Goudsche Courant, zondag 15 november 1874

V 1874 Woensdag 18 JVovember jfq 590 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken W N RAAIJMAAKËRS firma II RRMP OOSTHAVKN B 17 VOORHANDEN FABRIEKAAT Jb BLSSINK Deventer Utlti i ftlll8 iSOSt AlS FEESTGEBAK KONINGINNEN en PRINCESSENBROOD en PODDING den Teriieziugsstryd betrokken zou w rden niet en cbelijk acht Londen 12 No Te Wenlock is de oonacrTatifTe oa did iat Forester Terkoztn met 1720 stemmen Op den liberalen candidaat Laivley waren HO l stemmen uitgebradlit Bern is No De Itamer heeft met algemeeae atemmen de utiiiuiire wet Hangeuomeu Berlijn 13 No By de iii den Bondsraad aaiigikonUigile wetsontwerpen betreHende de buitengewone be ioeften loor m riiie eu telegraphie wordtcene leeniiig an 16 millioeii ryksmarlt oorgcsteld Dertien miUioeu daarvan zoudeu voor de uitbreidingder marin de drie overige voor de uitbreiding vaode telegraphie bestemd zyii Burgerlijke Stand GuoaiN 12 No Neeltjo o d r F de Weger en C Reparoa Hcudrik oudtr H Worst tu A M de Joag 13 Jsnaelje ouders J Bulk ea N Blom OvrBLFDNN 12 Nov J Slaiusn 8 w 18 H Collioé ucd P Schouten 77 J ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter C T SCHENK geb Hkrmak de Geoot Gouda 13 Nov 1874 De inzending van adrertentiön kan geschieden tot één uur des naiold De inzending van adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De Heeren Mevrouw MOLENAAR brengen bjj deze hunnen opregten dank voor de zeer vele bljjken van belangstelling hun betoond bg gelegenheid van hun 25 JARIG HÜWEUJK Waddinxveen 12 Nov 1874 Onzen bartelyken dank zg aan Familie en bekenden toegezegd voor de vele bewgzen yan belangstelling ontvangen bjj ons VIJFkn TWINTIG JABIG HUWELIJK O J VAN DE PAVOORDT P VA DB PAVOORDT Gouda 16 November 1874 db Loos COMMISSARISSEN voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Gouda lokaal Proveoicrshuis hebben de eer hanne Stadgenooten jkeanis te geven dat zy voornemens zijn eerstdaags rond te gaan met de Lijsten ter Inteekening van SOEPKAARTEN voor den aanstaanden winter Zg nemen de vrgheid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde hg te dragen tot de instandhouding van eene der nuttigste inrigtingeu alhier Namens Commissarissen voornoemd W J FOBTÜIJN DEOOGLEEVER Vo z C J C PRINCE Secret Gouda 18 Nov 1874 Barge dlcnst tusschen GOUDA en AMSTERDAM vise versa Met het oog op de verandering in het Openen en Sluiteii der SPOORWEGBRUG aan de Rivier de Gouwe vertrekt de BARGE des avonds te 6 uren preeuu van hier De DIRECTIE Gouda 14 November 1874 Openbare VerHooping te GOUDA p WOENSDAG 18 NOVEMBER 1874 des Toormiddags ten 10 nur in het Plantsoen achter de Nieuwe Haven Gouwe zgde van RIBBEN DEELEN DENNEN RAMEN KOZIJNEN BLINDEN PLANKEN en verder HOUTWERK eenjg LOOD IJZER en ZINK GOTEN BCHAAFBANKEN en TIMMERMANSGEREEDSCHAP Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenKantore van den Notaris W J FORTUIJN DBQOGLBBVEB te Gouda Sociëteit 0 S GI N0EGE Zaal KUNSTMIN te Gouda Eerste Voorstelling van bet Abonnement SOOR DB ötrwnisde ioonwlistm i ait Slii sti rttam onder leiding van de Heeren W Stumpff en L 1 Veltman DINSOAQ 17 NOVEMBER 1874 OF DE Klokliiider v d Sint Paulus Kerk Tooneelsptl in Vyf Bedrijitii foorifgegein door een Voorspel PBOLOUUE naar bet Frsosch tan M UoicBiaor Aanvang ten 7 ure PRIJZEN DEB PLAATSEN Rang voor Wi Leden hunne Dames en Kinderen 1 per persoon VoorNiet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon J 1 70 3 Rang 40 Cts De loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Maandag 16 November des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Dinsdag 17 November van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaEng van 10 Cei ts vpor elke plaats Lange Groenendaal Bericht door deze de ONTVANGST van eeneNIEUWE SORTEERING W inter A r tikelen bestaande nit HANDSCHOENEN HEERENen DAMES CHALE8 Wollen FICHUS enz Hp MÊifw OiXTVa gMT eene MOOUB COLLECHE van af 7 Galden benevens UIEÏÏWEJAPONSTDM BAIILMAW C o ¥ agazljn van CoincstlblësT OJJTVANGEN de nieuwe Fransche GROENTEN als Haricots verta et Petits Pois Fins MACBDOINE de legumes en versche Julienne alsmede de nieuws HoUandsche GROENTEN Versch en Gedroogd Nieuwe SARDINES merk Philippe Canand a 60 ctt per Blik versche PaTÉ DB FOIES GRAS Faisant Perdreaux Galantine de veau et volaille Potage la Tori ue et LondonSerrg PATE PECTORALE nieuwe Gedroogde ABRICOZEN PATB db POMMES KA8TAGNE8 nieuwe TAFELRO ZIJNEN AMANDELEN enz Onvervalschste WestIndia ARROWROOT enz Cervelaat en Truffel Worst wachtende alsmede DRUIVENBORST SIROOP a 60 Centsper Flacon P J MELKERT i Goud Druk laa A Briakmto Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Cr bethstraat vraagt tegen 1 FEBRUARI a g eene fatsoenlgke goed kunnende koken en huiswerk verricfaiea Er wordt te HUUR gevraagd een dei Singels van Gouda EEN HUIS met TUIN en SCHUUR of PAKHUIS Opgaaf van huurmet frattco brieven bij den Boekhandelaar AlBRINK MAN te Gouda Te huur aangeboden een gemeubileerde BOVEN VOORKAMER met ALCOVE Adres Jranco bjj den Uitgever dezes COMMISSARISSEN voor de bereiding en nitdeeling van SOEP lokaal Provenienhuit vragen eene Vrouwelijke Bediende en eenen atlezinds Bekwamen KOK W C L WEIMAE OPTICIEN heeft de eer zgnen geëerden Begunstigers eo Stadgenooten te berigten dat hij VERHUISD is van de GOUWE naar de WUDSTRAAT naast den Heer van DILLEN Hii brengt ter kennis de ontvangst vaneem schoone Collectie DAMES LORGNETTEN en ÏOONEELKIJKERÖ zeer geschikt voor V deaux terwfll hg 7 ich voortdurend aanbeveelt tot het leveren van alle soorten van BRILLEN waarvan de Glazen naar de kunst geslepen en voor iedere oogmaat zgn ingerigt Alle BEPARATIÉN worden ten spoedigste uitgevoerd Een ieder die eenige uren s weeks disponibel heeft en als AGENT eener solide langj vestigde Maatschappg zgn inkomsten met 3s 3 gulden per week wil vermeerderen adre seere zich met franco brieven letter C tot den Heer Corns IMMIG Kantoor en Boekdrukkerg Oostmolenstraat N 28 Rotterdam Stoom Chocolade Fabriek e ps S 1 THEOBROir De ondei eteekende neemt de vrgJL heid als AGENT van bovenstaande M gunstig bekende Fabriek hare Chooo § lade soorten bgzonder aan te bevelen rs P N MAAS Jr ® Peperstraat K n 70 bg wien voor Heeren Verkooper JJ PrijtCturanten en Motutert te bep5 komen zgn advioDoiio axaoz No 800 der beroemde Wekclijksclie Zaïnenspraken Uitgave J J B KEMMER te ütreck is heden voorhanden bg den Boekbandelatt Lange Tiendeweg te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uil ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bulteniandsch Ovei ziibt Allerlei geruchten omtrent de plannen eu verhoudingen der partgen in de Fransche nat vergaderiug doen de ronde onder het publiek maar zouala bg elke naderende nttiug ia er uiet zekers te zeggen voor dat de vergadering bgeen en aan het werk ia Men verdenkt o a de regeeriog van het plan om de kamer gedarcode de maand Dec en de eerete weken van Jan aan de praat te houden met de gemeentewet de reorganiaatie van het leger eu de wet op h t hooger ouderwga en intuaKheu den beer de Broglie gelegenheid t geven on door zgn behendige intrigues achter de acbcrmen de onde neerderbeid van 24 Mei te reconst meeren Eea krggsman wint al veel al wint hg niet dan tgd ia met vader Vondel de lena def reaetie De atora van dagbladartikelen en ingezonden atukken naar aanleiding au Gladstone brochure is nog niet bedaard De WwWy Xeguter bevat o a bet antwoord vau mgr Cnpel op de brochure van den heer Ghnlsione De schrgvef komt nadrukkelgk op tegen de bewering dat de vaticaanache decreten in elrgd zonden zgn met de tiiatsburgerlijke plichten terwgl daardoor ook over het geheel gtene wyziging wordt rbracht itt Ie leeratelliugen der katholieke kerk Hg zegt dat Gladstone geen ander doel heeft gehad dan 1 de aandacht a te leiden van de ritoalUten 2 zich te wreken over den afval der leraohe katholieken gedurende de Uatrte zitting en S populariteit na te jagen Hg beattüdt da meening dat de overgang tot da E K kerk tich tot de hoogere klaaaen en de vroawen zou bepalen In de Ëngelsche kerk is een staeda toenemende maoktiga e room naar Boa merkbaar De Berlgnache Pott meldt dal de reden waarom f raaf Aruia wederom in kechtenis genomen is geegen ia m de oastundigheid dat graaf Arnia na cgn ontaing uit de Charité belangrijke documenten aan derde peraonen heeft medegedeeld Het bericht als zon hem de akte van beachildiging reeds ter hand geateld zgn is voorbarig Bij de in den bondsraad aangekondigde weteontwerpen betreffende de buitengewone behoeften voor marine en telegraphie wordt eene leening van 18 millioen rgksmark voorgeateld Dertien aillioen daarvan zouden voor de uitbreiding der fflarin en drie overige voor de aitbreiding van de telegraphie bestemd zijn Da bankanaeatie is Vrgdag door de nsüonaal liberale party in behandeling genomen de noodzaksigkheid eener rgksbank werd algemeen erkend en veraokeidene leden waren van gevoelen dat zonder rgkebenk de regeeringsvoordracht onaannemelgk i doch niettegenataande deze bezwaren vond de atrekking der voordracht over het algemeen meer byval dan afkeuring De heer Lasker atelde ala motie oor te verklaren dat de oprichting van da rgks bank ala een deel van dit weUoutwerp ia ie beschouwen met welke aolie de vergadering zich vereenjgde De Lnxemburgsche landdsg is Donderdag 11 door prins Hendrik der Nederlanden geopend met een rede waarin wordt uitgeweid over deu gelukkigen tuestand dea lands en gezegd dat de vestingwerkeu van de hoofdatad nog veider zullen worden vernietigd om aan de plaats elke strategische beteekenis te ontnemen Het dreigend conllict van de Deenscbe oppositie in de kaaer met de regeeriag is zooals reals uit onze vorige laatste bericbteu bleek afgewend door intrekking der ingediende motu van afkeuring De oppositie zag in dal zü hare Uken met dergelgken maatregel niet verbeterde De hoop dat de betere verkMding der partgen in kct Hongaarache parleaent eeo teer rruohtlüre zitting ten gevolge zou hebben schijnt hebuu weder niet te znllen worden verweunigkt De oude reeteii wordenalleo weder opgehaald sa in plaats zich mut ijver aan de algemeeue en dringende landsbelungeu te wyden komen de o de kibbeUrgen lusacben de verschillende volkslanmcn weder boven Ue commissie tot onderzoek der belaatingvooratellen heeft daaroatrtnt bealniten genomen die zoozeer de ontevredenheid van den minister au financiën deo heer Ghjezy hebbeu opgewekt dat deze Woensdag kenuia had gegeven dat hy tgu obI zou nemen In den tagtnwoordigan toeataad 3ir Hoor het land een ware ramp we o en het is daarum zeer gelukkig te achten dal zijne Collega a hem hebben kunnen bewegen zgne bedreiging niet uit te voeren maar ditmaal nog op zgn post te blgveu Indien echter de parlgen dea ouden weg weder bewandelen en met het oog op de dringende omstandigheden het miniaterie niet atennen daa kan men weldra weder eeu miuiaterieele crisis voorzien daar de heer Ghjroty die open en rond voor het parlement ia opgetteden in de cerate pUata vertrouwen in zgne plannen zal eilohen Q ENGELAND £ r zgn mo enkele algemeeue eeatdogen waarop bet gawoonl k alecht weer ia wy hebben er zelfs verscheidene In Londen is dit hel geval met den 9 Nov waarop da nieuw gekozen lord mayor dier stad met alle tradiiiooeele en verouderde pirchligheid wordt geïnstalleerd Uitzonderingen echter bevestigen den regel en gelukkig zij die van nitzonderingen op den bovengenoeaden regel knnneu proSteereo Op den 9 Nor jl waren da Londenaars dau ook bijzonder feestelgk gestemd t was prachtig herüiiweder de prina van Wallis jarig en last nol least de aimwe lord mayor werd geïnstalleerd De geheele city waa in feestgewaad getooid en een ontelbare menigte waa op de been toen dea avonds de deftige optocht zich naar Guildhall begaf alwaar het banket toa plaata hebben Ier eere van den nieuwen titularis en dat door de ministers gezanten parlementsleden en augiatraatapersonen werd bijgewoond Onder de opwekkende melodie van het oade lied ïbe Uoast Beei f old England geeft de eerste minister vau Engeland aan de vrouw van deu lord mayor den aro en weldra is het feestmaal in vollen gang dat echter serat cy n glanspunt bereikt ala aan hel desaart na eenige andere olficieele feestdronkrn de mi nisterpresident het woord neemt Men verwacht dan een weinig politiek die de Eiigelsaben bg de grootste feeatelgkheid niet versmaden en vooral in zekere mate een politiek programma Luide loojuichingen begroetten Disraeli toen hg het woord nam en hg moest eeuige minuten wachten alvorens te kunnen beginnen Over het geheel was de speech van den piemitr niets d u een lierzang op dm ge lukkigen en vourspuedigen toestand waarin Engeland verkeert Na een kort overziolit der gcueurtenissrii gedurende zes jareu sedert hg de voiige mnal aau ADVERTBNTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS WOTden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN eeo dergelijk bauket aanzat kwam hij tot het meert laillaAte puul in zyu betoog waarin hij de bewering rau de leider der liberale party beapraÜ Tolgeua welke de macht der couwrratiere regertiog oiel laag kon duren oadat iij gebaaeerd ia op het votum van den yCoDMrvatieren erkmaii en dit votum heeft voor die macht geen waarde daar de werkman niet te conaerveerea heeft Disraeli ie een andere meening toegedaan De werkman moge al niet teel geld en goed hebbeu bg heeft meaige andere laak die groote waarde heeft nl leiligheid gerechtigheid rrijaeid zooala zelf de adel in menig ander land niet geniet hy ia vrg ook tan den miiilairen dienat vry van huiuoekingen eu willekeurige arreatatien Heelt de arbeider Uu geen reden tel tevredenheid Voorta prak de heer Uianéli d reaultaten van den parlemeotairen arbeid in het laataie eittingjaar waaroier hg leer tevreden was doch hij sprak niet over de toekomst of wat vau de regeeriiig te verwachten ia zoodat het eigeulgke progr mn a ontbrak Alleen hekmouils by eyn loSied over den ganstigeu economiachen en fiaanoieelen toestand van land en hoofdatad met de voonpelling dat het bnilget een batig slot zou aanwijzen Ook ten aanzien an de koloniën waa de rede van den minister bgzonder roosklearig Wat het buitenlaud betrof de heer Disraeli erkende dat daar veel gronden toor ougemstheid aanwezig waren maar de regeeriag rau Hare majeateit ia overtuigd dat de groote mogendheden allen geneigd zgn om den vrede te bewaren en zij gelooft ook dat tg dien zullen bewaren Uiaraeu verwacht dat ook de Fransche staatslieden da trtoe zullen medewerken en hg ia o eriuigd dut Engeland door zijn aedelgken invloed zeer tut hel beliuud van den rade kan aedewerken Het Khijnt dat toornamelgk de periode over de werklieden de aandacht der É gel che bladen beeft getrokken eu de Timtt eu Dailj ffewi drgven den spot met den conservatieven werkman van deo heer Dieraëii en bestryden diens betoog daaromtrent met scherpe ironie Zoowel vrienden als rganden in massa heeft da heer Gladstone tich met zijn brochure gemaakt Vrienden o a in Uuitsob and waar zgu geaciirifl een zooveel te gunstiger indruk aohgut t hebben genaakt omdat de strekking er van eene verrasaing was Immers gelgk de Berlgnscbe oorreapondent van de DaUy Xem aan dot blad meldt tot dnaver verkeerde men in Dutlachlaud in de meening dat de beer Gladstone en de Britsche liberalen behept waren met een geest van aeutiinenteele toegevendheid jegens t ttitramontnnisme terwgl men een strenger Proteatantsche gezindheid zocht bg Disraéli en zgn ouuaervatieven Heu besoliuuwde zelfs t resultaat der jougsie verkiezingen lu Jüniielaud ais de gen ct te str fvour des heeren Gladstone s anjistviili lieid tegenuier de Kerk van Rome liie rot euin ia thans gewgzigd Vijanden xaakte de beer Gladstone rich allereerat te Boiae en in leilnnd Te Rome loo melilt de aldaar gevestigde oorreapondent van de DaUy Netot leverden de clericale bladen heftige artikelen tejirn de brochure De Vniti Catholica beweerde dat de achryver inderdaad niet beducht is voor t Katholieke Kome doek voor t Attgliciiansche Londen dat op t pont staat om tot den schoot dea Heiligen Vadera trrog Ie keeren De brochure heeft ei iii de cleriuale prr een oulouolieabare bevestiging vau de katholieke beweging die zich in Engeland ou openbaren