Goudsche Courant, vrijdag 30 oktober 1874

die da toekonut ran Nederland roor een goed diel in handen l ebben wy zullen niet eena irggen n tedelyk bestaan Ie bezorgen naar hen ten minste Toor hongersnood te bewaren moge uil den rolfienden brief blaken door deo hoordonderwyeer Tan Hol ten te Ponderoien aan de ereen iging tot Terstrckking Tan ladelgke hulp aan minbeiddigde ondi riri uers gesehreren lk kan u roor God getuigen ijut wy totaal honger iydeo en eulks reeds laii gelfden hebbeih Tot heden heb tk yzeivea geholpen door al wat eenige waarde had te verkoopen of e er panden doch nu b n ik uitgeput Xallooze malen gfebeurt het zooals ran daag nog dat ik zander eten naar de obool a en ook oiet weet of ik na afloop ran de Ie wts l krygen ran beden arond af 19 het God bekend hoe ik inyne kindereu aan Toedael tal helpen Jk ben nu ten einde rand Met frapiir n 10 km e eu t f leren ran een tractement Tan 4ö0 wiurrao nog pirsonele genaenielasten penaioenfoods eni af moet is mij onmogelijk Duch wat voor ons dben uoge doe het haaatelijk want de nood ia ten top gestegen Het is een toestand m knnktinnig te worden De kinderen Tragen om krood en nordcr kan het giet geren Wg reegen hier nog bij dat de mnn eene zieke Iqke rrmw beeft eu in den laatsten winter met S d 6 zieken heeft getobd Het bestuur ran de rereeni ging heeft gedaan wat het kou De nood as loo lioog gestegen dat er lu de woning üelfa geen bcdileu meer wared en hanger en ellende op aller gelaal lasen l en cal thans roor dit diep ongelukkig ge iu oep beroep op de openbare liefdfulighaid domi In hrt iSeiDoliUtd lezen wy het rolgcnde k Bezoc it oiüangs iii mijne kwalite t ran Ud der m Sehoole on e eaógcBatutde armenschool De koofd ilerwij er deeVle mij Ibij die gelegenheid een merkvairdig feit niede dat ik belangryjc genoeg acht IB cKior middel van dit reelg ef en Uad onder de ogen l brengen van t lïelaiigstellend publiek en vho h die door etrikking en stand een heilzamen invloed knnaen uitoefenen op het weUyn der arbei dende klaeae Myn odg nel nnmelyk toevalliger yz op een knaap wiens gebarend uiterlyk afstjik by de schamele pisjr ioeh Toegzajife kleediAg van de meeste leeihogen Op myn vragen naar de reden dfarraa hoorde ik tot mjn spyt dat de jongen beboor e tot een allerongelakkigst ge in waar men aan C id bg oU ler eigendom een zeer algeqieene be teekeniB pleet t te geren De jongen leefde dan ook aneer op straat d u in huia en bezocht de school teer ongcregelil Oulangs faa hif ifMU wegens diel tal gestraft en had liy uis we k m de geraugenia d rgebracht iy Ji d tïch verborgen onder de toonbank ran ten kruidenierswinkel in de rooratad met het doel om de geldlfide ran eenige centen te ontlasieii eu was in de uitroenng ran zyn plan ge B oord en der politie in handen gerallen De oaderwyzer had ran de laak gehoord en den jongen gemist op school Uy hield uch echter on retend om te z en in hoercrre t acbaamtegeroel nog aanwezig was en hy bespeurde weckelyk tot tyn blydschap nog ei nige sporen daarran irant op zyn Traag waarom hy niet op school waa geweeat telde de knaap dat hy in de W atraat rertoefd had en eerst na herhaalde rragen of hy daar dan aailie had enx kwam t hooge woord er Hit en terens de volledige bekentenis rao t feit waarom hy ait logeeren was geweest Niet nit aardigheid maar net optet kies Ik dit woord want de jongen besehoawde het niet anders Hy rerièlde namelyk dat hij het best bad gehad by had op een led geilape een weelde welke hy nimmer had gekend en s aiddags Ktrm tU mei vleexi geiafi dat hy a eene hoogat zeld zama en byua eren ongewone traktatie beschouwde Wat ia nu t gerolg van deze up rer gedreven hu maniteit en van die al te goede wyze waarop de Staat tyn iogés behandelt Xiigt het met Toor de hand dat de jongen de eerste gelegenheid tal waar nemen om de lange vingen op nieuw uit te steken Hy inat er lamtrs altyd by Of hy bereikt tyn doel en maakt zich van t rerlangde meeater en oefent uch meer en meer in gloipsrige behendigheid jf hy wordt gerat en krygt dan koatelyke voeding n geniet by de naderende koude eene goede ligging en een verwarmd huiavertrek Ik geloof gaarne dal het een moeilyk rnagstak ia doch wil men den veroordeelden geen adiehrik inboetraMo voor ile gevangen op de wyie al de niiitaire overheden by de luie soldaten een aangebo i n en heilzamen schrik roor de infirmerie wetcu lerendig te houden tonder dat het den werkelijk tieken daarom aan iets ontbreekt dat roor hun her atel noodtakclyk of gewenscht n dan moest men pogen aan de afrondering moeilgkheden en ingespannen arbeid te verbinden arbeid welke vooral den lediglooprrs iwaar tonde vallen maar die ben zeker eerder tol eene rerbetering lo hm lerensWandel tirade brengen dan de metbode welke ihant wordt gevolgd en waarby men den armen de gevangenis als een elingenoht logement doet bcKbouwen en door de uitstekende verzorging daarbinnen al datgene daarbuiten aanmoedigt wat zy bestemd is tegen te gain en te vooikumen Deeenter 7 Pet 187 4 J H M Het Engelscbe weekblad the Jewuh World deelt racde dat een circulaire is rondgezonden aan de verscl illeiide Russische spoorwegmiiatscbappyen waarin d n iistel liiig verboden wordt van joden aU benmlileii van den apourneg of als tejegrafisten Tevens gee t de regee ring last alle joodschc biambten te ontsla in eu in hun plaats lieden van ten anderen godsdienst aan te stellen Indien dit bericht bevestigd wordt w are een lnke van joodsche bancien die het geld steeds byeenbreugeu waarroor Bnsland tyu spoorwegen bouwt niet onge past Zoo de heeren Rothschild het roorbeel gavcn en alle bankiers de handen ineensloeircn zouden de kapitalisten den alleefiheerscber een allerbelangwek keudste les ran rerdraagzaamhcid kunnen geren Maandag en Dinsdag was men te Amsterdam inde Prineeugracht tusschen de Leidschegiacbt en Leidsche straat onder toeloop ran een groote menigte bezig met bet zoeken naar het lyk ran een jongen van 12 jaar die sinds Zondag avond vermist is Men deelt ons mede dat het dreggen in die gracht geschiedt volgens anwytmg eener waarzegster die door middel van koffiedik een medium uf speelkaarten tot de kennis ia gekomen dal de knaap lu de Prinsengracht tegenover het Paleis van Justitie verdronken is SaadeMl Op den Staatsspoorweg tneschen Zotfen en Zwolle is Maandag een euriens feit gebeurd Een 12 tal runderen werden te Zutfeu ingelaten bestemd roor Heerenreen By aankomst ran den trein te Zwolle waren de 12 runderen alle rerdwenei De deur Tan den waggon was losgeraakt en de 12 gerangenen zijner onder het njden uitgesprongen zonder letsel te beko men Men vond ze later onder Derenter Olet en Wljhe £ en wildkooper uit Meyel ku ht te Deurne by een strooper een baas welke men meende dood te zyn Hy legde het beestje op tyn wagen en reed eg Naunejyka een kuarlier ver zydde wilde hy den trekhond beter inspannen en rette dus tyn kruiwagen neer Terwyl hy bezig was sprong de scbyodoode haas uit den wagen en niettegenstaande drie honden hem naietten ontkwam hy aan den Terblaften koopman Een schipper ia tydena den storm van jl Donderdag binnen 5 uren ran Snkhuiieo naar ZwoUa geteild In den stadsschouwborg te Berlya wordt tegenwoordig Laobe a Buse Zungen gegeven Ala een derdaarin veraehynende personen komt voor de weduwevan den Minister von der Stress die weigert de pa pieren an haar Hnan uit te leveren omdat zy particulier eigendom zyn by dit tooneel barsten ied reu avond daverende toejnichingcu los U D Overtuigd van het groote gewicht der zaak laten wy op welwillende wgte daartoe in de gelegenheid gesteld de rede door den heer J Ronda Maan dagavond in de vergidering der afd Gouda van het Nederland schoolverboad gehouden kier volgen M a Het bestuurder afd Gouda van I Ned Scboolraibond heeft het nuttig geoordeeld eine algem rergadering te beleggen en die terens toeganketyk te atellen roor ieder belangstellende ook roor hen die nog geen lid zyn ran t verbond en mij nitgenoodigd daarin de belangen ran het verbond en wat er mee in betrekking staat te bespreken Na eenige aarzeling heb ik gemeend aan die uitooodiging gevolg te moeten geven niet omdat ik mg bekwaam genoeg reken om als redenaar op te treden want daarop zal nog wel wat af te dingen zyn maar omdat ik volko men doordrongen ben ran de vreeselyke nadeelen die het sehoolverzuin na zich sleept van de goede badoeliogen die het sehoolverbond beeft en voornl ook omdat ik als hoofdonderwyzer ceiier tairyke tehool waar de bedoelde kwaal ook in hooge mate voorkomt uit eigen erraring eenige byzoodcrheden kan meededen die U in de gelegenheid zullen atellen eeuigsziDS te oordeelen orar den omrang van het kwaad dat Gy allen zeker wel wilt helpen bestrydett Dat men bet schoolrerinim htar in Gouda ook be schouwt ais een kwaad dat meu mrt rereeude krach ten moet traehten uit te roeien blykt reeds uit het bestaan van onze afd of echter de belangstelling en de toewyding nog zoo groot zyn als in den eersten tyd ran kaar bestaan meen ik te mogen betwyfelen Wel IS daarvoor misschien een of ander reden op te geren die eenigen schijn van grond heeft doch als ik my niet vergis zal de voornaamste oortsak wel gelegen zyn in een verschynsel dat zioh in sum mige plaatsen en ook in onze gemeente meermalep voordoet en dat ik met een paar woorden w 1 trach ten te beichryren Het is geen zeldi iamhcid dnt er ree opbef ge mnikt wordt ran Int een of ander dat men elders gcaen beeft of wiarvnn men heeft gelezen en dat er tfistond pogingen nniigewend worjcii om iets dergelijks ook in ig ii kring tot stam te brengen Men begint met een moed een yrer en een ver trouwen op eene gofdc uitkomst die voorbeeldig genoemd kunnen uorden men ziet of acbt de zwarigheden uiet diL na t in den beginne reeds opdoen men lión It alleen bet oog gevestigd op liet schooné doel dat er gewoonlyk aan verbonden is maar nauwelyks is de zaak mm of meer ailroerig besproken nauwelyks zyn de roorbereidende werkzaamheden geregeld f terwyl de perionen die tick diet dv Üitroering der plannen belast hebhen langzaam maar zeker op het doel afgaan begint de yvei by de groote menigte reeds te verflauwen men begint den moed te verliezen en te twyfelen aan de mogelykheid der uitvoering men begint op Ie zien tiigen de hinderpalen die men in t eerst niet wilde zien eu het gevolg is dat zoodra de gUua tan iet numee er afraakt de zaak door gebrek aaa belangstelling en medewerking moet worden opgegerea Ik verwaoht geen tegenspraak te znllen remeoieo als ik beweer dist dit ook roor een groot deel ds geschiedenis ran onze afd is Of getuigt bet met ten sterkste roor de vermindering van belaugstelliux dat de jairlyksche algem vergaderingen steeds miiiUi r bezocht worden De eerste iii Pebr 1870 telde 4Ü leden die in April d a v t2S io 71 wureo 20 leden tegenwoordig en in de S volgende lu 72 7S en 74 telkens 12 leden dat is dus 3 meer dan het aantal bestuursleden Getuigt het ook met rao Terminderiug van belangstelling ilat het ledental voortdurend afneemt in de algem Vt fBdering van Febr 70 werd mecgedeild dat de jengdige afd 3IU leden telde en in de achtereenvolgeude jaarverslagen leest men gedurig van vermiudenog zoodat het getal op dit oogenblik ± 220 bedraagt Dat het met nog ongunstiger is danken wy aan den y er der beatuursleden van bet vorige jaar die rich nog al eenige moeite getroost hebben om nieuwe leden aau te werven Zyn de bemoeiingen van onze afd dan mwscbien zoo weinig of zou onvruchtbaar geweest dat mea het met der uoeiie waard achtte lid van lulk eea rereenigiug te blyreo f t Ia nu de tyd ni t om een nit oerig verslag Ie geven van alles wat er gedurende de vier jaren dat de afd bestaan hee l door haar verricht ia Wie daarin belang stelde had bel kunnen vernemen uit de jaarreralagen die telkens in de algem veigade ring van Februari geleverd worden Met een enkel woord wil ik er aan herianereu dat in den beginne by herhaling de bestuursleden met eenige andere HH de stad rond gegaan tyn om de kinderen op tt sporen die met ter school gingen en te beproeven of ze niet tot schoolguan te krygen waren dat er meermalen door de afd op zichzelre of in rereeniging met andere eommixiêo of corporaties aeboolfeesten gegeren zyn en roorul dat de aU Gouda na herhaalden eterken aandrang op de algem verg te I trecht kaar roorstel heeft mogen zien aannemen waarby bet Ned echoolrerbood de wensehelykheid uitsprak raa de inrocrmg ran den leerplicht En toch zyn er die meenen dat er door onze afd weinig of niets gedaan is otuUt het schooirertnim met de oprichting ren het sehoolverbond niet iH een oogwenk rerdwenen was Ieder die echter eenigszins met deo omrang en rooral met de oorzaken ran het schoolverzuim bekend ii ziet terstond in dat die meening te dwaas is om uitgesproken te worden Het schoolverzuim in Zyn rerscbillende rormen is geen uitwendig gebrek dat door een et ander kunstbewerking in een oogenblik kan rerholpen worden neen het kan reeleer rerg leken worden met eene inwendige iiekte die eene Toortdnrende rervtandige behandeling rereischt waarby rooral gelet moet worden op de oorzaken terwyl de minste rertraging of reralappiDg ran ds zyde der geneesheeren de kwaal wecier doet rerergereo Ün even als het voor den geneesheer eene geoiedeude noitdzakeldkheid is dat hy den aard den omvang en de gevolgen van eene ziekte moet kennen zoo i het ook roor ons die willen traehten de ziekte te genezen die try schoolverzuim noemen ndodig dat wy met den aard deo omvang eu de gevolgen daarran bekend zyn Toen roor oen ryftal jaren de hh Harting en eenige anderen de aandaeht der groote menigte op hot schoolverzuim begonnen te vestigen s ond iedereen rerbaasd orer de cyfers die aan het licht biacllten hoereel kinderen in ons land zander onderwys opgroeiden Hun getal bedroeg eenige tienduizendtallen en dat in Nederland en in de 2e helft di r 19e eeuw In Nederland zpg ik waar de bevolking zoogenaamd onder de besehaudste natiën ran de wereld gerekend wil worden en waar men jaren lang meende dat de inrichting ran het onderwyt aan alle andere Tolken tot model kan dieoen en m de 19e eeuw ds eeuw waarin allen en alles beheerncbt worden door de ledzen vooruitgang outwikkeling ouderwus eu eia miiiAi de eeuw waarin groote geesteiii die ver boren bouoe natuurgenoottn Ditateken hoe langer hoer jeldzamer worden omdat het algemeene peil van kennis en ontwikkeling uoveel hooger geworden ts I iemand 7al ontkeiiren dat de rouruitgsng op illerici gebied ontzaglijk i8 mnar daar volgt ook uit dat op elk gebied de behoeften grooter en du eiscben hooger worden De tijd zal komen waarin zij die ufeE ten minste zooveel kennis eu outwtkkelmg verkregen hebben als op eene goede volksschoot verschaft worden niet gerekead worden onder de leden der maatschappij onder de medeburgeri van den staat Ja die tyd is reeds aangebroken of is het met waar dat dezulken bgoa overal moeten achterstaan bij ailen die bet tot eene Zfkere hoogie gebracht bebben Voor de germgste ea nederigste betrekkingen vraagt mea reeds als minimum dat de genen die zich daarvoor aanmelden kunnen lezen en flchnjveu Ëeu huisknecht een pakbniebediende een Joopjongeo een boodscliapmeisje moeten kunnen lezen schrijven ea rekenen om hunne betrekking hoe nederig ook naar eisch te kunnen waarneneo Ën buiteod en wat moei er komen van de verBtandelyke en zedelijke outwikkeliog van diegenen die 7onder onderwys opgroeien eu in letterleken zin in vele opziehteu niet boven het redeloos dier ver beven zgu Hoe li bet mogelyk dat de zoodanigen ooit hunne bestemming als redelijk wezen kannen bereiken MU Wy zouden over deze zaak nog lang ea breed kunnen spreken doeh ik ben overtuigd dat het ui t noodig 18 voor J degroote waarde de onmisbaarheid van goed onderwys te bepleiten L e meer beschaafden eu ontwikkelden van ons volk zyn er tea volle van overtuigd en bebben in dat opzicbt geen voorlichting of opwekking noodig Een dutdelyk bewgs dairvan zien wij daarin dat de zaak van bet on rwyb tegenwoordig hoe langer hoe meer de alge meene aandacht bezig houdt eu dat er waarlyk zeer Veel aau ten koste gelegd wordt Ouk m on gemeente wordt veel geld voor het onderwijs nitge even Maar nu vraag tk MH Hat baat het ous of wy gaarne onze peniiingen offeren op het altaar van u t enderwijfl als er ni met meer algemeen gebruik van gemaakt wordt Wat baat bet of er uitmuntende schoolgebouwen gesticht bekwame onderwyzers aangeeteld doelmatige leermiddelen aaugescliaft tror den nlfl een groot deel van de kinderen voor wie dit allca bestemd is de scholen nift of met ge r eld bezoekt Zootaug dit nog bet ffenl is Kallen vele van on pogingen vruehteloos zyo en zal bet blyken dat wy nog met genoeg gedaan hebben al deden wy nug tieumaat zoovmI t Is wel treurig maar t ii zoo Wy zyn verplicht de gelegenheid tot bet ontvangen van goed onderwys open te stellen en bovendien de kinderen als t ware te duewgen om n te yacm Voor het eerste zorgen de landsregeering geneen besturen byzondere coiporatien of personen schoot toezicht ea onderwyzers terwyl bet sehoolverbond het tweede gedeelte an deze taak voor ryne rekening heeft genomen Het sehoolverbond eene vereeniging van beschaafde en ontwikkelde mannen en vrouwen diemeer dan anderen overtuigd zyn van het nut ende onmisbaarheid van goed onderwys en die geld tyd en moeite over hebben om te beproeven of y het met zoover kunnen brengen dat alle toekomstige burgers van Nederland van die gelegenheid tot betontvangen van onderwys een goed gebruik maken en alzoo niemand meer in onkunde en domheid opgrocie Wordt vervolgd INGEZONDEN h Mynheer de Redacieurf Met de meeste bescheidenheid versoek ik U£d Tocnr t onderstaande een pUatsje lu ds x C vAu Vrjödag Zeer Geachte Ingezetenen Zondag a s des middags te 12 uren in de Sociëteit Ons Genoegen zal er eene Openbare Vergadering worden gehouden door werklieden ten doel hebbende het oprichten van een fonds tot ondersteuning van weduwen noodlydende werklieden enz enz waar Tin ik onlangs reeds langs dezen weg melding maakte Niettegenstaande een ieder kon begrypen dat een zoodanig fonds hetgeen geheel kosteloos bekeerd zal worden zeer nuttig zou werken gaven slechts enkele werklieden blijk van sympathie methet instandkomen daarvan en meen ik dit te moeten toeschryven 1 dat zy te weimg van het goede der bedoelingen doordrongen waren en 2 dal ziJ m ten deze als te egoisiisoh besohuuwden of onl my van eene triviale uitdrukking te bedienen dat ik ny daarvoor m de bres stelde om er beier van te teordrn Een gewoon pesiimistisch idee van zeer vele werklieden Het IS dan ook ter voorkoming van verdere verkeerde begrippen dat ik hier zoo kort mogelyk de ztiak eens nader wit toelichten opdat de mï santhroop zoo dit doenlyk is zich overtuige dat het geen fonds moet worden om voor het zuurverdiende loon van den werkma onder een scboonklmkenden titel een of andoY fortmnzjckcr die nooit een vak beeft beoe feud daarvan een onbezorgd leven te laten leiden maar dit het eene zuiver phi tan tropische instelling raoct worden om den werktuau die geïsoleerd daartoe niet bg machte is zich te lOeo vereenigen ten einde hem te verzekeren dat by overly lei of vuorkomeu Ie gebreken welke hem ongeschikt mnken tot den irbuil zgn labesaaiden ot m het laiti tt gevul liem en zgn gezin voor gebrek te vry waren opdat hj by het minste ongeval met direct zyn toevlucht zal be hoeven te nemen tot de Diaconie of arinenkassen Werd ik in mgae verwachting door myne medewerkhedon teleurgesteld door te weinig belangstelling des te milder zqg ik myne bemoeiingen beloond torn onze zeer Geachie BurgemMSter en onderscheidene hh Patroons mg voor de goede bedoelingen hunne adhaesie betuigden hetgeen ik op eer hoogen piys stel en ik bad aan mgn plan mmwer die uitvoe ring kunnen geven elkc het nu erUngt iiidieu met ieder wiens hulp ik daartoe beptiald uoodig had zich direct bereid had verklaard geaeel belang loos myn verzoek intewiUigen Volgaarne betuig ik hiervoor dan ook openlijk myneu weigemeenden dank en wil in hoofdzaak aan Mej de Wed van der Vlist voor h t ffraiu afstnao der Zaal aan de Heeren J van Beatum b Zoon voor het ffratu doen drukken en aan den Heer A Pannevis voor het ro M aanplakken aer bilj tten tot oproeping ter Vergadering Ook myne vrienden Th de Bot J H van Za delhoff en J Jansen alle werklieden en Bestuursleden van bet Alg Ned Werklieden Verbond komt vooral e i woord van dank toe voo de boreidwiUigheid WAaroede zy myne uitnoodiging aannamen om bier op hnn eigene kotten van my de noewlyke taak over tenémen die vergadering te leiden en aU sprekers optet reden Hiermede vertrouw ik myne geachte mede ingezetenen ten deze voldoende te hebben ingelicht en vlei y dat de vergadering ook vooral door de tegen voord igheid van hh Tatroona al verei rd worden ten eiuile zich te overtuigen dat het hier geen indi vidneel maar een maatschappelyk belang geldt en dat er onder het schamele kleed vao deu werkman ook edele en humane beginselen worden gevonden Dan zal het pessimisme verdwynen eu door bet vereeniginge even de werkman een geruster btik in de toekomst kunnen slaan tn dit zeer veel bydragen tot eene vredelievende oplossing der arbeidersquaestie Dat zieh ook tekens geschikte werklieden opdoen flie met eenige zelfopoffering zieh bereid verklaren die plannen te verwezcnlym n ler lens zy Eeiidtacht maakt nachi i de wensAh vnn Üv JJutnaar 1 J T lAlHOLZ Typograaf Vergadering van den Oemeenteraad Maandig Optober Vervolg vnn het versing in ont ong nommer Ovrr aaodfe tot de behaiiddiug vbb deo stut dtr begrooting voor het dienatjsar 1876 wordt met de uitgaven begonacn II volgur 4U 45 goedgekeunl Op volgnr 46 de bezol diging lier ambtenaren der gemecBte McretoriL heeft de oommiuie iD i ier handea de begrootiog ua gcatrld eene vsrtfiinderiug van ƒ lüU voorgietcid de beer Friuae lid dier coffiraiaaia geeft alt redcu da rviB op dat da aaagcslelde adjuiict Cominies een leerling ia die als zoon van den hoofdeoininie uu lo de gelegeoheid verkeert om Pi oe l op do boogie der adiuinistratie te koraen waarom eene brzoldiging tail f 200 Toldoeode nordt geacht danr er wlI ouders soodeo gevonden worden die vour zoodanige betrekking zelfs Wil f 100 zouden willin tocgtrien de vuur nederlegt den vorigeo aprek r wyat er op dat de tractenitnlen door den Uasd xga vaatgeateld en do benoeming daarvan aan U n W II overgelaten de beur Mesusuiaker sjtreckt in gelij ken zin de heer Vtruly meent dut gen wmde anomti kicg bud moeteo gemaakt zgn toea de poet vaeaot rni maar nu de benoeming eu oitbetiüiag tegeo f 300 g ehied waa bft te hard xoade zyn om daarin teraodering Ie brengen de heer Krsoenburg spreekt lo gelijken geest als de hier Pnoce spreker wist xJfs met dat de post vacant nis de beerKemj verklaart zicb voor het behoud der gcsti Idt som de Kaïd kon later verandering lovoeron de voorz zegt dat id deie zaak uiets ia gedaan at met behoorde in ste DOiing gebraclU wordt bet voorstel tan de begrootings commissie afgL czeu met 11 tegeo 5 at waarna icrvolgeua volgnr 46 48 worden gOLdgtkeard Op volgnr 40 de bezoldiging van den len keurmeester van het vleeseh ad ƒ 600 vraagt de heer Hoogeuboom wat die man daarvoor doet hy wi dien post vermirdiren de heer Meaaemakcr acht dien poit eveneens te boog en hiI die ook ver mmdere de beer Kranenbnrg vi mede tot rermindermg ge Deigd de voorzitter zegt dat bg de benoeming die som is vastgesteld en vraagt of er oen voorstel in dien zin gedaan wordt de beer Iloogeoboom hiertoe beieid stelt voor de bezoldiging op f 800 te brengen bet nordt met ondersteund en kan Izoo geen punt van overweging oitmakeo waarna volgnr 49 59 Horden goedgekeurd Volgur 60 Haa verhoogd met 880 tot aanschaffing van nieuite tafelkleedco in de Kandekamer de heer Pnoee acht dte som voor dat doel te boog de beer Droogleever wil de kleeden doen vervirn de heer Kraoenburg vril dp post geheel scbrappeD de bh Lnyteo en 62 was verhoogd met 50 Moor toenemisg der bevolking de beer iiamsom ztgt dat de bevolking mtt u toegenomen terwyl de voorz het tegendeel bewijst waarop de post wordt goedgekeurd evenals de volgn 63 69 Volgnr 70 Onderbond van straten eo pleinen de beer Kradeubur vraagt of de Kleiweg op meuw beetraat zal wor den want dat door hem bi de vonge begrooting de nood zakLigkhtid daanaa wus aangetoond en die traat door de aaiigcbracbtc herstelling nog veel slechter was geworden de S uiTz uutïioordt dat hiertoe nog met kan worden 01 ergegaan daar zulks op ƒ 700Ü zoude te staan komen maar 00 mogeljjk in eene folgeode begrootiog opgenomen zoude worden de heer Kranenburg wil ook bet in dien post voorkomende tand voor de Crabetbatraat aanbesteden en die doen begrm den de heer Messeraaker wil eveneens de aanbesteding en dan vau de eerste brug tot aau het station doen begrinden de hcLr Virul vreest dat dit nog meer zoude kosten omdat de aannemers te hooge som voor risico zouden stclKn do beer Fnnce heeft bij ondervinding dat het bestraten met keien door den tyd het voordeeligste is en verklaart zich tegen aanbesteding of begrinden de heer Samsom belreart bet dat de Crubcthstraat zoo is aangelegen drukt zgn leedwezen uit dat ook de botennarkt zooslecbt is aaogelegeo betreart het dat de overige straten met goed worden bestraat en geeft de wyze aan boe dit eigenlijk bewerkt moes worden en klaagt over bet opzicht dienaangaande de heer J uyten zegt dat er nu twee voorstellen zijn gedaan is mede tot begrinden geneigd daar zulks in den Knmpenerwaard met goed succes is geschied wil dus de keien wegnemen begrinden en aanbestodeo de heer ran Straaten is ook voor begriadeo ea aanbesteden en wil dan probeeren het pereeels gewgze te verkoopen de heer Messemaker beveelt nogmaals bet begrinden aa ven af de eerste brug tot aaa bet station de heer Weaterbaan zegt dat het begriuden daar te veel zoude koeten dit is hem zelf gebleken te Katwgk en spr m m alle gevallen over dit ptint vooraf deskundigen wiUeu raadplegea hoeveel dit zoude moet D kosten de heer kranenburg wil den weg des noods met koolaseh verboogen omdat die goedkoop is de heer Samsom verklaart zich voor pmn zand en begrinden in stemming gebracht wordt het voorstel tot begrioding afgewezen met 9 tegen 7 st en dat tot aanbesteding met 10 tegen 6 st verworpen waarna volgur 70 72 worden aaogenomen Volgur 73 Onderhoud van bruggen de heer van Straatea wenscbt de Vft te brug achter het Moordrecbtscbe verlaat door eene draaibrug te vervangen waardoor dnn de hoogte daar aanwezig van zelf wegvalt en de slmswachter zoude zich wel kannen belsateu met bet opendraaien de heer Straver spreekt ia gelgkeo zin de heer Messemaker is voor ero voste brug omdat als de sluisn achter met de opening belast werd deze on verhuogiiig van traclement zoude vragen Na eeoige discussie wordt de zaak a n B eo W opgedragen wai roa volgor 73 83 worden goedgekeurd Volgn 84 de beer Pnuce meende dat deze poat met 475 kon verraiuderd worden omdat de commissie van fabricage afgeschaft was de voorz beantwoordt dieo spreker en zegt dat door dat bestuit de bedoelde posten op de begrootiog ni t kunnen vervallen de hi er Liiijteo wil veel meer dan tot hiden geschiedt aanbesteden wgst op s lands aanbestedingen waar zelfs het onderht d van alles b aanbesteding plaat vindt de beer Samsom is mede voor aanbesteden zelfs fle riolLeriiig zoodo zeer goed op die vy tt tot stand konuen komen de voori zegt dat er zooveel oMgelyk Kordt aanbesteed m ar de noleering daar geenszins voor vatbaar is da httr MesAcmaker is mede voor aanbesteding behalve bij da noleering de heer Viruly zegt dat vroeger wel beatekken zyn gemaakt van werken maar at de gunning met koa plaats hebben omdat dan de prijzen nog hooger zonden ko meu dau lu eigeo behefr de heer Frtncc spreekt 10 denzelfdeu zm daarna wordt de post behouden eu daarop volgn 8499 goedgekeurd Volgn lUO J3 en W stellen voor dien post op d helft te brengen en een menwen post op de begrooiiug te plaatsen tla kosten vso een brandput op dt markt 660 de heer Hoogenboom vindt dat er op de markt waterputten genoeg zgn de voorz zegt dat het wattr uit de bestoaode te vvil IS de heer Weaterbaan vraagt inlichting omtrent dien put de voorz zegt dat het plan bestaat er later nog 2 aan te brengen ze tevens als pompen te doen gebruiken de heer Samsom Hil liever de oude potten m orde te brengen hierna worden volgn ID0 I13 goedgekeurd tn daarop wordt door het rer gevordurd uur de verdere behanaeltng uitgesteld ot da avonds te half acht ure Avondzitting Dezelfde leden present 14a Kosten voorde lagere scholen de heer Muller vraagt of op de Bargerschool voor jongens geen hulp oiiderwgzer kan benoemd worden voor het meer uitjiebreid tager onderwgs op een traclement van 7OO a BtiO of spr zou aodirs eene sabsidie willen geven aan eene bgzondere school in die vakken spr vreest als zulks met geduin wordt do ryks hoogere burgerschool op de Qescb zoude gaan daar vele ouders nn ganeodzaakt zgn honne kinderen boiten do stad op Bclioleo te doen de voorz zegt dat de directeur en leeraars der H U sohool leer tevreden zyn over Ie aanko mende leerlingen eu dat de regeling heeft plaats gehad in ovtretustemmiug net den inspecteitr de beer Messemaker ia tegen subsidie mur Vraagt of uit hoofde der vele klachten die over die school nilleu B en W geen onderzoek zonden kunnen instellen de voorz zegt dat dit door B tn W noci Igk ksa Wjorden gedaa maar dat zoo iets door den school opziener en de ploateelgke schoolcommissie behoort gedaan de heer Luyten beveelt aau om zeer bekwame hulponder wgzirs san de openbare school voor jongens aan te stellen wil zeUs diS noods overgaan om eene subsidie aan eene hy zondere school te geven de heer Kranenburg is voor geen virder onderzoek aiaar deelt het gevoelen van den neer Mullrr de juistheid waartan genoegzaam bewezen is bg verscheidene ouders het volgn 114 117 wordt daarna goedgekeurd Vol n 118 Toelage aan de libry de beer Prince vraagt als er eigen foodaen zgn of bet dan met raadzaam is dat het dag bestuur en de Raad die op het grootboek doen m Bchnjven en de fondsen onder eigen beheer brengen de voorz 7egt dat zulks noeielgk kan en dat dic goed gcsdmimstreerd wibr deu dat de rekeningen ook jaarlgks inkomen en ter visie gelegd norden de hier Lugtea is er tegen omdat men dan nog in de mogelgkhsid zoude komen die te verkoopen de heer Kranenburg spreekt 10 gehjken zin als de heer Pnnce wil bet eveneens in ontvangst brengen even als vnn de scholarcheu der lat school de beer Droogleever vindt het 4 t