Goudsche Courant, zondag 25 oktober 1874

Vim At Tcrkie ifljw no Toortitterg der Algkmeene Saden x n er 81 bekend Uaar an behoorcn 52 tot de conservaticTeu 84 tot de repu likeineu n 5 tot het linkercentrum De oonserratieren innen cl teteh en Terliccen er rijf Inlereaiant zon het yh indien van die 62 conierratieve preaidruten eei s eene schifting geaaakt weti hoercel rau elke partij er gekozen tün Ue opMiaf ran dea Duittchm nijkwiag door den keizer ia peraoon rolgt nog spoediger aanstaanden Donderdag dan aen rerwaeht had j Bismarck komt een paar dagen vroeger te Berlya en de parlementaire drakte neemt das Toor goed een aanraBg de BÜI kausdier zal echter niet lang in dé hoofdstad TCrtjeven De begrooting voor bet militair beheer orer 187S ia bij den Bondsrastl ingeionden De gezamenigke nit jnven bedragen 320 miUioen rm tegen 269 aiiiioeu in het vorige jaar derhalve ongeveer 50 milliói ii meer naai vau echter 8 miUioen buiteogeifoiie uitgaven weike alleen toot het jaar 1875 worilen uitgetrokken Kaar men verzekert zal de eiriele etie door den beer vo ArTÜM ingesteld waarbij l j beweert redit e hebben op de door hem achtergehouden documenten en antoidiBg geveu tot eenig rechtagedtng De oor ank biervan fs jat wegens een aMie die strafrecKtelak rordt behandeld geeg mriete letie Mig iiigestctd wardwi Intusaoheo Uijfl de zaak de heerea ros Arnia noK hetgeea zjj vroeger was zegt een der Bcrlgnsohe berichtijevérs van de Köt Ztiiung owelyk het onderwerp Tan alle gesprekken De dagbladen honden tieh daarmede niet minder bezig en vele voeren een linttelooKen strijd over de vraag of documenten als de onderhavige moeten gtacht wordeq te zyn staatsUukkeh e hnis beboorende in hei archief waaraan ly zijn ontnomen Het ffeeHcr Ifetie frendImtUU m Mt qaar aanleiding van het Verhoor in zake Amim dat zgn uitgever en sijn veraiitwoordelyke redacteur de heeiren Wiener en Klebinder voor M Landesgerichl onder eede Verklaard hebben dat dr Lang op 14 April laa liet genoemde blad offieieete stukken ter plaatsing beeft aangeboden dipioaatieke onthullingen sevatteude aangaande den kerkelgkeo itrgd in Pruisen Heden zal de redacteur Voget wordea gehoord De Time $ de Sattribtj Seaew en andere bladen dden gemeld dat een deneehe van den graaf von Amim laet betrekking tot tèt eoneilie te Weencn was openbaar gemaakt De zoon van den graaf von Arniib téth thiliM tüa de firnei éea brfef géschreven neariu hij verzekert dat geens enkele depêche officieel stuk i in vader openbaar is genaakt of al worden De in April puÜiek gemaakte depêches zijn op laat iler regeering uitgegeven Aan bet slot vari n frief leest Itaefa het volgende lugn vader is ziek gevangen en jna alle gemeei echap naar buiten afgesneden hit is derhalve m n ilicht hem te verdedigen tegen de kwaadwillige aaiivallea van onbeJ ende personen waarvan ouiluidelgk w welk belang nj hebben om den roeoi mijns vaders te benadeelen Volgens de Flensburger orideuUcht Zeiltmg is t Hadersleben in het eerste kiesdistrict gelijk vroeger de afgevaardigde Kruger herkozen n de stad Haidersleben viel de meerderheiil der ttemmen op den I iitschen camlidaat den regeeringspresident Bitter Te Oraveus eiu het tweede kiesdistrict zal waarechgnlyk de heer Ahleaann worden gekozen de Duitechers stemmen ook hier op den regeeringspresident BINNENLAND Gouda 24 Octobeb Bq Ka besluit zgn bg de dd scbnttery te Good benoemd tot 2tt luit F van Duinen ea A ran Secdt Dortland beiden thans schutter Bg Zr Ms besluit is met ingang ran 1 Mor 1874 benoemd tot sobatit griff bg de £ TDnd reehtb te Leeuwarden mr U M de Wendt tbana griff bq bet kautongar te Woelden VÏHGADERINQ van de GEJKEENÏEBAAD ly andag den 2Go October 1874 d middags ten 12 ure en zoo noodig voorlzetting des avonds ten 7Vi nie waarin tal worden behandeld £ en adres van den Commissaris van Politie om verbooging van bezoldiging De adressen van eenige ambtenaren enz vac ge Igke strekking Voorstel van Bnrgemeetter en Wethouders tot Terhooging der jaarwülde van sammige ambtenaren Deo tt lat van begroeting der Inkomsten en Uitgaven deiar gemeente voor bet dienstjaar 187S Te benoemen £ en lid der Openbare ezoodheids commissie Twee leden der commissie van toezicht over de itadsMniiekscbool Donderdag j1 bad te Berg Ai bacht de eerste leesvergadering dW verfSenigi g W iuterlezingen plaats Als spreker trad op de heer J Hartogsveid van Beijerache die eene zeer boeiende verliaudeling hield over De zucht tut navolging Met onverdeeld genoegen werd ilezc verhandeling aangehoord evenals de daarna voorgedraj en gedicliten door den fpreker en ds herren T Burger van Begerache i G Beitiuk en D Oskam van Belg Ambacht Tc Berg Ambacht werd Vrijdag jl de tweede najaarsveemarkt gehouden Aangevoerd werden 48 koeien en vaarzen a 8t kidveren Met vluggen handel ruimde nagenoeg alles op Men beiteedde voor de koeien van ƒ 100 tot 225 en voor de kalveren ran ƒ 20 to4 ƒ 80 Bij de heeren J van Bentum en Zoon alhier bestaai gedurende enigs dagen gelegenheid om door onderteekening van het onderstaand adres aan ï Lx den Minister van Biuiieol Zaken zijne belangstelling te toouen in het openbiar onderwijs De ondergeteekeoden allen inwoneia der gemeente Gouda nemen de vrgheid zich tot Uwe Exc te wendea met het volgende In den laatsteo tgd ia de algemecne aandacht gevestigd op de noodeakelgkheid van de herziening der artt 19 20 vnu de Wet op bet Lager Onderwg waarbg het minimum van e bezoldiging der hoofden hulponderwijzers ran de openbare scholen is geregeld Wil men inderdaad dat het Lnger Onderwgs eenen heilzamen iiirlaed uilótfeiie op de algemecne ontwikkeling wil men beunis en wetenschap doen doordringen tot de kindere rolksklasse dan is bet niet te ontkennen dat een der eerste middelen daartoe hierin bestaat dat men ook orer een personeel besobikken kan tairgk en bekwa im genoeg roor de moeielijke loopbaan van ondcrwgzer dan is bet van belang dat mannni van kunde en veelzijdige ontwikkeling zich lut den ttund van hoofd en hulponderwijzer getrokken gevoelen Welk eeuigszins ontwikkeld man zal zich willen wijden aan eene loopbaan waarin hem zoovele teleurstellingen wachten all in die van den onderwijzer Moet niet noodzakelijk de jongeling die zidi met liefde en gver am de sehuone taak van onderwgzer wil wgdeu afg icb rikt trorden Wanneer hg ziet hoe eleo van hen in wier plaats hg eenma il hoopt te komen roortdurend mo iitai zwoegen en tobben om in bun leveuaouderhoud te voorzien Hoe kan men van iemand die aanhoudend te kampen beeft met ontbering opgenektheid en bigmoedige plichtaverruUiug verwachten Zonder erhoogiog ulzoo van het minimum der bezoldiging van den ondcrwgzer kan men niet die heilzame vruchten van het openbaar onderwgs verwachten waarop mea terecht gehoopt heeft Wel heeft de regeering bij de discussion in de rolksvertegeowoordiging er op gewezen dat hel minimoffl in Vele gemeenten aanzienlijk o ci4chreden wordt door de Cüncurrcntie waardoor de besturen tot verhooging gedwongen warden toch is bet niet te Ontkennen dat de gemeenten waar de ondcrwgzer aoio wordt bezoldigd nog eene aantienJijke minderbiiid uitmaken £ n ft bestaan dan ook helaas I voorbeelden te over dat aan vele openbare schalen het onderwgzend personeel ontbreekt omdat de karige bezoldiging geen prikkel geeft tot mededinging Uwe Ëxe houde dasrlfij in het oog dat de openbare school niet alleen dikwgls te strijden heeft met de onmacht van het gemeente budget maar ouk in deze dagen van stryd tusschen het openbaar en bg zander ondeirwgs met onversdiilligheid en kleiuachting zoódat de témee iilébestlirén èh der den cleriCitlen inrloled zich achter het wettelijk minlmiim verschuilen ten einde de openbite s cbool achter te doen staan bg de bgzondere De bepaling iu de wet van een booger minimum der bezoldiging vaa den onderwyzer ad daarom te noodtakelgker z n oUdat aan de gemeenten eene verplichting worde opgelegd waaraan zg zich Aiet kunnen onttrekken en alleen dan kan de tuoechenkorast van den ataat of de prorineie worden ingeroepen wanneer van het onvermogen der gemeente ten duidelgksie blgkt De ondergeteekenden wetende dat het onderwgs een ohderwerp uitmaakt van de aanhoudende rorg der r eering veroorlooTcn zich Uwe ISxc dringend te rérzoelcen zoodanige voorstellen te doen aan s lands vertegenwoordiging als noodig zgo oln de bepalingen van de artt 19 20 van de Wet op het Lager Onderwgs in boveogenocAiden geest te wijzigen opdit de kwUl die naar kuritleCvertuigiiig ons openWiar onderwijs de hoeksteen ran NeêrUnds zelfstandigheid en onafhaukelgkheid ondermijnt opboude te bestaap Dit adres is réeda d lor circa 100 Goudsche ingezetenen onderteekend en voorzeker zal huu voorbeeld mg door reien wordea ger Igd wanneer meo slechts weet dat nrt 19 der Wel op het Ingtf OmUmij bepaalt dat roor een hoofduuderwijier het bedrag der jaarwedde ten minste ƒ tüO voor een hulpoiiderwijrer ten minste ƒ 21 0 iii We genoemde cijfer zgn welsprekuliil n lieblien geene toelichting noodig en zuilen naar wij vertrouwen het bo eustaaude adres oog daor raie personen doen teekenen Uit Moordrecht schrgft men aan de N E Ct dd 21 Oct De wet op den arbeid der kinderen in de fabrieken die met 14 Oct in werking is getreden heeft aanrankelljk reeds cnlk een beltti rijkeu invloed ia deze gemeente geoefend dat dft wel algemeene bekendheid verdient Keeds zeer s ücdig nadat de wel bekrachtigd en in bet SttuUablad wns opgenomen heef het bestunr 4e zer gemeente baar iu haar geheel ter kennis van de ittne eteneu gebracht opdat de fabrikanten en werklieden zich op de invoering zouden kunnen voorbereiden Dit verdient ongetwijfeld goedkeuring nOarilien vooral de werklieden over t algemeen onbekend big en met den inhoud en de itreUcing van welte Ujke bepalingen Ouk wenleii de noodige maatregeleh genomen ooi da kinderen die niet meer zouden mogen arbeiden dadelijk in het genot van onderwijs te stellen Daartoe weid up den 17n Oct eene buitengewone inechrgving Van leerlingen gehouden terwijl ook ontaiddelIgk voor zulk eene aitbreiding van de aohaolmeabrlea gezorgd werd dat dt toelating op Msandag 19 Oct zou kunnen plaata grgpen Van het getal van ongeveer 69 kinderen die van 5 tot 10 jaar hier arbeidden zgn Zaterdag reeds oudcrscheidene voor de scliuul ingeschreven en Maandag ochtend tot het onderwijs loegeiatcn t Is teer te wenuilien dat overal de wettelijke bepalingen op linke ij e worden nit eroerd Uodien in de eene gemeejie de zaak flink maar in oe andere lauw behaudeiil wordt d4n werkt dit irlieist nadeelii op de stemming der werklieden die zich van tien eersten oagciiblik eene roor sommigen indtrda id grooie opulferinK getroost hebben in het verlies van de gelJelgke verdiensten hunner kinderen Als eene bgdranc dat men bij nauwkeurige opname in het geheele Rijk zeer zeker tot een oauzieulglc cijfer van kinderen van 6 tut 10 jaar die geuerkt hebbeu komen zal moge dienen dat de naburige gemeente Goudeiak er ook 46 telde I er e twee gemeenten geveu lus reeds een hondenltal Waar zulke cgfers ipreken komt Ie waarde van de Wet nog te helderder in het licht Slerhts 40 van d 120 kiezers kwamen Diiiadag jl op ter veikiezing van een lid vanden Baad der gemeeiita Zevenhuizen iu de filaats van wglen den hrer Pï Keizer Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren A S van Ommeren en I Vente Lz De SUuUsamraat behelst de statuten der Vereeniging roor bet Ncderlandsob Knnstindustrie museum welke zich ten doel stelt de Nederlandsche volksrlgl in verband met haar roemigk verleden te helpen rérb eSen tot zoodanig peil ran ontwikkeling dat zg aan de mededinging op de wereldmarkt meteere het hoofd kan bieden Z K H Frins Hendrik heeft opnieuw een blgk ran gehechtheid ran de zyde der Luxembargers ootrangen Naar men rerneemt is den Prins stedehonder een prachtige rrissalonwagen aangebuden die in fraaiheid en doelmutigbeid van inrichting den koninkIgken salonwagen van de Byuspooiweg maatschappH eveoadrt De waggóu is reeds aan het Bijnspoorstation te s Hane aangebracht en zal door eene deputatie die weldra te dier stede verwaeht wordt den Prins stedehouder in eigendom worden overgedragen die erbg H D reis naar Luxembu voor bet eent gebruikvan zal maken De storm die Woensdagmiddag hiCr en elders De bedoddo wil 19 ea 20 dar r of kei Laftt Omderwij lalden tlduti 19 Aan tken boordooderwgur wordt behalve vrye woaiof zoo 0ogelgk met een tuia eene jaamedde toegelegd Ingeval hem gseae vr e Waaiug kan Terschait wordea ontvangt h eeae billgke vergoeding voor bHiBhaar Bü verschil tnaacbcD den geffleenteri ad en den onderaiji ontrent het bedrag dier vergoediog beiiliaaen Gedep Staten Ten behoeve van eiken kweekeling bedoeld tn b Voorgaand artikel wordt den boofdooderwijser eeae jaarlgkaofas toelage verleead Aan alken bnlponderwijzer wordt acne jaarwedde toegelegd De jaarwedden en toelagen worden door den gfenfeeateraad onder goedkenribg tan Sedep Staten beptatd Voor cn boofdoaderwyier ia bet bedrag dsr jaarwedda tin Dtoate ƒ 400 voor eca balponderwijxer ten ninata 200 Het bedrag der toelage is ten oioate ƒ 25 20 In gemeenten wasHn wegéni de nitgebreidbèld Vaa haar grondgebied ni verspreide bevolking eea grooter aSnlSl scholen vereiseht wordt daa anders noodig sou zga kan onder goedkenniig van Gedep Staten Ban het hoofd vao eene I of eeoige dier scholen een hoofd ol bulnooderwgZer geplaatst I worden wiens jaarwedde ten minste xOt bïdtaagt iricd V wns rcrgcjeld nn een hoos die icli in tfrttelijtke ricbtiii bewu j mi mii vele laken en ooiïteenen schade herfl toegebracht Naar men It s Huge meldt zijn lo het Bosch groote veriraestingen aangericht De zgwegeu van de groote gprglaan tegen over de Buschbrug zijn bedekt met tigen den grond geaUgen eiken andere boumen uin doormidden geslagen of van de kruinen beroofd Ook lie statige eik voorbij dr UosBhbrug aan den isgang van de Koekamp is beznekeu Naar men met zekeriieid verneemt is de directie van den kon Franachen schouwburg te s Hage met toeetemning van heeren burg en weth in banden van den heer medicinae doctor J F T Campbell overgegaan en zou de acte van afstand gisteren iloor den beer A Defossez wiens gezondheidstoestand iteeds eer veel te weuscheu laat worden geteekend Te Botterdam is eergisteren de monnmentale drink fontein op de Nieuwe Markt ter herlnueniig aanket feeat van 1 April 1872 ontbloot en door decommissie roor dat monument aan bet gemeentebeituur overgedrageiw Te Amersfoort zijn Woensdag twee fourrage mapi ijiieu geveld met hooi en stroo roor het reg lijj lt iideartillerie tocbehoorende aan den heer H Gerritsen af iebrand Aan bluoachen viel niet te denken Gelukkig shwgde men er in de orer den brand gelegen stallea der artillerie te behouden Aan s Bijks geweerwinkel te Delft z vl den 2n der volgende maand de vierde cursus uan angen ran aenige luilcnantt iler mboterie ter opltadiag voor de betrekking van oScier van wapening Naar wji rerneocu is het aan de heeren Stumpff te Amsterdam gelukt de beroemde Itniiaauscbe zangeres Pauline Luoen te eugogeeren om iu de maaud Na ember a s eeuige concerten te geven OagUad Naar aanleiding van de klachten over de verwoeslin eu welke de otters onder de risschen aanbrengen deelt de Haarl Cl een artikeltje uit een Dultsch bind ede wAarin wordt uiteengezet dat klemmen hetbeate middel zgn ter uitroeiing zoowel ran otters als nu reigers gsvogels en andere viaobvretende dieren t Woenvlag morgen is voor bet provinciaal garechtahof in tudand de behandeling aangevangen der zaak tegen M Rinkler oud 55 jaren voormalig boekhouder der bank van leening te Zieriktee beschuldigdvan 1 hel begaan van valechheden in akien en betdea bewust gebruik maken daarvan 2 kuevelarg door te vorderen en te ontmngeo b tg au hij wiet het lerscliuldigde te bniten te gaan S moedwillige braiidslichtiiig waarbg te roomcn was dat eenig Meiisclieuleveu in goaar kon woiden gebracht 4 het opzettelijk verbranden en rernielen ran een akte ran bet openbaar gezag 6 het als openbaar bawaarder verduistcteu en aan hunne bestemming onttrekken van gelden en 6 bet niet boekkogden zooals de réglemeiiti n dit vereischten Na voorlezing der slakken ia met het verhoor der 46 getuigen aaiq enagen De advocaat mr D van Baalteuit s Oravegbage is door den beseb tot verdediger gekoaen lltn rerwacht dat de behandeling dezer treurige zaak etige dagen zal duren Van alle zijden deelt men mede dat 1874 een ongekend roordeeiig wgnjaar waa Een lief hebberg jager keerde gelijk zoo velen zgner aonfraters dea avonds platzak huiswaarts toen bQ taorbij een polier komende een prachtigen haas ziet hangen Hg treedt binnen koop dien en gaat aar huia yBeste man zeide zgn rrouw tst bera ioen zg bet tr rook gg hebt er wel aan gedaan dezen baaa TM daag te ichieten het werd boog tgd Donderdag middag bcrond ziob tusschen HenneInek en Vogelenzang een koe op de rails ran den Boll IJzeren Spoorweg juist toen een trein passeerde Het beest werd door midden gereden doen de trein il niet ontspoord Te Utrecht is de rererniging Eendracht maaktIbeht tot stand gekomen die haar doel heeft uitiritrekt niet alleen tot verkr ging van goedkooper Vbsch maar dat ook op het brood zal toepassen Iieds wordt door het bestuur een oproeping gedaan 1 met de slachters en bakkers een overeenkomst e Fen V D Vollèns de J W jRifctrb rerodrzankt de orerrisedige oogst van dit jaar overal faiUissroienten Te Angsbnrg failleerde de firma Ernst Megerin granrn et een passief ran 700 000 it SOO OOU fi In h ar val sleepte zij den bankier J C Baur te Augsbnrg mede ïeBgtael failleerde de firma Adolf Schots rami nifilc in gr incn coii der belangrijkste firma s van iNuord Europa Op 1 Jnlij zou deze firma noch een vermogen van 17 600 000 bezeten hebben thans heeft zij ten passief van 10 000 000 Men meldt uit Mjasiluis aan de Nkuwe Bvtl Ct dd 21 October Woensdag morgen weril van den Hoek van Holland naar liier geseind dat eru sloep in de Noonlzee in nood verkeerde Dadelgk werd op last van den beer M Dirkzwaiier de reddingsboot nitgehanM en vertrok deze met 3 zich vrgwillig aangeboden bebbeiido zeelieden bemand per sleepboot Zierikite naar buiten Aan den Hoek van Holland kwam het zich aldaar berindende loodspersooneel aan boord van het reddingsvaartuig en werd het commando door schipper van der Keijden op zich genomen Na reel krachtsinspanning moeht bet gelukken de bemanning der sloep bestaande uit 5 hier wonende huisvaders te redden Door hooge zee en harden wind moest men de sloep aan de golven prijs geven Ook de sleepboot Zlerikzee bekwam belangrgke averg Eerst dezer dagen werd onze aandacht geicstigd op den hier volgenden brief in de Landbouiccoitrant van 26 Februari jl 2EM BBIEr TUOK ONZE LEZEKS XAaS VOOEAL TOOS ONZE tEZÏEESSEN TAN BELANG Waardt Bar en Vriend I Uwe laHdèauie Cburant die met volle recht Landen Tuiubouw Couraut zou mogen wordea genoemd houdt hare menigvuldige lezers zeer goed op de hoogte van al wal in Nederland en ook lu den vreeaide op het gebied van landbouw tuinbouw en veeteelt geec biedt Daarom neem ik dezen weg ook te baat om een feit mede te deelen dat voor owe lezers en bijzonder roor uwe lc ereaaen niet ran belang ontb ooi is Mevrouw C Legrelle Dhanis te ontwerpen s minnares ran bloemen en zeldzame planten bij nitnemenheid In al de bloemen tenlooiiatellingen zoonel in den vreemde als in België behalen hare inzendingen de achoonete prgzen Op de wereld tentoonstellingen van Parijs Brussel Grot Londen Dublin Amsterdam Hamburg St Petersburg en Weenen werden aan hare kostbare inzendingen de daartoe uitgeloofde bekrooiiingen toegekend Deze edele vrouw heeft een zeer groot rermogen en zij is i6ó nobel dat zg zich niet schaamt aan die lieve bloemen mede te werken Voor bare dnieende verschillemte flanten schildert zij zelve al de nsambprdjcs zg weet zeer goed wat grondsoort en welke warmte elke plant behoeft te geuiflien Zij heeft 10 kostbard eu doelmatige plantenkassen die met al do zeldzaarahedeu uit het plantenrijk voorzien zijn Elke plant kent zij niet alleen jnaar sg weet haar staan in de kas zg weet hoeveel deze en gene plant groeit lu zooveel en zooveel tytl zij telt als het ware bare bladeren zg wacht tegen bet tgdstip dat de bloembladen uit de knoppen ontplooien van eene nieuwe plant met één woord zg koestert hare planten zoo als eene zorgzame moeder hare kinderen Eene vrouw die Gods liere schepselen zóo gaarne rerzorgt moet otdc een gevoelig hart hebben en dit heelt Mevr Legrelle Dhanis in ruime DMle Dit kunnen de noodlgdenden ran Berchem an Antwerpen getuigen Die edele rrouw doet reel goed aan den tuinbouw en aan hare natourgenooteu Dat de goede God baar zegenel Waarde Heer Mulder I k Ben ran boven begonnen laat mg au toe een trap li r op den lailder der tammleving te treden Nevens Mevrouw LegrelleDhanis is er nog eene andere dame in Aimverpen die zonder groot vermogen maar door buishuudelijke zorg en liefhcbbcrg vele oude en ervaren plautenminnaars achteruit zet Het is Merrouw E Rigelé echtgenoote ran den leeraar in de fransche taal aan het Kooinkigk Athenaeum te Antwerpen Zg verzorgt hare planten met eene onafgebroken Oplettenheid de bekrooningen uitgeloofd voor de best gekweekte planten vallen gewoonigk aan hare lievelingen ten deel Op de drie laalste tentoonstellingen van bloemen planten en tuingewasjeo te Antwerpen Berchem eu üorgerhout werden de inzendingen van Mevrouw Iligelé bekroond met 20 eerste eerepenningeu 17 tweede en 1 derde Daarenboven werd de gverrolle plaoten minnares op elke tentoonstelling met de groote eere medaille voor de meeste en merkwaardigste inzendingen bekroond Dat maakt 41 medailles behaald op drie tentoonstellingen De tuiulieden zongen des avonds heie Mevrouw Rigelé Lunt mij nu toe waarde Heer Mulder I tot op een der bgna laagste trappen af te klimmen Verleden zomer hadden wij in Antwerpen voor de 2de maal de bloemen tentoooetelling waarop geene planten mogen wordeu ingebracht dan van de vrouwen welke door het Vincentius genootschap worden ondersteund Deze vrouwen krggen elk in t voorjaar een bepaald aantal verschillende maar allen dezelfde planten Deze planten wordeu haar eigendom op voorn aarde dat sg ze too goed mogelijk rereorgen enztiirdeo herfst op de daartoe ingerichte tentoonstelling brengen Al de inzen leressen bekomen naar gelang van degoede kweeking barer planten kleinere of grootereprijzen de geringste prijzen zijn vijf en tien kanerwten boonen of rgst de hoogste prijzen zijn beddedekeos kachels ledekanten voorraad aardappelen enz enz De ingezonden planten zijn van volgnummers voorzien waardoor elke weldoener met zelfvoldoening den naam der inzenderes op een register r inden kan want de hamen der bnlpbehoeftige vrouwen mogen op de tentoonstelling niet openbaar wordea kenbaar gemaakt Mnar het ia zonderling heer opsteller van de Landiomc Courant l dat juist die vrouwen welke de prijzen der best verzorgde planten bekomen van eene andere inriehting de I ste prgzen verworven hebben voor de leioheiil in haar buishonden het beste bare kinderen ter school te zenden enz enz Zonmen dan met recht niet mogen zeggen daar waar wel verzorgde planten voor het venster staan woont eene goede moeder eene lorgzame huisvrouw I Anltoerpen i I d e B ettcker Laatste Berichten Londen 2S Oct De Pargsche correspondent van den Tïtne deelt een gerucht mede volgens hetwelk Prins Uisinarck voornemens zon zijn om eene nota bij de Fransche Eegeering iu te dienen Ier ondersteuning der nota van den Spaanschen gezant Armyo Vermits tot dusver nog niets gedaan is om Spanje tevreden te stellen Er wordt intnsschen bijgevoegd dat dit nerucht oiiwaarschgnlijk luidt tenzij andere Mogendheden bg dien stap zich bg Duitachland mochten aansluiten New York 22 Oct Berichten uit Mexico verzekeren d it Duitschlaad pogingen aanwendt eene koloaie te e krggen Al comfeoaatie biedt het eene leeiliug aan De oogst van sniker in Amerika zal die van alle andere jaren sedert 1861 overtreffen In Louisiana zgn verscheidene blanken gearresteerd Madrid 22 Oct Vxs Carlisten hebben de provincies Alicante en Murcia verlaten Don Alphonsas heeft opnieuw beproefd den Ebro over te trekken maar is daarin verhinderd en wordt heftig vervolgd St Petersburg 23 Oct Heden werd gepubliceerd een ukase dea Keizers waarbg overeenkomstig de wet op den mititairen dienst 160 000 man roor het leger en de marine warden opgeroepen Burgerlijke Stand Gfbobiin 20 Oct Pieter Marines ouders T Gravcateg en H Rosbergen 22 Johanna WilheliDioa ouders J Van Stavel en C C Philip 23 Aafje ouders A van Vlaardiogen en G da Werk OviRLEUEN 21 Oct A Overman 4 m 22 A Zevers 2 ra A Mans 9 m J Severs 5 w ADVERTENTIËN 1 T t onze diep droefheid overleed fi dea zucbt en kalm na eeti langdurig lijden onzö dierbare Moeder en Bebuwdmoeder Mejofrroavr de Wed H MALOTADX geboren Vbkouwn in den onderdom ran 74 jaren M L A KOCK S P M KOCK Malotaus Bergen op Zoom 21 Oct 1874 Aan vrienden en bekenden roepen de ondergeteekenden bg hun vertrek naar Ned Indië een laatst Vaarwel toe G HOOGENBOOM Gouda T S HOOGENBOOM 24 Oct 1874 GOEDEWAAGEN Mevrouw de Wed G B van GOOB Haven vraagt door toevallige omstandigheden tegen November eene flinke Werkmeid Veraiachten z n goede Getuigsidiriften belnraamheid in het Huiswerk opdoen der Wasch Strijken en Naa jen 2 86 Staats Loterijl De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 OCTOBER 1874