Goudsche Courant, woensdag 4 november 1874

Tef iuiiig tot Imii die gratii drakwerk hadden gelevertl tct hen die dli laal aor deze byeen komst kosleloos afstonden ent enx en dnarop besprak hg oa lich eerst om ieder tooals hij zeide goed lo de ooüco tt kunnen zien op et ue Terbereiihcid te hebbru epl iat9t doel en strekking dezer byeenkomst 11 geleidde ons in ge iaehte op een eenzamen weg wnar de kalme stilte en lUst het hart gemoedelijk stcii t tot op eens dat hirt pijnlijk wordt sangedani aoor angstige wanhoopskreten die uit gindïct e ariiciderswuniog roortkomen Onwillekeurig en als au telf begeren wü ons daarheen en ival zien y Een frbuw aan het doodsbed van haren echtgenoot Duch in den gestorvene verliest zij niet alleen een levensgezel wien zg bartelgke liefde toedraagt maar ook laar kostwinner De toekomst is dbuker daar gebrek en komniff knar tegengrgniten en slechts de openban liefdadigheid haar die tut nu toe nooit behoefde te vragen kan helpen Wat is de ooreaak ran dien trearigen toestand f Pat de man bjj tyu leven slechts roor het beden zorgde en iiiet roor de toekomst Kn een dergelgk geval zeide spr staat met op iciizelf ofkomt zcideu roor ueen zeer rele weduwen en talrgke weeten verkeeren in deozelfden toestand diér vrouw en om nu te roorkomen dat iets dergelijks gebeurt met het huisgezin der nog lerende werklieden dient leide pr deze byeeukomst diri de strekking heeft om alle werklieden te oraituigen van het nattige van zich te vereeiiigen en aMas geiameniyk iets te doen wat ieder afzoriderlgk niet vermag Eendracht maakt acht De werklieden aoeten zich verbinden om ieder wekclgks eenige senten b r 10 et af te zonderen en dat geld bij elka r te voegen waardoor bet mogelijk wordt om aan die werklieden ingeral van ziekte of aan hunne nagelaten betrekkingen ingeval van dood wekelgks een vaste som te verzekeren die eenigermate veigocdt bet tgdelgk of voortdurend gemn vau den kostwinner Zoo de werklitdeu slechts willen en waarom zonden tg het met willen F kannen eg dit doel verwezenlijken door b r slechts een paar glazen bier minder te drinken of eenige centen minder aan de jenever weg te werpen Die laatste drank moest echter door dro Siuken werkman niet worden gebruikt eu het ware te wenscben zeide spr dat dien jeiieverdrihkers bg lederen dronk werd toegeroepen daar gaat weder eenig geld weg dat awe kinderen kon voeden ïlene genoemde vereeniging maakt den werkman onafhankelijk en de hulp der patroons bg geval van xiekte of dood omiooëig Ia dit met een schoon doel Want hoe gflikkig het mag genoemd worden weldadige mensehen te vinden die i den nood bgstaan rrg wat beter is het zichzelf te helpen en dit is den vrijen mensoh meer waardig Vrgheid en onaf haokelgkheid is ieders streven moet dit ook zijn van den werkman doeh dit moet grtoand niet op eene wgie ak in Parge door de oommune mannen geschied i want dit wordt door ieder flink man verfoeid maar op eeae wgze als door apr is aangegeven door tieh te vereenigen en de vruoht der spaurzaajnfaeid gezamenlijk te doen beheeren De goede werkman Terdi nt de volste achting de mensch maakt den tand uiet de tand den menieh rn onder voorwaarde dat de werkman zich goed gedraagt is hij rolkomeo gelgk aun anderen en heeft dezelfde rechten Spr gewaagde nog met een woord van lof over de nieuwe wet op den kinderarbeid eo h riep den ouders driugeud toe Zendt de kleinen die nu van e bbrii keii verwijderd z n toeh vooral naar school opdat zij kennis vergaderen d t de eenige weg tot welvaart is Nadat deze preker geèindigd hsd nan de werkman S H van Zaïlelholf voorzitter van de afd Dordrecht trnn den Nedrrl werkliedenbond het woord Hij heette de hgeengekomenen raa harte welkom op dezen eersten Kovemberdag Aangenaam was het hem dat zoorele aan de uitnoodigin hadden gehoor gegeven ee hg hoopte dst deze dag eon uitwerken dat een groot aantal zich tot eene reeds loo veogenoemde rereeoigirig zoude aansloitea Spr deed voorts de trekking ran het werkliedenverbond uitkomen dat nieta gemeen had zooals ommige onknndigen wel eens meenen met de internationale doch dat eenroadig den werkman wilde opheffen ait den dikwijls droevigeo toestand waarin hij verkeerde en hem tot een zekeren trap Tan welvanrt brengen Biet door geweld maar door alle geoorlooMe middelen De toekomst leidc spr iiehaoit aan het opkomende geslacht en daarom moeten vooni de oadere de opvoeding der kleinen ter harte nemen Uitttekeiid noemde spr de nieuwe Wet op init atief van den rolksvertegenwoordiger van Houten in t lereji geroepen en achtte deze zeer in t belang der geherie madisofaappij Spr weeé vervolgene op den groolen staat die aan ons laad grenst op Praisea waar de leer dicht bestaat en hij was van gevoelen dst die ook bier moest worden ingevoerd Nn toch zag men o a het vreemde bedroevende feit dst jp i groireri Hbllsndsche werklieden op Pruitrii $ r trrliit Ljingen werken terwg de Dnitsohe jongens op sohool zaten en na goed onder n ijs de itotterdamsche en Amsterdamsche hindelskintoreo bevolkten en goed salaris genoten l nt muesl oo iiiet zijn op die kantoren macsteu lJ jllniidsciic jougeliiigen geplaatst worden doch eerst mi eeti ii die daartoe bekwaam zyn eu voorzeker de leerpliclit zou iets dergelijks zeer in de hand werkiu Ook deze spr raa lde t ue meile wü kliedeii ten sterkste an zicli te vereenigeii en hij drelile mede hoe het te Dordrecht gegaan wm hoe daar de vereeniging met 40 leden lie oiinen ia 13 weken tgds een batig saldo van 100 in kas had In dezen tgd van vooruitgang moesten overal dergelijke vereenigingen opgericht lig vergeleek den vooruitgang bg een wagen die voortgaat over een weg en hoewel ankele personen beproeven hem tegen te houden toch langzaam maar zeker vordert en zilfs die tegenstander een eind medevoert Help u zelft riep hg den werklieden toe vereeuigt n tot het goede doel reeds door den vorigen spr aangewfzen Mocht dit door velen geschieden voorzeker deze eerste Novemberdag zon een schoonen dag kunnen genoemd worden I Deze spreker werd gevolgd door den werkman J Jansen uit fiotteniam die er in krachtige taal op wees dat het dt plicht van den werkman was niet alleen voer het heden maar ook voor de toekomst te zorgen De werkman moest als t ware zgn leven verzekeren en de gelegenheid daartoe werd hem heden aangeboden De kracht van het kapitaal is groot telde spr een ieder heeft die kracht ondervonden ook de werklieden moeten die kracht gebruiken en door onderlinge samenbrenging van kapitaal kracht uitoefenen Spr verhaalde ran eene vronw in de naburige gemeente Moordrecht die met 3 kinderen aan de armoede was prgs gegeven doordat hare kinderen door da wet op den kinderarbeid van de fabrieken waren verwgderd waar ig tot dusver werkten Met dat voorbeeld nit de naaste omgeving voor oogeo raadde spr dringend aan hen die nog krachtig en gezond waren te zorgen dat hunne vronw hunne kinderen niet iets dergelijks overkwam Patroons en andere weigezinden zullen de pogingen des werkman immers gaarne ondersteunen doeh eerst moet de goede wil van den werkman blijken Wg hebben zeide spr voor eenigen tyd een ana hankelijkheidaftest gevierd welnu de oprichting van de bedoelde vereeniging zon eveneens een ooafhankelgksfeest iruntten genoemd worden Spr gaf den wensch te kennen d t andere steden spoedig de tgding zon worden rrfnomen dat in Gouda eene vereeniging van werklieden bloeide door bet toetreden van vele werklieden en ook van vele patroons Men mocht toch met recht rooronderstellen dat de patroons den Hinken werkman willen helpen in zijp streven tot zelfstandigheid Bestond eenmaal de vereeniging en werkte zg naar wensch dan was geen diaconiehulp meer noodig en huizen w4ar de ouden van dagen geborgen werden zonden eveneens overbodig zgn Doze inriehtiugen toch waren met lolfelyk doel opgericht doch voltreden alleen bij gebrek aan beter Kaïiiit deze spreker geëindigd had werd een korte pauze gehouden Vooraf zeide de voArziiter der vergadering dat er tijdens ie pauze gelegenheid zon zijn bijdragen te geren voor de door deo laatslen spreker bedoelde weduwe te Moordrecht terw jl tevens de Igst der teekeniog voor le ien en voor donateurs rond zouile gaan Na de pauze bleek het dat voor ee rstgenoemd doel 6 60 was bgeengebrachl terwijl 51 der aanwezigen in t geheel waren er 388 personen tegenwoordig zich als lid opgaven en 4 als donateurs Daarop vroeg de Voorzitter of soms deze of gene iets te vragen iets aan te merken of te zeggen had en daar tot bevreemding van het bestuur zooals ZaJelboff eren opmerkte da irg en gevolg aan werd gegeven stelde de voorzitier voor eene voorloopige commissie te benoemen om dan later een detnitief bestuur te benoemen Die commissie is samengesteld en bestaat nit de volgende persjnen i T Idiholz A van der Hoeven i Q van Dam eo J P Waltz terwgl het welwillende aanbod van B W OpgenhaeÉfen om kosteloos de fiinetieB van bode waar te nemen gaarne en dankbaar werd aaogFnomea N de vereeniging een goede io komst te hebben toegêwèn hr en tiogaaals z n dtnk te hebbeit geuit aan hen die tot den goeden uitslag hadden medegciv erkt sloot de voorzitter e vergndering die vQorzeker aan haar doel volkoaÉi heeft beantwoord Wij gelooven dat lle toeUorder de kracl tige van innige o er uiging getaigenjf woorden der sprekers riiet sympathie hebben aangehoord eu dtak zg die kr iehtige taai mag de vereeniging die het doet was der bijeenkomst als gevestigd rOrdeo b chonwd Tot ons leedwezen zagen wy slechts weinige pa troons op de vergadering Een woord van hulde ij toegebracht an die enkelen die er waren eii djur i hunne tegenwoordigheid een zeer gewaardeeiÉH H van belangstelling garen in i lot van den erk B i Wij willen echter aannemen dat vele van ben door bijzindeic om9tanili huden en tegen hun zin zgn belet dl bijpenkorast met hnnne tegenwoordigheid te verfereii en wij hopen ilat ook zy nog hunne belangstelling zullen tooneii door zich nis donateur aan boirii enoemde commissie op te geren Wij eiiidigi n met de betnigiog van onzen hartelyken dank eu we gelooven te mogen zeggen dit namens de geheele rerirndering lo doen aan die werklieden die van el Iers gekomen zich met de leiding der rergndering hebben belast 2g deden dit geheel l elangloos hadden het zelfs gaarne orer voor de goede zaak Dat die zaak triumfeere zal hun beste loon zgn Het bericht van den ongunstigeo finantieelen toestand van de bgzondere school alhier doet het ütr Vaffölad het volgende zeggen Op zich zelf is dit gtteu bgzonder opmerkelijk feit miar wel verdient het 4e aandacht in verband met de ongunstige mededeeliiigen omtrent den floantieelea toestand ook op de alifeaierne vergadering der Ver voor christelgk nationaal scfaooloiiderwija gedaan Een der gronden t ieh waarop vin zékere zyde ds eisoh berust tot te gemoetkoming in hetgeen men ds grieven van bet bgzonder onderwüs noemt is dat ds belangstellenden in dat onderwijs dubbel gedrukt worden als door de gedwongen bgdragen in het openbaar en de vrgwillige bijilragen in het bgzonder ondervgs Uit die mededeelingen omtrent de Inantieele resultaten schijnt men te mogen opmaken dat de druk dier vrgwillige bydragen niet al te hoog worill opitevoerd en brengt men dit in verband met hetgeen omtrent de belangstelling in het bgzonder onderwijs bij hen die het genieten moeten is te kennen gegeven door warme voorstanders op de vergadering der In en Uitwendige zending dan schijnt men het er voor te mogen boudeii dut de behoefte aan de op zoo hoogrn toon als een eisch der natie voorgestelde tegemoetkoming iii de bovenbedoelde grieven niet zoo heel groot is In de afdeeliugen der Tweede Kamer werd bg hetonderzoek der wet op dè midilelen vrij ilgemeen aangedrongen op spoedige belestinjeberziening sommigen wenschte nog in de e ziiting vooisiellen van da regeering te ontvangen De raming deil middelen voor 1375 kwam te hoog voor o a vlan bet patent wegens het wisselvallige der dividrnijen van groot maatschappgcn de suikernceijns wegens den preeaireu toestand der suiker industrie het distilleenl e n mill te hoog geraamd volgens de ititkomsten au 1874 het geslacht wegens dalende rl4esehprijzen de registratierechten omdat e hooge prijzen der vuBte goederen in den laatsteu tijd niM méér stijgen het sueoeisierecht wegens de verlieten in Spaansehe en Amerikaanache waarden die men op eieo half milliard berekende de in en uitroerreebten eu de loodsgeldden Men rroeg naar de meening der regeering overde Staataloterg en den inrloed der abehHlIlug van den zontaccgns in Belgié en wees op den drnk der regisiratiereehten op vaste goederen vooral na afschaffing van het recht voor beleeoingen De Commissarissen van de JV B Cl hebben be kend gemaakt dat wegens de langdurige ongesteld heid van den heer H Nijgh directtjr uitgever van dat blad hem zgn zoon de heer J C Nggh alt mede directeur is toegeroegd en dat de directie en uitgave voortaan zal gesehieden onder de Irma Nijgh Zoon voor welke elk der beide heeren Nggh en dpk de heer W N J vau Ditmar ehef ran de administratie der Courant ttet recht ran teekening hebben De Kaad van de gemeente Utrecht zal bg adres aan de Regeering Verbetering verzoeken van de wetgeving op het gebied van banken van leeniug Uit is de aitslag van een beraadslaging over ds vraag of g en de bank zal opheffen De heer 3 Cremer hoofdonderwgzer aan de openbare school roor meer uitgebreid lager onderwijs te Bodegraren is benoemd tot hoofdonderwijzer aan eene dergelgke school in de gemeente Hillegom De naaatschappij tot nut ran den Jitvaan wensehende het hare bg te dragen tot bevordering Van bet Inlandsch onderwgs op Jara is roornemens eene kweekscbaol op kleine schaal met ittter bgkomendeschool op Java op te richten waaf z volgens eene gewijzigde of andera door de ondervinding te wyzigen methode werkzaam zal zyn De maaisohappij wensoht voorts afscheiding der Indisehe Snitnoirn ran die ran het moederland en zelfstandigheid ran beiden te vorderen Vopr het eerste is vooral geld voor het tweede vooral imloed noodig Uet hoofdlbeelnar doet eenberoep op de natie Te Leeuwarden is Donderdag 11 de tweede Nedev landsohe protestentendag gehouden i De voorzitter van liet protestantenbond mr fetl ftergsiaa kidde da sigemecne vergadering van Rri cva8rdigdcu en le lcn go Wuensilog tufifijl prof L W E Rauwenhoff den cizeninken prutestauteii ta als eere voorzitter presideerde Viin de vier vraagpunten op het programma reriAcUl zijii slee ts twee aan de or Ie kunnen gesteld vorileii nl het vraagpunt betrelfoiide de verhouding tussebfii kerk eu sioat en dat aangaande de geiirigsKJB dor moderne riobting iu de Ned herv kerk n oeusdag ivoud was de prutestanleuda t ingewijd door eene niuz ckuitvoering iii de ïrooie Kerk en door een opwekkende rede van den heer A ö van tiamcl Een honderdtal prrsoneu hebben zich bereid verklaard om samen te komen ten einde ta overleggen jial te iruniugen zou kunnen gedaan worden om zoo mogelijk deu prijs vau het vleesoh te erlngen In de Devenler courant van gepasieerden Vrydag biedt zich een bekwaam slager aan om pnikrleesoh te leveren tegen den minst mugeiijken pnjs mits hij verzekerd i van SU familiéu tot klanten te bekomen Dat bedelaara elkander dikwerf goed op de hoogte der zaken houden en wanneer zijzii ven g4e ie zaken Waken hun lollega s daar niet onkundig v u laten kun bet luvolgende briefje lecrsn dat dezer ilagen aan een der politiebureau te Amsterdam op een Ier zake van bedelarg aangehouden persoon is beronden Ansterdam 12 Septr 1874 vQeachte Vriend Deze is dienende UEd te berichten dat het in Amsterdam goed is en dat gij best uw broot kan rerdiene aU in Rotterdam daarom meld ik uw dat zoo op straal als langs de huize verder van mg gegroet UEd Vriend B Mgn adre it op de regeliers Brees lrnat in de Sint Pieter Steeg bij de Heé W Amsterdam Goed lollies eu goede menscheu Al te maal vere bedde volst rek niet zegge dat ik I Kd hep gesohreve per onigaaude anwoord I e aangehoudene beklaagde zich echter zeer dat hg in ziju verwachting op zulk een onaangename wijzs was teleurgesteld daar hg nauwelijks in Aoisterdniu zgude reeds in de uitoefening tan ijn beroep gestoord en te dier zake gearrosteer l werd l al v J De N H msclu r Cl meldt dat de Iloofdonmaissie voor het m nui ent te Heiligerlee den 27 n Oct te Winschoten vergaderd is geweest De hoofdiiigenu u in Groningen en de beer Geefs uit Antwerpen waren tegenwoordig Daar de on angs ontdekte defecten door dco heer Geefa geheel hersteld narene heelt de Commissie jheslotcn het monument te aanvaarden en den beer Geefs het geld uitbetaald dit bg nog had la vorderen als sluitpost van de aaonemingssom Vervolg van de rode geboudea door dea beer Oonda op de laatste vergadering der afdeeling Ooada van het Bclioolverbond Het komt mg voor dat in 90 van de 100 gevallen de oorzaak daarvan ligt in de gebrekkige opvoeding die vele kinderen belaas nog in hel huisge iu ontvangen In plaats dat de ouders de onderwijzers zooveel mogelgk in de hand zonden weiken werken zg ze dikwgls in de hoogste mate tegen I e sohool wordt aan de kleinen voorgesteld als fen plaats van voortdurende strufoefening en de OB derwijzer als een wezen der verschrikking de grootHe beloooing en bet hoogste bigk van goedkeuring Iran zulke ouders bestaat daarin dat de kinderen len laagje thnis mogen bigven Hebben zg evenwel de school eni den onderwijzer van eene geheel andere ijde leeren kennen en zgn zjj door den invloed viij de sohoolopvoeding tot eene geheel andere zieuswg ie gebracht dan vermindert bet erlangen om de school te verruimen voortdurend behoudens zeer enkele uit oaderingen Uet bestuur van onze aid op dezen vorm van het tchooIverzuim opmerkzaam gemaakt heeft besloten yyoe aaudacht ook daarop te vestigen en te beproa ven of het daartegen ook iets vermag Ou dit echter t eenig goed gevolg te kannen doen heeft het tok al weder den steun eo de medewerking der leden noodig zoo el stuffelyke als zedelijke De stoffelgkc mede erkiDg aoet daarin bestaan lat ieder lid trachtte looveef leden aan te werven Is mogélgk ie opdat de penningmeester over eene rtiime kas te be rliikken bebbe terwgl de edelyke daarfn bestnat dut ieder in zyn kring al het mogelijke aanwende om bei geregeld schoolgoan te bevor3eren vooral door gebruik te maken van den invloed dien hij door tijn rtand of betrekking op menscheu nit de geringere klasse alsmede op hen die kinderen in hnonin dienst hebben kan uitocjenen Om gevolg te kunnen geven aan het genomen beslnit heeft het bestuur geld noodig want hetAestaal daarin dat er zoo mogelijk jaarlijks een kiiiftrfcest zal geori ftniseerd woiden waarvan niet zooaU tot nu toe bet geval was alle kinderen mogen deelnemen ma ir alleen aj die zicli weinig of in t geheel niet autl schoolverzuim hebben sciuldig gemaakt Verzuim om ziekte alleen uitgezonderd Eu om de ouders iu de gelegenheid te stellen het verzuim hunner kinderen na te gaan inaar ook om hen te doen zien boe groot de som der ver maiea in tci jaar wel wordeu kan zullen bij het einde van elk kwartaal aan alle ou Iers opgaven ge onilen wordeu van bet aantal vcriuimcu hunner kinderen in het af eloopen ki artial Het lieatuur twijfelt in geeuen deele of dit besluit zal de goedki ring van allo liden wegdragen terwijl het tevens de hoop koestert dst tit maatregel gunstige gevolgen zal keliben In sommige andere gemeenten is iets dergelijks al meermal met zeer goed gevolg toegepast Eenige hoofdond rwyzers uit eene gemeente waar de duargevestigile sfd van het schoolverbond een soortgelijken maatregel genomen heeft hebbeu mü persooolgk verklaard dat bij zeer gunstig nerkt en tevens de belangrijke opmerking gemaakt dat het aantal verzuimen door ziekte of door zaoj eiiaamde dringeude omstandigheden insgelijks merkbaar verminderde toen het besluit eenigen tijd lu werking was en consequent toegepast werd Ën iiji M H is er nog ééne zaak waarop ik uwe aandacht meen te moeten Vestigen en die m i ook geheel op het terrein van bet sijhoolverbond thuis hoort Dit it nl het te vroeg verlaten van de school Het moet dunkt mij uwe aandacht wel eens getrokken hebben dut er bij versebilleode gelegenheden zooveel personen voorkomen die lu t gelieel uiet of r eer slecht knnnen lezen en sobrijven eo die toch wel scboolgegaan hebben personen die zooall zij gewoonlgk zeggen het lezen en sclirgven a eleerd hebben of beter gezegd bj rie bèt geleerde vervloeid is Van waar dat vailohijniel P Meeleeft de schald dsarvjut wel eens aan dé onderwijzers gegeven en ilT moet zeggen uiët altyd geheel ten onrechte Het kan wel eens aan het onderwijs liggen maar in verreweg de meeste getallen ia er eene andere oorzaak voor aan te Rijzen en die bestaat behalve in het ongeregelde schoolbezoek waar wij daar even vaii spraken m het te vroeg verlaten der sohool Verre eg de meeste kinderen uit da geringere klasse verlaten de school lang vóór dat zi gerekend kunneu wordeu zoover gekaasan ta o dat bet geleerde bun eigendom gewordeo is Zoodrn zy eenigs iiis dragelijk kannen lezen en schryven en een ueit ig rekenen oordeelen vader en moeder dat ag knap genoeg zijn om van sohoolaf te kunnen Ilrt wordt tijd dat zij wat helpenverdienen en daarenboven zij behoeven took geenprofessor of scbooljulfroaw te worden Uet zyn dewoorden van meer dan een vader of moeder die ikhier gebruik Vooral is dit erg ten op icht van de meiijet Nog altijd heerscht het ongelukkige denkbeeld dot een meisje zooveel toeh met behoeft te kennen all esu jongen Als die liaar hiUf maar zoo wat kent dan il het genoeg Welk een ongelukkig bagrip hebben zulke mensohen tooh nog van bet onderwys Alsof het eenige doel van het onderwijs bestond in het leeren van een weinig lezen schrijven en rekenen t Zyn wel de hoofdvakken dat is aar doch als die hoofdvakken inzoo geringe mate aangeleeid zyn als lu den regelbg kinderen van 9 of IU jaar het geval is ala züniet terens geleerd hebben bij dat lezen en schrijven hnn verstand te gebruiken al zij in óéa woord uiet hebben leeien denken dan geeft hun dat weinigjelezen en schrijven nittt letterlijk niett Dan is al de moeite reigeefsch al de tyd rerloren want binden korten tijd is alles of tenminste liet grootste gedeelte heer rerloren geraakt of vervloeid zooalCfaen dat uitdrakl Wat baat het nu of er al reel werk van gemaakt wordt om het onderwijs goed te krijgen als er zoo weinig of zoo slecht gebruik van gemaakt wordt En dat ik niet oterdryf kan ik U met de lijsten van mijne school in de hand aantoonen In den l op van het jaar 1873 hebben 101 leerlingen mijne sohool verlaten waarvan ik zeker wist dat tg niet meer naar eene andere school zouden gaan en van die 101 kinderen hadden 7S den ouderdom van IS jaren nog niet bereikt En waren daaronder 23 van 11 jaar 16 van 10 jaar 10 van 9jaar 12 van 8 jaar 13 van 7 jaar I 4 van 6 jaar Vindt gij dat ook niet vreeseljjk 39 kinderen van nog geen 10 jf die nataurlgk ran de elementaire vakken nog zoo weinig kunnen geleerd hebben dat het letterlgk hetzelfde is alsof zg in t geheel met scboolgegaan badden In de eerste helft van dit jaar as het niet beter Van de 86 die van p Jauaari tot n Juni de school rerlaten hebben zander naar eene andere school te gaaa waren ér B8 nog geen 1 ja ir Nu stal ik nog ala maximum den leeftijd van IS jaar die aigenlyk ook nog te laag is Wil men ran het onderwgs goede rruohten zien wil men op ds rolksscbool de kinderen roorbereiden roor het le eu wil men dat zij bij het rerlaten der school alleizins in staat zijn zichzelren rerder te rormen en te ontwikkelen dau moeten zij minstens tot hun dertiende of vei rtienile jaar de school bezoeken Men luuet met vergeten dat verreweg de meeste kinderen na het verlaten der lagere school hoegenaamd geen eigenlijk onderwijs meer ontvangen lletgeeu zy op de school geleerd hebben is als t ware hun rautaoen voor hnn geheel volgend leven J IP O Xi I O I EJ Aaa het bureaa van Politie alhier IigKea ter beschikking vaa de eigenaars eea bos KOËSTKËNGE V en twee Bottingeo BEZEMS die na afluop der markt Kijn gerooden Burgerlijke Stand GtBORKN 80 Oct Catharioi Eliubeth oude A Boat en C £ Gall 31 Joannes Alphoose Frao oia ondera F A J B ifiaoDt es A a der BgL JoaDnea Cbri8 ttacua oaders U van der Sloot eit i C W Ziakbaan Hernniai oudera F G UaaselBoa en £ H Sparnaaij Coruclia oudera J W M Botterop eo O Prias okannea laudiua oadera B de fionde eo C Wiegmaa 1 Mot Geeftrag Beodriea oaden A J Hornis ea A tsd fionreo Petrofl Jaeobua ouders P vao Gaasct en W vao den Hoek Cbrutiue Heleaa Bwtba oodera U F Soaffrea ea L Anti Hollaader Maria oudera F f aa Werkboovea eó M C Rattfo Adriauos JobanDCf ondera A Mooaa en C Okker Ane ouden A Sehritk ea P Tan der Bijl Tbomaa oadera A Nobel eo L Jongeaeel OvagLEVKN 31 Oct C van Hofvegen 75 j ADVERTENTIËN 25 A B i O E m SCHT YEHEEHIGIHG i A N MOLENAAB EN I A S VA DBE POOBT te Waddiiumeen Beceptie Zondag 8 NoTemlwr 1874 Ondertrouwd GLAÜDIÜ8 VAN REEDT DOETLAND vau Gouda ANNA VICTOBINB ELI8E KAISEB tan Rhoden Anuterdam 89 Octobfer 1874 Beoeptie te Gouda Zondag 8 Norember 18 filu O vaa OJSNT Blauwstraat H 10 Blgft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Puik GEURIGE en WATBEHOöDENDE CONGO THEE Geurig fijn van smaak 1 40 p j Kg Zeer goed en geurig 1 20 p Kg Zeer goed 1 p V Kg Zeer goede STOPTHEE 0 65 p Kg i De ottdergeteekende Geneesheer wonende te Burum provincie FrieaUmd verklaart volgaarne dat het UNIVERSEELZÜIVE RINGS ZOUT van den Heer B KREUSSEN zeer is aan te bevelen bfl MAAisijJDiiw Bwum Juïfl 1872 J D LOS Geneesheer HELM WoenfUn bfl J T SWEÊRMAN Door plaatagcbrek zgo wij genoodnakt het alot des r rede eerst in eeD volgend ur op te aeineQ Dit tegen Maagpijn Zuur Braking slechle Spijsvertering gebrek aan Ee tluet nz Sedere jaren gerenomeerd haismiddel ia echt verkrijgbaar tegen wlgende fabrieksprflzen ivpakjes 15 CHpt 7 pakjes a 27 j Cent en heele pakjes a 50 Cent te G otid by J H BOERS Alphen afd Rijn I