Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1874

iMtlpe rcgeUagen Dr onUoga ontfaogen dagbladan geten uitvoerige verslagen ran rersobilleude rerga eriugen van dien aard Zoo heeft de bisschop ran Gloucester en Bristol by ly ilriejaarlijkseh bezoek snu lantslpeuoenide plaats in de kathedrul een rede uitgesproken orer de gerareu die de kerk brdfeigen Deze ge aren waren rolfiens den prelaat niet gele en ïn de onderwijs quaestie of het atreren der rereeiiiging lie seheiding van Kerk en Slaat traelit t bewerken doch hun war oorzaak neende hg te moeten wijten aan de oaune betrekking tusschen get eltlijkl eid eu keken aan de lierzirBing d r kerk eu gebedenboeken n aan de wet regelende den openbaren eeredienst £ lk dezer punten werd breedroer g uiteengezet door dezen bisschop een der eetsteu die zijn zienswijze in bet opeabaar aa de onder hem resaorleereude leekeu heeft blootgelegd Zuo was het Parlementslid Mundella tegenwoordig op een rergaderin der Odd fellows ran ShelReld n CheBterHeld waiir hij als zijn meeniug te kennen gaf dat lie Baiikbreukwet te zwaiu drukt op d instellingen ran footzoif of van liefdndigen aard zooals spanrkaesen begrafenis eu ziekenbussen enz omdat deze thans haar rorderingen op gelijken roet moeten bewijzen u s andere sekuldeisehers en onder de tegenwoordig in w rking ignde wetlelijke brpaliugen geen reoht Tan prefereutie hebben Spreker beloofde zijn medewerking om hierin rerandering te verkrijgen Te Bath werd in deu sehouwhurg de liberale poliilek besproken en o a het woord gooerd door de Parlementsleden Goschen Halter en Murley terwijl de graaf van Maintesbury op een jnnrlgksehen feestmaaltijd rnn de South Avon en Stuur LandbouwHaatschappg io deu Town Hall te Cbnst Chureh als lid ras iiet Uoogerhuis een op dien lak der rertegenwoofdiging oitgebraehteu toost beantwoordde Oe liord zegelbewaarder rerklaarde bij deze gelegenheid dat bet Huis der Lonle een neer zuivere rertegeuwoordiging is dan hot Huis der Commons hetwelk dus eigenlek als aiertollig mag worden aangemerkt want in het buis der Lords is de geestelijkheid rertegenwootdigd erenioa fact leger de marine d geldmannen de fabrikanten de mannen der wetenschap gsschiedschrijrers dieliten en letterkondigen Dat dc e verouderde begrippen bij reien laohlust fallen opwekken ia zeker doeh te betreuren is het dat zulke onjniate denkbeelden nog telkens in eoniervatiere kringen wordea herhaald Hoe is het toch mogelijk dat een erfelijke verlegenvoordiging beter n waarachtiger zou rert genwoordigeo dan de verkozen vertegenwoordiging Sir Garnet Wolseley onlring Donderdag het burgerrecht der City van Londen als lid van het gild der lakenbereidera en werd bg dezelfde gelegenheid vereerd met een prachtige eereeabel die de Common Conncil maanden geleden besloten had den aaaroerder der Ashaotyusehe expeditie te doen aanbieden DÜITSCHL AND De KremmilKHf verklaart iran eene goed onderrichte zijde omtrent de zaak ran graaf Aruim de volgende mededeeiiug te hebbrn ontvangen De Heeste beschouwingen in de dagbladea iga grgrond op deze redeaeeriug De stukken die graaf Ariiim weusefat te houden lii ffieieeleu doeuoienteu hg heelt dus geen recht om ze Ie houden ol om aoolang het Mtuisterie van Buitenlaudsehe Zaken ze als zoodanig bsachouwt ze particuliere brieve te noemen ia dat opzicht is het Minister de eenige rechter n als h zteh tegen diens uitspraak verzet valt hij in de tenaen der strafwet De zaak staat echter geheel anders Graaf Arnim ontkent niet dat het olBeieele stukken zijn handelende over zaken van dienst Hg zegt alleen i zg behoorden mei in het archief tan het gezaalscbap zg zijn er nooit in geweest en ik geloof ook niet dal ik verplicht was ze aldaar te déponeeren want zg handelen eigenlijk over mgn eoofliel met den Sijkaknusflier en hebben daardoor een zoo overwegend rsooiilijk karakter dat ik het recht meen te hebben ran ze te houden Hg gelooft ook dat al noemt èet Ministerie tan Baitenlandiebe zaken die opvatting onjuist het toch niet tegelyk rechter en partij mag z n maar dat de zaak dan moet worden beslist door den burgerlijken recliter of zoo mogelijk door eene Commissie van deskundigen Hg heeft ook gezegd dat hij die stukken moest bonden omdat hij ze noodig had voor zgiie verde diging tegen zekere beseholdigingen die de Bgkskanselier tegen hem had uitgebracht Maar ook al ware dit zoo niei zoo metüde hij toeh te mogen verlangen dat eene correspondentie liandelende over ene voor hem zoo pijnlijke episode niet gedeponeerd ion blgven ter eeuwiger gedachtenis voor allemogel ke gezanten gezsntaebaps secretari sen en kanseliers ff£n eindelgk hg heeft de teruggave niet onvoorwaardelgk geweigerd Hg heeft alleen gelegd ik bcschoaw de stukken als myn eigendom maar wordt mü bewezen dat ik daarin ongelgk heb dan stel ik ze ter beschikking van het depariement van BnilenIfudache Zaken Het is onbegrijpelgk hoe men onder die omstandigheden de artt 183 en 343 van het Sirafwetboek toepasselijk kun achten I e stukkin zijn toch geen documenten in den zin dier wet u naar de praktijk vnii deu dienst Zij zijn ook i niet we geicii ikt beschadigd uf veruietigd ze zijn in buu gehcl v jurhanden De strgM loopt dan ook Heen over l recht van elgenduiu eu daaromtrent kan niet zoo m iBrV p huog gezag worden beslist Dit volgt reeds uit het feil dit lirt Ministerie van Bultenifindsche Zaken ook aaiispr mk i iefl gcuiaakl op eenige stukken uitsluitend betrekking hebbende op graaf Ariiim s terugrpeping uit Paigs en zijne benoeming Ie JConstantiuopel en dat het liij de inleiding van het strafrechterlijk onderzoek dien eiech heeft laten vallen Graaf Arnim zou niet hebben geweigerd de overige stukkeu terug te geven als het departement van Buitunlanilsebe Zakeov in de briefwisseling over de teruggave het onderscheid had gehaakt hetwelk het thans vermoedelijk op nadere iuiormatiën ran reehiskumligen gemaakt heeft Ia pilots daarvan beeft men hein weken lang op de aabstootelijkste wgze voorgehcadeu dat zijne weigering dat wil zeggen oük wat betreft de stukken die alleen op zijue benieming te Kunstaulinopel betrekking hiülden een uiisilrijf was in deu zin der artt 133 348 en 350 run liet straf i tboek Ook van dat beroep op art 3 i0 hetwelk van verduistering spreekt heeft het Ministerie thans afgezien Kou echter grauf Arnim destijds enkel op zulke eiscben ep bedreigingen de stukkeu afgeven Zonder de vcnlenking op zich te Inden dat hij vreesde werkelijkl aan verduistering ran stukken sihnldig te warden bevonden Omtrent dit eeu en ander zal bij de be audeliog der zaak wel licht verspreid worden Tot zoover de mededeeling htt overig gedeelte doit niets tir zake BINNENLAND Gouda 27 OciüBèa Door hel in werking treden der wet op den arbeid der kinderen zijn alhier van de pijpenfabrirken tuuwslagerijeu en sigarenfabrieken verwijderd 73 jongens en 41 meisjes beneden de 10 jaren Voor de meeste d er kinderen ie reeds aanvrage gedaan om op school te komen waaraan door een buitengewoue iiischrgviug zal woriden voldaan In de Botttrdamtclit Ct komt een brief voor waarin over de rlueschprijzen in onze gemeente gesproken wordt Daaraan ontleenen wij het volgeode Ik moet bekennen dat onze slagers moediger zijn dan de u wen ileBotterdamscki d ie ïwijgeud de meetings bgwunen en lachen dat ze schudden als ze de dubbeltjes drr goede lieden opstrijken De on e schrijven de een leven ellenlange artrkelen aan hel lokale blad en zegt niets Een ander doet het beter hij levert cgfers Die man ik moet het zeggen heeft veel aanleg om advocaat te zijn omdat hij de waarheid tracht l bewijzen Hg levert het tarief van de Haagsche vleeschinaaischuppij en bewgst klaar als de dag dat de ouwenaais veel te goedkoop vleeseh eten De man bewgst dat zoo goed dat ik het plan al had gevormd een vergadering bgeen te roepen ooi te beoorderlen of wij de slagers Opslag dienen aan te bladen Uie arme lieden moeten toeh ook leven Ik moest mijn plan echter laten varen omdat degeen die ik er over aansprak van meeniug wns d il het met de slagers zoo erg nog niet gesteld is en ook dot alvorens zoo iets te beginnen ik eerst eens moest iuformeeren of het vleeaoh e OoUda van dezellUe qusliteit is als in den Haag Dit had onze slager zeker bij vergissing vergeten op te geven Een derde slager is nog olijker dan de twee eersten die adverteert dat bij hem het vleeseh 6 cent per kilo is afgeslagen maar vergeet er bg te zetten voor hoeveel hij het thans verkoopt Kortom mgnheer de Bedacteur de nitkonst zal bet bewijwn of de slagers zwggen of schrgven wg verbruikers moeleu betalen Uel best is te doea als de Botterdamsche slagers zwggen en betalen Ja wij mogen er God en de slager dankbaar voor zijn dat het rleeseh nog niet opslaat later zal dat wel gebeuren Beken er op d it zoo iets voor Jaonari zal plaats hebben Het koddigste van de zaak is dat niemand er beter bg vaan dan de bakkers Men let zoozeer op het vleeseh dat men het brood vergeet Men vergeet te viogen wal d zetting is en men weet bijna niet meer hoeveel een brood moet wegen Ik heb eenigeu tgd geleden mijn brood nagewogen en bevonden dat e maar een verschil van 10 a 16 141 de wicht bestond Begrgp mij niet verkeerd ik bedoel niet dat mgn brood 10 a U gts veel woog Ik heb toen berekend dat ik ISO kilo brood perjkar te kort kwam Toen heb ik bg anderen geprobe er I maar was ten laatste blijde dat mijn goede oude bakker m nog wilde leveren ofschoon hg de leeiijk ge wooote beeft wal laat op te geren ala h t brood afslaat hetgeen hij vergoedt door het eerst opslag te nemen als de gelegenheid gunstig is Gisteren ia te s Hoge aanbesteed het onderhouden van eu bet doen vnii eenige hersiellingen san het gebouw van s Rijks hoogere burgerschool Élbier iu 1875 De minste inschrijver wasdeheer P A Burgbout aliiier voor ƒ 680 i het KolBehuis de Griekenluin van den heer Giebels te Amsterdam werd door de A msterdsmeche Om nibusMaatschappij op gisterenmiddag in massa publiek aanbesteed het bouwen van een graaopakhuis hooizolder en bgbehoorende werken onder beheer vau den heer O B Salm architect Minste inschrqvst w s de heer i LluJers alhier voor de com van ƒ 28 000 De beer N J Engelbrecht pred bij de Christ Qeref gemeei te Ie Hazcrswoude heeft het beroea naar addinxveen aangenomen Uit den Krimpencrwaard meldt men dd K Oct De toestand van de landergen in deze maand is gunstig De weilanden zijn goed bezet owt gras en de bouwgronden hebben voldoende opgeleverd De hennipbouw is bevredigend Het zaad wordt verkocht legen 7 de HL de lint gemiddeld tegen 2 De aardappelen worden goed gerooid de gemiddeMs prijs is 2 60 ie M L Appelen en peren zijn er avervloedig Voor de aanstaande herfstrergadering der Staten van ZuidHolland zjjn o a ter behandeling aangewezen 1 het adres van de heerea mr F A van Hall ts Utrecht en P M Montijn te Gouda om subsidie uit de provinciale geldmiddelen teu behoeve der door hen voorgenomen droogmuking van de plassen onder de gemeente Keeuwgk Het advies van Gedep Staten in deze strekt om het nemen van eene beslissing aan te houden totdat de zienswijze der rcgeeriug oalient deze zaak zal bekend zgn terwijl nader omtreul het rrleeuea van subsiilie bij de vergadering een voorstel zal inkomen zoudra de zienswgze der regeering hun bekend zal zijn ï voorstel van Ged Staten betreffende het verleenen van subsidie uit de provineislc fondsen lea behoeve van armlastige kraiikrinnigen Dit voorstel is een gevolg van het aan Oed Staten ter beschikking gerenn eerde adres Van hel NederlandsehlaraHIliseh armbestuur te Amsterdam erzuekcude verhoogtng van het subsidie toegestaan ter verpleging van oeboeftige krankzinnigen Een nauwkeurig onderzoek door Oed Staten ingesteld naar de wensehelijkbeid om het in de laatste jaren vauweje deze provincie in de verplifegkostea van krankzinnigen verleende subsidie van 40 sjaart eenigszina te verhougeo heeft dal college tot de overtuiging geleid dat het billijk zon zijn over ta gaan tot eene verhooging van deze subsidien Vandaar een voorstel tot nadere regeling van dia provinciale subsidien met 1 Jan e k waarbg van de overweging is nitgegaao dat het billijk ia te achten het verhoogde subsidie van 60 toe te kennen aan alle geutrenten die tot dusver 40 genoleti onverschillig wanneer zg in hel genot van subsidie zyn gesteld De iandè C deelt d namen mede van vgf heeren die uit een 300 tal adspiranten ia het genot gesteld zijn van de joaclgksehe toelage van 1000 voor verdere ontwikkeling iu de laudbouwknnde enz Zg zgn F I van Peseh directeur van den Proeftuin te Deventer L Broekema van Pietsrbnrca J W N van der Zandt van Diepenveen G W van der Duesen van Doorwettb en A Maa ink Ozn van Zutphen Voor het prov geregtshof in ZeeUnd is in zake M Binkes boekhouder der bank van Zierikzee het getuigen rerhoor afgeloopen Het openb min heeft gceischt schuldigverklaring en veroordeeling tot eens tnebthuisstraf van 5 26 jaar en 10 geldboeten De Hoofdcommissie voor het Willem III Poads opgericht onder goedkenring van Z M den Koning als blarende herinnering aan de feesten gedurende ds maand Mei jl in Nederland gevierd ter gelegenheid Zgner Majesteits 25jBrige regeering heeft thans ds iuteekenigsten san de bestaande sub eommiesien en de correspuadenteo verzonden De Commissie acht elke aansporing tot medewerking en tot het toezenden van bijdragen overbodig In gemeeuleo waar geene sub commissien of borrespondenten voor het Fonds zgn geve tigd kan men zich ter bekoming van insehrijvings biljetteu tot de Hoofdcommissie wenden terwgl ook bijdrageu rechtstreeks kunnen worden toegezonden De bezoldiging van de openbare hoofdonderwijzeri te Assen is verhoogd en van 1 Januari e k af aïdas vaatg teld voor die der scholen van meer uitge breid lager onderwijs 1100 beneven 10 pCt der sch olgelden vrije woning enz Die der scholen voor gewoon lager onderwijs ten getale van 3 in de kom der gemeente elk 960 benevens vrije woning te Kloosterveen ƒ 750 en vrije woning te Aardscheveld 730 en ƒ 100 voor gemis aan vrge woning in het gehucht Loon 600 en 60 voor gemis aan ïiije woning te Witten 400 en 40 voor gemis aan wonmg Bet Nituioi e d Dan b volgende adverteiitie = Komt Heeren Slagers hierop los Ër is te koop een vette os Een zeldzaam groot gevaarte Hg is maar eens publiek vertoond En werd terstond het hoogst bekroond Om retheid fijnheid zwaarte Tot Kersmis is hij sUohts te koop Dan niet verkocht krggt t plan deez loop Dat men hem laat verloten En wel bepaald op vijftien Maart Als t beest ten zesde maal veijaait Dos koopers opgeschoten En vfiiagl men waar hel beest na staat Weet als men eerst tot Gouda gaat la t drie kwartier gaans reizen Men vraagt dan maar naar Kloosterstein Bg Gerrit Beijen moet men zijn Elk kind thans zal t U wijzen Onder Velsen is Vrijdag morgen gestrand de Zweedsche bark HenHHU van Ëlseneur naar Londen bestemd geladen met hout De reddingboot van Zandvoort was dadelgk tegenwoordig om hulp te verleenen Na eenige vergeefsche pogingen om uit helvuurpijltoestel een Ign san boord te brengen werd de reddingboot Innga het havenhoofd io zee gebracht en mocht het de bemanning na zware inspanning geInkkeu de II man van de bark behouden aan walte brengen Eenige oogenblikken later sloeg het ge traade schip doormidden Ds berichten aangaande ongelukken op zee tengevolge vau den laatsten itorrn vermrerderen Bij de Hebriden ia hel prachtige gzeren schip Maja van Londen naar Bauguon mei man en muis vergaan Het vas een nieuw schip van 1000 ton Te Lowestoft is hel drijvende ebolera hospitoal gezonken Gelukkig wamn er geen patiënten aan boord 1 1 Te Wilp is II Vrgdag een man van 78 jami tsrwigl hg met de koeien op bet spurrieland was in brand geraakt waarscbgnlgk door een nitgedoofde pgp iu zgn zak te steken Toen men het ongeluk ontdekte waren reeds al de klecderan van het lichaam gebrand Hoewel bg nog eenige leekenen van leven gaf is bij een paar uur later o crlade n Men schrijft uit den Haag aan de Z tfh Cour i Ouk tot u is zeker reeds het bericht doorgedrongen van het failliet gaan vsn dsn kastelein der Wille Sociëteit Op zich zelf is hel failliet gaan van eeu kastelein een nieuwtje van zeer ondergeschikt belang uar reeds het Celt dat de bewuste fsilllicte kastelein resideert in de zelfs buiten Nederland gerenommeerde itte sociëteit is voldoende om dit faillissement voor de Hofstad tot een fait rumnsnt te msken Dsarbg komt nog dal het faillissement gepaard goal met inciileutcn die in hooge male de aandacht van het publiek funde boaden Op het onverwachts werd curatoren CD commissarissen aangezegd dat r beslag zou word n gelegd op al het glaswerk en porcelein dat zich in de sociëteit bevond De firma Abercrombie beweerde namelijk dat alles haar cigendoBS waa want dat zg dit gereedschap aan den kaslelein wel verbnurd maar niet verkocht had Curatoren trachtten de firma wel te beduiden dat die quaestie later wel OU worden nitgemaakt en dat beslagncming in elk geval ounoodig was want dat na het opmaken van den inventaris de eocieleil voor alles wat er waa Vtrantwoordelgk bleef maar ja wel de firma A en baar rechtsgeleerde raadsman de beer Jocobooo die men naar ik verneem honorair lid wan ds sociëteit il maken dachten er anders over Zg wilden wel geduld hebben maar weet n een klein douceurtje zon dan niet onwelkom zgn Dat wilden an echter commissarissen en curatoren op bun beurt eer niet eu het gevolg was dat machtiging van dan president der rechtbank werd gevraagd om den Mtdel in bcsUg te nemen En die machtiging werd verleend doob toen daarop de fiima en de raadsman akn hun bedreiging uitvoering wilden geven teekenAta curatoren en commissarissen verzet aan De in balagnemende firma werd in hel gelgk gesteld en liet er geen gras over groeien want eeu half uur qa ds beslissing kwam men reeds om de ingrediënten in te pakken Neen zeiden commissarissen dat gaal zoo niet eerst moet gg de beschikking van den president aan ons laten beteekenen Dat is niet noodig éimx JJt an ia raadsman maar laat ooi weer naar den president gaan dan kan die ook de c fnaeetie uitmaken Zoo gezegd zoo gedaan Op nieuw werd de firma in glaswerk in het gelgk gisteid zoodal hel beslag voortgang kun heibeu Geen oogeiiblit pardon werd uu meer gegeven Menigeen moeat zijn glaasje klara nog schielijker ledigdriukcu dan hem lief was omdat bet ook onder de termen nel van te mogen worden weggestopl Jelukkig aren summissanssen op alle eventualiieiten bedacht genet si en terstond kwam er een nieuwe iVuurraad glaswerk de sociëteit binnen Slechts eenige minuten behoefd de affaire stil te staan Oodtrtussehen zaK naar ik verneem dat faillissement ten minste het goede resuitaat hebben dat de sociëteit uu voor eigen rekeuiug zal gaan kasteteiiieeren Naar gebleken is werd in het vorig jaar meermalen van longziekte verdacht rundvee gedurende den winter in denzalfden stal geplaatst met niet verdacht vee Daar dit in strijd is met art 35 der VYet van 20 Juli 1870 viaarbij het opzetteigk in verdachten toestand brengen of doen brengen van vee met siraf wordt bedreigd heeft op verlangen van deu Minister vau BinaeiilundscUe Z ken de Commissaris des Konings heeren Burgemeeaters dezer provincie bg circulaire aan die wetsbepa ing herinnerit en bet aangeschreven voor strenge afzondeiiug vau wegens longziekte verdacht rundvee ook in den winter te willen maken Zaterdag middag heeft te s Hoge eene alleraandoen Igkstc plechtigheid plaats gehad Hel voornemen bestond om Maandag aan het tweetal zich daar ter stede bevindende dapperen die voor de jongste krggsver richtingen tegen Atchio bel ridderkruis voor mced beleid en trouw bebsen verdiend en verkregen dat eereblgk op eeu daartoe te houden parade plechtig uit te reiken Luitenant W Comfuriua die op den 6ii Januari jl bij het nemen tan den Missigit dior een vijandelgk schot beide oogen verloor had echter wegens zyn loesiand en bgkomende ligte ongesteldheid verzocht van die openlijke plechtigheid verschoond te mogen büjren en de Mditaire Willemsorde in zijn woning iu ontvangst te mogen nemen Aan dit verlangen is door generaal majoor van der Scbrieck bevelhebber inde Ie militairesfdeeling ouder goedkeuring des ministers van oorlog mbt de meeste heuschheid hehoor gegeven Een twaalftal offlcieren en een oud gediende ridders der M W O werden nitgruaodigd zich Zaterdag middag in de woning van bun niruwen mederiddar la vereenigen eu hadden gaarne aan die uitnoodiging voldaan Met warm gevoel sprak de gr neraai den heer Comfuiins aan zich gelukkig rekenende van Z M den Koning de opdracht te hebben ontvangen om het ridderkruis op eeu zoo nobele borst te mogen hechten Het verleden van den gedecoreerde was toch reeds vol verdiensten geweest eu de laatstelijk gegeven bewijzen van moed en tocwgding hadden een eervolle loopbaan luisterrijk bekroond Mucht de gedecoreerde het loon zijner dapperheid slechts onder treüend sombere omslandighedeu ontvangen hit besef van zich voor Koning en Vaderland te hebben opgeofferd zou hoopte de geneiaal hem tot troost strekken niet alleen maar ook de zoo goed verdiende onderscheiding slechts te honger waarde voor hem doen hebbcu Na de aflegging van den gebruikelgken eed werd daarop bet ridderkruis den keer Comfurins door den generaal op de borst gehecht Daarpa richtte de generaal nog een woord tot de overige a inwezigen dtu wensoh te kennen gevende dal de omsiandighcden waaronder deze krijgsbroeder bet kruis heeft ontvangen beu niet mocht afschrikken maar veeleer tOt nieuwen prikkel strekken om met zelfopoffering en getrouwheid aan eed en plicht zich te bigVeu toewijden aan s konings dienst en aau de dierbare belangen des vaderlands I Diep bewogen dankte ridder Comfurius den generaal en alle aanwezigen waarmede de pUcbtij jieid waa afgeloopen Biggelden onder dit aandoenigk toonsel oit deniet meer voor bel licht geopende oogen van lititenant Comfurius een mannelgka traan ook al de overigen die deze plechtigheid bgwoooden waren innig geroerd en verlieten z n woning met eeu indruk die blyveud tzal zijn Dagblad Z M den Koning die reeds meermalen zgne bgzouderc belangstelling beeft doen blijken voor den blindgeschotcn luitenant Comfurius van de Atchinezpéditie heeft disn officier gisteren eene piano eerste 3 ualiteit ten geschenke gtzouden De directie van e Haagsche Opera heeft genoemden officier een doorloopend vrge entree aangeboden In den laatsten tgd werden geldswaardige brieven bestemd voor Mej K te s Haga niet aan het adres bezorgd Niettegenstaande een door de justilie in bet werk gesteld onderzoek moch het haar niet gelukken de vermiste brieven met hunnen inhoud terug I te brengen Vermuedelyk zon een Zondag ten post I kantore te s Hage aanwezige brief voor bovenbedoelda jufrroilw haar wederom ni t zijn geworden ware de brieve ibesteller W vnii het postkantoor aldaar niet op heeterdaad door zijne confraters betrapt dat bij I ecu brief in den zak borg dien men vermoedde uit eeu pakket ta zijn ontvreemd Dadelijk werd da poliaie gewaarschawil eu woldra was een hoofdagent op het postkantoor om den verdachte te visitecren ii ts dat hij zich van de pusibeambten niet wilde laten welgeval eii De bewuste brief werd bij hem gevonden eu was nog in denzelfdeu staat waarin hg Kit hel pakket was weggenomen nl behoorlijk met eeu cachet dichtgemaakt Men kon evenwel tegen het licht gezien daarin waardepapier ontwaren De brievenbeetrllrr ia ais verdacht van verduistering van brieven naar het huis ran arrest overgebracht De processtukken in zake den agent van politie W te s Hage dic ruim drie maanden geleden zich aan manslag heeft schuldig gemaakt zijn ihansdoor de raadkamer van de rechtbank naar den beer pro cureurgeneraal verzonden Dr J van der Vliet te Leiden is gisteren door den gemeenteraad ie Zalt BommeJ met algemeene stemmril tot rector vsn de Lalgnsche school aldaar benoemd Naar men mededeelt ia de toestand van mevr KleineQarlman ofschoon nog zeer pijnlijk toch meer geruststellend Men vreest echter dat nog geruimen tijd zal verloopcn eer zij volkomen hersteld genoemd al zgn Ook op versclieidene plaatsen in de Bommelerwaard en in de Tieierwaard circuteercn adressen aan den Ministervan Binnenlandsolie Zaken waarin op eene wg iging der arti 19 en 20 der wet op het lager underwgs wordt aangedrongen Te Apeldoorn is de vroaw van een papicrrormmaker bevallen van vier welgeschapen kinderen 3 jongens eu 1 meisje Moeder en kroost zgn zeer welvarende Vergadering van den Gemeenteraad Maandag 26 October TegCBWoorilig de hb van tkrges IJzaadoorn voorz Virulj Reai Luijteu Prluec Westerbaaa van Vreamiagea Maller Drou $Iecter van Straalea Post Drost Mesiemaker Hoogenbooiu Ejaiaaom en Straver D heer Kul bad kenois gegeveif door oageittldheid de fergaderiag niet t kooneu bywoDuD De nolalen der voiige vergsderiag worden gelezen ea gearresteerd logekomen is een missive van hh Gedeputeerde Statendezer Frtiviaeie mededeeliog bevattende dat zij goed keuren de begrootiagen voor de verKhiUeade iasteUiagea vaa we adigbetd over 1875 NotiC eene missive van B ea W van Beenwgk inzendend ds Armenrekening der opgehevene gemeente Stein over bet afgeloopen dieusljaar ter visie eene missive van den beer S PoatbamnB dat hij do banoeming tot boofdondeni gzer aanneemt Notil een adres van J Jansen verzoekende een stukje Gemeentegrond wordt gesteld in banden vaa B en W om bericht en raad een adrei van den beer dr P de Wilde e s verzoekende verhooging tsd tractement voor de hnlpoodarwgsera wordt voor kennisgeving aangenomen eene missive vaa den heer Commissaris des Konings die op verlangen van Zyne Excellentie den heer Minister vaa Justitie een bij Z M den Koning ingezonden adres van den heer A L Wieckert inzendt die op grond van de aitbreiding der gemeente en duurte der levensmiddelen enz verhooging van tractement aanvraagt met opgaaf vaa eenige andere plaatsen alwaar het tractement van Commissaris van palitie houger ia B eu W zgn vsn oordeel dat het tractement alhier voldoende ia ie evenndigheid met die van de andere ambtenaren tevens eenige plaatsea opcoemende alwaar in evenredigheid tot het zielental het nog minder is en bet tractement van den beer Wieckert zelfs nog hoog te noemen is in stemming gebracht wordt met algemeeae stemmen hierop afwg send beschikt De heer Kranenburg komt ter vergadering Alanu wordt io tiehandelmg genomen het adres vsn den sluiswachter J Sauerbeck om verhooging van tractement het VDorstal van B en W is om dit van wege de vermeerderde werksaaiuhedeo met ƒ 50 te verhoogen de begrootingecommissie heeft geadviseerd tot afwgzing na korte discussie iu stemming gebracht wordt het voorstel vsu B en VV aaogeuomea mtt 12 tegen 4 stemmen Insgelijks van M M Bclonje gaarder der gabelle B en W hebbcu even als de begrootings commissie geadviseerd tot afvigzing in stemming gebracht wordt biertoe besloten met 14 tegen 2 at Op het adrea vaa Ooatman brugwacbter op de Raam wordt op getgke wijze beschikt Alsnu wordt in behandeling genomen de verhooging van het tractement der hulponderwijzers die den rang van lioofdonderwgzer bezitten B en W stelten voor dit met ƒ 25 ta verhoogen de heer Measamaker beveelt dit ten zeerste aan en stelt zelfs voor dit op te voeren tot f 600 en voor de overige bulpoAder gzers op ƒ 600 de h er Kranenburg spreekt om verschilleade redenen iu den geest Van deu vorigen spreker de Voorz is voor geene verdere verhooging en zegt dat er voor het bezit eener anders scte nog ƒ 50 wordt toegekend dat zulks dsn ook 600 bedraagt de beer Prince geeft de redenen op waarom de Begr Comm Op de verhoogingen van tractemeuten afwijzend heeft beschikt voornamelijk omdat de finsntien zulks niet toelaten de heer Messemaker spreekt aogmaals ten gunste vsn de verbooging de bh Ijigten en van Straaten Terklarea zich eveneens voor verhooging da hr Kranenborg ioagelijks al moetdb hoofdel omslag dan ook vet