Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1874

De groota hooTecJkeid snuif die in de kna iras geHbrgta bad zoo tterk op de reuLzenuwen aii den tackbnisttgeirditf gcirarkt dat bij ondanks de grootste inpniinin met in staat was geweest Ie hoorbare bewijzen daarvan tegen te j aitn Spoedig werd ook Jiy oTLrgrbrncht naar een piniits wur hein de gelggenhtid werd gegeren om eens Sks uit te nieten £ NO£LANO In het congres voor sociale wetenschappen datdezer lagen te Gl isn ow werd gehouden heeft de heer lliisiiug n TeUr ovtr miadaded en miMladigera uil jespruken die byzonder de aindaobt kecft getrokken Jlij beweerde dnirrin dat è klasse ihr misdadigers over het xlgemeen zoowel lichamelijk als geestelijk beneden hel middelmaiige der menschelijke ontwikkeling blijft De geoiiddcide lengte van CUOO raisiliidigors lil het griuilsohap Wurcbe ter was nietmeer dm S vuet 4 duim en hun geluFddeld gewichtmet meer dan 57 kilogiainmen een be ys dnt zy verre beneden ile iiortnale ontwikkeling der Ëtigelsclien blevn lil Luudeu bevinden icb de eigeplyke kweekfihiiitseu van misdadigers d iar waar Vroegei iuune gelijken loof vi ume iiisteüiiioeii cu inrichtingen tegende uitten werden besiïbertiid en wnar 9 nlcrt een geslacht vtin inis Indigers werd gekuoekt wier neigingtut misdaden nog lloor overervin werd versterkt Oiider de mid lelen ter bcst ij liiig van die kwaalprees Haitiiigs ouk unn ruimere toepassing van de geesclstraf V 3Sl DUITSCHLAND H Ëen zouderlmx rechtsgeding houdt dezer dagen de H Dultsuhl pers be lg Ken Wu rtcmberger trad voor B eeuigtn tijd iu het huwelyk met een Badensebe Dege01 boiirte van een kind was niet in slaat auu de oneenigfaei l dié al spcedig tussclien het jeugdige echtpaar was öiMstitiiu een einde te mnken zoudat de vrouw weldra 1 j de rechtbank te linwl eeu eisch tot cchtacheiding indi tide Dat college eehter verklaarde iiich inoompeteiit en verwees de eiscjieres nuar de Wurtembergsche rechtbank die echter het huwelyk daar het niet ktrk ifk tvhs gesliïten als niet i eclitsgeldig beschouwde tin dua X Ok het kind nueUig aóhtte Thaiiü weiidil ed zich beide partijen tot den Boden leliin rechter düé verklairt dut liet huwelyk wat iea vorm betrefk geldig is maar de vrouw juist diardiiof hébft opgehouden een Badensche te zijn dat zg thans een nrte mbergsche is en de rechter zich dèrtalte Voor ïncdtnpetent lioudt Het laatste red middel til een kerket k huwelyk aan te gaan en Zich ika te laten scheiden werd doOr beide partyen afgeweten èn isoodueilde is de zaak t t op dit oogenblik onafgedaan gebleven mnneJsland Gouda 16 Qctobek Z M heeft het eereteeken tot belooning van eervollen laojdurigen werkelykeu dieoat by de aobutteryeu o a toegekend aan C B ran d r Wer eergeaat by de dd schutterij alhier Dezer dagen is door de befo gde geneeakundige J eominissie een diploma van voldood a elegd littera 1 risch mathematisch examen uitg creikt aan den heer J A de Graaff alhier Vtfe gunstige uilslag is even rercereod voor den jongeling zelveu als voor onze Hoogét burgerschool waar hy tot op het eind van déu vorigeu cursus zyn opleiding ontving Hy bad toen de school met diploma verlaten Van de 17 eandidaten giatereu te s Gntvenhage geëxamineerd voor de akte vM bobfdouderw C f trerdeu a ewezen 5 en toegehlteti 12 waartoe o a behoored de beeren W Gfoöt uil Wadditixveen J Heiman uil Maordrecbt h na iDgea uit Gouda tu A S Wol8lk uit Zeveuhuimt Tot lid van den gemeenteraad te B itebasbt ia met 6e van de 92 aitgcbriiihte cMig atnaMll Ütrkozen de beer J P MtthlMede 4iot ris Men schr ons uit Oudewater dd 14 OeL Ter vervnling vail ds net 1 Jkn 76 te aanvaarden betrek kUg van httlpoaderwijeer aan dei ofMiibare school voor gewoon eu meer uitgHireid agerondeYwijs alhier ia de volgende voordracht opgemaakt J Vooren J Spaan en B den Heriog iMpeiitievelijk bulpondera ijrers te Zxqndrecht BeVferwyk en Keveiihuiten uit welk drietal binuenkott lieue keuze gedaan lai worden Hei SlaahUad u 132 behelst bet besluit vandeu 9a Oct 1874 tot aapvulling van het Keninklyk besluit van 17 April 1874 Sieaüil n 69 houdende bepalingen tot beteugeling der lapgtickteouder bet rundvee Tie afdeelifigen ran de TwecdeKamerzijs Dinsdag vergaderd geaeest tut het oiiderzoekeu der Staatsspoorwegbegrooltng voor 1875 aai men rern euit zal de tweede Jtanei d r fai tei g neraal teg i bet einde fan dsze maand hare werkzn iiuliedén hewaiien Z M de Koning heeft den heer Wieniawski b zijn vertrek VRn het Loo vereerd met de j Bostons du Loo Dit ondersckeidingsteeken dagteekent uit den tyd dat op het Loo valkenjachten werden gehouden a Lands middelen over de negen eerste maanden dezes jmirs hebben opgedracht 64 870 87l 4 i zijnde ƒ 3 185 200 15 meer dan in hetzelfde tydvak van 1873 De raming bedroeg 69 802 168 28 In het hoofdkiesdistrict Hoorn zijn ter verkiezing van een lid voor de tweede kamer in de plaats van jhr mr D van Akerlaken uitgebracht 2 3 stemmen Et moet eene herstemming plaats hebben tusscben de hh j D Fransen van de Putte die 1034 en C Bloem Az die 991 stemmen bekwfim De heer mr J G A Faber verkreeg 140 en de generaal vun Wrange auf Lindeuberg 46 stemmen De Minister van Justitie beeft den SOaten September jl ann beeten procureurs generaal ftitigeereniie directeuren van politie in do provinciën de volgende circulaire doen toekomen rlii het StaahHttll u 130 is onder dagteekening van den 24sten dezer afgekondigd de wet van 10 dezer buuileude uiaatiegelen tot het tegengaan van overmatigeu arbeid en verwaarlooziug van kindel en Ik ucht bet niet geheel overbodig op deze wet meer in het bijzonder uwe aandacht te vestigen en daarbij uwe gewaardeerde medewerking in te roepen ten einde aan bare nauwkeurige uitvoering de band te houden Daartoe ia het noodig al dadelijk te onderzoeken of en in hoever de feitelyke toestand op dit oogenblik in overeenstemming is met de artt 1 eu 2 in verbapd met de overgangsbepaling ran art 6 der wet Tot dit onderzoek zal door U W £ O de medewerking kunnen worden gevraagd van de burgemeesters binnen uw ressort terwijl het my aangenaam zal zijn de uitkomsten met uwe beschuuwiiigeu dienoougaaude zoo spoedig mogelijk te vernemen Dinsdag had eene buitengewone vergadefing plaats der Provludkle Staten dezer provincie onÜer voorzitterschap van Mr C Foek Nadat de voorzitter een kort woyrd gezegd had van die ledeii die niet meer deel uifmaifkten van dè Vergadering den beer v d Heim tot Min van Fin benoemd en den beer van Driel overleden en daarby den wcusch had uitgesproken d it huq plaatsen enen waardiglijk mocE teu ordeu vervuld werd c ergi gaan tot het onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw gèk zen leden jhr mr J F Scbuurbec ue Boeye en G A van Driel a goedkeuring buuner geloofsbrieven en na eedsifleggliig namen genoemde beeren zitting Daarna w ord ovrrgegaan iot de benoeming van een lid van Gedep Stjteu ter vervuugiiig van den beei van der Heim Van de 79 uitgebrachte s em eu bidden zich vereeuigd 49 op deu heer H C Verniers van der Loelf 26 op den hen G A van der Kemp 1 op den beer Schuurbe ue Bwlje 1 op deu bee de Bas terwijl 3 blanco biljttten waren ingekomen De heer Verniers van der Lueif i s alzoo gekuiica Deze ter vergadering aanwezig wettscbte zich uu te verklaren Hy erkent aarne zich in boogemate vereerd te gevoeleu met de op bem oitgebracbte keuze H beseft volkomen de taak die het hier geldt te moeielij ker omdat hy de plaats innemen zaj van een voorganger over wiens werkkracht en kunde allen eenstemmig denken Hy meent echter reden te hebben zich te mogen vleien met de welwillende voijrliehtiug Vau den Voorzitter en van de leden van het college VOO Gedeputeerde Staten In dat vast vertrouwen eu otader verklaring dat bet hem aan lust en y ver tut arbeid niet zal ontbreken verklaart bij zich t it de aiinvaiirding bereid Alanu bad de verkiezing van een lid voorde Eerste Kttier der Staten Generaai plaats ter vervanging van Wr C A Graaf van Bylandt die zjjn ontalag nam it waren 79 biljetten ingekomen daartfan waren ait ebracht op deo heer J D Fransen van de Piitte 8 ïtëmmen op Air d 1 A Graaf van Bylandt 25 óp Mr C Cock 3 opjMr A Blnssé W C M Begram en A van der Ooes vun Naters ieder één stem loodat de heer I D Fransen van de Putte w erd gekozen De Vuitehgewone vergadering der Frov Staten werd daarna gesloten Hei door t eentraal bestuur van het Algemiien Nederltudsch Werklieden verbonil ontworpen congres dat ten doei zou hebben meerdere samenwerking te verkregen tusschrn fabrikanten patronen werkbazen euz en de werklieden zal wegens ie ge inge deelngmiug niet plaats hebben De heer Oodaid ia gisteren Bniniddag 3 aar 40 min wet den Uéléare uit het park Ti oU te Utrecht opgeategeo met drie reinigers De wind waa Z O t Z en de prinitiere richting vau deu ballon recht op A s erdaiD Kr waren zeer veel menseheii op de been ook op den Dom badden velen plaats genoneu om met kijkers den balldD te volgen Do Kerkerud der Ned Herr Gemeente te Amiler dam heeft voorwaardelijk de gehoorzaamheid aaa ds Hoogere besturen opgezegd in het volgende adres aaa de Proviuoinle kerkbesturen en Synodale comainie der Ned Her Kerk Waar zoo heilige belangen op het apel staan alt het geldt b j de duor de Synode roorge telde wijzi ging van att 38 van liet reglement op het gudsdienat pnderwys mag ouk de Kcrkeraad der Nederduitseha Hervormde Qemeente te Amsterdam niet zwggm itnar moet getnigen bij u prole8tee eiide èo tegeii die wyziging zelve èn tegen de wij e waarop men pjojt Jlaur tot wet te makeu Die wijziging zelve is óf eeiie dwaling a een vergrgp de wijze der indleuiRK u f undoordachie overyling of weldoordacht overleg Met dit allit wordt velerlei oiireeht gepleegd tcj eiivver di belgdenis die op zy wordt getet de kerk wier karakter wordt opgeheven het beiijdend deel der oiernta welks bestaan m n schyut te vergeten bet reebtder ouderliogeii dat wordt miskend de kerker deii ea klassen wier oordeel men toont niet te aehie de kerkeiykt rtglemeiiteu die worden geschoudcn deu zedelijlcen ernst die nieu in het aangezicht slaat Om al deze bedroevende dinireii komt de Ktrkeraad fan Amsterdam lot u om tegen dit allrt u zya protest aan te zeggen Indien duor uw toedu ii male hetgeen Uod gen idigiijk verhoede dit syuodale loorstel wet mocht worden stelt de Kerkeraad ook u mede rerantwoordelyk voor de Jauinierlykegcvulgcu die daaruit tullen voortkomen en als een zee vau jammer en rouw over des ileeren gemeente lultea worden aitgegoten Met dit proteat betuigt Amsterdam s kerkeroad tcgenAfer den Almaohtigen Ood den le enden Christus den Heer der gemeente tegenover de gauaclie va Ierderlandscbe kerk eu ook tegenover u dat hg door artikel XI en meer nog door het gebed des Heerea u eigen oouacientie gdbonden noch heden noch ooit öf door medewerkiug ol door geboorzaamheid deel wenwht te hebben aan dergelijk werk Ntment ie Ktrkeraad moriioeiud em Naar men verneemt ia door een groot aantal dames te Leideu een adres aan den Baad ingnliend inhoudende kct verzoek dat poiitie verordeningen ter bevordering der bescherming van dierea mogen worden vaatgestetd De vergadering der afd Haarlemmermeer van de Uollandtcke UaaUciappij van LttiSbouK heeft tegen 27 Oct e k eeo ploegwedatrijd uitgeaohreveo Id de zitting viii den gemeenteriiad van Haarlem ia opnieuw de zaïlk van den heer ë J Schoemaker leeraar aan de hoogere burgerschool rn anderdirecteur der burger avondschool voor midilelb ar ouderwija aldaar in behandeling genomen N Ie vendige dieousaien ia ten slotte het voorstel tot oiitilag van genoemden heer met 10 tegen 6 stemmen aangenomen in te gaan met deu datum vau het door d u raad te nemen besluit Eeo amendement om het ontslag eervol te doen zyn werd verworpen Awataanden Maandag zal bet 40 jaar geleden ip dat de heer 8 F van Uaaselt secretaris der Synods vau de Ned Uerv Kerk in de kerkelyke bedienii gia opgetreden Gedurende 16 jaren als predikful en 16 jaren als secrelaria der Synode ia ky bedeeld met veelzydige gaven tea nutte der kerk werkzaam geweeat Br wordt te Nieawédfep reeds veel eoliejvisoh gevangen die voor 60 en 60 et het stuk tfordt razonden ijlei leedwezen meldt het BmJeUU vernemen w dat evenals in de zoologische tuinen te Köillen en te Berlyn ook in Natura Artie Magistra een besmettelijkeziekte onder de groote roofdieren heeft gebeefscnt Het genootschap heeft daardoor aanmerkelijke verliezea geleden daar een zestal wilde llfereli wearonto de twee prachtige koningMijge rs aan dé ziekte lün bezweken Op dit oogenblik sóhijnt de bestttettil l geweken te zyn Dé verschijnselen van d tmtt waren dezelfde als te Keulen eu te Berlijn Ddgileerden kunnen nog niet met juistheid deu a td der ziekte verklaren Betxcifende den moordaan ilag op den heer Meybaom notaris te Ijekkerkerk verneemt men nader dot die aauslag volkomen mislukt is De dader fsvroeger wegens krankzinnigheid opgesluten geweest en algemeen wurdt hij voor deiuelfden persoon el iiden die ongeveer vijf jaren geleden een aanslag beeft gedaan op het leven vin nu wijlen de heerJ de Grnyter Ook wordt gezegd dat hy opden lld n dezer het leven van twee jeugdige meisjesheeft Wreig d In de DdfUche Cl wordt opgemerkt dat het v eesch voor de garnizoeus iu fmerie wordt geleverd tegen 59 s et per kilo terwijl de burger a contant9U eti moet betalen Met veiliea zal men zelceraan de infirmerie niet leveren Evenmin ia het denkbaar dat een ziekeninrichting vleesch vau mindere kwaliteit gebruikt Onder het opschrift duur irood en vUeici bevat bet Bolt ZondagMad eea artikel waaraan wy bet volgende unlleeiien Kr best tut niet alleen te Rotterdam maar bqna overal elders in ons vaderland een op vasten grondel4g gevestigde overtuiging dat de pryzen van brood en vleesch te boog zyn in verblind tot de marktwaarde van vee tarwe eu meel Pie overtuiging werd iiug versterkt door de houding van de slagers en bakkers zelven waarvan er zeer velen de jl Dins dagavond geboudeu meeting by woonden die zooala bekend ie werd gehouden 4en einde maatregelen fe beramen tegeno er de bakkers eu tlogers Zy kènilen door middel van de pcra de grieven van bet piiiriek In het naiigeziclil werd hun ifians gezegd dat er sbigera zijn die iu weinige jaren 160 0UO hebben oververdiend terwyl da bakkers Jiet brood met vier centen kouden afslaan om dan nog goede winsten te behalen Dat waa nu voor slagers eu bakkers eene even ongezochte als gewensebte gelegenkeid om eeoB van leer te trekken Zy hadden het wuiird kunnen nemen om hunne medeburgers en kniaiiten vour te lichtrii Zg badden met cijfers en feiten duidelyk kunnen maken Kuarom bet vleeacb en het brood bij steeds dalende marktpryzen der gruiiiliiulfeii op deu ouden buitensporig hoogen prija moet worden iwlioudeu Maar wel verre van zich te verdedigen bewaarden zy het diepste stilzwggen op de beschuldigingen die tegen hen werden ingebracht Ku men beschuldigde niet elecbts van onevenredig booge pryzen maar sprak bovandien vun vervalsohini u vermenging alsme Ie van bedrog in bet gewiekt Ëen der aanwezigen verklaarde by b = haling dat het nieta beteekende afslag van de broodpryien te verwer eii anneer de bakker aan het brood in gelyke verhuudiiig minder gewicht gaf Er werd opeolyk geregd dat reeds nu bij de onevenredig hooge prijfen e brood aiet da zwaarte heeft waarvoor het wordt verkocht D it alles en zoo veel uog meer werd iu tegeiiwourdigheid vau de bakkers en slagera verklaard n geen hunner stuud op om iii zyn gevoel van recht en gekrenkte eer met verontwaardiging de bescbutdigiiigen van zich af te werpen We willen nu hier met bet qui u fait conient iu toepassing brengen B aar mogen toch de opmerking maken dat de bakkers eu slagers duor ter meeting op te komen en liet diepste til wijgeii in acht te nemen voedsel hebben gegeven aan de overtuiging des volks dat het ten oanziiin van de pryzen van vleesch en brood alsmede wat de qualileit en het gewicht aanbelangt weinig redenen heeft van ingenomenheid met de bakkers en slafrers Het kan niet genoeg herhaald orden dat niemand hel recht heeft den bakker of vleeachbonwer lastig te Vallen wanneer hy eeu guldeu vraagt voor een zoogenaamd vierduits broodje of vyf gulfieo voor een pond vleetch ui kou hg nair de marktwaarde dor grpndstolfen het brood voor twee centen en het vleesch voor vyf stuivers ge en De bak iers en vleeschhouwers oefenen een vry beroep uit en Ifunnen voor bet vleesch en bet brood Zooveel rekenen als hun in den zin komt Het sts t bun volkomen vry by dalende Marktprijzen den prya van vicesofc en brood belangrijk te verbongeli Is dan niet het opriobten eener maatschappij tot het in bet leven rdepea eener gemeenschappelyke bakkerij en sluchtery eene anomalie een onding eeneomverwerping van maatscUppelyke toestanden eene vernietiging van het bedryf van bakker en slager PZtl pen jeumaal d n voet op dien weg gqzet hebbende niet den ganafbeu nutkulstond te groode riobten diwr mid el van oesociatie vau den kant der Vérbniaerip We aatwoorden dat de winkelier de broodfabrie kant de alager enz slechts dan reden van bestaan beeft wanneer hy zich nuttig weet te makeu en dodr de gi ede diensten die by verricht als tusscheu raoon wordt gesteund Aan den winkelier den kker en dan slager de zorg om te maken dat het publiek tevKdea is over prya en auabteit Daardoor alléén kan hy zich o deh duur de winsten verzekeren die voortvloeien uit de diensten die hy aan het publiek bewyal Het il in 6lr jd met allo ge zonde stiatbuisboudkundige en mitttscliappelyke begrippen dat de consument verplicht lou zijn zich op den duur lijdzaam oan de willekeur van winkelier slager of bakker te onderwerpen Wiukeliers slagers en bakkers zyn er voor het publiek Het publiek is er niet voor bakker slider of winkejier Eu Fal Bf s bet geval met de bakkers en slagers H t publiek is vast overtuigd dat ijualiteit en gewicht daargelaten veel te hooge prijs voor vleesch en br od wprdt betaald in verhouding tot de marktpryzen van vee tarwe en meel en na toekenning van een billijke winst aan den slager eu bakker voor hunne diensten als tusscheopersonen Vruchteloos heeft oen grtracht de bqkjiers en slagers tot ander en beter inzicht te brengen Zij laten praten Alle klachten rn argumenten stuiten af op een soort eedverbood Oirder zulke omstaudigheden is bet den oonsument niet euvel te duiden waaneer hij beproeven wil de tusscbenpersonen op zyde te zctien ten inde zijn eigen brood te bakken en zijn eigen vee te alafblen De verbruiker g t tot zulke buitengewone maatregelen slechts met weeran over maar wanneer hij er door winjtelier bakker of slager tegen zyn zin toe wordt gedwongen kan hem geeu verwijt treifen De schuld eu de verantwoordelykheid van hetgeen gebeurt komt uitsluitend ten Isgte van hen die met ievreden met het gouden ei dat de kip ieder jaar legde het arme in het wezen der zaak duldzame eji goedaardige dier wilden slachten of het minst genomen net vel over deu kop wilden halen Dau neemt de kif soms een adelaarsvincbl en ontsnapt voor goed en altijd aan de banden van hem dien zij tot duiver trouw waa gebleven Eene vrouw die by het gedrang om plaats tekrygen in de omnibus velke Maandag te Amsterdam uil de Vondelatraat vertrok zich hierin teleurgesteld vond beet eene dame welke ook doordrongom een plaats te bekomen zoodanig in den arm dat het corjm $ delicti met geen tienstaiverstn je geheel te bedekken waa Bij zoodanig gewelddadig Bintte e ware het wakend oog der politie zeer wenachelyk 2W De uitgever van 0 Streven iceeiilad voor vrouKeu en mei et bericht dat bij zich genoodzaakt zal zien de uitgave vnn dat blad te staken teuzy het aantal inteekenaars grooter wordt Hij hoopt dat vele damea op Oai Slresfnf laltea iotaekeuen en zoo zorgen dat dit blad kan blyven bestaan JEfef Faderland bevat het volgends stuk i N W aanleiding van de wet op den l Hi kinderarbeid U t tot lUud komea der yvet vaal 9 Sept 1874 houdende maatregelen tot ket tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarlooziug van kinderen ia een afdoend bewys van den uiMiten invloed der volksoverfuigiug op de wetgeving De weigever heeft als het ware geregistreerd wat algemeen door de natie ala noodzakelyk was erkend Vermoedelijk sl daarom ook bofr lyindhaving weinig zwarigheid opleveren rywillige onderwerping aan de aangenomen bepalingen mag algemeen orden verwacht Waar deze eohter mocht uitblyven zal krachtig gehandeld moeten worden Kn zulks niet llpeu duor de Begeenng mm uk liaor f belupgBtellenden onder de natie De Begeering zal ongetwyfeld alles doen wat in haar vermogen is en heeft naar ik verneem reeds aan it ambtenaren van het Openbaar Ministerie byzondere instructien doen toekomen Maar het openbaar gezag kan in dezen slechts dan met vruobt werkzaam zyu indien de bevolking zelve medewerkt om overtrediogeo ter zijner kennis te brengen Niemand zat het wy naar ik hoop ten kwade duiden wanneer ik de pen opneem om de bevolking tot zulk eeu vruchtbare samenwerking met het open baar gezag op te wekl en en eenige aanwijzingen geef welke by de beoordeeling tan I geen thans al adelyk kou en moet geweerd vrord van nat kunnen zyn Het Staatsblad i raarin de wet is opgenom n is uitgegeven den t4n Sept 1874 Op den 16n Oct aaust treedt alzoo de net in werking De overgangsbepaling van art 6 houdt echter m dat ket verbod van art 1 om kinderen beneden twoö jaren in dienst te uemeo of in dienst te hebben gedurende het eerste jaar na het in werking treden der wet slechts van toepassing is op km4eren beneden tien jaren en gedurende hel daarop volgende jaar aleehts op kinderen beneden elf jareh Alioo mogen vaih den 15 Oct aanst af geeU kinderen beueden tien jaar meer iu dienst genomen worden en die in dienst zijn moeten worden ontslagen Huu ploata is nog op school Voor hen acht de wetgever het uog uut tfi laat om bet i verzuimde onderwijs aan te vullen ea geen industtiesl k iin ernstig beweren dat Iitt hem meilyk is om deze kiuderen te missen Mocht men ze niettemin in de werkpbiataen blijven aantreffen dan vertrouw ik dat deze gevallen aan de beambten der politie zullen worden kenba r gemaakt met oanwyziug van minstens twee getuigen door wier verklaring de overtreding kan worden bewezen De straf is geldboete van 3 tot 25 en gevangeniastraf van 1 tot 3 dagen te zamen uf afzonderlijk en bij herhaling van overtreding binnen een jaar na een vroegere veioordeeling wordt altijd gevangeaisatraf toegepast Deze laatste bepaling waarvan het den rechter niet vrystaat om welke omstandigheden ook af te wijken ia lu de wet opgenomen ten einde ook van de zyde der werkgevers krachtige medewerking eo strenge w iakza iinheid te verzekeren De wet zondert van ket verbod uit huiselyke en persouulyke diensten en veldarbeid Er zullen er ongetwijfeld zijn die aan deze uitzonderingen een te raimen liu wenschen toegekend te zien De rechterlyke macht zal bij verschil hebben te beslissen behoudens nAuurlijk het recht des wetgevers om in geval de llom e Kaad aan de gekozene uitdrukkingen een meer imgebreide beteekenia mocht toekennen dan door b n is bedoeld bij een nieuwe wet lu de daardoor ontstaaude leemte Ie v aruen De bedoeling der uitzonderingen achynt my echter nauwelijks twijfelachtig De uitdrukking huiselijke en persoonlyke diensten is ontleend aan de wet op de personeele belasting Zij omvat alleen huishoudelijke diensten boodschappen voor het gezin en dergelijke Bepaaldelyk is door deze uitzondering niet toegelaten om kindereu in dienst te nomen ten einde in huis aan anderen arbeid werkzaam te zijn De zoogenaamde huisarbeid ia hier geenszins bedoeld Aan het woord veldirbeid zou men naar ik verneem trachten de beteekenia te doen hechten van arbeid te lelde of iu de open lucht Door my en ik geloof algemeen is met veldarbeid slechts bedoeld de arbeid in het laudbuiiwbedrijf te velde vereisobt voor het voortbrengen ey inougsten van veldvruchteo Yóot het hoeden van vee enz Voor dezen arbeid is veldarbeid de gebruikelijke term De arbeid van kinderen bij steenbakkerijen en andere soortgelyke in de openlucht verricbite kan daaronder redeUjkerwys niet worden begiepen Ik meen bier nog eeu woord te mogen bijvoegen over tgeeo kan gedaan worden ter voorbereiding vau de voortzetting van den nu aangevangen wetgevendeu arbeid Van meer dan ééat zijde ia het mij hoog aangerekend dat ik met een gedeeltelijke unnneming van het door mij voorgestelde genoegen heb genomen en niet liever mijn voorstel heb ingetrokken toen daarin belangryke nijzigingen werden gebracht Het schijnt bijna dat men een andere gedragslyn had verwacht Maar m i zon bet zeer verkeerd zijn geweeat om nu een goed begin te krijgen was dit met te nemen eu de voortzetting van bet werk niet tot een later gunstiger tydstip te verschuiven Voor bet oogenblik bestand er nog slechts overwegende aandrang voor bet tot stand brengen vau eeu mi tregel ter beteugeling van kinderarbeid in fabriekw en werkplaatsen Van de uenscheiijkheid van een algemeen verbod eu van den hoogst nadeeligen invloed van den veldarbeid op het schoolbezoek was men nog niet overtuigd Evenmin van de noodzakelykbeid om door wettelyke maatregelen het achooU verzuim te betengelen Laat men echter slechts voortgaan ieder in zyu kring da feiten na te gaan te verzamelen en openbaar ie maken dan twyfel ik niet ol de nu reeds aanzienlijke minderheid in de volksvertegenwoordiging zal binnen kort meerderheid worden Ik boud my voor mededeeling van te dezer zake betrekkelyke feiten ten zeerste aanbevolen Ik koop er naar vermogen toe mee te wsrkea dat zoo bet uoodig Dw bt blaken te zijn aan de Regeering buitengewone middelen worden verschaft om de aangenomene bepalingen te handhaven gelijk mede dat ter gelegener tyd op den gelegden grondslag krachtig worde voortgewerkt Op die wyze geloof ik de beste bewyzen te geven van myn ingenomenheid met de my uit verschillende kringen vooral uit dien der arbeidersvereenigingen naar aanleiding van het door my genomen initiatief kenbaar gemaakte gevoelens Aan het doel van dit schrijven zou zeer bevorderlijk zijn zoo andere da laden het mochten willen overnemen Ik ben daarom zoo vry andere reduellen die daarvoor ruimte hebben de ovoruemiug te verzoeken en betuig haar hiervoor by voorraad miju welgemeendea dauk Qranniage 9 Oct 1874 Mr S van HooTm