Goudsche Courant, woensdag 11 november 1874

Vrijdag 13 IVovcwter m 1594 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Laatste Berichten PiXriJB 9 Nur Ia de Bonapartiatisclie kringen loopl pcu gerucht van ouderbandelingen o er een buwei jk tussohfn den Keizerlijken Prins en eene dooliter run de Grootrorstin Maria van Rusland Volgens de Dnioa beeft don Carlos Alfonaus belast et eene gewichtige zending naarbuiten ndsclie Hoven Ill lien toestand te Iruu is geen Teraudeiing gekomen Boma Koniakrijk Saksen 9 or Blijkens olScierle bekendmaking ia de uitslag der verkiezing Tan een lid ran denBijkslag deze dat de eoniervalieve caodidaat Kreishauptmann van Könnrritz is gekozen net 7136 strmiCfD tegen 3235 op den socialistischen candidaat den boekhandelaar Fiuok INGEZONDEN MijHietir de RtJactnrl Zooals blijkt ait une courant van 6 Nov j I verkeeren sommigen onder het pnbliek in de meening dat de wourden ran het gebrekkig raadsverslag als basis ongrn dienen voor verdere redeneeringen Onjuist is het 1 dat directeur en leeraars der r ka hoogeie burgerschool alhier ooit langs ufficieelen wee hun onvoorwaardelijke tevredenheid zouden hi 1 ben te kennen gegeven orer de aankomende leerlingen die de hier bestaande birgerscfaool vourjongi ns bezochten Dat zij jaarlijks kennis maken met enkrle goed ontwikkelde leerlingen dier scliool bewijst allhans dat de door hen verlangde grondslag ankennis aldanr te verhrijijen is 2 Niet alle aaiikoBende leerlingen zijn van die school afkoiLstig Se derl September 1807 hel eerste j lar naiin ouder de nieuwelingen eigenlijke leerlingen der burgerschool roor jongens kunnen geacht worden te behooreii zijn er 110 leerlingen voor het volledig onderwijs ingeschreven wnarvan er 31 elders hnnne vroegere opleiding genotoit Namens Directeur en Leeraars der R Hoog Burgerschool Gouda 9 Nor 1874 VV JULIUS Burgerlijke Stand GebobcH 7 Nov Nicolafts ouders P de Khegten M van it Witeiing ft Hendricui ouders H Neef en C C AppeJ Mari ouders W F Blok ea N Kramer Aliila ouden G kutel u en £ G van Hsrleu il Juluoua Adriaua oudvrt B Piang en A N Vouwcrs OiiatEDiK 7 No J A Lociin 1 j C m 9 K Jonkheid 3 m ADVERTJBNTÏËN Heddn overleed ons jongite Djc ifcertje JANNETJE in den ouderdom van 143 dagen J VERBURG en Echtgenoot Beeuwijh 8 Nov 1874 Voor Gouda eenige kennUgeving Heden overleed de jongste onzer lieve Kngeu oud 4 maanden J J A ANDREOLI J H ANDREOLI VAN DEN BüBGH den Haag 8 November 1874 Men vraagt te Gouda voor een Klein Gezin een Prot Ml Gouwe q 241 fill Versterkend Gezondheidsmeel B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Menschen en Kinderen mei zwakke tpijsvertseringt organen en liersteltende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal Heeren Doctoren is verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 en a ƒ 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bg P MELKERT Alphen bij C GOEKOOP Krimpen a d Lei L HELLEMAN Az 0HCHEST 7EREEMINQ Per Aspera ad Astra Ie Dames Concert op DONDERDAG 12 NOVEMBER a a des Avonds ten 7 Ure SOI mTTi Frl SELMA REMP ER Coloratur Zangerea bg de Hoogduitsche Opera te Rotterdam Introductie voor Vreemdelingen de Persoon 1 G vkn GENT Blauwstraat H 10 Blijft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Puik GEURIGE en WATERHOUDENDE CONGO THEE Geurig fijn van smaak 1 40 p Kg Zeer goed en geurig f 1 20 p Kg Zeer goed 1 p Va Kg Zeer goede STOFTHEE 0 65 p Vu Kg Men vraagt zoo spoedig mogelgk tegen HOOG LOON eene flinke Dienstbode Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Aan een MEISJE beneden de 30 jaar van de P G welke kennis van PIANOSPELEN heeft uit den beschaafden tand wordt door een paar bejaarde Echtgenooten Kost en Inwoning aangeboden met gebruik van een EIGEN KAMER en als Lid der Familie zal behandeld worden waarvoor van haar verlangd wordt dat zg de vrouw des huizes in de zorg voor de huishouding behulpzHam zg en verdere bezigheden welke in een nette huishouding voorkomen Adres met franco brieven onder Letter M bi j B H MAASKANT in de Stoofsteeg J M van Minden Geexauineebd Takdkselkundioe Dubbelde Buurt GOUDA bericht dat hg in staat gesteld is door zgn laatste bezoek te Parijs KUNSTTANDEN en GEBITTEN te plaatsen volgens de laatste Methodes welke de losse tanden bevestigen Repareert ook zeer spoedig stukkeu van andere Meesters Dagelijks te spreken Aanbeveling zal onnoodig zgn daar hij zich vleit met zgn algemeen vertrouwen der Geneesheeren hier en elders GOEDKOOPE HUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 637 AsCHEE La Rieuse Blaetle a ia polka C 0 35 633 BcBG iui ii Le Juif errant ixa nAe Valse brillante C 0 55 627 CzBKNï oj 261 125 Passagen Uebungenznr Erzielung der Gelautigheit heft 1 O 0 75 640 Hbss J Ch Cantigue de Noll d Adam Transcription C B 0 35 166 Ou vae ta petit Oieeau Reverie 5e druk C 040 C31 K ma Of Zi Bouqueti de melodies N 17 ïannhaaser C 0 45 136 op 38 id id N 3 Robert Ie Diable 8e druk C 0 60 614 Lecoc La fille de Madame Angot Potpourri 3e druk C 0 60 629 Oesten op 239 Der BrautscUeier Melodie C B 0 35 588 Leybach Mandolinata B antaisie brillante 2e druk B0 45Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorbanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Op verlangen van eenige Heeiendezer gemeente maakt de ondergeteekénde gaarne zijne VLEESCHPRIJZEN aan zijne geëerde Stadgenooten bekend RUNDER HAAS l io p k ROSBEÜP 0 95 O k t BIEFSTUK 1 15 s ROLLADES 0 95 t ROLPENSVLEESCI 0 95 a I BEUF 0 95 LAPPEN 0 85 B GEHAKT 0 85 RIB euKLAPST 0 85 KALFSVLEESCfl flmder been 1 10 met 1 KOETONQ 1 50 Men kan op eene prompte en nette 1 bedie ning rekenen UEd Dv Dienaar S van CREVELD Openbare Verkooping op MAANDAG 16 NOVEMBER 1874 voorm Elf uur in het Zuid Hollamdsch Koffuhuis te Gouda van 1 een BOOMGAARD met vrgen Gang achter den Fluwelen Singel te Gouda kad sectie A n 833 groot 27 Ares 83Centiares Te aanvilarden 1 Jan 1875 2 4 Drie HUIZEN waarvan twee met BLEEKVELDJES aan de Lazarussteeg wgk O u 511 513 te Gouda 5 Een WOON en WINKELHUIS met vrijen GANG duarneven in den Langen Groenendaal wgk I n 46 te rOHt a met net medegebruik van den Gang naar de Turfmarkt Vroeger gediend hebbende als Winkel voor de AMBACHTSTAND VEREENIGING Dadelgk te aanvaarden 6 Een nieuw gebouwd HUIS met ERF achter het voorgaande perceel en meteen Gang uitkomende aan de Turfmarkt te Gouda Dadelgk te aanvaarden Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda NB Tenzelfdeu Kantore zgn diverse GELDSOMMEN verkrggbaar tegen soliede HYPOTHEEK Alle Diegene I welke het gelak op e n foordeclig en aoliedewgcr beproeven wiHeo vinden hiertoe erue m lleopxigI ten gunstige fielegenheid door de binnen kort beginI nende grOOtO Oeldverlotlog veroorloofd eu gvgariindcerd duur deu fitaat JUniburg 375 000 Reichsmark = 218 760 HoU Gulden event ill HOOFUGEHIN eu epee pri u ran R M 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 8 ii 30 000 24 000 2 i 20 000 18 000 6 a 15 000 23 a 12 000 34 ii 6000 3 a 4800 40 a 4000 5 ö 3600 203 a2400 5al800 412al200 512 600 599 i 300 etc etc levert deze oiiderDeinicg in ijn geheel u i eu verdient dt zelM boven vHe dergelijke de voorkeur door dat 4J HII loten njnde verre over de helft van het geumciill k I aaotal in den loop der 7 ardt lnigen diu biniieu eenige muitden metprtjzen getrokken toordin moeten Voor de vau btuatiiHcge vuntgi slulde ecrtte trek king koeten GEHEELEOfilGlNAAL LOTEN fl 8 B0 HALF ff 1 75 KWAUT n 0 87V8 Tegen gcldremise i er nangeteekende brtef Bsok I biljetten Coupons of Poetzegelt of per PostwiBsel I venenden vrijorigioaal Loten et het StaataWHpen voorzien en voegen w atecda gratis een I officiële trckkiugsplau daarbij Nb de trekking xendcn h onmiddel jb aan onze geëerde klaoteu het officieele trekkingslijet en wor I den de prijzen dadelijk oa de trekking uitbetaalt Door de groote aanvrage is steeds tegen de trek kingen gebrek aan loten diegene die alzoo de xeker I beid hebben wIIIcd dat hunne orders prompt uitge j voerd worden gelieve xieh voor den 17 NOVEMBER aanst I te wendeD aan S Sacks Co Wisselhandelaars to Hamburg Gottib Ook fu A HrinkmiHi BUITENLAND Bnltenlandscli Overjlclit De Fransche liberalen lijn natuurlijk blijde over den afloop der verkiezingen Zij hebben er dan ook alle reden toe Ëa de re eeriuK moet veder tot baar ergernia gewaar worden dat het septennaat Dergeni ernstig wurdt opgevat bij de verkieniig was het Heen de riiag republiek of keiierryk Het gouveaieioeut de cleriealen en de andere partyen isaaktan geaeene zaak met de aanhangers van de gevallen dvnasiie legen de reputilileinen en in iwee der drie déparlementeii was de stemniing der beraiking ten ganate der republiek terwgi in het derde de verdeelilheid der gematigden eu radicalen stellig voor een groot deel de schuld draagt van den tegenspoed Merkw iardig is nn onk weder het veracliit tusschen de steden en de landelijke bevolking De steden zyo bijna ecnstenmig voor de republiek terwijl de landlieden onder den invloed an grondeigenaar en pastoor eeu werktuig in de handen der conservatieven zyn Se klove tusschen stid en land wordt sleeda wyder en een toenemend gevaar voor het gcmernebest De minister vau financiën tal onmiddellijk na de opening der nationale een wetsontwerp indienen tot het kefl en van nieuwe belastingen om in het deficit te voorzien men zegt dat daaronder ren nieuwe bulasting zal zijn op de verzekeringsoiaalscbappyen Een telegram uit l arijs maakt meldiiig van een voornenomen huuelijk van den rj on van Napoleon 111 Wat daarvan is moet blyken De prinses wnarvan gesproken wordt zou eene dochter moeten tijii der nster vu dea t g KM lig B kwaw bI i van Maria Nicolaievna geb 18 Aug 1819 gehnwd 14 Juli 1839 met M iximiliaan hertog van Leuchtenberg prins van Eichstadt en daarna 16 Nov 1856 met graaf Oreg Sirogsnow Kiigeland s eerste minister Disraeli heeh in een rede bij den Lord Mayor van Londen gebonden den Europeeseben vrede vooreerst als gewaarborgd verklaard De toesUnd tan bet land en zyn financiën beschouwde hy als bevre ligend De Engrlsche oud premier heeft weder een brochure het licht doen zien over de vraag in hoe verde nltramoiiUnen naar de tegenwoordige beginselen der kerk handelende geacht kunnen worden goede burgers van den staat te tyn Hy komt weder lotde slotsom dat het oumoaielyk ia een goed zoon der tegenwoordige katholieke kerk e z jn en tegelyk een goed burger van den modernen staat Althansin theorie In de praktyk erkent hy kan het geval zich voordoen dat de natnur sterker is dan deleer en het patriotismua den geloovige tot inconsequentie leidt Deze brochure wordt door de liberalen in Engeland met groote ingenomenheid begroet j aonmige organen beweren zelfs dat de verschijning van zulk een opstel van Gladstone s baiid vóór deverkiezingen de zaak van het libeiale Dinisterie had kunnen redden Toen de Times het vlugschrift van Gladstone aankondigdr verklaarde het blad niet zonder eenige huivering te deuken aan al hetgeen dit kleine boelge den auteur ou te lezen en misschien te schryven geven Nauwelyks heelt dan ook het erkje het licht g ezien of de Engelsche dagbladen bevatten t ee rieten belangryk zoowel wegens hun inhoud a s wegens de personen der soUryvers De c iSn is van den aartsbisschop Manning en de andere van lord Acton en de hoofdartikelen door de Engelsche binden nu Wfder aan d ze nieu e stukken gewijd be yzen voldoende hoe algemeen in Engeland de brlangstelling is in den strjjd waartoe Gladstone aanleiding heeft gegeven De ïïwe beval een brief van mgr Manning betreffende deze brochure In dien brief verwerpt mgr Manning elke beschuldiging tegen de loyauteit der katholieken Hij verzekert dat die lojaut it berust op de leerstellingen zelien der katholieke kerk en zegt 1 dat de decreten der conciücu geen verandering oegenaamd hebben gebrnclit in de stauisburgerlijke plichten 2 dat de ataatsburgerlljke trouw der katholieken ondeelbaar is evenals die van alle Clirisl Den ea van al degenen die eene goddelyke of zedelijke natuurwet erkennen 3 dat de staatsburgerlijke trouw vau geen enkel meoacb onbegrensd is en dat lij derhalve in dien geett moet opgevatworden De Hessiiohe eerste kamer heeft bet voorstel om de behandeling der kerkelijke wetten te verdagen met 16 tegen 15 stemmen verworpen Us aanneming dier wetten een kopie van de Praisiscbe is daarmede verzekerd Ill den Dnitschen rijksdag had Maandag de eerste lezing plaats van de begrooling voor 75 de beraadslaging werd ingeleid door den president der bindskaiiselarij Delbruck it het geheel was een besparing aangebracht van 3 2 0 OUU Ihir wanneer men de vermoedehjke meerdere of mindere opbrengsten ia rekening brengt was het onwnar chynlijk dat de begrooting een overschot zou oplerrren De meerdere uitgavrn voor 75 liggen voornamelijk in de oorlogsbegrooting waarby het grootere cijfer van de soldaten in actieven dienst in asfimerkiog komt en de duurte der levensmiddelen verder de aanschaf fing van niea Ve zeearlillerie de meerdere uitgaven zullen warden gedekt door de meerdere inkomsten of door verfaooging van de bijdragen der verschillende staten alleen voor de aanschafiing van rle ma rineartillerie en de meerdere nitgaren voor den ielegrnafdirnst wilde de regeering een leening aangaan waarvan het ja irlijksch bedrag aan interesien de som van 400 000 mark niet zou te boven gaan Verschillende afgevaardigden maakten tan de gelegenheid gebruik om hun financieele wenschen te pnbticeeren Dq eerste spreker Hicbter gispte het opd yten der uitgaven vooral ten behoeve vnn bet budgetvan oorlog Winnigerode wilde de inkomsten verboogea dMT invoenng voBoa belHtiBg npde bcuiasaken en op de tnbak Bender wenschte afschaffing van de bydragen der verschillende staten Lasker verklaarde zich tegtn verhooging der belasungen De bondscommissaris weerlegde de tersohillende sprekers en wierp de beschuldiging van zich at dat het de regeering zou te doen zijn om een blijvende verhooging der inkomsten te verkrijgen De ryksdag heeft Dinsdag bij derde lezing het ontwerp tot inVoering van dt ryksauntwetten in den Ëlzas en Lotharingen aangenomen Bij tweede beraadslaging is het wetsvoorstel ter bescherming der fabriekmerken aangenomen Dienvolgens zal een register dier merken af onderlijk in den Seic a Jmeiger openbaar gemaakt worden Bevestiging van het bericht omtrent don Carlos in ons vorig overzicht is nog niet ternomen Wel heeft de Nordd Allg Zeil een particulier telegram uit Madrid ontvangen volgens hetwelk don Carlos op 7 Nov om nog onbekende redenen over Hendaye op Fraosch grondgebied is gekomen en in weerwil van het verzoek der Spaansohe diplomatieke agentin t l Bsyonne en te Parijs oa hem te doen iiiteroeeren op 8 Nor over Vera naar Spanje is teruggekeerd Van Fransche zyde daarentegen wordt bepaald tegengesproken dat don Carlos op Fraosch grondgebied zich vertoond heeft Omtrent Iran geen nieuws Tot dusver is de definitieve nitdag bekend van Ï13 verkiezingen in Italië waarvan 80 tot de oppositie behooren Er moeten 20U herstemmingen plaats hebben Opineikiiig verdient dat dit bericht van ministerieele zijde afkomstig en dus misschien wat al te gunstig gekleurd is Het verbalend getal herstemmingen pleit niet voor la politieke ontwikkeling der Italianen Garibaldi is in districten te Rume in herstemming Al de ministers oyu herkozen ENGELAND De qnaestie van de lykeu verbranding wekt hoe langer zoo meer belangstelling in Engeland en vooral sedeit den dood van Lady Dilke de echtgenoot van het bekende l d van Let parlement die zel e voorschreef dat haar lijk verbrand zou worden bigint de zaak ook ouder de meer uauzienlyke kringen ter sprake te komen Dezer dagen beeft dan ook de eerwaarde heer Brooke Lambert predikant te Temwoith in die plaats eeu lezing gehouden die zeer de aan dacht trekt Hy verklaarde hel niet wenschelyk door de wet het volk tot de lykeoverbjanding te dwingen maar uitte de hoop dat men begrijpen zoo dat eenige verandering in de wijze waarop men zich van de lijken o leed zoo noodzakelijk is dat langzamerhand de publieke opinie zijn gooelen omhelzen zou Op bet punt van deu godsdienst vérkknrde hij dat hetgeen Paulus 1 Cor XV betoogde verbood te denken aan de opstanding van het lichaam ia zyn stoffelijke deelen Zijn voornaamste argumenten steunden echter op de ontegensprekelyke ongezondheid der begraafplaatsen zooals duidelyk gebleken was uil de pfirlemeiitaire verslagen van 1849 In Londen en Parijs waren de geneesheeren het eens dat keelziekten karteen en diarrhee veroorzaakt worden door de uitdampingen der begriiafplaatsen Hoe ver de e ook buiten den omtrek der steden gelegen waren was dit slechts een gebrekkig hulpmiddel Het was ook veel minder akelig een lijk te verbranden dan het langzaam in ontbinding te laten overgaan Het gezonde verstand moest dit inzien en legen de verbranding der lijken bestond maar een groot en loens kleingeestig bezwaar namelijk het vooroordeel DUITSCHLAND Het jongste nummer der KÖln Zeit vestigt de aandacht zijner lezers op een belangryke brochure van de hand des heeren Fnedrich Guericke era Duilscher Het onderwerp van dit geschrift zegt het blad is wel geschikt om ieders belangstelling gaande te maken want het handelt over de betrekking waarin Duitschland en Ff nkrijk thans ten opzichte van elkander staan en de tziohten op het behoud drs vrcdes De schrijver is blijkbaar een man volkomen op de hoogte om dergelijke zaken te beoordeelen Met kalmen onbevangen blik beoordeelt hy dien toestand In de hoofdzaak komen zijn belangwekk nde beschouwingen hierop neder In het eerst hoofdstuk spreekt hij van de stemming die in DuUschland jegens Frankrijk heerscht Tot beoordeeling daarvan gebruikt de schrijver een maatstaf die binnen het bereik van ieder ligt de taid en de daden der Begeeriug De Duitsche regeering heeft zich geplaatst op dit standpunt en zij heeft in de jongste troonrede nog verklaard daarvan niet te zullen gaan Vrede zoolang wy niet worden aangevallen Vrede zoolang Frankryk zich niet tol taak stelt met de ukramontauen tegen ons in een verbond te treden Dal die taal door daden wordt be estigd toont de achryver duidelijk aan Vervolgens gaat de schrijver over tut behandeling van de vraag welke stemaiing heerscht in Frankrijk ten opzichte vso Duitschland Tot heden duurt de baat tegen Duitscblaud tijdens den oorlog opgevat nog in onverminderde kracht voort De verschillende partijen in Frankryk zijn bet zeer oneens ten opzichte van de wij e waarop Frankryk weler tot zijn vorig standpunt kan worden opgevoerd T n aanzien van hun haat jegens Duitschland zijn zij volkomen eensgezind Allen zien zij iu Duitschland den erfelijken vijand van Frankrijk Allen verklaren zij dal de afscheuring van Elzas Lotharingen zoomede Frankrijk s vernedering moaten gewroken worden Allen zyn zij het te dien op ichte eens dat Duitschland in het oog vjn Europa verdacht moet worden gemaakt daartoe moet niets ongebmikt worden gelaten Wyders moet von Bismarck zoo mogelijk in hel oog der Duitsche liberalen in een kwaad licbt worden gesteld Ten slotte geeft de schrijver een beeld van de onnadenkende domme massa die geheel en al onder den invloed staat van hetgeen anderen zeggen en schrijven Wat er zoo al gezegd en geschreven wordt om de massa te fanatiteeren daarvan hangt de schryver een duidelijk tafereel op Welke zullen de praotische gevolgen van dit alles zijoP vraagt de schrgver De gevaren welke daaruit voor Duitschland zullen voortvloeien slaat de schrijver niet hoog aan de slotsom der redeneering is gunstig De dryers der revanche politiek zijn door drongen van de overtuiging dat zij nog toor langen lyd buiten machte zullen zijn zelten het wi rk te verrichten Er moet derhnive uitge iieu worden naar bundgenooten en naar de middelen om verdeelrlheid in Duitschland la zaaien Dal is een volstrekt vureiscbte alléén gunt het nog in vele vele jaren niet Maar bondgenoolen vindt men evenmin Alle groote