Goudsche Courant, zondag 25 oktober 1874

j 374 Woensdag 28 October N 158 GOUDSCHËCOURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en omstreken m im m im W ê De ondergeteekendcn geven aan hunne Begaustigers kenma dat de prijzen der STEENKOLEN voor dü aanstaaade winter zija vastgesteld als volgt ilahr Grove Kagchelkolen a f 1 p Mud Ruhr Haardkoleu 1 50 Eugelsciie U rove kagchelkolen 2 Engelsche Hnardi olen 2 25 Suieedkalt u 1 15 De bezorging gescliiedt VRIJ aan hnis en voor Contante betaling geniet men 2 Cent Korting per Mud ümtda JAN PRINCE Cie 24 October 1874 Kantoor Turfmarkt H 101 Do DIRECTEUR der GASFABRIEK maakt bekend dat ingevolge bj hem ontvangen aanflchrijvmg de RIJKiS IJKERS zich den 26 27 n 28 dezer maand tot AFSTEMPELING der METEltlS aan de Huizen der 6ASVEBBRÜIKEKS alhier znllon yervoegen Gouda De Directeur Toornoemd 21 October 1874 J d VRIES ROBBÉ Opcübaie Verkooping op MAANDAG IC NOVEMBER 1874 voorm Elf unr in het Zuid Hollandsch Koffhhuis te Gouda van 1 een BOOMGAARD met vrjen Gang achter den Fluwelen Singel te Gouda kad sec tie A n 883 groot 27 Ares SSCentiares Te aanvaarden 1 Jan 1875 2 4 Drie HUIZEN waarvan twee met BLEEK VELDJES aan de Lazamssteeg wjjk O n 511 513 te Gouda Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST ie Gouda NB Tenzelfden Kantore ign diverse GELDSOMMEN verkrijgbaar tegen soliede HYPOTHE E K BÖELHIJIS te Boskoop ten sterf huize van JAN van LEEUWEN in Jieijerskoop nabjj het Dorp op WOENSDAG den 28 OCTOBER 1874 des morgens ten 10 ure van Levende Haaf BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN 85 000 Kilo s bost gewonnen HOOI en andere MEUBILAIRE GOEDEREN Brefêiet bij Biljetten en informatieu zjjn te bekomen ten Ka ntore vau den Notaris J A van BKR LEE te Aarlandervecn en ten kantore van Notans MOLENAAR te Waddinxeeen Openbare Vrijwillige Vcrkooping in ééne zitting Op MAANDAG den 9 NOVEMBER 1874 des voormiddags ten 10 ure teu huize van D VAU UEE WOUDEN Herbergier te Lehkerkerk Tan eene p irtg W2I EN HOOILAND te zamen groot 3 Bunders 20 vierkante Roeden gelegen te Lekkerkerk in de Polders den Hoek en Schuagt hjj biljetten breeder omBchreven A adere informatten ten Kantore van den Notaris G J fiPRUUTte OuderkerkajdUmi DEPOT VAN I J Fabrielfaat van Ja BUSSINK te Deventer Verder PODDING FEESTGEBAK KONINGINNEN en PRINCESSEN BROOD voorhanden hjj W JSr BAAIJMAAKERS firma H Kehp Oosthaven B 17 Totale Uitroeijing van Wandgedierten IEMAND hier ter stede woonachtig in het bezit van het GEHEIM tot TOTALE UITROEIJING VA WANDGEDIERTEN biedt zich aan tot het Zuiveren van GEBOUWEN enz niet alleen maar tot levering van de daartoe benoodigde preparaten met gebruiksaanif ii ingi dewijl men van de stipste geheimhouding kan verzekerd zgn is bedoelde perspon dagelijks te ontbieden door middel van franco briewn onder J etter K au den Uitgever deier Courant No 7 97 der beroemde VVckelIjkscIie Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Beekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Openbare Verkoopingf in plaats vau op Maandag 26 October op MAANDAG 2 NOVEMBER 1874 a morgens 9 nre te Gouda op het terrein bjj de Koode Brug nabjj de Wachtelstraat ten overstaan van Notaris MONTIJN van diverse EIKEN GBEENENDENNEN en VUREN HOUTWAREN bestaande tn BALKEN van 4 tot 10 M lengte en 20 tot 70 Cm vierkant dito PLATEN geschikt voor Koestallen PLANKEN KOLDERS van verschillende afmetingen benevens eeu party GROVE STEENPUIN en AFBRAAK goi de uaad wordt zoo menigmaal gevraagd doch helaas zoo zeldzaam gegeven en in alle gevallen wendt men alles aau wat slechts een llaauwe hoop op verzachting van het lijdende ligchaamsdeel doet herleven zonder evenwel ook daar eenige baat bjj te vinden Onder de verschillende aandoeningen welke de een na den nder te beurt vallen bekleedt Rhumatiek nog voortdurend eene eerste plaats en daar wij ons overtui d houden dat de veranderlijke weersgesteldheid menigeen in onaangename stemming brengt kunnen wg de ABSHAUBBL S OP Aoti Khumatische Watten niet genoeg aanbevelen Ieder lijder zal bij eene stipte opvolging der gebruiksaanwijzing de gewenschte uitkomst ondervinden terwijl de prjjs niemand reden geeft om zjjne genezing langer uit te stellen Hoofddépót by A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prgs van 30 cento per pakje o a verkrygbaar heeft gesteld by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOUDKADE bioskoop J H KELLER en Zoos Weste Wagenstraat A REIJNABDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENCIJK CapeUe a d JJml Vernieuwd bewijs uit iXcdeiiam over de uitstakenda werking van dan Hijnlaadscheu D nivea Borsthonine ï bij Aamboistighüid en Borstkwalen Iloogeveen 16 April 1874 Mijn ieer I Wees zoo goed my weder 1 Kist met flesschen lUjulandgclten Druiven Bortthoninq fe zenden Aan myne bestellingen zult ü wel bemerken dat ik in dit artikel nog al aftrek heb voor eeu dag of vier geleden verklaaria nog iemand over de heilzame werking van bovenvermelden jhoning het volgende ALBERT ESHUIS leed sedert jaren aau Borstkwalen en Astma die hem soms 1 a 1 uur het ademhalen zoo zwaar beletten dat hy bovenvermelden tijd lu een hopenloozen toestand moest doorbrengen onderscheidene professoren enceneesheeren hebbeu ZËd bezocht maar grea baat gevonden dan alleen door Uwen yn onrf Üruiven Borathoning de man kan zjjne werkzaamheden welke hy vroeger heelt moeten laten varen weder hervatten en is als meer anderen een goedpa steun geworden in dea verkoop van geuvld artikel Met achting UËd Dw Dienaar Jb ADMIRAAL De echte Rynlandsche DruivenBorstho ning nit de Fabriek van W H ZICKENHEIMER te Maim is verkrygbaar ik f 1 de flesch met gebruiksaanwijzing te Ltxden E Noordgk Oudeiauter F Jonkcr ldcobarg Batlerdam C t W SoiU iié Apoth È amjk C J vu Gmkel Schoonhoven i Wolff Zoon Drog Voorborg A na Voen Wadd nxoeen C fan Eeanu Woerden VV H w Dig lig Oouda kij V U A Wulff Alph£n atdS L VaroBsieaa ZuoD Apoth Bodegravin P Venloot Boskoop A i vao Twont I eljt L van LeaHco Gravenhttge J L F C Suabilié Apatb HaxersKonie W Hendrikf Haat hecht j D deu Hartog Htllegertbèrg M ed de Raadt Ter voorkoiniog vao bedrog ia elka flaeoo ToorzieD vao een rood eapaula met DeTenataaod Fabriekatempal ternijl botteaditu de oaani au tlea Fabrikant W H ZICKEMIEIMEB te Mam in de Kurk gebrand ia Alle Diegene 1 welke het geluk op een voordeelig en joliedt ijse beproeven HiUen vindeu hiertue eeue m lieofucig I tea gumtigt C l i euliLid door de biuum kort be Liu 1 iiendt groote Geldverloting verooriMfd CU gegartudcerd door dep Staat Hnuiburg 37 000 Beiehsmark = 218 750 HOU Ouldea j event ala UOOFIMEWIN en ipee pnizan rag R M 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 30 000 3 a 30 000 24 000 2 a 20 000 18 000 G a 15 000 23 a 12 000 34 it 6000 3 Ji 4800 40 Ji 4000 5 a 3600 203 a2400 Si 1800 4122i 1200 512 a 600 599 a 300 ete ete leveri deze oiiderDeniiDg lo xyu gebecl op eu verdient deKlve buvea vele dergvhjke de loorkeor door dat 43 800 loten xijnde verre o er de helft vta het gezaaicntlyk BAotfll io den loop der 7 afdeelfngeD dui bioneu eeiiige munden metpnjzen getrokken worden moéten Voui da viu Staatawege vastgeatelde eente trak kiDg kuateu GÜJHEELEORIGINAAL LOTEN fl 3 50 HALF t 0 w lU KWABT o 87Vf Tegen geldremiae per aangeteekende bfief Baokbiljeiten Coupons of Postzegels of per Poitwissel I verzenden wgoriginaal Loten met het Staatawapen voorzien cd voefceii wij cteeda gratia een offiLitile trekkingsplau daarby Na de trekking zenden vfij onmiddelijk sao onze geëerde klaolen hef otHcieele trekkingilijst en wor den de pryzt dadelyk na de trekking bitbetaalt Door de gruote aanvrage u ateeda tegen de trekkingen gebrek aan loten diegene die ahoo de xeker I heid hebben willen dat haone orden prompt nitge 1 oerd worden gelieve aich voor den 17 NOVEMBER aanst te wesden aan S Sacks Co Wisselhandelaara te Hamburi Gouda Drok Til 1 Uriiikjiiu AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda geuen bet besluit van den Heer CommisuriB ilea Koningt in deze Provmcie van den i óa September 1874 A n 132Ï Se fd Pree ilad n 103 betreffende de rerplicbting tot het doen nn tappletoire ungifte voor de BEL iSTING op het VKUSONEEL lireiigen ter Igeaeene kennis dat volgens de trit 27 eu 42 der wet op de Personele Belasting van den 2l n Uaart 1S33 Staatiilad a 4 zooali die lün gewyiigd en aangevuld j de arlt 7 en 14 der wet van den 9n Aprd 1869 SUuUaiad n 59 tot het doen van sippletoire aangifte rerplioht tyn allen die na den löo Mei jl een perceel in gebruik hebben genomen alsmeJe zij die dienstbuden of paar den na laatstgenoeaJen dstun hebben sangeaohaft Wonlende de ingezetenea mitidieB herinnerd aan de op hen ruatende eerplichting tot het doen dier ajngift ten einde berrqd te blyren van de toepasstuft der strafbepalingen voorgeschrereo bü art 35 voor luurerre die zijn gewjj igd by art 13 der wet fan ilen 9n April 1869 StatUiilai a 59 er art S i HU meergenoemde vtX van den 29u Maart 1833 Slaatiblad a 4 Gouda den 22d October 1874 Bargemeeater en Wethooders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DsoooLsevia Foetouh vak Bskoen UzEMbooKii Kennisgeving Verkiesing van Leden voor de Kamer raa Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen t weten dat de Vergadering tot het kiezen van VIJF LEDEN voor de Kamer van Koopbanilel en Fuhrieken aldaar Ier verianging vao de Hecren T P VIRULY P GOEDEWAAGEN W HOOüENDliK W DK LANGE en B VAN GALEN wrike met d 31a Uecenbar 1874 als zoodanig moeten aftreden zal warden gebonden Maandag den SQn Novemlier 1874 ten Rudhuize dezer Gemeente Dal de mierering der stembriefjea door de kieageregligden in de ter vergadering aanaezige stembus ral aanvangen des voormiddags ten elf ure en Toortderen tot des namiddags ten één are na welk laatstgemeld uur geene stembilletten meer aangenomen zullen worden dan van de in de zaal tegenwoordige kiezers zullende onmiddelijk daarna met de oprning der billetten worden aangevangen Dat aan ieder kiesgeregtigde acht dagen voorden dag drr verkiezing een stembillet zal worden bezorgd en dst wanneer eenig kiezer geen stembillet mogt bebbrn ontvangen hy zich tot bekoraiog daarvan ter plaatselijke Seoretarie zal kunnen vervoegen Dat de Igst der Iviesgeregtigdrn tynde zij die ter rjike tan eenig bedryf van handel of fabriekwezen in het patentregt tot rene hoofdsom van zes gulden en hooger zyn aangeslagen van heden af ter Ge meenteSecretarie tusschen drs voormiddaga 10 en des namiddags 1 ure ter lezing ligt Dat beswaren tegen die lyst hetiij die den klager betzy die andere ingezetenen betreffen by Burgemees Ier en Wethouders schriltelyk moeten worden ingeleverd voor of op den lOn November aanstaande na welk tydstip geen bezwaarschriften meer in aanmerking zullen komen Gouda den 26u October 1874 Bargemeester en Wethouders voornoemd De Cretans De Burgemeester Drooglbeveh Poktuijn van Bergen IJzrndoobn BUITENLAND Baitenlandscli Overzicht Bij de naderende opening der Franeche nationale vergadering ryzen de grruchleo omtrent miniiterieele wijzigingen en party cembiiiaticn iq de kamer weder als paddestoelen uit den grond De organen van bet rechiercrutrum komen weiler Met het oude plan voor den dag van vrreenigmg der centrums De regeeringsparty rechtercentrum geruelt haie zwakheid nu de legiiimisten mets van het wpiennadt willen weten en de band die hen aan de Bonapsrtisten verbindt door de hooge eischen an deze Isatsien dagelijks losser wordt Van de ry de vsa bet Iinkeroentrum ia daarop geantwoord dat men errst met een duidelijk omscbreven programma voor den dng muet komen waarin aan zyn beginselen stichting der republiek recht gedaan wordC Het Journal itt Débati is totgrooten schrik der republikeinen met bet voursiel gekomen om de tegen woordige nationale fergadering te laten bestaan tot 1880 einde van Mac Mahon s mandaat tegen afstand van hel consliineerende recht der vergadering Men zou dan zeker zyn dat de repabliek althans zoo lang staande bleef Van oflicieuse zyde mejdt aan nit Parijs Alle gernchlen omtrent wyzigingen in t ministerie au onderhandelingen tuaaehen de verschillende parlementaire fracties zyn voor imgenblik althans van allen grond ontbloot Men le e wat lager onder Frankryk een correspondent uit Parijs zt t omtrent de verkiezingen die sedert 34 Mei 23 val van Thiers gehouden zgn In de zittingen van de algemeene raden blyft het tot heden kalm de conservalieve presidenten hebben allen verzocht geen politiek te behandelen terwyl ile republikeinscbe zich loespeliugsn op den politieleen tuestand veroorloofden Het hooggerechtshuf te Berlijn heeft eveneens op het protest van graaf Amim tegen zyne luheobtenia mmtef t l m p m é beaahikt Be Dnilache gezant te Parys prins Hoheuluht ia Zaterdag aldaar anngeko men en onmiddallyk naar Var in doorgereisd De Duitsche bladen deeleii blykbair van elüciee e t jde een uitvoerig verhaal mede van hetgeen aan de arrestatie van graaf Arnim is voorafgegaan in hoofdzaak komt bet overeen met hetgeen w reeds vroeger medegedeeld hebben prins Uohenlohe is door den secretaiis van de ambassade het eerst opmerkzaam gemaakt op de onroiledigheil van bet archief te Berlyn verzocht men Arnim on teruggave van de ontbrekende stukken in het denkbeeld d it de graaf geen bezwaar zou maken deze zond er 17 terug maar beweerde dat de andere zijn eigendom waren eu bleven toen dit hem butreden werd anlwoonlde hy dat hy met bet departement van Buitenlandsolie Zaken niets meer had uu Ie staan ea de beslis ing der zaak wilde opdragen aan den Keizer Toen ook dit werd geweigerd gal graaf A nim te iiiien dat hy een rcchiszaak er van zou maken De stukken betreffende de zaak werden toen door het departement van Bniienlandaohe Zaken den Keizer Ier baud jeesteld die na verloop van eeiiige dagen ze terugzond met de opmerking dat daar graaf Aniira de hulp van de rechtbank wenschte in te roepen aan dezen Wdnsch moest worden toegegeven en bei deperteuent van Buitenlandsche ZnlÉen de zaak voor de reehibaiik moest brengen Dit geschiedde en sedert heeft noch het departement van Buitenlandsche Zaken noch Bismarck persoonlyk zich met de taak meer bemoeid Enkele dagen geleden heeft een bericht dat in tie Samoaeilanden een Duitsch schip was aangekomen en van de inboorlingen de uitbetaling van een vry aanzieuly ke geldsom had geeischt levendige sensatie rerwekt vooral ook in New York alwaar men zich niet kon begrypen waar dat sohip eensklaps van daan was gekonen daar er zoover men wist geen 10 die watereu vertoefde Allerlei geruchten werden ooitreut deze zaak verspreid en de couolutie lag voor de baud dat het Duitsohlaud nergens anders om te doen was dan om een of meer van die eilanden te bezetten ten einde op die wyze in liet bezit vau etiie kol u e te geraken De zaak is thans opgehelderd en blijkt zich volkomen regelmatig te hebben ontwikkeld en te zyn afgeloopen Volgens hetgeen daaromtrent door de Nat Zeit en de Nordd Allg Zeit wordt medegedeeld 18 by gelegenheid van eenige gewelddadigheden door de luboorlingen eenige jaren geleden tegen de op genoemde eilanden wonende Dottschers gepleegd voor deze eene schadevergoeding van 16 0u0 dol lars geëischt die de schuldenaren hadden beloold in 1872 te zullen betalen Hiervan kwam echter nieta en aan de aanmaningen van den Puitschen consul VVeber tot betaling werd geen gehoor verleend Deze richt e zich hieromtrent tot het departement van buiteni zaken ta Berlyn door welks tnaschenkomat aan het oorlogschip de Nymph bevel werd gegeven om niar de Samoa eilanden te gaan en betaling te eischen De hootdeu beloofden stellig de aflossing te zullen bewerkstelligen doch zoodra was de Nymph niet vertrokken of zy waren hunne beloften vergeten en van de betaling kaam niets Op een nieuwe klacht van drn consul werd nu bet oorlogschip Arcona afgezonden met bevel om de Duitsche kolonisten recht te verschaffen Zoodra de kommandant van dat sohip met grof geschut begon te dreigen een gedeelte der eilanden liet bezetten en eenige huizen van ingezetenen verbMud werden zaten de autoriteiten der Samoaeilanden geducht in den nood en trachtten in haast eenige gelden byeen te brengen Een derde gedeelte der schuld werd in contanten betaald en voor de andere twee derden twee wisaela afgegeven waarvan de ent ia 1876 en de andere in 1878 vervalt De zaak IS daarmede geteraineerd en volgens de Nordd AUg ZeU waren de autoriteiten der Samoa eilanden zeer voldaan over de welwUlendbeid van den kommandant van de Arcona Er blykt dus niets van het voornemen der Duitsche regeering om by wijze van verrasaing zich eene kolonie te veroveren maar de wyze waarop zy la te werk gegaan om zich recht te veracbaffen ia zeker niet boien kritiek verbeven FRANKRIJK U natie ia sedert 24 Mei in tien departeaent die met elkander niets gemeio hebbeu dan hetzelfde Vaderland geraadpleegd De legitimisten en Orleanisten kunnen op geen enkele overwinning bogen de Bunapartisten op 3 de republikeinen op 211 la de beteekenis nog met duidelyk genoeg En by dit allea mag niel nit het oog worden verloren dat de moreele orde niet opgehouden heeft de republikeinen hardnekkig te vervolgen Hunne dagbladen zyn gestraft verboden manifestatieo van hunne zyde zijn tegengegaan hunne byeenkomsten werden met geduld de ambtenaren die met de republikeinen sympathiseereo werden bedreigd de invloed der geestelykheid werd versterkt Kortom alles werd gedaan om iür waar de zaden van het repa licaisme nog niet wel g waren opgesohjten te verstikken De hertog da Brx glie heeft de republikeinscbe prefecten en maires eenvoudig ontslagen en om den steun der Bonapartiaten m de Kamer te terwerven eene menigte hunner vrienden tot prefecten en maires aangesteld Eu bet resultaat van dit alles as dat 3 Bonapartiaten werden gekozen en 21 republikeinen Inderdaad men had van een zoo knappe moreele oide ieta betera kunnen verwachten at valt er uit te leeren Dat de natie wat er ook gedaan worde de Republiek wil en het kan niet te dikwyis gezegd worden zy wil de Republiek niet omdat zy met dien Staatsvorm dweept maar omdat zy genoeg gezond verstand heeft om te be grijpen dat er niets anders denkbaars is in een land waar drie dynastiën elkander de kroon betwisten en waar mitsdien geen van deze zon kannen regeeren zonder de toerlucht te nemen tot een politiek van wantrouwen en van ondraaglyk bedwang Het algemeen Btemrecht toont in dat opzicht veratandiger en behoedzamer ie zyn don de partyen die het met zooveel minachting bejegenen gelyk de Orleanisten of die het te haren protjte willen exploiteeren gelglc de Bouapartisten ENaELAND Het bespreken der algemeene volksbelangen in het openbaar is in Engeland veel krachtiger in bet volksleren ingeworteld dan by ons hun overzeesche naliuren Gedurende het reces van het Parlement het elk dezer dagen opnieuw tot 19 December is verdiagd worden de groote mannen v n het oogenblik nit enoodigd om op verschilleade plaatsen bun zienswijze te komen ontwikkelen over de politieke rroogstukkm die eerlang het onderwerp van debat zullen uitmaken of wellicht de vrachten zgn van onlangs genooieu