Goudsche Courant, woensdag 18 november 1874

En in lerhndF denken hoe fel aWtóf de VohfflTer Ter brochure door eene aan de priesttrs rerslaarde peis aangefallen noidt I Opmerkelgk is t intnswbcii dat nog veel harder d n de heer Gladstone ja dao de antichrist fiiimsrck zelfs een Katholiek t bg de lersehe pers misgelden moet Lord Aeton die tegplijk met monsgr Wanning de conclusie Tan den beer Gladstone ten opzichte ah d renwakte loyauteit yner Britsche geloolsgenooten trachtie te weerleggen Men herinnert ich hoe hij dat deed Hij voerde aan dat de Britsche Katholieken zonder in t geringst hun geloof te lerzaken een oudi f geen notitie plaehieo te nemen TB sommige PabMlgke eten j en hij beriep zich op historische feiten hoe b vroegere Paueen hun banvloek hadden geslingerd tegen Engelache Vorsten CD hoe de Sngelsche Katholieken desniettemin hunne bargrriijke loyauteit geen augenblik hadden gemeend te moeten verhaken Daardoor im beeft hij zieh de giftigste woede op den hals gehaald van de lersehe oltramoiitanen Een verrader echeldrn zg hem een bondgenoot van Bismarek Gladstone en Döliinger echuiiligen méér verketterd nug dan Protestaot of Atheïst Naar aanleiding van dit versehynsel zegt ie Daily Next t volgende Ken goede wanrsehuwing voor die zwakke zieleu dié door t sentimeiitècle van hup godsdienstig gevoel gedrevrn wankelen moehtfii tusschen Anglicaiiisiue en Komninsioe ZiJ welen thans wat van hen gi vorderd z lu wordeit Zij kunnen thans zelfs oordeclen of t 1 dnn niet waar is dat een Katholiek ztjn onafhankelijk oordeel prijsgeven moet zelfs ten aan ien van hl toriBehe feiten Is men alzooeen rffcht Katholiek omdat men aan t eene of andere huofdstnk vaa de geiehiedwiis een andere uitlegging let t dnn die welke door t ultramontanisme geijkt h Is men een onwaardig zoon der Kerk omdat men aanneemt dut een ftus wel eens een laakbaar decreet afkondigde Zundigt men door te gelooven aan feiten die geheel de niet nltramontaansche wereld onweerlegbaar acht maar die ongelukkig een minder gunstig dag icht werpen op een Paus of priesferP Maar dnn moei men öf aan zijn rede zelfs in wenl lóh raken t zwijgen opleggen of willens en Welene de waarheid leugen noemen Wg kunnen öo besluit de JVew niet hopen m t Eoa e een vergelijk te treffen geen staatsmiin geen partg mag ftch langer voorstellen door kleine coni ssien RDme werkelijk te kannen bevredigen Indien hm lige eontroversie strekken mag om dienaangaande alle illusie Ie doen ophouden dtn zal zg eden riiflnat bewezen hebben Gouda 17 Novbmbeb Naar wg vernemen worden pogingen in het werk gesteld om obk fii önze gemeente een voordracht te hoDfen litn Hi rman Linde die zooats men weet in Hótlerdalü en Amsterdam in het vdtordragen van Sbakesbear s stukken eien algemeen sliccesheeft in geoogst Wg zulten taiet behoeven te zeggen dat wg Tan ganieher I af e boprit dat dte pogingen rnllen geluklÊen rn voorzeker uil ieder die dezer dagen ïn e Botterdamsche rn Affl iterdiimsch e bladen de allergunstigste l eoordee in en van den heer Linde las zooveel mogelijk het ilan steunen en bét zijne doen om zich eA tijfte sfodgrnooten dit uitnemend litterariscb genot te versehSIfhi Dat hel plan sympr thie zal ondervinden blijkt uit het f it dat reuda dadelijk bij het eerste bekend worden vun het plan een vijftigial plaatsen werden gwioitaea VVonneer wij nn nog mededeelen dat de enirfe bepaald is op 1 60 bg niet inte k ning 2 00 dan behooen wg oog slechts de namen té noemen der brerrn die oh tot eene commissie hebben vereenigd en vele onzer lezers zullen zieb ongetwijfeld haasten zich aan die beeren optegeveu en hen nn hunne medewerking Ie verzekeren De commissie beslaat uit de bh J M Noothoven van Goor C C H Prinoe J A Roest van Limburg en G C Fortngn Droogleenr Wg vesiigen de aandacht op achterstaande advertentie drr bh Kiop en Spruit waarbg wordt medegedwld dat de uitslag van hun onderzoek Donderdag a att zal worden medegedeeld Na de groote belangstelling die de genomen proeve omtrent de vleeechprijzen heeft omlervonden mogen wij voorspellen dat de belangstelling in bet resultaat dMTTin niet minder groot zll zga Op welwillende uitnoodiging hadden ziob Zaterdagavond in Xivoli een aanUl beeren en dames vereenigd ter bijwoniug van eene buitengewone vergadering der gndtrofficierea soaeleit Door iger Aedeo dier sociëteit werden twee blijspelen opgevoerd die Tlug vair supel liepen u de ga en voorzeker zeer aongeoaam hebben bezig gehijuden Vij ten minste hernieuwden met genoegen onze kennismaking met eeu paar der acteurs dte ons in de Aprilmaand deus j iars reeds een goed iilee garen van bun aanleg voor het tooneel en ook diegene welke wij voor het eerst op de planken agcn deden het hunne tot den goeden uitslag van het ensepble Zoowel Drie liseden Is i Twec jtonderd gpldeu herat menig aardige scène wairover bet publiek dan ook door luid applaudissement zijn dankbaarheid betuigde Een bal betloot het feest De gistbeeren kannen overtuigd zgn dat zg hnnpe gasten een recht genoegelijken avond hebben versohaft Gedol ende de maand Oct zijn in deze gemeente I overleden 20 mannen en 20 vrouwen t w het Ie levensjaar 13 m en 15 Tr totaal 28 e ee 0 f I H 1 H 7e 14e 0 It 1 ft 1 t 15e 2Qe 0 ir 0 tl 0 21e 30e V 1 H n 1 H 2 81e 50e 1 1 tl 2 Ble 65e 1 V 0 It 1 66e 80e 4 If 1 f 5 m 0 9 0 It 0 80 H 20 tl n 40 Hiervan zonder geoeesk hulp 6 m en 5 rr in t Ie en 1 m van t 21e 30e levensjaar totaal 7 m en 6 Tr 12 Daarenboven levenloos aangegeven 3 m en 5 vr 8 Qisleren is te s Hage de volgende regeeringstelegram aangekomen van Atchin 8 Nov l ep 7n dezer zijn zeven versterkingen in de kampongt Berouw en West Lembock door onze troepen genomen drie punten werden be et en hierdoor is thans het geheele Pedir rgk in ons bezit Aan onze zgde snenvelde een odiciers bediende terwjgl gewond werden de overste Uiepenbroek in dcji linkerarm en 17 militairen waaronder 4 zw aar J e nev na twee dwangarbeiders De vijand vluchtte achterlatende ongeveer 40 doo en en 3 gewonden terwijl 20 A chinezen bovendien J ieHvelden bg hun e viuoht OTW da Atchin riTier Je zondlipjd dezelfde De Toordracht voor de benoeming v in sen hpofdonderwijzer aan de opepbnre schout voor la er onderwijs te Waddinxveen bestaat uit de bh Oroeneveld te Boii r am S de Gapt te a Hagp C C Begt te Waddinxveen A lan I eeuwen te Kolterdap G C Bunk te Eotterdam én P vaa Gent te Delft met het lot tegen B Brahms De Eerste Kamer der Stalen Generaal ia tot hervatting barer werkzaapiheden bgeenj eroe peii op Dinsdag 24 November dea avonds ten 8 ure Staten Geperaal Twïeue Kahek Zittingen Vaii 14 en 16 Nciv In de zitting van Zaterdag zgn al ile aan de orde gestelde kleine wetsontwerpen a n no men alsmede de conclusie van h rapport og h a re van handelaren uit Amsterdam lof betert postgeme ensctiap In de zitting van gisteren heed de heef mr baron Tan Harinxma thoe Slooten na het nnegieii der ge vorderde eedeii zitting genomen I e bernaiMagingen oTw bet ontwerp tot leliorsing drr aanmunting van zÜTeren standpenningen is aangevangen De kh Scbimmelpenninek Tan Loon van Zinni Hergmann Hejdenrgek en van Asci van Wijck waren er voor de heer s Jasob wilde een korten termen de hh van Honlen en Smidt waren er bepaald tegru lieden Toortzetting Na afloop der thans aan de orde gestelde wetsontwerpen zullen de leden Tan da tneede kamer in ds afdeelingen bijeenkomen tot onderzoek Tan de dezer dagen ingekomen wels ontwerpen belreffenile de bevoegdheid tot nitoefeniiig der tMidheetkunst tot aanleg van spoorwegen op Java en dr rfaaritiede in verband staande rerhoo ing der Indieehe begrooting voor 187B alsmede hel ontwerp hctreflfende de geldbelegging ter Terkrijgiog Tan tentebetpnring ten beboeTe Ton den staat Men zal zich berinneren zegt het K bi mn iet BecU dat door de Hollandsehe gzereo spoorwegmaal chappg legen den staat der Nederlaiiden bij den hoogen raad ie ingesteld eene Torderiug tot betaling van J 6 000 000 als schsdeloosstelling voor de doorsnijding van baren weg door de Nederlandse Bgospo rwegmaatscbappg voor de lijn Oravenhoge Gouda nabg bet station aOravenhage en dat door den staat is aangeboden eene som van 2000 De booge raad benoemde bg arrest van 14 Mai rt 1873 in revisie bevestigd bij arrest tan 21 Mei Iij74i deskundigen om die schade te begroolen Dia deskundigen hebjieo thans bau zeer uitroeng T ralag Tan 146 bladzgden in folio ter griffie Tan den hoogen raad nedergelegd Zgn wij wel nderricht dan wordt daarbij de schade berekend per jaar 1 voor slijtage van het rollend materieel op p m ƒ 50 en 2 voor onderbond en bewaking van het kruispunt op p m 4900 Dit laatste echter moet door de Ned Rgvspoorwegmaatschappg 0 0 den staat vergoed worden De zonk van den Hangschen agent van politie H Wer on beschuldigd van moedmlUgtn doodling ge pleejfd op den persoon van Johannes Cornelia Hansen n 2 5 jarigen Toeimanskneeht te a Hoge op Woensi g 29 Juli 11 ia der tijd dsor ons medegedeeld zal den 3n December a s voor het provinciaal gerechtshof van Ziiid Holiand in behandeling komen Bg de gerechtelgke sohoairing van het Igk van deg verslagene door deskundigen en in tegenwoordigheid iwn den offieier van justitie is o a bevonden een gjesneden wond ter lengte van 6 4 centimeter aan d binnenzijde Tan het bovenste gejcelie van den rechteraffii eeu gesloken woud van 2 sentimeler layigte in bet onderste gedeelte van den rechtervoorarm j vuorts eene wonde in de linker zijde Uu het vertioor dal Wersiin bg de jaslitio heeft ondergaan blij l dat hij vir chillende opgaven heeft gedaan eerit dal bg niet weet Haiiaen te hebbenverwond daarna dat hij woedend geworden zichvan zijn mes heeft bediend om zich Ie verdedifieaen dat het l oogstwaarschgnlijk ia dat de verslageneonder de wersteling in het mes zal zijn gevallen j vervolgen dat bij dit alles slechts als mogelijk besohouwt en emdeiijli dat hij door de twee personen Hansen en dea voermouaknedit H t Q geslagen zijnde bet mes beeft uit zijn zak gehaald maar zich niet Jteriauert en r U niet jela ft hetgebruikt te hebbeiK Door burgemeester en wethouders te s OraTenkigi is aan de goedkeuring ran den gemeenteraad onderworpen een leeningsvoorstel van 550 000 tot kwgling van den prijs der overneming van de particuliere gasfabriek nul 1 Januari ils ter betaling vaa eenige 4poedeis bende buitengewone werken Is eenmaal de prgs der overneming bepaald en eene beslissing gevallen nopens een vroeger gasvoorstel waaromtrent nu spoedig het advies tan den nieuwbcoocjudeo directeur dergemeentelgke gasfabriek wordt te gemoet gesiien dan tal het bedrag eener twaeda leening worden bepaald De geldleening van 5Vs ton wordt Tooigesteld tegen 4Vi pCt aan te gaan tegen 1 Januari o e Da deelneiAitfg wl geschieden in ronde sommen van lOOO Van de halfjarige coupons waarop de rente worjlt vpldAuu vervalt de eerste 1 Juli 1875 T Amiterd m ml in het volgende nigaar eene internationale tentoonstelling ran Trachten en een pomologisch co ugres worden gehouden Er heeft zich eene commiisie gerormd Tan 30 beeren uit de ier schillende proriociendes rgk om aan diee oiidecueaiof d popdige uitgebreidheid te geren Men scbrgll nit Almelo i Een zonderling geral heeft zieb hier TOorgedaan De raad dezer gemeente die bgna geen raad weet omin de fioaqtieele behoefte darc rated te Toörzien rondb het Taststellen van deu hoofdelgken omslag nog een persoon Hie nooit waf aangeslagen en wrl eenongehuwde il me aan wrlke dan ook als belasting schuldige een aanslagbiljet ge onden werd Bg nader oiiderzotk j het echter geb ekeii dat wel vgftig dames vergelen waren bg het vaattlellrn an den hoofdelijken omslag en die in de elfde oiiislandigheilen erkeerden lis die iéue aangeslagene miiar nii het muoisjt vao de zaak ouder de damea die van Ir belnstiiV Vrijgesteld bleven bevinden zich de zneteie van vier raadsleden zoodat men roorondersiellen mort dat deze toeh bovenal bg het vaatatellea van bet kohier ha geheugen op den loop hidden C O en predikant te Marple Bridge in in ongelegenheid uraakt doordien hg na pas van de pokken hersteld te zgn dep hem ingeboren trek naar gezellig verkper niet gedurende een zeker tgdperk beeft kannei ireerataM Zgn dokter bad hen rerlof gegereu oS ivt te gaan doob d r kg nog besmetting OTtrdrafen kon hem verboden tich op de straat of onder Aenschen te begsTen De eenzaamheid intnsaoheo had Toor den heratellendt niela bekoorlgks Hg besloot derbolre in sp t nn des geneesheers verbod aan zgn gemeente een Terraseing Ie bereiden door onverwacht weer in den kansel Toor haar op te treden De gemeente geroellg en verheugd atrooade toe de herder stichtte haar en gebrnikte daarna by eeu der leden van zijne kudde t middagmaal met dien gevolge dat de vronw van dit al te gastvrge lid de pokken kreeg Dit was zeker door dan prC dtkant zoo niet bedoeld maar desniettemin werd hg door de rechtbank strafbaar beronden en beboet TOor t bedrag ran 20 shillingeu mitsgaders de kpsten Zóó gaat e in Engeland met lieden die bun Taf heven begflppeif s Jht jVc vrijheid niet welen te matigen in t belang ran de gezondheid hunner medeburgers I In de fergartering Tan het te Arnlieni gevesigde departement der Ned maatschappij ter be ordering van nij erheid kwam ter sprake de vraag Kan het dedartement Arnhem van iigverheid zich niet aan het hoofd stellen van eene beweging om te Arnhem goedkuoper vli escb Ie krggeii Te Utrecht gaf dr Mouthaan een voorheetd dat mogelgkerwHie te de er stede nagerolgd zon kunnen worden het ondersteunen namelijk en door eene commissie ooitroleereii van een aangestelilen slager Nadat de eigenlijke vraag door hel departement in entkennenden zin was beantwoord en de meerderheid zich voor eene veieeniging in den geest der door dr Mouthaan U Utrecht opgerichte had verklaard is pa afloop der vergadering door de aanwezigen eene commissie benoemd die met eene onlangs benoemde eommissie uit de burgerij belast met bet onderzoek of Ie deter stede een vloesohhouwerij maatsdiappg in fcven ware te roepen de vraag zal bespreken op velke wijze te Arnhem hel bewuste doel bet beat te bereiken zal zijn Het Haarl mieumblad Terneemt dat het beetuar Aa rereeiiiging Toor Christelijk nationaal onderwas te Haarlem ran iemaiid die onbekend wensckl te blgieq de belangrijke som an 60 000 heeft ontvangen waarvan de intresten bestemd zgn tot instandhoiiding eener Christelijke school Toor kinderen van den werkenden stand daar Ier slede Dezer dagen trad mr H Tan der HoeTenl t de debatingclub te Brirlle op ter Tcrdediging van de telling het is wenschelijk dat de Nederl natie door een algemeen petitionnement aan de 2de kamer der staten generaal doe bigken Tan hare ingenomenheid met h Toorstel van de heerea Tan Eek en Biediis Deyelsprekende improTisaties des sprekers getuigende ran groote zaakkennis harlden len gevolge dat een door hem Opgesteld adree van adhaesie na genoeg nioniem door de ilaiiwettigen werd geteekend Aanstaanden Donderdag arond zal in de groote kerk te a Hage hel zestigjarig bestaan Tan het Ne dcrhmdsche Bijbelgenootschap worden gSTiern bij welke gelegenheid dr Bronsveld uit Haarlem en ds Haoeiroek uit Amsterdam feestredenen Kullen uitspreken liederen van een zangkoor zullen bg afwiaseling t a ehoore gebraekt worden tarwgl dit feest geopedden besloten zal worden met gebed en denkzeggnig door ds Hs president der Haagscbe afdeeliug van ütix stiobtelgke vereeniging zoomede door psalm en lofiang e Bg bet slechten Tan oen gedeelte vin de Willen van Maastricht heeft men een oude Testingpoort door twee poorten geflankeerd ontdekt Deze poort juist in het midden gebouwd en sedert tw e eenwen geheel achter een groot bastion versoboten werd in de 17de eeuw ommuurd ten einde de verdediging der Mad krachtiger Ie maken welke aan die zijde door een naburige hoogte werd bestreken waarop thans het fort Willem staat Die poort ia van groot belang Toor de militaire genie en dagteekent nit de 14de eeuw Te Pargs wandelde de heer P op den boulevard toen hg plotseling zich den steun voelde ontrooven n ontdekte d it een groole hond zgn wandelstok in den bek had Met moeite gelekte bet hem tgn eigendom te behouden maar bg kwam op het denkbeeld den hond te volgen en ontdekte nn dat deze gedresseerd wae op bet aielen van slokkm Waarachgnlgk was het dier in dienat Tan een bandelaar in wandelApkken die op deze wgie zgne koopwaar insloeg J In het iiekenbois te Hambarg ia dezer dagen de bekende thieet Fran9ois Bappo in armoede oTsrIeden Thans ia reriohenn het proapaotns van de nanalooze Tennootsokap de Botterdamaobe Vleeaobhoaverq en Broodbakkerg Ie Rotterdam BIgkena de ontwerp atalMen ie bet dd l der Uaatsobaapij goed mnd kalfs rarkeni en aohapenrleeaob en daaraan rerwante artikelen zoomede znirer breod en bea batt te Botterdam tegen den aipat mogelgken prgs roor het publiek rerkrggbaar te stellen De TennOolKhap wordt aangegaan roor den tgd Tan vgf en twintig jaren Zg neemt behoadens de bapaling Tan art SI ran het Wetboek Tan Koophandel haren aanvang zoodra de bg artikel 3S van iiat Wetboek vermelde inacbrgving en bekemlmaking hebben pUata gehad Het geheele ontwerp mn de statuten zal ter tafel komen op de eerste algemeene vergadering van mschrgrers ia wttr banden da TOorlbopige commissie haar mandaat zal nederleggen Deze algemeene rergadering keurt de statateo goed benoetnt het bestuur en regelt I verder al wat in het belang der deslbeblwrs noodzakelgk z il zgn De in chrgving loopt over een kapit lal van 100 000 verdeeld in 4000 aandeelen elk van vgf en twintig gulden Men teekent in voor een of meerdere aandeelen in verband ook met artikel 3 der ontuerp siatuten Mocht de inschrijving het bedrag van ƒ 100 010 te boven gaafl dan verwerven de kleine inschrijvers de voorkeur en heeft verder eene pondspondsgewg ereductie plaaU A R C Bg de brandweer te Berlijn wsrden proeven genomen met petroleum fakkels om de gebruikelgke pikflammeo of pikkraiisen Ie vervangen Ji Deze toestel beslaat uit een blikken bus die den petroleum bevat en waarait een pit te TO rtehljn komt Tan een handbreedte die eeu licht Terspreidt dat in krao it de pikflambouwen rerre orertreft Te Halfweg is in derorige week door 18 msterdamscbe liefliebbers een tvedstryil in h t hengelen gehouden Bij d ie gelegenheid lign nagenoeg 200 stuks baars gevangen De wethouder waarneoiend bnrgemeeater van a Hertogenbosch heeft de toot gisteren in den schouwbnrg Tan Casine aldaar aangekondigde opvoering van het Parijsche leren wegens de onzedelijke strekking verboden Welk een uitnemend vaderlijk bestuur Den SOsten Nov a s ziil op bet Ginniksche kerkhof te Breda de plechtige onthulling plaats hebben ran het monument ter gedachtenis van de op de Citadel van Antwerpen gesneuvelde ofScieren Uit goede bron wordt bericht dat Z M de Koning zelf de onthulling zal verrichten Woensdag 4 Nov deed zich voor het prov gerechtshof van Noord Hallan4 een zeldzaam gevü voor Zekere J C was opgeroepen om getuige te zijn in eene zaak betreffende dieCstal waarin hg de bestolene a Voor bet hof gekoaaen werd door hem de eedaaflegging geweigerd niettegenstaande hij tot het Brangelisch Loth Kerkgenootaebap behoort De ee was met zijne overtuiging in strgd De bekende woorden gij zult ganschelgk niet zwerend en tal rtn endere bijbelteksten waren de gronden zijner weigering Noch de toespraak ran den president Boeh het irgzen op de Strafbepalingen door het O M brachten den man ran zijn weigering af Ten einde hem nog gelegenheid legeren van zijn meening terug te komen stelde bet kof op rei uisitair van het O K de zaak uit om nOg twee andere getuigen Ie doen hoeren In dien tusschentg d werd ds Bakker Evang Lath Predikant Ie Purmerende met wien getuige bekeod was verzocht te trachten den man tol andere gedachten te brengen Alles echter te veigeeb Gisteren Vrgdag 3 November werd de zaak op nieuw behandeld Door de raadsheeren werd nn geruimen tijd mtt de getuige gesproken doch hij bleet weigeren den eed af te leggen Toen nam het O M zgn requiaitior tegen J C Spreker geloofde dal getuige nil overtuiging had gehandeld en volstrekt niet om den gang der justitie te belemmeren De gevangeniaatraf van één jaar als maximum door de wet gesteld zon Z E G A dan ook niet vragen drie dagen oellilair was hier volgens het O M voldoende ofschoon ondersobeiden reobtageleerden van naam van oordeel zgn dat een getuige iu zulk een geral rolgens de grondwet met het afleggen Tan een belofte had kunnen rolstaan reroordeelde bet hof bem toch tot de geeisAte atraf De getuige legde ais ware bg een groot martelaar groote kalmte aan den dag Toep de ritting geéin digd waa ging hg naar den rerdediger der ta ee besohaldigden toe zeggende deie gn mijne rgandeo maar ik dank je roor hetgeen jg in hun voordeel hebt geaproken Da auméaard minnff nit a Qravenbage het volgende aohrgven van den heer Groen van Prinsterer Ongezind en ook buiten staat mij te mengen in de politiek ran den dag mag ik echter mgn leedweien niet ontveinzen dat men in aommige organen der CkrüUlijkHiilorucie rickting bet reimoeden oppert alaof er omtrent GrondmUkenUmmf tnaschen ir Kn per en mg rerschil was Voorahands zg het mg reignnd met twee wenken te rolstaan Vooreerst dat de sprenk der oudheid Felioei niminm j ma bona norimi rag mei het oog op onzen nitnemenden rriend alleszins toepasselgk roorkomt Ten andere dat zoo men mededeeling van des veldheers plan ten aanhoöre van de KederparliJ verlangt bet denkbeeld van leiding en de kans ran legcpraal wegralt Oeiakkig door wiea het voorrecht dat hem te heart valt ftKoardteri wordt F O Zi I T I E A m het Bureau van Politie alhier kunnen inlichtingen worden verkregen omtrent een zak MESTING die op een stoep is blijven staan Laatste Berichten Berlijn 16 Nov De Bondsraad heeft van den Kijkskanse ler een ontwerp ontvangen tot het sluiten eener leeniog van 15 200 000 mark voor Elzas Lntharingen deels om te kunnen voldoen aan de bepalingen der Fransoh Duitsche conventie van 11 Dec 1871 deels ter voorziening in sommige uitgaven Rome IS Nov De uitslag der verkiezingen te Bome i als volgt het eerste en het vijfde district verkolen Garibaldi drie andere districten verkozen den candtdaat der liokerzgde tweeanJere dien der rechterzijde Te Florence Genua Bologna en Livomo werden de candidaten der recht r gde gekozen Te Turijn werd één candidaat der rechterzijde verkozen het resultaat der verkiezing van den tweeden afgevaardigde is nog onzeker Bome 15 Nov De verkiezingen van den candidaat der rechterzijde in het vierde district van Home is vernietigd ten gunste van den candidaat der linkerzijde zoodat behalve in twee districten Garibaldi vier radicalen en één conservatief gekozen zijn Bome 16 Nuv Sali is te Rimini gekozen Van de bekende resultaten van de verkiezingen zijn 122 gunstig voor de rechterzgde 64 voor de linkerzijde en zgn er nog tnee onzeker Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting van den 6 November 1874 zijn de navolgende personen veroordeeld A V d P en A G V ook wel genaamd v d P De eerste beklaagde lot vier geldboeten elk van ƒ 12 of subs gevangenisstraf van 14 dagen voorelke boete verbeurd verklaring der 60 stokken ende daarmede ge aii en visch en der 27 fieoren en de dna mede geraiigen visch met bevel lot derzelver uitleve ing of betaling eener som van 90 cents voor Ie 60 stokken en v in 20 cents voor de gevangenviacb en van 81 cenleu oor de 27 fleuren en van 44 centen voot de gevifflfen visch en met bepaling dat bij gebreken o u hieraan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning yniks zal worden vervangendoor gevangenisstraf van een dag voor elke met uitlevering terwijl de tweede beklangde ia vrijgesproken als hebbende gehandeld zonder oordeel des ooaerscheids wegens het op twee verschillende tijdstippen ifi vereeniging en gelijktgdig visschen in eens anders vischwater telkens zonder voorzien Ie zijn van eene daartoebetrekkelijke vischacte en van schriftelijk bewijs van vergunnini van den eigenaar of rechthebbende op d t ischwater en zulks wat de eerste beklaagde 1 treft bij herbniing C V II Tot eene geldboete van ƒ 5 of suha gevangenisstraf van twee dagen bovendien tot eieit dag geiangenisstraf wegens bet te Gouda rijden harder dan in een matigen draf en zulks bij herhaling B V d P Tot eene geldboete van 2 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het te Goudar op den op den openbaren weg spelen van geld en zalks na gedurende het laatste jaar voor gelijke onh treding te zijn veroordeeld geweest Q d G Tot eene geldboete van 1 ofsu w gevangenisstraf van een dag wegens het te Gonda zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders werpen van vuilnis in het tot open baren dienst bestemd water P d J Tot eene geldboete van 1 of subsL gevangenisstraf van een dag wegens het te Gonda rgden met een aangespannen hond welke niet voorzien was van een muilkorf A J P C M V d K bniavr van A J P A S M E d J Ipiisvr van A 8 J C S F C R bnisvr van S C S Ieder tot eene geldboete van ƒ 5 60 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het in vereeniging en gelgktgdig verwekken van uachtelgk barengerucht tot verstoring van de rast der inwoners En allen in de kosten des noods inroiderbaar bg Igfsdwan P I Burgerlijke Stand GiBOïlN 13 Nov Fnncisca Gcrsrda coders V W D Schenk ca C F Herman de Groot 14 Neeltje ooders C Leeflang en C M Kerper Coroeha Maria oaders G C de Jong en IJ Toeo Johanna Catoarina ouders J P Isario en J C Marks 15 Msgdalena Gcertraida oaders M Maree en C Zogdwgk Gecrtruida Cathariaa oóderi A Borst en G WondeDberg Johaaues Cornells ouders C