Goudsche Courant, zondag 8 november 1874

y Woensdag 11 IVovemkr t JJ ® 15c GOUDSCHE COURANT Smm en A lv rtentiebla l voor Gouda en Omstreken EERSTE VERIFICATIE bekende en onbekende schuldeischers in het ftulhsaemeni Tan P van dkr WANT G te Goudetf de bevoorrechten de pand ol hypotkeek hebbenden daaronder beffrepen worden opgeioepen om op VBIJDAG den20NOVEMBKR a s des voormiddagg teu lO ure te verschijnen in het gerechtsgebouw dan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde over te gaan tot het vetifioeeren hunner schuldvorderingen Voorts worden zi uitgenoodagd de bewijzen hunner voidenngen uiterlyk or rfa n tie voren ia t zenden bjj den eerst ondergeteekende De Curators in voorn failhssement M J FOBTUIJN DROOGLEEVER 1 Mr P J snel Advocaten te Gouda Door VERTREK verzoekt de ondergeteekende beleefdelgk aan allen die noch iets te Vorderen hebben hunnfl PRKTENTIËN in de loop dezer maand in te zenden ten einde betahng te erlftugen T BLONK JURRIAANSEi Goud a 5 N ov 1874 No 7 99 der beroemde r Wekelijksche Zamenspraken Uitgave J J H KBMMER te Vtreeht is heden voorhanden bi den Boekhandelaar Lange Tiendeweg ie Gouda I Men reike aan de fortuin de hand 375 OOOR Mark ttl9 l ot filpriia TOor het gelukkigste geval zal de nftuumc grnnte Geld Vorlotlpg die dooi de liooge regeerlng goed gekeurd en gegarandeerd ia bevatten Do rooi deel ge mri tlng Tan hU nlenwo plan heataat diiRno dat in de Joop van sltclitH weinige Maanden in 7 voilolingen 43 300 prijZOU tor volledige be ing iull n komen d4ai under Eijn capilaie pruzon van eventueel 375 000 Bgksmark by uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 12 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 599 ma l 300 19 700 maal 132 enz D prO lrükJiiiigen ilin volgens pUn van ambtiweg © vut Old oui de iftniU fi Ie ceraU pr fltrekking dezer groote dooi 1 geheel origineel lot slechts Thlr 2 of fl S j 1 half f 1 l a 1 kwart Vs 0 90 tPRen faceodlni yui h t tiedrtg In hankpaplei of p r post wisHl Alle c mniliialea innen onmiddeink met d grootnto 7orgraldlgheld nitgeroerd oidea en led r 8r lflr ontvangt van ona de toet bet wapen nta den staat voorileiM Urlgtnele loten eigenhanllg B J tedere beatelling tal het tweUchte 9irid ele Thingrktta worden bligcvoegd on zenden wB n onze begunatlgorsonaangevnlagd bU elke trekking de offlwede linten i De nitletaliiig der pru eo ge liledt stiMsda prompt onder wnaibofg Tan den Staat en kan door dtr cte toecending of ook naar verkloïing dor belanghebbenden door ome corre pondenicD in 11e grootere plaali n ran Nederland bewerk telligd worden Ons debiet II atefeda door hit gelak begunstigd en onder vele aiid ie aanïicnUJke prflzen liadden wy mebrmeal iel Rena officieCle bewijzen de eerste Hoofd trefFers veiUregen en OBie begunstigers zetf uitbetaald evenzoo werd dtn 7 Oc ober 11 de lloofdpitis b j ons gewonnen Het 19 te Toorrien dat b deic op den hecbtaten grand Hl ig geveatlgd ondemening van alle kanten op eene Her werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en Ter 7oeVen derlialve om alle conm saias Ut kunnen nltroeren ona de besteUlogLn xoo apoedig mogelQk in elk geral vóór den IT November a s te doen tockonirn S Steindccker Comp iiinhiers en ® i icIIiantoor in gamburj Aan en Verkoop van allerhande soorten van Staatsobhgatien Spoorweg AcUea en Be leenings oten P S Hiernwila danken w l voor het Pertrouwen ons tot hiertoe goachonken en daar w f bf het hegin der nieuwe ferlo tng ter deelneming oTiierea zalleD wü ook voor het ver olg bemoeid ztJn door eene tipte en reüele bediening de tpvredonheid van OQse geëerde begnn Ugcrs Le verwarven 1875 1874 Schrocfstooniboot Maatschapplj jéLHARDING wMmmBmm t AANVANGtflNDE den 9 NOVEMBER 1874 Van LEIDEN naar GOUDA I aandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrgdag en Zaterdag Toorm 7 0 Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag nam 2 uur Vrgdag nam 12 30 Zaterdag nam 1 30 Van GOUDJ naar LEIDEN Maandag Dinsdag en Woeasdag TOOBpi 7 30 en nam 2 uur Donderde Toom J ll l n en nam 2 unit Vrfldagi ijjoonn 4 uu n lam 8 uur Zaterdag Voprm 5 30 en nam 2 uur de Zondagsdienst naSlïoiembtr GESÏAAIJCT MBiQS eEÉ Di Dienst lE iDEN AMSrERp dienst VROU WÉNAKKËR AMS J BLIJVEN ÜNVEEANDERI De ÖIKEctlia i enbare V rkoopfi igp te G 0 UD A op dINGSDAUS 10 NOVEMBER 1874 des Toormiddags ten 9 ure vqór en m heÉ Lokaal wi k K N 237 aan de Peperstraat ahlaar van Mahoniehouten en luidere MEUBELEN HUKEAAD BEDDEN en BEDDECjlOED WINKELGOEDBUEN als BUSSEN ïttüM MELS SCHALEN BALANSEN eene BASCULE GEWICHTEN Gereedschappen voor eene Kaasfabriek als KUIPEN STAREN VATEN een KARN een WRINGMOLEN enz een ROEIBOOT 17 PAKKEN UZEREN PLATEN enz Daags te voreü te Zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Notans W J FORTULIN DROOGLEEVER te Gouda Alle Diegene welke het geluk op een foordeehg cd soliede wyze j beproeven willen vinden hiertoe eene in Ueopzigteo gUDêtiye gelegenheid door de biunen kort bèginneode grOOtO QoldVerloting veroorloofd en gegarandeerd door deu Staat Jlumburg 37 000 Reichsmark = 218 750 HoU Gulden erent 1 HOOFUGËVVIN eD t xis prgcen van R M 250 000 125 000 90 000 00 000 50 000 40 000 36 000 3 a 30 000 24 000 2 a 20 000 18 000 6 a 15 000 23 a 12 000 34 a 6000 3 a 4800 40 a 4000 5 a 3600 203 a2400 5a 1800 412 1200 512 a 600 599 a 300 etc etc leTert deze I onderDemiog id eijn geli l op eu verdieot desire I koven vele dergelijke de voorkeur door dat 43 300 I loten zijnde verre o er de hellt van het gezauieutlyk j aantal in den loop der 7 afdiellngen dna bintieu eenige maandtn metpnjzen etrokken worden moeten Voor de ven lataatswege vaatgettelde eerato trekking kosten EHEELE ORIGINAAL LOTEK fl 3 60 HALF 1 75 KWART 0 87 Vs Tegen geldremise per ungeteekende brier lUuk i biljetten Coupou of PostzegeU of per Postwisiel verzeodeo vigorigioaal Loten met het Staata wapen voor ien en voegen wy ateeds gratis ccq ofÜcicle trekkingeplao daarbij Ni de trekkiBg zenden wg onmiddelgk aan onze geëerde klanten bet ofBcieele trekkiogahjit en worden de prgzen dadelgk oa de trekking ttitbetaalt Door de groote aaDvrage n stctds tegen de tickkingeo gebrek aaa loten diegene die alzoo de zeker 1 held hebben willen dat hnnne orders prompt uitgevoerd worden gelieve zich voor den 17 NOVEMBER aanst I te wenden aan S Sachs Co Wlsselliandelaars te Hamburt De Notaris 0 A janBLARICÜ t 0 e water zal op WOElfflDAG den 11 NOVEMBER 1874 des niAns ten 10 ore in hetKoffljhuië DE llooi aldaar om Contant geld verkoopen yi Eene groote Vw gro e als kleine MAHONIE PAiJbaNDER NOTEN EIKEN en GLADITOJTEN zien ea breeder bg Bil EELLEf E QSUBi be op heden gel lll n vEIjLIf G van iffijhuis Bellk lUetten omsctir 5000 t llAAND G I i2g yoori oj emelAH iijfórmati fiedingen tot i ttoi I tore te GÖM breede heeft slechts opgebiij bvEi Biatis gs 11 Uur y FFlJIHülf ifln te vjeA n llotoSA Ooj n Daags te voj n Ittten vermeld M otMéflTijtroeijin van Wandiedierten IEMAND hier ter slede woonachtig in het bezit van het GEHEIM tot TOTALE UITHOEIJING VAN WANDGEDIERTEN biedt iich aan tot het Zmveren van GEBOUWEN enz met alleen maar tot levering van dedaartoa benoodigde preparaten met gebmiksaanw jzing dewgl men van de stipste geheimhoadmg kan yerzekerd zga is bedoelde persoon di elgks te ontbieden door middel van franeo brieven onder Letter K aan den Uitgever dezer Courant Van den Kuchhoest werden vele duizenden Kinderen eenig eu alleengenezen door deu Bijnlandsclien DruivenBorathooing SckHngen in Baden 8 Sept 1872 Den Heere W H ZICKENHEIMEB Maim Ook mgn kind van 4 jaar dat verscheidene weken zeer hevig door den Kachhoest of filaauwen Hoest gekweld werd is alleen door het gebraik van uwen Dtutven Doretkoning m zeer korten tgd volkomen daarvan bevrgd L HAUSSIN IlofmeetUr Echt verkrügbaar 1 de fiesch met gebruiksaanwyziiig i iMdm E Noordyk OudtKaler f Jonker Menbnrg Hotterdom C J W Snabl M Apoth Kyewyk C J o Oinkel SehoonJme i Wolf 4 Zoo Voorburg A van Vee Waddinxvetn C van Een e ro r fe W H vaiiDlggele Oeuda t F H A Wdff Atplitn aid M L Varaaaiean Zoon Apoth Bodegmnen V Veraloot Botlreop A J van Twont Det l L tan LeeuweB t armtnhatie i h F Cl Suabilie Apolh Uazerttpimde V Hendnka HmstreeU 1 D dra Hartog miégeriiurs mti ie Raad Ter voorkoming Iran bedng n eU eacon vooruen van ee rood capula met nevenitaand Fab r leka tea pal t r l buitendien de aaam van dea Fabrikant W H ZICKENHEIMEB t Xim in do Knrk gebrand u EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bi Lange Tiondeweg te Gouda Goud Dink an A Bnnkouii BUITENLAND Buitenlandscli Uverzicbt De op Zondag geSoudea itemiDingeD voor deust vcrgadrruig hebben tot rcsuUiati gebaü dat verkoiien zyu in da dapart Nord en Dieme de republikemeu Fan met 118 689 eu Madier llouljsa Bet 34 702 temineo terwijl hun tegenstaudeik 102 UOO en 18 000 ttevineu erkregen tan gevolge ran huniiè rerüeeldhcid zqn de lepublikeiiKD plagen in bet depart OUc be BoDapartiatiac e hertog de Mouchy h rerk zen met £ 3 354 at tegen gevcer 19 000 temwn op elk der rejaubhkeinacbe caudidaten in bet lebeel 3 983 aUmnen l e verki ingsn roor de gen nteraÜeu w Frankrijk o 23 f ezer cullen at weder een politieke kleur drueu de repiiblikeiuen gevoelen itelf dat bet nu tjpilt al te ver gaat met de politiek n ar acbuiren f tte icbnld op de regeering die vdlk verplicht om j an de locale lakrn politieke quaeatiea te naken j fen aanzien der Spaanscbe nota wordt bericht dat de hertog Denzes lu da volgende week ziju antwoord aan den Spasnschen gezant zal orerbaudigen Ue tegen Frankrijk gerichte besobulüigingen zuUeu daarin punt voor ptlut behanüeld en zooveel mogelyk iederlegd worden Mac Maboo keelt al de leden van de permanente oommissie op een diner gerraagd ook de rapubli keinen zullen daar ferscbijnen De houding der clericale partij bg de verkiezing in Pa de Cal i schijnt bet rermoeden te wettigen dat tg de hoop op da beenahappy vao Chaaiboedvat ioren ec haar oogen op den zoon en de weduwe van Napoleon UI gerestigd beeft Naam en aiittcedenteu van eru pretendent zijn voor haiir Siechts bylcomendeomatsudigheden de hoofdzaak is dat enemand u waarvan iij zich bedienen kan nadat zij begonnen IS bim te dienen Ue politiek van het ultramontaiiisme IS UI den grond der zaak de elfde als die door de Bonapartiiteu wordt gevolgd Voor beiden heiligt het doel de middelen daar het doel goddelgk n de middelen zuiver aardscb zyn Die politiek beoo t met di meusobelijke mochten te ondersteunen maar d or haat ondersteund te worden Mm beiicbt dat don Cnrlus om onbekende ledenen op Ftaiisob grondgebied i aangekomen De Sfinsirsche gezant te Fargs beeft tgu oumiddellgke aiuhuurling en intemeenng geeischt met aanwijzing zijner tegenwoordige verblijfpioala De Corporatum van de Cilj van Loi den heeft btt voorslei om den heer llinrue i t eerebnrgerscbap vnn de city te verleeueii afgewezen zuiitJcr eteuwel er ö er lu stemmirg te gaan He weigering berust volgens de IJatlf Nn geenszins up een miskenning dtr groote verdieiKten van deu trgenwoordigen premier doch enkel op de zeer gfgroiide mteuing dut t iiaii hem tuekeiiiirn an de bedoelde onderscheiding tliniis den schyo zuu hebben vau een politieke de moustratie De Duitecbe rgksbegrooting voor 187b la Donderdag jl bg den rgksdag ingediend De uitgaven ijn geraamd op eru bedrag van 6 0 762 374 m Verge leken bg de begrooling van het loopeiide De üuitenrgksohe oiiiiister van justitie heeft aan het huis drr afgevaardigden onder zichtbaren bgval der leden het ontwerp au een nieuw strnfnelboek aangeboden Hg verklaarde dat de grondslagen en versoheidene bepalingen van dit nieuw wetboek ich aansloten bg het etral etbaek van het Duitsolie rgk waardoor binnenkort hrt vouriitel zou verkregen warden dat de Ouelentgksche iielgeving ziek iii grooti trekken zou aansluiten bg de richting nelke sedert bet begin dezer eeuw in de strnfwetgeving van Lu rop merkbaar is Gelyk van ell spnekl nas hei ontwerp geene slaafsche uaiiping rrel van de eigenaardige politieke verhouding en van de trnditiLii des lands had daarin eene plaats gevonden De minister deelde erdor mede dat ook de arbeid tot regeling van het politietoezicht zeer ver gevorderd was Tot duiver is de uitslag van 118 verkiezingen roor het llaliuiisobe parlement deSuitief bekend Kr moeten 139 herstemmingen worden gehouden Ongeveer 60 der delnitirf verkozenen bchooren tut de rechterzgde 10 tot het rechtercentrua 20 tut bet centrum 10 tot het liukercentrum ongeveer 20 totdelinkerzgde De oieeste der mmislers zgn herkozen De Nourdsche telegraafnuutacbappg meldt uit Shaoghae onder dagteekeuing an 7 Nov dat het geschil tuischen China en Japan is bggelegd China zal een half mdlioen toels betolea u de Japaueezen tulleu Formosa outruimeu DüITSCflLANO De Elzasser afgevaardigden Winterer Gerber en Scbaneiiburg zgn te Berign sau ckomen om aan de wcrkzoambeflen van dea rgksdag deel te nemen De buscbop van Straatsburg icbgnt lu dit jaargetgde wegens zgn boogen ouderdom niet op reis te kunnen gnan Ook zgn collega te Metz blg t te huis doch uoor men zegt omdat hg niet naar Berigii wil De hei r Sobniiu verklaart roudait niets meer van den rgksdag te Hilleu hooreu en noemt het bericht dut hg naar Berigu op reis zou gun eene lasterlgke aanlggiug Oo de orenge afgeraaidigden uit ËlzasLotharingeu zgu bet niet eens of zg al dan met bun mandaat behooren tut te oeEeaeu De heeren Lauth Hafely en Teutsch volgen bel voorbeeld van deu heer Sohnlin De Augiburgsche Mlgemeüu Zeilung bespreekt den stand waarop de verschillende partgeu in den Rgksdag zgn vertegenwoordigd Deu invloed van den strgd die iicb gedurende de eerst zittingsdagen heeft gmpeubaard tnadwa d airtM aaM ba alm ra de beide conservatieve frhCtién sla mee niet te boog aan zegt het blad Hout lussc ien de drie fraotieu he stodu sedert jareu zoo vele punieii vau aanraking en wel sedert een reeks van Jiren dat een duurzame verwgdenng tnsschen hare leden onwaarscbgnlgk mag geacht worden De mnige toenadering welke tot stand is gekomen tuaschen de leden der nationaal liberale partg en die der paitg van vooruitgang daarentegen belooft met van langen duur te zijn £ en bewgs daarvoor kan reeds worden aangevoerd De NaiwtuU ZettuHg heeft duidcigk doen uukomen dat de heilige aanvallen welke hare partg zeds nog kort geleden beeft moeten verduren van de zgde der partg van vooruitgang Obdcr de nationaal liberalen een diepen indruk heelt teweeggebracht Dit is zelfs in die mate het geval dat men op het punt heeft gestaan om alle betrekking met de andere partg voorgoed af te breken Velen ouder hen uuieu van gevoelen dat do breuk als unvermgdelgk moest ivordeu beschouwd uillioofde de beschuldigingen op liiugeworpen van te kwetsenden aard moesten worden geacht bsgiuseluoaheid op staat kundig gebied deseitie troawbreuk en detgelgke oaulggiiigen behooren tot de verwgtiiigen aan de ua tionanllibeialen gedaan Wat de houding der leden van bet centrum betreft deze m ig ongetwgfeld als van vourluopigeo aard worden beschouwd Deze fractie was te zwak vertogen uordigd om zicb te doen gelden Aan den anderen kant vermeed men zorgvuldig in te nauwe aanraking le komen met degenen met w e men om bekende redenen buiten gemeenschap euscht te big ven In verband met het plan om de hooldstad Berign tut den rang Vdo provioote te veiheffeii wordt met zekere ingenomenheid onder oflicieufce organen op de volgende feiten gewezen Blgkens de resultaten der volkstelling van 1371 bod Beilgu op 1 Dec vau dat jaar etna bevolking van 826 341 zielen welk aantal op 1 Jan jl wat geklommen lot 928 742 zelen Van 2 Jan van dit jaar tot 1 Oct jl hul een vermeerdering der bevolking plaats geh id van 7054 zielen zoadat het aan al destgds reeds was gestegen tol 955 841 zielen Veldra zal derhalve het eerste millioeu zgn bereikt BINNENLAND GoüDA 10 November De oommissie uit het prov gerechtshof in Zuid Holland heeft Zaterdag na a elegd examen ala candidaatnotaria toegelaten den heer J C Sprngt alhier Volgens b nchten van de Justitie ia alhier ontvangen een van vulsohbeid verdacht muntsmk van 60 cent drogende de beeltenis van Koning Willem II en bet jaartal 1848 Dit stuk bleek na onderzoek aan s Rgks aunt valsch te zgn Gisteren werd met mditaire eer ter laatste rnstplaals gebracht het stoffelgk overschot van den serg majoor de Vriea die zich bg de sobutterg alhier gedurende vele jareo verdienstelgk heeft gemaakt Op de begraafplaats werd een woord gesproken door den kapitein bg de dd schutterij A Nortier die de verdiensten van den overledene in geposte bewoordingen ui berinnering bracht Donderdag a s zal het late damesconcert der OrcheitVereenigmg Per mpera ad attra p ails hebben Dit concert zal voorzeker op waardige wg e de reeks concerten in het aanstaande seizoen lu deze gemeente te geven openen Een leder zal du met ons eens zgn wanneer men weet dat Fr Selma Keinpner ran de Hoogduitsche opera te Botteidam als soliste ih optreden Wg twgfelen niet of bg de opening van dit nieuwe srizoen zullen vele van hen die nog geen lid van Par atpera ad antra zgn tot die Vereenigiog tuetreden en doordoor zichzelve het rooraitzicbt v rscbalfen van eeuige genocgelgke bijeenkomsten en levens de verecmging inde gelegenheid sttiien meer kotten te besteden oar Tolgeude uttToeriugeD Gisterenmorgen werd hier ter aarde besteld bet Igk van B Sanders welke begrafenis met vele voorzorgen tegin besmetting plaats bad door de overledene gernimeii tgd geleden on roodvouk gesturvea was en daarop te Oudewater begr4ren werd Zooals onze lezers weten had de burgemeester vao Oudewater zgne toestemming tot opgraven gen eigerd doch IS die later door den koumg verleend Door de Provinciale Staten van Gelderland is gunstig beschikt ap het verzoek der Geldersche Moatsohappg van Londbunw om eene som vou ƒ lOOO sjaors beschikbaar te stellen voor een wandeileeraar die in verschillende gemeenten der provincie Uudbouwvoordrachten zal houden Voorts is afgewezen het verzoek van den heer P M Mpntgn te Guudo om subsidie voor den aan te leggen spoorweg Uottcrdom Arnhem Wiuterswgk Dus wordt verzocht te berichten dat het geld fgl ti collecteerd op de vergadering van weiklicden vuu t No jl en bestemd voor de Wed D Tom gcb Lorjé te Moordrecht wier kinderen door de wel up den kinderarbeid van de fabriek vcrwgderd wareu op de volgende wgze besteed is In t depflt der Vereeniging tot hulpbetoon aa eerlijke e vlijtife armoede bg F A Stom is aaB a schalt I Vrouwenhemd 0 95 1 Onderbroek 1 25 1 Hemdrok 1 20 1 I 10 1 Jongenshemd O 70 Meisjesbemd 0 70 Kinderbemden 1 20 7 10 Daar de collecte slechts had opgebracht 6 60 is het ontbrekende door de voorloopige oommissie in n 1590 van ons blad rernie d aangevuld Uit dit bericht kan ieder die iets bggedragen beeft zien dat bet gegevene goed is besteed Staten Generaal TwExni Kahze Zittin g n van 7 en 9 Nov In de zitting vun Zatprdag zgn de beroadslagingen voorigezet oirr de Indische begrooting voor 1875 Do mm V kol verklaarde dat hg het veitrouwen der kamer behueit wil hg zgu gezag handhaven maar daaioji k m hg nog niet medegaau mei voerstrlleo of maatreK l n waarmede bg tich niet of nag met kan vereenigiu