Goudsche Courant, woensdag 4 november 1874

Vrlldag O iVovMber N 1Ö91 1874 MAATSCHAPPIJ VOOR LAIVDOTVTGIIVIVIIVG gevestigd te APELDOORN QoeigekeurdHJ Komnklijk Bealuit van IQ Fehrvarij m No i Tweede JaarlijkscheLoterij Negotiatie krachtens art 7 der Statuten Een Hoofdprüs in Vastgoed ter waarde van SSOOa 3184 prijzen In geld van SOOO 2500 lOüO enz Trekking T December l 7 4r Obligatiën ad 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten kantore der Maatschappg en bij HH Agenten H A de BOECK te Schoonhoven A N MOLENAAR te Waddinxveen M vak DANTZIG te Gouda en J van GROOS Jr te Boakoop GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Oonda en Omstrelien y Te HUÜB op de Turfsingel een welingerigt HUIS bevattend Vijf KAMERS KEUKEN en KELDER t eu 5 November a s te bevragen bjj K C JONKER Kantoor Torfbingel BELANGHEBBENDEN worden verzocht BRIEVEN als andersintz voor den ondergeteekende voor t vervolg te Adres eeren naar HUlegersberg A G DEH BOESTERD GOUWE wijk C N 76 KOOPT en VERKOOPT alle ANTIQUITEITEN en beveelt ïjjnen Handel op het vriendelijkst aan In een ktein gezin bestaat gelegenheid tot Kost en Inwoning voor een Borger Heer met huiselgk verkeer Franco brieven Letter A bfl den Uitgever dezer Coarant Openbare Verkoopingf te GOUDA p DINGSDAG 10 NOVEMBER 1874 des Toormiddagg ten 9 ure vóór en in het Lokaal wijk K N 237 aan de Peperstraat aldaar van Mahoniehouten en andere MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED WINKELGOEDBREN als BUSSEN TROMMELS SCHALEN BALANSEN eene BASCULE GEWICHTEN Gereedschappen voor ene Kaasfabriek als KUIPEN STAREN VATEN een KAHN een WRINGMOLEN enz een ROEIBOOT 17 PAKKEN UZEBEN PLATEN enz Daags te voren te zien Nadere inlichüngen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN RROOGLEEVER te Gouda Bö P N SOMBEEK te Zaandam verschijnt beden de Aflevering van een werk getiteld Aan t Weefgetouw van den TUd DE STOLID VAN DEN WERKMAN OF HET VEAAGSTOK VERHOUDING TÜSSCHEN Kapitaal en Arbeid OKTWIKKBLD DOOB A OtTO WALSTER Dit het Hoogduitscb Bovenstaand werk zal worden uitgegeven in sfleTeringen van twee vellen druks of 32 pagina s a 20 Cents per aflevering Het geheel lal compleet zgn in 25 a 30 afleveringen Bü alle Boekhandelaren is de 1 Aflevering voorbanen en de Inteekening opengesteld De Notaria C A van BLARICÜM te Oudevater zal op WOENSDAG den 11 NOVEMBER 1874 des morgens ten 10 ure in het Koffijhuig DK Roos aldaar om Contant geld verkoopeir Eene groote partg zoo grove als kleine MAHONIE PALISANDER NOTEN BIKEN en GLADHOÜTEN Daags te voren te zien en breeder bg Billetten vermeUï Een Fatsoenlijke Dienstbode van goede getuigen voorzien BIEDT ZICH AAN voor NOODHULP of VAST Terstond of later Adres met franco Brieveh aan het Bureau dezer Courant Versterkend Gezondheidsmeel VAN B ADEMAtcArnlicni Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelin I gen Mensehen en Kinderen met zwakke smjsverteerings organen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de j Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDocto j ren is verkrjjgbaar in bussen ƒ l r en a 0 60 voorzien van gcbrHiksaan wijzing en attert te Gouda bjj P J MELKERT A n by C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Alle Diegene welke het nelak op een tooróeelig en wliede wij beproeven willen viodeii hiertoe eene in alleopzi ten gunBti e ffelegenheid door de binnen kort beginI nende grOOte GeldVerlOtlng veroorloofd I en gegarundeerd door den Staat Hamburg 373 000 Beichsmark = 218 760 BoU Gulden I event all HOOFDGEWIN en pee prijzen van R M 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 3 a l 30 000 24 000 2 a 20 000 18 000 6 a 15 000 23 a 12 000 34 a 6000 3 a 4800 iO a 4000 5 a 3600 203 a 2400 5al800 412al200 512 600 599 300 etc etc levert deze onderneming in lijn geheel op en verdient dezelve boven vele dergelijke de feorkeur door dat 43 300 loten lijnde verre over de helft van het geiamcnflijk aantal in den loopder 7 afdeelingen dui binnen eenige maanden metpriJMn getrokken morden moeten Voor de van aatawege vaatgeatelde eerste trekking kosten v GBHÊELE OEIGINAAL LOÏEN fl 3 60 HALF 1 76 0 87 V KWABT Tegen geldremiac per aangeteekende brief Bank I biljetten Couponi of Poêtwgels of per Fostwimel verzenden wij o r i g i nja a 1 Loten inet het Staata 1 I wapen vporzien en voelen wg steeds gratis een f offieiële trekkingsplan laarMj I Na de trekking zenden wg onmiddelgk aan oMe geëerde klanten het oOciëele trekkingsigat en worden de prgten dadelijk na de trekking uitbetaalt V Door do groote aanvrage ia steeds tegen de trek kingen gebrek aan loten diegene die alzoo de zeker beid hebben willen dat hnnne orders prompt uitgevoerd worden gelieve zicU voor den 17 NOVEMBER aanst to wendfn aao S Sacks Sl Co Wisselhandelajffs te H burg f Men VRAAGT in een Klein gezin om dit deljjk in dienst te treden een DAGMEISJE van 10 a 12 jaar oud en van de P G Aanbiedingen worden onder Letter S ingewacht bij den Uitgever dezer Courant bjj wien teren information te bekomen zyn EELLETUE ML De op heden gehouden VEILING van het Koffijhuis Bbi t evub te Gouda breeder bg Billetten omschreven heeft slechts opgebr f 5000 MAANDAG den 9 NOVEMBER 1874 des voormiddags 11 Uur in opgfemeld KOFFIJHUIS Nadere informatiën zijn te verkrggen et aanbiedingen tot verhooging van het Bod ti doen ten Kantore van den Notaris A ïf MO LENAAR te Waddinxveen Lofodinsctie DorscliLevertraiinj VAN H Sardemann te Emrïierik onderzocht en aanbevolen door Da M FREYTAG Professor te Bonn Da R FRESENIÜ8 Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden Deze uitaluiteud voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is bjj zyne erkende geneeskundige waarde vrg vnn eiken onaangenamen reukeu smaak en wordt vooral floor kindaren gemakkelijk ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon a 40 Cetits Elf uit deze Chemisch bereide IJzcrlioiidende Levertraan door voorname Nederlandsc te en Duitsche Geneeskundigen aanbevolen tegen bleekzucht klierziekte longteering verzwakking enz i verkrijgbaar per flacon 75 et te Gouda bjj J C ZELDBNRIJK pA b L Varo8Biau Zoon Boskoop bfl A J van Twont Haastrecht bn A Scheer s Baat bij C M Olifiers Apoth zeestr 34enF H Réen Kanriegieter Apoth groote Markt 22 Hiiteqersherg bfl W ed de Raadt Oudewater bg C Werdou jfïo rrfrtmbiJC J w Snabilié Apoth groote Markt Schoonhoven bfl J ¥¥ Valk Voorburg bjj J vau TLochem Waddinxveen bfl C van Eenwen Woefdet bjj W H van Diggelen COHR E SFONDENTIE Het ingezonden stuk van een vooretander van ie el ondenmii zal iu een volgend nr worden geplaatst Het stukje van C T ontvingen wij tot ons leedwezen laat om in Ais blad op te nemen D HuAcni Gouda Druk van A Brinkniaii AUe voor de Redactie dezer Toorant beatemde stuklcen en brieven moet men onder adres aan de redactie inzenden bij den uitgever A BROIiCMAN Lange Tiendeweg D N 60 BUITENLAND iBultenlandscli Overzicht Politiek Dieawa ran nel belaag i er niet De eiadaitslig der berstemaing in Faa de Calaii werd reede ia on rorig oreniicbt meijegeileeld De Booapartist Ueliaee Knginind is gekoKen de republikein Brasine delfde rowr de tweede mail bet ouder pit Tuch meent de Indépmdance heeft de repUblikeiiiacbe partij rtxbt om het boofd boog te dragen Ten tpyt a dt roail door de invloedrijkste bladen der legitimistische pnrty n iu bunoe geestverwanten gegeven om ziob vau de stemiaiug te Ontboaden heeft die partij voor bet grootste gedeelte voor den Bouaportistiachen candiilaat gestemd en 84 46U Slemneu op dezen vereeuigd vormen bijna outlieBiatiieb noawkeurig de som der 6 i ttU0 steminen die bij bij de eerste verkiezing verkreeg en der 17 UU die tuen op den legitiuii tisoheu candidaat werden nitgebracSi Tegen de Uepubliek werden dus in bet geheel niet meer stemneii verheven dan den vorigeu keer De Republiek integendeel klom van S1 6U0 tut 74 100 stemiaen en wuu derhalve I2 60Ü Bij de eer te stemming werden ia het geheel 14H 00U stemmen aitgrbraeht bq de tweede 158 U00 dit is dut insgelijks ea toeneming met 12 000 slemoten Een merkwaardigr orereimkomst tas eqfers waaruit meu althoits drie gevolgtrekking msg alleiden dat de groote meerderheid der nieuwe kiewra ten gunste der republiek heeft gesproken en dat dus de zaak der Republiek opnieuw vooruit is gegaan Naar men zegt is de zoo treurige verdeeldheid tosnehen ile republikeinen in l Oiae op weg om te worden opgeheven La Sepulilfiu francaiie beeft naar de hdéfoulimce bericht op ue drie hem gestelde vragen geantwoord Men moet zegt laatstgenoemd blad dat dé vragen niet mededeelt thans Hierover zwijgen Zoo r bij een eerste stemming meer stemmen op Levavnsseur ilan op Rousselle worden uitgebracht zullen de peitügangers van dezeo laalste hunne stemmea op den gematigden republikeia uitbrengen aangezien bun candidaat zich daartoe verbonden heeft lii bet tegen ovwgeateide getal verwacht mm dat de aaubangerB van LevsvBSseur op Ronssrlle zullen stemmen daar onthoudiog den hertog de Moucbjr de uverwiuiiing zou verzekeren De Duitsche Rijksdag vergnderde Maandag om voor de tweede maai te temmen over de secretarissen Windtborst een der weinige Zwarte afgjiivaardigden die tot boden zyn opgekomen stelde echter voor de Zaïerdag met een ongenoegiaHin nautal stemmen uit de bus gekomen personen by acclamatie te benoemen dit geschiedde Tot verklaring van het feit dirnt datbiJ de verkiezing van secretariaseu steeds de sterkte der versohilleude fracties wordt in t oog gehouden Verder weid d or den president Furokenbeck giste ren aan s Keizere tafel geiioodigd een woord gewijd aan de uagedaohteuis vaü de overleden afgevaartiigden Baudri en Mallinckrodti bet centrum zal het gemis Van dezen bekwamen strijdlustigen afgevaardigde nog lang gevoelen Bismarck verliet Berlijn om zyn Lauenburgsche bezittingen te gaan bei oeken FBA N K B IJ K De Fariizenaar telt onder de feesten die hy op gezette tijden des jaars met meerdere of mindere toewijdin viert een waaiaan h bgzubdere devotie w jdt het is dat hetwelk op den 2den November invalffden dag na Allerheiligen namelijk Ie jour des morts Er is geen inwoner van Frankrijk s Hoofstad die dit doodeofeest niet mee viert vnn af den aanzienl ksten tot den geritigsten ieder gaat naar het graf zijtier dierbaren om daar eeaige oogenblikken sllelen te zijn by bet stof van een bloedverwant of vriend Ovet geheel Parqa zweeft ais het ware een waai van droefgeestigheid en ii uw de kerken zyn vaabinnen zoowel als van buiten Riet zwart behangen de klokken der kathedralen luiden niet zooals anders maar luien alleen een somber geklep hooreni de aliarm zyn met tallooze waskaarsen verlicht en elk uur wordt er een lijkmis op bet Hoogaltaar gezongen echterzander begeleiding van instrumenten Meu is zoo zeer onder den indruk van deze stille vereering der dooden dat er op dezen dag nog gedoopt noch getrouwd wordt daar niemand op dien dag zegen erwacht In rouwgewaad gehuld gaat ar s i ght hds om 8 uur reeds een breede schaar otar de kerkhoven ter varvulling van den plicht der liefde wie zelf geen betrekkingen verloren heeft kleedt zich toch zoo donker mogelijk om geen contrast tt leveren met den slgeiaeenen rouw l3e werkman die slechts zyn blauwen kiei hee t voor week en Zondagsjiak doet een zwart strikje aan pet of mouw Van de gevangenis la Boquette t9t aan bet kerkhof Fère la Chaise is de straat links en rechts voorzien van winkels met rouwartikels au grand complet terwijl bovendien honderden kraampjes zyn opgeslagen voor de verkoop van bloemen en kransen Toch is de vraag naar immorlrlten en andere bloemen op de cn di g veel grooter dan het aanbod Het gedrang in de strant is zoo geweldig dat de politie tusschenb ideii het stilslaan verbiedt althans langer dan noodig is om i ts te koopi n Uen heeft eens berekend dat er 240Ü0 kransen en 4100U bouquettrn ran levende bloemen verkocht werden op den 2u November alléén voor het kerkhof Fère la Chaise Inderdaad is er geen volk dn wereld dat meer aandacht aan de dooden wydl dan de Frauachen Vin la Cüiaiae n en kfüifltm aiet alleen voor Parijs maar voor geheel Frankryk en het zal dat blyven ook al wordt bet in grootte ore rvlengeld door de nieuw aai gelegde kerkhoven Fère la Chaise is zeer oud In overoude tyden werden OJk te l arijs de dooden Ier aarde besteld in en buiten de kerken wat zeer schadelijk voor de gezondheid was Men zag allengs het gebrekkige van dezen maatregel in eu nadai meu de harde tea bad opgedaan dat hi t cimitière des lunucens waar in den tijd van zeven eeuwen ongeveer I200UÓ00 menschen begraven waren eindelijk ten tijde der revolutie van 1790 een broeinest van koortsen was geworden wrrd er besloten om het nu zoo fraaie kerkhof Fère la Chaise toen buiten de stad gelegen in gebruik te stellen Dit was in Mei 1804 Op een hoogte gelegen levert het een prachtig panorama van de stad op Het ia ip den loop der lyden nog al eeus van naam veranderd Onder Frans 1 heette bet Cbamp l Evè ue en er stond toen een galg midden in waar de misdadigeis werden terechtgesteld Onder lien laatste der Valois werd de grond gekocht door een verschrikkelijk ryken kruidenier zekereu Begnaull dje op de plaats waar de galg ge staan had een villa bouwde zoo m aoi dat men htiar gfolie Brgnailf ging noem n Oilder Hendrik IV geraakte de folie Regnwill in handen der Jezuïeten Van dit ogeublik heette de pUnts Mout Louis welke naam b 2$r0 bleef tot tot l i76 toen ze het eigendom der kroon werd en dour den koning aan zyn biechtvader La Chaise ten geschenke werd gegeven éën beruolilen Jezaïet De villa au l ère Lii Chaise was een tijd lang even gezocht als Virsnillis en toen de eigenaar stierf vermaakte bij zijn bezitting eu een goed deel van zyn geld aan dé orde der Jezuïeten Na bet verdrijven van dezen uit Frankrijk in 17 5 werd de bezliing van Fère la Chaise verkocht aan een gepensioneerd hooggeplaatst ambtenaar van de belastingen die er bleef wonen totdat de verschrikke lyke woede dis Volks eu velen zyner collega s naar de guillotine sleepte Onder de Republiek was het eens zoo prachtige verblyf niets dan een wildernis het gras groeide op de paden en voorbijtrekkende kooplieden hielden er kippm en ganzenmarkt tot eindelijk de overheid het in 1804 van den lanisten erfgenaam kocht en op de plaats woar eerst de galg gestaan had en toen Ue kruideniers iila daarna de tent van Liidewyk XIV en ten slotte de woning van den intriganten J 2DÏet en tao een oigelukkigcn directeur der helaatingen werd de doodakapel opgericht die nu nog bestaat Als men Fère la Chaise op komt ziet men een laanvan wel vyfhonderd voet Ung met verscheiden zijpaden die alle ntmen dragen De portier in het zwart gekleed beeft een groot adresboek waaruit hij u zegt iu welke straat bet graf te vinden is dat ge zoekt Aan enkele graven wordt bijzondere zorg besteed er zijn er enkele waarop dagelyka een bonquet an levende bloeipen gelegd wordt een aanzienlijke dnme o a nit den faubourg Saint Germain deed dut na het overlyden van haar man die in de Juli revululie m 1830 plaats hail eiken dag tot aan baar dood in in 1868 In andere grafkapellen brandt nacht en dag licht Maar keeren wü terug tot den jour des icorta Tegen vyf uur wanneer de nacht haar sluier over Fraukryk s hoofdstad uitspreidt maker de pelgrims zich gereed tot den aftocht Nog weinige minuten en het kerkhof Fère la Chaise ligt daar weer eenzaam en stil zoojls eiken avond nog eenige minuten later en het gas U ontstaken daar beoeden in de stad en ieder begeeft zich weer in de drukte in de bezigheid eu het gewoel Het feest der dooden is voorbij BINNENLAND GocoA 6 NoviHBisa In deze gemeente is tegen drie fabriekaoteo proces i verbaal opgemaakt wegen bel in hunne fabriek latea S werken door kinrieren beneden de 10 jaren oud Naar aanleiding van het bericht in ons vorig nr aangaande de broodprijzen vernemen wij dat de prijs van het ongebuild tarwebrood in de bakkery vau hel weeshu s die zooals men weel voor ieder toegankelijk is 14 Ct per K G bedraagt Iu verband met datzelfde bericht vernemen wij met genoegen dat de pryzen van bet brood iu do Gouache broodfabriek een niet zeer groot Verschil opleveren met die in de Amsterdumiche fabrieken De prijzen der Ooudsche broodfabriek zijn nl Ie soort gebuild tarwebrood 20 ct per K G 2e I n 18 K ff ongebuild 13 Staton Qeneraal Tweedb Kamee Zitting van 3 Nov In deze zitting beeft de tweede kamer bare werkzaamheden hervat Ingekomen zyn acht reeds bekende wetsontwerpen en eenige nieuwe waaronder een tot bestemming van de in s rijks schatkist aanwezige gel den en een tot verhoogiug van de Indische legiao titig voor den aanleg van spoorwegen op Java Deze zullen gedrukt en naar de afdeelingen terzonilcn woiden Het ontwerp nopens de dysenterie is iugelrokken Tegen Vrydag is aan de orde gesteld het outwerp entrepdtdok en daarna de Indische bc grootiiig 1 De afdeelingen van de tweede kamer hebbeo zich gisteren in de afdeelingen met het onderzoek van velschillende wets ontwerpen be ig gehouden De nsjaars vergadering van de provinciale sinten is Dinsdag in naam des koning door Hda coiumisnris geopend Mededeeling weid gedaan van een rout aantal iiigekomeu stukke missives van gedep st ittii tot overlegging hetzy van ingekomen adressen i f van voorstellen bftrekkeltjk onderwerpen in deze vergatlering te brbaiidelen Al die stukkeD wercteii nf voor kennisgeving aangenomen of in handen gesteld van speciale commissiën die door den voorzK cr werden uitgenoodigd zoo spoedig mogelijk rappoct te willen uitbrengen ten einde in de volgende week die zaken in behandeling zouden kunnen komen Van den heer J l Fiausen van der Putte onlmiijs deur deze vergadering gekozen tot lid der ef r 4e kamer is ingekomen eeuemissi e wja liy Hij l eilniikt voor het bewijs van vertrouwen dooi mtJeileell dat hg de benoeming niet kan aannemm daar bij il ig neemt in de tweede kamer voor liet hao dkiesdi lrir t Hoorn Va gens art 1 3 der kieswet zal tol eeiii nieuwe benoeming worden overgegaan en isbeiloten I