Goudsche Courant, zondag 1 november 1874

DEPOT VAN DEVENTER KOEK FABRIEKAAT van Jb BUSSINK te Deventer Verder Podding Fceslgebak Konkiginnen en Princcssen Brood voorhanden bij W N RAAIJMAAKERS firma H Kcmp Oosthaven B 17 W 1S89 Door toevallige omstandigheden verlangt Mevrouw VAN EL DEN Gouwe nog tegen November BENE FLINKE De ondei eteekenden hebben de eer te berichten dat zij uit Brussel geretourneerd zijn met de WINÏER MODELLBN Boge O 11 6 G ez van den BERG V GOUWE O 44 Groote Uitverkoop van FIJNE GALANTERIËN tot Spotprijzen bestaande in FI INE PALISSAN DER OMBERDOOZBN SIGARENSTANDAARDS LEDERWAREN WAAIERS PARFUMBRIËN PARURES BROCHES MANCHETKNOOPEN Meerschuim SIGARENPIJPJES Schotsche Artikelen REVOLVEKS Ceintures Bois Antique etc eto Entree Libre neutrale volksschool aan de groote meerderheid vmi dat volk hrf ea di rlm r is welnu dan blgke liet thans dat voor datzelfde volk het eendracht maakt macht geen gdele lenze is Te recht werd gezegd dat wanneer ooit die volksschool werd bedreigd door eenen emitige aanval men allen die zich vrgzinoig noemen zon vinden op de bres Wg weten niet of zoodanige aanval binnen kort z l worden beproef Dit echter staat va t dat wg eenen tgd beleven waarin zonderlinge verrassingen niet g aebt kunnen worden tot de onmogelijke dingen te behooren Dat dan zg dje in de ure des gevaars bereid zonden zgn hunne plaatd op de bres in te nemen zich herinneren dat een krachtige aanval alleen dan kan worden a eslagen wanneer de verdediging vooraf behoorlgk ia georganiseerd Dat ook de roepetem door de Vereen ng Volksonderwgs weerklank vinde bg velen en hen bewege zich bjj haar aan te sluiten opdat zg in waarheid worde het vereenigingspunt voor allen Ke onder eene gemeenscnappelgke vaan wenschen te stilden voor onze volksschool en die de verstandelüke en zedelnke ontwikkeling des volks beschouwen als net palladiam der nationale onaf hankelgkheid De Vereeniging rekent op uwe medewerking volk van Neder land beschaam hare verwachting niet October 1874 Het Hooftlbetluur der Vereeniging tot bevordering van kei VoUaonderwiii tn Nederland I F V HüMALDA v ETSINGA Voo z A MOENS Onder Voorjsitter £ VAN LIEB Penningmeester C VAN RIET A BLOEMBERGEN Ez W W VAN LENNEP A KERDIJK 1 P POSTMA Alg Secretarie Men vraagt voor een klein gezin tegen t laatst van November e k EEN DAGMEID Aanbiedingen worden onder letter P ingewacht bij den Uitgever dezer Courant bjj wien informntien te bekomen zjjn PIANINO Door vertrek naar Indien wordt tor OVERNAME AANGEBODEN een 7 Octfs FRANSCHE PIANINO zoo goed als nieuw met noch 5 jaren Garantie voor 250 Te bevragen in het Hotel de Zalm op de Markt to Gouda sniüst£ii De ondcrgeieekenden geven aan hunue Be unstigers kennis dat de prijzen der STEENlOLBN voor de aanstaande winter zyn vastgesteld als volgt Rhur Grove Kagchelkolen ik 1 p Mud Ruhr Haardkolen 1 50 Bngelsche Grove Kagchelkolen 2 Bngelsche Haardkolen 2 25 Smeedkolen 1 15 De bezorging geschiedt VRIJ aan huis en voor Contante betaling geniet men 2 i Cent Korting per Mud Gouda JAN PRINCE CiB 24 October 1874 Kantoor Turfmarkt H 101 Aanbesteding DER BENOODIGDE LEVENSHIDDELEN eu 8TEEi KOLEN ton behoeve der WBRKINRIQTING ieGo tda gedurende het jaar 1875 op WOENSDAG 4 NOVEMBER 1874 s vonda ten aeht ure in het lokaal der iurigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der inrigting Namens het Bestanr L P HOOGENDIJK SuCltKTABIg 8V De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1875 Openbare Verkoopingf op MAANDAG 2 NOVEMBER 1874 s morfena 9 ure te Gouda op het terrein bij de oode Brug nabij de VVachtelstraat en de Vest ten overstaan van Notaris MONTIJN van diverse EIKEN GREENEN DENNEN en VUREN HOUTWAREN bestaande in BALKEN van 4 tot 10 M lengte en 20 tot 70 Cm vierkant dito PLATEN geschikt voor Koestallen PLANKEN KOLDERS van verschillende afmetingen beuevens een partjj GROVE STEENPU IN en AFBRAAK 11A A R V R II F proefflesohje llA intrilir peraoonlljk afhaljn E au CbromatigU oin haar oi baard netjes en goedkoop te verven in blond bruin of zwart Bjj TH EOPHILE Kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 Amsterdam 2 de flacon of 42 blauwe zegels Alle Diegene welke het geluk op een ootdtelig n soliedewijH beproeven viUeD vindeu hiertoe ev i e in alle op iigten guBatigi K ltgenheid duur de binnen kort begin ncnde grOOtO GeldVOrlOting veroorloofd 1 en gegArundeerd door den btaat llaiiiburg 37 000 Reichsmark = 218 750 Holl Gulden event als IIOOKDfiEWIV en er prijzen van R M 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 30 000 3 a 30 000 24 000 2 a 20 000 18 000 I 6al5 000 23al2 000 34a6000 3 a 4800 40a4000 5 a 3600 203 ii2400 5a 1800 4I2a 1200 512 a 600 599 a 300 eto etc levert deze onderneming In zijn gcbccl op en verdient diztlvu boven vele dergelijke do voorWeor door dat 13 31 0 loten Mjnde verre over de helft vnii het geMmciitlyk aantal in den loop der 7 ardeelingen dus binncu eenige maanden mftprijzen jetroHrn rord n nweleu Vow de van Maatswcgc vastgestelde eerste trekking kosten GKHEIiLE OKIOINAAL LOTEN 1 3 50 H Lli 1 76 KWAKT 0S7V Tegen gildromise ier aangeteekeitdc brief ftankbiljetten Conpoos of Postzegels of per Postwissel verxenden wgonginaal Loten met het Staatswapen voorzien en voegen wij steeds gratis ecu tliiiete trekkiHgsplan d arbg Na de trekking Kcnden wij onmiddn lijk aan onze geëerde klanten het officieele trekkingslijet en worden de prij en dndclyk na de trekking nitbetaalt Door de groote aanvrage ia steeds tegen de trekkingen gebrek aan loten di gene die alzoo de zeker heid hebben willen dat bonne orders prompt uitgeroerd worden gelieve zich voor den 17 NOVEMBER aanst te wenden aan S Sacks Co Wisselhandelaars toHambur BXnTENLAND Bultenlandsch OvcntlcM In de laatste zitting van de Frsnsche permanenle commissie is niets bijzonders voori evallea De arrestatieo Ie Marieille en te hjoti benerens de hottding van den prefect te Nizza werden besproken De kansen van den republikein Brasiae ia Vus deCalais verbeteren na de legitimisten besloten hebben zich te onthouden In Gise staat de zaak der republiek niet gunstig door de oneenigheid omtrent de candidaten De blailen melden dat de voorloopige invrijheidstelling van von Aruim is geschied op het rappoit der geneesbeeren die den voortdunr zijner opsluiting gevaarl k achtten voor zyne gezondheid De borgtocht bedraagt gelqk teveus gemeld wordt 100 000 th en aan von Arnim i de verplichting opgelegd om Duitschland met te verlaten daar door eene eveni tueele reis in Zuid Europa de mondelinge onderhandel ng zoa worden rertraagd Het booggereohtthof te Berlijn heeft het ronnit der rrchtbsttk van eerste instantie waarbij de invrglmitlstelling Tan den bisschop van ïrier wordt gel isi vernietigd en de taalt ter nadere overweging uau laatstgenoemde rechtbank teroggezonden Het proces Kullowuu heeft Ie urzburg een aanvang genomes Het publiek is buitengewoon talrijk veertig oorrespondenten an vreemde bladen iijn te eiiwaordig Men is in de eerste zitting niet veel verder gekomen dan net de roorleting der akte van beschuldiging De rechtbniik houdt zich nu bezig met bet hooren der getuigen Jn Spanje knnneu de zaken altijd nog meer verwanen de opperbevelhebber an h Noorilerlfger generaiil Laserua heeft zijn ontslag en is op weg naar Madrid de bij de soldaten maar niet bij dd officieten populaire Morionea Val hem op olgen ma r er zal vooreerst niet gevochtflkwoiden De adniraal Topete is SteeclP rii8tig ziek Openbare Vrijwillige Verkooping te 0 0 ü D aM van het in solieden staat onderbonden WIS IIT GENAAMD BELL£VUE met grooten TUIN ERVE en verdere Aanhoofigheden staande en gelegen in de St Anthoniestraat bewoond door Mej de Wed C VERHOEP de Veiliug opMAANDAG den 2 NOVEMBER en de Afslag op MAANDAG den 9 NOVEMBER 1874 des voorraiddags ten 11 uur in het bovengenoemde Koffijhnis Bellevue Te aanvaarden den 2 Januarg 1875 en betaling der Kooppenningen 30 December 1874 Breeder bjj biljetten en informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen CORRESPONDENTIE Tot antwoord aan D es dicae dat de doorhen bedoelda zinsnede m het raadarersUg in ons vorig nr dn moet worden mtgelegd dat met slechts het bezit eener akte den halponderwijrcrs recht geeft op ƒ 50 boren knu tractement maarülleen dnn wanneer bij in t vak b die akte genoemd onderwijs geeft Dn RkDACTiE ui t g cd om hftt op je begrooting te brengen de heer NTessemaker Tnnt rt ot het eene staaB boekery zoo ji dan behoort het eU ook sail de Oemceiite na ïfMcrc discussie sKlt de heer KrBnt nbur toor oin d uitgaven d r hïay te breogpii bp 230 eii bij Je ontvun bten etncn tiieunen post TOtpeii by art 21c a ƒ 130 ujnde de iiitorest van het kapitaa iq Btetumiug gebracht wordt dil aanjjenomrn met 9 kgen 7 st Duarop ordt folgnr 119 121 oedgekeord Volgo U Bdooiiing ran den apotheker enz de heer laijteo fiiidt dat deze bcxoldiging cl Jaag w cii hielt voor het tracteiucut op y 1200 te brengen niit d Iru HücIoIs had Daarop ordt ovtigfjtnan tot de b baiule ng der inkomsten De heer nn fstrnnien bttiftirt ook uu weder e e iiJs vroeger Je 6Ü opnuten op de bwitdbom der belaatirguphut peiauitiel Is ijhdL one 7lij grbjikkige bilastiag spr eiischte liever den boofd eiishg mtt dut cijfer te Terho i D Daar dit met 1 ndersleaud werd kon btl geen punt van btthaudtling uit De lerdcï e bt hnndtlmg der begrootiBg werd daarop aaiigeliouden t t dut er eene bt slissiug ruil zgn genomen m hetvoorstelLu u ten aartoe deu tolgendea dag euie vogadiui werd gchonJen j VERGADERING van DINSDAG d£5 nanii l la teu 2 ure Tegenwo ïrdig de hh rao Hergen IJïemloorn voori inily Hemy Lnylen Princp van Vrevniingen Maller DroogJerver Tbn Mraaten i ost Drost Missemakur Hoi eiiboom eii Stinver Da voorz 9ttlt voor tot de mmiirg orer te gaan over eet voorsU l van deo heer Luijien waarover de stcinincii jn do voiige ïiitiug sl kttu J uarop werd het voorstel met 7 tegen at verworpTH Alsnn werd de bcgrootmg in ontrangst en nitgaaf net a g fpmmen vastgesteld op 215490 53 De foor Blelt voor oiu het deu vorigen dag ingekomen udrcs vuil i Jiin n tiu iiiffle in behandeling te Deiuen omdat de gt1i enhiid tol bonwen nu irog geschikt is en andcra et aatisliniide interseiïocn nog a ojrantbood koode geren Ift strekt om 16 rent grond achter de Houtmnnsgnicht tegen i 25 per cent of e staao dit wordt algemeen goedgekeard Na machtiging zonder resaiQptia eindigt de vergadering i A R K T B ER I C bTt n7 Gouda 3il Oct I older Tarwe puike V 6U a 10 26 Mindere 8 76 8 25 Hojfge puike ƒ 8 i 825 Mindere ƒ 7 26 a ƒ 7 76 Voer 6 60 a 7 Gc st puike ƒ 7 75 a 8 2S Mindere 7 n 7 60 Ilafer iware ƒ 5 80 a 26 Lint 4 75 f a 25 Ilennepsaad ƒ 7 60 1 vpfmnrkt raet goede aiinvocr de liandet in olie soottt ii iets luf i er uitgenomen urnsknlferen tra ij te erkoopen Telle schapen vlug varkens ge cliikt voor Londen u 20 s 22 centa per half ki o jaajtere varkens en biggen met groote aanroer de lundel Ira i Kii 8 Aangevoerd 75 partijea prijzeu an ƒ 28 8 32 Goeboter 1 60 a 1 60 Weiboter 1 20 a l SO I I 1 Burgerlijke Stand OfbobkNi S5 Oct MuniHe Dirkje oudere W v n Vlasrdingeii en A £ Ui et r 26 Klaasje Johanna ouders 1 Eurg en H Hatsen 27 Carolio Sina ouder M i van Zulpben en S J van I eent OvmitniN 27 Ocl J T Hectmao 7 j 8 b 28 M P Bifdeman 1 m 29 L Begeer 48 J GïHliHD 28 Oct M vao fieuzeVom en M M von Waas J Borsten J Verhij B Ap eldoorn en A S W HoolT D de Jong en C Knnat A DVERTE NTIËW Heden overleed ons eenigst kind L WELSCHEN Gouda 29 Oct 1874 a E WELSOHEN RoZESTBATEN Op heden overleed miJn geliefde Echtgenoot LEENÜERT BEGEER Hz in den ouderdom van mim 48 jaren in leven mr Timmerman Gouda Wed L BEGËEB 29 October 1874 geb de Jong Voor ecne LÊVENSVERZÏKERÏNfrmAÏ SCHAPPIJ die ook polissen van Verzekering tegen ongelukken op reizen uitgeeft worden in nog eenige plaatsen van Znid Halland Agenten gevraagd Adres franco onder letter E te Rotterdam ter Uttudelsdrakkeri J W V LEENHOFF ZOON Goida Druk tbb A Bnakaua 1874 Zowlag t NovomlKr GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlenlieblad voor Gouda en öiaslrclien als de teaarheid te eerbiedigen verklaren openIgk dat onze neutrale school getoetet aan de leerstelsels van dat kerkgenootschap behoort te worden afgekeurd Leden eener andere gezindte vormen eene staatkundige vereeniging die als anti schoolwetverbond in onze regeer nnslichamen wil brengen hare m verwanten die de neutrale volksschool wil afbreken juist omdat zg is de hoeksteen van het volksonderwgs Allen begrgpen de waarheid dat de toekomst behoort aan die richting welke de opvoeding van het opkomend geslacht in handen heeft Zouden dan de vrijzinnigen alléén haar gewicht miskennen Laakbare zwakheid of roekelooze laatdunkendheid zou het wezen indien zij zich onttrokken aan de roeping ouze volksschool als een der krachtigste factoren voorde voortdarende ontwikkeling der natie te beschermen tegen de stelselmatige aanvallen waaraan zg van de zijde der kerkelgke partgen is blootgesteld Zg moeten gevoelen dat het recht van bestaan hunner richting met de ernstige uitvoering dezer taak noodzakelijk samenhangt Maar zg kunnen zich niet vergenoegen met eene Vereeniging die alleen optreedt om te behouden het 18 bun niet voldoende het bestaande te handhaven Neen wie begrijpt wat de volksschool kan zgn voor ons volk die wil ook dat z zoo veel mogelijk beantwoorde aan hare roeping Met dubbelen nadruk stelt bgdieneiwb mei het oog op de grootsch maar zware taak dte het thans opkomand sealaoht te wachten staat De deelneming va 1 net geheele volk aan het staatkundig leven in zgn ganschen omvang moet worden voorbereid De arbeidende klasse moet in staat worden gesteld deu economischen strgd des levens beter te kunnen strgden en tevens weerstand te bieden aan de slechte elementen die èn haar èn de gansche samenleving met klimmend gevaar betjreigen Sociale hervorming zonder schokken moet het wachtwoord worden Dat alles is onbereikbaar zonder verhooging van bet peil der algemeene volksontwikkeling Wie dit verlangt wenscht tevens dat de belemmeringen worden weggenomen welke onder de werking eener gebrekkige wetgeving onze volksschool beletten die vlucht te nemen waartoe zg ill staat zou zijn dat voldoende bezoldigingen worden beschikbaar gesteld opdat bg het groote arbeidsveld het niet aan de noodige arbeiders ontbreke dat de staat die de opleiding voor een aantal speciale vakken beschouwt als eene zaak van openbaar nut ook de opleiding tot den onderwgzersstand ter harte neme met den ernst dien het belang van het onderwerp verdient Die wenscht eindelgk dat nadrukkelijk de vraag worde over vogen of de staat niet geroepen is om het dwingt ze om in te gaan toe te passen op die vele ouders die hunne kinderen de gelegenheid onthouden door het genieten van voldoend onderwgs zich te bekwamen tot den strjjd des levens De Vereeniging Volksonderwgs wenscht alzoo ook op politiek gebied haren invloed te laten gelden opdat in dien geest de openbare school iu Nederland worde gehandhaafd niet alleen maar verbeterd tevens Zg wenscht zooveel mogelijk op alle plaatsen het vereenigingspunt te zijn van hen wier leuze is tioor de openbare school en de openbare scltool vooruit In het bgzonder daar waar die school wordt aangevallen wenscht zg de banier waarin die leuze geschreven staat omhoog te heffen en de krachten der voorstanders van het Volksonderïvijs te vereenigen tot verdediging van hetgeen hun dierbaar ia Bg dit streven rekent zg op de sympathie van het Nederlandsche volk Is het werkelijk waar wat steeds is beweerd dat de Alle voor de Redactie dezer Courant bestemde stukken en brieven moet men onder adres aan de redactie inaendea bij den uitgever A BRINKMAN Lange Tiendeweg D N 60 Het hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland beeft het volgende manifest aan bet Nederlandsche volk uitgegeven Uit hoofde het belang der zaak plaatsen wg het op deze in het oog loopende plaata Aan het Nederlandsche volk De Vereeniging tot bevordering van het Volksooderwys in Nederland heeft in hare algemeene vjBrguderiqg gehouden te Amsterdam deu 13 Juni tl eene beslissing genomen waardoor het gegronde vooruitzicht geboren is dat die Vereeniging nog meer dan vroegerznl wordeneene uattonale kracht tot handhaving der volksschooL Zy b loot toen op voorstel van het Hoofdbestuur door aaivuiling van een barer wetsartikulen onder de vermelding der middelen die zj tot bevordering van het door haar beoogde doel wenscht te h zigeu ook op to nemen het bespreken van politieke kwestiën die raet het onderwys in verband staan en het invloed uitoefenen op de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal de provinciale Staten en den Gemeeuternad 1 Oe strekking dezer wetsveraadcring was dat Vureeniging da kiaobt waan r ijj te be schikken heeft hetzij als geheel hetzg plaatse Igk in deu knng barer afdeelingeo daar waar zulks geraden schynt ook wenscht te benuttigen op staatkundig gebied dat zg zich bet recht voorbehondt die kracht ook te Uten gelden wanneer bji verkiezingen voor leden der gemeentelijke gewestelijke of landsvertegenwoordiging het kiezerspersoneel wordt geroepen tot eené keuze waarbü ook de belangen van bet volksonderwga in hooge mate betrokken kunnen z jn Uet Hootdbestuur der Vereeniging acht zich geroepen aan dit besluit niet slechts de meest mogelijke openbaarheid te geven maar Mk de algemeene aandacht te vestigen op den belangrijken invloed dien het kan uitoefenen p de besUssing van den strijd die in onze dagen vóór en tegen de volksschool wordt gestreden De teekenen des tgds toch zgn van ernstigen aard Immers wie kan de oogen sluiten voor iet leit jlat de tegenstelling steeds scherper wordt tusschen hen voor wie de school lu de eerste plaats moet z n h t werktuig tot aankweeking van bepaalde kerkelijke begrippen en hen die onze volksschool liefhebben juist omdat zg is bet neutrale gebied waar bet verstand der kini ren wordt ontwikkeld bun hart wordt r ormd terwgl de verkondiging van die dogma s elk banner van zgn standpunt voor waarheid op godsdienstig gebied meent te moeten houden buitengesloten en aan de bijzondere kerkgenootschappen overgelaten is Wie zou durven loochenen dat bjj dien strgd juist diezelfde volksschool het terrein wordt dat elke der strgdende partgen op de tegenpartg tracht te veroveren of wel tegen hare aanvallen te verdedigen De voorstanders van de openbare en neutrale school gouden eene struisvogel poUtiek volgen indien zg zich verbloemden dat het streven der kerkelgke partijen in ons vaderland is die school te ondermijnen en daarvoor in de plaats te stellen inrichtingen staande onder voogdg van bepaalde gezindten en dienstbaar gemaakt aan hetgeen deze in Irtin uitsluitend eigenbelang wenschelgk achten Hooggeplaatste geestelijken van een kerkgenootschap welks loden gewoon zgn het oordeel hunner priesters