Goudsche Courant, vrijdag 30 oktober 1874

S A VAN DETH Vrijdag 30 Oclober 1874 w lösa I 1 ftt GOUDSCHE COURAWT lii KLEIWEG boven het IJzer Magazijn van den Heer C van BERKEL i Op het ATELIER van D SAMSOM kunnen tegen jiink Salaria direct geplaatst worden VIER a TIJF NAAISTEBS goed hun werk verstaande ook kunnen TWEE a DRIE LEERLI GE de eerste grondbeginselen kennende geplaatst worden ll itll H mm en Advertentieblad voor Gouda eii OmsIrekeLi Gez Koorevaar Tieudeweg Ten gevolge van onvoldoende deelneming zullen de ABONNEMENTSVOORSTELLIN GEN der Vereenigde Tooneelisten onder directie van de HH STUMPPF en VELTMAN GEEN DOOHGAiXG HEBBEN Wed J F van dor VLIST J M van Minden Geexahinkeiid Tandhüblkundioe Dubbelde Buurt aODDA bericht dat hij in staat gesteld is door zijn laatste bezoek te Pan n KÜNSÏTANDEN en GEBITTEN te plaatsen volgens de laatste Methodes welke de losse tanden bevestigen liepareert ook aeer spoedig stukken van andere Meesters Dageljjks te spreken Aanbeveling zal onnoodig zyn daar hg zich vleit met zjjn algemeen vertrouwen der Geneesheeren hier en elders O vao G£NT Blauwstraat H 10 Biyft zich minzaam aanbevolen tot het Leveren van Puik GEURIGE en WATERHOUDENDE CONGO THEE Geurig fijn van smaak 1 40 p u Kg Zeer goed en geurig f 1 20 p Kg Zeer goed f 1 p V Kg Zeer goede STOFTH EE 0 65 p V Kg Dc persoon van G B te Waddingsveen wordt verzucht de door de Leden aan Uem toebctrouwde Contributie op te zenden binnen 24nren na plaatsing dezer Mogt hieraan IMIET worden voldaan dan zal Zijn persoon nader worden bekend gemaakt J K Rotterdam 26 Oct 74 Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeven van het Bestedelinghuis te ou gedurende het jaar 1875 op 4 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven uren in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 28 October tot en met 4 November van des morgens negen tot namiddags twaalf nren De Secretaris 6 N DE VOÜIJS GduiU Crak na A BrinkauD fcoogd woidrn de Voorz wederlegt de Torige sprekfre ook d heer Vïruly verklaart xich tegen verdere Terhoogiag terw l de beer Samsom iich voor het voorstel Musatimakvr verklaart hUwelk in Btemmiuggebracht verKorpcQ wordt met U tegeo 5 II terwyl bet voorstel n B eu W wordt aangenonrn met 12 tegen 4 st iDsgflijki wordt de voorgestelde verhooging der overige hulp nderyicr mH f 60 aaiigeoomeD met 12 tegeo 4 at Da toon atelt aUnn voor om ook de hulponderwijztressen c rerboogcD dp heer Messemaker siet de oooUzakelykhmd bienrao oivt ia eu ii er tegen ia stemmtug gtbracbt wordt het vooratel vervorpen met O tegeo 7 stemmca Hrt verioek van mej Wyomnleo en van K k om ver booginfi foi tractcraent woidt algcmeeo afgewezen B til W atellen voor om op bet veriöek van deu heer M Spruyt U heelmeester der beide gaithuixen gnttstig te beacbikken o zgu tracicmcot met ƒ SU te rerhoogen de beer Foat Drost wil lulks gelijk êtcUca met de doctoren vn het o 300 brengen de beer Laijten insgelgks de heer Kraoeuburg is een tegenovergesteld gtvoeteo toegedaan ook omdat de beer Spruit nog maar een paar jaar geleden benoemd is en dit tot motief waa gesteld voor Bfwgziog van het verzoek van den ambtenaar Belouje de heer Westertman verklaart zich om de vcelvaldtge en gewichtige bezigheden aan die betrekking verbonden voor de vcrhoogiog het voorstel Post Drost in tenaing gebriHibt wordt afgcnecen met 9 tegen 7 fttemmen en dut van H en W aaugenomen met lü tegt u 6 stemmen Op bet rerzoek van curatoren der latijnscht school om het traotemeiit van den he r P van Duinec met ƒ 200 t Tcrhoogcn wordt algemeen nfwijzeud beschikt Het verzoek om verhooging van pensioen aan C Nieuwenfioijxea De heer van Strwitiii stelt voor dit met ƒ 2a te verholpen doch vindt gcene genoegzame ondtrateuniog waarom hvt viurdt afgewezen met 14 ti gcn 2 st liet v i oek van de ambtenaren der fiijks HelastingcB om ane gratificatie de heer Messeniaker wil die oor ieder hunner tellen op 10 d ch dit f indt geene ondersteonin waarna irt wordt afgewezen met tegen 1 st ti m W atclleii uor het tractement van den Controleur der bchecpvaartrrchten met ƒ 100 te vcrhuogen de bh Mcsseiuaker en Lu jtea verklaren lich daarvoor in stemming gebracht wwdt hicrloo bisloten met 13 tegen 3 st Insgelijks van de ilaiskncchten san de haven met 26 in stcmmioj gebracht wordt dit met evenveel stemmen als het vongo aaiigenonsen Insgelijks van de agenleo van politie met 25 in atcmmihggi bracht wo dt zulks aangenomen met 15 tegA 1 stem U en W eteJlen voor het getal agenten van politic meteen te lermrirdercn en Ic brengen op 7 De beer Kranenburg wil dit gctnl op 8 brengen de heer Hoogenboom ia eveneens voer dit laatste getal waardoor volgens hem de nood hulpagenten minder zouden kosteu de voorz zoude er uict legt n zijn als de kaa bet maar toeliet in stemming gebnacht oidl het voorstel van fi en W aaogenomen mt talg at mmeu H en W deelcn mede dnt op de hegrooting van htt loopcnde jaar eene gcldleening is uitgeschreven ian 64 0iiU dat door den rk op van effecten als anderszins bltjkt dat ene leeniog van 20 040 genot geuam zal zijn tu stellca daarom voor om op den dienst vau 187 eeue uieuwc u8t 4e brengen in mtgaaf ouder volgoommer 132 i groot 1368 en onder volgnommer lila voor het verstrekken van gezuiferd drinkwater 1500 De behandeling der brgrooting komt in een volgend nommer Tot lid dor gfzoHdbeidB cemmissie wordt benoemd de bver SprMVt Tot ledea der eommiasie van toezicht over de StadsMu lirkschool worden benoemd de hh F T Lafeberen F Harting De voorzitter vraagt en verkr gt machtiging om aao de ganomen beslnites Hitvoenng te geven zonder resnmptie Burgerlijke Stand Gkbdk K 23 Oct Maria Johanna oodrrs N Boot en O C RogUair Johanna Catnna ouders W de Mnnnik en T drn Herti 24 Petronella Johanna Maria ouders A van Meurs en J van Vliet 26 Geertrnida Balthaxardina ouders F H Wenrroan eu C J Laneuburg Wigfferinn ouders R O de Vos en W Vtrkerk 26 Jho ouders G van Barneyald en H Heg OvFBL DKK 26 Oct A Mol 3 w 27 J G K r ADVERTEWTIËW stisffEtuir De oudergeteekeuden geven aan hunne Begunstigers kennis dat de prgzen der STEENKOLEN voor de aanstaande winter zgn vastgesteld als volgt Rhnr Grove Kagchelkolen a f 1 p Mud Ruhr Haardkolen 1 50 v Engelsche Grove Kagchelkolen 2 Engelsche Haardkolen 2 25 Smeedkoleu 1 15 De bezorging geschiedt VRIJ aan huis en voor Contante betaling geniet men 2 Cent Korting per Mnd Goudti JAN PRINCE CiB 24 October 1874 Kantoor Turfmarkt H 101 1 Er wordt ter OVERNAME AANGEBODEN een 7 Octaafs FRANSCHE PIANINO met 5 jaar Garantie voor j 250 Te bevragen in het Uötel ds Zilh op de Markt te Goada Zeugstraat G N 41 Ontvangen de Mcuwsle Modellen Totale Uitroeijing van Wandgedierten IEMAND hier ter stede woonachtig in het bezit van het GEHEIM tot TOTALE UITROEIJIN6 VAN WANDGEDIERTEN biedt zich aan tot het Zuiveren van GEBOUWEN enz niet alleen maar tot levering van de daartoe benoodigde preparaten met gebruiksaanwijzing dewj men van de stipste geheimhouding kan ver ekerd zgn is bedoelde persoon dagelijks te ontbieden door middel van franco brieven onder Letter K aan den Uitgever dezer Courant Versterkend Oezoadheidsmeel VAN B ADEMAtcArnhcnh Dit uitmuntend voedsel voor ZuigelinI gen Alenschen en Kinderen met zwakks spijsrettieringsorqanen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatsobappij tot be vordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar in bussen a l en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouéi bij P ƒ MELKEBT fc n bv C GOEKOOP Krimpen a d Lek L 1 ELLEMAN Az Men reike aan de fortuin de hand 375 000 R Mark aU hnoMprQi Tonr liet golnkklgste gerul sal da atenwttc fironte Gflil Verlottnc dt 4oor d hooge rrgMring goed Mükouid KOfiHrftnaeeril I kevaiteii Do To lcrlffe inrUtlng nn het nieuwe pUn iwtaa UiiriD drtt fn rt rnnw ran HitchH weinige MMUilen In 7 veri Ing n 43 300 prijZOZl ter vujledige betliaaiiig ilkti kumiD l jioud iO i Cüiil aIc priJEen van cnntueel 375 000 Eyksmarl bg uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 12 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 599 maal 300 19 700 maal 132 enz Do prii trekkfng D f Jn voljjeni plan T n abU ege vutgeiteld Voor lie anitftUKle eritfi prtlitrekking dvier groote door ten SMat gcwuiibo gde OeldTorlotlng koai 1 geheel origineel löt slechts Thir 2 of a 37 1 half 1 1 1 kwart V2 0 90 tegen inxcndlng T n het bodmg In biiokp i l r f per poatwiMiel Alle pommlsaieit Bllen onmldfleiyk met de grhflWte orgrnldiffheid uitgeroerd woidea n leder speler ontrangt rwn uns de met hui wapen vui den stdftt voeriiena UriglBele loten elgenhaiHlIg IJd ledere lie t lllng zal het erelwhte olTIeiaele plMigntis worden bHgevfcg l en zenden wIJ aan onto liegmnUger onaanRevraiigd btl ulke trekktng de offldeele l en Ru uKbetaling der prezen gefchledt xreeda prompt onder waai borg van den Staat en kan door dhecte toezending or ook naar rerklezins dur belanghebbenden door onte eorren pondemen In alle grootere plaattea ran Nederland b verk sielhijd worden Om debiet li nteode door hvt geluk begtinatigd en onder vele aiidere aantlenltlke prUzen hadden w j mearniaala volgena afTiclcele bewysen de eerste Hoofd trefTürs lerkregcn i n onze beguntUgera zelf uitbotaald erenioo word den 7 ücmier 11 de HoofdprQa bg ons gewonnen Het ia to Toorzlen dat bü deze op den hochUten grondUlan füvei igde oBdernemlng VHB alle kante op eene zeer werkzame dMlaemIng bepaald kan worden gerekt nd en ver7oeken derhalre om alle c mmUiilei to kannen oltvoo en ons do besulllngm zoo spoed g mogclUk m elk geval vd fr den VT November a s LO dueii luttkunim S Stelndeckcr Comp mïim en Mi etbantoor in nmburj Aan en Verkoop van allerhande soorten van Staataobligatien Spoorweg Acties en Be leeniugsloten P S Hiermede danken wil roor het vertrouwen ons tot hleitdi gesctionken en daar wfl til het begtn der nieuwe verloting ter deelneming In lterfn zullen w J ook voor het vervoU bemoeid z Jn door eene stipte en reëele bcdlüfiirig rie icvi elenheld van ome gjflerde begunBtlger te verwiiven Alle voor de Redactie dezer Courant bestemde stukken en brieven moet men onder adres aan de redactie inzenden bij den uitgever A BillNKMAN Lange Tiendeweg O N 60 BUITENLAND BiiitcnlaDdsch Ovmicht De kamer vsu koophauüel te Bordeaux heefk dea bertog Decazes miciiater rau buitenl zaken en roorzitt r nn den departemenUlen raad van de Giroaüe een bauLet a ngebuden Bij die geiegeiiheid heeft dd hertug te keaueu gegerrn dat hij er roea op draagt steoJa een roaretnnder geiveest te zyn au bet vrijhaudelssteltel hetwelL by de bnudelatmctaten nn IStiO i ingeroerd en dai hg dit s iteeia zooveel bij vermag tracht tue te passen gelyL gebleken is uit de overeenkomsten die onlangs met Ruahiud zijn gealüten tot ontwikkeling vau de bandels eu Consulaire betrekkingen By de onderhandelingen die weldra met Turkge gevoerd zuilen worden tot ver nieuwiog der tractaten zul liy dezelfde vryguvige beginselen in toepassing zoeken te breni eti De departementale raad vun de Alpes Maritimes beeft op voorstel van zijn voorzitter met eenparige stemmen een resolutie aangenomen aarbij verklaani wordt dat de sep r tisti8cbe gevurlen i die uaii een ied elte van de Levolking in bet gewtst worden tue gescbreren te ecnenmale vreemd tyn aan de bewo usra Met bet oog op die beschuïdigii g acht de r ind als bet orgaan van bet getreit zieh verplicht openlyk Ie betuigen dat de bcvolkiug innig gelieclil U aan Frankrijk en dat z er niet aan deukt hare belangen af te scheiden van de overige Fraiischen met welke zij ééue familie uitmaken Leve Frnukryk werd in de zaal geroepen toen de rcsolu ie as aangenomen Til Duiteobland wordt bitier geklaagd over het late tijdstip waarop de rijksdag is bijeengeroepen die den 29n dezer door den keizer in persoon in tegenwoordigheid van den lykskanselier zal worden ge opeiid Nog slechts acht weken beeft de rykadag vóór het kerst reces om de staatshegrooting te be handelen die volgens de ryksgrondwet voor di n aanvang van het jaar wettelijk moet zijn vastgesteld en blykene de medegedeelde cyfers geen oiidernerp is om er met zekere luchthartigheid over heen te loopen Alleen de begrooting van oorlog zal ver soheidene dagen in beslag nemen en ly zal wellicht eerst door eene commissie worden onderzocht daur dit onderwerp voor dc meeste leden nog g heelnieu is Men zou mrenen dat die termyn van 8 weken veel te kort was doch neen de Uuitsche afge oai digden zyn niet zóó redenrijk als b v de Neder landsche en de Folii Zeit berekent dat in 4 weken de begrooting zul zyn afgedaan doeh de lijd die dan nog overUlyli is te kort voor de andere belangryke wetsontwerpen die in behandeling moeten komen zoonis dat op de banken op den landstorm en op de rechterlyke inrichting die niet allen tot de voorjaarszitting kunnen worden uitgesteld De Duitsche afgevaardigden warden daaromtrent ook al aaiige maand tot werkzaamheid Id het district Metz is met 538 ran de 70i stemnen tot lid van den arroudissementsraad gekozen Blllotte die In zyn program zich had vetklaerd vbor het ophouden van de politiek der onthouding Men leidt hieruit af dat de toesland in het rijtsland iets brter wordt ten opzichte van Duilaohlniid Von Arnim is onder borgstelling vrijgelatrn De inslnictie zijner zaak schijnt te zijn afgeloopen Volgens een telegram aan aiVy iVèK zou de Pauseen brief ontmufen hebben van den Dnitschru keizer in antwoord op zyne kinnhten o er de vervolging der kerk in Du tbchland Thans wordt uit l omegemeld dat aldaar onder de diplomaten niets vandeze briefwisseling bekend is Ofschoon ze nu desniettemin zeer goed kan hebben plaots gehad schijnthet wentohdijk nader bericht af te wachten Tot hedentoch berust het verhaal dezer briefwisseling slechte opde raededeeling van een enkel coriespondent die verkeerd kan zgn ingelicht i Engeland beeft naar de Tïixe verzekert ook zijn bijzonderen vertegenwoordiger bij het Vaiikaan teruggeroepen Voor Bogeland was zulk eene afzonderlijke vertegenwoordiging evenzeer zander beteekenis als voor ons en dat daaraan een eind kwam heeft dus een root gewicht Zoodra Dismëii eerste minister werd heeft men de intrekking van dit overbodige gezantschap verwacht Volgens een Dinsdag Ontvangen telegram is er weder iets over eilanden te doen Engelsche onderdanen nl op de Soeloe eilanden moeten klachten hebben ingediend over hetgeen zij hebbeu te lyden sedert Spittje zich de sourereiniteU oVer deze eilanden heeft aangematigd Wat er van deze zaak is weten wij niet en naar het scbynt is zg ook der Engelsche regeering met helder Eeu oorlogacbip is uitgezonden om haar te onderzoeken en aas de regeering verslag te geven Bedoelde eilanden liggeo lusschen Borneo en Miiidanu en vormen met d Tawi tawi eilanden de afscheiding tussdien de Miodoro en Soeloe zeeëu In onzen archipel in de Moluksche zee is naar m weet een nagenoeg gelyk ormige groep Soela eiiaoden President Giant is te Washington terug TIjderis zgn tocht door het gebied der Indianen heeft men gepoogd eene verklaring van hem te verkrijgen omtrent zyiia derde candidatuur voor bet presidentschap Hy liitzich niet uiten zeide aiecbts dat hij voor ich zeil nooit staatkundige eer bad beoogd en zich niet aansprakelyk hield voor de praa es die in omloop waren BINNENLAND GOUPA 29 OOOBEK Voor de akta va hulpoiiri rM jie a verden gisteren geëxamineerd 16 cniididaten Afgewizeii 6 en toegelaten 10 waaronder mrj A U C Michael van iouda I De afdeeling Gouda van het Nederlaudsch school verbond hield Maandag jl s avonds ten 7 pre in de bovenzaal van bet koffiehuis de Harmonie alhier eene buitengewone vergai ering waarin hare afgevaardigden verslag gaven van de werkzaamheden der Algemeenc Vergadering van het Verbond welke den 17n Juni 1 1 te Utrecht heeft plaatsgehad Niet alleen in de door het Bestuur genomen maatregelen om met kracht het schaolverzuim tegen te gaan maar ook in de gewichtige beteekenis der laatst gehooden Algeoieene Vergadering die de wen sclielijkheid der wettelijke invoering van den lef rpliclit heeft uitgesproken lag de aanleid ng om de leden der iouilsche afdeeling op te roepen die het meest heeft byifedriigen om eene beoOrileeling vnn het vraagstuk aangaande den lecrpliclit uit te lokken Met belangstelling werd het verslag aangehoord alsmede enkele medcdeelingen betrrffen Ie den loop van hetonderzoek der i aak ingestelil door eene commissie waarin de afdeeliiigrn Gouda Zutphen Middelburg rii Deventer met de Houfdcommiasie vertegenwoordigd waren Ten 8 ure werd ook aan niet leden toegang vergund tot het bijwonen eener voordracht van den heer Oonda handelende over hetgeen de afdeeling heeft verricht en voortaan zal in het werk stellen om schoolverzuim te weren De e rede die y hierachter laten volgen stelde den gr iad van dat verzuim en de middelen t r zyner bestrijding in het helderste licht verwierf den luiden byval der hoorders en werd door belangrijke besprekingen gevolgd Wg hopen dat de Vereeniging bij onze stadgenooten meer en meer ondersteuning zal vinden de jaarlyksohe bydrage van CO ot of des verkiezende hoeger maakt de toetreding gemakkelyk Als e n bewys van groote baldadigheid vermelden wij dat Dinsdagavond circa half zes eender groote spiegelruiten in den winkel van den heer Samsom alhier dooc een pcisoon met een steen is ingeworpen De commissie voor Chr Nat onderwijs alhierjleeft ann de vooistandera en begunstigers van hetbyz4nder onderwijs eene circulaire verzoiiilon waorin een beroep op hunne medewerking wordt gednan ten einde de instandhouding der school voor Cbr Nat onderw l alhier te verzekeren Gisteren is in de openbare vergadering van den Raad van State afdeeling voor de gesobillen van bestuur het kon besl medegedeeld waaroij aan den beer J J Sanders te Oudewater behoudens eenige voorwaarden in het belang der openbare gezondheid voor alsnog wordt toegestaan het Igk van zijn zoon te doen opgraven en het naar de Israélitische beg raafplaat te Gouda te vervoerec Uit Zevenhuizen ging de veerarts met een bediende een 13 a 14 jarige jongen naar Moerkapelle Terwgl de veearts zijne zaken deed moest de jongen het paard vasthouden Hij schijnt toen gespeeld te hebben met een toow dat aan een korenberg hing en daarin verward te zgn geraakt Althans toen de veearts na eene afwezigheid van 15 a 20 minntea terugkeerde vondjhij den knaap levenloos hangen Bij de gisteren gehouden openbare aanbestedingeener nieuwe school te Capelle a d IJael waa delaagste inschryver N J Nette van Cbarlois voor 12 740 en voor het vergrooteo der tweede IiimIC van Ry van IJselmonde voor 6660 By de Dinsdag in het hoofdkiesdistrict HoOra gehouden herstemming ter verkiering van een lid voor de tweede kamer der Siaten generaal zijn uitgebracht 3065 geldrgesteinroen Gekozen werd de heer J D Friinsen an de Putte met 1660 stemmen De beötl Bloem Az bekwam 1395 stemmen De Commissie tot bevordering der coöperatie in Nederland heeft bealoten êen tweede coöperatief congres te beleggen en vel te Amsterdaln op Vrijdag 25 D ember e k des avonds 6 uur in het gebouwvanhet Amslerdamsche Werkmanabond Zoo noodigzuilen de beraadslagingen den volgenden dag worden oorti ezet Het uur is gekozen met bet oog op de dienzelfdenilai te houden algemeene vergadering van het algemeen Nederlandsch Werklieden verbond zoodat opdie wiJ7 e de kosten tot bijwoning van hel congresvoor velen aanmerkelyk verminderen of liever geheelwegvallen zullen Uit Singapore werd gisteren per telegraaf gemeld dat volgens geruchten van Nederlandschen oorsprong aldaar verspreid da Alehineezen sterker en veroMteler worden Ten gevolge van yverigen arbeid heeft men thansop de Staatsapoorwegen reeds de helft der rytuigeoIe en 3e klasse volgens het nieuw verwarmiogssya leem verbeterd Te Kerkwerve Zeeland is de tongblaar nitgebrokeii De letterkundige i aiatenschap van Fritz Reuter zat nog dit jnar het licht zien De inhoud moet den oveiledeu algemeen betreurden achrgvev waardig zyn N V d D l Naar wy vernemen heeft de meerderheid der pro vinciale kerkbesturen bet onlwerp besluil der S vno ie i waardoor geen aannepieling bg het doen van belijde i nis om liet verschil van leer zou kunnen afgewezen norden afgestemd en ia d t artikel ahoo verworpen Op den Dinsdag te Sneek gehouden marktdag vtrloor een boe een zakboekje met pi ra ƒ 1250 aap bankpapier Twee schooljongens vooden het en onk vingen als belooning de kapitale som van 1 ij 5 De ontworpen begrooting der Algemeene Landi drukkerij voor 1875 bedraagt in uitgaaf 262 298 zgnde 2S90 hooger dan voor het loopende ja r Het vermoedelgk batig saldo over 1873 bedraagt Op deze begrooting is ook 10 pCt verbooging i uitgetrokken van de tractementeo der ambtenaren behalve dat van den directeur en de bezoldigingen rier bedienden Dat niet nlle gemeenlebeatnren doordronfi n in van den plicht om hunne onderwijzers de mouiicn