Goudsche Courant, zondag 15 november 1874

ADVERTENTIES Zondag 15 Nüvcmkr W 1595 1874 De Heer eu Mevrouw MOLENAAR brengen bij deze bannen opregten dank voor de zeer vele blijken van belangstelling hun betoond bij gelegenheid van hun 25 JARIG HUWELIJK Waddinxveen 12 Nov 1874 Eenige hennügemng GM UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Door ongesteldheid van den heer VELTMAN kan het aangekondigde Tooneelapel EATHARINA HOVSTARD s DINSDAG niet worden opgevoerd en in plaats daarvan worden gegeven JOHN of Ie RLOKLÜIDER van de Sint Pauliis Kerk Aan het Kantoor der STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA kan dadelijk een Vlugge Jongste BEDIENDE geplaatst worden Mevr de Wed van HOEIJ SCHILTHOUWER VAK Lakbeveld Blanken verlangt eene KEUKENMEID en eene T weede Meid loon naar bekwaamheid Adres Westhaven wgk B n 176 Battvia in bet ffoaa tegen den redactear der JaiaMe luidt in conclusie als Tolgt pRechtiloeuJe i Verklaart Hermanns Bernardus van Daalen m hoofde dezes nader aangeduid niet schuldig aan het hem bg de aiite van beschuldiging bij pant S en by punt 3 iu do tweede plaats ten laste gelegde Spreekt hem mitsdien daarrau ry j Verklaart hem echter sohuldig aan het hem bij de akte van beschuldiging bg punt 1 en 3 in de eerste plaats teu laste gelegde uitmakende hoon en smaad aangeJaan aan den persoon van s kouings Teitegcntvoordigcr in alsmede opzetting tot haat o iuschtiug tegen de regeermg vau Nederlandsch Indie allea door middel van een verkocht en verspreid drukwerk Veroordeelt hem overzulks tot de straf van gevangenis voor den tgd van ééa jaar aJamede in deiosteu an het gading A dub gedaM enz Soerabaiia 22 Sept Wg veruemen dat de luitenants Moogaaris en Vinkhugzen op hun verzoek van hier zijn overgtplaatal naar Atchin waar ig aoia vroeger op expeditie warea Wg wenscbeu nadruk te leggen op hun verzoek omdat daardoor alweder en de menti wordt gegeven aan de verspreide mcening dat het te Atchin onverdragelgk dienen zou ijii Soer Bbl Laatste Berichten HeildayO ll Nov De troepen van generaal Laserna bezetten de positien die de Carlislen hadden ingenomen I e generaal is Irun binuengekomeu Bern U Nov De Staattriad heeft iu l egiuael het burgerlgk huwelgk verplicht verklaard INGEZONDEN 1874 Gouda 11 Nov Mijahetr ie Redacteur In de Courant van heden las ik in een ingezonden atakjede woorden gebrekkig ra idsvefslag dal mgue nadsverslageu zonder gebreken zouden zijn wil ik niet betwisten maar dat zoo iets geschreven wordt door den Uiiectenr en namens de Leeinrrij der B H Burgerschool is zeer vreemd daar geen dierheeren bg de behandeling van die zaak in de raadsfergadering tegenwoordig waren was dit het geval geweest dan zouden die HH hoe verkort mijn verslag ook zg ztU gehoord kunueu hebben dat de Directeur en de Leeraren der R H B meermalen iiunne tevredenheid over de aankomende leerlingen van de Burgerachool voor jongend hebben te kennen gegeten Indien de heer 1 dit betwijfelt ben ik bsreid zaiks met getuigen te doen bevestigen Met da opname hiervan tuit UEd verplichten De Verilaggever A BRINKMAN Tclioende aan het verioei va den veralaggever meenen ocA te moeten opmerken dat door denAeer J niet aan de icaarheid van het verilag it geiwyfeld de gemraakle vitdrukkuig nel dan ook o t ep int onvolledige dat de verslagen van den raad teel kenmerkt en dat ook veder bUjkt uiteene vergelijkingvan de wijze waarop het punt in quaestie m t raad vnlag tlaat vermeld e éÜe waarop kei than wordt medegedeeld ds Redactie Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Orabethstraat vraagt tegen 1 FEBRUARI a s eene fatsoenlijke goed kunnende kolden en huiswerk verrichten HAAR flacon gebruikt heb en ll lnlta 2ggj yggj jj j gj jy gevonden wees nu zoo goed en zend Dijj nog één flacon dan zal myn Haar wel wedQ r zjjn zooals het vroeger was U mag dit aan de Nederlanders bekend maken want men behoeft zich niet te schamen om een goedmiddel bekend te maken Uw Dienaar Dubbeldam 12 Autr 1874 H BRAND Cz De American Balsem geeft binnen eenige weken Hergroei van Haar verdrjjft Roos of Schilvers belet het uitvallen en vroegtüd grgs worden Franco a 2 de flacon gemakshalve 42 bjauwe postzeg bij THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bji de Vijzelstraat 514 Ameterdam NB GEEN DEPOTS in NEDERLAND Aan den Heer Dr J Ga Po p MARKTBERICHTEN K K Hof Tandmeester te Weenen Bognergatse No 2 Amstebdau 20 Aagustus 1873 Mijnheer In het belang der meuschheid ach ik het noodig u opmerkzaan te maken op de heilzame gb Gouda 12 Nov yolder Tarwe puike 9 25 9 80 Mindere 8 76 n ƒ 9 20 Rogge puike 7 76 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 25 a 7 60 Voer 6 65 4 7 20 Gerat puike 7 80 a 8 40 Mindere ƒ 7 i 7 60 Haver zware 5 50 a 6 30 Ligte 4 a 5 Hennepzaad 7 60 De veemarkt met roime aanvoer de handelin alle soorten traag en zgn tot lagere prgzen metallen verkocht kunnen worden vette varkens van 24 s 28 cents per half kilo varkeos geschikt voor Londen van 22 a 24 cents per half kilo magere varkensco biggen vlug schapen tra i te verknopen Kaas Aangevoerd 45 partgen prgzen van 24 a 30 Goflioter l SO ü 1 60 Weiboter ƒ 1 30 a 1 44 NEZ1N8 VAN HET AnaTHEWN MoNDWATEU Verscheidene heelmeester heb ik over mijn moud geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zgn nijj door hun toegediend doch alles vruchteloos totdat ik op zekeren dag een certificaat in een der dagbladen las over uw mondwater Twee flacons mogt ik daarvan gebrieken en ziet myne mondbloedingen hielden op en de losse tanden kregen weder hunn natuurlijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwjjfeld aanbevelen en in het belang van uwe uitvinding en in het belangd van het algemeen waarom u dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde hoogAshting heb ik de eer te zijn Burgerlijke Stand UEd Dw Dienaar H L VAN SWAENINGBN e o rK n Nov Wilbelmei jMepbna ouders C W vaa Genl iD M ZoyavfU 11 Cornel FmnoiK Ckri im OMlera F D J Thuueii en C P i Backen Ckhvwd Il Nov 3 Neef ei P Bakker 1 van Egk ta K va Uemtn A da Gier en B vao der Wegdto P van liütuKeu en JJ de Grugl Saala Drak vaa 1 Brinkmaa Te verkrijgen te Qouda bg L Scheuk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te Roderdum bg T E v nn Santen Kollf apotb en A Schippeieijn k C binauwe porceleinwinkel te s Hage bg j L F C Siiabilié apotb te Lejden bg ë Nuordgk te Utrecht bg F Allena apolh te Amsterdam bg F van VVimlheim C verkoophuis te Oudewater bg T J van Vreumingeu te Schoonhoven bg A VVolif Men reike aan de fortuin de band i375 OOOR Mark aU hoofdprOa voor liot gelukkigste geval zal de nieuwste groote Geld Verlotlpg die door de hooge regeering goed gekeurd en gegarandeerd ia bevatten De Toordeelige inrUting van het nieuwe i Un beataal daarin dat in de lo p vun tleciits weinige Maanden in 1 verlotingen 43 300 prljZeUter voliedlge beallailng uIlLU komen diujonder ïiijn capiiale prijaen ran erentueei 375 000 Rijksmark bjj uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 12 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 599 maal 300 19 700 maal 132 enz De pr ttrekkingon zUq volgesi plan tko mbUxege vut Voor de aanitMnde eente pilfstrekking dner grooU door den SUflt gewaarboigde Otildvei loting kont 1 ffeheel origineel lot slecht Thlr 2 of fl 37 1 half 1 1 l kwart Vj 0 90 tegen Inzending ran het bedrag In bankpapier of per noit Allo commiMlear zullon onmiddollfk met de grootito EorgrnMlglicId iiitg vcye il wo den n lüdor aptler ontvangt van ij n de met hut wapen an den ataat voortleoo Originele lot i eigciilundig h li derc boüiellipg tal hrt erclsrtite olTleleele plangrs tiB worden li jgc v d en zenden w aan onze begunitlgei onaangevrnaiid b J elke tn kking dt ulTlcleele i ten Du uitbetaling der pieren gi fctiledt xti edn pmmpt oniier wuaibofg van dun Stant en kan duur directe toaztfnitlnjj of ook naiir Ons debiet ii itee ta door IkI geluk begniatigd en ondtsr elu andere aunzlenldks prUtan bodden wf meermaaU tolicens ulTiCtvcle bew zen Je uemle lluofil irefTera verkregen n itm o begiin tlgeri zojli nltbctanlil evonzuo werd den 7 nc obor II de lloofdprU biJ on gewonnen Het JM ie Voorzien ddt I O de e up den hei htaten grond ut II gcfestfffde ondL merning van alle kanten op itne icrr werkzame deLincmlng bipaald kan oiden gerekin t en tetzoeken derhulie om alle c itnini4 ie tu knnnen nnruaKen ons de bottellmgin oo spoedt inogi IJk in elk geval rOut den 30 November ek te doen iijikoim ii Se Steliideckcr Cooip iliïvhicrs tn Sïai elluiubor in amiurj Aan en Verkoop van allerhande soorten van Staatsobligatien Spoorweg Acties en Be leeniugs oten P S Hiermede danken wH v r het vertionwen ona tot hiectoi giiBClionken en daar w J by hot begin der nteuwe Terlolliig ter deelncmlnu ipviterwn znllen wj ook voor hot vei volg bemoeid K n door oono tipta en rot ote boilli iiing Je icvredenhoid ran ouzfl golsordo begun tigers te ver verven SlIjm en Naagpilleii T eai PILLEN die liiida vele jaren mei het beste gerolg tegen de slijm en ala maagver sterkend Kcbraikt worden door hare verUn spijsvertering zeer bevorderen bg uiuier goei tegen de gal u zeer zacllt laxerend zijn zgn tegen Sï ii doiMJe met benut van het gebruik verkrijgbaar bg de narolgeudt Hecren te i Amtlerdiim M Cle baafcC Droog Heilige ireg D 3il Bleiswyk 8 d Krnats Bommel Znlt i v d Vegte Delft E WilKihut Delfslw en J Kooh Devenler Gebroed Timan Dofdreeht H J Giltay i Gouda L Schenk op de Hoogatraai s Hage Visaer in de Spuittraat Haaitreoht K Oosterling LeIjHen J T Terbnrgh Haarlenmeritnat Lekkerkerk A den Oudaten Lintehoten B Kruilhof Moordrecht O H Post Botterdam r Santen Kolff korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Bombouts Schoonhoven A Wolff Stolwijk A Zijderlaan Tiel A J Fnasaen Utrecht F Allen op den Steenweg over da Doi kerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLIJM en MAAOVILliEN bereid volgens het echte recept zgn door mg te Ooiida aUeen en nitiluilend verkrggbaar gesteld bg itn Heer Ii SCHENK op de Hooitstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onhoogelgke jaren gebrnikte Slijm en Kaagpillen i biljet voorzien met de handteekening van T J80UREUDEB apotheker welke handteekening zich ook bevindt op btt zegellak waarmede het dooqe verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zgn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat meu tracht in omloop te brengen Drie gesprefeken over één onderwerp Op zekeren middag zit op een der locieteiten in t bezit waarvan onze gemeente zich beroemen kan een drietal heerea aan een tafeltje onder het genot van een of ander geestrijk vocht Daar zg reeds eenigen tgd daar met elkander hebben zitten spreken is reeds menig onderwerp 4e revue gepasseerd toen na een kort oogenblik van stilte zooals in ieder discours wel eens Toorkomt een van hen invalt en rraaxt A propos heb je die speech van kn heer Gonda gelezen Ja zegt de een dien wg k zallen noemen ik heb het begin gelezen maar daar ik een paar dagen uit de stad ben geweest heb ik het einde niet gelezen Dat is jammer repliceert de vrager ran zoo even B genaamd dan moet je die nog eens lezen want daarin is werkelgk t doel van het schoolverbond zeer juist aangetoond Och kom zegft A we weten immers alle wel wat het schoolverbond is dat behoeft nu niet meer verteld te worden B Zoo ben je dan hd van t schoolverbond A Neen maar men kan toch niet overal lidvan zgn Er zgn zoo vele vereenigingen wierdoel zeer nuttig wier strekking zeer goed is doch overal lid van te zgn convenieert nietMereeu want al die contributies loopen nog ri eiig óo B Tien tegen een dat je als je de redeTan den heer Uonda leest dadelgk lid wordtDat er vele goede vereenigingen bestaan waarvan men lid kan worden zou alleen dan ietsbewgz n als gg ran die anderen werkelgk lidwaart doch ik vrees dat wanneer ik u dieandere een voor een opnoemde met de vraagof gg er lid van waart gg zoo goed als bgallett een ontkennend antwoord zou moetengeven Dat die vele contributies oploopeu iswaar Vele kleintjes maken een groote dochdaar gg b v noch nooithebt opgezien om de entreevoor een tooiieelvoorstelling of concert te betalen als gg last had daarheen te gaan enevenmin ooTt aarzeldet van wege de kosten eenflesch wgn te drinken zoo noem ik al wat gg daar ven aanvoerdet niets dan voor weniïielg A Oe agt beleefd maar zeg mg eens watis dan het goede dat er in het schoolverbondsteekt B Hoewel je trak beweerde dit reeds teweten wil ik je wel zeggen wat het is hetschoolverbond is er eenvoudig op uit 6m iederkind onderwüs te doen genieten en gg zelfzgtBU te ontwikkeld om niet gaaf in te zien endadelgk te erkennen dat het vpor de maatBcbappg in t algemeen en voor ieder in tbgEonder meA is dat ieder kind onderwjjs ontvangt Dat zal je toch niet tegenspreken A Neen dat stem ik gaarne toe maar ieder die wil kan onderwgs genieten n die tniet wil kan toch niet door ons gedwongenworden Dos nog eens wat doet t schoolverhoudï B Nn zie ik duidelgk dat gg de rede vanden heer Qonda niet hebt gelezen Juist dieouders welke niet willen dat hunne kinderenschoolgaan en wel öf uit domheid óf uit eigenbelang 6f om andere redenen moeten overtuigdworden van de wenschelgkbeid en zekere noodzakelijkheid dat hunne kinderen naar schoolgaan De menschen die dat wel inzien zooals gg en ik moeten zich dus vereenigen enzoo door gezamenlgken invloed de minder ontwikkelden trachten te bewegen hunne kinderenDHAr iOhool te zenden A Nu ja dat is goed voor hen die kennissen hebben onder die meusiiben uit die mindere buurten maar ik kan toch die stegenniet inloopeu en vragen aan je kindereuwel school vrouwtje B Neen dat behoeft ook niet ntaar vooreerst heb je wel keiinisseu onder dat soort vanmenschen b v de tuinmansknecht die geregeld ia je tuin werkt en met wien je wel eenseen praatje maakt de werkster die je huisschoonmaakt je schoenlapper énz en vervolgenskunt ge door je contributie alleen ook eenigszins het goede doel in de hand werken A Nu ik zalWns zien De derde persoon die ook aan het tafeltje had gezeten en was opgestaan ouder dit gesprek kwam nu weder bg de twoef andereu terug met bet voorstel 4com doe je pneê een partij biljart Laat dat schoolverbaód nn maar rusten In de elegant gemenbila ide voorkamer van een heerenhuis op een der grachten onzer gemeente zit op de canseuse eene dame die sinds eenige jaren de gelukkige ecbtgenoote is van den heer X Er wordt aak de deur geklopt en daarop komt binnen mevrduw Y Nu de eerste gewone begroetingen nemen de dames plaats eu vangt mevr i aan ïot mgue groote verwondenng waarde mevroiur heb ik ge n dat n nog niet op de ledenlgsf staat der Vtreeuiging tot ondertteuning pa ne en nijvere armoede Na wn ik zoo rrö ens even te komen vragea md g ybumw aeB lidwilr len worden Mevr X Wei met noegen lieve mevrouw schrgf mg gerost op ik geloof dat die Vereeniging zeer nuttig is niet dan ongaarne zon ik op de leden lgst ontbreken Doch zoo gaat zg voort permitter g op mgne beurt een vraag tiZjjt gü lid Yan het schoolverbond Üievr ¥ Het scboolverbipnd wel neen wel van Tesselschade en Tabitha ook van het Genootschap voor moederlgke liefdadigheid doch het schoolverbond neen daaraan heb ik nooit gedacht Mevr X Wat mg betrdt ik geloof dat het schoolverbond geen minder lot lgkevereeniging is o a in zooverre ie andere vereenigingen slechts de armoede ielpen een uitstekende zaak en t schoolverbond de armoede voorkomt wat toch niet minder goed is Mevr Y Hoe bedoelt gjj dat Mevr X Goed onderwgs maakt niet alleen ieder geschikt om op goede wgze zgn brood te verdienen maat is teveus oorzaak dat er flinke burgers der maatschappg worden gekweekt Goed onderwijs vormt het karakter der kinderen voor het gansche leven en menschen die iu hqn jeugd goed geregeld onderwgs ontvingen zullen veel minderde slaven hunner hartstochten worden dan zjj die niet school gingen en hebbeu tevens meer halpbronneu tot welvaaift ter hnnner beschikking Daarom moest ieder die t met zjjne medemenschen goed meent bevorderen dat aüe kinderen zouder onderscheid onderricht ontvingen en geregeld ter sch6ol gingen Mevr Y ik heb nooit zoo bgzonder op het schoolverbond gelet maar ik moet bekeunen gg hebt gelgk Trouwens ik dacht dat het alleen voor de heeren was Mevr X Wel neen zeker niet Waarom zon dat het geval zgn ik verzeker u dat er vele vroawen lid van zgn ook van de aftl Gouda Ik voor mg ben werkelgk de meening toegedaan dat een van de eerste vereenigingen waarvan een ontwikkeld mensch lid moet zgn het schoolverbond is en Er werd op de deur getikt en eene vriendin van mevr X komt binnen met de woorden dag dames hoe gaat het ik zag n juist bij het voorbgkomen voor de ramen zitten en nu wip ik even in om je een nieowtje een belangrgk nieuwtje te vertellen Zoo wat dan en vol belangstellende nieuwsgierigheid luisteren beide dames naar de mededeeling van een nieuw engagement dat nog door niemand was voorspeld en das zeer belangrijk was Het schoolverbond raakte vooreerst van het tapgt De eenvoudig doch kraak zindeljjke kamer hter den winkel van den eerzamen kruidenier levert een gezellig tafereeltje op op t oogenblik dat wg de vrgheid nemen eens naar binnen te kgken Aan den eenen kant van de tafel waarop een aarden kofSe servies bewgst dat men aan het drinken is van een der geliefdste volksdranken zit de ngvere huismoeder met den bril op den neus te breien terwgl haar man de type van den gverigen eenvoadigen dood eerlgken llollauder wiens Igfspreoken zgn eerlgk duurt t langst en spaarzaamheid met vlgt bouwt huizen als kasteelen doch wiens illusies zich niet tot kasteelen uitstrekken maar die big is als hg over eenige jaren van zjjn rentjes kan gaan leven haar het laatste gedeelte van de rede des heeren Gonda onlangs alhier gehouden voorleest En nu wgftief zoo spreekt de man ids hij den laatsten zin van het stok geëindigd heeft schenk mg nn nog eens in Zgne echtgenoote neemt het kommetje en zegt wel wel wie bad na knnnen denken dat er nog zoovele kinders in domheid opgroeien en dat nog al in ons goede Tcrgouw Dat zeg je wel vrouw en nu is het zoo gaat hg voort ook gemakkelgk te begrgpen dat er nog zoo vele slechte menschen op aarde roudloopeu die om God noch zjjn gebod geven Want vele menschen doen kwa omdat zjj niet beter weten en wanneer dan het een of andere slechte mensch ze opstookt dan laten zich nit onknnde opruien en ze zgn te dom er iets tegen te zegten Zoo is t z de vronw terwgl zg hemeen vol kopje koffie bverreikt Maar wat ik Vragen wou geloof je niet dat mebeer Gonda gelflk neeft als hij zegt dat iede moet doen wat h i kan om te maken dat all4 kinders naar school gaan Zeker wel luidt t antwoord Nu dan vind ik dat jij morgen vroeg eem naar dien heer moest toeloopen en zeggen divt jij wel lid wil worden van dien bond Me dunkt de winkel gaat goddank niet slecht en nu kun nen we wel wat missen voor een goede zaak De man beloofde het zgne gade en hield den volgenden dag zgne belofte Laat ons hopen dat ook de heer A na de sociëteit verlaten eu mevr Y na haar eigen woning bereikt te hebben het schoolverbond niet vergeten hebben en dat zij en niet alleen ij niet langer voorwendsels zoeken en opperei doch eventds de eerzame kruidenier tot het schoolverb Hid zijn toegetreden en zich nis lifl daarva i hebben opgegeven W BUITENLAND Buitenlandsch Uverzieht Donderdag is eeue zeer onbelangrijke zitliiii der Fraiisohe permaneule oommissie gebonden Kukde opmerkingen ootient de vervolging der repübliktiiischo pers werden door de regeeriug met eeu beroep oji hel belang des lands beantwoord ff V