Goudsche Courant, zondag 8 november 1874

worden gedaan op iltze bijceiikomst zal bestemming worden gegeven unn zoo mogelijk behaalde winsten eo kunnen voorts zoodanige bijsluiten worden genomen als welke in het belang on r medeburgers dienstig kunnen zgn Wij vleien ons bij een m ander de medewerking te onderviijden van onze stadgenooten in wier belang zoowel als in het onze wy ons eeu taak getroosten die ofschoon tgdelijk niet zooder bezwaar aan onze zgde ia C KLOP M SPKt JIJT Jz j ADVERTENTIES Voor de menigvuldige blijken van belangstelling bij de herinnering aan on n la jJARIGE ECHTVEREENIGING zoo vaa hier als elders ontvangen betuigen wg onzen weigemeenden dank JAC TAN DEE BEN E VAN DE BEN geb Wigman Nieuwediep 6 NoTember 1874 Kantougerecht te Gouda Op de terechtzitting van het Kantongerecht te Gouda van den 21 en 28 October 1874 zijn de navolgende personen veroordeeld A V N tot vier geldboelen elk van 3 of subs gevangenisstraf van n dsg voor elke boete verbeurd verlilaring van de drie in beslag genomen eo d negen niet in beslag genomen fleuren met bevel at derzelier uitlevering of betaling der geschatte waariBe ad 36 ets en met bepaling dat bg gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maanden na aanmaniog zulks zal worden vervangen door gevtogeuisstraf van een dag L V B D V K ieder tot twee geldboeten van ƒ 10 of subs gevangenisstraf an drie dagen voor elke boete en voor ialer verbeurd verklaring der gebezigde jachttuigen bestaande in twee dubbelloops jachtgeweren met bevel tot derielver uitlevering of betaling der geschatte waarde ad 10 voor elk geweer en met bepaling dat bij gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden vrrvangen door drie dagen gevangenisstraf voor ieder wegens bet in vereeniging en gelijktijdig jagen op eens anders jachtveld zonder voorzien te rijn van eene daarloe betrekkelijke akte of buitengewone machtiging en van bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat jachtveld A V H tot eene geldboete van ƒ 3 of eubs gevangenisstraf van een dag wegeiis het vissohen in eens anders viscbwater zonder voorzien te zgn van ten schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat viscbwater C d W eo P V G eerstgenoemde tot eene geldboete van 6 of twee dagen subs gevangcnitstraf eo laatslgeuoemde tot 3 of eeu dag subs gevangenisstraf wegens bet in de gemeente Beeuwgk als geleider van Mn aangespannen en over den openbareo weg riJdelM hondenktr niet gasn voor of naast den hond I Li E V H tot twee iemjfiAa van 3 elk of subs gevangenisstraf vjiiteirdag voor elke boete wegens het op twee versiiliillende tijdstippen in de gemeente Beetwijk als geieider van een met houden bespannen en over den openbaren weg rijdend voertuig niet gaan voor af naast de honden A V lot eene geldjjtcete van 5 of subs gevangenisstraf van twee dagen bovendien tot een dag gevangenisstraf wegens het in de gemeente Beeawgk als geleider van een met honden en over den openbaren weg rgdend voertaig niet gaan voor of naast die honden en zulks bij herhaling N d H tot zeven ge dboeten elk van f of subs gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete verbeurd verklaring van het gebezigd joohftuig een dnbbelloops jsclitgeweer met bevel tot derzelver uitlevering af voldoening der geschatte waarde ad 12 en met bepaling dat indien binnen twee maanden na aanmaning daarvan niet is voldaan znlks b1 Worden vervangen door gevan geoisstrsf van drie dagen wegens het jagen op zes van verscbillende eigenaars toebebooreode jachtvelden 1 op Zondag 2 zonder voorzien te zgn lan eene daartoe betrekkelijke acte en 3 zonder voorzien te zgn van de schriftelijke bewgzen van vergunning van de verachillende eigenaars of rechthebbende op die jacbtveldsn D V en J M ieder tol eene geldboete van ƒ 10 of subs gevangenisstraf aii een dag wegens het s Gouda in vereeniging en gelg ktgdig beschadigen van ecu boom P V E tot eene geldboete van I of snbt vangenisstraf van een dag wegens het te Gouda niet doen nil wieden der straat voor de door hem gebruikte woning in de tweede helft der maand Angnstus L 8 tot eene geldbocle vtn 1 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda op den openbaren weg buiten eeu openbaren walerbak datgene verrichten waarvoor die inricbtiiigcu bestand ïgn u allen in de kasten des noods invorderbaar bij Ijjfsdwaiig De ondeigeteekende betaigt haar wel y gemeenden dank voor de vele blijken van be langstelling die zg heeft mogen ontvangen by gelegenheid der viering van den 50 Verjaardag van haar komst ten hnizen van den heer van LEEE K KAHN Gouda 6 November 1874 De KEDACTIE voor het ADRESBOEK der Gemeente Oouda voor 1875 richt tot belhugstellenden het verzoek alle opgaven aanvullingen of verbeteringen het Adresboek betreffende voor den 20 dezer te willen inzenden ten kantore van de firma G B van GOOR ZONEN onder t motto Aubesboek Het BESTUUR van het HULP GOMITÉ HET RooDE Kbüis te Gouda heeft de eer aan belanghebbenden mede te deelen met toestemming van den EdelA Heer Burgemeester va i Beboen Uzkndooen de VERLOTING der SPREI geschenk van Mejuffrouw M C Smits te Haarlem en der LEZENAAR als premie geschonken door den Heer C J C Pbince te Gouda 3 November heeft plaats gehad De Prjjs gevallen is op Lot N 2 en de Premie op Lot N 127 Oprechten dank aan Allen die door hunne welwillende deelname het getal loten tot ruim Honderd mochten brengen en daardoor medewerkten tot bevordering van het goede doel der Vereeniging Namens het Bestüüb van hetHulpComité te Gouda De Presidente VTed A ROEST van LIMBÜH VAN DEB Meer van Kümeleb De Secretares C SaLTZER Dte SCHÜLDEISCBERS in het faillissemerit van JACOB de KOSTER Commissionair te Gouda worden opgeroepen om te verschijneti op WOENSDAG den 2 DECEMBER a s des voormiddags ten half elf ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ter verdere verificatie hunner schuldvorderingen eu om te raadplegen en te beslissen over een door den gefailleerde aangeboden accoord Gouda Dt Curator 7 Nov 1874 M H J KRANENBURG Openbare Verkooping te ZBVENHUIZKN de veiling op WOENSDAG 11 NOVEMBER 1874 de afslag op WOENSDAG 18 NOVEMBER 1874 beiden des voormiddags ten 10 uur in het Logementvan de Gebr HEEMSBERGEN staandein het Dorp aldaar van een Hecht Sterk engoed onderhouden 4 met groote SCHUUR TUIN ERVE en GRO D stèande en geleden in de Gemeente Zeven micen Breeder bij Billetten en information by den Notaris A N MOLENAAR te Waddin rvem Burger i U e Stand OkbokkN 4 Nor Saunolniadcrs P Rietkerk ea A VoordflVMDd Jubaaaes oadsrr Amesz sa M J Lugthart Juhanns Geertroids ouders l Huarmsn en L Vonk 6 JofasDDS Petronells ouden A Soelleman eu J K Joostsn OvuLEDCNi 4 Not J C de Vriet 51 j 6 N J Keg Sm IV tniiiisteT Omphansrs heeft Teiklaard dat het tgilaüp Toor de volkomen regeling an het ryksmunt weten nog niet gekomen is Er beslaat gebrek aan zilter met aan foud het cirenleerend uWergeld bedraagt nauwelijks 800 miltioen en daarom i het onmcjtelijk met hot intrekken ran ïiWer voort te gaan De mm tt r heelt de vooritellmg der Ën geische b ad o als zou de reg eriug uitde ecplicbte invoering van den gouden standiiard met 1 Jan een groot voordeel trekken ongegrond verklaard Het wetaontwerpia na ry langdorige debatten aangenomen De derde Ictiiig zal ia plenum plaats hebben Doniierdag ia de wet op dea landstorm voor d eerste maal gelezen en verzonden naar eene commiMie Tan vijftien leden De minister var oorlog kwam op tegen de bewering van de buitenlandaphe bladen dat men te Berlijn te doen zoü hebhen mei een nieuw heuijs van de oorlogsznclitigheid van Uuitschlanl Inderdaad geldt het daar niol zoozeer eea reorgantsatte van den landstorm als wel bel brengen van den lanilatorm onder de gewone militaire wetten Volgens de Proo Corr zou Ëismarclc gilteren t Berlijn terugkeeren De gemeenteraad van de eity van Londen hield Woenadig tti geheime zitting om te beraadalagea ver eeu voorstel om aan het hoofd vau het tegenwoordig kabinet het vrijburgerschap van Londen aan te bieden Wordt dit voorstel voldoende ondeiateaad en met b tl begroet dan bestaat het voorneiAen om bet in een openbare zitting nuar de eiachen der wet ter tafel te brengen De ftiiVy A b noemt het voorstel ontqdig ett hoopt dat het zal worden teruggenomen om later wanneer daaraan niet de zin van politieke tegepraal kan warden gehedit daarop terog te komen Het bnrgerrecht van Londen werd meermalen aan eminente mannen toegekend doch politieke bedoelingen werden daaraan nimmer verbonden Van de Italiaanaohe regeering wordt verzekerd dat eg stellig op eene meerderheid van 80 a 100 temmen rekent jin bet nieuwe parlement Uit Spanje eldt men dat de Cariisten weder heiig zyn Iron ie beschieten De regeering beeft het garnizoen versterkt Uit Hendaye wordt aan de Timet gemeld dat hans uit Parijs nitdrukkelijke bevelen gekomen zijn OB alle Spanjaards zonder aitioBderittg te verwijdeven uit de grenssteden aan den rechteroever van de Bidassoa Hendaye Behobia en Biriato Voor den avond van dien dag moet het bevel z jn uitge oerd opdat er geen gevaar zjj dat eq deelnemen in den etrijd bij Irnn De correspondent voegt er bü dat dit iievel onder de bevolking groete veralagenheid heeft gewekt daar velen dezer vreemdelingen geen middelen hebben om de reiskotten te b len en met weten waarheen zij zich zullen begeveo Uit Santander wordt gemeld dat de regeering 6000 man naar Iran zenden zal A IIe atoombooten waren daartoe gerequireerd lotnaschen konden vooreerst noj slechts 2000 man vertrckj eu De corietpondeut verwijt te lecht aan de uoKbe regrering dat zï weer bet uiterste oogenblik heeft afgewacht daar de aanval op Irun reeds eenige dagen te voorzien as Eerst nu worden ook de versterkingen te Fontarabia verbeterd voor bet geval dft Iran mocht worden genomen De troepen kunnen dan oaarFoutarebia wijken Het station te Iran isdooir de republikeinen in brand gestoken opdat niet Cariisten zich daar nellen in de nabijheid van de stad Talrgke telegrammen uit New York berichten dea uitslag der gehouden verkiezingen in de verscbillende staten De nitaUg der stemmingen bewijst duidelijk dat de schaal der publieke opinie tieh keert tea nadeele der rrg eringspartij der republikeinen en overhelt ten gunste van de democraten die men de conservatieve parlij zou kunnen noemen Dil werd voorzien eo onderscheidene redenen werken er toe lae e Voor een groot deel hebben de republikeinen stellig hunne nederlagen te danken aan fann vooFnemen om den president Grant voor de derde maal candidaat te stellen voor het preeidiam Men is iu Amerika huiverig voor dit denkbeeld en nataarlijk keert thans die afkeer zich tegen de partij die r voor ijvert Dan echter heeft de partij ook zich vereenzelvigd met de voorstanders der aiicliaKog van bet gebruik van sterken drank Het republikeinsche frogiamma houdt eeu loorstel in om den verkoop van sterkeu drank geheel te verbieden of althans leer te beperken Toen dau ook in Ohio de democraten eene meerderheid hadden van 20 000 stemmen werd in de Amerikaansche bladen reeds gezegd dat deze demoeratisobe geestdrift in Ohio voor een goed deel op rekening kwam van den afachaffingsgeest der republikeinen en van de ver nttering over de bekende vrouwenkruistochten tegen de herbergen I Ëen tele gram bericht de impressie die deze feiten in de regeenngskringen heeft te weeg gebracht Het iuiüt aldus De uitslag der verkiezingen heeft een diepen indruk gemaakt Ie Vnshington omdat hij ten bewyzt strekt van de ontevredenheid met de politiek der regeering en van gebrek aan vertrouwen iu haar beleid Niettemin zien de republikeinen hunne nederlaag moedig onder de oogen 7ij zijn nl overtuigd dat de verunderiilg in de gevoelens en begin elen des volks niet duurzaam is De ptrs is eenparig van gevoelen dat de uitsliig der verkiezingen moet worden beschouwd als een protest tegen een derden termgn van bet tegenwoorilige presidentschapen tegen het slecht heheer In het aanstaande congreH zullen de republikeinen eene meerderheid hebben van 10 stemmen in den senaat en de demoeraten eene meerderheid van 30 stemmen in het lagerhuis BINNËNU Sr Gouda 1 Noveubeb In den nacht vaii Donderdai op Vrijdag omstreeks half één ure zijn alhier gebraeht de beide lijken va J de Mol en D Zegveld die voor den beer IJsselstein een schuit met steenkolen te Woerden moesten ioasea en eentge kolen vuur in het voor onder der schuit alwaar zg sliepen badden gezet waardoor zij zgn gestikt Beide personen zijn gehuwd eerstgenoemde laat vgt kinderen na en de andere een 4 Blijkens achterstaand ingezonden stukje gaat het vroeger in ons blad geopperde plan der hh Klop en Spruijt door waardoor nn spoedig zal Uijken r de vleesehlioawers ddu wel de vleeschverbruikers in hunne beivering betreffende de vleetchprijzen gelijk hebben Wg twijfelen niet of onze stadgenooten tullen na het zoo uitstekend bedachte phin helpen ralrocren en hunne bestellingen inleveren Gisterenmorgen is aan de Oude Gouwe alhier het lijk opgehaald van J N van der P sigarenmnker te Gorioeliem oud 25 jaar die waarsehijnlijk ten gevolge van den sterken mist lu bet water it geraakt Daar een deel der predikanten beurten briefjat reeds is verzonden waarop vermeld ia dat de beer Pautekoek te Amalerdao morgen in da fiemoustrantsehe kerk alhier zal optreden wordt ons verzoaht ta melden dat genoemde keer door ongesteldheid verhinderd is de predikliei t te vervullen ou welke reden de beer lloojkaas vau Rotterdam in genoemde kerk zal optreden Met genoegen verneuen wg dat het 25 jarig bestaan dtr Werkinrichting tot wering der bedelarij waarover wjj reeds vroeger een en ander mededeelden niet geheel onopgemerkt zal voorbggiau Althans kunnen wg melden dat de verceni lng Apollo Afdeeliug ÜiUrlijke Iftliprekenikeid alhier iu hare vergadering van gisteren ti sluten heeft ia de volgende maand eene voorstelling te geven ten einde met de opbrengst bg ftelegeobeid van bet 25 jarig bestaan dergettueinde Werkiuriehting de bulpbehoe ende bewoners dier urichting dieu dag een feest te bereiden Eerstdaags zullen de lijsten tot inteekeniiig voor die voorstellittg den ingezetenen dezer gemeente worden aangeboden Deze gelegenheid om sp deze wijze het nnttige met het aangename te vereenigen zal door velen worden aaugendBHi eo de iuteekeulijsten zullen ongetwgCeld oadig eeu groot aantal namen overdekt zgn In de zitting der arrond reehtbank te Rotterdam van Donderdag werd o a nitspraak gedaan in de zaakrsB L J C bèseh vau ontduiking der hondenbelasting te Gouda hij werd rijgesproker van het hem ten laste gelegde daar zgn sebulii niet wettig of overtuige tdbewCzcn wa Een der vleeschhouwers alhier is zoo goed ons te berichten dat bg de aanbesteding van levensmiddelen in t bestedeliughuis alhier de minste insebrijver voor t vleeach was de heer J Brunei voor ƒ 9 90 per K G terwijl dit t vorige jaar voor 0 79 geleverd werd Het zal inderdaad aiig lilkomeo wat iemand dezer dagen in een eourant voorspelde wij zallen nog dankbaar moeten zijn wanneer de vleeschboawers niet alleen niet afslaan maar zelfs niet opslaaa Bovenstaande prijs bij de aanbesteding in het bestedelinghnis bewijst immers zoftaeklaar f dat wg in geen geval te duur vleeefh sten 111 De gemeenteraad van Berg ambacht heeft tot lid van het burgerlgk armbestuur herbenoemd den beer J Voorslugs Jz DoQr den Lerkeroad der Ned Herv gemeente te Bergambacht is tegen 15 Nov e k op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer A T van der Leeden als voorlezer en voorzanger Op 15 Nov 1828 was deze voor het eerst als zoodanig opgetrc len Staten Generaal Twibde Kaueb zitting van 6 Nov In deze zitting is het wéts ontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst betreffende den waarborg voor de renten dor peldleening ten behoeve van het A msterdamsche eutrepStdok aangen met 58 tegen 2 st Vervolgeus is een aanvang gemaakt met de behandeling der Indische begrooting voor 1875 De hL Saaymans Vader van tien Berch van Heemstede van Zinnioq Bergman s Jacob Mirandolle Brediua en Lenting hebben daarover het woord gevoerd Heden is de minister aan bet woord Twee amendementen zijn ingediend 1 tot afschaf tng der pandjen idieiisten 2 tot afschaffing der slavernij iu de buitenbezittingen Ingekomen is eene missive van den minister van binnenl zaken houdende inlichtiagen op het adres van ingezetenen der gemeente Strüp Algemeen klaagt men over den lagen waterstand op de rivieren waardoor het verkeer zeer wordt belemmerd Het hengt de oudste menschen niet dat de waterstand op de Merwede zoo buitengewoon lang is als thans Door de zandplaten in de onmiddellijke nabijheid van Gorinehem wordt de vairt zeer belemmerd terwijl voor de correspondentie der Keolaehe vaart de doortocht ran diepgeladen vaartuigen dopr de bnitensinis zeer wordt beraoeielgkt De aeotie werkzaamhedeu in de Tweede Kamer bepaalden zieh eergisteren tot bet onderzoek der voorgedragen begrooting en regeling van het beheer der geldei voor de voltooiing van het vestiogsteltel alsmede van het wetsontwero tot wijziging van de hoofdstukken VllA en VUB der Staatsbegrooting 1875 Ten gevolge van het ten derde ntale bedankra der heeren G van der Lee en J Putman voor het lidmaatschap van den GemcenicnFaad te Ondewater had Donderdag weder eene verkiezing plaats en erdea genoemde hh op nieuw gekozen Deze hh hebben weder bedankt en nu nal Dinsdag 1 Nov eene nienwe verkiezing plaata hebben Het eerste toelating examen tan de Tooneeltchool te Amsterdam zal 16 November plaats hebben üt euraus zat 23 November aanvangen Den I6n Oct jl is te Petersburg een geval vurunderpest met doodelgken afloop voorgekomen JauUU Ct Bg de in het hoofdkiesdistriet Doekum gehouden verkiezing vau een lid voor de tweede kamer der Itatengeneraal zijn uitgebracht 1553 stemmen waarvan 4 van onwaarde zgn verklaard Op nieuw werd gekozen de heer mr B P baron van Harinxma thoa Slooten met 885 stemmen De heer mr W Kencheniat bekwam 610 stemmen De overige stemmen iwaren verdeeld Dezer dagen is het proefnommer versohenen vaa de Landbouwschool een weekblad voor landbouw veeteelt tuinen boiehbonw en landbonw fabrieksnijverheid dat onder redactie en administratie van A V Marlet te Honteaitse ia Zeeland lederen Zaterdag hM lieht zal zien Do rcgeeriflg heeft thans geantwoord op de algemeene besehoBwingen in de afileelingen der tweede kamer ten opzichte van de etaatsbegrootiug voor 1875 De regeering maakt er aanspraak op dat men haar tijd gonoe om te arbeiden en haar naar hare eigene handeliugbn en eigene verklaringen beoordeele nitt naar hetgeen Haar door anderen wordt toegeschreven Zij acht eenige uitbreiding van het kiesreebt binnen de door de grondwet gestelde grenzen wenscbelijk maar gelooft niet 66 korten tyd na het votnm der kamer van 19 Juni jl een nieuw voorstel tot wijziging der kieswet te moeten doen Daarentegen wordt nu reedt een wett ontwerp voorbereid gelgk de kietwet dal om de vgf jaren voorschrijft tot herziening vau de tabel behoorende bg art 199 ten einde bO de periodieke verkiezingen van Juni 1875 het etu ledeu det tweede kamer te vergrooteu De regeering geeft de verzekering dat met behoorlijken t Med aan een gewijzigd wets ontwerp voor het hooger onderwijs wordt gearbeid en verklaart dit iedere nieuwe regeling of wijziging van do Wet dp het Tolktoaderwgs veeleer ten doel zal hebben dt boeveelheid goed onderwijs te vermeerderen want het i genoeg bekend dat die in ont vaderland nog niet véüdaende ii De regeering zegt dat de drang der aoodzakelgkheid zeer luide moet spreken alvorens eene Mtchtzame regeering een voorstel tot grondwetsherziening zal doen De minister van Bnmeieu geeft de verzekering dat hg zieh begveren zal zgne voornemeus omtrent eene belastinghervorming zoodra mogelijk kenbaar te m ken maar slechts als hij ilie in den vorm van voontellèn aan de vertegenwoordiging kan aanbieden Bij een boterkooper te Deventer is bericht gekomen dat te Londen twi e vaten boter zijn Aan do markt gebracht afkomstig van de Deventer markt welk beide belialvt boter een zeer zwaren keisteen beiatten Te Groningen is in het Zuiderdiep een man ver dronken Volgens een inge ouiien stuk in de OrOK Ct heeft men den man bij de pogingen tot redding gernimen tijd geheel onder water laten hangen niet om de genene reden dat de politie er eerst bij moest zijn maar omdat men bang was dat het touw zou breken a s men hem ophsalde Als bewijs van het groot belang dat in de vreemde net name in Duitsobland wordt gehecht aan de veemarkt te Doesbnrgb kan dienen dat de Kil Zlg er onder zijn gemengd nieuws de aandacht van de Daitsobe veehandelaars op vestigt Het weteontwerp betrekkelijk de landmeeslers strekt om afzonderlijke bevoegdheid te geven tot uitoefening der tandheelkunst na een examen in de theorie en nraciijk en in zoodanige vakken als in een programma bij algeaeenen maatregel van inwendig bestuur vast te stellen zull en worden vermeld Men leedwezen verneemt men dat de heer mr f van Galen procureur generaal bg het gerechtshof ih drze provincie is overleden Mr Arnoldus van Galen geboren te a Bosch den 24n September 1805 had alzoo den onderdom van ruim 69 jaren bereikt De overledene Waa begiftigd met bet ridderkruis 4e klaate der Militaire Willemsorde verworven wegens zijn moedig gedrag in schutterlijke dienst bij den ieudaagschen veldtocht met de versierselen van ridder Van den Nederlaodsclien Leeuw en kommnndenr der orde van de Eikenkroon als erkenning van zijne den lande bewezen diensten Geduren le eene reeks jaren bekleedde hij verschillende rechterlijke betrekkingen welke steeds met den grootstcn gver en toewijding werden vervuld Donderdagochtend is te Amsterdam in hel plantsoen bij de Willemspoort door een werkman het Igk gevonden van den heer Crommelin lid van den gemeenteraad te Amsterdam Hij had zieh waarschijnlijk door een pistoolschot van bel leven beroofd bij leed reeds sedert jaren du en dan aan zwaarmoedigheid In navolging van Engeland en verscheidene plaateen vau ons land begint ook te Amsterdam de begeerte naar samenwerking tot bet verkrggen van goedkoopereo beter levensmttldeten meer algemeen te worden Naar wij vernemen hebben zich een 70tal amhtanaren van hetj rijkelelegrsafkantoor aldiiar vereenigd met bet doel zich in betrekking stellen met andere ambtenaren om dan gezamenlijk eene Verbmiksvwekniging op te richten Genoemde ombteosren stellen zich voor uit de eerste hand artikelen van dtgelgksch verbruik aan te koopen van goede qaaliteit daarvan een magazyn te openen en hunne waren met eene matige wiust omentUcU weer onder elkander te verdeelen of nit te verkoopen Het is nog niet bepaald of de ambtenaren ook hel publiek in de gelegenheid zullen stellen bij hen te koopen zooals dit te Bottcrdsm en Ie Delft geschiidl In leder geval kan de beweging een middel zijn om de vervslsohing van levensmindelen tegen te gaan die zooals velen dagelijks ondervinden met het opdrijven der prijzen gelijken tred houdt UmêtUUai I M O E Z O N DÜ N In verband met ont iogecondeo stuk welwillend opgenomen in dit blad van 1 dezer beriehten wjj het publiek dat aan ont pUn gevolg zal worden gegeven Ons tweetal runderen van de beste kwaliteit zal Donderdag a t geslacht en voor beltogslellenden ter bezichtiging zijn in onze bergplaats Doelensteeg L 185 Degenen die van het vlestch wensohen te hekomen worden nitgenoodigd hunne bestellingen sohriftelgk bg een der ondergeleekenden te zenden naar orde van inzending zal Vrijdag warden afgeleverd Alles moet worden a ebaald en contant worden betaald De prijren zjjn gesteld naar het tarief van den Heer Brakel opgegeven in de Courant van 14 Oct jl te weten Haaa ƒ l SO per Kilo Biefstuk 1 80 VJeeseh zonder been 1 4 a n Vleesch met been ie Kolpensvldsch I Lappen en Gehakt 0 90 Klapstukken 0 90 Snndvet 0 80 Schenkelvleesehz been0 70 Koetong 1 75 Nier OIO Na afloop van den verkoop za ten spoedigste op nader te bepalen Igd en plaats aan ben die zulks verlangen mededeeling der verkregen uttkomiteo