Goudsche Courant, woensdag 11 november 1874

SjJ dat Toniiis werd de zadelaökér Sloiikler rero do ld wegens ihoord en poging tot mwrd tot 1 doodstraf en het verlies ran alle burgerlijke Ehrenreikte éii 2 tot tienjarige tuohtliuisstWf Zal nu e st Stockier ter dood worden gebracht en daarna zijn lijk tien Jaar in het inohthuit worden bewaard Di 9 llHtate straf ksn niemand bijzonder zijraar achten Or zal men hem eerst tien jaren luohthuisstraf geren en dairiiV tcr dooil brengen Zulk eene straf ware d t reèdjleld zelve Inderdaad wi be rijpeó liiet hpè het vonnis kan teh liililoer worden gelegd eii met alle beacheidehbéid gezegd ook niet hoe het Ifon woi len uitgespiuEen Het publiek dat de zitting bijwoonde waa dan ouk buiten zich velre run verbazing Alleen de veróorleekle bleef zeer kalib en bedaard H j heeft misschien gewaand dat hij droomde Wilt hét verlies der burgerlijke eerereóhten betreftO def dood veruiuedelgk verlieieu zgne nakomelingen iin de kans om in den hooien ndel te worden opgenomeu waarbij gelgk men weet zrstien voorvaders in het graf geadeld worden Dergelijke onderacheidiiig zou op den dooden Stöokler nooit meer toegepast kunnen worden Arnk CS Te He rehréen roepen éenige oienïcfiénvrieaden een vereeniging in hét leven die ten doel heeft jongelit I den uit den minvermogenden ttand doch van nitatekeoden aanleg die leu gevolge ran linantiecla ofandere bezwaren rerhinderd worden hun rermogentta ontwikkelen te rurmeu tot bekw ime en uutiige leden der maatschnppij N v d D Te Zutphen is bij publicatie bekend gemaakt dat wegens het gebrek aan water de ataiJtpompen gesloten lullen zgn ran t morgens 9 tot s aronds 8 nar Het reobt tot iniaoéling der a rallen bladeren iii één gedeelte ran het nitget rektt Steri eAboaóh te Asti ia voor het eerst gereild en heeft 76 26 opgebracht Vfoeger mochten de bladeren rr j worden wct geboald Ue cjnorssieduart tot 31 Deo e k Té Kamplen rerdreef de wet ran Hobten 46 kinderen beneden de lU jiircu ran de fabrieken Nog arbeiden er ru1éi 9U kinderen dis tutscken lU en 12 jaren oud zgn Da rerdrcreue bezoeken de aobóol la het Vaderland lezen wg hét rulgeniljt Z iu bet niet zgn nut heuben iiidjen uit irertcijilléiiiie p uatten ran het land ain de dagMailisn berièhten werden gezonden aangaande dè werking ran de wet op déa klAderarbeid niét alleen met betrekking fut de kinderen die onder de nieuwe wet rallen én dus uit de fabrieken worden lerwijderd maar ook in verband act de piaitie der orerige faailieleden Zoodoende zon er reedt liingzimerhaud bouwstof worden worden bgeenrerzamaid róor een nadere regeliAg Want dat il wet v Hmiiéd in alle opnekten vol4 ida zal blijken daarvan maken wg ont voltlrekt geen illutiet De kiiidertrbéld in ftbriéken en warkplaatten it rai ia waar het ttéeat in het oog vallende kwaad der iKwIerne indttttrio eu dMrom it hel goed té keuren dal luehmrt de velrwgderili viih dit t óet étn begin leelt Mi ki i nii worïtt hét pltdlit ièVena té Mken dat li eguStme niet iA anué eni éveii Ooorijatbarenden vorm zgn verwoéating in bet familiilereh gaat aauriohten Waar blgft hat kind Giat bet nu naar de school Ziedaar vragen van het grootale gewioht maar niet dé eenige Tan niet minder belang it de vraag r l jt weike Irbeidtkraclit tracht de ondernemer tgn gemit aan jeugdige kiudcrkmoliten te recruteereu f Waar blijft dé moeder Die vragen brengen ont midden in het hoogst gewichtige vraagstuk De vrouwenarbeid buitenahnis t ai die rroawenarbeid bgiia in alle landeó op onruttliarende iiijze toeneemt en het fatBttialeren in gér ir brengt valt heiaal niet té oiitkénneii Dr leiachl van Munehen geeft daarvan in zgn iiArbeitérfrage nnd ooialismus eenige treurige alatistitke Sagevent Iii Kngeland it êr minalena 1 van de getrouwde rrounenbuiteuahuii werkzaam In Sakien ign or op den leeftijd ran 14 24 jareii evenveel trouwen alt mannen in de fabrieken in dientt In uikrgk é dé verhouding ereii Oiignnitig De lageie prns van de vrouwenarbeid dwingt de ttdualrieelen steeds tut aiéuwli vérvangin lan mannendoor vrouwenkraclit De prga van den arbeid O behoeven dat hier nu niet in het bloede te batós en hangt mei nitsluitend af van de verhoudia iBtlchén vrkh eii aanbod Zélfs indien it roBw ÏQ stukwerk hetzelfde praesteert ais de min moet ifl zich in déü r el met gerinèitrè betaling vergeboegen omdat tg voor haar leyensoildéi hóiid mnider bóOdig heé Prof Réiéóhl Iheeiit zelfs te kunitéb pt gzan djtt üeo iddield flé vrpuuelgke arbeiders leltjkan aitieid ileokts eene derde verdienen van hét e nr déit méii Wórdt betaald Ea uit de aard d zaak werkt het hti e loóli iU de vrouw ontvangt I Hiero cr ontstond rdwiei diacouie daar aammigen ucanden r U de minis r eeae porlefenilln quaestie had gesteld uF een votum an ertrouwen had getraafd £ iudel jk werden de algemeene Deraaadslsgingen gesleten en dieTKer de artilfalou aangevangen Men is danriacde gerorderU tot het umeiidenieot de Uruyn Kops c s tot fsohafflng der slaverng op de bnitriibesittingen In de zitting van giitcKB is de diaoossie rq rtgezet over hel nmendemeat Kopa o s tot afschnfling dzr slnveriiij op de buitenbezittingen van Neder iandachlndië Ue heer Berch ran ËFeeDatede gal aan de regeering in orerweging miialregelea te nemeo om waar ten aanzien der slaverug wordt gehandeld in strijd met de teet dit door alle middelen te keer te gaan De minister ran kolouieu beeft zeer breedroerig het amendement bestreden uiet pmdat hg ia tegen het bégiiis l der afschaffing maar op grond ran de dpperhnimt De zaak is nog niet liehaarlijk onderzocht noch wat betreft den omraag der slarernq na h wat betreft de grens der uilroerïnc Kr ia onzekerheid in allea n orenl omlankt herhaalde gedachtenwiaseling met Indie j e minister heeft eergisteren duidelijk gezegd dat het gemeen overleg niet ligt in de rermiudering ran beginselen hij rraagt geen onbepaald rertrounen maar eene beslissing ra hetgeacbilpnnt en ten bewijze dat bij niet is tegen de zoal stelt hij roor oen nieuw rtikel ad ƒ 12 000 tot onderzoek en tot roorbereiding ran de afschaffing der slarerng op de buitenbezittingen L e heer C ran Niipen gelooft niet dat er onzekerheid is nop n den rechlstoeseand ran de slavernij ojf de buileubezittingen Hij rerkliurt zich roor bet rooretel zoo eren door de regeering gedaan De beer Kappeyne ziet in dit rporstel éeii stap tut toenadering maar lefrllaiirt deanléttémiii zich niet geheel berredigd omdal dè minisier een eenigeziiis beperkeuden uitlrg geeft aan art 116 rail het regecringsreglement Hg betoogt zynerzgds uit de geschiedenis der vaststelling ran dat artikel dat daar waar wij rechtstreeks gezag nitoefeiien de wet niet onuitgevoerd magblgven terwijl elders ging n behooreh te worden aangewend om de afscnamng té berorderen De minister b efi t n slotte Ie kennen gegeven dat hg niet aatzélen zdl op de rolgende begroot ing den post te brengen wanneer het onderzjek is af geloopen en hg orertpg4 wórdt ran de noudzakeiijkheid der scliadeioosafelling Hiei OiV heeft de heer Kopa zgn amendement ingetrokken Daarna kw rn het i ieuw artikel ran den Minister in behandeling waarop t 41 tegen Ti stemmen is aangenomen een liiii éiidebieiit ran drn heer Gode roi om duidelgk té ctoéh uitkomen dat de gelden atrekkeu tot roorbereidiitz van ntaatregelen ter volledige uitvoeripg der wet tó arachaHing der slaverng Ue afdeelingen finanCiëü eü biniieiil bestuur gar a aanleiding tot behandeling rati onderscheidene punten als comptabiliieiE agritrische wet en hare uitroeiing conversie van het oomiuuaHal bezit enz Ue svnister deelde daarpmirent nog meilr at de rei TW den gourernemeuts seeretariSf den ueer Leryeohn Norman ie gestaakt Heden roortzeUing ij Met leedwezen rcrueemt meo dat d e heer Z lalberg te a Hage ernstig ohgeateld is Vbor hi m ham Zondag zgn iimbtgeoaot ds Brgee dé preekbeurt Waar De schare die ter kerk wae ópgeiromen Ovt dén oiodernen leeraar te hooreii en ran de ziekte ian ds Zfmiberg Z d werd plqlaeliog door een zeuu rl roerte orerral i p nietvwisl zag rreemd opi toen een leera r rail geheel tégenijTergestelde richting den l anael besteeg Menige dam waren onbeleefd genoeg terstond df c te rerbiten at door den leeraar niet oiiopgemer bleef want hg begon met te zeggen df t bet h m aangenaam was dat ten minste niei allen hg jn rerschijning op d n kansel de rliicbt hadden geninien Ia de omste digbeid dat bij tbaiis roor een hem nieuw gehoor pioest optreden zag bg geen toeral maar den rinser Gods die hepi riep een woord tot bekeering te spreken 2iJB tettt wae inzonderheid gewijd aan de lêe der genode éii dié verdediging van de stelling dat goede werken alf n niets helpen iadien nen zich niet neerbuigt in hel stof en dat de wet ran Mozei nift i aa gegeren j m dé menschen in de gelegenheid te stélleii oin goed ie doen maar nrel om tegen hfea te getuigen Biddende roor zijn tieken eollega hoopte d rgu dat dit ongeluk hem en de zijnen op dén weg der bekeering mocht brengen C Be tóHtand rtn merr tCléinê Gartman welke inde laatete dagen ongunstiger was is thans wédér gerusts ei leader De kporiseii aanrankelgk niet te overwinnen zijn geweVen de hand waarimn zich de ontsteking openbaarde is echter nog zeer pgnlijk N t d D Naar aanleiding ran het inzenden raa ƒ 100 roor een eeieanb l voor gen ran Swieten ontrangt het N V d D aatibiedingen ran giften ind ien zich eén Coaimiaaie wil rormen tbt htt Tóoigeatetde dbél Onder de edell Ta t AmsfefBamicb Studenlenïdrps oirouleerl een reeds rfael tairgke hnndteekeniligen roorzien adres ran sympathie aan generaal ran Swieten Het hoofdbeétuur ran het Nederlandseh Vredebónd heeft een modej ran een adres aan de Tweede Kamer in zake de motie tot berordering ran internationale arbitragje door de heeren rao Eet en Brediua in de zitting ran de Tweede Kamer der StatenOe neraal ran den 12a Octol er jl voorgesteld aan al de afdeelingen rerzonden De minitter ran Inahden blgft blijkeds zgne memorie ran antwoord von oordeel dat de aanbieding eaner nieuwe muntwet op dit oogenblik ongeraden is ook omdat over de rraag of ile depreciatie ran hetlilrer blijrend ial zijn de deskundigen hel nog nieteena z jn f In tegenwoordigheid ran rroegere ambtgenooten en ondergeschikten ren rrienden en belangatellenden wprd gisteren morgen ten 10 nro het stoffelijk overschat van mr A r Qaten in leren proearear generaal bij het hof r in Zuidholland te Ëik en Uuinen te s Hage ten grare gebraoht Ue advooaat Generaal mr Terpsira sprak bg de groeve een woord van hulde aan da roortrcQislijk hoedanigheden van den orerledeut eu een woord ran troost tot de bloedrerwanteu Van de bemannuig eener Schereningiohe bomachuit is tengerolge ran aanraring met een Ëi lichen kotter een man or er bo órd gerallen en ve ronken Bekenttig voor eene bakkerij te Middelburg In den laatsten tgd werd reel orer de duurte der lerensmlddelen geschreren maar weinig sohr rers garen uitleg of rekenséhnp ran hiinne aaitiberkingen of maakten hun naa B bekend Ik zal zoo vrij zgn hier eene opeoe rekening bellend te maken en het zal mij aangenaain zgn als iemand is staat isi die rekening in het nadeel te betwisten Ik bedoel eeq baklier die de werkza imheden zelf mede verricht en ran zuirer inlnndsclie tai w $ bakt nl de allerpuikste kwaliteit Die tarwe 7S a 70 kilogram zwaar koopt men roor 10 Voor maallopa 4S Ongebaild reken i daai oit te bakken lÓO kilogram brood roor ieder kilogram brocid aan brand gist en zout 1 cent dus 1 Zuo zonden de IpO kilogram brood deitbakker kostéil ƒ ll is Datzelfde mud tarwe gebuild verbakkeA alt boven aankoop en malen 10 4t Nu reken ik 80 kilo s brood te bakken Brand gist eo zout 1 cent per kilogram 80 U ili 1 26 Voor kort en gruia krgg ik 10 Daii kott ieder kitogtatn gebuild brbod 12 cent Verkoopt métt hét tégen IS j eeiit è kHogram dkn wordt op dat mud tarWëverdiend 4 80 Ia het een hkVtii a e ter weeki6ki d bakt dan wordt dit jier Week 120 Neemtmèndcbakkerginhliur 7 week Vatent ea belaating S y SIgtage 2 f 2000 bedrgfska it i 6 pCt 2 Twee knahta 12 Winrt roor den bakker i i 94 Koudeherke 21 Oei 1874 S R jEEOKiHua Deze berekening dreft hét rbIVshlad de coöperatie mede welk blad er dan het rolgende op laat volgen Wij rerklarea ons geheel onberoegd om deze berekening en eenige andere te beodrdeelen dit alleen weten wij dat het geklaag in da laden orer dehooge prijzen ons koel litat Zijn de prijzen te koog VM dit zoo onontbeerlijk rolksvoedael zoo rind ik onzen arbeidere en kleine burgers aan zieh te véreenigen wa6neer de hoofden ran twintig hiisgezlnnétt met een trekelijksch verbruik van 10 broiiden il ieder ha ngezin nur een bakker toegaan die goed eh wiélltij brood levert en zich verbinden iedere week minateni tweehonderd broodén bg hem te nemen mits hij den prga ran het brood lager stelle dan zal dié bakker ter wille ran het rasie debiet zulks zeket dóen Voór f zullen dié twintig hoófdéA van huisgezinnen echier wekelijks eene kleine aom moeten br sparen ten einde den bakkW zekei iid te kunnen geren Verder zal de rp eniging ran die twintig hoofden ran hnisgezinneii éeii bealuur lAóetén kiezen dat het gtjfatriict niét den bikker itaakkt dé getden der ir r eeniging bewaart en papieren bona rerraairdigt ran de bandteekening ran twee bestuursleden roon ien Ieder lid kan nu zooveel bons koopen bij de réreêntgiiig ala hij broaden wensoht te koopen en tegen deQzelfden prgs Oaat hij nu een brood bg den bakker halen dan geeft hij dezen een bon n s ManndagsocUtends geeft de bakker aan de Vereeuiging al de bons terug die hij in de ol eloopen week ontrangen beeft en krggt roor iedere bon den prijs van ren brood van de VereeniginK terug Wil geen bakker met de Vereeniging eene dergelijke overeenkomtt sluiten dan zullen de leden der vereeniging wat langer dioeten eparen om eindelijk zelf eene bakkerij op te richten Dat is de weg klagen alleen kan niets baten De vereeniging Oefening k eekt jtenttM zal io hel begin der volgende maand 3 December weder eene tooneelvoorsielling geren ditmaol Ien voordeele van de afdeetiug Goiida van bet ohoslverbond Op den li December zal door de zelfde vereeniging eene voorstelling plliats hebben Voor de leerlingen der hoogste klasse van de ai menscholeu de weezen en he stedelingen aan welke gedurende dé póuze eenige verversehingén zullen worden aangeboden In e é te Ngmegen gehouden rergadefing ia he aioten eeóe coöperatieve rereeniging op te richien wiiarbij ieder deelnemer een rentelooa rwrsi ot rat 10 stort én zich rerbindt ran deii aaagreteldeosfajjer zijh benoodigd rleeséh te kooprn terwgl ook aan anderen rleeecb zal worden grlerérd Ëene e im mfaiie bepaalt met den slager om de 14 dagen deapir5 vab liet vl eesch Uit Oora wordt van 7 Novembw gemeld 1 K n ontzettend ongeluk bracht heden middag eei groote beweging in ons anders zoo rreedzaam ttadja léweég De surnumerair bg de StaatMpoorwegen M die ten huize ran zijn oom alhier rerblgf houdt w a bezig met in de woonkamer een rerulrer schoon te maken die hij meende dat niet geladaii wat toen onrerwacht de haan neertloeg en het schot dé rrouw des huizes in het onderlijf trof De toestand der vriuw ie gelukkig niet hopeloos Zij is moeder vaa een zevental grootenileeli jeugdige kinderen Een der vooriiaamtte haiidelthuizen te Batavia hertt in een circulaire aan zijne correspondenten in Nederland de aandacht gevestigd op het verloopen orizcj suikermarkt lioor de afschaitiug der tuikeraccijn in Engeland wordt de méeate siiiker uit Indie liaür Engeland gezonden zoódal alt vrtèht op Nederland hoogstens ƒ 60 te bedingen ia alt die op Ëngifland up ataal Het Handelshuis ziet daarin een grond vi r e nóodzakelgkliéid der aftchaSng ran deh auikeraccgni Eéjgiëter n liïp over de daken na de huizen ia eêtl der buurten ran wijk B te Utrecht een rluch tendé eehtg ènoOt dié doof zlJne wederhelft rervolgd werd 1 rrouW liféifd ten tioité door de boren vatt gehouden en de min daarvp rao het dak gehaald In Zeeland neemt dé ziekte oadér 4 gerooide ikklippeleii z eer tterk tóe De aohrgfster ran Jozva Davids heeft op de 8e édiiü van het werk haar waren naam gepUatit Zg beet E Lyon Lintou Een nieuw voorbeeld der bniten wóné ontwikkeling welke sommige peren eb apptilen dit Jaar rerkrg gen is bg den heer 6 A Fokker té Sliddelburg Ie zien Het ia eene peer rati de kooksoort la belle Angelica gélerérd door den boomkweeker C ran de Puttij aldaar welke een omtrek heeft ran 43 eentineteiii orer de lengte en 33 centimeters oter da dikte De heer P van Santen nitgeiréir vih de Èeitpide kwam Maandag 2 Nor tot de ailéranakngenaaaiite ontdekking dat het Nor nómmer niét op Zjudiig l November in de handen tan af de abonné t was gekomen zooals had behóoréd te getehiéden en woirl roor hij zijne niaatregelen enbméu btii Hg heen nu bg deurwaiirdert explóit doeó eoniitateéren ei door den postdirecteur ddéh érkenlieh dat 400 ex Éeisgid Zalerdagarond SI Oiït op t portkanlóóT ter rerzending bezorgd waren dat zg op den 2 November nog op het pqetkaUIoar aanwezig waren éif dat deze vertraging ra n rérzéndin te wijten irti aèn de aan het poatkattlooir dienttdoende katam tütü De deurwaarder heeft mitsdien geprotesteerd van üllé kotled schade en intereèaeo door die nalatigheid en rertroging ran dienat doSt détt nskWirint gtlédéh of nog te lijden Salomo waa een groot rechtoi inksflr alt h Of zgne beurt eens het ditzer da n i er eïdé VttaAit M uitroer móést leggen ran Vet Üof ran ezWorMitti te Keulen geloovén Ivo tóch dat zélh ttQ iA Oilgalegenhéld zou zijii ieb ht 1 weder ongunatig op de rordicnsfen van den man Man en vrouw wurden hier ala het ware tot eigen verderf in een noodlotligen oirkel rondgesleept Omdat de verdienste van den vader ontoereikend is vour het onderhoud van de hmilie wordt de moeder gedwongen ook werk te zoeken maar terwijl zg dat doet en omdal zg vrouj ioh zelfs met lager loon moet vergenoegen veraieerdert zg tevens iiet aanhol van arboidskraoht en Maar de nadeeiige invfoe d op dén sland van het loon is niet hel grootite kwaid dat de exploitatie der vrouw in de fahriek na zich sleept Van veel bedenkelgker Urd is de verkaókeriifg nt hét familieleven die er het gevolg van zng moet Op zich zelf is er zeker nieti slnitenda in dat ook de moeder zich den tgd dies zg niet aan haar huithouding of haar kinderen behoeft te betteden ten nutte maakt om door arbeid de zorgen vaii het gezin te verminileren Tot iediggang is de vrouw evenmin bettemd ala de man Een gotile huisvrouw geeft niets uit de handen wat zy zonder liaar plichten als moeder te verwaarloozen zelf vervaardigen kan En als de nood aan den mini komt alt de vader des gezina op het ziekbed neerligt of van de zgnen is weggerukt en de kinderen van de Inoeder nu niet alleen meer verpleging en opvoeding maar ook brood verlangen dan offrt de vrouw die haar plicht begrijpt zelfa gaama ha r nachtruat om dea honger van haar kleinen te kuiineu atillen Slaat bovenal moet de moeder blijreq hfiavrouw en verpleegater barer kinderen Eu dat kan zü niet ala zg van a morgana vroeg tot 1 tvonda laat in dé fabriek zit of op het veld werkt Dan wordt lié huiselijke haard verhiten dan zijn de kinderen ala weezen zonder inaeder zonder atenii Bebalve dea nachta en op enkele feestdagen leven man vrouw eu kinderen gescheiden Is het wonder dat onder dergelijke verhouding de familieband langzaioerband verslaat Ia het wonder dat er van den heiligen huwelijksband wéinig meer overblgft dan die van hetdierlgkaaeoaueele verkeer Is het wonder dai bet de vrouw ala zg a avunda If huit komt aan lust en kracht ontbreekt om r icli met hart en ziel toe te leggen op die kleióe huiselijke he ighédén die noódi lUn zal alles ér zindelijk blijven ultzieH de wMiél in orde bleven het kleed niei de ziohtbare blijken ran ellende toonen I O hiat OHS tóch niet terstoiKl het wo ird der vcr ourdeeling op de lippen nemen als wg in de arfflé I buurten veel zien dat ons gevoel zeer doet Dé Initendót der HonVéd fiuzaren von 2ubovi é die de weddingschap heeft aAngegian ÓA binnen veertien dageu Ie paard vju W eenen naar Parijs te rijden is den 6n te Straatsburg aangekomen en had toen 20 Uuitsche mijlen 152 kiloéeter meer weg afgelegd dan hg vólgéni berekening behoefde MaanI dag moet de koene ruiter Parjt ueréikeó Het paard I waarmeilé hg den tocht dóét it van Hongaiirich rat htlfiiloed Engelich van voHa bealageh met bet I nieuwe beslag waarbij een laiggntiapercha tusscbeó I dén hoef en het beslag wordt feploatst Het dier it 16 hkod hoog Te Schiedam is volgens de Setiéi Ot bet volgende gebeurd 1 Een huisrader verhaalde aan een zijner kennitsen dot zijn kind oud drie moaaden óngrttéld was enhg den aard raA die ongesteldheid niet begrijpenken waarop dié persoon ala iQn vériióeden te kehnen gaf dal tet kind wellicht betoorerd kon zijn Maar al te gereed werd a u dit rarmoeden geloof geschonken en op de volgende curieuse wgeé deproef genomen om te welen te komen of hier werkelijk betoorering had plaats gehail Men nam eenbaan deed hem lerend in een ketel eh zette dézeop het ruUr terwijl inen met ongeduld waphtte op de dingen die gebeuren zouden Ten oAgeveer 12 ure rloog eéK kraai door de mitiin in hel veilrekwiiar éieil gezeten was en neenendé dat dit de tooverhcks was tlelde nién dadelp alle pogingen iii hbt wérk om het dier te rangen en te dooden waarin men slaagde en waarran het eTól t was dat er zich dadelijk bg het kihd teekedeu ran beterschap rertoonden lié Itekende feuilletan sicArttrfl vhb e jtmtl Ct laat de volgde weeklacht hóóted dia in w deren krfn Verdient gelezen te worden Indien ló Nederland iéa wanséfa bill k ii dan ü hét Zeker deze dat wij ons eindelgk eens voor langen tgd mogen verheugen in éen ministerie van zaken in een regeering die niet voortdurend op den uitkgk is om t belang ro eeti parlg te berprderan maar di a haaï k rasht wijdt aun het algemeen belang Al d t jsezear t woord is ik erken het UiUidér ptfleaftfntiür dan jnltl il dat gezeur over rad I kaal en konicrvatief over iltramonlaaawh en aWirevolulionnair it misschien zeer pleizierig de gattiiüi enz voor onze volksvertegenwourdigera en anderen die door zich zei ven of officieel met het epitheton van staatkundigen geornecrd zijn maar 1 wij komen er weinig mee voornit op het gebied der wetgeving en maken er onze burgerhuishouding niet beter door Ue klacht dat zij die recht vragen dit t aag en tegen hoogeo prijs verkrijgen blijft best i nj dat in ons strafwetboek de straffen niet altijd in verhoud ng zijn tot de mis lrgven wordt niet weg üenomen de klacht over den minder goeden toestand der rechterlijke organisatie wordt dagelijka gehoordj de klacht dat de leden der rechterlijke macht niet voldoende worden bezoldigd zoodat zij fortuin mjelen bezitten om zich in dat korps te laten opnemen en deze keuze dus onder de vermogenden die niet altijd de sehrandersten zijn wórdt beperkt klinkt steeds luider de klacht dat bijna alle staatsambtenaren die geen middelen van ziohzelren hebben zoo al geen honger lijJen dan toch zeker niet iedereo dag rieeach kunnen eten rindt ran het Noorden tot het Zuiden en ran bet Ooaten tot het Westen een doordringenden echo de klaoht dat niet alle burgen naar veihoudiug ran hnn inkomen eu hunne lusten belast zijn dat de boer en de grondeigenaar te weinig betalen wordt zoo dikwgli herhaald dat zij een ernstig onderzoek rerdient de klacht dat het met ona leger en onze marine treurig geaobapen ataat wordt alom aangeheven in Indië en in ona land de klaoht doch genoeg want t zou nu rerrelend worden Ik geloof niet te orerdrijveo ala ik zeg dat bij die opaomming ran klachten gemakkelijk een rgflig zouden kunnen worden gevoegd dis even rechtmatig zijn en welke een miniaterie van aken dat aileen het publiek behiag beoogt met da genoemde binnen een korter of langer tijdarcrioop uit den weg ou kunnen ruimen indien tiecbis da partijen gedurende dat tgdarerloop wilden opgaan UI de grooie party van het vaderland en de p dilieka raddraaieia en tinnegieters eigeu eerznoht wilden opofferen aau een ernttig atrevcn om nuttig te zgn voor hunne medebargers wier toettand oneindig beter zou kunnen zgn dan bij is als zg die door hen worden afgevaardigd de beteekenii van hun manda it dat is de behartiging van de belangen van t al i meen niet maar al te dikwijls vergeten in dé orétprikkeling en opgewondenheid waarin zij aanhoudend verkeeren ten gevolge van peraoneele veten wangunat en de begeerte om eika r nil het regeeringtzadél té lichten In plaats dat er eea loffelijke wedijver bettaat wie tich kei verdienstelijkst zal maken jp en4 hel land soéijnen onze heeren wetgevers Ihou 3 non Imxmda er eerder op uit te zijn om elkaiVr ts verhinderen dal zg iela ditvoeren Voor iedere por vour iedere ii mc eener party ia bigkbaar alleen dat goed wat van haèr komt en t ia ala gunde zg aan een andere den triomf niet dat het land ook door haar gebaat wordt Deze regela zgn me in de pen gegeven door een kleine wandeling die ik daar juist door de straten von Amtterdam heb gemaakt Op die wandeling ben ik roorbg een half dozgn slagers gegaan rglk wie een paar in kelders de andere gelgkvloers slnóhten Oréral was let féést voor de lieve straatjeugd Er werden runderen en varkens gekeeld Uier en da ir woonden ook mannen en vrouwen het schouwspel hg Ik bleef eeq oogenblik alnéii om te luiateren naar de gesprekken Nooit had ik zulk een cynische taal gehoord Aan eed der kjjkendé jongens schoot het bloed letterlgk door de oogeii loén da slager het mes sleep dat het dier zon onthalzen 1 zyn handen klampten zi di krampachtig aan de tra vk lies van het kelderlnïk en een onbeschrgfeiyke uitdrukking van wreedheid kwam op zgn gelaal toen de doodeUjke snede werd toegebracht Ha die is raak outtnapte aan zgn bartatoohtelgk taamgenepen lippen en na nog een oogebblik gekeken eu alt het ware met de oógeu het bloed uit de gapende wond geslurpt te hebben liep hg haaatig weg Ik volgde hem Dat waa niet moeielgk Iets verder woonde een varkensfl ger De Jóngén wierp zich op de knieën keek etgn in den kelder en stond weéji pp zeggende dat zal nog wel een kwartier duren Hij bed oeldé dat men giet het schoonmaken vau hal geslachte varken oog niet ver genoeg beenwi roor de beurt aan een ander zou zgn Eu voort liep de twaalf a dertienjarige koaép Waarheen Akelig om te zeggen naar een anderen slager 1 En zuo doen meer kinderen groots menschen zelfs Uit een praatje tustcben een meiqe en een paar jon r w s veniam ik dat tg dagelijki alt zg uit school wamen twee uren bealeedilen om naar bet si ichteute kgken Welk een school na de school en Wat vermogen alle lesten van beaoharing alle onilerwijategen zulk een openbare opwekking ran het ruw endierigk inttiakt dat in lederen monsoh sahuilt eo voartdnread moet onderdrukt maar nooit gevoed mag walden