Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1874

iSfM voor de betrekking van director van bet Seminarie nabij Batavia hem door het Centraal ComitrS anngeboden bedankt J D Het getal kweekelingen aan het Instituut voor doofstommen Ie Groningen in het aohooljuir 1873 74 bedroeg 167 van welke 164 in het Inetitnut werden verpleegd en vnn ileze ISS zander eenig koatgeld Van die 167 waren 97 doof geboren eu werden 62 in af eetite drie levenajaren doof Van de jongens zijn 21 bij het kleermaken 7 bij liol achoenmaken 27 bij het achrijnwerken 6 by lift kuipen 1 bij t verwen 3 by t lettertetten en 1 bij t aandenmaksn Ui Amaterdam meldt men dd 17 October De klacht niet alleen over duur vleeach maar hetgeen erger is en méér beteekont over te duur vleesch overal vernomen vindt ook hier algemeea weerklank De pogingen elders reeds aangewend om daarin verbeiering te brengen en de belangen der verbittilirrs tegen het beweerde monopolie der slachters te beschermen schijnen hier navolging te zullen vinden Althans Diusilog avond e k lal io het paleis voor Volksvlijt eene openbare vergadering worden gehouden tot het oprichten van eene vAmiterdamache gemeeuachappe ljjke vleeachhonwerji Het A V d Dag meldt dat de toeataod van mevrouw Kleine Gartman nog ateeda pijnlijk en zorgelijk maar gelukkig niet ongnnaliger ia Naar men verneemt zal de tijdelijk gestaakte uitgaaf van Ome Boeping te Utrecht worden hervat enwel zeer gewijzigd Het blad zal voortaan den litdvoeren van Onie Dage en zich vooral ool bewegenop kunstgebied Bij alle kooplieden in gemaakte kleéren te Helder worden oude e uipeineutstukkea opgekocht ingepakt en naar s Hertogenboseh en Brussel opgezonden er wordt veel geld voor betaald en naar de ualiteit wordt minder gezien Naar men verzekert geschieden dia inkoopen ten behoeve van ket leger van Don Carlos en zullen alzoo de loldaten van den pretendent gedeeltelijk in de oade en afgekeurde plunjes van ons leger worden gestoken Men schrijft t rolgande t geen we tleoUt onder voorbehoud plaatsen Nauwelijks heeft prof ter Haar rijn emeritaat aangevraagd of er wordt reeds vrü stellig bericht dat bg de regeering ket vooroemen zou bestaan om io zijne plaats te beuoemsn tot hoogleeraar lu de godgeleerdheid te Utrecht dr Ac noij predikant te ZoltBommel een der woordvoerdera van de moderne richting Deze benoeming zon iu verband ataan met het plan om bij eventueele vacature te Leiden een qrtliodoien ntofeaaor iu de theologie aan te atellen In Deventer ia gisteren een allertreurigst voorval gebeurd Twee broeders geraakten itt twist welke zoo hoog liep dat de een deo ander met een mi a een waarschijnlijk doodelijke wond toebracht De dader is voortvluchtig Van wegè den te Zwolle gedatineerden Jaeob Wolff vroeger mede directeur der Overijsselsche bank is bij deurwaarders exploit geprotesteerd 1 legen elke andere vervolging wegens ralachheid dan die betreffende de feiten waarvoor door het hof op 26 Mei jl rechtsingang ia verleend en tegen elke vervolging wegena misbruik van vertrouwen De requirant beweert dat aijn nitlevering door ket Frauache gouvernement alleen ia geachied wegena de beachuldiging van valacbheid in geschrifte en dat die nitlevrring niet is toegestaan das onder uitdrukkelijk verbod van het Fransohe bewind van de vervolging wegens misbruik van vert ronwen KDa predikantenwedden te Kampen zijn met GOO erhoogd Voor eene vacante betrekking van intpeeteur van rolitie te Harlingen hadden zich niet minder dan 08 sollicitanten aangemeld i Na afloop van het concert door den hoer Wieoi wil i Vrijdag te Groningen gegeven verwaoktte het publïek een serenade Dit gerucht bracht een masaa menschen op da Groote Markt aldaar bijeen Toen de aérénade met baar fakkela niet bleek te komen bracht de menigte zelve een ovatie aan den beroemden violiat Deze beantwoordde de beleefdheid door voor het open raam van zijn logement htt Caritaml de f eaüe te apeWd Een Belgiach ooftteler heeft een nieuwheid in tlMpaaaing gebracht die verraaaende reanltaten oplevert Hij is er namelijk in geslaagd bOomvruohten den smaak te geven dien men verkiest Zijn methode is zeer eenvoudig Met een groote naald prikt bj diepe gaten in etn appel en dompelt hem terstom in een bakje de likeur bevattende wier smaak men aan de vrucht wil mededeelen Na verloop van eenige seconden is de vloeistof door de openingen opgeslorpt im doet reel liwa 4 ia EngeUnd Het Engeleche tolk heeft groote en edele eigensohappeo maar de oettlieid en wreedheid w i iruiede onder de lagere taudeii de mannen bun vrouwen eu kindefen bekandclen geigk dug aan dag uit if dagbladen blykl tooiieu hoe ont ettcud onbtschajfd en ruw een groot deel der bevolking nog ia Nu ia er reker al nieta beter fjreehikt on hen nan te moedigen in hun wreedheid i1 u een vonoia waarbij de miahandeliug Tan eeu kiiid door een predikant der Staatskerk als een kleine orertrediiifr waarop eeu geringe boete staat beschuuud wurJt Mm ki ijgt 12 guldau boete alt men tailnia werpt op de trant rookt in eeu rjjtuig waar het rerboden ia een kleiu kind tnaar uiahaodelt of lijn kleeJeu uitklopt op de atoep De Ëngeïsche dag en weekbladen belatten ooopfaoadeiyk aitikclen orer de letterlijk onbegrijpelijke wrtedheid waarmede houderden werklieden kun rouweu eu kiridc reu beliaudelen en bespreken de middelen om die eehaudalen te kecrtii Ëen venoek chrili is aan de regceriog ingediend ouderieekend loor duizcuden vrouwen ai de hoogere standen anrbij een uet verzocht wordt wa irbij mannen die veerlooze vrouwen ea kinderen miahandelen veroordeeld wortlen om gegeeteld te worden Wg darren oorapellen d tt het Parlement die wet dit jaar ao mil aannemen want al de vooruaamste dngbladen zyn er voor en uit de iagczoodcn stukken kan men xien hoe algrmeeu bet verlangen is naar krachtige aatregtlen togen de ¥ fê itêien Wij hebben bier in Nederland geen denkbeeld van een fcngeischen trtmfft gelyk meo de woeataards ooeml die in de mijndistrielen en in Londen zoo télrijk zlJn Eer mtfn de voorliefde der Engelacben voor de geeselstiaf afkeurt noet men welbedenken dat men door gecaelstmf in Engeland een einde geolhakt heeit aan het gruwelijk wurgen dat de j aralteri deden die de Loudcnache straten een paar jaren geleden onveilig maakten üece woealaarda gingen met hun beiden uit de een kwam onverhoeda achter den beer of dame die ze wenacbten Ie bette len en omvatte hem of kaar dea keel met beide Innden Intaaaehen ledigde de andere de zakken van den gewargde die steeds in onmacht achterover viel en vaak overleed aan de gevolgen Vrees voor Jiohamelyke pijn kon deo woeataards alleen ontzag itboezemen Ge aogeai atraf acbrikte ben niet af doch bet denkbeeld van gs jwaetd t woiden door den brul maakte heo afkcarig van wurgen Het opmerkelgkatei zegt de Pati Mali Gaittt van de onlzettMide wreeiUiedeo die tegenwoordig door werklieden op hun vraitwen en kinderen ge leegd worden ia dai ze niet gegohieden it wraak of in drift of uit winstbejag doch in koelen bloede it ruwheid en ongevoeligheid ï e wet moet den woettaards door hen tot ds Iraf te veroordeelan die zg bgzonder vree en toonen dat het ongeoorloo d IS vrouwen eu kinden te verminken en te iabandelen Hetgeen men meestal tegen liohamelgke kastijding en tegen het geeaeleu van mannen inbrengt ia dat ket de strekking keeft om hen die gestraft worden te verlagen eu te venlierlgken Dit aigument was juist toen geeaeling da straf waa voor gewone miadrgveu en toen een aoldaat b v die tot de overtreding toe welke dua geatrall werd steeds een kuafpe fataoenlgke man wsa tioh hopelooa onteerd achtte en nu van aleoht tot erger ging Doch dit ia onjuist wanneer man denkt aan de miadaden waarvoor de geeaeling nu ala de paaaendale straf wordt aanbevolen Wij geve i toe dat een man die nog niet ongevoelig wtred en worst is dit 7aa kanoen worden door rn geeaeling Doch het is belaehelgk om te aprekeii van ket woett eu wreed maken van lieden wier daileu getoond hebbeu dat ze dit reeda in de hooitaie mute zijn Eeuige jonge mannen etormden onlange een kamer binnen waar een oude werkman zat zij atakeo kern uit moedwil xijn oog uit en vallen de ledige kolte et ongebluscbte kalk Wanneer men vooratelt zulke beeatachtige wreetUards te geeeelen zrgt de een of andere philaulhroop dat men ben niet san zulk een verneilerende atraf uuMl onderwerpen Poeh hoe is het mogelijk om aiadodigrra die in koeien bloede en Zonder reden dus een armen weerloozrn man mishandriea eiger te maken door een vernederende straf Voor iemand die op ilen grond ligt behoeft men jiiet e vreezen dat bij vallen zal Das spreekt de Pali Hall en rpreken al de voot Doamste dagbladen Ken Loiidrnsobc rechter zeide verleden Dinsdag lorn hg een kerel die zi n vrouw iwaar had mishandeld tot zea maanden gevangenisstraf veroordeelde ik wcnschte dat de wet mg bet recht gaf een wild beest als gg ïqt te laten geeselen M wanneer rechters dea in Ëngi land ipnken kan en zeker zgn dat de wgziging in de wet die zij wenachen niet lang uitblijft Maar intusschcn zou kei ook goed zijn dat men al vast het verbeteriiiKSv erk aanving met predikanten als de welrerwaarde heer Arthur Coruford een paar maanden gevangenisstraf in plaata van 13 gulden boete op te leggen HmukltólaJ DÜITSCHLAND De Btmi uni Ifmd Zeit deelt het volgande bericht mede uit Miiuchcn Op 12 dezer is de Ko iiittginmoeder overgi ga in tol de Boooisch Katholieke kerk De plechtigheid heeft plaats gehad in de kerk te NVallenhofen want het kasteel Hohenachwangau behoort tot dit parochie Ala getuigen waren dnarbjj legeowoordig twee dames behoorende tot het gevolg der Koniiigiumoeder benevena prins Otto baar zoon diena adjudanten en de pastoor der plaats De heer Haneberg bisschop van Spiers verriohtte de kerkelijke ceremoniecu kort na den afloop daarvan keerde hij naar zijn wooaplaata terug BINNENLAND Gouda 20 Ocïobïe De af leeling Gouda van het Nederlandach sclioolvorbonil zal Een der krsluursleden tal dan eeaigemededeelingen dueu bctrelft ii Ie bet schoolwezen Men mag Vertronwen dat de belangstelling der Goudsche ingezetenen in het schoolwezea groot genoeg is om die vergadering door velen te doen bijwonen Zaterdagmiddag omstreeks 6 uur is op de Gouwe alhier een jongetje van A Boot in bet water gevallen Spoedig aangebrachte hulp was oorzaak dat de jrugdige drenkeling en zgne ondera met den schrik vrijkwamen VolgeiHa achterstaande adterteutiq zal Donderdag en Vrijdag a st ook in onze gemeente de zilveren lamp te zien zgn dia door bet bestuur van ket Or uje Weeshuis te Brielle Z il den Koning zal worden aangeboden Door het gemeentebealour van Ondewater is kesluten om oVer te gaan tot het aleobten van een gedeelte der stadswallen om die gemeente De bovengrond daarvan uitmuntend gesoliikt voor steen en pannenfabrieken zal worden verkocht Zondagavond ia de epenaioncerde luitenant kolonel van het W I leger de keer v d M in de Witte Soeieteit te a Hage onder het lezen van de courant door eene beroerte getroffen met het treurig gevolg dat bij aagedblikkelgk een l jk waa De oifrrledene is latei naar zgne woning vervoerd Naar men verneemt it de ongesteldbeid van den directeur van den Franteben schouwburg te s Hage den heer Deafoasez die reeda geroimeu tgd lijdende waa in dën laataten tgd van dien aard geworden dat zg hem belet oehoorlijk het beheer te blijven voeren Zijne ecbtgenoote zou wel geneigd zijn met de waarneming zjJMer fanotiën belaat te worden maar daartegen moeten de aeeate der artiaten zich met kracht verzetten en hunne bezwaren aan het gemeentebeatnur hebben kenbaar gemaakt terwijl een der voornaamaten zella met reailiaiie van zijn contrnct moet bebbeij gedreigd Aan den anderen kant zo een geacht ingezeten der resident ie de heer C den wcuach hebben uitgedrukt met de ilirectiete worden belast in overeenetemming met den miuderjarigen zuon van den heer Desfosse Ook daartegen echijneu echter bedenkingen te zgn gerezen Het Beatuur der Kiesvcreoniging BurgerplicU te Hoorn heeft bekend gemaakt dat de heer F anaen van de Putte bij eventueele benoeming het lidmaat achap dor Tweede Kamer voor Hoorn teer zeker zal aanvaarden Uil Assen schrijft B f Het strekt I ons tot genoegen te kunnen mededeelen dat i longziekte onder ket mndvte in deze provineie thansgeheel is geweken Door de arrond recbtbonk te s Hage ia gisteren ochtend zekere H B laalstelgk bediende bü de bierhandelaren V L en Co te Delft wegens misbruik van verlrouwon tot zes maanden eelstraf benevena viar boeten van 12 B0 veroordeeld Deze peraoon waa door genoemde firma belaat tegen ƒ 8 weeks met de bezon lng van bier aan kalanten zoowel te a Hage ala Ie Rotterdam wodnacklig en moeet het daarvoor ontvangen geld des avonds aan den boekhouder afrekenen Hoewel daaraan voldoende wiat hij ket toch zoo aan te leggen dal hij gedurende den loop van de jaren 1873 en 187 + eene aom van 600 s 60 i niet verantwoordde en dal bedrag te zijnen belioe e gebruikte Da E Cesar Segera predikant te Leiden heeft en tot de kern doorgedrongen Dit doet men twee of driemalen in een tijdsverloop van tien dagen en list den appel rijp worden Op die wg ze verkrijgt gen vruchten die den smaak hebben welke tot dusver oog niet aan appelen was geproefd Men tal zich herinneren schrijft de hdepeadaHee Selge dat korten tyd geledan de dagbladen renatcbtige adverteotiea bevatten van een raaatachappijio écbütlaud die den lust tot weddrnschappen bgwedrennen zocht aan te wakkeren Het blijkt datde Fransche justitie nadere inlichtingen aangaande deze onderneming willeiiile inwinnen eenige ontdekkingen heeft gedaan die termen tot vervolging kannenopleveren Het onderzoek is aan den heer Detolaje opgedragen Voor eenige dagen ontving de blijspeldiehter Scribe een schrijven van een miliionair te Parijs waarin deze hem ket aanbod deed voor gezamenlijke rekening een blijspel te vervaariligen en uit te geren mits op drn titel beider namen als auteurs zouden prijkra De millionetr schreef verder dat hij het blijapel zon laten uitvoeren iu bet Theatre Fraupai en alle kusten voor zijn rekeiiinit zoo nemen terwijl de voordei len allrin Int dwi Van Scribe zouden zijn De hrer tiirilif hi iiiitwciordde dit schrijven aldua Mijnheer Uct aanbod mij door u gedaan kan ik niet accepteeren Drie jongena voorzien van een kruik kwamen Vrgdag avond in een tapperij te t Hag roodejene ver balen Terwijl het zoontje van de tapitar zijn moeder nep maakten de knapen zich meester van ket geld ilat iu de toonbanklada lag eo gingen toen op deo loop tonder dat de politie die onmiddelijk van het gebeurde werd onderriebt ar in kon slagen ze op ta aporea Io het belang der Nederlandsche indnsirie vernemen wij met iienoegeo dat eenige dageo geleden op laat van de Kraiisaiie regrering door den keer Boaebon Braodeljr secrétaire du college de Franee en diena architect vergelell Vin mr Eliaa uit Arnhem met aanbeveling van het mibiaterie v binnenl ZMken vour de ooodige aanwijzingen een liezuek is gebracht aan de Ned zalmkweekerij ta Velp Dit bezoek ataat in verband met de opriehting van een drrgeigke inrichting aedert hetetablisaemrnt uur pi ru tiir te Hüniugeu in den Elzaa aan Duitsohhiiil ia overgegaan VolgCMa getuigenis vaa genoemdrn keer kad kij op zgn daartoe ondernomen hnitcnlandache reia nergena ene viaehkweekerg vutideu doelmatiger meer met de natuur uirreenkomende of die hem no zeer beviel ala ilie ti Velp Het bezoek duurde twee uren ge lurriide welken tijd achetsleekeningen van het tccliiiiache werden genomen en informaties omtrent llrrlei bgzondrAeden ingewonnen Under de aan de iiirichliag gekweekte eicmplaren trukLrii bijzonder zgue aandacht de SalmoSalvelinua of Bitter ombrechevalier welke vitachen alleen in teer zuiver en koel water te kweeken zijn en daarom zelden in kweekergeii worden auigetronen in zulk een grootte alf zij te Velp reeda bereikten ToEValiige afwezigheid van den direetenr belette niet dat allea goed werd opgemerkt terwijl het door den onderdirecteur werd uitgeleefd De heer Bouchon Brandeljf vertrok na zich aanbeiolen te hebben vour nadere oorreapoodentie hoogst voldaan de plaats waar deze in na hnd eenige industrie wordt uitgeorfcnd JV Jrni Ct De Botterdamsohe Verbmikivereeniging wier verzoek om rechtspersoonliJltlteid door din minister de Vries indertijd ia afgewezen heeft zich thans met hetzelfde verzoek tot drn tegenwoordigen minister rau jnatitie gewend Voor de houdera van aandeelen in premieleeniugen is het zeker niet onbelangrijk te vernemen wat ookiiga met een lot in de atedelijke leening vaB Brossel voorviel De prijt van fr 100 000 Was er opgevallen doch de bonder kad verzuimd de laatste storting óp zijn aandeel te voldoen zoodat zjjA taommer eigenlijk niet mede Mocht loten Het Gemeentebestuur keeft uitgemaakt dat de houder zgn recht verloren hiid en dat de som toekiram aan bet ayndicaal van baiikiera Te gelgker tgd echter heeft het ban aangeraden ziek in deze niet te atreng aan de letter der bepaling te honden en aan den koader den prijs uit te betalen Het aardijkakunding genootaohap zal zijne 6de algemeene vergadering honden te Utrecht op Zaterdag 31 October aanst Behalve mededeelingen door ket beataar zijn aan de orde gesteld voordracht van prof van de Sandc Bakbnyzen over den over gang van Vcnusj meJedecling over Formosa naar aanleiding van de jongate Japansche expeditie door den heer J Leis en voordracht vsn dr F W C Kracko o er de geographitcba verbreiding van de temperatuurwisselingen in den loop van ket jaar De oommissie benoemd tot bet doen van onderzoek in de quaestie van ket recht vaq dramatiscke schrijvers op de uitvoering hunner stukkeu heeft thans rapport uiigebracht en zeien bepalingen ontworpen voor een bij a landa regeeriug in te dienen wetsvoorstel Zij stelt voor dat aan directeuren van toooeelgezelschappen openbare voorstellingen gevende verboden worde ojrspronkelijke uf vertaalde stukken op te voeren of te doen opvoeren zooder verguiiding van den aulear Deze bepaling zou zoowel voor gedrukte en in den handel verkrggbare stukken grlden als vour die welke iu manuscript zijn Na den dood des auteurs wurdt de Vergnnaiug door zijne erven verleend De vergnnniii g wordt niet vereiscbt i voor smukken vuur de invoering dezer wet in handel gelir icht of opgevoerd 2 voor stukken waarvan de schrijver reeds tien jaren geleden is gestorven AU straf vuor overtreding van eene der bepalingen wordt eene boel £ van lOU tot 1000 behalve de civile attie vourgesteld INQEZONDEN My iter ét RedacUmrl ADcu put dempen als het kalf verdronken is Uit oud UoUandsch spreekwoord reeds te dikwg s bewaarheid schoot mij weder plotseling te binnen toen ik gisterenavond van deo Turfsingel komende aan de hulp draai brug kwam Het was donker en het bad weinig gescheeld ol ik waa rechtuit iu het water geloopen door een toeval bemerkte ik nog bg tgds dat de brug opengedraaid was waardoor ik vour een koud bod eu wie weet wat meer bewaard werd Naar ik vernomen heb hebben al meer peraoneu betzelfde gevaar geloopen Huog noodig acht ik het dit bekend te maken ten einde ongelukken te voorkomen Waarom wordt de toegang tot de brag wanneer dezelve opengedraaid is niet altijd vooral aca avonds door ren boom afgesloten lirt was gisteren niet het geval Waarom ataat er geen bn wachter aan die zijde om Ie waarschuwen r Gisteren wua er ten minste geen Waaruni is er geen lantaarn vlak by den doorgang geplaatst De op eenigen afstand gaptaatate lantaarn is oovoldoenile Waarum is aan da linkcrtijde van den doorgang geen soort hek gemaakt Het ia daar geheel open eo by gedrang bestaat daar dus vooral des avonds groot gevaar voor ongelukken Waarum is hier niet in eeps allea gedaan voor de veiligheid van bet publiek Ook hulpbruggeu moeten aan de vereiachlen beantwoorden Dat dit bier niet het geval is wil ik trachten te bewgzen in de hoop dat men na gedaan onderzoek de juistheid myner bemerkingen tal inzien en die verbeteringen inllen aangebracht worden die waarlgk zoo hoogst noodig zgn De nooduxg Waaneer ket regenaoktig weder is wo t die zuogenaassde weg een modderpoel eu dit zal van den wiutor nog al cms voorkomen De aannemer moei geaegd hebben dat hij oude steenen in voorraad haU eu dus voor geringe kusten spoedig een eindje straat zou kunnen Irggeu de opzichter schyut daartoe niet te kunnen overgaan De bruggen Deze zgn te smal als er iemand met een kruiwagen overkomt en men is midücu op brug dan is men genoodzaakt terug te gaan dit vindt oatuurlgk herhaalde malen plaats Naar ik vernam bebtien verscheidene bewoners de Wachtelatraat gevrangd die bruggen voor Mè fekmuig breeder te maken de opzichter heelt zulks niet gewild De verlichting Deze laat ook zeer veel te wenschen o er cu hit is te hoprn dat wanneer de almanak zegt de maan zal scliguuu eu deze het nu mm met doet maar zich achter de wolken verschuilt u met even als in de stad de lotfelyke gewoonte opgevolgd wordt de lantaarns niet te ontsteken al is het ook stikdonkcr Maar genoeg Mg nheer de Bedacteur om te be gzen dat er verbeteringen aangebracht moeien worden Wat mgue opmeikingen gaven zullen weet ik niet men zegt dat HH Ged Staten er geen nota van zullen nemen maar dan koop ik dat bet Ge meentebestuur welks roeping ket is voor de belangen der gemientc te waken maatregelen zal nemeu om den weg die wie eet hoe lang nog zal moeten dienen te duen warden zoo als hg zgn moet goedl Dankzeggende voor de plaatsing 16 Oct 74 JUSTUS Laatste Berichten Weenen 19 Oct Op verzoek van het Berlijiier Slaattgericil zijn de uitgever en de redacteur van het Neue Fremdenblatt tegen morgen voor de reclitb iiik alhier gedagvaard om getuigenis af te leggen iii liet proces legen graaf Arnim wegens het acUterboudeu of verduisteren van ambts documenten Washington 18 Oct Volgens het rappiirt van het bureau vau Landbouw is de graanoo l van dit jaar gelgk aan dien van 1870 Eene mreliii van Cubaneezen op Jamaica is op be rel van de rugeeriiig uiteen mpeten gaan Parijs 19 Oct De heerSénardia gekozen m t 61 0110 atemmcn tegenover den hertog van l i laa die 45UU0 bekwam In de Alpes Maritimea zgn ue hli Médécin en Chiris gekozen in Paa de C laia litcft de heer Delisse Eugrand 66 800 stemmen gekregen zgu mededinger de heer Brnsme bekwam er BI B 2 en de hrer Jonglez de Ligny 17600 Er zal eeua herslemming plaals hebben fariJB 19 Oct het Spaansohe Gonvernement heeft lil gevolge de overeenkomsten met Frankrgk de Fransche autoriteiten uit enoodigd het verblyt in grenapla itseu te ontzeggen aan de Spaiij aarden die gevaarlgk zgn voor de rust d ia lauds in verband hiermede is op verlangen van den Spannschen consul te fiayonue aan 32 Carlisteu het oponthoud in de grensplaataen verboden Bargerlijke Stand GiBoaiU 1 Oct JahanDn ouden B Vaijk en M F W de Graaf 17 fran ferdinand JlMa ik ouder F Kouwenberg en M i W Fegea Coruelii onders i buel en P vau der Zijde IS Maaike WiUamina Catharina ouden D krgger ea A J VeldoiaB Maria Adnaaa ouders J T Jaspen en U C de Jong 19 Ficter oadcn A Fenuet eo J A vaa der Pool Ovuil iDEii 10 Oct M E A Frioaoiberg 12 m 17 B G J C I de Mooü 2 m M vaa leeawea 6 18 D A A Kaptijn 3 w ADVERTENTIES Bj deze brengen wg onzen hartelykendauk aan de Redders en aan allen welke hethunnen hebben bygedrageb tot de Reddingvan ons oudste Zoontje A BOOT en Echtgenoot 286 Staats Loteri l De TREKKING der EERSTE KLA SSE begint MAANDAG 26 OCTOBER 1874 O van OENT Blauwstraat H 10 Blflft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Puik GEURIGE en WATERHOÜDEN DE CONGO THEE Geurig fijn van smaak 1 40 p a Kg Zeer goed en geurig 1 20 p s Kg Zeer goed fï p V Kg Zeer goede STOFTHEE 0 65 p Kg ZILVEREN FMTLAUF EN ALBUU TER BEZICHTIGING a 10 Ct in de Sociëteit RÉuNiK Oosthaven a s DONDERDAG en VRIJDAG van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure Deze lamp wordt binnen eenige dagen door het Bestuur van het Oranje Weeshuis te Brielle Z M den Koning aangebodeit Openbare Verkoopins a CONTANT op VBUDAG 23 OCTOBER 1874 voorm Sy uur in de Pakhnizen aan den Turfeingel Pn 116 en aan het Nonnenwater O n 2 te Gouda van 3 1 1142Hcctol HAVER 200 dito KA ARIEZA4Ö EN EENIGE PARTIJEN Bloem Rogge Hcnuepzaad m Te bezigtigen WOENSDAG en DO VDERDAG te voren v 10 tot 1 tujr en inlichtinmn ten KaitoV van de Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER of KIÖT te Qauda