Goudsche Courant, vrijdag 23 oktober 1874

Vwraren MDgCfofareren om lunne lessen steeds in de log Ie geten daar dat in het belang ran de discipline en den ernst ran het onderwgsnoodzaVelgk is i ot groot vermaak der leerlingen versclienen bg de opening van den uieiin en cursus op 5 October jL de boaftleerareo eder iu hun zwarte toga a metgeeleof roode opslagen DUITSCHLAND In de Netiefreit Preste heeft de bekende Dnitsehe schrijver Fmnz Wallner onder den titel SlreifKÜge durch Holland eenige indrukken medegedeeld ras een b ork door ben aan Nederland gebraebt op ijn reis caarCorsira Hg begint zijn verhaal met een klaebt over de mUeiiaren a u de grenzen die met groote leleingeestigheid zijn baj age onderzochten en toen zij lijne ridderorden onilen ook het bewijs rerlangdes 4e zieji dal liy terechligd was die te dragen Toe bij Imi rehler wal brutaal aansjfak lieten zy iiea iscli vareii en h j rok het vlakke Und rol water n windmolens lirt rijk der zindelijkheid ca ran liH flegma binnen Zijn eerste bezoek was aan de dia niaiiis ijpiTij Ie Amsterdam die hjj blijkbaiir met ingitti inienhrid bezn ht Door den grooten annvuer van diamaiit en het aanzienlijk rerlies door Nederland in Spannsche fondsen geleden zijn de prij c 4ter dinninnlen rolgens hem thans laag he4 verlies in Spanjaarden burrkent hij voor Amrterdam alilecii op 8U0 milliaen gulden De aehilderyen van liet Tripprnhuis hebben hem in rerroerüig gebraeht n vo r Ailia natura magistra heeft hij een woord ran Varmnn lof Vnn den ondemeraingsgeeBt der Amster damuiers beefl hij een gering denkbeeld hij gelooft 4at niemand dan de lacbtreiziger Oodard io Auaterdam hoogrliegeude plannen heeft Te Zaandam toud Jiy verbaasd over het aaittal windmolens te tlaariem over het prachtige mineuai Teyler waarvan hij tet verhaal der slichting mededeelt Vetiet schijut hij nog niet te zijn geweest BINNENLAND Gouda 22 Octobe 2 M beeft benoemd iot burgeaoester dar ge aeeiite Schoonhoven 8 ¥ H Noordendorp met toetenning van eervol ontslag ale kiirgeasester der ge leenlc Eozenburg Dinsdag zyn te Bage 7 pandidaten eëxamineerd roor de uiskuude 2 weriieo afgewezen en 6 totgelaten iraironder de heer O Kolling Ikier Uit Oudcwater schrijft men dd 21 October Het ten tweede male bedanken ran de heeien J f utman en Cr ran der Lee Blaakte alhier weder eene verkiezing voor 2 gemeenteraadsleden noodig Uit de heden geopende stembus bleek dat boiUe geoocmde 4iecren audemtaal gukozen zJ n De Staatacourani beval het verslag der eommissie an 1874 belast met h t xamineeren raa hen die 4ic en ran bekwaamheid verlangden roor middelbaar onder ye in wis en naloiurkundige wHteuaebappen dandbouwkunde teekenen boetseerea eu gyiaoa tiek Door de commissie woidt de wenach geuit ht roortaaa lot het houden drr acte examens met meer de maand Hei juaar b v October otoebt worden gekoseu Men sc rijft uit Amaterdam aan bel ülr iMgUtd M 19 Oci Gialer nioigen wcr4 namana t gebilleerde kas sierb finDa J H Sehuijmer en iSoon een akkoord aangeboden dut de stoutste rerwacfalinfiea overtrof uamclyk I jU percent Het toiate passief bedraagt approximatief 400 000 Bij cutatoren ia ia kas eene sum run ƒ 2511 006 de voortriuclttige firmant tal van de 113 000 die hg jnedenam 1 0 080 restiluieiei lerwyl bet resleereude zal gedekt warden door ilfn erkoop van voste goederen aan de llrmanteii torbehoorende Ofsehoou een der itreditearen ti r vnrgnderiug aanwezig rooratelde het Jdikoord by acclamatie ann te nemen i het nemen van eeoe definitieve breliMiiig lat aauataaudea Kaaodag uitgeateld Het blijkt uu dat de gefailleaHie zieh iiid rl jddoor angst liet bcheerecheii ol beter gezegd banJelde zonder te welen hoe lyn taken stonden Thanstoont l y dnt de naam ran eerlijk man te zyn roorbem groolf wa rde beeft ViaX sul taeu er jii lut gg n Men schrijft nil Amaterdam aan bet TJtr Oagil Zooals gij weet n ns tegen hedenarond eene meeting uitgeschreven v in belaugstelleodeu h j de vleeschprijren Wie etrlt hieiin ten b i ligen dage geen elaag Geen wonder dus dat een groot gedeelte an hrt Paleis voor Volksrlgt dicht zeer dicht was iteiet Ik schnt het aantal aanwezigen op 3000 Jk zal nik in eeue herhaling treden ran al de grieren die tegen de rIeeschhouwerS te berde werden gebracht Zij kunnen gevoegelijk worden geresumeerd in te dnnr en slecht vleesch Schier onwederlegbaar werd iloor verschillenden aaiigeioond dat de wyze waarop liet publiek ihans vao dit voorname roediugsmiddel wordt roorzien veel zeer veel te wensohen overlaat Derbalre werd door het kuwitee het voorstel gedaan om eene onderlinge rleeechliouverg op te riebten niet met het geld van veel ermogenden die in den regel slechts letten op de hooj e dividenden isanr door de verbruikers De aan leeleo moesten gealeld worden op 10 100 en IBOO lerwijl lederen aandeelhouder gelijke rechten zulli ii worden toegekend Geen bevoorrechting dus En voor lieu ieu ecoe storliag van 10 in eiw zelfs te moeielyk vifl aehlte men het wensehelijk dat zij hg wekelijksehe stortingen aaadeelhouder zouden kunnen worden t Spreekt van zelf dat waar zulk een kolossale aantal werd gedaan up het Ie zijn of nie4 te zijn vnn de slagers ook uameua beo een lajiy e werd gebroken De directeur van de alhier gevealigde Ma itsetiappy voor rieeschliounerij hiid zich belast met deze alles behalve benijilbnrc taak Kou meu vorige sprekers niet of hoogst moeielyk veratHSii hg zorgde dat bel duur hem gesprokene gehoord kou worden Wareu ik argumenten die hij te berde bru ht of beter gelegd die bij aweude te kunnen aanvoeren even goed geweest als zijn slem gewis hg zou hrt pleit hebboa gewonnen Thaus echter maakte hy een treurig fiasko Ue slager dus beloogde bij verdient niet te veel jl hij krijgi wal bem billijker eo redeIgkerwijze toekomt Gesis gefluit De slagers kunnen er zich fiiet boren op werkenJ De meeetea hunner üyu genoodzaakt hunne huizen te bezwaren met eea hjrpotheek Gesis rumoer Slecht rkeaeh wordt door soliede i ers niet ingeroerd rleesch ran zieke koeien wordt niet rerwerkt Dat is gelogenjj ran rersehilleud zijden lk d icht dat de meeting die tot nu toe vry bedaard en kalm was geweest thaas in een Poolschen rgksdag Z U Milaardea Gelukkig luisterde men naar dea hamer mn den presidiut die in goede haudea waa Het tegeabetoog rend geeu sympathie hoegenaamd en ik gdoof dat bcdeaarand de basis is gelegd voor eese maalsehappij die om goed gezond vleesch zal verschaffen tegen deu narktprys eu natuurlijk tegen contante betaling f Als direeteur van de maatsehappy io pe wordt r e i genoemd de beer Uofmann ibana woonaebtig in de Spuistraat De meeting was tamelijk goed georganiseerd t Was eebter j immor dat de tribune aan het einde der zaal stond zoodat sleebts zij die in de onaiiddellyke nabyheid zalen aJ het gesprokene konden verstaan De meesleii deelden het lot van uwen oorrespondeut die met veel inspanning beeft kunnen opvaogea wat bg u thans meldt y ar vy veroemea heeft lieh jl Zaterdag eene deputatie uit de ambieuaren ran bat pror bestuur vjin ZuidHoUand naar den heer Heemskerk Uinia er van lüuiicnlaudsche Zakeu op udiëutie begeven om met bet oog op hetgeen i ot verbetering ran hot lot der ambtruaren aau ie Ueparleasenteu ran Algemeen bestuur w rdt gedaan dien Minisier te verzoeken ouk roor de prov anbtensreu eene wijziging roa de uaiima ier ttooleaeuten aan eiken ung rerboBilen ti lereus iu verband daarsaede eeue nerhooging banner bee ddigiiigen vaar teatelleo rerniita toen de gronden die doiir ite Begeeriiig by de staatsliegroeting voor 1875 voor de daarop door baar voorgedragen verhoog ug vaa de beeoldigingen d r mbtenareu aan de rerschillende Departementen warden aangevserd evrueena gelden rsor die aan de grilBe van Zuid H ulhind rerbouden il M Ct Diaadagavaud is eea ageut na politie te Hage iia in staat raa driuikemehap verkeerde iu de Ko ietstraat akUar dvur een inapeeleur vao politie gearresteerd Ër cal tegijj hem procea rerbaal worden O gemaakt w eue dreig i teu tegen zijne meerderen en het vernielen van zyue berenkienderen 4ie baa wet toebehaoidtsB Naar men verneemt zijn vele vajsehe gvldena ia omloop die zich van de echte oud rseheiden door bunoe Isudkleur en nanaierkeliik lichter ya dan deze J Men eliK jilt Ookkam dat gisteren oebtend tengev olge van den hevi en torm de pits van deu in aanbouw z nde toren der roomscb kerk aldaar omvergewaaid is De paftoris en andere geboDwen zyn zeer besehailigd Joch er hebben geen peraoonlyke ongelukken plaats gehad In den lantsteo lyd zijn de gevallen van bondsdolheid hier te lande zeer sterk toegenomen er gaat geen weck voorbij waarin men niet bericlit n Irest ran een of neer die zijn roorgekonen Vry algeaeeo wint het gevoelen reld dat het misbruik hetwelk van de hnu len als trckdieren wordl gemankt reel tot rerergering van dit kwund bijdraagt Wel is waar is er in iiel gebruik van krachtige en goed gevoed wordende ht ndrn tot trekdieren niet zoo veel kwaads gelegen manr bet is zeer moeielijk daarbij een grens te trekken en nog beiwaarlgker t en isbrnikrn van allerlei aard en legen de miahandeling der diereu van wie men zulke zuare diensten vergt te aken Deze overwegingeu hebhen ook iwoar gewogen toen o a het gemeen c besiuur van Amaterdam een algemeen verbod tegen het bezigen van trekhoiideu uitvaardigde dat eerlang in werking zal treden Het verdient o i daarom wel de aandaeht of ook anders gemeenten geen voldoenden grond kunnen vinden ooi het door de hoofdstad gegeven voorbeeld na te volgen Men schrijft uit den Haag aan de Middeli Cl De stelselmatige oppositie tegen de oprichting vaa het standbeeld van Thorbeeke heeft ten slotls grzegerierd het beeld zal niet op de Plaats te sGraveahage opgericht worden De oppositie ten einde rnad nadat de gemeenteraad tot opricliting besloten had heeft de handigheid gehad zieh te wenden tot deu Minister Heemkerk die omdat de groots weg van de eerste kUsse over bet pleinije loopt naar beweerd wordt recht op d it pleiu e zou hebben I a beer Heemskerk wiens onhnndigfaeid bekend is beeft zieh als werktuig van de anti Thorbeckianea loten gebruiken en de rergunaisg tot de opriobtiot ran lüt standbeeld geweigerd De Haagaehe gemeenteraad in stede ran op zyn goed reeht te rertroovea en tegen de bespottelgke aanspraken van hel rijk op de Plaats te proteeteeren heeft met eene zeldzaoe IsnkBoedigbcid voor zijne exeelleutie gebogen Ia de uaeetieu van Stryp en ran Üraieo diende de Minister Heemskerk de ultramontanen in de stand breldqoaeaiie dieat by de Haagaehe reactie wan neer de Minister nu werkelyk moet blykeo eoneiliant te zyn dan wordt bet hoog tyd dat hy na eens een eerste bewijs van billykbeid meer verlangen ze niet aou de liberalen geeft Ite begrootingtdienaoien nodereo Flanneu wordea ontworpen tot droogaabing raa bet Wieringermeer een walerrlakte tueaeben het eiland Wieriugea en dea Weat Frieschea zecdyk tot Medeablik Voorloopig wil men 20 000 hectaren indgkeo De becwann zyn alieea ren financieelen aard betwerk zoa 28 600 000 aoeteu kosten waarrao ailliaeo roor rentererlies gedurende den aanleg D prorweie Noord Halland eo bet Kyk zulleu minsteoaeen aubsidie ran 5 milliaen moeten toestaan Iu bet rerrolg van tyd tal de aangewonnen grond ruimachoots de koatea vergoeden By zeer uitgewerkt request hebben de ootwerpere reeds aan de prorineia eu subsidie ran 1 Billiaen aaagerraagd te betaleiia 1 0 jarea Stotmjiott Volgena de Jeenir militaire ran 6 Septeaber zgu iu Stockholm proeren genomen met een nieuw ontplolfingsmiddel door den kapitein der artillerie Bjoerkmann ontdekt en tiigoriei genoemd Men beeft daarmede eea blok ateen doen apringea ran aeer dan 160 kabiek roet met ene lading alecbls balf zoa zwaar als die welke van iynumiel noodig zou zlja geweest Ook ie bet aforint veel minder gevaarigkj door warmte ontploft bet niet Aan het lot van een artikel door de KSla ZtU aan de laatste herfat manoeurre van het 8ste legerkorps gewyd leest mea de volgende opmerkingen De miBoeuvres vaa Jit jaar hebbeu meer nog d ia de voorgaande de wyzigingen doen kennen die de oadervtudiug vaa 4eu laaisten oorU g in da tactiek meer hepaaldelyk in de tietiek der infanterie beeft gebraeht en aangetoond dat bet leger met die wij igingea steeda meer vertrouwd wordt De legeowooidige oefeuiogeu hebben in elk geval een geheel ander karakter als die elke vóór den oorlog plaata voaden Toen sag men aog groote kolonnea die op elkander stietea en ueb verdedigden 4oar Jlvo en enelruur Tbane ziet awo Of bet teriwia uitgrstrekta tirjulleurliniËn op groote afstanden ran elkander jzooaks dit voortvloeit ntt de vardere dracht der aieuwe ruorwapenea onderstsand door tairgke maar ewakke aoutiaoi die op bun bcuit weer door twee drie eo eelia door vier liaien wordea gevolgd Het heel beweegt zieh met omzichtigheid gebruik aakeade ran elke terreindekking in den looppas door loopende de ruimten die bestreken worden door het ryandelyk ruor ea zieh nederwerpende zoodra halt gehouden moet wordea De earalarie ea artillerie bly ven op een respeetablea afaUnd buiten bet werluoaa geweerviiar der vyandelyke tirailleara Die beide wa peua hebben te velde getoond dat zy waunsar het ooodig is er niet tegen opzien zish bloot te gevan aan het vijandelyk geweervuur maar zij weten ook dat zy door zonder dekking zieb op te stellen binnen het bereik van het aoalie vuur der infanterie zieb wydea aan een zekere vernietiging In één woord ia tegen w rdige manoeunei bieden vetgelelE a et dt vroegere een veel minder beweeglijk schouwspel Zonder twijfel hebben zg voor den toeschouwer veel van het aantrekkelijke verloren maar rij hebben gewonnen aan practisohe degelijkheid Heeft de ondervinding van den laatsten oorluf ons veel blued gekost de nieuwe tactische vormen die er hm ontstaan aan te danken hebben zullen ons wanneer de troepen er mede rertrouwd geworden zijn iu staat stellen om in de toekomst tot het strikt noodzakelgke te bepalen bij de opoifrriug van mentchenleréns diede kracht Ier tegenwoordige wapenen eisobt Ken drieinl jongens in den afgeloopen zomer in de suikerfabriek naby Delft werkzaam reraaakte zich op zekeren oohtend met het door middel ran steenen afwerpen van peren die nit den tuin ran den heer G H aan den publieken weg nabij de Haagpoort over een afsluitingsmuur zich aan hunne oogrn vertoonden Hun misdryf tallen zg elk met drie dagen verblijf in de gevangenis moeten boften daar de reclitbaiik te Hage deze wijze van toeéigening van vrucliien als renvondige diefstil oanmeritte met oordeel dea onderscheids gepleegd Uit Champagne in Prankrgk wordt gesehieren dal de nijuuogst van dit jaar vooral wat de kwaliteit betreft buitengewoon gunstig is De agenten der groots handelshuizen in het artikel hebben zich echter iu weinige riageu meeater gemaakt ran al de voorbanden sapcrieure en tweede kwaliteit tot bgna eren hooge prijzen als in 1873 zoodat de Champagnerlrinkars weinig hoop kannen koealereu dat zy eerlang lager prgzcu roor bet edele vocht zullen te betalen hebben Te Sehiedaa hebben bij de verkiezingen voor bet kiescollege der Herv geaeente de liberalen de orerwinning behaald Al hunne oandidaten zijn gekozen By de verkiezing van leden roor het kiescollege bij de Ned Hsrr gemeente te Leeuwarden zijn 861 biljetten ingekoasea De strijd was zeer lereadig Van de liberale candidaten werden niet meer dan 2 gekozen De orerige 14 kwamen ten goede aan de zoogeniiiim Ie aoafeMionealea gelyk gewoonlijk ten slotte hel was eene beritemmiug gesteund door de orthodoxen die eebter niemand der hunnen gekozen zagen Uil Derentrr wordl geaaid dd 20 Oct dat B die Maandag zijn broeder met een aessteek in den rug rarivondde in deu afgeloopen naebt door den commissaris van politie B eenige Bonsafaappen ouder da gemeente Wilp ia beahtenia genomen en naar da gevangenia Ie Deventer overgebraoht is Beide broeders atoan als hoogst gevaarlyke peraonen bekend Ona Tolk levert eenige artikelen onder den titel f De Uden da ohkIu DagUadf r $ Daaraan ontleenen wij het volgeode t Wij maakten reeds gewag van de vele disoipelen die de Girardin gavormd heeft Deze zijn inderdaad zoo tairyk dat een Parijsch journalist die niet eea lijd lang onder de Girardin werkzaam geweest ia byn i een uitzondering verdient te heetan Het was dl Girardin s gewoonte een aehryver zoolang by ziob tu houden totdat deie zich een zekeren naam veroverd had en dan kreeg by gewooulyk twist met hem Want ds groote Emile waa er voor beroemd dat by lederen dag een nieuw idee had en wanneer nn zyne Bedewerkers al te volgzaaa wareu geworden zoodat ook zg iedere vierentwintig uren van idee veranderden dan gaf hij bun te kennen dat er in de wereld nimte genoeg was roor twee genieën en boog hy de onbuigzame leerlingeo beleefdelijk de deur uit L itrn wy nu gaan staan tegenorer bet Café de Soéde naast het Theatre des Variétés en ds oude ieeriingen ran de Girardin in oogensohouw nemen Alle bekende Farysohe iourualisten passerren ons omstreeks rgf ure het absiuth uurtje uet dorstige Kaar rroolijke aangetiobten Zg komen run dedruklerysn en bureaux dia ziob in menigte berinden in den omtrek ron de Bue Montmnrlro Het Cafó 4e Snéde is een ran de hoofdkwartieren der doratige chrijvert en reien gaan er in om met elkander te praten orer het nieuaa ran da eerste editie der rondbladen die tusschrn 4 en 6 nrs het lioht zien Al deze oproeders van het volk zyn niet zoo vermoord dat lij eene uitvoerige beaohryring zouden Verdienen Doch velen oefenen op hinne manier e n grooten invloed uit en verdienen dus ten minste eene vluchtige vermelding Berst zien w een jongman 32 Jaren oud aet sehoe en aao die in een zeer treurigen staat rerkeeren loodat zy bier en daar ona tells in de gelegenheid tellen een blik t alien op zyne ruile kousen en eo pantalon die in zakkenden toestand rerkeert Waarboren het bewys Ie rinden is dat hij onder zjjn vest eene zwellende aassa linnengoed draagt Zyn boad ia ruig en ongeborsteld hij heeft ren pak pa iaren onder den arm lyne banden zijn geheel in zyne broekzakken verscholen en hij loopt er bij alsof al de staatszorgen hem nog op de tchonders driikiceii I Het is CJi ociit Duvemois de direcleur van de Ordre I het blad van keizerin Ëugénie Vroeger was hy een radicaal en een leeriing van de Girardin vol bewondering voor zijn meester toen deze orerhoop lag met het Keizerrgk Op zekeren dag eohter reranderde hij een weinig onrerwachts ran inzicht eo zag men hem da Tuilerieeii geiturig bezoeken met aanteekeningen bij zich roor het Leren van Caesar dat ds Keizer bezig was te schryven Men hield bem roor een minister ran koophandel in den dop en bij heeft deze waardigheid ook 3 weken lang bekleed ran den lOden Augustus tot den 4den September 1870 Duvernois draagi een woesten baard en kan het der rrpubliekeinaehe partij maar niet rergeven dal zij zijne carrière als staatsman zoo meedoogenloos bedorven beeft Als het Keizerrijk hersteld werd zou bij de hoop koesteren van te aeniger tijd eerste minister te worden Bouber beschouwt hij in t geheim als een hinderpaal op zgn pad Wanneer Rouher tot zgoe vaderen verzameld was on Dnrernois oven gemokkclyk een zetel kon veroveren in de Nationale Vergadering als rroeger in het Wetgerend Lichaam zou hy de aangewezen leider der Bonapartische partg zyn en iets in de wereld te beteekeneu hebben Intusscheo schryft hy goed hoezeer at heftig hg beeft een flink inkomen en ongetwijfeld zou hij een borstel eo een paar bretels koopen aU zijn geest niet zoo uitsluitend rerruld waa met de gedachte aan het welzijn ran den Staat Achter hem komt een ander schrijrer eveneens slordig gekleed en met dezen een der best gekleede mannen ran Parys Deze twee zijn de heeren J J Weiss eu Henri de Fène de hoofdredncieur en do direoteur van het Pari Journal Weiss gelijkt op eo van die slecht ingebonden boeken die men niet aosr den baud moet beoordeeleo Uij koestert eene diepe minaehting voor handsoboenen doch hij schryft zóo dat hy slechts door weioigeo geëvenaard wordt en wat nog beter is hy is een zeldzaam toonbeeld van ridderlijke politieke trouw die bijkaoa tot Donquiohotierie geworden is Eerst was hy diraoteur van het Journal dt Pari en bestieed hy het Keizerrijk op krachtvolle wg ze doch io gematigde bewoordingen Hy riacbte voor Fronkryk een psrk mentoiren regeeringsvora en vryzinnige stoatsiostellingeo Toen de Keizer bet bewind opdroeg aan Ëaile Olivier en eehc vrijzinnige siaatknnde übeen te willen volgen gevoelde Weiss dat bet onedel zon zyn wanneer hy in zyne oppositie bleef volharden Hy oom ean post aan bij bel deportemont der soboone fcaoateu doob heelt sedert dien tijd berouw gahad van zyne vergiaing Wanneer bij gelijk was geweest aan anderen zou Weiss na den 4den September zeor gemakkelyk zijn juk van afhankelijkheid hebben kunnen afwerpen en mee hebbeo kunnen doen an het tnchtigeu der regeering die bij gediend bod aoar dit atrookte volstrekt niet met zgne begrippen van eerlijkbeid en goede trouw Daar hy in dienst van den Keizer beeft gedaan wil hij niet tegen bet Imperialisiae sobryven hoewel hij in zgn hart nooit van dezen regeeringsvora gehouden heeft en er thans waorsobynlgk minder dan ooit van houdt Zyne fijn gepolgste en geleerde artikels in Pari Journal worden gaarne gelezen hoewel er eene soort van moedeloosheid eu wanhoop uiUpreekt AU Weiss tot iemand spreekt doei hg dit met dot veelvuldige schouderophalen waarmede de Fransohman te kennen wil geren dat bier beneden alles naar zijne meening ydeiheid is De direoteur van zijn blad denkt eohter men moet eteu en leven en het zoo goed mogelyk hebbeo in de wered Hij beeft een rotting met gouden knop in zyne hondeu die met keurige handschoenen bedekt zyn Hy kipt een plekje stof van de zyden belegsels van zijn jas of en zegt met een oristooratiscben glimlach dst bij de republikeinsohe denkbeelden even gemakkelijk op de vlucht kan jagen De Pene is in alle opziohten een uitgelezen man fraai van gestalte mooi van geziohi koelbloedig dapper als een zouaaf Hy is te Farys beroead geworden door dat hy eens bijkans gedood is in een duel onder eenigszins comische omstandigbeden Terwyl hg medewerker aan de Figaro w is had hy eens geschreven dat de olliciereu van zekir linieregiment naar do eetzaal van de Tnilerieen ge atorad waren als een troep uitgehongerde jakhalzen De officieren rechtmatig veraloord over dezen smaad lootten onder elkander er over wje act de Pèn zou duelleeren en zy deden de gelofte dat tg allen na elkander met hem zonden veobten totdat de laatste drop van z yo geaeen bloed op de aarde ton gestort zyn Doob deze moeite werd hun bespaard want de eerste olBoisr do b ste otaotte er too ongenadig op los dat de Pèiie a leven tea wekenlang in gevaar verkeerde en de kolonel van het regiaent verklaarde dat de eer van zgne jakhalzen gewroken wos Door bet leger destyds niet bgtonder in eere was waa dit geval valdoende om de Pene tot een held te stempelen en de waarde van de stukken waaroniler zyn naam stond te verdubbelen Spoedig vond hij iemand met geld die de kans wilde wagen met hem een dagblod op te richten en zoo wandelt hy daar rond alt eeu lerend bewys voor de waarheid dat een gat in de borst niet altijd e a onvermengd kwaad ia Het Handehblad deelt mede dat in de voormaligo Olster stoomolie en meelfabriek te iit thans ovoi ge gaan in banden ran de firma Hulsohcr k Co een hoereelheid van eenige duizende kilo s krijtwit geronden is De nieuwe eigenaars die r in dit surrogaat voor meel geen gebruik deuken te maken bieden het te koop aan De Raad der gemeente Deventer heeft Maandag met algemeene siemmen verworpen het voorstel ran Curatoren van het Athenaeum om aan du less n aan het gym nasium het onderwys in de physica toe te voegen Voor het hof ran Zeeland is een zeer kuriees en lelden roorkomende zaak aanhangig gemaakt Nietminder dan 36 personen zijn door de rechibank ta Zienkzee naar den procnrenr generoal by genoemdhof rcrwezen Het zijn allen mannelijke en vrouwelijke inwoners ran St Philip land en St Maartensdijk en dairooder ook de burgemeester ran eerstgenoemde gemeente de heer T W S von Stoedol die zioh aan verzet tegen de openbare macht hebben sohuldig gemaakt Den 7 Juli jl zou ui de deurwaarder M C ran Elsacber van lliolen bggesloandoor twee rgksveld wachters ile woning van de da mes A M en F M Ëveraars te St Philipsland ontruimen kraohteos bevel ran de rechtbank te Zierikzee op rerzoek ran de sohoonzuster ran genoemde dames mei A Grootenboer neduwe D Ereraors rerleend Het geëerde publiek róór de woning vergaderd toonde al dadelyk zyae goedkeuring niet aande ontruiming te kannen verleenen doch bepaalde zich aanvankelijk tot woorden Toen echter de ambtenaren goederen gingen uitdragen drongen eenige toeschouwers naar binnen waarvan een paar zichfeitelijk tegen de oabtensren ver ett en Evenwelgelukte het dezen om alles naar buiten te dragen doch zoodra was dit niet geschied of het publiekbegon alles weder door denren en vensters naar binnen te brengen en niettegenatsande alle waarschnwiugen om dit te laten kwam alles weder in dowoning De burgemeester was vooruit vsn het plan tot verzet ouderriobt en sohijnt dit te hebben goed gekeurd Hy beeft althaua geen pogingen aangewend OB het te verhinderen aoar was bg de nitvoering tegenwoordig en gaf door teekenen zijn guedkearing te kennen Laatste Berichten Serljju 21 Oct Naar aanleiding eener Ber tynsche correspondentie in de Weener bladen aan gaande een gaprek van den Deenschen gcant alhier op het bureau van buitenlaudsohe zikeu over bet uitzetten van personen uit Slreswijk zegt de Noordd A Z het rolgende Helgein de correspondent zegt omtrent de hoffelg ke ontrangst ran deu ge jint is rolkomeu juist De gezant heeTt ook iaez gxi g ontrangen dot op olke rerdere luededceliog of toelichting omtrent den maatregel onzer regeering zal worden acht gegeven op zoodanige wijte als uit aanmerking van de vriendschappelgke betrekkingen tussoSea beide staten behoort Er is echter geen sprake geweest van eenige oonoessie wegens missl igen die de plaat selgke autoriteit van Noord Sleeswijk mosht hebben begain Ook hebben er geen rerdere mededeelingen plaais gehad Volgens hetzelfde blad bestaat er volstrekt geen grond roor bet gerucht in de Weener bladen uit ecivi Porgttbe eorrespondeutie der ImlapeHdatvse orergeiiomen omtrent het ooncentreeren van Duitsohe troepen tusschen Metz en Straals jurg De Prot Corr sprekende over het slot protocol der Brusselsche conferentie wyst op het feit dnt de Duitsoae regeeriog niet slechts de edele bedoelingen van Keizer Alexander ten opzichte vao die oonforeotie daJelgk heeft toegejuicht en hem bare medewerking beeft toegezegd maar dal zg van die sympithie ook een bewgs gegeven beeft in haar ontwerp op den Linastorm Dit ontwerp toch berust op dezelfde grondslagen als die van de verklaring der genoemde conferentie De regeering zal ook verder gaarne bg elke gelegengeid de verwezenlykiiig dier bedoeliogea van den Catt ten krachtigste bevorderen Badea Bailea 2l Oct De kouiu in der Ne derlanden aet gevolg ia heden alhier ten 3 ure 25 min aangekomen H M beeft baar intrek genomen in het Hotel d 4 flelerre Londen 21 Oct Een hevige storm heersabtheden te Ijonden en verder in Engeland zoomede in Schotland Tal van buizen en telegraafdraden zijn besohadigd Ue stoomboot Chiuait van Glasgow naar Shanghai beeft op de kust van westelyk Scholland schipbreuk geleden De equipage 11 man in getal is omgekomen marktberichten GOada 22 Oct Polder Tarwe puike D aO 10 60 Mindere 8 75 a 2 Rojge puik