Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1874

A OTTO WALSTEH Uit het Hoogduitsch Bovenstaand werk zal worden uitgegeven ita afleveringen van twee vellen druks of 32 pagina s 20 Cents per afievering Het geheel zal compleet zijn in 26 a 30 afleveringen By alle Boekhandelaren is de 1 A evei jn voorhan4eu en o Int jffinipg opengesteld 0 enbare Vrijwillige Verkooping In ééne zitting Op MAANDAG den 9 NOVEMBER 1874 des voormiddags ten 10 ure ten huize van D VAN DEK WOUDEN Herbergier Lekierkeri van eene party m EN HOOMB te zamen groot 3 Bunders 20 vierkante Roeden gelegen te Lekkerkerk in de Polders 4eii Hoek en Schuagt by biljetten ileder oBl Bchrev Nadere infonqatien ten Kantore van d otBrii f i dat Atte nl plu lebben op Dinsdag 10 Nor d DUBiddiifn teu 1 bk In dietelWe titliag uilen wyders behalve hut in de xomerveigaderini uiihangifi gebleven comnissoiiaal raj port umtreut hrt roorstejl van gedep stalen tot wyzijring van het reglement van orde af ch riiig van het gebruikelgk gebed bij de opening Jer üuingen enz nog al die ouderwvrpen aan de orde konen waarover de rapporten zullen blijken gereed ta tyn en welke aladan geleidelük opdïen da en volgende kunnen woiden afgehandeld l e vergadering ii na zameustelliDg der afdeelingcn alroo gjMhcideit tot DituJaj 10 dezer de middags ten 1 re Volgena bekenümaking van het hoofd van bet ge aeentebeatQur Ie eOravenhage heersckea de mazelen aldaar epidemisch Met leedwezen verneemt men dat de heer m A a Galen procureur generaal bg het pcov gerechtshof in ZuiüholUnd zeer ernstig ongesteld is In de werkplaats van de firma Devillers fc C teenhonwers te Leiden prijkt thans het voltooide en naar Batavia bestemde ge enkleeken ter eere van de uagedttohtfnis vah den gèneftal majoor J W K Kohier den voor Atchin gesheovelden bevelhebber van lie eerste eipeilitie tegen dal ryk Men zal zich herinneren dat zich in Indië eene eoaiffiissië heeft gevormd om de nagedachtenis van den gesneuvelden trggsoverste leveudig te honden Het grafmonument voor wqten den generaal da berei d9 door eene commissie deswege is beziobtigrl is vervaardigd van hardsteen met wit marmeren ornamenten en inscriptieplaleu De hoogte is 2 75 meter breedte aan den voet 1 50 meter vierkant met eene vfirlengde zerk aan de vooien acbterzydfe Aan de vier hoeken bevinden zich vier fakkels met naar onder gerichte marmeren vlammen Op de voórzyde der schaft is een wit marmeren iiiscriptieplaiit aangebracht waarop aan den bovenkant gebeeldhouwd een gevleugelde zandlooper en aan dm onderkant eene slang als symbool Tan dood en eeuwigheid Op de plaat staat i e Getieraal Miyeor J W S KSkkr Ridder der MüUaire HTUlfmorde ie üaiK Beveliei è r Ir expeditie tegen Mjei Op de achterzijde een dito marmeren plast waarop aan de bovenzijde een eiken en laowerkrans en onderzgde eene tropce waarop tevens en relief is gebeiteld Zijne tcediiice trienden e vereerden e lijne kameraden vm het Nederl lad leger 1873 Aan d zijden bevinden rieh twee gebeeldhouwde hardsteeiien kranse i van eJkeu eo laurierbladen waarin wit marmereu medaillon ter rechterzgde met de inscnptie Wyj zullen mzen plicif doen Boven en onder den kraiis Geionm te Qnmfen 3 Juli 1818 en ter linkerzijde de Militaire Willemsorde ea relief en de woorden Getneuveld veor At tk 14 Jprü 1873 Op de voorzyilen boven de solioft zijn aangebracht wit marineren stcenen tcrwyl op de hoekeu vaaden kop palmetten zijn gelwitcld waartusscbei en schulp met wilgentakken Alle ornamenten opschriften en symbolen zyu zoowel in hardsteen ala marmer en relief gelieeldbouwd lerwyl het monument zelf gef deeltelyk is gepolyst Naar men verneemt heeft de stoombootmaalschappy Java aangeboden dit monument kosteloos naar Ne derlandschlttdie over Ie voeren Het plan eener samenVoit st van Regenten eq fiegentetsen van weeshuizen sitgegaan vau de Vereeniging in bet belang der wêezeaverpleging beeft zooveel injitemiijing gevonden dat het ten oitvoer kan worden gelegoT De ergadering zal plaats hebben op Dinsdag den lOden November des roormiddazs ten half elf ure in bet Odcon te Amsterdam Zij zal zicb v i u lÜk hebbeo l fuig te houden mrt de vraag sT r de wepschely h id vao het stichten van een Bond van weesbuis turcB Acht de vergadering hét toisClndkomen viin een Begentenbond weoacbêlijk dan zal worden voorgeateld eene Commissie van Begenteq e benoemm om in overleg met eene Commissie uit bet Bea qur der genoemde A ereenigiiig een plan van uitvoacing te ontwerpen Het plan tot het honden vap volkavooidraohten te Amst rd m van wege den werkmansbond alilair is volkumen geslaagd er zullen er 8 dezen winter plaaij hebben en betrekking bebl ea op geschiedpiiis ataathniaboudkuDde staats inst lIiDgen enz Onder ater sprekers hebben prof Pekelharing van Delft c mr A Keidijk van s Hage spRÜkeorten toegezegd De sjnode der £ v Lulh kerk heeft in een brief aa de le en van haar kerkgenootschap reden gegeven raarom zij steeds ernstige en gemoedelyke prediking heeft vrygelaten niettegenstaande handhaving der leer haar is opgedragen Menschelijke beslissing kan by de steeds grooter wordende godsdienst geschillen niet helpen en ee hcid in een bloot uiterlyke kerkleer zal niet baten waiyieer de diepere oorudien der verschillen ni worjlen weggenomen Heiliging des gemotds zegt de brief is hoofdtaak De ri inheid van hart oprechte waarheidslterie heilige vredesgeeindheid zyn de eeaige miuileleu door God verordend om tot eenheid des gecstes en daardoor tot eenheidvan leer te kotneju Het vervoer laogi den Nederl udschen Rijn spoorweg heefk purend de maand Oetober 1874 ipyAbracht aan reinigers 155 311 aan goederen ƒ 53 206 uan direct verkeer Van reizigers en goederen 24 97 te zamen 460 513 Sedert 1 Mei 1874 was de opbrengst Tan reizigers en goederen 2 740 515 Dat de jeugd zich reeds vroeg in den wapenhandel oefent is zeker in onze dagen niet te veroordeelen Op het stadhuis te Amsterdam drijft men dit echter wat heel ver Cornells Prederions Melchior Esscnberg oud 5 jaar en 9 maanden ontving tot tweemaal toe een oproepfngsbiljet voor de ohulterij De jeugdige schutter moest zicb volgens die biljetten in de maand Oct vervoegen op het militie bureab op den Achterburgwal N V i D De vergadering van stemgerechtigde ingelanden in den polder Dirksland heeft met eene meerderheid van 130 stemmen bi sloten te verklaren dat naar h t oordeel van ingelanden de voorzitter zich beeft schuldig gemaakt aan aanhoudend en verregaand plichtsverzuim Naur aanleiding hiervan zal aan gedeptlfteerde staten van Zaid Holland vermoht wordeirartikel yo van bet algemeen polderreglemenl toe te passen door den vooizitter te schorsen of aan den koning tot ontslag voor te dragen Aanleiding hiertoe schijnt volgens de Zierilzeeaeie NieuKêlode aan welke dit bericht ontleend wordt gegeven te hebbe bet vernauwen van slooten en innemen van den grond door den voorzitter wat sedert de laatst gehondene vergadering niet alleen niet hersteld maar nog verergerd wat üit het 14de verslag der Arnhemtche kweekschoolvan onderwijzeressen blijkt dat die school in denloataieu cursus telde 5S 59 inwonende in dekweekschool gehuisveste en 21 a 22 uitwonendekweekelingen Het aantal lesuren bedroeg wekelyks 176 Door de leerlingen weiden in dien cursus behaald 5 akten als boofdaoderwijzeres 12 als bulponderwyieres 14 voof de Fransche 6 voor de Hoogduitsche 13 voor de Eugelsche taal 9 voor d vrouwelijke handwerken 1 voor bet bandteekenao Het aantal akteni door kweekelingen dezer schoolbehaald klom hiermede tot 53S I Het onderwijs werd gegeven door den dirBctenr de directrice 5 inwqneiide en 9 oitnroneaae docenten De rykssubsidie werd verhoogd toiy 5000 Ëeae gift van lOOO werd ontvangen Helgeboisw waarin de school gev sugd is werd aangekocht De A uterdamche Ct maakt melding van een kachel au nieUne vinding die met steenkolen wordt gestookt slechts eenmaal daags des ochtends met een bepaalde hoeveelheid plus minus 18 kilo steenkolen wordt gevuld en eenmaal aangelegd zijnde 24 uren achtereeik doorbrandt zonder uitgaan en zonder dat toezicht of onderhoud noodig is Petroleum als brandstof voor vuurhaarden In een der zittingen van het American Institute werd vol gens een mededeeliug van Emjineeriwi door een zekeren beer Merg een methode meJegedceld om pe iroieum als brandstof te gebruiken waarmede reeds meer dan een jaa de meest bevredigende litkomsten waren erkr en Volgens die mededeeling warden de rooeterstaveo in het vuurk naal va den skoomkeUl verwisseld tegen met water gevulde vaten j de petroleum stijgt Van den bodesD door hel water heen uaar boven De petroleum reaervoirs bevinden zich zoo ver mogelijk verwijderd van het uur De verbranding op de oppervlakte van bet water wordt ook door een stooraUaaetoestel in werking gebracht waardoor aan de vlam een byzondere intensiteit ea verwarmiagskracht wordt medegedeeld De besparing Tan brandstof die Tolgens deze methode van stoken verkregen wordt zoa 50 procent bedragen tegenover de gewone wyze Ttn gevolge vso den zeldzaam ryl lijken oog IS de tarwe zdo orerTloedig en goedl oop id Engaland dat de boeref t Toordeelig vinden er hun veemre te voeden t Laat zicb begrijpen dat met zulkeen feit voor oogen de klachten ook daarginds niet gerinj zyn over de geheel onevenredige vermindering der broodprijzen De bakkers meent de Daili Xelegrofi zouden bezwaarlyk dit klachten kunnen ontzenuwen Zy zwygen danrom liefit Slot van de rede gebonden door den heer Oonda op de laatste vergadering der afdeellng Oouda van het Échoolverbond W kl zal het getal iraii hen die beneden de 10 jaar de school verlaten in het rervolg niet zoo overgroot zijn omdat zij niet meer in lijnblnaD p pK mukerijen en andere fabrieken mogen wei4cen eu iit de eeratvolgeiiile 2 jaren zal dat nog beter worden als de wet zich uk uitstrekt tut de kinderen vau 12 jarigen leefiyd doch of ze daa nosh wtl allen op de scbooj zatteii blijven betwijfel ik omdat de wet het vcrleenen vaip buiieltjke of persoonlijke diensten niet verbiedt eg bdreiidmude et rerbledt den kinderen alleeii te werken zij verplicht ze niet om naar school te gaan Eeu dujilelgk bewijs daarvan zien wy hierin dat er van de 119 kinderea die ia de voorgaaade week uit de banen gekoalen e n slechts 70 ingeaohrevea zijn om op de openbare armenschool te kolnen waar zeker het grootste gedeelte el t buis behoort En wat nu de oorzaken zyn van het e vroeg verlaten der tohoolf Deze zijn Vele en velerlei doch de hootdoor akea zijn ie onvoldoende eu verkeerde begrippen aan gaande het onderwijs by de ouders 2e behoeftea aa vermeerdering van inkomsten ett 3i eigenbelang tui de ouders en ook van de werki azen labrikaoieu en andere personen die kindereu in hunnen dienst hebben t Laatste vooral komt nog al eene voor Niet zelden kryg ik ten antwoord als ik d oadera tntcht te overtuigen dst het zeer verkeerd is wanneer tfhunne kinderen zot vroeg vaagde tobool nemen jameester ik zou het nog niet doen maar mynheer A of julFrouw B of baas C dringt er zoa op aan en nu kan ik het moeilijk laten Ja eomtyde worden de ouders meli het een ié ander bedreigd of met allerlei beloften gepaaid Zoa ie het om slechts een enkel voorbeeld ie uoemea eenigen tijd geleden gebeurd dat eene moeder mgs kwam meedeelen dnt haar dochtertje ala kindermeisje 70U gaan dienen en toen ik haar onder t oog bracht dat het kiud nog veel te jong en lang niet ver genoeg was om de school te verlaten vertelde bet goede mensch mij dat de heer bij wien het meisje zon gaan dienen beloofd bad dat kü haar s avonds wat zou laten lezen eu scbiyveu Eene andere vrouw kwam eergisteren bij mij en vertelde my onder aanhoudend schreien en snikken dat zij genoodzaakt was haar zoontje een jongetje van even elf jaar vaa school af te nemen Zij wat sedert 16 weken netlutwe ea had het nog zoolang volgehouden haar zoontje naar school te zenden maar nu kan het niet meer omdat de mensahen by wie zij nu en dan wel eens iet verdiende gezegd h lden ja wij willen je wel wat laten verdienen ma i dan moet je dien jongen van school afnemen die is groot genoeg om aan t werk te gnan Wal dunkt u MH zou bet niet onmogelijk zijn ooit het schoolverzuim te doen vcrdwijileii als de meer ontwikkelde eo gegoede burgert zöi handelen eo op die wyze uit eigenbelang de minder ontwikkelden nog van het onderwijt pogen ai te houden Moeten wij niet allereerst trachten invloed te oefenen op dezulken ea hen zoeken te OTertuigen dat zij het belang van dia kinderea niet aan hnn eigen belang mogen op olferi n P Eu D geloof ik dat ik er niet veel behoef bij te voegen om u op te w kken owe blip en medewerkiuE te willen verleenen bij de pngingen die op nieuw aangewend zullen wordea om bet schoolrerauia in zyn verachdleode vormen tegen te gaan Ik zoa mij zeer vergissen als ik n niet ovwtuigd had dat bet schoolverzuim in jouda nog erger is dan de meesten uwer wel ilaehten en dat het zonde en jammer is dat er van de goede zorgen van ons gemeentebestuur en andere corporatien en personen geen ruimer ea beter gebruik gemaakt wordt Laten wij dan de handen ineenslaan eo het monster met vereende krachten anngrypea en zyne kiaabt trachten te breken Geheel rerdelgen tallen wy het wel piet maar zooals ik in den aanvang zeide dat mag geen reden zyn om de handen slap te laten hangen Laten wy traehten brt ledental te doen taenemeD opilal da fondsen verbeteren laten wy overal waar Ü eenigszins kunnen onzen invloed Joen geldea laien wy de engelukkigen die neg van onderwyt verstoken zijn opzoeken en beproeven e naar de school te doen zenden laten w j het geregeld sohoolbezoek trachten te bevorderen door de gtiraawe beaoekert te bel anen laten wij alleni die kindeiea in hunnen dienst hebben trachten over te halen gee kinderen benedeu de 12 jaar méér in bannen dienst te nemen de wet van 19 Sept op den orermaiiget arbeid van kinderen komt ons hierin te kuip voor zoover het de fakilekdn b trfft doc i voor persoonlyke en huiselyke diensten laat zy de zorg aan ons over laten wy dus trachten te voorkomen dat zulke kinderen op andere wyzen geëxploiteerd worden zoosjt bet Handekhlad onl in de vorige week een ttaallj verhaalde in ée n woord lateu wij dóen W i try kunnen en als wy dan ten slofte tot de tfetiri ervaring moeten komen dat al onze pogingen vrnobtelooe gebleken zyn laten wy dan maar ook do eertt het schoolverbond noemen zooals ik het voor een paar weken in een der ouJerwysbladen genoemd zag een jou i 9if die niets bee na latpu 1S INaEZONl5 N Uiinheer de Redacteur Bij het lezen van de verslagen der beide laatst gehoaden raadsvergaderingen werd ik tegelyk aangeDMm en onaangenaam aangedaan Was het ie voorzien dat by het bespreken van bet budget over 1875 het verhoogen van traktementen van sommige gemeenteambtenaren zon ter sprake gebracht worden niet te ooizlen was het dat de uitslag der besprekingen zou leiden tol zoodanig resultaat alsi hij geleid heeft Zonder het noodzakelyke der verbooging van de meeste ambtenaren voorbij te zien heb ik thans op dat van het onderwyzend personeel In de eerste plaats het oog Het IS oBtegenzeg elijk wigir dat aan het onderwys veel zeer veel te koite gelegd frordt Byna elk jaar T rmeeplert de som daaraan besteed Tqckmeen dl dat de v uag wordt er genoeg voor gedaan m oatkenneodeu ziu moet beantwoord worden Méu behel t zich telken jar met een gedeeltelijken maatregel waardoor het doel goed degelijk onderxljs t Gouda te verkrijgen altyd tot de vrome wenscheu zal blyveb bebooren Ik wil hiermede niet zeggen dat het onderwys hier slecht is Dat zy verre De omstaudighe4en in aanmerking genomen kan men zeggen dat het goed zelfs zeer goed is Ik wett het wel de ouders vnn Pieter Louis Justus eu anderen klagen er schrikkelijk over vooral over het nderwya dat aan de Burgerschool gegeveu wordt Maar zyn hunne klachten gegroud Hebben zy zich zelven wel eens afgoraagd zyn onze zoonljes ook zel en de oorzaak van hunne weinige vorderiugeo Bezitten zjj wel genorgzameu aanleg En zoo zij aanleg hebben wordt die ook door hun gedrag of levenswijze vernietigd Mij dunkt ala die ouders deze en dergelyke vragen aan zichzciveu deden dan zouden zy hunne klachten wel voor zich houden en geen blaam op eene school en ecif aantal onderwijzers werpen die geheel onverdiend is Dank zij den Burgemeester dal ZËd het openlijk gezegd bei dat de directeur en leeraars der lluugere Burgerschool zeer tevreden zyn over de aankomende leerlingen die toch allen van de Burgerschool voor juugeus afkom tig zgn Maar ik zou bijna van mijn onderwerp afdwalen Ik wilde zeggen dat het mij aangenatm was te tien dat Bnrgemei ster en En begrijpt men dan nooit dat de beate school bedorven moei warden als het pertoneel onopboudelyk verwiseelt Hoe vele vacatures zqa er in dit jaw tl niet voorgekomen Verleden jaar meende men dat de faulponderwyzers die getrouwd zijn hier zoodanig gevestigd waren dat zij niet gemakkelijk zouden vertrekken Men heeft evenwel buiten den waard gerekend In 3 ouanden tijde hadden er 3 hun ontslag gevraagd En it de Tcrhooging die dó bulponderwyrers met hoofdonderwyzertacle verkrfgeu eigenlijk el eene verhooging Is het niet veeleer eene lerlagi g Vi rscheidene jaren heeft de hoüfdoiiderwyzersacte aanspraak gegeven op 100 hooger salaris Verleden jaar it het geworden 75 en na is het slechts 50 Straks zal men genoodzaakt wonleii uit gebrek aan f crsoueel het triktement der hulponderwijzers mei nlpoiiderwijzertacte nogmaals te verlv ugeu en dan krijgt men in Oouda het sohoone versckynsct dat een 1 Sjsrige jongeling pos van de tcboolbaiiken komende gelgk gesteld wordt met en man van jaren eu ondervinding die als bet ware grijs geworden is in de school Dat Gouda daarvoor bewaard blijve Dat men dan liever den goeden raad van den beer Kraaenbur volge en als het wezen moet den hoofdelijken omslag verhooge alvorens op die vryze het onderwijs aan onmondigen toe te vertrouwen want het laat zioh begrijpen dat by znlk eene vernedering en minachting vau bekwaamheden niemand met booldondeïwyzersaote in Gouda zal blijven M VOOMTjiNDEB TAN DMEI4JK 0 DEBWIJ8 aei=g I = Raotougerecht te Gouda Op de tereohtzittiog van het Kantoagecrpht te Goud van den r4n October 1874 zyn da navolgende pertoneit veroordeeld 1 V e tel eene geldboete ran 16 of snbt gevangenitttraf drie dogen wegens het te Quuda als eigenaar b trekkea Tan eene nieuwe gebouwtje iKroniog Tóó dat zy door den gemeeutebouwmees ter il öpgeiiomeh en ter beiraring geschikt gebitken ö 0 V Vi tot drie geldboeten ieder vony 1 5 of subs gevangenisstraf van drie dagen voor elke boete wegens het Ie Gouda laten betrekken van drie nieuw opgebouwde woningen waarvan hij eigenaaris vóór dal zij door den gemeente buuwmeester naren opgenomen en ter bewoning geschikt gebleken C V H tot eene geldboete van 6 of subs gevangenisstraf vaa twee dagen wegras het te Gouda ïatea stilstaaa vaa een met een paard bespannen voertuig zouder dat de eigenaar ol ander geschikt persoon de tengels hield of onmiddelyk by of voor de bespanniug geplaatst was 1 C d E tol vier geldboeten elk van 3 of sub gevangenibseraf vaa een dag voor elke boete wegens bet te Moordrecht 1 als geleider van eeumet drie bonden bespannen cu over den openbarenweg rydend voertuig zioh plaatsen op dat voertuigen 2 het ryden met drie voor eene kar bespannenhonden die niet waren gumuilband E L tot eene geldboete van 10 of sub gevangenisstraf van twee dagrn wegens het als schipper met een vaartuig in de rivier de Gouwe een ander vaartuig Ie zijn genaderd zoodanig dat er gevaar voor aanvaring bêsloud zonder alstoeu zijn vaart te hebben verminderd of te hebben geitopt En allen in de kosten des noods invorderbaar by lyfsdwaiig MAB£TBEBIC HT E Tf QOUdA 5 Nov Polder Tarwe puike J 50 a 9 80 Mindere 8 75 a 9 25 Hogge puike 7 75 a 8 25 Mindere 7 25 a 7 60 Voer 6 60 a 7 Gerst puike 8 a 8 40 Mindere 7 25 4 7 75 Haver zware 5 75 n 40 Ligte 4 25 a 5 25 Hennepzaad 7 50 Ter kaasmarkt van gisteren werden i aiigevoerd 150 partijen kaas eerste kwaliteit 28 a 31 50 tweede kwaliteit van 22a 27 zware tot 34 de handel was vlug De veemarkt met raimen aanvoer de handel in alle soorten traag vooral iii graskalveren die tot vermindeide prijzen van de hand gingen vette var kens van 24 a 28 cents per half kilo varkens ge schikt voor Londen Tan 18 a 23 cents per half kilo magere varkens en biggen traag schapen traa te verknopen Goeboter 1 64 a 1 64 Weiboter 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand OsBOBkM 2 Nor Maria JotwDoa naders A Ri Mron en J M üsi Tryritje oudsra t Lafclier eu B na £ ek jBcohat Gijsbertas ouders H van di r l oudeu a A 4 Sparnaay 9 Fradérie Joseph Heuli Aoue ouduri N H A Camii en A C M C de Kam Adrians ouders J van Leeowen en A H Dirks OvtsLEPLll 4 Nov j H Okkerse 7 w J Marree 65 j GiHUwm 4 So W J C van I euwea ea A Woodenberg r Snel eo W Pastoors U Sluiter ea C Hulscher P H Woerlee en J C vaa Dam C Flax en J Spieriogslioek J C ran Dongea en C C Blom M Frie ea J M vso der Wiltenbocr D J do Jong en H van Leeuirea J de Pater ea K Stolk ADVERTENTIE 25JA R i Ö E EGHT YEBESNIGING VAN A N MOLENaIb EN A S VA DBa POORT te Waüdxnxveen Receptie Zondag 8 Noveipbee 1874 GLAÜDIÜS VAN REEDT DORTLAND van Gouda EN ANNA VICTOBINE ELISB KAISER van Rhoden Amsterdam 29 October IS Receptie te Gouda Zondag 8 Sfovember 1874 Te HUUR op de Turisingel een welingerigt HUIS bevattende ViJf KAMERS KEUKEN en KELDER tegen 15 November a b Te vragen bij K C JONKER KantoOT TurfsBgel Ifooghecniraadschap Rijiilafld DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Tan Rijnland brengen bg deze ter keanisse vaii belanghebbenden 1 dat de Begrooting voor het dienstjaar 1875 van den 4 November tot en met den 18 November aanstaande van des morgens tien tot des namiddags taee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage zal liggen van bet algemeen en aldaar verkrijgbaar zjjn tegen betaling van 50 cent voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden volgens artikel 165 van het reglement van 6 Jalg 1857 Staateblad n 90 buuie bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 26 i bv Bmber aan de Vereenigde Vergaderin ïrkoetpn inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Donderdag den 26 November des morgenb ten half elf are in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovendoelde begrooting Leiden 31 October 1874 Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DB CLEBCQ Dijkgraaf W G D BBÜUN KOPS Secretarie J M van Minden GeEKAHINJSERD TANDaSELKONOIOE Bubbelde Buurt QOUDA bericht dat hg in staa Ksteld is dopr zijn laatst bezoek te PaW jT ÜNSTTANDEN en GEBITTEN te plaatsen volgens de laatste Methodes welke de losse tanden bevestigen Repareert ook zeer spoedig stukken va andere Meesters Dageljjks te spreken Aanbeveling zal onnoodig zyn daar hy zichvleit met zgn algemeen vertrouwen der Genees heeren hier en elders By P N SOMBEEK te Zaandam serschijjit heden de Aflevering van een werk getiteld Aan t Weefgetouw van den Tiid DE STBUD VAN DEN WERKMAN OPfHBT VEAAGSTUK VERHOUDING TUSSCHEN Kapitaal en Arbeic j fonqatien ten Kantore van dui h ONTWIKKEL i t 2f