Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1874

Hiervan zonder geneeek hulp 5 rr 4 in t Ie eu i van l 2e 6e levensjaar Daarenboren levenloos aaiigegeren a m en 2 rr 4 t Pe afdeeling stelt roor dal ran wege het Tooleelverbond iedere drie jaren mi medalje worde uitgereikt aan den schrijver va het looneelstuk in jen loop dier drie jaren rerschenrii waaraan buiten iven i m kte oOTfer Ona geliefd jongste Dochtertje overleed heden morgen zeer onverwacht G DE MOÜIJ C DK MOOU SCHUILENBÜKG D tuNMing Tan dea wrtog ran Padaa als Bonapaftiatisoh oaadidaat in het depart SeiDe et Oiu ia eiudel jlc zoo compromiiteeread gevorden dat de regeertng i tusM heabetde moeteu komeu en hem op nieuw ala maiie heeft afgezet De kiezera lao Dr ne Nord cd Oise zgn byeengeroept u tegea 8 Narembar Hel besluit tut bgecnroepiii iler kieiers iu slecbta dris departeoieiiten terwijl de verklcKiDg lu Vier andere de iartemeDtea uoiï IS nitgesleld heeft een onaangeuameu indruk gema ikt StL eds dezelfde angst root de kie tcrs De France bevestigt het berickt rtxt de ttnaUlHtio tl ital Mnc Mahon een bezoek zal brengen aan le Uroglie op lijn kasteel Waarschijnlijk z il de Fresiüent bij die gelegenheid ook Ie £ vreux komen De Duitscbe regeeiiug ie lOlgeus den president van het lierlynsobe stndtgericht met schnldig aan pressie op de rechtbank in de zaak ran Arnim De ri ciaers nebben geen ander richtsnoer dan de wet n hun geweten De e verklaring voorkomende in den uilieiceleii JleivisM eiger kun n nut hebben luaar E il toch de ongcloovigen niet bekeeren He I tVB Corr zegt loe betrekking lot de zaakArniiu het volgende De tegenwoordige aanklacht atant niet in betrekking met vroegere roorvallen welke zijne verwijderni uit de diplomatieke loopbaan ten gevolge hadden Uc aanleiding was dat Hohenbjhe by deaaovaardtiii van zijn post een aantal getlureuile de saibtsheliekking an voo Arnim ingekomen stukkeu met vond rii 2 Tan de lautatgenoemde bij ilc haiszoeking schoorvoetend een deel daarvan teruggat ecu ander deel voor particuliere 4 rieven verklaitrde en ueigerde af te geren eo zeide van de overige uiels Ie weten De weigering van de i vroegrren ambasiadeiir om de stukken welke het departement van buitenl zaken als eigendom van h t geianisclup beschouwt terug legeren IS de eenige gruiiil voor de wyze waarop tegen den graaf von Atniiu ia te werk gigaiiu Het departement vau buitenl zaken was ontegenzeggelyk verplicht om vuur het eigendomsrecht van het r ksarcbief te waken De vervulling van dezen plicht was onafhankelijk ran de luuerlyke waarde en het staatkundig gewicht lier ontbrekende stukken zoowel als van de mogelijkheid ran het misbruik dat daarvan kon geuint worden De waarborging ran het staatsX ag m iakte eeue tussohenkomst met alle middelen tvelke de wet aanbiedt ouvermijdeiük De overheid mucht hare wel geweitigde aanspraken niet tegenover de weigering van den betrokken ambtenaar iaten vallen üraaf rou Arnim w es alle vriendscjappelijke uituoodigingen tot teruggave run de hand en het departement vM buiienl taken was derhoiie wet verplicht om den rechterleken arm in te roepen Van het oogenblik echter dat de rechtbank zich met de zaak bemoeide hield de zelfstandige handeling van het departement ran baitenl zaken bijden vefderen lu ip der instructie p de rechter had thans 4u volle vrijheid te beslissen of aan de aanklacht der oveHieid gevolg moest orden gegeven en elke naitrcgelcn verder moesten genomen worden De afgevaardigden van den Ooatenrijkacheu KijkaTaad verzamelen zich InngzamerliaRd te Weeuen tegen Ie opening op Dinadag a s ten einde over het piau voor den aanstaamleo parlementairen veldtocht te spreJten Men spreekt ook weder van een vergadering van de voornaamste federalisten te Weeqen De berichten over ontevredenheid oproer zelfs onder de Spaanschv Carlisten houden aan de correspondent VU de Tints spreekt zelfs van een samenzwering die fcgeu Don Carlos was gesmeed maar nog tijdig ontdekt De Standard beeft bericht van het prijaverklaien van een stoomboot net oorlogscontrabande door een Spaanach oorlog ischip Serrano heeft dezer dagen de gezanten ran Nederland Zweden en Brazdic in plechtig gehoor ontrnngen Hoe geraarlijk het ultramontanisme is roor den modernen slaat en waarom het ran lederen inrioed op staatarechterlijk gebied uoet worden beroofil blijkt weder duiilelgt uit eene rede door den paus tot ene verzameling ran vroawen uitgesproken Sprekende over de verkiez ngen heeft hij te kennen gegeven dat geen goed katholiek het mandaat van afgevaardigde kon aannemen omdat ds politieke hartstochten een htuilerpaal z n roor een vrije verkiezing Maar indien dit het geval niet ware dan 70U nog een ander groot bezwaar blijven bestaan al den eed dien de afgevaardigden moeien afleggen die te Rome de retel ran het katboliciame moet worden afgelegd en waarby gehoorzaamheid moet worden bezworen aan de netten die de kerk reroordeelt I F R A N K R IJ K De minifter ran oorlog heeft aan de bevelroereode generaals een eircalaire gezonden waarin bij hun aandacht er op vestigt dat de rapporten van militaire attaches en officieren die m Uuitachland de anoeuvrea bijwoonden de kalmte en de soberheid doen uitkomen die i het Dnitache leger bij het geren ran commaudo s hee hen Dikwyls geeft men een berel eeoroadig joor te wenken ia plaats ran luidkeels t schreeuwen Deze manier ran commaudeeren heeft rolgens dea Minister het roordeel dat de aandacht der troepen roortdurend gespannen blijft en dat ij ran het oogenblik dat zij onder de wapeita zijn gekomen terstond een geheel gedisciplineerde houding aanueiaen De Minister weuacht dit ook in het Franacbe leger langzamerhand iogeroerd te zien Men kan inderdaad schrijft hy zonder aan de netheid en de kracht ran het commando te kort te doen aen zekere neiging wijzigen die ona tot een gewoonte is geworden en die een gsrolg ran onzen landaard is maar die zich in zoo luid mogelijk geachreeow openbaart De Minister houdt zioh bezig met het bedeuken ran middelen om de herhaling der commando s door ordonnanoea enz waardoor de aitoefening ran het opperberel zeer gecompliceerd wordt te rereenvoudigen en noodigt de generaals uit hem hauoe denkbeelden dienaangaande mede te deelen DüITSCflLAND De gezondheidatoeatand dea heereu von Arnim ia sterk verminderd j het gerolg daarrau is geweest dat de rechibank het beslait heeft genomen den besoliuldigde naar zoodanig rerbl f te doen overvoeren waar hij de zoo noodige geneeskundige hulp steeds naby zich had Het eerst sloeg men het oog op de Charite een der groote burgerlyke ziekenhuizen te fierlijn De directie van het gesticht antwoordde op de vraag of er gelegenheid bestond een patiënt Ap 4o nemen wien een verblijf kon worden aangewezen waar hg in verzekerde bewaring zou zgn dat daartoe de gelegenheid niet aanwezig was Men moeat naar een andere geschikte gelegenheid van dien aard uitzien i uu deed men de elfde aanvraag bij den directeur van het B aiBon de santé te Soliöneberg Inmiddels ontving men nader bericht van de directie der Charité die zich bereid verklaarde den heer rou Arnim op te nemen De lokalen werden door den president van het Stadtgericht iu oogenschouw genomen en dienstig geacht De heer ron Arnim zal niet minder gestreng worden bewaakt dan tot heden het geval is gaweest daartoe zgn de nooi ige maatregelen reeds genomen Het rolgeude gunstige getuigschrift heeft de heer ron Arnim uit Uome ontvangen zegt de NatioitalZeUung in haar jongst ontrangen nommer Het is toegezonden aan de Gtrmaaia Toen de Paus het bericht der arrestatie ran den heer ron Arnim inderiijd raisisch gezant te Rome ter oore kwam uitte hg de rolgende woorden Ziet eens aan hetgeen daar plaats heeft I Arnim in de gerangenis zooals met mg het geval is Dat rerdient h j nietl Indien het hem ran nut kan z n dan wil ik hem een getuigschrift geren dan wil ik te z eu aanzien rerklaren dat hg hier goed heeft gediend want hg heeft inderdaad alles in het werk gesteld om mij en de Kerk zooreel slechts immer mOgelgk te benadeelen vËerlgke geschiedschrgrera die eenmaal de rekening znllen opmaken ran den graaf von Arnim zullen een gestreng vonnis rellen over hetgeen door hem te Uome il geschied Men neet tbaua dat hg bet was die op 4 September 1870 Florence bezoekende zich met de Italiaanache miniatera en wel rooruamelgk met Lanza Sella en Vraoata heeft rerataan ten opzichte van dit punt dat Rome met geweld van wapenen door Italië zou worden overmeesterd Men weet daarenboren dat hij het waa die ran 10 tot SO September 1870 het Vaticoaa de reizekering gaf dat de Itilianeu tegen Rome nooit geweld vau wapenen zonden te baat nemen om zich ran Borne meeater te maken Kn men weet buitendien nOg dat kg het la geweest die Cadorna heeft bezocht om hem a n te sporen zoo aiiel mogelyk naar Rome te trekken Th ee luchtige rertrekken zgn ten behoeve van den heer van Arnim in het ziekenhuia ingeruimd Zooala per telegram ia gemeld ia hg Maandagavond reeda derwaarts evergevoerd Het is hem vergund schriftelijk met de leden zgner familie in betrekking te blgten onder deze roorwaarde echter dat de beroegde autoriteit kennis der gewisselde stukken kan nemen BmNENU DT GOÜDA 17 OCTOBEK Gedurende de maand Sept zgn in deze gemeente overleden 16 mannen en 18 vrouwen t w in het Ie lerenqoar 6 m en 9 vr totaal 16 ran 2e 6e O 3 8 7e I4e O O O 15e 20e 2 0 2 21e SOe 2 O 2 31e 60e 1 O 1 61e 66e O 1 1 ff ff ff 66e 80e boven t 80e 16 18 83 De Std g behelst het volgend bericht omtrent de longziekte oOKir het rnniHee Iu het tijdperk ran vier weken beginnende 6 September en eindigende 8 Ooiober jl zijn bigkcns ingekomen ambtsberiohten door longziekte aangetast in ZuidHolland 37 in Noord Holland 4 in Utrecht in Friesland 34 runderen in Groningen 1 rund té zamen in het R jk 82 runderen In het vorige tijdperk ran vier weken waren 98 randeren door die ziekte aangetast ie SlaaU CI ran 19 September 1874 n 222 Aan het Faderland wordt medegedeeld dat werkelijk deUoagaohaGemeenteraad inoomitégeneiaal heeft besloten het oordeel van den minister Heemskerk over de oprichting van het Tborbeoke staodbeeU op de Plaats in te roepen op grond dat dit pleia Bgkagrond zou zgn Ook in den Haag zal in narolging ran hetgeen te Utrecht plaats vindt door eenige ingezetenen nit den middelatand een poging worden aangewend om zich tegen billijken prgs goed rleeseb te rerkchafteo Volgens het V D bestaat het roornemen ook ta Utrecht een Roomsoh katbolieke hoogere burgerechool op te richten Naar men rerneemt zullen er electriaohe uurwerken geplaatst worden in hel in aanbouw zijnde pust ca telegraatkantoor op de Slaak te Rotterdam Naar men rerneemt is roor de stedelijke leeuing der stad Amsterdam ingeschreven roor een bedrag ran Wy rernemen met leedwezen dat mevrouw KleineGartman aan eene ongesteldheid ladende ia welkaeenige bezorgdheid wekt N v d D Den 13den October heeft te Haarlemmermeer eeu wedloop plaat gehad Zekere B K uamelgk had ajiigenomeu ou binnen den tijd raa l ea terug ran het hoofddorp naar Nieuw Vennep te loopon zijnde eeu afstand ran 12 000 ellen Hü rertrok te 7V3 uren en was te 8 36 m terug das nog 10 minuten rroeger dan noodig as terwgihij ziel te N Vennep nog ran eene sohriltelgke rerklaring moest roorzien In de naeht ran Zaterdag op Zondag zgn onder de gemeente Bleiswgk door den Uyksreldwachter t Moerkappelle wegens bet risschen zonder akte bekeurd twee onbe oldig de Rijksveld wachters speciaal belast met het toeziobt op de jacht en risacher j Te Utrecht werd Woensdag de algemeeue rergadering gehouden ran de Ned rereeniging tot afacharling ran sterken drank Dea aronda te roren kul eene openoare bgeeukomat plaats die geopend werd door den voorzitter ran het hoafdbestuur jhr da Jonge met eene lede waarin dezelfde toon heerschte als in het reralag leedwezen orer de treurige cijfers die ran toenemend drankrerbruik en afnemend leden tal der rereeniging spreken maar moed om roort te gaan op den ingeslagen i weg met de orerblijrende strgders die iu gehalte mogen rergoeden wat zg in aantal verliezen Met ingenomenheid maakte de voorzitter gewag van een vergadering ran de United Kingdom Alliance die hetiel de doel beoogt als da Ned rereeniging en op hetzelfde oogenblik te Manchester bijeen was Daaraan is een telegram tot betuiging ran aympatbie gezonden Na het opwekkend woord van den voorzitter wer den eenige atellingeu behandeld Ër waren er 8 aan de orde gesteld maar slechts 3 werden er in de meeting besproken Na afioop der bijeenkomst bleef men nog rriendschappelijk bgeeo bjj welke gelegenheid de heer d JSugelbroouer oog de stelling toeliahte Het patent ran tapper geeft deu gepatenteerde geen recht tot reikoop ran sterke dranken Uit de toelich tingen bleek dat h er eene aardigheid bedoeld werd gegrond op eene ondfidelijkheid in da patentwet Woensdag morgen werd de algemeene rergodering door den roorziiter geopend met een warme toespraak waarin hij op hel groote gewicht dezer rergsdering wees en de afgeraardigden opwekte om met allen grer de werkzaamheden naar hunne krachten te steunen en tot zegen te maken Hel getal afgevaardigden enz bedroeg ruim 60 uit alle oorden dea ryks Het Ned Tooneelverbond zal Zaterdag den 3 In Oct a s te Amsterdam des voormiddags ten 11 ure in het locaal Eensgezindheid Spui zgn vierde algaoeeue rergadering honden Onder de te behandelen punten komen voor twee roorstellen ran de afdeeling Amsterdam en een vraag van de afdeeling Dordrecht De btide roorstellaa zgn do volgende jcweue rerdienslen kunnen worden toegekend i De afdeeling stelt roor te besluiten dut het ligtrdbestnnr de afdeeling nitnoodige om in haar ligeiem een commissie te benoemen ten einde onde itakken zoowel rertaalde als oorspronkelijke te h itnleeren en na te gaan welke ran die stukken dooi lio innerlijke waarde rerdieneu omgewerkt en ge Khikl gemaakt te worden roor het tegenwoordig itpertoire De vraag door de afdeeling Dordrecht Ier beapreking geateld luidt aldua Kunnen sommige aftleelingen haar invloed niet uitbreiden door zich in icrbiuding te stellen met de plaatselgke dagbladpars IS zouden zü niet op die wjjze ter bevordering zoovel van een beredeneerde cu onafhankelijke tooneelkritiek ala van een goede keus van stakkeu het bare ignnen bijdragen Directenren der Nederl maatschappij ter bevordeling van nijverheid hebbeu aan den koning een adrca iigrdiend om aan te dringen op verbetering van het itevnartkuttdig onderwijs De kwijning der Nederl koopvaardij ia roor eeu deel aan de inrichting ran iu onderwijs te wijten Da geschiktheid roor de itevaart is geenazina uit onre natie geweken Maar 100 het onder ije niet apoedig wordt rerueterd zal loaral de Duitsche natie ons aldra rjournitatreren e kweekschool te Amaterdam ia te duur de andere isricbtingen geren slechts oppervlakkige en onroldoende kennis Directeuren rerzoekep nu dat varenslieden door een rijkscommissie znlleh worden geëiaiuineerd dat nauwkeurige programma s voor de eiamens zullen worden opgemaakt dat de regeering miige zecvaartknudige scholen zal subsidiceren dat de regeering jaarlijks eenige beurzeu van hoogstens ƒ 100 zal beaohikbaar stellen en dat bepaald worde dft aan boord ran achepen die personen of goederen roor het ryk rerroeren slecbta geëxamineerde isrenslieden en machinisten ujleu worden toegelaten De Werhuaiumriend behandelt nogmaals de treurige en zoo grvoarlgke volkadwaling dal men een drenkeling met de roeten in het water oiaet laten liggen lot de politie komt en eindigt Idua Ia daar niets aan te doen Kan die dwaling niet aorden weggenomen AU de regeering eens een Dsaiid lang in elke stad en op elk dorp dag aan dag bl trommel en bekkeualag liet rondzeggen dat ieder rolkomen rrijheid heeft een drenkeling uit het water te balen en ergens ouder dak te brengen ona dunkt dan zon ten alotte toch elk die ooren heeft wel uitroepen Hond nu maar op u weten wil t wel I t Is waar zulk ren maa regel zou moeite en kosten vrroorzaken Maar ein intiischeuleren is toch wel ut kosten en noeite wanrd Van den hoofJcarana te a Hrrtogenboach zullen 15 rn van dien ta Maastricht 12 onderofflcieren deelaemrn aan ket examen voor den rang van 2den Inittnunt der infanterie bij het Oostindisch leger dat in de volgende maand te s jmvpnhage onder presidium an generaal majoor V G J van der Schrieck com andunt der 1ste divisie infanterie zal plaats hebben Zmidag il werd t S Erichcm de predikant in zgne morgenpredicalie zoodanig gestuonl dat hg geuooduskt was op het midden der preek hel amen reeds ait te spreken In ren woning aan de kerk belendende en daarvan dour een dunnen muur gescheiden verden hinderlgk hoorbaar psalmen aangeheven die in ket geheel niet door den predikant waren opgegeven en ook niet op den bestemden tijd werden ezongen De bewoners dier woning verschillen in odsdienstige deiikwgze zeer met den dominiJ Men vermoedt daarom dat hier opzet gepleegd is Te Beerta prov Groningen heeft een zeer rgk landboawer die 86 jaren oud was zich door ophanging vsn hel leren beroofd Niettegenstaande hy eigenaar was ran tonnen gouds meende hjj niet genoeg te kebben om er ran te kunnen leren Laatste Berichten Berlijn 18 Oct Naar de Kreuzieiimg reraeemt heeft de gisteren herbaalde huiszoeking tea huize ran graaf Arnim roornamelijk plaats gehad in een koetshuis alwaar eene partg meubelen eu rolgewkte kisten bg zyna rerhuizing uit Parijs medeeenraoht nog onaangeroerd stonden Veertien dezer kilten zgn in beslag genomen en naar het politiebureau orergebraoht Het koetshuis wordt bewaakt Dortmund 18 Oct De heer Berger candidaat der Fortachritts partij is met 7466 stemmen tot lid ran den Rijksdag gekozen De beer ron Ketteler ultramonlaansch caudidaat verkreeg 2629 ea de heer Toloke 807 stemmen Bnrgerlijke Stand GaaoaiN 11 Oct Alriana £ liz beth oudera B Punselie a I K Dik 15 Dirk ondus G Uoipud ea H Koster 17 Jacol ouders J vso Hbdi en M Verboef OvisLinzN 14 Oct J de Mia 68 j G Prince 69 j 15 L C Uelooje Sm W Koster 6 w AD VERTEWTIEW Ondertrouwd BA3TIAAN HENDRIK MAASKANT É Wed Tan Coenïlia Cathaeina Jansen S ADRIANA DKN BAARS W 17 O Air Veur 16 October 1874 M In een klein gezin bestaat gelegenheid tot Kost en Inwoning met gebruik van een Vrjje Kamer Adres met Jranco brieven letter P bg den Uitgever dezer Courant Te Gouda te Huur een goed ingericht BENEDENHUIS met Tuin Geplafoneetde en Behangen Kamers Alcoof Keuken Kelder en verdere Gemakken en een fraai oitzicht hebbende Huurprgs ƒ 250 franco te bevragen onder letter A bg den Boek en Courantdrukker A BRINKMAN Uepót van DEVKMER KOER Fabriekant Jb BUSSINK Detenter VERDERS VOORHANDEN Koningtiinc en Princcsscn brood FEESTGEBAK e PODDING by W N RAAIJMAAKERÖ firma H Kemp Oostharen Aanbesteding VAN LETENSUIDBELEN Den 20 OCTOBER 1874 des morgens ten 10 ure zal door de Voedings Commissie van het oedeelte van het 4 Regement Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den komtnanderenden Officier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van RUNDVLEESCH en VET GEROOKT en GEZOUTEN SPEK KRUIDENIERSWAREN AARDAPPELEN GROENTEN en TURF De Voorwaarden liggen van af heden ter lezing bjj den Adjudant Onderofficier van DEUTEKOM in de Kazerne van genoemd Korps Gouda 15 October 1874 No 796 der beroemde Wckelijksche Zamcnsprakcn Uitgave J J H KBMMER te utrecht ia heden voorbanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Totale Uitroeiing van Wandgedierten IEMAND hier ter stede woonachtig in het bezit vin het GEHEIM M TOTALE UITROEIJINÖ VAN WANDGEDIERTEN biedt zich aan tot het Zuiveren van GEBOUWEN enz niet alleen maar tot levering van de daartoe beuoodigde prepaiaten met gebruiksaanwijzing dewgl men van de stipste geheimhouding kan verzekerd zgn is bedoelde persosn dagelijks te ontbi en doot middel van franca brieven ouder Letter K aan deu Uitgever dezer Courant A ten OEVER Markt Wgk A n 148 maakt zgnen geëerden Stadgenooten bekeiiJ dat hg zgn WINKEL in WUNen GBÜISTELEERD PARFÜiMERIÊN TABAK SNUIF en SIGAREN geopend heeft belovende eeua prompte en civiele bediening J M van Minden TANDHEELKUNDIGE bericht dat hg van zgne Pargsche reis terug gearriveerd is en zal van heden af wéér dageIgks te spreken zijn De gelegenheid tot het verkrögen van G ASCOKE blijft geopend tot Woensdagavond a s In lossing eene lading puike grove KAGCHELKOLEN tot billgken prgs i H SPIERINOS Kattensingel Q 128a Ondergeteekende bericht aan HH Geneesknndigen en belanghebbende familiën dat hg op veler verlangen eren als te Rotterdam en te t Hoge ook te Gouda is aangevangen met de uitoefening der heit gymnattische hehandelintf VRIJDAG 23 OCTOBER a s det mmidda i van 5 tot 7 re zal hg te consulteeren of te ontbieden zijn bij den Heer R M db JONG LUNEAU Flnweelen Singel te Gouda 3 G MILO Jb Spec Iicilg K3 I Mea reike aan de fortuin de band 375 000 R Mark la bovtipiWt voor het gfllakUgate gflril sal ie nlcnHste jrsote i ld Verloting die door de beoge rcgeerlnt goed gekeurd es gegarsndeertf la beratten De Toordeeligfl Inrigtlng ran bet Bienwe plan cs aat daarin dat in d l xin van lechts weinige Maanden In Terloliggeii 4$ 300 prlJEen ter Tolledige bciMisInr ïallen komen d larunder zljii t apltale praten van evts tncci 375 000 Rgksmark bg uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 12 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 599 maal 300 19 700 maal 132 enz I prt atrekking n n olgcui plan tm aabU ego vKbtKe te d V ior de BanitunJe eerste pilistrakklag duer groote door len AUHt iewa rbo gdu 0 ildi l tihg koit 1 geheel origineel lot slechts Thlr 2 of fl 3 1 half i 1 l t 1 kwart V 0 90 icgen Iniendlng Tsn bet bodmg Ia b iikp flr of par i oittwls et Alle cmnniiMlea KUlk D oniniddciyk met d grootgto zorg TulJigliold uitgu OC il woiduu eu ieder speler ontvangt n ODS de iiiQt hel vapvn ai dco staat voorsieae Originele loten olgenbanitlg D lttdur l t te ling tal bet verdichte officleele pUn gru t s wordun bligeviregd eu nden vi Mn ome begaiistigcrs ona nRe ra td bü elke tiukkiKg de ufTlcieele Ifjaten Dl uJLbeuHiiij der prilxen Kcictiledt iteeda prompt onder wiia borg van dun Staat eii kan door directe toezwmlIiiK of ook n r verkluzm 1 dür bclanglieltbendon door ome eorrea potiilcRtrn fn allo groutera plaataen TSn NederUnd bewerk xieltigd ordeti Ona debiet N steeds door Int gcink begnnsUgd en onder lolc mrdere aantieoltlke prtjzeu Imddeil w f meermnul vol kun ofT cieulu bewOien de uerüto Hoofd trefflors vcikregon n onze begunstigers zelf nltbetaald erenioo erd d n 7 nctnbei 11 de Uoofdprlin bi ons gewonoflo Het Is Ie voorsten dat b deze op den hechtstcn grand ilxK govestledo ondcrncinlne v m allo kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaRtd kan worden gereken en cr iiNLaii dcrbali on 411e cnniin asies te kannen Bltrueicn iins de bostellingen zoo put d g luogelUk In elk geval den 17 November a s te doiD toekonK n S Stelndcckcr Comp Snnhifrs1 Silif i lInn oor in lamburf Aan en Verkoop van allerhande soorten van Staatsobligatien Spoorweg Acties en Be leeningsloten P S Hiermede danken wH voor bet vertrouwen hiertoe geschonken en daar it b I het begin der nlenno verlpting 01 deelneming invlicren zullen w i ook voor het vervolg ben opitt tHn door eene sttpfo on rctïcki bediening de tet ietlenliaid van onie gebeide be aii stlgeis te ver in m