Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1874

Vrlldas 23 October N 1Ö8Ö 1874 MAATSCHAPPI I VOOR LAIVDONTGINIXING gevestigd te APELDOORN Goedgekeurd bij Koninihjk Besluit van 10 Ftbruarlj 1873 No 8 Tweede JaarlijkscheLoterij Negotiatie krachtens art 7 der Statuten Een Hootdpiijs in Vastgoed ter waarde van 25000 3184 prijzen In geld van 500Ü ZöOO lOOO enz Trekking 7 December IST Obligatiën ad 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten kantore der Mantschappij eu bij HH Agenten H A de BOECK te Schoonhoven A N MOLENAAR £ Waddin tveeu M van DANTZIG te Gouda en J van GROOS Jr te 5o ioop GOUDSCHE qOÜRAKIT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken ij i IJ verkeijobaab aak het OZ J iI ofd Dép6t Vüor Nederland bij i J C HAM te Utreclit VERDUB VEUKUUOBAAB TB de Wed BOSMAN Montfoort i A JACOBI Oudewater 3 van LIEFLAND Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOÜTHOORN Woerden Gebr PFENNING En verder kende Depots aanvraag om Depot bjj M J C HAM te Utredit Seoletctt ONS GENOEGEN op DONDERDi O 22 OCT ten half Acht ure des STonds 8éance de Billard door den Heer DÉSIRÉ Professor van d Keizerlijke Club te St Petersburg De EKUSTE KUNSTENAAR van Europa wegens zijne Buitengewone Toeren met de Hand 1 De DIRECTIE OpWfbarc Verkooping in phiats vau op Maandag 26 October of MAANDAG 2 NOVEMBER 1874 s mwgens 9 ure te Gouda op het terrein bij de KoiiJe Brug nabij de Wachtehtraat ten overstartü van Notaris MONTIJN van diverse PIKKN GREENENDENNEN en VUREN HOUT WA REN bestaande in BALKEN van 4 tok 10 M lengte en 20 tot 70 Cm vierkant dito PLATEN geschikt voor Koestidlen PLANKEN KOLDERS van verschillende afmetingen beuevens eeu party GROVE STEENPÜIN en AFBRAAK Openbare Verkooping rOM CONTANT GELD te ZEVENHUIZEN op VBIJOAO den 23 OCTOBER 1874 des Toormiddags ten 10 nre a n de Boerderij en de Stallingen van nu wijlen den WelEd Heer P KEUZES Pz in bet Dorp aldaar van Paarden Koeijen BOUW en MELKGEREEÜSCHAPPEN SCHAPKNMEST 50 000 kilo s BEST HOOI TARWE GERST HAVER en BOONBNSTROO en andere Roerende Goederen en voor Afbraak twee Zes Roeden KOBFJSfBARGEN Breeder bij biljetten en informat iën ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te WaddinTveem Publieke Verkooping VAN lEPENBOOMEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oudewa r zjjn voornemens op WOENSDAG éek 18C NOVEMBER 1874 des voormiddags ten 10 ure precies PUBLIEK te VERKOOPEN op dag van bctnling tot 1 Maart 1875 225 LAAOsTAMMifiE lEPENBOOMEN uitmuntend geschikt voor Werkhout en voor Stoelen en Borstelmakers en 77 HooosTAWMioB lEPENBOOMB N van verschillende zwaarte waaronder van O fjO Meter in dijinieter langs de wegen om de Gemecnfs en vjsrder zeer waarsehgnlijk nog eenige POPULIEREN BOOMEN waaronder vrij zware en eenige lEPENBOOMEN op de Wallen De Koopers moeten van goede borgen voorzien ziju Versterkend Gezondheidsmeel VAN B ADEHIA te Arnhem Dit uitmunlfiid roedset voor ZiügfUnI gen Mensclien en Kinderen met zwaltke smjsvertferiHy ofiiftncn en lievstellende Zieken hotw elk is aanbevolen door de Afdeellng Arnbem der Nederlandschd Maatschappij tot be j vorderiDg der Qeneoskunst en een groot aantal Hoeren Doctoren is verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 en a O CO voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bij P i MELKERT Alphen bij C GOÈKOOP Krimpen a d Lett L HELLEMAN Az Oouda bil Me Alphen L VAROSS IËAU Zn Bodeffraven P VERSLOOT Boskoop 3 GOUDKADE Harmeien W G KÜRVER8 Hazerawoude Mej J GAARKEUKEN f s Wekelijks PUIK VERSCH in Potten of Vaatjes te bekotnen bjj J van GROOS Jz Boteren Kaashandelaar te Boskoop Op franco aanvrage Wordt Pr s Courant gezonden Alle Diegene nt lkc het geluk op ccn voordeelig en suiieile Hijze 1 beppoeveu wi l a vuMlrri kiurlut ecue m allt3 0p L I ttii guiiedgti tck $ iihi id iluor de biaoen kurt iicftiii i tndc roote Geldverloting verourioüüi a geptiraiideeid duor den blunt Jiaiiibur a7i 000 eichsmark = 218 750 HolL Güldea I evüirt uil U00t l RE V N eu K e piij7Su v ii R M 250 000 i r 000 90 000 00 000 50 000 40 000 36 000 3 30 000 24 000 2 a 20 000 18 000 G a 15 000 23 a 12 000 34 aOOüO 3 a 4800 40 a 4000 5 a 3600 203 il 2400 3a 1800 412 1200 512 a 600 599 a 3O0 etc etc levert deze I oiulLnieming in itijii rhitl tip eii verilieiit ili tl e bovun vr e drrgtilijke dc vom keur door dat 48 1100 I lutpn zijnde v rrti over dc iullt viiti ht i gi nriieiitUjk I aautal lo di n luop dcr 7 alilieliiif Lu dtis biutivu ettitgc laaaiuiin uiaijjrrjgeu ijitrul keu worden motten Voi r de tan Staulswet c v ibtgi3ltlde eerste titkk lug kosten i GKilP KLli OUIGlNAAL LOTEN fl 3 50 HALF f 175 KWaBT tf O ST g I Tegen gddrerowe per aangckvkende buef lt ink I biljetten Coupons of PosLzegdu ol jier PoatwisM 1 VI ntiiden wgorigiBusl Luieii uiet bel St iila njx a I officiële treVkin idnn dnarbij Na df tiekkiQ eiidt n vmj oiuoiddehjk ann onze geccidv kl intcD lic t oftiLi fle l4 i kkirig l st en wordeu de prij ni dadelijk uu dc trekking uitbetaalt Ooor tie giuotc antnrnge is stelde tcgeu de trek kingen gebrek aan luten diegoiie die alzoo de zeker I lieid hebben wi l n dat bnaiie orders proiapt uitgeroerd woidtfD gelieve zich vsor deo 17 NOVEMBER aanst I te weodeD aan iS Sachs € 0 Wisselhandelaars teHambiu Gouda Druk van A Gynkmao Mevrouw TERPSTEA vraagt een KEUKEIOIEID tegen Novemwr FRIJSVERMINDERINO der KAFOK HATRASSEH Van af beden worden de gerenommeerde KAPOK MATRASSEN nit de fabriek van A BREETVBLT Az te Delft algeleveid tegen de ondergenoteerde prgzen bg eene ongeëvenaarde uitmanteude qualiteit en b zonder aoliede en nette bewerking Ageaten vooi Oouda de Heeren Gebr de RAADT te GOUDA Oesticbten Ziekenhnizen L gementen en andere groote inrichtingen waar mijne matrassen tot heden nog niet in gebruik zgn worden die bijzonder aanbevolen terwgl voor soliditeit wordt geguarandeerd Om net misbruik van namaak in mindere qualiteit dikwijls op myn naam verkochtl tegen te gaan zullen voortaan de late qualiteit matrassen aan elke zjjde de 2de qualiteit slechts aan eene zgde van mgn fabrieksnaamstempel voorzien zgn waarop men i pL wel gelieve te letten Prjjs der lite qualiteit aan beides nden gestempeld Eenslaapa 1 85 bjj 0 85 m 10 kilogr zw 20 ïweeslaaps 1 85 bjj 1 15 m IS 25 Prijs der 2de qualiteit aan een e zijde geêlempeld Eenslaapa 1 85 bjj 0 85 m 12 kiL Andere afmetingen worden in juiste evenredigheid berekend Peluws en Kussens worden mede tot zeer lage prjjzen bggeleverd EmbalUge wordt voor fiibrieksprgs in Rekening gebracht doch bg franco retourzending voor genoteerde prgs teruggenomen Op plaatsen waar nog geen Agenten zgn worden dezen eevraagd eit tevens verzocht de orders voorloopig direct aan fabriek in te willen zenden A BREETVELT Az te Delft Verdere Agenten zjjn VAN EWIJK EN GROEN Leiden E h ODÉ KN ZONEN Doom L P PRINS Arnhem S WEIL Zutphen L TJEERDS Sckeveningen enz BUITENLAND Bullcnlandscli Ovmicbt Pe republikeinen hebben uile reden om orer den afloop der verkiezingen op jl Zondag terreden te rijn Op dr e ran de vier plaatsen belisaldeu ly de o cnriiiiiiiiK terwijl lu het vierde departement hun caiid hiaat in berate nmiiig komt De bewering der republikeiiisobe binden dat de republiek de eeoig mogelijke oplossing der oonatitutioneele quaestie in Frankryk i krggt zoodoende stee l mrer bewijïen voor zich Wel i het aantal stemmen der conservatieve candidaten belmigrijk duoh men moet mal verbeten dat deze heeren gren aaneengesloten partij vertegenwoordigen ma r een kiezersmassa hoofdzakelijk gesplitst in twee afdeeliugeu de Buuapaitisten en de Oilfanisten De nilsinc der verL ie ringeii van jl Zondag noemt de Ile iats een belangrijke overwiiiuing der gematigde repuhlikeiusohf partij De H inapnrtislen zijii bepaald geslajfeii i de nederlaag van deu hertog van Fadua is nog grooter dan indertijd die van Berger was liuheii DelisspEngrand iii Pas de CuUis niet de sliiuheid had gebruikt om zijn keizersgezinde gevoelens tioveel mogelijk t brmantelrn zou hem denkijlijk een gelijk lot bereid zijn geweest Zoo hij bij Ie hetkienng moeht slagen dan bewijst toch ook dit departement den vooruitgang der republikeiniche pmtij De verkie ing van Senard Medecin en Chiris doet goeden moed opvatten vóór 8 Nov Op de keus 10 8eiiie it 0ise moet intusseheii den grootsten nadruk allen Hieruit blykt dat do Bonnpartisteii ïioU te poedi door het aueces mn de Itourgoing in la Nicvre hebben laten in de hoogte steken Volpt men dit vootbee d op 8 No in l üise dan benijdt ie Miott aan het Bonapiirtisrae du triomfen niei d e het wellicht ouder de vleugelen van Preue en FranfaU in Pas de Calsis behalen zal llier tegenover st at weder dat het nu blijkt dat de frkiezingen oor de algtmefne raden niet in hun vourdeel zijn uitgevallen Bij de samenstelling der bureelcn rijii 7 republikeinsflhe presidenten gevnlirn terwijl slechts 4 nieuwe van die partij gekoren rijn In bet geheel aren van 57 departement ile algetticene raden slechts 21 rtpublikeins he voorritters gekozen Dc oBieieuse Mmileur meldt dat de nog steeds in om oop zijnde geruchten betreffende eene wyziging van het kabinet op geen enkelen reilelijkcn groniltlag steunen Het behoort wel is w ar niet tot de oiimogelijkbetlen dat bg den terugkeer der nationiile vergadering min of meer belangrijke wijzigingen plaats hebben maar dit hangt geheel af van den parlementairen tofstand op dat tgdsiip In eene republikeinsohe kietarsvergadering te Compiè ne 18 besloten den tot de radicalcij J ehooreoden l ar jsolien advocaat André Bou selle oauJidiiat te sle leii Er is eienwel kans dat de tweede gemaligdrf ublikeinsehe c mdidatnur van Levuv 88cur algemeen aangenomen wtirdt Het Septenuium h efl geen p nd d Mt gesteld en zal w larschgnlgk den Bui npartistisohen heitog de Mouchy begunstigen den cenigen man wifii men genoeg macht toeschrijft om den republikeiuschcu caudidaat te bestrijden De Duilsohe keizer is Diiisdagmorgenl van Baden Bailen te Berlijn teruggekeerd men bni ich gevleid met oen opening van den rgksdsg na d6 terugkomst L Li 1 1 die opening hebben De vau den kei er m ar het eoHjnt dat zeker n et voor Novemlier zal plants vertraging moet werden geweien a iii de begrooling van oorlog waarvan da s imenstelling i eel moeilijk heden oplevert het is de eerste maal dat de begrootiiig werd opgemaakt om ooi ter kennis van het parlenieni te worden gebracht eu de eisohen van Pruisen sohgnen zoo groot geweest te zgn wat de buiteugowooe uitgaven betreft d it er terstond aangesiioeid moeit worden nog voor de stukken officieel by den bondsraad zgn ingediend De Duit ohe bondsraad zal eerlang kennis kunnen nemen van een wetsontwerp houdende de instelling van den landstorm voor geheel Duitschjlaud of met andere woorden de oproeping van ull daartoe ge schikte mannen levée en masse die geen deel uitmaken vau het actieve leger de reseri e of de landweer Daar in de landweer alle mannen worden opgenomen beneden 32jarigen leeftijd zal de landstorm de ouderen tol 42 jaar bevatten Volgens de organieke wet van 1870 laheljaarlijkscli comingent op 13U 0üü man gebracht j dienteU e ulge kan Duitschlaud uit de instelling van den laiidatorm welke tieu jaar lang verpliclitend blijft ongeveer één millioen stiijiirrs trekken allen mannen lu de kracht buns levens aaD discipline gewoon üie in de verschil ende rangen des legers ijn groot gebracht De organisatie van den landstorm ii geheel gebaseerd op d e van de landweer Het moge nuttig zgn hierby te voegen dat deze nieuwe wet alleen voor geheel Duitschlaud bevestigt en regelt wat reeds iu wer elykheid sedert 1813 iu Pruisen bestaat De regeenugsorganen van Berlijn beijveren zich dau OOK om het vermoeden dat aan het nemen dezer maatregelea wellicht ooriogzuchlige bedoelingen ten groudslag zoudeu kunnen worden gelegd verr van zieh te werpen De Weener Tagespresse meldt dat de eensche gezant te Berlyn op de nota zgner regeeriiig beirelfende de verwijdering van Deeusche onderdanen uit NoordSleeswtjk aan de rykskanselanj wel is waar slechts een mondeling maar toch zeer bevredigend antwoord beeft onttangen Men erkende de mogelijkbrid van fouten duor al te yverige plaatselyke besturen bedrerrn maar verklaarde zich bereid voor elk af ndcrlgk geval den Deeiischcn grzani te raadplegen en wnar uureclit was gepleegd lolkomen voldoening oon de Deeusche regeenng te schenkeu Men vofgde er by dat ÜuitecfaluDd niets vuriger en oprechter verlangde dan daigaMie rerataudhondiDg met Denemnrkeu te handhaven Men weet dat bet Italiaansche ministerie zich eenigen tyd geleden den steun heeft verschaft van deu vroegereu minister van fiamcien SoUa wel is van Sella s benoeming tot munster naast Mingheiti mets gekomen maar ais afgevaardigde zon Sella de tand lecneu tol uitvoering van h t minislerieele program lu een Maandag te Bioglio gehouden banket heeft Sella openlyk du alles bevestigd en met uanie gewezen op de noodzakelgkheid van de herstelling van het evenwicht iu de flnancièn ook door hervorming vau de bela tiiigen en van het nemen van buiteugewune ouatrcgelen voor de openbare veiligheid F B A N K R IJ K Volgens den Pargschen correspondent van de Time u liet bew k van president Mac Mahon aan den hertog de Broglie eene Bjne terccbtwgziug voor de legitimisten Naar men wert werd namelgk de Ëiuelsche kroonprins genoudigd op bi t kasteel van ü n imunt waar de bloem der legilimisien zon byeeiiko len eu men zelis er over schynt te hebben gedacht den Prins eene ontmoeting te bezorgen met de Chauibjrd üfsobooii deze gehcele zaak eeuvoudig eene beliefdheid was jrgeijs den vroeüoren Fransclien grzmit in Engeland heeft men natuurlgk rgn best gedaan om sn de laak eene staatkundige beteekeiiis te geven die zg met had en met hebben kon Daartoe zou dan hebben medegewerkt ludieu ook de resident Mac Mahon op deze feesien ware verschenen en zeer zeker is zijdelings onilerzocht of hg eene uilnouili ging zou aannemen Dit onderzoek blykt liet gun tg te zyu uitgevallen aut Mac Mahon word met goDoodigd Bovenilieu echter stalde hy voorziohtiglgk zich geheel buiten de mogelgkheiri om te worden genoodigd en de nitnoodijjuig aan te nemen door zioh te laten vragen bg de Hroglie De hertog de la BochefoucauldBisaccin was tgdens zyu grzantechap te Londen zeer gezien eu het is volstrekt uiel vreemd dat de prius van Wales de uitnoodiging aannam om hem eens iii Frankrijk te komen bezoeken Er is ook geen reden om aan te nemen dat Mac Mahon persoonlyk den Hertog niet lyrleu mag Als hoo d van Staat echter had hg te overwegen dat de la Rochefoucauld tijden hy gezant was lit Londen opzettelijk overkwam om aan de Nationale Vergadering voor te stellin de regeering van Moo Mahon te vervangen door die van Heofi V waarop hij werd teruggeroepen Bovendien itaat het volitrekt niet gelgk of de prins van Wales in Frankrijk eenige vrienden bezoekt die legitimisten zijn dan wel of de president der Fraiische republiek te ga t gaat in eene bijeenkomst waat van de groote meerderheid verklaard legitiraistisch is In den Isatsten lijd was de Begeering duidelijk niet op de hand dezer party en het fott tot acheeve gevolgtrekkingen annleiding geven indien de president zich had laten noodigen Uil zgn bezoek bg de Bruglie hteft men nu weer afgeleid dat deze minister worden zou Die gevolgtrekking heelt geen goeden grond De Broglie is met Mac Mahon zeer bevriend en oefent daardoor genoeg invloed Hft is zeer de vraag of hij zelf begeert deze positie te verwisselen voor die van minister Die het weten kannen beweren van niet Indien de maarschalk inderdaad gelijk hy onlangs zeide op dc gematigde partijen steunen wil dan zou bet on tuatknndig zijn een man minister te maken die bg het linkercenirum in een zoo slecht blaadje staat als de Broglie De Broglie zelf weet dit wel en men verzekert dat hij niets liever wenscht dan vooreerst op den achtergrond te blijven Zoo trouwens speelt hij het best zgn spel om de plaats open te houden voor de prinsen van Orleans wairrait weder niet volgt dat hg het op deze wgVe zal winnen Sedert het plaa is mislukt om de kroon te geven aan de Cbambord en daardoor aan die van Orleans als zijne wettige opvolgers is men er meer en meer toe gekomen om steun te zoeken bij de Bouapartisten Bij de verkiezingen gaan Septenna uten wat tegenwoordig nagenoeg gelijk stait met Orleanisten en Bonapartisten reeds vrij broederlijk zinien Het is zeer de vraag of dit gevaarlijk spel niet ten slotte geheel ten voordeele komt van het Keizerrijk zelfs I gelukt kot Thiers en de zijnen errst nog eens de voorlooptge republiek te verandereo in eene blijvende Zeer jni t schrijft voor het overige dc Parysche correspondent van de Times Indien ge nu betoogt dnt Frankrijk niet tot welvaart of tot rust komen zal voordat eene deflnitieve regeering is gevormd drn kunt ge onmiddellyk hooren dot Fr iiikrylt eigenlijk met voor definitieve regeeringen g s nkt is dnt het voorloopige aan de natie het best bevalt dat dc maarschalk zoo gezien is als nooit Ie voren en zoo vast in bet zaal zit als ooit en dat dus alles zoo goed mogelijk gaat Maar als dezer dagen het paard van den eraaf van Cbambord eens kwam te storten en de berijder zijn hals brak dm ou het lyk nog niet koud zijn of men zou dezelfde personen de dringende noodzakelijkheid heoren oetoogen om tot een vasten vorm van regeering te komen onder de dynastie der Orleans Onder het opschrift de heer von Bismarck ende republiek bespreekt de Patrie de woorden vande Köln Zeil Von Bismarck gelooft dat het gevaar eener revanche van den kant van Frankrgkminder groot is onder ein rppubliek die niet gemakkelgk in het monarchale Énropa verbintenissen zou aanktioopen dan onder eene t ynaslie ïe Patrie komt daarbg tot de volgende couciusie aangeziende beer von Sismarck die tegelgkertgd een talentvolman een zeVr lijn politicus en een verklaard vijandvan Frankrgk ia begeert in Frankrijk de republiek gev stigd te zien moet wel die republiek hem dienen ons schaden zgn land te verhrft en bit onze doenzinken Wij zijn derhalve verplicht om di z n door den vreemdebng zoo beminden re eeringsvorm af t wijzen waaraan wjj onze vorige rampen te danken hebben waariian wij indien wij ryne plannen niit tegenwerken onzen toekomstigen ondergang te wijten hebben zullen Wil Pruisen de republiek in Frankrijk vestigen dan is hiervan het natuurlgk gevolt dat Franiérgk iich tegen de vestiging der republiekilient te verzetten De zaak is te eenvoudig om erlang bij stil te staan Het staat den republikeinen Thiers eu Gambetta vrg haar niet te begrypeu Zijhebben goedei redenen om zich voor doof en bliuiïuit te geven Eene aanschrgving van den Franschen minister voor onderwgs heeft groote hilariteit onder de leerlingen der inrichtingen van hoiger onderwgs verwekt Reeds geruimen tgd was onder de haogleera cn het gebruik Eifgeschaft om bij dc lessen met ren togate zgn gekield De minister heeft echter een oulewet T o 4 ptember 1831 opgi rak ld en den boog