Goudsche Courant, woensdag 14 oktober 1874

Vi Udag 10 October W 1Ö82 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDÜeblad voor GÉda en Omslreken I inzending van advertantidn kan geschieden totléén uur des namiddags van den dag der uitgave ê A ten OEVER Markt Wijk A n 148 maakt zijnen geëerden Stadgenooten bekend dat hg zjjn WINKEL in WIJN en GEDISTELEERD PA KFÜME1UÊN TABAK SNUIF en SIGAREN geopend heeft belovende eene prompte en civiele bediening itulken bij Honganrsclie magnnièri wiren geborgen en er reeds stappen waren gedaau om ze openbaar te mnUn Berlijn 12 Oct De ewrutle Ztitung drelt u brief toede ii graaf Ariiim Bait enliurg iinn din Fiesidcnt van het Lotharinger Oistrivtstestuur nnarin by verlilaart dat er volstrekt geen f rüiid bestuat voor het gerecht dat hij beiast is geveest met onderhandeliiigeu bij zijn zwager graaf Arnim uui dezen over te halen tot vrgtvillige teruggave der ehtergebouden stukk ii 700BI EELIS UMI Er wordt ter overneming aangeboden eene florissante en in volle werking zjjnde VleeschhouweriJ met annexe STALLING SLACHTPLAATS GEREEDSCHAPPEN en het daaraan verbonden PERSONEEL zeer geseliikt ter uitbreiding voor eene op te richten onderlinge VleeschhouweriJ op eea der drukste standen van Gouda op nader te bepalen conditien Brieven franco onder letter V bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Voigeus de nvondbladeo heeA graaf Arnim eene civiele actie ingesteld om de erkenowg te verkrijgen Tan zijn recht van eigendom op de door hem gehondcu stukken Ten gevolge van het officieel geneeskundig advies wordt hij morgen naar eene zieken inrichtiug overgebracht Kantongereclit te Gouda Op de terechtzitting van den lo October li ijn de navolgende personen veroordeeld J V S ïüt eene geldboete van ƒ 20 of vijf dageu subs gevai gejiisstml wcyens bet te Gomln uitstallen van verjcbe worsi welke met vuoruf door een ter keurmeesters was goedgekeurd L O Tot eeue geldbortc van 3 of een dag subs gevangeiiisstrat uegeiis het te Gonda als geleider au eeu mu uoiideu bespanuen kar uiet gaan Haast de bunden gevestigd te GOUDA ALGEMEENE VERGA0ÉRING van Aandeelhouders op WOENSDAG den 28 OCTOBER e k bg den He r van den BERG aan Stolvjijkerduiê bij Gouda des morgens ten half twaalf ure Onderwerp Bespreking tot verlenging der termgn tot het uitgeven der volgende series De DIRECTIE i C d Ë Tot vier geldboeten én van 3 eu ikie tm ƒ 1 of aubs gevangenisstraf vsn een dag voor elke boete wegeus het te Gouda 1 als geleider van een met bunden bespanueu voertuig niet gaan iiaa die honden eu 2 bet r deu met drie aangespannen houden die niet voorzien aren y a muilkorven i 1 Tot twee geldboeten elk van ƒ 1 ofsnbs gevangei isïtraf van ten dag voor elke boeten wegens het te Guilds rijden met twee aangespaaoeo honden niet vsoiziea laii muilkorven Openbare Vrijwillige Vcrkooping te GOUDA van het iu solieden staat onderboudeu A V Tot I wee geklboeteii ieder van ƒ 3 et subs getaugenisstraf van Inee dagen voor elke boete wegeiiS bet te Gouda hebbeu van twee aaugesjMuneu honden uiot voorzien van muilkorf eu zulks ua gedurende het laatste jaar voor gelyke overtreding te z jn veroordeeld geweest S H Tot eene geldboete ran f of subs gevangenisstraf vau een dag wegens bet te Gouda i niet doen uitwieden der straat voor de loor luio f gebruikte noniug rn de tweede helft der maand Augustus Ku allen la de kosten dea nopds inrortletbaaT by lijfsdwatig Burgerlijke Stand rf GiBOKtN 10 Oct ËlizslKtti oo iirB A A C van A ch n E SparnttRy 11 Jnn ouder J Slegt en E Schailoo 0 Tei idi n 9 Oct S Tan der Loaw 9 m 10 H Laurier 2 d J Nien erkeri cd i H Verrgo 70 j 11 C K Leeraen 5 d U vao der Wolf 11 v ADVERTENTIËN Mevrouw van BAVESTELTN vraagt eene terstond of 1 NOVEMBER Uouwe C u 9 GENAAMD BELLEVUE met grooten TUIN ERVE en verdere Aanhoorigheden staandeeii weiegen in de St Anthonrestraat bewoond door Mej de Wed a VERHOEF de Veiling op MAANDAG den 2 NOVEMBER en de Afslag op MAANDAG den 9 NOVEMBER 1874 dês voormiddags ten 11 uur in het bovengenoemde Koffijhnis Bellevub Te aanvaarden den 2 Jaiiuarij 1874 en betaling der Kooppenningeu 30 December 1874 Breeder by biljetten en inforraatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen O van GENT Blauwstraat H 10 Biyft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Puik GEURIGE en WATSRHOUDENDB Versterkend Oezondheidsmeel B ADEMAtc Arnhem Dit uitmuntend veedeet voor Zuigelin I gen Menschen en Kindered met iwakke emjeverteerinffs on anen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatscbappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot a a n t a 1 Jïeeren Doctoren is verkrijgbaar in tussen a ƒ 1 en a ƒ 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bij P J MELKERT y lZ 7Aen bij C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az CONGO ÏHBE Geurig fijn vansmaak l éOp jKg Zeer goed en geurig 1 20 p j Kg Zeer goed 1 p V Kg Zeer goede STOPTHEE 0 65 p V Kg C J VISSER CÖ7 Wijnstraat 135 ROTFERDAM Stoom en Landbonwwerktuigen Ondergetcekende beveelt zich aan tot het Verdrijven van Wandgedierte Zoo het noodig is kan Z E praktisch bewijzen geven onder getuigen dat zyn middel de beste liifslng geeft Zicli aanbevelende noeme zich Gouila Druk vu i Brinkauu t Uw Dienstw Dienaar T C DOESBURG Zij die zich voor den a s winter willen voorzien van GASCOKE gelieven zich binnen vijf dagen bij den ondergeteekeade aan te melden met opgaaf van hoeveelheid daar er slechts ééne lading aangevoerd wordt Alsmede voortdurende aanvoer van puike HAARD KAGCHEL SMEE en MACHINBl KOLEN tot concurreeiiende prijzen Gouda 14 Oct 1874 J H SPIERINGS Kattensingel Q 128o Openbare Verkooping VAN BENE Bouwmanswoning metZOMERHUIS SCHUUR vijf roeden HOOIBERG ERVE TUIN BOOMGAARD en eenige peroeekn by uitstek goede te zamen groot 12 bunders 59 vierk Roeden 77 vierk ellen en staande en gelegen in den polder Reijerskoop onder de gemeente Boikoop op DONDERDAG den 22 OCTOBER 1874 des middags ten 12 ure in het koffiehuis Htamonie van d n Heer LAMPE aan de Markt te Gouda Breeder bjj biljetten ea informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen 286 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 OCTOBER 1874 Slijm en Naagpillen Ueu PILLEN die sinds vele jaren mei het beste gevolg iegca de Slijni en als maagVOrSterkend gebruikt wurdeu door bare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed IcKcu de gal en zeer zaCht laXOreUd zijii ziju tegei asJ s cent liet doosje met benut rail het gebruik rerkrijgbaar by de uarolgeude Heereii te i Amaterdaoi M Clébau C Droog Heilige weg D321 üleiaivijk 8 d Kraala Bommel Zalt J d Vegtc Delft E Wilschut üeirslisteii i Koek Deventer Gebroed Timan Dordrecht H J Gjllay Uoudn L Schenk óp de Hosfistraat a Uage Viaser iu de Spuistraat Haastrecht K Oosterliug Leijilen J T Terburgh Haarlemaicratratt Lekkerkerk A den Oudatcii Liiischoten B KruiiboC Moordrecht G H Post Rotterdam v Santen JCoIff korte Hooiddeeg Schiedam Wed A H Bombouti Schoonhaveu A Wolff Stolwijk A ZgilerUan Tiel A Fnasseu ütreeht V Altrna op den Steenv ovu de Pal kerstraat ii 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zerruhuizen A Prioa De SLIJM en MAAfiPILLEN Tieroid roljjeni bet echte recept zij door my te Oouda allan eu uittluitend rerkrygbaar j aiteld bjj den Heer h SCUËNiC op de Hoojtstraat LET WEL Om Ik dooaje der eehle en sinla onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagplllen is eea biljet voordien met de handteekening van J J SCllBËUDËR apotheker welke handteekening ziek ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zija en zich te wachten Oor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen CORKESPÓl DENTI E Het ingrzunilBo stak tid J ifl niet roor oQs bUcl geadiikt Het Btuk VOD S P V d K bevat vooral in aanmefkiag g Domeu de uitgebreidlieid van bet stuk met veel oieuwiin zake do vlecscbprijzen Wij kunnen geen zoo groots rnimte afstaan vool zoo vele woorden die zoo wtinig beteekenen de Bkda€TJJU De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stad geschiedt de nitgare in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 i BUITENLAND Buitenlaiidscli Overzicht Oulreiit de kansen der Fransche republikeinen bij da aauataaude aantullingsverkieiinfen root de ua ergaderiiig rerueeml men dat iu 8eine et 0ise de beer Sciiard leel kaui heelt teKeuover den hertog nu Pulua du Bonapartist is eu i n aseeuing uiet verbergt waarom de regecring hem dan ook uiet openlijk undeiateuut Ia het Noorder departemeut wint Us caiididalitar van den beer Br sme eel leld Daar leunen de olDcieuse bladen meer M minder bedekt den BuuapartistiBcben candiJiat Oeiisae üa CetutilulioHiiel ber oht dat Mao Mahoa eene ittvitutie aaugenouieu heeft ran den hertog de Broglie om hem op gn knstiel depart Eure te bezoeken Dinsdag lOU hg vertiekkeu ou beden terog te keereii IiuUea bat waar is zal krt toch reeds loopende liwMbt van de Mustaauile wedcroptradiiig vaa den hertog in bet ainislerie uieuw roedsel krijgen Ue Franscha regceriug blijkt nu niet zoozeer eeu nota als wel een uitvoerige memorie te hebben ontvangen Van het Spoausohe gouvernement over de alecble baaUhaviug van de neutraliteit aao de greuien Üe Timet weet er zuifs eeu aantal bijxaodarbedeu van et iiaBM wordau de ambtenaren upgeooaad die tiob aan plicblTer uim hebben schuldig gemaakt om bun leruijri eplng wurdt gevrsagd en eiudelijk aannedrongeu op het vasligen van een militair cordon Uiigt de iirenzeii Uete memorie beeft nataarlgk Iu Pargs ceiiige sensatie gemaakt De minister vau buiteul zaken Decazea it om die rrdeu teralond teruggirkterd vau ijn reis Hel hindert den Franaobtn vooral dat het brataan van die memorie ket eerat uit Uerkjii is laedegedseld ook de InJependance putle uit die hriiii De Moniteur zegt dat de meawrie eeu autwooid is up een nota van il n minieter Deoazea waarin aan de Spaaivsebe rrgeeriiig het recbt werd ontzegd om te klagen over de bewaking der Pyreneén eu beweerd dat t onder de vroegere regeeriugen onder Thiers onder de nat verdediging en onder Napoleon UI uiet beter was geueest De Ore uoque is diSuitief teraggiroepen De KU lier oa nuar C orsika atevenea om ter beschikking te blijven vau den paus De heer Thiera heeft de te Florence ge estigde Fransohen teu gehoure toegelaten eo op een hem aangeboden adres geantwouril dut hg vastelijk auu het behoud der republiek blijft gelooven Met betrekking tot Italië zeide hg dat zou hg jegens de eenheid van dal land vgaodig mocht gestemd geiverst zgn dit niet lag iu bet beginsel der eenhe d zelve maar in de gevolgen elke iq voor de algemoene staatkunde zou kunneu hebben Beumaul die eenheid tot stand gekomen zijnde had hg geen ander doel dan een duarzame eu innige vriendschap tusscben beide lauden lut etaud te brengen Overigens zouden noch Frunkrgk nuob de kamer aan de regeering welken vurm zg ook iu Franlcigk mocht aannemen verourlooveo om iels te ondernemen waardoor de goede betrekkingen met Italië of eenige andere mogeudheid kouden gestoord worden De Spenertche Zeit behelst een brief aan den graaf von Arnim Bayttenbarg den president aii htt district Lotharingen waarin hg het door sommige bladiu vermelde gerucht volgene hetwelk hg vojrschriften zou hebben ontvangen om zgnen zwager graaf von Arnim tot vrijwillige overgave der achtergehouden papieren te bewegen voor gebeel ongegrond verklaart De avondbladen melden dat giaaf von Aruim eene civiele actie heeft ingesteld om de erkenning te verkrggen van zijn eigeodomarecbt op de door hem achtergehouden stukken Onaf von Arnim is ten gevolge van het advies hetwelk de door de rechtbank aungewezen geueeekundigeu nopens zijn gezondheidstoestand hebben gege ea uaar een hospitaal aver ebracht Het ziekeubuis werwaarta de graal v Arnim is overgeoracht is eeu particulier hospitaal alleen vooc den rijken stand bestemd Het ligt te Schoneberg een van de HestkltJke voorsttdeu van Beilgn De graaf beeft reeds setert lang aau diabetea geleden Men zegt dat het verMwk van den graaf om op vrije voeteu gesteld te worden thans in laatater instantie bij het hooggerechtshof aanhangig ia De Duitscbe kaïheder iocialiatco hebben in weerwil van den tegeuataml d en zij bij de aanhangers van de onde ataathDisbandkuudi school vonden spoedig de algemaeoe opaMrkzaamltdil tot zich ptrokken vooral ia dit ket geval met hetcoagres dat Zondag te Etaeuack is geopend en voornamelgk om het eerani punt van het program de al of niet wenscheIgkheid van het strafbaar tellen van het verbreken van verbinteninen door werklieden De gevoelens zijn daarover zeer verdeeld en een wetsontwerp door de Pruisische regceriug in de laatate ziiting van den lauddag ingediend kwam vooral om die reden niet in behandeling Üe voorstanders vau de strafbaarstelling meeiieiï dat zoowel iu het belang van de nijverheid als van de zedelijkheid meer bepaald het lecbtagevotil atrafbepalingeu wenschelijk zgn De tegeustauders waaronder al de oude staalhuishoudkundigeo bebooreu ook de bekende Schaize Delitsch meeueo dat door dwang in dezen niets kan wurdiin Biigericbt en strafbepalingen bovendien te veel ten nadeele van de werklieden zouden zijn Dat ook de katbedersocialisteu op dit punt uitteiiloopen bleek bij de stemming S3 afgevjardigdeu waren voor 30 legen sirafbepaliugea In Kiscuiich werd eveneens een vergadering gebonden om te spreken over de invoering vau een rgksbelasting eu daarmede afschaffing van de bgdiagen der verschillende staten aan het rijk de meerderheid verklaarde zich voor de invoering van een rijksbelasting De Beiersche regceriug heelt besloten in den DuitBcheo rgksdag eeu wetsontwerp aau te bieden tot verbod van de veivalscbiiig van wgn Aan den rgksdag zal tevens het vertoek worden gericht om bet invoerre iht te verhoogm op Franschen wijn waarvan bet verbruik in Duitschland steeds vermeerdert terwgl een hoog uitvoerrecht op Duitschen wijn den aftrek van laatstgenoemde lu het buitenland belemmert Naar men verzekert zal de heer von Bismarck bij de bcbaiideliag van de zaak Kullmauu zelf ter terechtzilting tegeuwourdig moeten zijn Maar luid vau meJedeolingeu uit Würzbarg zal met de zauL van Kullmauu op 29 dezer een aanvang wurdeu gema kt Ais verdediger is hem van ambtswege toegevoegd da heer Gerhard advocaat te Berlgu liet hof ia tot dieu maatregel overgegaan dewyl iiiemaud de verdediging tan den beschuldigde op zicb Wilde nemen De lirlgisulie bladen verwachten eerstdaags de opening der iiieilwe Lauierzitting zonder troonrede De Ziuk vJu dun Carlos hi elt in de laatste dagen geduchte vernezeu geleden Ceneraal Laaeriia he ft ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LBTTEBS worden berekend naar plaatsruimte Afeoaderhjke Nonuners VLIF CBNTKN belangrgke voordeelen behaald te la Guardia op den linkeroever van de Ëbro alwaar hij Donderdag jl de Carliateu op de vlucht beeft gedreven en vervolgens Guiirdia beeft ingenomen Daar de Carlistta zander veel tsgenstand te biedeu al spoedig in de richt ng van I i necerrada op den weg van Vitoria afiro ken kou men hieruit reeds opmaken dat hon toeai ud veel te weuschen overliet Ijatera berichten liebh 11 daii ook beventigd dat bet leger van don Cark in een staat van ontbiudiug verkeert die welli ht een voorbode ia dat zijn einde nadert General 1 Uorregary beeft zijn ontslag genomen en dit voor eeld is door eeu groot aantal officieren van dec Carl iiischen ataf gevolgd wat een alleronganstigtten indr k op het gcbeele leger van Karel VII heeft gemi akt wiens kansen om den troon te beklimmen in e laatste dagen hachelijker zija geworden dan in geruimen tijd bet geval was Ook Moriques beeft voordeelen behaald i te Tiana zijn de Carlisten voor hem vlucht en don Carina haait zich met 20 bataljoaa ia da poaitUa b ïcnacerrada veraterkt Men verwacht weldra een algemeenen slag bij de Ëbro De nieuwe Ituliaansche minislee van onderwijl de heer Bonghi beeft bij de aanvaarding van zijn ambt in dea hoogen raad van onderwüs eeue rede gehoaden dia eau ganstigen indruk healk gemaakt Over het digemeen wordt vertrouwen gesteld m den man die toen zoo velen hnivecachtig waren zicb heeft laten bewegen om op te treden aan het boofd vau een departement waar zooveel te doen vak en van welks leiding de toekomst van Italië vooi een groot deel afhangt Uit zijne redevoering bij de aanvaarding van het voorzitterschap in den hoogrii rdad van onderwga is hoofdzakelijk gebleken dat ij geene algeoaeene omwenteling in de wetgeving op héc onderwijs beoogt maar dat hij krachtdadig zal oak u voor de uitvoering der bestaande wetteu ea rich in deze zitting van het parlement zal bepalen tot het voordragen van eenige wctsoniwerpen van onderg escbikt belang Hij zal d noodzakelijke hervormiugeu in het lager en middelbaar onderwijs allengs voardragen en allea voorbereiden voor de invoering van bet verplicht onderwjja waarvan hg zich en bèJMald voorstander noemt JHg zal trachten de studKo tot een hooger peil te verheffen eu de goede tucht bg de onderwgiers zopirel als bij de onderwgzercsseii te beveatigen Hat zal Zgu streven zijn om de betrekkingen tusschaa hem minister en dea hoogen raad van onderwgs s eds nauwer te doen worden en de genoemde inslelling te verheifen tot hetgeen zij naar do bedaeling vau haren stichter behoort te zgn nl tot eea krachtigen steun der rq riug F R A N K B IJ K Een paar nachtwachts te Parijs betrapten op bun roude in da Bae Duphot twee dieven die waren iu gebroken bg zekeren De uóker tabakthaadelaar De schuldigen werden natuurlijk gearresteerd eu de bewoner van het pand werd gewekt om mtt hulp der politie te onderzoeken of bij ook nog het eeu u ander miste Terwijl hij daarmede bezig is verneemt meu eeu hevig geiiies dat uit een kleine kast aühter deo winkel schijnt voort te komen Het meubelstuk wordt geopend en tot niet geringe verbazing van diiu tabakshandelaar en de agenten van politie komt daaruit een baudl inger van bel gearresteerde dievenpaar in de gedaante van em kic iitu jongen te vuurschija