet big ren Zoodra de jaarlijkscbe vcrdeeling gewoonlijk plaats heeft zullen de velden der dessa Toegoe drtnilief erfelgk individueel door de inlanders bezeten worden De Eesident die evenals de ads res van Demak Grobogan Salatiga en Ambarawa eenige regenten controleurs en andere ambtenaren met den ad res van Kendal bij de gebeurtenis tegenwoordig was hield tot de bevolking een toespraak waarin hij haar op het voortreffelijke der verandering wees en die een uitstekenden indruk maakte Wij wenschrn dm ads res van Keodal geluk met het feit dat de eerste stoot voor een allergewichtigsten en hoogst nuttigen maatregel als de conversie van communaal in individueel bezit voor Jtva heeten mag in zijn afdeeling gegeven is en de rfts van den heer liovyssohn Norman welke aan de nplossing van het vraagstuk zrker zeer bevorderlgk isr geweest hraft daarmede een bijlont er te roemei resultaat verkregen Ue baan is nu gebroken B het leger hier te lande komen op dit oogenblik 30 offlcieren van gezondheid te kart de nog aanhangige aanvragen om ontslag niet medegerekend Naar het Mg D v N I verneemt is door den Gouv Gen per telegiaaf hrt voorstel gedaan in de positie dier officieren op afdoende wgzs verbetering te brengen Omtrent den smokkelhandel zegt de Indiër tgn nog mededeetingen te doen Uit onwraakbare dooamenten is namelgk gebleken dat gedurende het jaar J878 van hier voor een bedrag van ƒ 266 857 wissels bg s Unds kas zyn genomen voor te Soerabaya canteerenda Chineesche en andere Srma s terwgl geen eukel stuk koopwaar diarvoor van Soerabaya hierwerd ingevoerd Gedareude de eerste zes maandenvan het loopende jaar is dat bedrag nnn wissels bij s lands kas reeds gestegen tot 283 670 evenpensvoor Soerabaya en evenzeer Z onder eentgen invoervan daar naar hier Waarvoor heelt al dat geldgediend In eene correspondentie uit Atjeh voorkomende in de Sour Court leest men het volgende Zoo ellendig en bedroevend de tocjiand vaor de soldaten geweest is zoo goed hebben zij bet tegenwoordig Aardappelen groenten tabak wyn en bie alles kunnen zij bekomen uitgenomen brood waarvoor men echter ook weldra de noodige maatregelen nemen zal Het gevoel van tevredenheid straalt dan ook nit elk soldateuoog en de gezondheidstoestand wordt by 4en dag beter De overste de Jong der admiuistralie wordt dm ook bijzonder geprezen aan hem heeft menigeen bier veel verplichting voor zijn onvermoeiden ijver rn pogingen om in de aanvankelijke nete lige positie iler minderen deze gunstige wending te te bewerkstelligen Zachtjes aan wordt onze positie hier nit ren militair strategisch oogpunt beschouwd ook veel beter INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Op ÜEds onpartydigheid rekenende verzoek ik URd beleeUl onderstaande in de GouducJte Cl op te nemen Hoogc Vlcescliprljzen Na al het geschrijf dat er reeds in deze Courant heeft plaats gehad betrekkelyk de honge vleeschpryzen bier ter stede wrnschte ik Ungs de cn weg ook nog iets daarvan ouder de aandacht mijner stadgenooten te brengen waarop r te xeinig is gelet of liereif wat gelieel buiten de rekening is gebleven de KWALITEIT van bet vleesch Niemand took zal beweren dat het ken onverachilM is vielke kxaliteit van vleesch hij voor zijn geM ontvjugt en wanneer men daarop niet al te kiesch is behoeft men waarlijk niet over de hooge vieescbprijzeo hier ter stede te klagen want dikwgis genoeg wordt het zelfs rood geklonken dat er goed vleesch tegen 20 25 a 30 Gts bet halve kilogr te verkrygen it doch wil men primo kwaliteit van vleesch dan is zelfs eene Maattchappij niet in de mogelgkbeid het goedkooper te leveren dan ket thans kier door solicde tlagert wordt verkocht Tot staring van myn beweren laat ik hier de vleescbprijien zooals zij thans door de Maatschappij te s Hage zyn genoteerd vo gen na eerst mgne eigene pryieu te heblien medegrdeeld ten einde elk belangstellende zich van de waarheid kan overtuigen HAAS SC per kilo biefstuk 1 80 VLEESCH zonder Beeft 1 00 met Bern i IROLPE VSVLEESCH I IlaPFKN en GEHAKT 0 90 O 90 JrUNDVET O 80 fSCHENKELVLEËSCU zonder Been 0 70 KOETONQ 1 76 O IO 1 20 per kilogram zoowel KALFSLAFPEN alsGEHAKTen KALFS bie tUk HAAS 21 BIEFSTUK l VLEESCH zonder Been I ld met Been ROLPENSVLEESCH tr LAPPEN en GEHAK MlKLAPSTüK wJVET ISCHENKELVLEESCH iTONH NIER 1 60 per N pd l tO 1 25 U H K 1 05 v ff ff ff t ff ff ff stuk per N pd 1 00 0 75 0 65 a HAAS J BIEFSTUK Pl LAPPEN en GEHAK gl VLEESCH met Been 1SCHENKELVLEESCH KOP SJLEVEB 1 50 0 0 1 40 1 35 ir 0 1 15 0 0 M 0 70 MEHGPIJP NIKR POOT ZWEZERIK 0 f If n w n 2 a 3 perbtult 0 60 0 40 O 0 0 30 0 60 Ziedaar dan coachte stadgeiiooten hetgeen ik ge neead heb onder ave aandacht te moeten brengrn tot tegenspraak dergeaen die beweren dat hier de rleesohpr zen eoo hoog boven anderen plaatsen zyngenoteerd Met achting teekeoende UËd Dienstwillige Dienaar J W BKAKEL Set ttulge van den heer Brakel Uefi ten minêie dit voor hoven dat van ry collêgot die voor een paar weken in ons Had de kooge vleeachprijzen t erdedigde dat hij mei cijfers aankomt en die ter vergelijking aanbiedt En toch ook zijn stukje hevredigt om niet Immers niemand zal UKeren dat reedj overal eld s de vleeschprijzen tol eene billijke hoogte zg teruggebracht en dus kan het feit dat in den Haag de prijzen even hoog of hooger sgn dan hier niet èetcijzen dat afslag onmogelijk is Ook in den Haag toch getuige de Haagsehe dagbladen Kordt prijsverlaging aangedrongen DaÉ hij Juist de prijzen eener vleeschhouwehij aa Aaa bewijst ook weinig daar niet bewezen is dat het doel dier inrichting hetzelfde is als dat van de vleeschhow wer J die men hier teil oprichten nl niet aan de aandeelhouders hooge interesten te bezorgen maar aan ieder goedkooper vleesch te veracluifftn De s Gravenhaagsche vleench houwer ij is trouwene naar het schijnt op eigenaardige W jze ingericht daar men in het adebland van 7 Oct o a leest dat dé lagere standen die daar hun vleesch koopen alle reden hebben zich over de oprichting dier vleeschhouwerij te verheugen De heer B meent voorts dat er tot nogtoe hij kê $ in deze courant gezegde over de vleeschpr zen geen sprake was van de qualiteit van het vleesch niaar het spreekt van zelf dat ieder ook zonder dat uitdrukkelijk te zeggen vleesch van goede qualiteit bedoelde SE Eed ACTIE Vergadering van den Gemeenteraad Mundig IS October Tfgenwaordig de hb tid Bergeo IJzeDdooro roorx Viruljr Uemj Kikt Pnnce Kranenbnrg Westerbaan M ulier vaa Ëitrsaien Poet Urost ilesKmaker Hoogenboom Samsoui ea Straver de beer ran Vreamingeo had kenais gegeven door ongrsteldhrid de Tcrgadering niet t kaaaeo faijwonea De notaleo der vorige vergadering worden gelefea ea gearreiteerd De voori deelt mede dat Soffré zga ootalag beeft genomenals schipper in faet overzetveer aao da VUmiugstrsat daar bgniet ODtler controle wilde etaao waarom bet na voorloopig wordt waargenomen door Bik Notif Isgekomea eene miBaive van hb Gedeputeerde Staten dezer Provinete faoudeode goedkeoring tot al ataod van grond araden kleiweg ten behoeve van het R C Parochiaal kerkbestuur Notif eene miuïve van dezelfde hoodende goedkeuring van den taat van begrooting der koaten van de acbatterij voor betdienstjaar 1875 Notif eene raemorifl ran B en W op het rapport der Commiwie in wier haodea wu griteld de b rooting vaa 1875 die om verschillende redenen de voorgestelde verhot ingen op een paar aitzouderiDgen ifti blijven aanbevelen ter viaie ecD voorstel van de Commissie van Toezicht over het Stedelgk Museum van Oudheden die reraoekt het Keglementvan het moseom te wyzigen ten opzichte van de eotrépgclden iu zooverre dat er voortaan gelegefüieidAoa xgn aicb te abonQeerea ter visie eeoe missivB van Librjemeeaters bomende mededeelmg dat zij met leedwezen het afkenreod votum van den Kaad ootviagea daar ztj lich badden gevleid dat een nauwgezet onderzoek der motieven tot een ander volam zoo hebben geleid eo dat de begrooting niet ia overschreden kennïag vier aisflives vau de hh mr J H van MIerop dr F de Wilde ar H Usael de Schepper en G A Oadijk dat zy de betrekking van lid van de openbare gezondheida eommissie aaaDcmen en eeoe van den beer G Straver dat hg voor die betrekking bedankt worden voor k nni3geving aangenomen terwyl in tene volgende vergadering voor laatstgenormdt ocne beuoeming zal plaats hebben eeoe missive vao dea hrar J M Noothoven van door oanoemeode de benoeming tot lid in de pi Schoo1commi i v eene missive van den heer P Broits Middel die bedrinkt all lid voor de comraiasie van toezicht over de stnds inoliekscboot terwijl tevens door den voorz wordt mede rpdeetd dat de heer J F ï afeber die in eene vorige vergadering tot lid in genoemde commisaie was benoemd niet bestant naarora in eene volgende vergadering tot de benoeming van tviee leden in bedoelde commissie zal worden overgegaan een adres van H den £ del die verzoekt benoemd te worden tot schipper in het overzetveer aan de Vlaming traat ter visie een adres van eigenaren en belanghebbeodea in de stoomboot Leeawirdcn kennis gevende dat doordien er tnec schepen naast elkander in bet vaarwater lagen nabij Alphen door genoemde boot lek is gevaren waarom zij schadevergoeding van de gemeente eischen B en W zyn van meening hiertoe ongehouden te zyn met welk gevoelen de vergadering instemt een adres van de schippers in het Amst veer die verzoeken om het nog aanwezige van de oode kraan op de Gouwe aftestuan en om alsdan een eigen heischpaat op dezelfde plaats te mogen daarstellen wordt algemeen goedgekcnrd de voorz deelt mede dat dd boeken en kas van den Gemeente Ontvanger zyn nagezien en ÏD orde bevonden aan de orde ia een verzoek v a den heer C G VVemmeralager om ontslag als hulpondertvyzer aan de Openbare nrmcnscbool Aangezien genoemde persoon naar O 1 vertrekt wordt van den gcwoneo regel afgeweken en het ontslag met 1 November verleend Wordt bcooemd tot boofdondernyzer der nienwe armensehoo de beer S loathamus van Westmaas Niets meer aaa de wde zyode eindigt de vergadering Laat ste Berichten DXunCtien fWyct De Bairische Kourrier nieldt lat de koDinffin moeder beden middag in de Wnttenhofer p rocliiekerk nabij Hohe nschwangau de katholieke gel ofdbcHjdenis heeft afgelegd Weenen 12 Oct De Tagespresse lognimtraft het gerucht dat de door Graaf Araim nchtergehuuden Vij hebben bij het bestuur van de Banp h 3 vleeschhonwerij om inlichtingen gevraagd aangaande dotl eu Hrrking dier inrichting dooh wij ontvingen slechts een ouvuldocnd antwoord uu Kfcu