Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1874

nMjten Wefi z n TeniMr er op nit om dentiede oi j chpr lea te bev ateD Mu biijlt nog het aodeie midilel over bet aanwenden van iMgeD om in Uaitschland verdeeldheid te laaieii eu in dit opzicht z n de kauaeu voor Httitschland nut tdó gunstig als leu aanzien van btt eerstbedoelw punt lu den eigen boezem van Duitsohlaud vinden jde vy indeii hulp tegen Duitsohlandi die zij teverge l daarbuiten zoeken A Nnd I de tchruver een beeld heeft gescbettd van den stnjd Soqr de ultrtmoutanen ii Duitschlanutegeude Duitscjie regeeriug gevoerd tpoat hij aan Uclke verwanlac lap er bestoat tuaschen de Fransohe p Duitsche c maaien en hoe hun Nreveu uaar hetzelfde doel ia gerifht Om dat doel Ie wereiken pogen tij onophonAlijk en oortdureud flen kerkelykeu strijd een beTige karakter te dOen aanAemen en nut behulp ran de soJiia k demucrateu de verdgttdheid in Duitsonlanll ten lo ie doen ijgen tert eijlde eenu fellfn burge iOorlagUte doen ot tvlammen beeft mni het zoovMr ebrii t dan tet oogenUik daar voor I raifkrmt om mh met g weld op UuitsOhland tje werpen en htt ti nd gebiikiW an bet Dniisohe rijk voorgoodmeeuMe doen storten f 1 DeWslot Mn deC redeneering van den séhrij er js deze idat Puitscbland mH gerust ield doi toekom tï te ggmoet kan gaan In dit a iz oht jStenimen ij Volkomen in met den sch njver zegt de ióln Zeit l De ti estand Van Uuilschtnnd is kezoud e kracbtigt genoeg om e n stoot en een d w te kii ineu ver diageu Wy holden ons overtuigd dat et oo eni lik niet er venV ydrrtl is wanrop on j vijniiAen zelvCn overtuigd izullen zyn vau bet oii itvuefWire vnu hun p ogramAta Overbekend eu aaiigbnomen is het eb fe heerwuericke doet dit helder uitkuinenn in wa broclfure s dut hel Duilsche njk tol b udhaving van rijn iMstdan en M het waarborgen van den vrede naar l Duiten genoodzaakt is den kerke lpen strijd tot ten goed einde te brengen Hieruit olgt tevens dat I op ieder burger die den vrede liefheal en die b behuud uaarvan ivenscbll de dure plicht mal om de Regeering kraobtdadig te onder leuiien in haren strijd tegen de verkrachters der wet BDOfENLAND OOCDA 12 NOVEHBEK In de rergadering van het alhier bestaand Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen werd II Dinsdag eene medaille uitgereikt aan Cornelia Lakerveld Zij had op 3 Juli 1873 tt eo kleine kinderen die gevaar hepen om overreden te worden gered doch werd zelve deerlijk gewond Heden waren de t ee runderen die zullen dienen tot het door de hb Klop en Sprugt in te stellen onderzoek naar de billijkheid der ibans door de slagers gevorderd wordende rieeaohprijzen in hnnne bergplaats Doelensteeg L 185 teutooiigesleld Ieder die aan de uitnoodigiiig gehoor heeft gegeven om ze te gaan bezichtigen zal moeten erkennen dat de runderen van zeer goede qualiteit zijn Wy herinueren onzen sladgenooteu dot bestellingen schriftelijk moeten geschieden eu wij verwacbten dotde vele personen die het plan zoo zeer toejuichten au niet achterwege zullen blijven met hunne bestellingen maar integendeel zullen zij die zulks nog niet deden zich hopen w j haasten om hunne medewerking te verzekeren aau de bh Klop en Spruijt diein t belang van het algemeen dit onderzoek doen ennu met recbt mogen vorderen dat hunne stadgeuooten hen helpen AU eene bijzonderheid vernemen wij dat VrijdagOLder leiding van den heer B F C Verbeeck een witte haas is gevangen op het jaclitveld van den heer Albert de Jod e onder Moordrecht DiuBdegmiddag ten éea ure w rd de vergadering der proviaeiule alatro van Zuidhoiland geopend Aan de orde was de verkiesing van een lid voor de eerste komei der Siaten Generaal ter vervanging vnn den heer I D Fransen vi n de Paite sedert in het hootdkitsdistriot Uoora tot afgevaardigde in de tweede kamer verkozen Er zgn 70 stemmen uitgebracht waarvan 2 in Uanoo De heer A Blussé verkreeg 46 de heer mr C J Ë v u Bylnodt en de beer mr Taets van Goudriaan elk 11 stemmen terwyl de heeren Merkea van Gendt en Jansaon vau Ërfrenten e k éen stem op zich vereenigden zoodat de heer mr A Bluste is verkozen tol lid van de eerste kamer der StatenGeneraal Daarna is in behandeling gekomen het ontwerpKgieneat van orde In de titling van gisteren is aangenomen een voorstel tot het verlecueu van subsidie uit de provinciale fondsen ten behoeve van armlastige krankzinnigen Voorla zijn aoagmomen eenige adressen van de gemcentebealiuea viu fiiddetkerk Valkenburg Strijen Oud Beïerlind Moerohpelle eb iroote Ijinilt omtoepassing van arl 36 der Wet op het lager ouder ys en eveneens het verzoek v iii bestuurders der kweekschool voor bewaarscboolonderwj eressen ie itei c deu om een jairlijkscbe toelage vau ƒ 500 Ie mogeiil onlvangen uit de provinciale kas i OvejT bet advies der commissie iï dat trn behoeve van den aanleg van een aardenwej King de westzijde der builenhaveii van Dirkatand aau liet bestuur der gemeeue uilMalering van Dirksland ter gedeeltelijke bestrydiog van alle gevorderde kosten een subsidie uit de fondsen der pVoiincie zal worden gegeven van s van het bedrag der daarvoor benoodigde gelden tot een maximum van ƒ 2300 ontstond een korte gedaobtenwisscliu fvadrvan bet resultaat was dat het voorstel van Gedep Staten werd verworpen met 37 t ge 22 stemmen Daarop werd behandeld de door Gedep Staten voorgestelde iii Btrnctie voor deu hoofiliiigenieuii vau dep pro uicialen jwaterstaat in Zuid lloll md j l arap iwkrden zonder hoofdelijke steniining anHenomen drijl ontwerpen tot wijziging van de b v oiillere reglen nten voor den veenpolder gemeeuteii s Gnivenh ig Voorburg en Wassenniir Laii e Weide gemeente lUnge Buige Weide eu voor iet hoogheemraidslJMp van Sohieland Ëveneeifl aescbiedde dit met tn ee dojir Gedep Staten opgemaakte ontwierpen van regltjmenl voorde waterscba peo 1 de geuleene bjbezem vau Zi gveldj Zegveldetbroek eu fV hltieuhovl$ii j de gemee e boezem van Kovijnen ïsSveld Catteubrdek enAHaadwgki n nniworpen bjijAnder reglement voor qlb ptfjlder Vinkelvel4 Pi f I Madi t nogJliibor qe veigaderiiig wM oailgenomea eenige verboJnng der begrooiing avei l874len 1875 verschillende T beleiifdeii en de heer mr A Blussé had medegedkeid de benoeaiing tot lid Ar eerste kamer te aanta rileu en bij der vergadering iijii d ink had gebracht Woor bet in beni gestelde eWrouwen is deze herfstvefgaderiug iii nai m des koii ngs gesloten Staten Generaal 1 iïïdï Kajie Zittin gcu van 10 en U Nov ¥ lu de zitting van üiiisjng bij de voortgeielte behandeling der Indische begroutiiig is nu eene iry langdurige discussie en kincbtige bestrijding van i v r chilleude sprekers alsmede ven deu minister van koloniën bet amendement Lening tot bet uillrekken ener s m van 6 ton voor de afsobatling der pnndjeosdienaten verworpen met 54 tegen 19 stemmen In de zitiinif van gisteren is de beraadslaging over de Indische begrooting voortgezet De geheele tilting was gewijd aan de afdeeliog onderwijs en eecedienst Vooral de quaestie over het godsdienstig onderwys en het standpunt der regeeriug ten aanzien vau het Christelijk element werden besproken door de hU Saaymaus Va ler Kuyper en Teding vau Berkboul eeneizijds en den heer Moeus en den minister van koloniën anderzijds Deze laatste blijfl op bet Oetspoor van deu heer van de Vutte en andere voorgangers en op gezag van de hh i C Baud en Uoehusaen voor ttrkie onzijdigheid Hij wil wel subsidieeren en aanmoediging van zendingscbolen eu andere particuliere inrichtingen maar dan ook neutraal onderwijs eu godsdienstig onderricht alleen buiten de schooluri ii Ëeii amendement van de hh Virul en MoeiiB om de toelagen voor de kweekeliogeu op de drie rykskweekecboleu eeoigzina te verhoogen ie aangenomen met 8t tegen 32 stemmen By overneging in de afdeeliigen der tweede kamer van het wetsontwerp tot regeling der ontvangsten en uitgaven an het pensioenfonds voor burgerlgke amtitenare over het jaar lè75 werd in eene afdeeling de weuscbelijkheid uitgesproken dat het pensioenlonds worde overgebracht in s rgkt schatkist De ambtenaren zouden dan niet meer voor de peusioenen behoeven bij te dragen doch de staat verplicht zijn die uit te betalen Deze regeling die ook in België is aannomen achtte men vark eslijk boven de bestaande De nieuw gebouwde school Ie Zevenhuizen is eergii teren ingewijd De raad der gemeente eu de verdere autoriteiten werden dee voormiddag ten tien ure door de schooljeugd in bet nieuwe gebouw met gezang ontvangen Daarna werd door deu burgemeester en den boofdonderwljrer het woord geroerd De schoolkinderen werden feeeteligk onthaald Bg de behandeling der voordracht tot bekrachtiging an provinciale belastingen wordt bg Znidholland dit aangeteekend Op den staat aauwgzende de behoeden tot welker dekking de provinciale belastingen in bet wetsontwerp vermeld moeten dienen treft men aan Subsidie voor gemeentelijke bewaarscholen Eenige leden in eene afdeeling keurden het ef dat bewnarseholen een provinciaal subsidie genieten Met ondersteunen van bewaarscholen zeiden zij behoort aan de liefJadigheid te worden overgeloleii maar ligt niet op deu weg van gemeentca en nogminder op dien eener provincie Te Rotterdam zal de inteckcdng opengesteld worden voor de oprichting eener naamlooze vennootschap de Kotterdamsche vlecschhouwerg en broodbnkkerij die zich ten doel steil zuiver wichtlioudeud brood en goed vleesch aiui den verbruiker te levereji tegen den minst mogelijken prgs De inscbrgvingeui tullen loepen over 4000 aandeelen elk van 26 er zullen ook aandeelen van grooter bedrag verkrijgbaar zijn Zoodra een voldoend cijfer bereikt it wofden de inschrij ers bijeengeroepen om te beslisseb over da delinitiere goedkeuring en vaststelling an de slatnten de benoeming v u directeuren commisBaritsen eni Eene vergaderiogi van ingezetenen te Hage A pogingen wenschen aan te wenden onji goedkoop r vleesch te bekomen heeft eergisteren aldaar i plaats gS had Kr is een com missie bencjemd tot het o utnerpeu vaji een plan in den geest van het stelsel te IJtrecht in practijk gefiracht waarbij Uien een geveeligden shi voorschot en klandizie heeft bezorgd onder roorwoam dat hij in overleg met een bestuur van deelneéulsudaprijzen zal iHlststeUen en het vleesch aan keuring al laten onderiftrpen j I Uit het B it voord v n den ikinister van trinnw landsche zJken omtrent de tinsnede in het voorlolipig Irenlag voofkoineg ie nopens het lager onderwijs b ijkt iR ook nahr het htieii des ministers bet verkiesigk zich vapr betikegeuwoordige te onthouden van chouwin en oveliong lager onderwijs et het tijd1 p nf te wachten waiirop een ontwerp tot wij igiH i f wet van 1857 aau de orde zal komen i In hH lokaal 0 f te Amsterdam werd rërgi terei der leidnig van den heer T Modderman Az eem vergadering gehouden van regenteil eu regentessen vnb we huizeii bljeei getoepen door de ereenigiug in het bflang van weezenverpleging die zeer druk wasbezuoht liet onderwerp waarover gehandeld we d was defiwensclteiijkheld van bet stichten van een bond dn weeshuisbesluren Het resultaat fjiu het langdurig ilebat wat dat de volgende motie werd aaiig iiomen de frgaderiug prijs slelltnde op de Simen werking tusscheu de ohilerscheidene weeshuisbesluren is vau oordeel dat 1 vereeniging in hel belang van wezenverpleging lir meest geschikte orgaan is om dat duel te bereiken Aan bel bestuur dal dit mandaat in overwwlig zal nemen is macht ging verleend zich hoogsten acht leden van weeshumbestnren te assumeeren ooi teiie volgende vergadering van ndvies in deze te dienen Na afloop van deze tamenkumst werd in eene vergat dering van leden der Vereeniging een voorstel behandeld omtrent afstand vnn een deel der contributie aan de MaaUchappij lot opvoeding van leeezen im het huit gezin welke Maatschappij aan de Vereeniging haar ontstaan te danken beeft doch dit voorstel werd om verschillende redeneu vau huitboudelijken aard voor loopig ingetrokken Het drama de Echltcheiding nnar den romnn van Mina Krusemiin Een huwelijk in Indié wonlt morgen te Botterdam en Zaterdag te Amsterdan opgevoerd het bestaat uit 16 taferetleu de tobrgfstei vervult de rol van Louise Het Nieuwt ns den Dag meldt Het denkbeeld om generaal van Swieten een eere sabel te geven vond weerklank niet alleen in Amsterdam maar ook elders Blijken ven inslemmiag met dit denkbeeld geivorden ons uit alle oorden des lands Er waren er bereid zich tot een commissie te vormen om dat doel te bevorderen doob wij ontvingen een schrijven van den geeerden generaal waarin bg ons verzoekt mede te deeleO dat hij hoewel dankbaar voor het geopperde denkbeeld het toch niet gaarne tot uitvoering zou zien komen De leneraal schiijft ons o a Nu ik van vtle zgden de betuiging ontvang dat de kern der natie niet deelt en ook niet gedeeld beeft in de afkeuring die over mijn militair en staatkundig beleid is uitgesproken waarschgnigk omdat men te haastig geloof heeft geslagen aan d valsche voorstellingen van onkundigen of onverstandigen ef wel omdat men ool maatregelen van dwang huldigde die ik echter strijdig acht met onze bestemming om in den Indischcn Archipel slechts door den tnvIoM der beschaving en ons zedelgk overwicht werkzaal Ie zijn en schadelijk voor het oogmerk dat wg In Atchin willen befuiken nu heb ik zoo veel voldoening en gevoel ik mij zoo gelukkig de pressie vin andersdenkenden te hebben weerstaan dat de zenlijking van het denkbeeld an den geachten sohrgver van den aan U geriohten brief mg dat genot bedenen zoude Met het oog op dezen wensoh vinden wg ge n vrgheid het denkbeeld verder te ondersteunen dit is ook de reden waarom wij de over dit onderwerp aau ons gerichte brieven nu onbeantwoord kunnen laten De door one ontvangen lUO zullen wg ingevolge den wensch van den inzender overmaken voor de gewonden en zieken bij Atctiin Tot deeltteming aan het 12e Nationale Zingers feest dat in 1875 Ie Rotterd im zal wurdeu gctioudeu hebben zich reeds 31 liederlafcls uuiigeiueld De Am t Ct deelt het volgende mede Een schilder genaamd van de ICerkhuve eu bijgea amd Leonard heelt te Brussel voor het publiek len toon iresteld een schilderij voorstellende een man ia knechtsli rerei kloppende aan de deur van Bismarck In de Uud houdt hg de £ cho du Parlement Het is onmogeluk in het gelaat v in dii beeld iemand anders te liSrkeiinrn dan deu heer Hymens hoofdredacteiir van genoemd blad Deze beeft den radicalen schilder in rOjhlen aangesproken wegens laster en verteden week w erd de lasteraar erourdeeld tot acht dagen gevangenisstraf verbeurdverklaring ran bet schilderstuk dat vernietigd zal warden en openbaarmaking van het vonnis lo drie dagbla len lgeween is men over deze veroordeellng tevreden dair de heer Hyraaiis zelfs door 7ijn tegenstanders alt ecrigk en bekwaam joaruolitt geacht wordi Natr men verneemt meldt bet Hit zal de landbouwschool fte Warffum aan welke instelling door bet rgk en de provincie subiidieu worden verleend spoedig worden opgeheven tegene gebrek aan leerlingen eu onderwijzend pertuneel Het plan moet besUun om die school elders in de provincie Groningen te vestigen mellicht in de hoofdstad dier provincie De inspecteur dr Salverda heeft dezer dagen in de proTincie en gemeente Groningen een en ander onderzocht Zaïerdag jl beeft te Newmarket het Engelscbe renpaard Prince Charlie in een Wedatrgd met bet Fransche paard Peut être dat onlangs in Cambridgeshire de overwiuning behaalile zgn tegeiisLiiider overwonnen De opgewondenheid der Kng lsche over deze overwinning was buitengewoon groot Des avonds van dien dag uord den eigenaar van de Prinoe Charlie 10 000 pond aterling 120 000 voor bet paard den en hg weigerde De pnut beeft eene rede gehouden om de ilechte pers en de schouwburgen te veroordeeleu Over de slechte bladen komt ilaar volgens de Tijd o a het volgende in voor Reeds zgn deze bla eu door ons veroordeeld gewonien bg deze gelegenheid verbieden wg ze allen up nieuw of liever wij beveiligen de oude verboden met de censuren die er nan verbonden zijn Dat de baudwerkstieden ze bezigen doch dat bet zg doen ten behoeve van hun ambacht dat de smid er zich van bediene maar om zijn oven aan te steken dat de schoenmaker ze benutlige maar om er tijn pik in te doen dat de kleermaker ze gebruike maar wanneer hij er zgne kleeren mede meet moge bij dan denken en zich overtuigen dat deze bladen en vooral de tlecbtits van alle elke maal Van guddelootheid te biiten gioo Twee leden van de Gedep Stalen van Limbnrghebben dezer dagen met den gemeenteraad van Echteene vergadering gehouden teu einde de begrootingvast te stellen waartegen van de zgde der minderheid bezwaren waren aangevoerd welke bg die gelegenheid uit den weg wenlen geruimd Van ditbezoek der heeren uit Moastriobt werd Zomlagjl door den burgemeester aan de vergaderde ingezetenen van het raadhuis mededeeling gedaan met de vermaning aan de bclasliiigschuldigen dat zij bun aclrerstand die meer dan 20 000 beloopt onaiddellgk moeien betalen D v Z U A i Als een kleine bgdroge tot keMchetting van den toestand in Turkije kan de Tolgeude mededeeling strekken In het paleis van den Sultan worden aangetroffen ruim 6000 mannelgke en vrouwelgke bedienden onder hen bevinden tibh 360 caidjes ongeveer 400 koks 800 tuinlieden 600 zwarte epnnken 9i 0 livreibeditnden De slaobters leveren fflaandelgks voor omstiaekt 60 000 fr aan vleesch Buitendien zgn er verscheiden troepen tooneelspelers goochelaars muzikanten en onder deze erii orkest bestaande uit vrouwen enz ent Men herek ntdat dit alles den staat op 263 beurten of raint 80 millioen fr per jaar te stotn kont Men herinnert zich dat onlangs in de dagbladen werd medegedeeld dat er te Maastricht proces verbaal was opgemaakt uithoofde van het houden eeuer onwettige processie doch dat bel prooet verbaal ter ijjde was gelegd Thans vernemen wg dat er betel is gegeven om de vervolging voortgang te doen hebben y fi In eene oorreepondentie bit Hendaye aan den Timiit leest men eene koddige bgtondeiheid betrellende het gebeurde met een Ëngelschman wiens paspoort bg de brug vsn Behobia door den rrpublikeinsohin post moest gevisiteerd worden De jonge man trouwens een advocaat had bet document vergeten doch er op afgaande dat de gewone Spanjaarden ovei ket i l cmcen andere l ileii versta in als koe Spannsch uvüi liaudigde zijn kleermakersrekeuing eu de soldaat het sluk scnijnbanr met groute opletleudliuid nalezende gaf hel stak met eene diepe buiging terug Bigkb iar was de m in onder deu indruk van de medailles w iarmede de rekening prijkte w iiit de bewuste kleer oaker wa de lever in ier oor versclieideiie vuratelijke personen Men herinnert zich zeker nog wel den oplichter die uit Madrid nnar ulle landen vau Europa brievenschreef waarin bij aan de geadresseerden htt voorstel deed hem behulpzaam Ie zgn in het op raveu uii cell duo hem bedulveii schut beslaande uit diainitn ten vau eeue vorstin andere kostbaarheden eu uiUKtslukkeu en dat enkele liclitgelouvigeu lu deu vai zjngeloopen doch dat toen later de bedriegerij aan bet licht kwam en de dagbl ideii er legen waarschuwden het aantal der bedoelde brieven verminderde Demau beeft echter zijn bedrijf nog niet opgegeven altliaiit Dinsdag is bij een bundelaar te Amsterdamweder zulk een schrgven onlvangen losgdijks uit Madrid gedagteekeud A C Een jongmenscb uit deu aoozienlgken stand werd geëxamineerd voor de school te St Cyr Meiij vroeghem Wie was de opvolger vau Lodeivijk JCIV Hg na eenige aarzeling Lodewgk XV goed En vervolgens Lodewijk XVI Juisll Daarna Lodewgk XVII HnmI ËiiHnl ia voort Hg met het volste vertrouwen Lodeirijk XVIII Lodewgk XIX Lodewgk XX Lodewijk XXI l Herinnert aau den rischafslitger die tevens voorzanger wat Hg bad Ziterdogsavonds wat dieg in hel glaasje gekeken eu toen hg uu Zuiid igmurgeu voor het voorlezers bankje stond begun bg De gemeente wordt verzooht te zingen van pselm 45 het eerste vers ik herteg vau psalm 46 44 43 42 41 en zoo ging t voort tol bij eindelijk uitriep i VVat duivel I wil er dan geen mensoh mijnen De Ere Chr tienne ontleent de olgende curieme zinsnede aan eeue leerrede onlangs door een dorpspastoor in Brelagne gehouden Adam bad twee zonen Zg geleken mets op elkander nog wat karakter nog wat gedrag betreft Abel was zaobtmoedig als een lam wijs ais een engel en in alles gehoorzaam aau zgne ouders Hg ging eiken dig naar de mis biechtte gedurig eu betaalde geregeld de tienden aan den priester Kain was een duivel een slecht menscb boos jdloersch ngdig die om vader moeder noch pcieiter zich bekommerde Nooit ging hg naar de kerk maar het is keji slecht genoeg bekomen Hg doodde zijn broeder eu werd verdoemd Abel ging recblslreeks uaar het paradgs zonder het vagevuur door te trekken Te Grijpskerk in Groningen heeft een 12 jarig jongetje zioh uit wanhoop opgehangen Xe huis behoorende te Grootegost bg zijn stiefmoeder nas dat jongetje dienstbaar oor den landbouw bg den heer P B te Grgpakerk hij zon weer huiswaails kceren door zijn zomerdienst met Norexber verstreek Beedt vódr eenige dagen bad men hem hoortn zeggen ik wenschie dood te zgn Men zegt dat zgn stiefmoeder hem zou hebben toegevoegd gg moet bet niet wagen wéér overden drempel Ie komen JV Arnk Ct Koloniën OOST INDIË Aan het mail overzicht van de Jam bode is hel volgende ontleend irUe oorlogstoestand te Atchin heeft ten gevolge dat de dienst der officieren alhier en te MeesterCornelis in garnizoen iwaar wordt daar het aantal officieren bg de bataljons niet kuujpleet is Toch kun niet gezegd worden dat de formatie wij spre ken van het leger niet van debntaljjua inkompleet is doch vele officieren tgn ziek uit Atsieu teruggekomen eu met biuuenlandsch verlof eu door de aanhoudende oierploatsingen zgu steeds een aantal otbciereu reizende en trekkende Met het kader begint het er treurig uit te zien Er tgn koupanicn aan te ngzen die behalve dat zij gecommandeerd u orden door een tweeden luit slechts een paar sergeanten en een korporaal als ca der bezitten Meu kan nu wel een ice korporaal tut korporaid een korporaal tot sergeant enz aanaielleu mitar daarmefje is men eigenigk niet geholpen Evenmin als de kleeren den man maken kunnen de sergeants strepen van een korporaal een goed sergeant maken en zg die weten van boeveel gewicht een goed en degelgk kader voor een leger in het algemeeu en voor het Ned lud leger in bet bgzonüer IS tullen met ons het inkompleet betreuren dat III het kader van bet Ned Ind leger valt op te merktn De benoemingen die b bet leger in den laatsten tijd plaats hebben geven ruime slof let overdenkiiig Zj getuigen van de toepassing van een telscl dat wordt het nog langer gehandhaafd een zeer slechten invloed moet uitoefenen Uit Padang meldt men van 7 Sept GisLreuochtend kun men van het zeestrand de stoomboot Aan het mail orerzicht van deu Indiër ontleenen wg het volgende Met ingenomentjeid vernam men hier dat de minister van koloniën pas opgetreden blijken geeft het ten opziclite van den aanleg van spoorwegen op Java niet bg woordeu te willen laten maar werkelijk nacht voorziening te brengen in deze dringende behoefte Wg betreuren het dat het vorig minisierie door zijne handelingen het verleenen van conoessien moeielijker heeft gemaakt en dere minister den staat in Indie daarom deu last vau den aanleg dea spoorwegen meent te moeten opleggen Maar na zoo veeljarig overleg zou het als onverantwoordelgk te bescbouweu zijn wanneer men in Nederland kon goedvinden de plannen vau den minister te verwerpen en daardoor wederom alles op losse schroeven Ie stellen Het zal natuurlijk niet ontbreken aan argumeoleu om een voor el tot aanleg vau eene staalalgn Malang Fasaroean Soeiabaija te bestrgden Behalve de quaestie over het btgilisel van den aanleg zal de een de wettelijke vaslsteJIiug van een spoorwegnet erlangen de ander niet met de voorgestelde lijn een aanvang willen maken Wauoeer zich opnieuw het verschijnsel vertoont dnt niemand iels van zgne persoonlijke inzichten ter zijde wil stellen zullen de Beste pogingen schipbreuk lijden In Indie wordt de wensch naar spooir egen zoo ernstig en diep gevoeld dat men het als een bewijs van onwil om recht te doen zal beschouwen wanneer men ook dezen minister de spade uit de band neemt In Atchin nordt tegenwoordig door de onzen niet minder met liet bonweel dan met het zwaard gewerkt Generaal van Swieten had de noorder en westerfronten van den kraton versterkt en scheen van meeuing dat het moeras en de verdere natuurlgke hinderuuseu aan de andere facen voldoende waren hetgeen natuurlijk samenging met zgne optimistische verwachting omtrent de spoedige onderwerping des lands De vgand zet den oorlog intussoben met dezelfde hardnekkigheid voort en doet nu en dan niet alleen aanvallen op onze posten maar beschiet voortdurend dcfOpster en zuiderfronteu van den kraton zoodat men daarbinnen niet veilig is Kolonel Fel heeft dan ook nieuwe battergen laten aanleggen en de troepen moeten het terrein openkappen van waar de vijand ons onopge merkt kon naderen Deze betwist ons voet voor voet het terrein en de zware arbeid van het opwerpen van bantings alsmede het openkappen in den meisUl moerassigen grond kan niet gunstig op den gezonde faeidstoestand werken De uitspraak fw den Baad van Justitie Hu I