Goudsche Courant, zondag 1 november 1874

v a dat bericht tal Boetca dieoen oa eea nieuwe verKlaring te geren an de werkelooaheid fan de rioot Intttsaefaen kost de oorlog elke aaand miniiteus 15 nullioen realen aan bet land en wanhopige toeren wordrn rerrjcht om de chMlist tettens weder te Tillen Dun Alfonao beefl iog niet hot land van zya beldrndadea verlaten h werd door de tqnen verwacht te Seo de LfrgeÜ Dorregaiay heeft volgen dea ooireapondeat v de d ieHieHce de Buskitche provinciën nog oirt erliten Nut Cyba zyu weder vertterkingeu geioudeu De Itahaansche bladen hebben bet in den laaleten l d eer druk met den materieeleu toeatand van tiaribalili welke U Rone caudidaat is gesteld voor hetiidaaatscbap der kamer cu die caudidatuur heeft aangenomen Dit echter heeft geene aanleiding gegeven tot de polemiek ia de bladen Baar wel een bericht in de Kew Yurksche friitiM volgeut hetwelk de k aiteoasr van Csfrera geldelijke hulp van ayn Amerikaanscbe vrieüdeu heeft aangenomen OU tioheeuige noodiakelijke uiken te kunnen aanschaffen Se Tribtmé doet dit bericht verfe eld gaan van eeuige oherpe opmerkiugcU over de elndaiiktiaarheid der Iialianen je ena den mab aan wieu h t land tooveelte danken heeft De Italiaauiche organen merkeu in antuoord hierop aan dat sedert 1860 alle aanbiedingen der rcfieeri ig door Garibaldi lijn afgeweten doch uicttegenstaaiido die weigeringen meeuen zy dal het parlement iicb de uak moet aantrekken euecue beslissing moet nemen waardoor de schuld van het landjegenaden groctefi vaderlander worde gekweten Wellicht lal Garibaldi als de vertegenwoordigingder verplichtingen die de natie aan hem heeft erkent et eeue regtliug hurerzijils liever genoegen nemen I ll 11 1 i I I I II BINNENLAWP M l J i W M Gouda 31 Octobek Gisteren Irerden te s Uage vow de akte in de handwerken 14 oandidateu geëxamineerd waarvan 2 werden afgewezen eu 12 torgelaten Onder die laatsten komen vuor mrj W Kromhout voor bandw van nut en smaak en mej T Engelbregt voor handw van smaak beide alhier In d zitting der Arr Beohtbank te Rotterdam van Donderdag stond o a tereoht t L i G beschuldigd van ontduikiag der gcmeeatebelasting U Gouda Ëiscb 2 boeten van 6 of 2 dagen ger voor iedere boete Over 8 dage n uitspraak Terwijl wy oor eenige dagen met leedweuo zagen dat de zes tooneelvoorstellingen in f Kunstmin door de Amsterdamsche vereenigde tooueelisten geen dooritaug zullen hebben hebben wy daarentegen met genoegen vernomen dat de kans om gedurende het aanstaande aei oeu alhier goede taooeclvooratellingen te genieten nog niet geheel verdwenen ia Vrydag a at althans zal in Nnt en Vermaak by genoegzame deeliuiBC het Rottfrdimsohe gezelschap der bh Lcgiaa au Zuyieo en l£i8pds optreden Na ai hetgeen er ook in onze gemeente apro ea ia over de hocKe vleeschprijzen wordt hét inderdaad tijd dat er eeut jetandtld wordt Tot ons genoegen ontvingen wy dïu Ook bet in dit ur voorkomende ingezonden tukje Maarop wy de aandacht onicr le ra lestigen Door de heeren Drot o gebr Ticleman te Leides T P Viruly en Co te Oouda Sehuuriiiao en Co Ie Utreefat eu Sanders en ü5 te leiden allen zeepbbriekaofen is ederoat aan den Minister van Finanlien en aan de Tweede Kamer een adres gerioht om op qftcia liMg taa Sta zup accgiu aan te j fJ Op de 2d najaars veeaarkt ta Stolwyk werden tot stuks vee aaogevoertl De fcaadel was flauw De pryzan der vaar en malkkoeini waren van 110 tot ƒ 220 die der kolrerea van 20 tot A De eerste vergadering d r vereeoiging Volksvoor drachten te Bcrkenwpiide erd Donderdag gehouden Ata spreker trad of de bear 1 Quiot vin Stolwyk dia op mctsterlyke vqce voordroeg Uyn Broertje van Uaverachmidt Ook anna bgdrage ais die van de heeren W Quint r d Stureo Blok en da Zoa r letssbaften veel geaoagen Door stemgerechtigde iggaiaoden van den Een dvaehtspoidar h Zeveshuiteo werd giitaren tot heem laad verkoieu da heer Jh Doglerom eu talks io plaats van den onlangs tot dykgraaf benoemden heemraad de heer E Joogeneal De telegraaf kantoren op de atatioos der Bqnapoor egmaatscbappij s n gedureade dan iriiiter4ien t open als volgt Abcoude en 7 are vobrm tot ï i nam Driebergen van 7 ure voorm tot B ure nam Ede Maaribergenen Veenendaal van Pj tue voorm lot 9 ure nam tGooda aGraveuhage eu Voorburg van B j urevoorm tot lU 4 nre nam Uarmeleu van ure voorm tot 91 nam Nieuwerkerk en Rotterdam van 6V4 ure voorm tot 10 a ure nam Oudewater en Woerden van 7 nre voorm tot 9 ure n m Utrecht van 6 ure voorm tot lO a ure nam Weslerra 9t van e ure voorm tot 10 ure nam Zegwaard van 6 voorm tot 10 ure nam Zeveuaar van 6 ure voorm lot lO j ure nam St ct Men schryfi uit Vlaardingen van 28 dezer De vreej dat de storm in de jongst verloopen week voor de reederyen groot nadeel zou hebben veroortaakt heeft tioh maar al te zeer bevestigd Niet minder toob dan twaalf loggerschepen van veisobiliende reederyen zoo hier als te Maassluis zyn met belangryke schade aan vischtuig of algeheel verlies der vloot uit zee teruggekomen met luttel vaagst Behalve dus hel geringe provenu dat de vitscbcry op levenje moet men zich nog die enorme verliezen getroosten waarmede eenige duizenden guldens gemoeid tya De gemeenteraad te s Hage h ert bij de voortzetting van de beraadslaging over de gemeentebegrootiug de kosten foot buitengewone werken vastgesteld op 202 250 die door eene leaning zullen wonleu gedekt De kosten van overneming der gasfabriek zyu door deu raad tastgesteld op ƒ M 7 500 I Mr H van der Hoeven te Brielle stelt bij ingez stuk in de N B Ct aan zyne landgenooteu voor van alle zijden adressen van adhaeaie aan het voor Btelvan Ëuk Bredins waaraan wy onlangs een artikel wydden by de ie kamer in ta dienen Te Dordrecht warden reeds pogingen daartoe ia bet werk gesteld De Synode der Christelijk Geref Kerk zal op den eersten DinsÜag der maand Juni van 187B te sHerlogeuboseh geopend worden Door de prov besturen der Ned herr kerk is ook afgestemd de door de synode voorgestelde verandering van art 23 van bel alg reglement inhoudende dat da gemeenteleden de ouderlingen en diakenen rechtstreeks zonden benoemen en deze weder de prediMnten beroepen De kiescoilegién zouden daardoor wegvallen doch tegelijk zou hot coöptatiestelsel ophouden en overal a k uze der kerkeraadsl$den direct door stemgerechtigde nunalidmateo geschieden De vergadering der Ned Hervormde predikantenvereeniging die Woensdag te Utrecht gehouden werd was talrijker dan ooit b ochi Er waren 160 laden tegenwoordig in betrekking tot de quaeatie vau beheer woa het eenparig gevoelen dat de Synode wel bevoegd ia de regelen van t toezicht daarop te ontwerpen maar niet definitief aan te aemen zon er toestemming van de stcmgerecbtigde leden in elke gemeente Dit besluit der vergadering juister geformuleerd zal met de gronden waarop bet rost spoedig publiek gemaakt worden Ta liecitwen bad eergisteren de pleobt e oothailing plaats van bet monument ter herinnering aan den wateranood van 1861 De beer V de Jong hoofdi onderwijzer aldaar en de beer J Ribbius uit Xiel voerden doarby het wo d In eene te Amsterdam gehouden vergadering der maataehappy voor den Werkenden Stand heelt de beer e H Witkamp melding gemaakt van Amsterdams aanslaande zesde eeuwfeest Den 27sleu October 1875 zal het zeshonderd jaar geleden zijn dat Floris da Vyfde den Amsterdammers tol vrijheid verhsende voor de goederen welks ty door zyu reehUgcbied zouden voeren De giltbrief in het Latijn gesteld waarbij bun dat belaugryk vao recht geschonken werd is het oudste liekende stuk betrekkeiuk de stad en bevindt zich nog beden ten dage in vrij gaven toestand in de ijzeren kapel der Oude kerk Speker noemde dit stuk den hueksteen van de handeltgrootbeid van Amsterdam Het verheugde hem dan ook te kunnen medcdeelen dat weldra van eenige medeburgers de oproeping zou tlitgsaa tot veischiMende vereeni ingen eu tot alle utadgenooten om de plechtige herdenking te helpeu voorbereiden Een wetsontwerp tot voorziening tegen hondsdolheid is door de regeering ingediend Met berust boofdzakelyk op de volgeode begiuislen 1 Verplichting om alle bonden van een balsband te voorzien waarop de naam der eigenaars vermeld staat 2 Het strafbau steUen van het plagen af miabandelen vau bonden S De bepaling dat bij htt voorkomen van hon dadolheid of aia er gegrond vermoeden van hondsdolheid beslaat in de geheels provincie geen bonden op den pubiieken weg mogen TcracbyucD zonder gedorëode miustens 60 dagen van een doelmatigen muilkorf te zijn voorzien 4 Afmaking van dolle of vau dolheid verdachte diereu by wyze van poiitie maatregel De geneeskundige inspecteurs hebben in overleg met de districtsveeartsen den wenscb uitgesproken dat de regeling van dit onderwerp internationaal zy en ds bargemecsten van grensgemeenten over eu wéér elkander mededeeliiig doen van het voorkomen van boodsdolheid in hun gemeente Te Gendringen ia eergisteren omstreeks half een nar s namiddags de synagoge met bet belendende schoolgebouw en Woonhuis een prooi der vlsmmeu geworden de oorzaak is onbekend Te Munsterdam in het land van het Veemgerieht beeft zlob sedert korten tyd weder een geheime recht bank gevormd wier vonnissen voor de betrokkenpartyen zeer bedenkelijke gevolgen hebben Deze geheime rechtbank bestaat uit scheikundigen Zij does bier per llescb en per glas halen nu in bet eeue dau in bat andere bierhuis annlyseereu de vloeistof eu brengen de resultaten van dit onderzoek ter opeabare kennis Die resultaten zyu zeer treurig ket blijkt dat er in de gansche stad slechts zeer weinige lokalen worden gevonden alwaar men bier scboukt dat voor de gezondheid van deu outtsumeot niet sakadeli k is De beer E F Philips te Michigan keef zija vrijen tijd op zeer nuttige wyie besteed Het is hem gelukt 6115 woorden opeen briefkaart te aeiirijven d i zooveel als drie zeer compres gedrakte kolommen van een groot dagblad ziaden vullea Mat een ve groutglas is de briefkaart teer wd te lezen De heelr Philips is een groot man Een moeder uit den boerenstand schreef onlangs opeen morgen dat tij haar kind tefauia wildebouileo aan den onderwijzer het volgende brierje meester zijt zoo goed en laat kundirtjéa van de morge is tuis as te blief want we hebbe bei zoo druk rijmoet aardappel schelle tiet ze van de morge is dear da vingers komt er maar isJioAij voor drinken met koek Vervolg TauF de rede gehouden door den beer Ooada op de laatste vergadering der af deeling MQouda van bet BChoolvarbond Een schoone doch uiterst moeiiyke task voor waar die het sohoölrerhond op zich genomen heeft Of hetzya doel voUoueii bereiken zal Velen twiflelea er aan en daaronder oCk de oudergeteekendc Zoolange de meest intloedryke oorzaken niet weggenomen zijn zoolang de toestand vsu een aantal leden van de arbeidersklaasc niet beter wordt zoodat zij de verdiensten buuaer kinderen kunnen ontbeieu zoolang de overtuiging dal bet onderwijs ook vour den armaten onmisbaar is niet meer algemeen 11 doorgedrongen zoolang de ouversohillighiéid eu de hebzucht van vele ouders niet verdwenen zijn tal het i cl tot de onmogelijkheden Wijven behaoren het echoolreizuim voor goed te doen verdwijnen Maar d t mag geen reden zijn dat wy de zaak opgeven Al il een ideaal voor ons meaichen oobereikbiar moeten wy daarom niet traekten het tamel mtgiiijk ttoiij te iDDBsnP Wij doen kat iameri in andet opaioktca ook Iedereen weat dat ket oni ooaogdljk ii kier op aarde ooit de volmaaktheid te bereiken maar toch streeft ieder rechtgeaard menscb er naar zoo volmaakt mogelijk te worden Zoo moeteu wij ook doW tea opzichte van bet tchoolrerzuim En dat de pogingen van ket sehoolverbónd niet geheel en al vruckteloos zijn blijkt genoegzaam uit de verslagen vau het boofdhestour en van de afdeetingen en uit de berichten die van tijd tot lijd door de nieuwsbladen tot ons gebracht warden Uit verscheidene plaatsen lezen wij dat ket scboolverzgim sedert de oprichting van het verbond aanmerkelijk verminderd is Ook zelbi in ouia gemeente wii vooral in den aeriten lijd van ket beataan der afd verbetering wiar te nemen eu waarsokyblijk zouden de vruchten talrijker geweest zijn indien deafd door eene bij zonden omitandigkeid niet belet ware geworden hare bemoeiingen voort te zetten Het bleek nl dat de aokool dis uit den aard van de zaak den groottten toevloed kreeg ta klein waa om nog meer kinderen op ta nemen zcodat de afd genoodzaakt was in dit opzicht hare werkzaamheden voorloopig te staken Toen bet gemeentebestuur tot de overtuiging kwam dat er gebrek aan ruimte was om al de kinderen is plaatsen werden er middelen beraamd om daarin op da beste wijze te voorziea en bet gevolg was dat de nieuwe school tia de Nieuwe haven gebouwd werd Dit feit eu de omstandigheid dat die aieuwa school io de meeste opzichten aan de eiichen dei tijdi voldoet bewyten dunkt mij duidelijk dat oai gemeentebestuur niet on iieigd is in de behoeflea van het onderwijs te voorzien als bet daarvan overtoigd is Wanneer oi die 2 arueoiobool binoca kort geopend wordt zal er voldoende ruimte zijn om tlle kiudeceii uit deze gemeente te plaatsen zuodat de werkKoamhedeu der afd van het schoolrerband dis teu doel hebbeu de uiet sckaalga inde kiudt reo aan te moedigen de school te bezoeken weder hervat kannen warden ToL mijn leedwezen kan ik U op dit cogrnblit het juiste getal daarvan nog uiet noemen Ik ben er in den korten tijd dien ik bod om mij vour deze gelegenheid voor te bereiden uiet i kunnen slagen het juiste getal te weten te komen Toen de aid opgericht werd bedroeg het 245 en nu schat ik het op ± I7 Zoo ooit dan is nu de gelegenheid gunstig om onvcrscliillige of onwillige ouders tut de overtuiging te brengen dal de meer beschaafden en ontwikkelden en de meer gegoeden in de gemeente het beste mei de kinderen der armen voor hebben en dat dezen het nu geheel aan zichzelven te wijlen zullen hebben sla hunne kinderen iu onwetendheid opgroeien eu bun gebeele leven dom blijven iets wat bij den vportdurendeo vooruitgang der maatschappij hoe langer hoe meer zal blykeo een ongeluk te zijn Voor deze werkzaamheden heeft bet bestuar der afd evenwel da krachtige medewerking der leden noodig ea kat is daarom dat ik bij deze gelegenheid namaaa ket bestuur aan beroep doe op de belangstclliug van alle leder der afd Gouda Ofschoon bet eeo voomaam vereischte is dat de afd over eene raime kaa te beschikken hebbe zoo is het teek niet genoeg dat da leden zich oilaluilend bepalen tot ket voldoen van kunne jaarlyksehe contributie Art 2 van het Alg Regl zegt Taetreding tot ket verbond sluit in dal men de verplichting op zich neemt perioonlyk en in ei en kring te zullen medewerken om de bedoelingen van bel verbond te helpeu bereiken Ik neem de vrijheid de leden aau deze bepaling te beriuneren aii ze uit te noodigen ui eigen kriug te trachten ket leden lal te doen vermeerderen niet alleen maar ook bau invloed te gebruiken op die ouilen die nog niet aan buune rerpiicbtiiigen jegens hunne kinderen voldoen Mij dunkt als ieder vsn de ruim 200 leden van onte aid bet tijne daartoe bijdraagt kan het niet andeia of kat getal kinderen dat Ibans nog geen onderwijs geniet zal aanmerkelijk minder worden Men behoeft waarlijk niet zoo heel ver iu l rekenen gevorderd te zijn om te begrijpen dat bet totale aohoolverzuim apuedig geheel erdwenen zou tgu als ieder lid sleclita een kind tot het schoolgaan kon brengen Om evenwel volgens een vost plan en dairdoor et meer hoop op een goeden uitshig Is werk ta gaan beeft bet beatuur besloten nogmaals die oudere te bezoeken waar men weet dat kinderen tijn dia nog niet sohoolgaan zooals reeds meermalen geschied is Het beatuur twijfelt niet of de heeren die baleefdeluk uitgeaoodigd zullen vorden oa ds bestmriIsden daarin behulpzaam la zijn lallen liob ilaaraan niet ooltrekken en ket koestert de hoop dat door deze p iogen nog wel eeniga zieltjes Ie wionen zullen tijn te meer daar de et op deu arbeid van kinderen oi s hierin raeds eenigszins te hulp komt en tenmjnste aan kindereu beneden de 10 jaar het werken in fabrieken verbiedt Tot nogtoe hebben wy alleen onze aandacht bepaald bjj het zoogenaamd volstrekte schoolverzuim Hst komt echter nog in een anderen vorm voor waaraan men gewoonlyk den naam geeft van betrekktVyk schoolvsrzuim Is het eente eene zaak die veel kwaad atielit en die zoo krachtig mogelyk moet worden tagangegaan het laatste is di niet minder ja in zeker opzicht is het nog erger omdat de oadeeïige gevolgen daarvan zich niet alleen bepalen tot hen die er zich aan schuldig maken maar zich ook uitstrek ken tot degenen die zeer getrouw de school beioeken n er dus hoegenaamd geen schuld aan hebben Iedereen die eenigszins bekend is mot den tegenwoordigen gang tan het qnderwijs Iran wel nagaan hoe belemmerend ket moet wecken als van daag deze morgen die en overmorgen weder een paar andere leerlingen alwezig zijn Als dit ket geval is kan er onmogelijk sprake zijn van een geregelden cursus en van goed klassikaal onderwijs Het vereisoht vsn een hoofdonderwijzer eener talrgke school heel wat studie en nauwgezette ovorwsgini bij het groote aantal leervakken den beperkten tijd eu de overgroote klasaen voOr een janr of een l alf jaar een gued leerplan voor de gebeele school nat U stellen 1 dit geschied dan werkt ieder hulponderwijter frregeld volgen dat plan besteedt wekelijks zooveel tijd aan ieder leervak als daarvoor be lemd is en tracht zooveel mcgelyk in den bepaalden tyd de leerlingen tot de vereitcbte hoogte te brengen Wat kij een volgenden keer behandelt is een voortzctiing ran wat hij den vorigen keer onderwezen beeft t Geheel is te vergelijken met een keten waarvande afzondsriijks lessen de schalmen zijn Nu is hot duidelijk dat de keten verbroken is zoodra er een ohalm ait gem iat wordt Gebeurt dit nu zooals ik straks zcide van daag met Jan morgen met Piet en overmorgen met Mina en Keetje dan is het onmogelyk voor deu ouderwijzer geregeld door te gaan en de gevolgen daarvan ondervinden ook zij die nooit wegblijven Het is op dit soort vsn soboolverzuim dat ik ook even nwe aandacht weusch te vestigen en waartegen ik ook de hulp vm het schoolvef nd nuttig acht Oük iu onze gemeente altbaiis in de school waarvan ik de eer heb buofdomlerwijzcr te zijn en ala ik wel ingelicht beo ook in andere scholen waar kinderen van meer gegoede ouders schoolgaan komt het tcboolveruim ook in deieu vorm in uiet geringe mate voor Er gaat geeB enkele dag in een geheel jaar voorbij dat a le leerlingen present zijn d o nog niet eens gerekend degenen die door ziekte of andere dringende omstandigheden bepaakl verbinJerd zijn En doet men onderzoek naar de redenen dan hoort men allerlei onbeteekeneude oorzaken opgeven Ik zou te wydloopig wordio en te vod vau uwe belangstelling vergen ais ik in byzondcrbedon wilde treden maar als gij enkele staaltjes boordet zoudt gij het met mij belachelyk en tegelijk bedroevend vinden In verreweg de meeste gevallen is bet door gebrek aan belangstelling ouverscbilligbeid en geringschatting vau het onderwijs vaiy d tijde der ouden Ook het belaug van werkbazen of andere personen dis schoolgaande kinderen buiten de gewone schooluren in dienst hebben komt bierbij nog al eens in hel spel Het is geen zeldzaamheid als een jongen mij ten aulwoord geelt wanneer ik beu vraag waarom bij den vorigen dag niet school geweest is Meester yo baas heeft mij te laat heen laten guan of ik mocht niet weg van myii baas of wal ook al meer dan eena voorgekomen is ik moest met ray n baas mee uit de stad £ n a s men dan toevallig té weten koost dat zoo n baas of heer oog al lid van t schoolverboud is wordt de zaak nog bedenkelijker Verschillende pogingen zijn reeds aangewend om te befroevon of hierin geen verandering ie brengen is doch tot heden mucbteu zij uiet eel baten Wat ten opzichte van dit schoolverzuim niet onopgemerkt mag blijven is dit dat het tot de uittooderingen behoort wanneer leerluigen uit tegenzin in het leeren de school verzuimen althans onder de graateren Bij de kleiaered komt het nog wel eens vooi dat zij de voorkeur geren aan het lerblijf op da straat boven dat in de school Trouwens bet betrakkelyk soboolverzuim is ver t geheel veel erger bü de jongste leer mgen dsiT bij de oudsten Om u èeuig denkbeeld Ce getob Van het betrekkelijk school verzuim keb ik hierbij gevoegd eu globale opgaaf daarvan in het 3e kwartaal van 1874 tjlaat van ket beinkkelijk achoolveiznim in ket 9c kvartaat 1874 d 1 in de maaudeu Juli Augostw eu September waarin 122 tcbooltijdeu waren Laagste afd 1U5 kinderen 17 kinderen geen enkel willekoi rig verzuim 26 meerdau 10 m 9 20 i 4 f u i t t dus meer dan de helft Een der middel afdeelingeu 90 kinderen 21 kinderen geen enkel willekeurig lerzuim 18 t meer dan 10 a jr e 4 I 1 iO waarvan 1 26 maal een 27 maal een 40 maal en een zelfs 73 aaal Hoogste afd 58 kinderen 86 geen enkel willekeurig verzuia 2 mcar dan 10 a ir Slot rolgt INGEZONDEN Er is in den Isattlen tijd veel gesproken en ge chreven over de vleeschprijzen het publiek zegt wy betalen te reel de slachters antwoorden wij kunnen voor lager prijs niet leveren Intusschen tiet de ileeschverbruiker onwillekeurig naast zijn vleeschschotel ds gestalte van zyta leverancier vcrryzon juitt niet io de liefelijkste gedaante De burger en de ambtenaar gaan mopperende en morrende den vleescbwiokel voorby by zich zelve overwegeikde hoeveel nog wel by gering verbruik voor dit artikel wordt betaald De vrouw van den ambacbisman die alleen des Zaterdags zich van een weinig inferieur vleesoh voorziet om toch ook dea Zondags eens vleesoh te proeven zegt zuchtende wat een beetje vleeach toch en dat voor zooveel geld Voorzeker die toestand is zeer onaangenaam zoowel voor vleeschverkoopers als voor vleeschviirbruikeri doch aan wien de sch uld Is het waarheid dat onze slachters zich met een matige winst vergenoegen dan worden tij onverdiend veroordeeld nemen uj daartottgen bulensporige winsten om zich iu korten tifd ten kotten huneer medeburgers ryk te werken dan ware het te weuscben dat hieraan spoedig een einde kwam Niet om winsten te behalen maar alleen in het publiek belang en om tot d c wetenschap te geraken wie in dezen strijd geiyk heeft of de slachters of het publiek ksbbeli wij het volgende plan bedacht waarvoor wij de medewerking van onze medeburgers inroepen Wy zullen ons aanschaffen twee stuks puike runderen eu die door een bekwaam vleescbbouwer doen jachten en onder ons opzicht en strenge controle doen veikoopen cm zoodoende te kunnen bcaordeelen of werkelyk zulke kulotsais wintten met den vleeschverkoop zijn te behalen zoo ja dnii prate men i ict meer maar handele zoo neen dan onilerwerpe uicn zich aan bet onvermijdelijke en trekku geheel of geUeeilelijk den vleesijhtand nit Ziedaar geachte medebargers ons plan wij hopen op uive medewerking die lust beeft noodigen wij uit om ons behulpzaam te zijn in het houden faa ti ezicbt en controle Na den afloop zullen wij von de gebeele affaire in een daartoe Ie beleirgen vergadering de rekening blootleggen zyn er winsten behaald dan tullen die door de vergadering voor een of ander liefiladit doel worden bestemd en daarna zullen wij onze taak voor volbracht houden het verdere aan bekwamer handen overlatende Tyd en plaala waar de verkoop van het vleesck zal geschieden zal nader in dit blad worden bekend gemaakt Belangstellenden die ons aet kunne knip of inlichtingen willen ter zijde stain znlltn ons en nog meer ket publiek een dienst bewijzen C KLOP M SPEUIJT Jz Laatste Berichten Wtirzborg so Octobar De rechtbank keeil Kulluann veroordeeld tot tuchtbuisstraf voor den tijd van veertien jaren benevens verlies vau de burgerlijke eer en plaatsing ouder politietoezicht voor den tijd van tien jaren I 1 BgMB I I 1 I eBsaaggB t Burgerlijke Stand GaaoskN 28 Oct Eliiabetb ouden C G F TuijacDborg eu A F J CDi Oviauntx 29 Oet W i ie Brnijn 1 il F vla Wilgaa 3 m B J WelMbea 12 w ADVERTENTIÊN EGHT YEREEHÏGiN VAN JAOOBDS Y BEN ELISABETH WIGMAN Nieuwediep 1 November 1874 Voor de vele bewflzen vaa deelneming ondervonden b het overlgden ran ons eenigsi Eind betuigen wg oivsen h rtel ken dauk Joh W W ENSINK F C J WENSINK Gouda 31 Oct 74 SUEBSEK Den 1 Novembjar 1824 trad KAATJE KAHN yt iu dienst van den Heer B M van LEER alhier Vyftig jaren zijn voorbggegaan en zg ia nog bjj die Familie De Heer van LEER diens echtgenoot en anders hoisgenooten zgn ten grave gedaald op een na hebben alle kinderen die zy zag opgroeien aan de hand hnnner echtgenooten het onderlgke huis verlaten maar Kaatje is gebleven en viert aanstaanden Zondag de 50 verjaardag van haar komst in het g zin waar iu men baar niet als Dienstbode behandelt maar als lid der Familie beschoawt en lïien mag er gerust bg voegen eerbiedigt Zulk een langdurig samenzgn strekt evenzeer de meesters als de dienstboden tot eer Is bet waar dat de trouw der dienstboden goede behandeling van den kant der meesters ten gevolge heeft het is evenzeer waar dat de go e behandeling van den kant der meesters trouwe en goede dienstboden kweekt Smids Jongeling GE VfRAAQD tnaschen de 16 en 20 jpar voor VAST WERK bjj J J VAN BEMMEL Mr Smid