Goudsche Courant, zondag 15 november 1874

Pe icnobillendr pcr m bpr iden zich intnsscben Toor op ilfi iiadtTett e ïiitniji Mcii wensctit van rppubhKiM i riie zgue cu voorsti ia doeu tot definitieve trkfiunng tWi rL piiii lek ot aii Iers de kamer te ontbuiJeu Enkele r kdiraleu willen van nieto dan onthii il u honreO lit iJourmI OJ ciet deelt J benoemingen medevan nieiiiïipiefictm te i za Tour Caen Chnrtresen Mouüna beneven er benoeuiogen na onderprcfeolen De ijuoeetie van don Carlos v rb jf ia Frankrgk is nog niet uitüe iBakt De Spaamohe consul te Bayo ine hoiKlt Tol aat de pretendent er geweest i en verwraeit lyn bewijzen j de Ftansohe regeering heeft oflicieil aan den Spaanschen gezant gezegd dat de politie in bet aangewezen huis geen don Carlos beeft kuoiien ontdekken B j de opening van de geneeskundige school te Far s hebben de studenten den clericaleo hoogieerakr Cbaussard olilangs benoemd do6r den c ericalen minister van onderwijs tut hootdinspecteur raa het openbaar onderwijs uitgefloten en tet zwijgen rer plicht met voor hem en den minister be eedi eRdc kreten De professor nl e9i naitr huis eu de politie zorgde dftt het stan ije niet op straat v ird overgebracht De lessen zijn voor een maand geschorst De internationale conferentie vuor het vaststellen van volkenrechtelijke bepalingen in tijd vau oorlog die eenigen tyd geleden te Brussel wenl gehouden heeft niet die lesultnten opgelcerd welke de Ontwerper de keizer van Kaslaud zioh ddarvnn had voorgesteld voornamelijk omdat verscheidene groote mogendbeüeii bezwaren hadden tegeo verschillende der voorgeatetde bepk ingca terwijl van de zijde der mogciidliedeu van deu tweeden rang in t by ouder werd geproiestccrd tetien de bepalingen betreffende het recht van verdediging in een door den vjjand b zet land De Belgische afgevaardigde barou de Liimbremunt heell die bepalingen met kracht bestreden fieeds kort na de ontbinding der conferentie vernam men echter dat tie Kussische regeerin de opinie der versdbilfende mogendheden wilde inwinnen ten aanzien vaO de beginselen op de cunfereniie ontwikkeld ok lAdien die eenigszins gunsiig mocht weien jen nieuwe bijeenkotalft te bewerken Thans meldt een telegram ah Berign ksli de tall Mall Qaettle dat da Duitsche m Oostemgksohe regeeriugen neb reeds bereid hebben verklaard mede te werken tot de verdere ontwikkeling en toepats ng der genoemde beginselen Duitachlund zon zeifs geheel van houding veranderen en in plaats van zich te ontlfouden tot de Kussisoe hervormingsvoorstellen toetreden Kugefand ï raiikrij k en Italië onderhandelen nog over de bonding die zij zullen aannemen Het sohyut echter dat Bugèlsfid wat üich Zelten betreft reeds heeft besloten zich met net de conferentie te Vereeoigeu De Berlijnsche Prón Orfr meldt dat de onderhandelingen tusschen Dnitschland en Frankrijk orer de grensbepaliiig der diocesen tot bevredigende aitkollnttli hebben geleid Het lad doet uilkoraen dat t Fraasehe regeering gedurende den geheelen loop3 r onderhandelingen van de grootste loyaute blijkbelt geveo Hetzelfde blad bevestigt het bericht dat de Rus sisohe regeeriug aan de mogendheden op het Brua lache internationale poitgres vertegen woord igtt eeoe nota heeft gezonden om haar Uit te boi ligen tot eeae definitieve verklaring en toetreding ovkt enkele der op genoemd doiigres vaitgestdde laiiten De Bussische regeerittg kil op groitd dezer VerklaHog TiMete sttrppen dden ten einde tut ttidere dVereen stemming te geraken De afgevaardilUe Here lieétt de rej eeiring Donderflag in den tijksdag geïnterpelleerd omtrent de invoering van het verplichte bainerl k haW dgk en der registers vau den bargerlgken siaud De minister Delbrüek beeft VerkUard dat hg nog met bepaald ïcggen kan of een daartoe strekkend wetsontwerp ree ds o dit littingjaar zou kunnen ingediend worden Bij de beraadslaging over de verordening waarin de rgkskanselier gemachtigd wordt dm den teiHIaijn voor het gebruik der Franscbe ta l hg de rechtbanken in het lakeland te verlengen prak de Klzasser afgevaardigde GerSer 4eo wensoh int om die machtiging aan den r k dag te verleeneii Wy dankte overigens Vóór de welwillende slïeBiSng van ditonlWerp ftiüs BiStoarck woaade de eiiitling by Volgens de Bönenzeit he aaf v6n Arnim Woensdag de ij en eii geriBKi tKte n héfcébuldi ging ontvangen waarin het VerdaiSteren vhn olfieieele tukken het reoige punt van beschuldiging zou rgu Ot Jt wórdt bericht dat ëeo nreuw bevel ïöt n huchleiiisneining tegen ron Arnim is uitgevaardigd mntr op meiiiseli advies tot nog toe niet is nitge voer Vlior nopi wordt hij op gii kamer bewaakt De Zwiisersohi boi lara id heeft het vW ilicht burgerlijk huwelijk in tMgiusel aangauomen Het beleg van Irnu is opgeheven De OariistenlheBben bunnen positien te Ojrrazun verlatpn I e republi keinscbi vr wDliger hebWp alle geïsoleerde huiieu ti r iiea Kentrria en ËidMU in brand geslokeaj ge neiaal Lazernl beeft de brandstichters in iteclitenis doen uedien en is Irah binnengetrokken De Belgische kamers hebben Dins Ing haar zittingen hervat De 2e kamer hield zich bezig met het onderzoek vnc geloofsbrieven ile vorige president en dc vice presidenten de heeren Thibaut Xack eu Schollnert zijn herkozen In den ssniiat werd tut voorzitter gekozen prins de Ligne tot oiiiler vuorzilters de Tornaoo en d Anethoii De senaat heefi zy tingen voor oubepaalden lijd verdaagd De uilslag van de kamer verkiezingen in Italië is thans grootendeels bekend van de 5ÜS kiesdistricten il83 ran de definitief lerkozeoen bebooren 111 tot de rechter en 110 tot de liukerzgde dien berekent dat bg de herstemmingen de rechierzijde 82 de linkerzijde 10 stemmen zul winnen Bij 60 verkiezingen verkregen de eandidaten der rechterzijde bg 36 die der linker een kleine oieèiderheid De rechterzijde zal dua de meerderheid hebben mnnr tegenover haar blijft een aanzienlijke minderheid In enkele districten heeft de miuisteiieele partij He riederlaag geleden maar dat verlies il elilers vergbed ook in het zuiden heeft zij eenige stemmeil gewonnen In de Deeiiscbe kamer dreigt eeu botsing tusschen het ministerie en de meerderheid of oppositie De minister heeft een terechtwgzing gegeven aan een onderwgzer die zich onbetamelijk over den koning had nit elfllten De iinkerzgde oordeelde die tereciitwgzing oubetamelgk en de voorzitter antwoordde hierop met een bedreiging van kamerontbinding De beraadslaging zon heden worden voortgezet Het feit madkt den iudrnk of de oppositie zich voor land en voll oumagelijk wil maken De Japansche zaakgelastigde te Lóndtta beeft van zijn regeering bericht ontvangen dat het geschtl met China is bijgelegd Öe vroegere berichten Worden daarmede beivesligd ElfGELAifD Een wederpnrtg i in bet ttrgdperk getreden tegen den heer Gladstone wiens persoon aartsbisschop Manning zelf in de schaduw stelt zegt de Daily NeKt De paus heeft op zich genohien den Ëngelschen staatsman te antwoorden Ons Wordt tnMe gedeeld dat de paus tbt eenigë Bngelsche tatholilHien o a het volgende gezegd heelt De heë r Sloéstone bedwelmd door het voorbeeld van von Bi sa lt i plotseling als een ddëir voorwaart gescholen oai de halk van Petrhs aan te randen Ik heb bet boek niet gelezen en ak kouter ook geen grooten wensoh ea UodslasteriBgen tt leteb doch volgens kelgeen ik verneem vleit de minister dien mee Ittwraal noemt de katholieken vta Engeland en hsidt hg ken tot het geloof dat ik deze onderdanen ontrouw wensch te doen worden aan hun souvereln en de wetten vkn het land De Datlj New merkt dienaailgaunde het volgende op vDe paus erkent het boek van den heer Gladstone niet gelezen e hebben en vbe t ér m tóe dat hij trohwens er niet ran hield Gbdalasterihgen te bestudeeren Dus op beironddrenswaaVdiile yze robrbereid door kennis en onpartijdigheid oho bet dpor hem niet gelezen boek te oritiseerén Mginl hij het te bespreken Hij begint oMt eeu beschuldiging te ederleggen die nergens door den heer Ülailstone Wordt uitgesproken Gladstone zon lil votgens Z H gezegd hebben dat hg de paus da Ëogeltehe Kuotsaoheu ontrouw wilde doen worden aan hun koningin en s lauds weiten Zelfa een paus argumenteert in den wilde wanneer hg niet leest wak zijn tegenatander zegt en geheel verkeerd wordt iiigelioht aangaande de strekking er van U DaUg Naet M zich verder op nög geslfenger wgze nit Het blad ia verouti aandigd oVer den scheldnaam van adder die dus den edelsteu staatsman welke ooit Engeland vertegertwttordigd keeft naar het hoofd wordt gewo Ben boek dat men bestrijdt niet te lezen dé tegenstaaderdan verkeerde woorden in den mond te leggen an hem test alette uit te schelden is geen gnaier van arguBenteeren waaraan men in Engeland gewoon is Het eenige wat de Dailg Neua wel had Mogea bedenken is dat het telegram van ign corraopon dent geen bewijs is dat de Fans die foordan gebruikt heeft en werkelgk den ex premier vat Engeland adder gescholden heeft Ons komt het zbo ongeloolelijk Wwr dat wy verkiezen te gelooven dat de correspondent verkeenl is ingelicht QOBDA U NOVEMW Deelden y Voor esnige dagin aan onxe lexers ede dat de prijzen van het brood in evienredigheid let die in andere pbutaeii boog te coemea waren bet dost ons genoegen thans te kunnen berichten dat verscheidene bakkers den prgs I ot per kilogram hebben afgeslagen Wg hopen ditzelfde beriöht spoedig nog eens te konuen plaatsen VERGADEBIWG van den OEMEEN EEA AJ Dinsdag den 17 No emtier 1871 desnamiddagi ten I ure waarin tal worden behandeld De rekening eu verantwoording der baten en lasten van liet voormalig armbestuur van Stein aver 1873 Een voorstel tot wgz giKg van hel reglement voor het stedelijk museum van Oudheden Eene missive van Meeren Regenten van het vareenigd Weeaen Aelemoetenierahais mei den daarbg gevoegden Suppletoiren stant van begrooting en de aanvrage om eene hoogere Subeidie Eenï adres van T Heijgen houdende verzoek om aan hem ie verkoapen den grond in de Holwagensteeg thans bij heai op erfpacht in gebruik Een verzoek van C Furrer om verlenging van dn termijnvan aanbesteding der diepwerken Een verzoek van J Gelisaen om verlenging riti den aaonemingsteraijn van het onderhond der plantsoenen Een verzoek van M A Trgbita om te rordea ontelagen van de huur van een huiije achter de kerk Een verzoek vau M Caboat ooi van de pacht der visscherg in de atadsgrochteu enz te worden ontheven Een adrea van de huiponderwgieressen aan de Openbare Scholen deu rang van Hoofdonderwijzerei bezittende daarby verzoekende mede in het genot te worden gesteld van vethooging van bezoldiging zooali aan de hulponderwyzers is tuegekeod Een voorstel van Burgemeester en Welhosders Int het bepalen van het bedrag der geldleetting en M de voorwaarden aarop die zal rordea aaagegaaa Een concept raadsbesluit tot verhooging van Uk nttKihiUffl der plaatselijke Diredte belastiof Gisteren had het vergelgkend exanwn plaats voor de betrekking van hoofdonderwyzer aan de openbsre school voor gewoon lager oi derwys te Waddiniveea Van de achtendertig aollicitanteo die zich hadden aangegeven zgn er 16 opgekomen Het examen d l heden wordt voortgezet Hordt afgenomen door deu schoolopziener J Broedelet bygeslaan door de kh Kluiti lin eu Kramers Gisteren werd te B tg Ambacht de 3 of iaatsta d dr vrge rfajaarsveOmarkten gehouden De aanvoer keitond uit 48 vette en vaarkoeien en 37 pinkea en kalveren By ilauwen haudel besteedde men voor de vette koeien tot 260 voor de vaarkoeien 100 tot 200 voor de pinken en kalveren van 30 tOt 50 Sedert eenige dagen hebben de groote slaehters tt Utrecht het vleesch weder 5 cent per kilo afgeslagea zoadat het nu in é na taiaand 15 cent per kilo minderis gewerden Een gevolg van de opgerichte Maat asiMppg vo or rfeesehbouwarg I De heer i L ïerneden te E uderdgk zendt oM eene broehnre iloor hem uit het Suitsoh vertaaidi üOter Oordhci JVa Zijne Inging om mede te itr rken tot het relevee ten Mn een in ons land met ondergang bedieigilea tak Gisteren nactit is na eene korte OngetteidkeM onverwachts overleden dr L 8 V Meljboom predikaat bg de Ued Herv Gemeente te Amsterdam De oudste lieden te Atteide berhinefen iih iet dat de waterstand op de Lek ooit zoo baiteoirewooa lang WM Bis dezer dagen Oe moeate stoaatMOtau hebben laardoar dan dienst atoeten ataken Bda boomltweeker uit Boskoop stond Dosderdag voor ket Hof van Zuid HoUand terecht onder beschuldiging van niet minder dan tien atalsn valiekhsid te hebben gepleegd in even zoovele ooderhaudache geechriften door het verzinnen van kwijtingen eu namaken van handteekemngen en desbewdst ran die valiëhe stdkken te heUben gebruik genlatkt VolMig en lierdUwVól bekende beibh dat hg obdenekeidet mkpnlngen OOr t jn neMer moetende bktalea ea van dezen daaHae de gelden babbeada belonXo 4lit géldbn heeft ubr Hieh behouden en de ekeniAge et de respeetieve namen ran de leveranciers veor voldaan heeft geteekend Ug was daartoe gekoaeii omdat Ug oltk ter zteb aankoofea ra boooao en planten had gedaan doeh op naam dea meeater aa kelten staat u den prgs daarvan te voldoen De leveranciers baliepen echter geen schade want da familie van besch betaalde de door hem terogge houden btdrogeu Nadat adr gen mr van Maaaen een tuclitbnis straf van 5 10 jaren en 20 geMboeten ü 60 had geeiseht en mr van der Bitrgb den Wenseh had te kennen gegeven dat het H f en zachte straf zou toepassen deed het Hof aan keieinde tter zitting uitspraak Het sprak beseh rij van twee ten laste gelegde feiten als synde die niet ktvama Mar veroordeelde hem tan aanzien van de aaht overige lol twcijarea geraogeaisstraf n 19 boeten elk vw 60 De praoiitige zilveren lamp die namens de Geazenvertettigiag Z M den koning geschonken is en die op verschillende plaatsen ter bezichtiging ia gesteld is deze week Z M deu Koning toegezonden De laatste najaarsveemarkt Woensdag jl te Stolwijk gehouden was niet zoo druk bezocht als de vorige markien Er waren slechts 61 koeien ea 68 pinkea en halvers aan de lijn De prgEeu warea leer kig zoodat er weinig verkocht werd Statea Qeneraal Tnmot tUun Zittingen van U en 13 Nar Het groóiate deel rac de zitting der Tweede Kamer was Donderdag gewijdaande discussie der afdeeüngen oorlog en marine van de Indische begrooting De boer Nierstrasz leverde een scherpa kritiek der eente en tweede expeditie legen Aijah ea bverde een treurig tafereel over den toestand dër krijgsmacht ia India Hg beweerde dat al zgna vroegere voorspellingen zya bewaarheid en spoorde aan tut vertterkingea ea rehabilitatie van kolonel raa Dealen Dit laatste werd door den keer Storm beaamd terwijl de heer Botgsra op verbeienng vau het lot dt r mindere olBeierea aaadroag Ook de beer Fabius drong aan op wegoeming der grieven bg het leger in Indië terwijl de beer Cremers conrtateerde dat de tijd nog niet gekomen waa oa over de eerste of tweede etpeditie ie oordeelen De Minister dit laatste beamende deelde niet de ksre iKaehouwingea va iea beer Nierstraaz en plaatate zich met betrekking tot wat gebeurd was op esn oatgdig slaadpuat Oaie krijgamacht w rd behoorlgk aangevuld Later autwoordda hy nog aan den heer Nieratrjsi dat de voornaarde zgner optreding als Minister is geweest dat hij niet verantwoordalgk waa voor wal daaraan anterieur was Onze lag ia in A jeh geplaat en ui krachtig gehandhaafd worden One leger is vol van energieën toewgding en hg weerspuk met uailruk de pessimistisoha beschottwiogKn mn dea hear Nierstraaz Nadat de afdeelmg a rine mede was afgehaudeld werd hoofdstuk II der Indiiche begroeiing uitgaven in tndi ad tSiTSU aangeusmeu met 6S t ao 1 al n eu De diseussie over hoofdstuk I uitgaven in Nederland IS in deze zitting aangevangen Den rolgeiideu dag ii de Imliiche begrooting verder behandeld eu breedvoerig beraadslaagd over het amendemtmt van deu heer de Boo van Allerwerell BU daarop weder ta plaatsen deu door den minister tan koloniën gelaten poet lan 300 000 ter oprichting rener fndisctae brigade DU amendement werd door den minister bestreden Ten slotte is et 86 ti en 84 atemmen aangenomen een daarop door dea keer Nieratrasz voorgesteld mendeoaent om 4ien poet nit te trekken pro Bemoiie De rardcre koofdstukkeu dar ludisohe begrooting zgn daarop alle angeaonu Heden zgn eenige kleine wela ontwerpen aanilaorde Uit het antwoord van den minister ran binneol aken op het begrootingsbooltlstuk van zgn departement bigkt o a dat de minister nog niet kan mededealaa hoe hy ifenkt over ne Boerdara splitsing aa kat departement dat weldra aal bealist worden o de droogmaking van ern deel der Zuiderzee by couoessie dan wel voor rijks rekening tal wordep voorgesteld dat geen gevolg kan gegeven worden luiii den wensch tot verhooging der traetementen van de smbteoaren ter provinciale grilBën Eene wet op de militie is by den mmitter in behandeling in Dvcrieg met zijne ambtgenoolen van marine en oorlog voorloopig kan aan eene veatiging van een ryks krankzinnigengesticht niet gedacht worden Nopens aene varbaawing van het Binnenhof ia Hageweoscht je minister zich nog niet bepaald uit te laten e kaaaalmeatackanpij heeft tot nu toe aat hare airftnhtingru betttwoord Da regeeriug zal wakira voorstellen aan de kamer doen omtrent de voltorvging tan het Noordzeekanaal Naar de oorzaak van het IfoèriregOngelak te Warmond Is een onderzoek aan haiigig ao het ia mogelijk dat dit lot eeae strafrer a inR leidt De vestiging vaneen nieuwen loerstael nor de leUerou te Iieiden kcunt den minister tkans iet gertden voor Tusschen de plannen voor aan weuw akaaleiiriegekottw la nog geen keus gedaan fie aiaiata is ook ran meeaing lat wgtigiqg van Jamniigf bapalwgen der w t qf het aidddbaai a derwgs wensclielgk is maar eerst na eene hertieding lïlir wet op het laijer onderwgs waarover de minister thans in geene hescliéuwinKeii treedt in afwachting ran het tiiditip der aanbieding van de wyzigingswet De regeeriug ovorwtegt eene verandering in de inrieh i g der Staatscourant te brengen en met afschaflii Man da iiniteninadache niaawsigdiugni aan het Uad eens inriehiing te geven meer overeenkomende met ket karakter van regeeriiigsorgaaii In eene nota van wyzigingeii heeft de minister nog ondersoheidene verhoogingen voor nieuw gebleken b 4eftan of wagens te loge ramiojeu VAorgcileld an het departemcul vtn kiunanU dachi zaken is in bewerking om in dit ziliingjoar Ie warden aangehoilen een nieuwiootwerp tut regeling van hel toezicht bij het oprichten van inrichtingenV tlie gevaar schade of hinder kunnen veroormkeu waarhij op de behoefte aan openbare slachthuizen zal wordeu gelet e Lands middelen over de tien eerste maanden dezes joars hebben opgebracit 73 377 183 93Vs zijade 3 280 166 58 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1873 De raming bedroeg 66 113 509 20 Ook te Groningen zijn eenige heeran overeengekomen iu het begin der aanstaaniie week eene proef te nemen met het voor eigene rekening slachten en verknopen van een of twee runderen ten einde eenige meerdere zekerheid te erlangeUj iu hel vraagstuk der vleeschpryzen Iu het Igdperk vau vier weken beginnende 4 October en eindigende 31 October jl zijn bigkens ingekumeu ambtsberichten duor longziekte aangelaal in Nuordbrabant 8 runderen Zuidholland 19 a Noordbolland 1 e Frieaiand 65 in het Byk 116 runderen In bet vorige tijdperk rap vier weken wareu 82 rindereu door die ziekte aangetast De lorlen der gemeenten Stad en Ambt Delden hebben met algemeene stcouneu Vastgesteld eene verordening op het verstoren van vogelnciten i het rangen of dooden van vogels ia die gemeenten De cursus door den heer Senia t Uoorn over de seheikunde op het huisgeziu toegepast ie geven voor gehuwde en ougehnwile dauiss vindt zuu veel by val dat er reeds mier dan tochtig dames zich daartoe aangeiiwld hebben Dit grout getal maakt het noodig twee afdeehugen te vormen De voorlejingeo over acheikuude voor heerea tegen eea abounement van 3 hebben reeds een aaurang genomen en waren goed bezet De voorleziogea roor de dames worden gratis gegeven Naar nsen rerneemt zgn Ihans ruim 850 contraeten gesloten met de gemeenta BaMerdam tot levering ran het water der wiiterieidiug rertegeowoordigeude eeu kedrag v n ruim 3U 0t jaarlgksche abounemontsgelden Men rerwacht dat die cijfers nog belaiigryk zullaa stygen wanueer de laidiug volledig eeuigen tgd ia werkiug is Hoewel 4e aanvoer van water sinds 1 Oct il geregeld plaats heeh is nl bet geheele buizennet niet voltooid Op dit oogenblik zjjn de werkiaaskedcn hi r ainde eehter genaderd Te Hilversum is eeue koöpeiatieve vleescbhauwery tot stand gebracht en voor engfc dagen geleden voor de deelneming opengesteld Zg lelt eeu groot aantal deelnamara Het oudste en kostbaarste boek uit de bibliotheek van Trimt College is spoorloos verdweuen Het was iu 175 geacbreven en had eena waarde vanmeer dan anderhalve tun guud Da heer W A gahoUen de bekende induslrieel te Gronuigen beeft woileron lUOU beschikbaar geauU vaor dfisu UfWlar len aiudv atme kinderen die getrouw de echoot bezoeken van warm voedtelte voorzien l e voadwg had ja vorige jaren lu de Groninger Volksgaarkeukens pluis c OA de Vareeaiging vaor TolbsiMingaa io de gemcaule Moasdaaa beeft zich t t den ganenial van Swieten gewend met een adres waarin hem juilde wordt gebracbt voor hetgeen hij teu dienste vnu het raderload op zalk aene aitstekwde en eahibuwane wyze op kofgen leeftyd heeft reffipht De 7f rf s hrgft t volgende omtrent het plan dat geopperd is om generaal v n Swxtep en qtf bel aan te bledep Het N V d D is in den laateten tjjd drnk in ide weer geweest om geestdrift gaande te maken voor geaeraal ran Swieteo Het beweerde zelfs tan een onbekende 100 ontvangen te hebben voor etn eereelbel en voorta dal bet denkbeaU van die eeresabel in Amsterdam en in alle oorden dea lauds weerklank bad gevonden zonder daar evenwel bewyzen van bg te brengen De generaal van Swieten komt voor de onderaoheiding bedanken hem toegedacht dopr personen die Jiaiteu de biireaax van h t Xieiiwt aan elkeen onbekend zgn Dit is goed gezien dunkt ons De stgl van den brief des generaals zal niemand ia de iWliOtkiogL brengen hem een eerepeole achaakaa 11 1 f Btt MieuKt m de Dag antwoordt hier cenroa dig op Wij maken a p de Tijd ons compliment Zgner waaru Nog beter ware hvt wellicht geweest op eeue dergelgke insinuatie nieti te antwoorden Het Hoofdbestuur der Hollandsobe Maatschippij ran Landbouw heeft zich bg adres gewend lot den Minister van Binneulandsohe Zaken met verzoek iii de kosten van rundreizende leeraars die de Mdiit chappg wenscht aan te stellen door eeu Ilijkssubsidie ten deele Ie voorzien Volgens de Landó Cl heeft de Minister als vourwaarde van eventueele Bykshulp gesteld dat de provinciën Noord en Zuid Hollaud IU de bestryding van die kosten znllen medcwcrkcu Eveneens heeft de Minister op een dergelijken aanvrage van de Geldersohe Maatschappij eene bijdrage vaa 260 toegezegd mits de provincie vau hare zijde daarvoor ook zou bijdragen Beeds besloten de Ie Prov Staten dier provincie gedurende drie jaren 1000 sjaars toe te staan iCTJIsrSTlTIEITrWS Fiaulein Kempner die in het eerste Dames concert van Per Aspera ad Astra als zangeres optrad heeft ons allen voor zich ingenomen Zy paart aan een lieve stem eeu keurige smaakvolle voordracht Zij herinnert u in hare liederen teliceas aan Wegringer Ook zij bezit die tjne nnancaering dat volkomene nieesteMcbap over karf stem die innige gevoelvolle voordjacht Ook zg woekert met hare stemmiddeleo t Zij genaar de sdialksohe Fran Nacfatigall of naar het karacteristieke lied van Dessauer luistert ja zelfs toea zg zich waagde asn dat statige ernstige verhevene lied Uóre Israël uit de Ëlias altijd wear kwaanit ge tot de erkenning dat zij voortreffelijk weergaf wat da componist bezield en bezielend had neergeschreven Daukbnar voor onze ingenomenheid gaf zij na hare liederen nog ten bes e de Gartenaria nit Figaro s Hochzeit fiat juweeltje ala voor bare stem geschreven zong zy met zooveel innigheid smaak en toewijding dat de daverende ta goiqhingeu haar tot bij haar vertrek vergezelden Dat onze nitbnndige bijvals betnigingen ook haar genoegen deden bleek toen zy even voor haar vertrek het pnbliek r e t sehr dankte voor haar lietie ontvangst Daaruit kwam zoo de echte Gemüthlichkeit te voorsohgu een eigenschap die wg stijve Nederlaadertjes niet onaardig maar toch wal wat vreeotd vinden De orahestnnmmers eischen weinig bespreking De symphonie van v Beethoven liep londer ongelukken van stapel Het orcheit had goede momenten hoewel de 2e violen bg het begin van het Audanta verre van unisono speelden en hiel koper in t laansla deel der sjimphonie rrg onzeker klonk De Per spera ad Astra Marsch roldeed algemeen Hel is een luchtige en lustige compositie juist geschikt om les deux Aveugles te doen verstommen Op verzoet van eenige heeren zong de h er W nog een lied van Schubert dat ongelwgfeld meer succes zou gehad hebben indien t te voren ni e aangekondigd geworden en niet door zulke keurige liederen ivare voorafgegaan Het verheugt ops ten slotte te kunnin ireraakerea dat wg in langen tgd zoo n keurig Dames couoert niet gehad hebben Aan de orchestvereeniging koipt niet alleen eenwoord van d ink maar ook een daad van sympathietoe voor haar streven om t publiek genolvolle avonden e verschaffen P p O Xj I T X IB A in het Bureau van Foliiie alhier islnjiewaring een in deze ge a ate gevonden GOUDEN SLOTJE met KOBALÜN Laatste Berichtend BerUin 13 Nov Als reden van graaf Arnim s tweede arrestatie geeft de Poil op dat de graaf na uit zyne gevaogeosehap in het hospitaal ontslagen te zyn gewichtige docuóieuten aan derden heeft voor j gelegd I Eopenbagen l Nov in het Folkething heeft gifteren de linkerzijde dj tooigeatelde motie van af keuring tegen den ioister van Eeredienst ingetrokken en wel omdat zij de ontbinding der Vergaderiiig I naar aanleiding dier mntie waardoor de Koning m