Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1874

HOLLAMDSCHE SOCIËTEIT van LEVENSVERZEKERINGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN ULLIOEN GOLDEN Voigefoumeem Directeur P LANQERHUIJZEN Kantoor te Amsterdam Regulieradwarastraat bij het Koningapleiu X 301 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN en OPLÜOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAUER te Gouda Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notarig Brielle t H eeren de Kfinter Veegens Delft Heer Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Gorinchem Heerên C de Oijaelaar C s Gravenhage Heer P J Landry Leiden Heeren Lezwjjn Eigeman t Oudewater Heer R W Haeatjens Dekker Burgemeester Motterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopnjjt Cf Vlaardingen Heer Paalus Kikkert Woerden G Groeneveld Zonilag 18 October W 1Ö83 1874 GOUDSCHE COURANT icHws eo Advertentieblad voor Gouda en Omslrelien Laatste Berichten Berlijn H Oct De lieiehamnfermtaHenie Til klaring bekend T d den heer Kniger president iltr letlelyl e reohtbank alhi r betreffende de zaak vitii gmtt Arnim Daarin wordi geirg l dat bet be Inrt tot iidiechtenisnemiiig van den graaf heeft plaata l nliml op last van het Openbaar Ministerie dat de rfi htl nl vóórdat 7ij tot de inhechlenieneming beslotui hiiU met in nant ikiug is geweest met het kabinet l uii t het Minisleiie van liuitenlnndscbe zaken dat 4le rithler vau inilractie eerst nadat dit besluit geooinrii was jich met nmbtenaren nan genoemd Mi islerie in betrekking heelt gesteld eenig eil alleen Ui t het doel om de geincrimineerde feiten te oonstat ren Oeeo onpaitvidig mau icnl b t Ministerie tan Buittfllandsehe zaken verdenken vao pogingen om met mislienning vnn alle reohtsbïgioaalen op de handelingen der Unilache jastitie onder welken vorm ook in loed uit te oefenen en de rechters zullen viiimm bereid worden bevonden zich door iet au ders ilaij door de wet en hun geweien bet eenig nehtsiioer der justitie te lalcd lelden PanjB 14 Uct I e hertog van Padna is wegens ceu brief door Iwm aan den prefect van Seine et Oiss geschreven als ma ie onlslageu Parijs 14 0 t in de ntting der permanente CauhmsFie op raur i cal de linkerzijde de Regeering iiiterpelleeren oter het gedrag van den prefect der Maritieme Alprn Indien de rechterzijde eene interpellatie tut hit ïuuvcruement richt av r eene buitenland cb ijuaistie ztil de Kegeeriug Maarschijnluk weigeren te antwoorden en nis reden voor ilie weigering opgeven dat alleen de Nationale Vergadering bevoegd is dergelijke iuterpellitie te doen MARKTBERICHTEN Gouda lO Oct De stemming was wederom flauw en de omzet gt riiig l uKltr l inve puike 9 75 a ƒ 10 50 Mindere f 8 75 a U fiO Boggc puike ƒ 8 ii ƒ 8 50 Miiiileie 7 26 a 7 73 Vuer 6 80 a 7 10 Gerst puike S n S 60 Mindere ƒ 7 a 7 76 Hater iw iie 5 75 i li4U Lijjte ƒ 4 80 4 5 50 Heiiiiepz ad 7 50 De veemarkt met tamelijke aanvoer de handel iets lugger ooial in beste varö koeien grastalveren met grooten aanvoer de prijzen iets lager j vette flctia ieii vlug verkocht mattere vnrlu ns en biggen met vlu gp i handel varkens geschikt Toor Lauden van 12 a ii eents per half ki o K ia Aang roeid 100 partijen eerste kwaliteit van ƒ 27 a 31 i tweede kwalilait ran ti a ƒ 26 de ban iel iraag Il I I I Burgerlijke Stand ï iioRhii 12 Oei fierrit onirra J an der Sluiji en J M de Groot 14 leeadwt adem J ren E jk eu E Vciwul Huibnl ouders D vim den bergen S Taro Adriaoa ondrrs C vao Vlist en C d JoDg OïiJii ii Ui 13 Oct S W da koster 28 j T Bo 2 j m GfHVWD 14 Oct i T IleadriKs eo M A Goorissen A Zandtoort en C Wiitund K Tuinenbnrg en N J do Mol W vin Bijivijk in M tan den Uèrg B J Hornis en A san Biiorea H Versloegt a E Borst ADV£RT£NTI£N A ten OEVER Markt Wijk A no 148 maakt zgnen geëerdeu Stadgenooten bekend dat hji ifln WINKEL in WIJN en GEDISTELEERD PABFÜMERIÊN TABAK SNUIF n SI6ARËN geopend heeft belovende eene prompte en civiele bediening Totale Uitroeijing l aii Wandgedierten IEMAND hier ter stede woonachtig in het bezit van het GEHEIM tot TOTALE UIIROEIJING VAN WANDGEDIERTEN biedt zich aan tot het Zuiveren van GEBOUWEN enz niet alleen maar tot levering van de daartoe benoodigde preparaten met gebroiksaanw zing devrgl men van de atipste geheimhouding kan verzekerd zjjn is bedoelde persoon dagelyks te ontbieden door middel van franco brieven onder Letter K aan den Uitgever dezer Courant Er wordt ten spoedigste GEVRAAGD eèn JONGEN van 13 a 14 jaar die in de gelegenheid is een FATSOENLLIK VAK te leeren Te bevragen bg den Uitgever dezer Er biedt zich aan met NOVEMBER eene voor Noodhulp of voor vast liefst voor Meid alleen zg is iti hare vorige dienst verscheidene jaren geweest en van goede getuigen voorzien Adres letter C A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Te KOOP evraagfd liMSlIllI eik met circa 5U Hectaren Rouwtanden liefst gelegen nabU Gouda Aanbiedingen worden ingewacht bj Notaris J P R SÜRINGAR Leuvehaven n 99 te Rotterdam Aanbesteding VAN LE7ENSlIISBELEi Den 20 OCTOBER 1874 des morgens ten 10 nre zal door de Voedings Commissie van het gedeelte van het 4 Regement Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den kommanderenden Officier in de £ lazerne worden aanbesteed de leverantie vaa RUNÜVLEESCH en VET GEROOKT en GEZOUTEN SPEK KRUIDENIERSWAREN AARDAPPELEN GROENTEN en TURF De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bij den Adjudant Onderofficier van DEUTEKOM in de Kazerne van genoemd Korps Gouda 15 October 1874 Openbare Verkoopingf op MAANDAG 26 OCTOBER 1874 s morgen 9 ure te Gouda op het terrein bj de Roode Brug nabij de Wachtelstraat ten overstaan van Notaris MONTIJN van diverse EIKEN GREENEN DENNENen VUREN HOUTWAREN bestaande in BALKEN van 4 tot 10 M lengte en 20 tot 70 Cm vierkant dito PLATEN geschikt voor Koestallen PLAN KEN KOLDERS van verschillende afmetingen beuevens een pari GRO E STEENPUIN en AFBRAAK 286 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLA E begint MAANDAG 26 OCTOBER 1874 HAAR flacon gebruikt heb en zeer veel baat erbij gevonden wees nu zoo goed en zend mij nog één flacon dan zal mgn Haar wel weder zgn zoouls het vroeger was U mag dit aan de Nederlanders bekendmaken want men behoeft zich niet te schamen om een goed middel bekend te maken Uui Dienaer Dubbeldam n Aug ISU H BlUND Cz De American Balsem geeft binnen eenigB weken Hergroei van Haar verdrijft Roos of SchiU vers belet het uitvallen en vroegtijd grjjs worden Franco a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzeg ba THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bij de Vüzelstraat 514 Amsterdam NB GEEN DEPO IS in NEDERLAND Naar het oorspronkelijke Correspondentie van dr Vetterlnl i tcheepsdoder der eerste Uatse te Ancona Hoe bewezen werd dat het Popp sche Anath rin Mondwater hg scheurbuik bfl varensliedea een voortreffeiyk geneesmiddel is Ancona den 3 Februarjj 1872 Ten gevolge van mistig en ruw weder gedurende zes weken begon scheurbuik zeer sterk onder onze varenïlieden te woeden en was die kwaal te bedenkeljjker daar de geneesmiddelen die wg bezaten dikwyls hunne dienst weigerden De heer dr Beittel van de hoogeschool te Weénen die hier als scheepsdoktor werkzaam is i oakte mij opmerkzaam op de heilzame werking van het POPP SCHE ANATHERINMONDWATER bg scheurbuik In den pijnlijken toestand waarin ik mij bevond liet ik oogenblikkeljjk tien flesschen van Triest komen Qpenlijk betuig ik hier mgn dank aan den heer dr Beittcïl voor zgne mededeeling en aan den heer J G Popp k k hoftandarts te Weenen Stad Bognergasse n 2 Het AuatherinMond water bewees zgne genezende kracht bg scheurbuik op voortrefielgke wjjze Van de 28 zieken waren wehlra 21 genezen Tot myn leedwezen werd ons het gebruik maken van het Popp sche AnatherlnMondwater wegens zyn schjjubaar hoogen prijs niet toegestaan doch heb ik eeu schrgven gerigt tot de gezondheids commissie eii daarin het geneesmiddel als zeer heilzaam voor bovengenoemde kwaal aanbevolen De VETTERINI scheepsdoctor 1ste klasse Te verkrijgen te Gouda bq L Schenk wiokelier op de Hoogstraat w jk S 123 te Rallerdam bij F E van Santen Kolif poth n A Schippeieijn C blaaii e porceleinwinkel te Hage bg J L P C Snabilié apotb te Leyden bj E Noordijk te Utreokt by F Alten poth te Amsterdam bg P van Windheim C erkuophuis te Oudewater bg T l van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Oenda Drak a A Briaknun Een vredelievend voorstel De oorlog die eenige jaren geleden tnsschen twee der invloedrijkste en machtigste staten van Europa werd gevoerd heeft menigeen wakker geschud uit den droom dat de meer en meer toenemende beschaving gruweldaden en wreedheden als vroeger plaats hadden voor goed onmogelgk had gemaakt Zoo gaarne toch vleide jiien zich met de illusie dat alle personen op slechts enkele uitzonderingen na van af de hoogste tot de laagste sport der maatschuppelgke ladder eindelijk doordrongen waien van de waarheid dat de bloeddorstige krgg en vernielende oorlog iu strijd zijn met de natuur van den menscb dat de oorlogsgmwelen en rampen een schande 7 ijn voor de menschheid De oorlog van 1870 heeft bewezen dat men nog niet genoeg gevorderd was in beschaving om zich te ontzien met dezelfde wapenen als voor eeuwen gebruikt werden die alleen spoediger en een grooter getal vganden tegelgk kunnen treffen tegen over elkander te gaan staan en zooveel meuschen mogelijk van deze scfaoone aarde te doen verdwijnen De oorlog tnsschen Frankrgk en Pmissen heeft OHS duidel k doen zien dut de baan van nigeineene ontwikkeling door ons in deze negentiende eeuw nog met ten einde toe is afge Doch als een teeken dat men bg al die mensch onteerende gruwelen niet moet wanhoopen aan de toekomst als eeu teéftk L dat er steeds mesBcheu leven die trachten te uerskellën wat andere misdeden die trachten de wonden te lenigen die andere sloegen werd de vereeniging Jtet Roode Kruis in t leven geroepen die tóen en later en ook dezer dagen weder aan de gekwetaten bjj de Atchineesche expedities vete blgken gaveu te willen en te kunnen helpen Maar toch met hoeveel vreugde het Roode Kruit werd begroetj hoeveel sympathie die vereeniging geniet en hoe gunstig zg moge werken men mag met recht van de toekomst iets meer verlangen Men mag gegronde hoop koesteren dat eenmaal de tgd zal komen dat zfj geheel onnoodig zal geworden zgn en alleen bestanu in de dankbare herinnering Het moet toch eenmaal zoover komen dat de oorlog die reeds nn door alle weidenkenden wordt verafschuwd van de wereld verdwjjnt en dat geen behoefte meer gevoeld wordt aan die leed verzachtende wonden heelende zieken verplegende vereeniging Voorzeker die tijd is nog niet nabg doch eenmaal zal lig naar onze vaste overtuiging aanbreken ledere stap in die richting is dus een goede stap iedere schrede op dien weg des vredes moet worden toegejuicht Daarom voelden wij behoefte nu eerstdaags wellicht in ons land znlk een schrede zal worden gedaan althans een poging daartoe zal worden beproefd dat gelukkige verschijnsel met vreugde te begroeten In de Tweede Kamer is nl een voorstel ingekomen van de heeren van Eek en Bredius Hat aldus luidt De kamer drukt den wensch nit dat de Regeering in hare betrekking tot het buitenland zal trachted de arbitrage te doen worden het aangenomen en gebruikelijk middel oiu door het recht te doen beslissen alle internationale gaschillen tnsschen beschaafde volken over onderwerpen die voor scheidsrechteriyke uitspraak vatbaar zgn en dat zg zoolang dat doel niet is bereikt zal trachten bij alle geschikte gelegenheden bg het slaiten van tractaten te bedingen dat de daarvoor vatbare geschillen die tnsschen Nederland en het land waarmede het tractaat wordt gesloten mochten ontstaan aan de beslissing van scheidsrechters zullen worden opgedragen Een dergelijk voorstel is in de vertegenwoordiging van andere landen reeds vroeger gedaan en met uitstekend succes Den 8n Juli 1873 is o a in het Engelsche Lagerhuis door den bekenden Henry Richard den grooten voorstander der vredeszaak een dergelijk voorstel gedaan en onder luide en aanhoudende toejuichingen aangenomen Evenzoo den 23n November daaraanvolgende in de Italiaanscbe Kamer vnn afgevaardigden Daar heeft de advocaat Matt im die ook te Brussel en Gent aan de internationale conferentie deelnam bg de behandeling der begrooting van boitenlandsche zaken het voorstel gedaan dat de lt liaansche kamer bij voorkomende gevallen alvorens tot de oorlog over te gaan de bsslissing door arbiters zal voorstaan en in het vervolg in al bare tractaten een artikel zal opnemen strekkende om dequaestiën waartoe de uitlegging of toepassing der tractaten aanleiding zonde kunnen geven aan een arbitrale beslissing te onderwerpen Dat voorstel is overgenomen door de regeering die bg monde van den minister van buitenlandscbe zaken ViscontiVecosta verklaarde dat Italië steeds toonde een politiek van vrede te willen volj en en dus ook na gaarne die vredelievende poging ondersteunde Met algemeene stemmen werd daarop het voorstel aangenomen Eere den volksvertegoiwoordigers die in het Nederlandsche porlemeM eenen dergelgken vredelievenden maatregel voorstellen eere den mannen die het goede voorbeeld elders gegeven navolgen en het hunne doen om de verschrikkelijke oorlog met al hare rampen te verminderen lanraimerliand te doen verdwgnen Zal dit voorstel ook hier te lande evenals in het Engelsche parlement met luide toejuichingen worden begroet Wg zouden het tegendeel niet durven vooronderstellen doch in geen geval zouden wjj er voor durven instaan dat de luide toejuichingen niet achterwege zullen bleven De Hollandsche volksvertegenwoordigers zgn nu eenmaal een deftig slag van menschen en algemeene betuigingen van geestdrift komen zelden voor Hopen wg slechts dat geen stemmen zich tegen het voorstal zullen doen booren In de pers hebben zich tegen het idee dat ten grondslag ligt aan het voorstel van Eck Bredius reeds stemmen verklaard Men heeft beweerd dat het dwaze idealen waren die vredesvoorstellingen die toch geen kans op vervuUing geven Men heeft gezegd dat dergelijke besluiten van wetgevende vergaderingen wet goed klinken doch weinig beteekenen dat zg als meer andere zaken in theorie wel schoon schijnen doch in de praktijk onuitvoerbaar zijn en dat bjj voorkomende gelegenheden maar al te spoedig zal blijken dat de quaesties tnsschen de verschillende staten slechts door ééa weg dien des oorlogs kunnen worden beslist Zonder d t wij ons nn teveel illusies maken van die besluiten en niettegenstaande wij ons niet in eens alles voorstellen van die beloften om de beslissisg van scheidsrechters in te roepen gelooven wü dat iedere poging om tot een dergelijke vreedzarile oplossing van quaesties te geraken zeer moet worden ondersteund en als een eerste schrede op den goeden weg door ieder weldenkende verdient te worden toegpj nicht De heer van Eek die het voorstel toelichtte zeide te vertrouwen op de ondersteuning van de vfertegenwoordiging van een vredelievend volk als bet Nederlandsche is Wg gelooven met het volste recht Nederland slechts eene kleine uitgebreidheid gronds innemende is niet in staat een hoofdtoon te voeren bj staatkundige internatiouale discussies en zgn invloed op den toestand van Enropa is gering doch knnst en wetenschappen bloeien er en de vrede is er geliefd Citerlgke macht wordt door ons volk ontbeerd doch innerlijk zijn wij sterk Wg zjjn van goeden huize en trachten immers zooveel raogelgk onze voorouders geen schande aan te doen Nederland bestond reeds met eere toen andere staten nog slechts in opkomst waren en terecht zeide een uiterst begaafd Nederlander die ofschoon buiten onze grenzen wonende zijn land en landgenooten in ziJn hart niet vergat Wat waart gjj thdas zoo fier Pruisen wat waart p toen wü onzen vheldenstrgd streden toen gg tegen verachtelgkenpTgs uw koningskroon kocht waren wij de banierdragers der Europeesche vrijheid nog eer gjj in een buitenlandscbe taal nwe eerstelingen stameldet op het gebieJ der wetenschap spraken wg reeds over een machtige inhecmsche ontwikkeling voii geleerdheid poesie en schilderkunst als over een glansrijk verleden In politieke beteekeuis zgn wg heden dood arme edellieden tegenover u maar edellieden worden geen bedeUars zjj sterven liever vau gebrek Wat dunkt n waarde lezer zonden de vertegenwoordigers van een dergelgk land waar steeds kunsten en wetenschappen die dochteren des vredes bloeiden eeu zoo uitent vredelievend voorstel als dat van de heeren van Eek en Bredius kunnen verwerpen Zon het niet integendeel met recht verwondering wekken als dit niet gaarne van ganscher harte onder algemeene instemming werd aangenomen WiJ ten minste zonden het tegendeel niet durven vooronderstellen W BUITENLAND Itnllcnlanilscli Overziclit De Pran schen zgn niet op hm gemak over de Spsansche nota Niet alleen ia het onaangeniuim van zijn bunrmsn zalke scherpe veririjten te moeten hooren maar aen ziet daarin gelgk in alle andere minder pleizierige ervaringen de hand van Bismarck Zelfs de veratandigate Fran cbe bladen honden zich overtuigd dat het geheel weder een mntibenm van hun asrtargand is ca za te vernederen Nu ia dit zeer wel mogelgk maar het kan even goed zgn dal de Spaanscbe legeering lelfecns een teeken van leven heelt willen geien dat de zaak Bonderdag in de Tergaderin C der permanente commissie nog ter aprake komt tnaiic dat zal zooals gewoonlijk niets baten de regeeriag OHiakt zioh hier v n alle quaesties af Een later telegram meldt evenwel dat de roinister zich na verwaardigd heeft eenige inlichtingen omtrent de boitenlandsche politiek te geven In de zitting der permanente commissie heeft de minister Drcazes in herinnering gebracht dat Spanje eenigen tgd gr leden eene nota aan de Fransche regeering heeft doen toekomen waarop deze heeft geantwoord Se jongste nota van Spanje is eene repliek op dit antwoord m iar is niet rgn zoo ernstigen aard als men deukt Het antwoord van den minister zal doen zien dat de Fransche regeering altijd haren plicht heeft gedaan In antwoord op den heer de Booillerip heeft de minister betoogd dat hij overeenkomstig Frnakrgk s belangen en wiardighrid gehandeld heeft in zijne staatkunde tegenover Italic en Spnnjc I e paus zelf was van oordeel gewptst dat Frnnkrgk het nieC aan eerbied jegens hem had laten ontbreken Een paar bladen hebben onjuiste berichten omtrent Thiprs verspreid Dp Soir zeide dat het Italinansc ie gouvernement hem veiyooH hail het land te ven ileii de Figaro dat Thiers door roovers werd gevangi ri gebonden Beide berichten zgn reeds ten stelligste tegengesproken Dr A Pier on in zijn Hennneringe ml Piuuent getchtedems