Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1874

Mag 8 Ntveaibcr Dcii Heer Dr J G POPP Kon Keiz Hof landarts WFENEN Bognerstraat N 2 tfdideh Heer Ik moet u betuigen dat mijne vrouw geruimen tjjd aan vreesehjke tandpijn geleden heeft en dat door het gebruik van 1 flesch van uw heilzaam echt Anatherin Mondwater de pijn geheel gestild is Ontvang daarvoor mjn hartelijken dank Ik zal het iedereen aanbevelen Met hoogachting A J STRAWKA te Kraschkatt Bohemen Aan d h Heer Db POPP te Weenen kan ik met genoegen luededeelen dat mij zjjn ANATHEBIN MONDWATEa werkelijk uitstekende diensten bewezen heeft Nadat ik er twee fleschjes van gebruikt had is nliju langdurig tandl dën geheel genezen en verdwenen Nogmaals mijn dank Uw toegenegen Munchen L MODEL Kon Moutlmndelaar tTtUdtle Beert Dat uw ANATHERIN MONDWATEB bg ziekelijke zoowel als gezonde tanden eene buitengewone werking doet heb ik reeds na een kort gebruik van dit voortreffelijk praeparaat ondervonden Terwijl ik dit dankbaar erken kan ik de opmerking niet achterwege laten dat de hooge prjjs het voortdurend gebruik van uw ANATHERINMONDWATER aan het groote publiek helaas niet toelaat Met hoogachting Hamburg Ed 8TRACHB Te erkrijgen te Goud by L Sclienk winkelier op de Hoogslrnat wgk A 123 te Rotlerdnm bg F E van SiiiHeu Kolff npotb en A Scliippeieijn Ü binauwe porceleliiwiiikel te s Huge bg J L F C Snabilié apoih te Ledden bg K Nuordgk te Utrecht bg F Alleiia apoth te Aiiislerdain bg F vau WiuUbeim O verkoophuis Ie Oudewater bg X J van Vreuiniugen te Schoonhoven bg A VVolflT 1874 W 1Ö92 GOUDSCHE COURANT en Adverlentiebiad voor Oonda eo Omslreken ring van dezen toestand nog moet wórden gedaan 4 politiek leven der natie te versnellen T De verklaring daarvan zoekt hg in de zwakheid der ateetreden regeering in de diep beflorven politieke atnuw£aer waaibï j leven Dat het ministerie Heemskerk de onderwjjskwestie tot een goede oplossing zal brengen acht de heer Keidgk niet onmogelgk doch ook laug niet zeker Wie weet zegt hy hoe spoedig de libenlle partg door de zegeviering der clericale elementen in het kabinet en de daaropvolgende tegenstand bg volksvertegenwoordiging en natie weder genoodzaakt zal zgn de teugels van het bewind in handen te nemen £ n in dat geval moet verbetering van het onderwgs n 1 van het programma ziJn De tgd tot voorbereiding voor de liberale partg is echter nog aanwezig Die tgd moet nuttig en gverig worden gebruikt Qeen beter middelxiOi haar daartoe te brengen aldus eindigt de heer Kerdgk dan een krachtige druk van de zgde der openbare meening Die te bewerken en luide te doen spreken moet dan ook het streven zgn De lauwen moeten warm gemaakt de onverschilligen tot belangstelling gewekt de ongeloovigen tot beter oordeel gebracht worden Mogen zg die gereed staan aan dat werk de handen te slaan bg alle weidenkenden de medewerking vinden zonder welke zg machteloos zjjn Aan geen edeler zaak kan het Nederlandsche volk toonen dat de kracht der vaderen nog niet in hem is uit gedoofd De CX MM1SSIE van TOEZICHT over de Bibliotheek tot Not van t Ai gkheen zal zitting bonden in bet lokaal der Werkvereenigjnif tot iDschrgving van lezers op ZATERDAG 14 NOVEMBER e k Namens de Commissie voornoemd D TEBPSTRA GoHila November 1874 Een FATSOENLIJK JONGMENSCH vraagt tegen 1 De a s Kost en Inwoning met gebruik van eene VKIJB KAMER Opgaven omtreot vergoeding en gelegenheid worden onder de letter M Jranko ingewacht bij den Boekhandelaar A WtINKMAN alhier Tegen HOOG LOON wordt in de nabijheid van Gouda in de eerste helft van December eene knappe Dienstbode gevraagd om als TWEEDE MEID werkzaam te zijn en bekend met de behandeling der drooge wasch Brieven franco onder letter A aan de Boekhandelaars J van BENTÜM en ZOON ie Gouda 1874 1875 Scliroefstoomboot MaatschappiJ jolharding AANVANGENDE den 9 NOVEMBER 1874 Van LEIDEN naar GOUDA Maandi Dinsdag Woensdag Donderdag Vrjjdag en Zaterdag voorm 7 30 Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag nam 2 uur Vrijdag nam 12 30 Zaterdag nam 1 80 Van GOUDA naar LEIDEN Maandag Dinsdag en Woensdag voorui 7 30 en nam 2 uur Donderdag voorm 11 15 en nam 2 uur Vrijdag voorm 4 uur en nam 2 uur Zaterdag voorm 5 30 en nam 2 uur Ae Zondagsdienst na 8 Noves r GESTAAKT Dienst LEIDEN AMSTERDAM en Uenst VROU WEN AKKER AMSTERDAM BUJVEN ONVERANDERD De DIRE CTIE OudCarlhagfena s Bergpl anten Olie Geen middel is zoo heilzaam voor den groei n het behoud der hoofdharen als die Olie welke onder den naam v Oud Carthagena S Bergplantea Olie in den handel is gebracht Nog voortdurend ondervinden de gebruikers de heil zame uitwerking van dat koatelyk haarmiddel De vleyendste ceitificaten bevestigen dit Het is een zeker onfeilbaar middel tot behoud van het fraaiste sieraad hetwelk ons gegeven is het konserveert de kleur en verlevendigt de haarwortels zoodat de gebruikers gewaarborgd liJB tegen ontjjdige grijsheid en kaalhoofdigheid vpint het spreekt van zelf daar waardegroeikracht bevorderd wordt de grijsheid langer uittfiyft Om dit middel voor elk bereikbaar te stellen is de prijs slechts 60 Cents als congervatieniiddel heeft men aan 2 of 3 flesclijes f euoe per jaar maar als geneesmiddel moet et bèjiaald eenmaal daags gebruikt worden Hoold Depót te Delft bij A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bjj MM de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER ftZoÓN floMerrfrfrfJWestewagestr A REIJXARDT Oostpoort A PRINS Zevenhuizen W BARIS Gorinehem J 3 GROENIlülZEN en Co Utrecht V A Sl EMPELS Dordrecht Eb mett bekeade depots in ons RgL Men reike aan de fortuin de hand 375 000 R Mark t huorilfriii or het Kelnltltlgatti eritl Eftl ile n iuw tti I rui lo uolil V ei loting dit lUiur tie liuoge legcei Dj t ed eKBnrd en JIPgaiindM tl ts lictatten IJe vouideeliin Üiil itinij van het nienwe plan hostaal J A n dut 1 l l iKU t lil 1i chtK wt nige Mauiideu lit veilolngi n 43 300 prijzen lei tolledleetiMlIialnt iilltTi ktim n i ii4Ujr ilii ipi iilc prijxen van c inofl 375 000 Rijksmark bjj uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 ü 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 13 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 5 9 maal 800 19 700 maal 132 enz Dl jirijvtrekking n t n Tol ens pluii An umbtiKigc TUtgoflteld i oi de uansi anJt eratfl i itt t Lkklug doior gtooU door 1 geheel originfel Iot slechts Thlr 2 of fl 37 1 half 1 1 j OM 1 kwart 1 Eigen in enilin t o het bedrag in bankpapler of per 08t WltMl Allo commlsites sttllefl nnmiddellfk met ita grontste zorg nildrglield aitgeveerd wo den en ieder speler ontvungt van una du ine het wapen van dea ntnal voorziene Originelelutei eigenhandig By ledere bestelling ul bet verelschta olTleieele plun gra tia worden bUsevuegd en zenden wil titui onze LcguanUb ei onainco iatgd bU elke tftkklitg de olTlcleele tUHten De uiLbtiialtng dur prezen geschiedt oteed prompt ondai wi il org s n Abu Staat en kan door directe toexendttii l I ook n r verkleilng der helanghelibenden door ome eorre ponüenten in alle grootwe pUaiaen van Nederhwd bewerk telligd worden v Ona debiet ii steeda door hv geluk begnnatlgd en onder reie andere aatlzienliike pr jxeo liaddeo w meeiiDjalB vol gens oiricieclc ItewfjseD de eerste Hoofd treffers verkregen en onze begiiii iiqet zelf uitbetaald evenioo werd dfcn 7 OcKilier 11 de hoofdpitje b unir guwonnen Het ie loorzlcn dat h deie op den hecbtsten grondslag geveatlgde ondememlng ran alle kanten op ee e r werkzame deelneming bepttslU kan orden gerekend en verzockca dertittlve om alle CümDiissles te kunnen nttvneren ons de besulllngcn too spoedig mog lUk in elk geval vu r deji XT Noveiiibeir a s e d ii n Wekumen S Stclndecker CwdPm gtUihiers tn igclftantoor in ainbur Aan en Verkoop van allerhande soorten yanStaatsobligatien SpoorwegActies en Bf lqieniugsloteiv P S Hiermede danken wj vdor bet vertronwen ons tot biertoe g scbnnken tn daar wil bö het begin der nieuwe TerloH g ter iletlnt ining ln lnren zullen wü ook voui het vervolg Iwïmoeid rlln door eene aUpIc én rv ele bediening de tevredenheid van onztf geUerde begun anger te jufw irven Gouda Druk van A Brinkmau B WêM € 11 lï ® Vleescbhouwer Lauge Oroenendaal rvr jf beeft de eer te berichten dat bjj hem jtSlf te bekomen is gedurende de WinEyySSS termaanden BEST Kalfsvleesch tegen 50 Cents het j Kilo met en 55 Cents per Vs Kilo zonder beenen alsmede BEST RUNDVLEESCH tegen civiele prijze n Openbare Verkoop n te ZEVENHUIZEN de Veiling op VRIJDAG 6 NOVEMBER 1874 de Afslag op VRIJDAG 13 NOVEMBER 1874 beiden des voonniddags ten 10 uur in het Logement van de Gebr HEEMSBERGËN statnde In het Dorp aldaar van een KAPITAAL met SCHUUR EUVE en TUIN een root BOSCH achter dat HUIS eneenigeBUBGl Hen ARBEIDERSWONINGEN benevens eenig RIETLAND alles staande en gelegen ia de Gemeente Tan Zevenhuizen Breeder bij Billetten en informatiën bü den Notaris A N MOLENAAR te Waddinmten Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude ea echte Recept waarop men ia bet bijzoader atteat maakt Zgn zrer nullig in oDKcaieldbedeo der MAAO en werken hp ilzi iii op de SI USVEUI EKING Z j zijn uitinniiteiid teit ile JAL SCHiiUFfK iii bet BLOKI en PlTSLiA i der UUll zg zga ZAOHT LAXKttENI eu SLUMAl DHUVENI Verzpnelde douZ n vaii 3 tJeul ei dubbelt doozfn zgn verkrgKliiiAr bg de bh ï Mhlaiierdüm C VHn Zaïitjcu Jnaterdam M Clólmii C drog beilige vet D 321 BleuKijk 8 d Kriia s Bodegrate B Venloit Velft H W de Krugff Deventer Gebroed Ttman Gouda j Schenk op Uc Hoogatroat Baattreekt K Ooeeilinfc Krimpen a d Lek A T d Hettl Leyden i T Terbiiritb Haarleto hoek Bakkeralerg MoordrecM G H Puet Oudewater Pr Vree Botlerdam r d Tuorn 8c Beker Weste Wigemlnuit Sc ioonioven Ai Wolff Vtreeht K Altrus op het Steenw orer dtn DoB kerstT n 372 fToerden W F Sweermaa ZevenAuizen A Print Het depot de er eCbtO Urbanus Pillen Inda zoovele jaren met roem lekend en in algemeen gebruik 18 door ona te Gouda aliOOa en ultSluitead geplaatst by den beer L SCHENK op de Hoogalraiit W A A B S C 9 C W I N O Men worilt inatantelgk rerzSeht wel attenl t willen zgn dat door ona bg niemand dera d UrbanuS Pillen bereid rolgens bel oilMB en eeh f Becept in Dépót zg ii verkrijgbaar geatelo r i in ioven opgegeven Sleden en Plmteen da bij de hier bocengenoepde Dépóthouder In eik dooaje u eea biljet voorzien met de eigenhandige naamteekeniug van de vervaardigera Wed Keunen Zoon Apotheker welke Handtrekeniug zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Dooajea verzegeld zgn Wg VerioekeD de gebruikers inilanttlijk da r wel op te letten en raden bun aan wel toe tO aleU by wieu nen de Uooejra Pdlen baalt Alleen die Dooajrs waarin eea biijet met ome Handieekening ia zicb a o te aohafién en zich te waohteo voor het gebruik van de vele namjirtael CORBESPONOENTIE Tn wrarwil vaa het herhaalde niaM door ona geiUia TcriMk om allea wat voor da fedaetic deier oouraat bekteml il te zendeu aan den uitgever met het opachrin aan 4 ndactit geheart het nog dikverf dat mea hleraaa met voldoet OriDge verzoeken g ieder op het volgende te wlUen letten Adierlcntieu en abonnemenlaaanvragen moeten worden geienden aan het adru va de Vitferer Ingexond u stokken me edeeliogen en alle andere brieven voor de redactie beateind moeten worden gezonden ioegelgka aan den oitgever doch onder adres aan de redactie Ingezonden alokkcn worden gcplaalat of nftt aan de i izendera niet teraggegevea Dt RKDA 7fia Een nieuw tijdschrift Onder de boeken en geschriften die dagelgks de pers verlaten om in de wereld te gaan en daar meer of minder opgang te maken al naar mate de degelykheid het boeiende of belangr ke van den inbond zijn er vele die slechts een zeer kort leven genieten en die onbekend en onbemind verdwgneu tot spgt van auteur en uitgever en die alleen nog Jtannen dienen om düor den een of anderen onderuemenden boekhandelaar gevoegd te worden bij eene groote verzameling van weinig beteekenende werken die voor een klein prijsje worden aangeboden met de kans voor de koopers om een of ander kostbaar boek of ander voorwerp op den koop toe tekrügen Bg het in de weiield verschynen van geschrifte die bestemd ziJn een langer leven te ge nieten is bet wellicht niet ongepast daarop de aandacht te vestigen en het kan meenen wg ziJn goede zyde hebben de geboorte van een boek aan te kondigen dat reeds dadelijk bg die geboorte voorspelt uithoofde van degelijken inhoud en behandeling van gewichtige onderwerpen door ieder gekend door ieder gelezen verdient te worden Van een dergelgk gehalte belooft een dezer degen nieuw nitgekomen tgdschrift te worden Vragen des tijds geheeten dat onder redactie van gnnstig bekende personen bg de bh Kru eman en Tjeenk Willink te Haarlem wordt uitgegeven Zgn de namen der redacteurs A ik Mi W HainekBn 8 van Hoaten A Kerdgk B H Pekelharing en J D Veegens reeds een waarborg voor den goeden inhoud na de kennismaking met de Ie afl moet men inderdaad deze nieuwe uitgave met vreugde begroeten en met aandrang den wensch uiten dat dë belangstelling van het publiek groot genoeg moge zgn m haar een blgveude plaats te verzekeren ouder de beste tgdschriften van Nederland In dit tgdschrift zuUeh de maatscbappelgke en staatkundige vragen van den dag borden behandeld en de openbare meening ten gunste van de vereischte hervormingen worden geste d In de Ie afl spreekt Mr A Kerdgk lid van het hoofdbestuur der vereenig ng tot bevordering van het volksonderwijs m Nederland wier manifest wg onlangs mededeelden een woord over de onderwijs kwestie die voorzeker de openbare behaDdelwg ten volle verdient en waarop wg meer in t bgzojder de attentie willen vestigen Zal hg zegt de séhrgver die met nieuwsgierigheid deze eerste aflevering van een nieiiw tijdschrift ter hand neemt min of meer wrevelig worden bjj het lezsn der woorden die aan het hoofd dezer regelen staan Onmogelgk acht ik dit niet Al weder die schoolkwestie Heeftimen er ons niet reeds sinds jaar e dag mede geplaagd en verveeld Heeft zg niet bij de meeste verkiezipgen een hoofdrol gespeeld die maakt dat elke kruidenier in den lande haar kent van al onze kwestiën wellicht de nige die deze eer geniet Heeft zg niet büna jaar ip jaar uit de volksvertegenwoordiging een goed deel van haar kostbaren tjjd doen Verspillen En zgn niet jtUeu die vrgzinuig denken eenstemmig in de meening dat een oplossing zooals die alléén de kerkelijke partijen werkelijk bevredigen kan eene onmogelijkheid is Waarom Kaar dan dezerzijds op nieuw ter sprake gebracht V rlgk men moet rekenen op eene onnitputteljÉce welwillendheid van de zgde van het putiliek indien men zijne belangstelling denkt te winnen door de behandeling van een onderwerp waarvan het zoo ten volle verzadigd is En toch hg die zoo spreekt oordeelt oppervlakkig oordeelt onjnist Want de heer Eerdjjk wil juist niet opnieuw de cAoo kwestie ter sprake brengen maar veeleer naast haar de onderwijs kweaüe aan de orde brengen of ten minste op de noodzakelijkheid wgzen om die kwestie tot bevredigende oplossing te brengen Wat is eigeuiyk de onderwgs kwestie Dat is eenvoudig de vraag hoe wg 4iit den tegenwoordig bestaanden toestand van gebrekkig onderwijs en hoogst onvoldoend gebruik daarvan zullen komen tot goed onderwgs waarvan behoorlgk gebruik wordt gemaakt De heer Kerdgk behandelt in t genoemde artikel dit vraagstuk niet in zijn geheel maar telt zich voor achtereenrolgens in de Vragen des tijde de hoofdpunten daarvan afzonderlgk te behandelen Tot heden bepaalt hjj zieh tot de omschrgving van het vraagstuk en om de overtuiging te verlevendigen dat hier moet worden gehandeld handelen deet zoozeer noo4 dat elke Aig in werkeloosheid doorgebrachti het gevaarvergroot De schrijver bS twoorit voorts de vraag waaraan moet het worden toegeschreven dat in weerwil van de toenemende belangstelling in het volksonderwijs er og over t algemeen zoo weinig verbeterd is Hoe komt het vraagt de schr dat de eerste stap ot algemeene verbete Behalve dit zeer lezenswaardig artikel van den heer Kerdjjk die in deze zelfde aflevering nog een stuk schrgft naar aanleiding van het EisenacJier congres bevat deze aflevering een artikel van den heer Veegens getiteld Jierinner ngen en vooruitzichten Hierin wordt behandeld de verwerping door de 2e kamer van het wetsontwerp tot herziening van den census de aanneming van t bekende wetsvoorstel van den heer van Houten om overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan en ten slotte eene beschouwing over het nieuwe ministerie Hoewel de wet van Houten den heer Veegens in de verte niet voldoet schenkt de aanneming hem toch eene aangename herinnering als een eerste stap op den goeden weg In NMerland zegt de heer 7eegens is t de grootste kunst den steen in beweging te brengen Welnu ten opzichte van deze wet is de steen aan het rollen gebracht en nu zal hg opk de gansche helling afloopen Hg vergelgkt deze wet met een jongen eik die al hebben ruwe handen onmeedogend niet slechts zgne schadeIgke uitwassen maar ook zgne beste takken gesnoeid toch levenskracht genoeg heeft overgehouden om op te wassen tot een noogen breeden boom en meer dan één menschengeslacbt met zgn koele schaduw te verkwikken Als een aanbeveling te meer deelen wj mede dat de aflevering geopend wordt door een artikel van den heer B H Pekelharing met het opschrift het communisme en socialisme tegenover de staathuishoudkunde Doch genoeg Wg wilden slechts door bovengenoem £ regelen een deel van den rgken inhoud ter kennisse onzer lezers brengen Mochten zg opwekken tot het verUngeu om van nabg kennis te maken met de Vragen des Tijds die geregeld iedere maand zullen verschijnen Wij eindigen met volkomen mstemming te betuigen metide woorden der redactie ïn het prospectus geuit Aan overmaat van pvbl spirit lijdt het Nederlandsche volk niet mote deze nieuwe onder neming iets bijdragen om d polsslag van het W BTIITENLAND Bullenlandscli Uverzlclit Dat deel van bet Franaobe publiek dat in poKtieke zaken belang atelt wordt voortdurend in apanning gebonden ten gevolge van de dwaze meeuing der regeering dat het nuttig ia de verkiezingen zoo lang mogelijk uit te itellen en zoo veel dnenigk t veraqipperen Morgen zijn er weder verkiezingen voor de nationale vergadering en wel in de dep Oróme Nord en Oise Tevens berioht men dal de miniaterraad bealoten heeft de gemeenlelgke verkiezingen vaat te ttellen op 22 dezer Toor aanat Zondag ataan de rrpublikeioache candidaten in de 3 depart tegenover meer of miniler zuivere Bonapartiaten die door de regïering worden gesteund Men ziet zoo ditgelijka meer de vaarbeid beveatigd van Thiera nitapraak dat de Orieaniatw mets doen kunnen dao den weg bereiden voor het keizerrijk De Dnitsehe Seiehs Anieiger bchelat een keizerlijk bealuit viin 29 Oct waarbij ingeateld wordt eene coniniisaie van notabelen nit Elzaa Lotbaringen aan wier beoordeeling zullen worden onderworpen alle wetsontwerpen welke met aan de rijkawetgeung zg voorbehouden en daaronder de landabegrooting voorta zal zg hebben te beraadalagen over alle maatregelen van algemeen beheer welke niet vallen onder de competentie van de districtsraden de oommiaaie zat bealaan nit 10 ihden van elk der diatrictsraden en drie plaatarervangera hun mandaat zal drie jarau duren De keizer bepaalt tijd en plaats der vei aderingtn die niet openbaar zijn de opperpre aident zal h t reoht hebben om die zelf of door middel van een vertegenwoordiger bg te wotoen la de uitspreiden der commissie zal ook het gevoeleu der minderheid moeten vermeld worden In den rijksdag la beraadslaagd oveT het wetsontwerp tot invoering der rgkamuntwet in Elzas Lotb aringen Bij die gelegenheid heeft de rgkseauuiissaria Michaclis de oiigegroDdhfid aangetoond der bewering dat gebrek aan gouden munt zou bestaan De griicele uit ioer van goud naar Engeland het Kussisulie en Nederlandsche goud daarom er begrep eu hei fl gedurende de eerste 8 maanden de jaars 50 00 ppui en ludnigen lu het rijkslaud ia hnt Frans in oud er iien en duor zilver vervangen zon ir d t lluittcii goud daarheen gevloeid ia duardoor ia gebrek sao gond ontitaan maar lian weder verholf eo V