Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1874

iotteld te J LinMQ Martiaus ooders I LoomsD C M de JoDg OvuLiDm IS Nov M de Vnend wed A Boot 81 14 i nn Ugk S j S m 15 A lan Oadsboorn 6 ra A Jonker 7 m 16 M W u Soest 10 m Vrijdag 20 IVivenbtr Men reike aan de fortuin de liand 375 000 R Mkrk alt IioofilprOi Toflr liet gelnkUgnte geval lal de nleawite roote Geld Varlotlpg die door de booge regeering goed gekeuid en gegarandeerd is bevatten De roordeelige Inrivtlng vaa het Dleawe plan beitaat daarin dat in de lonp van sieobtB welaige Maanden in 7 verloiingrn 43 300 prUZOU ter volledige beiliidj zullen komen d iaruoder tïin capiiale pTÜzoD van evMtoael 375 000 Rijksmark bg uitnemendheid echter 250 000 125 000 90 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 24 000 20 000 18 000 15 000 12 000 6000 4000 203 maal 2400 412 maal 1200 512 maal 600 599 maal 300 19 700 maal 132 enz I o prtfitrekklDg D x Jh volg oa pUii van imbUviege rut gesteld Vnor de anitaandfl eerstv prf strekking il fler gtMle d ir den Staat gewaaibu igde GttldirerluUng kost 1 geheel origineel lot slechte Thir 2 of fl 3 1 h lf 1 1 kwart l g O diJ tegen Intending ran het bedrag In haakpapler of par i OM Alle commluiee znDen onmIddolUk net de grsotttewrfyuldigheld aitgevoerd worden m ieder apeler oatvangt ran uns de inet het vapen vun den atiat roortlMe OrigfMflIe loten elKenhflndig DQ ledere bestelling lal het relsctate otneteele pUagMt tis worden b fgcTuegd n it fidea w aan uszc begu U fl onasDgevrsAgd btl elke trt liking de officieclo l Kten De uitbeUllBg der prezen gc hledt steeds prumpt onder woftrborg van den 9t at ea kan deor directe toezeadlng of ook naar verkieflng der belanghebbenden door onse aorreipOHdoatvn In alle grootere il aUen van Nederland tMWark telMgd worden Ons debiet li at flits door het geink begunstigd en der rele andere aanzlenl fke prOzen hadden w meermaali volgens oirtejeole bewDun de eerate Hoofd trcfTert verkregen en onee begaimtigeri zelf uitbetaald ev nsoo werd deo 7 Oetnter 11 d HooHprlJe b os gewonnea tiet is te voorzien dat bO deie op dea becfctaten groodtlag gevestigde onderneming van alle kititen op eene teer wartEZBOie teeJocnlng bepaald kan worden 8 rekeni1 en verzoeken derhalve om alle ouminisslci t i kunneo tUtToareo 0D de faeatelltngen too spoedig mogtriyk in elk geval vtfdr den 30 November ek te doen lua piu ii S Stelndecker Gomp jputthicrs tn WApkiXnim in gamburg Aan en Verkoop van allerhande soorten ran Staatsobligatien Spoorweg Acties en Be leeningsloten P 8 Hiermede danken w eer hst vertronwe on lot biertoo geschonken en daar wy blj bet begio éei olenwo verloting eer deelnfmlng Inviteren tullen w j ook voor het vMTolg bonoetd zUd door eene atipte en reaete bcdleuiug de tevredenheid van onsf geJSerde begM tigers te verweven 1874 W 1597 GOUDSCHE COURANT NieHws en Advertentieblad vooi Gouda en Omstreken ADVER TEWTIËW Heden OTerleed ons jongste Kindje ANNA mim 7 maanden oud C JONKER M A JONKERffoiKfa 15 Not 1874 van Ebüwisn DONDERDAG aanst 19 dezer des avonds ten 8 ure zal in de Bovenzaal van het Koffijhuis DE Harmoxib van den Heer W LAMPE aan de Markt door ons mededeeling worden gedaan van de uitkomst onzer proefneming Belangstellenden worden vriendeljjk uitgenoodigd Gouda C KLOP 17 Nov 1874 M SPEUIJT Jji PliSTIiïdltll De insending van adrertentifin Itan geschieden tot èén nnr des namiddags van den dag der nitgave VOOR St NicoLAAs Cadeaux in vele soorten voorbanden by A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier VSS ss ssu Klll Men VRAAGT in een Klein geziu om dadelijk in dienst t treden een DAGMEI8JE Tan 10 a 12 jaar oud en van de F 6 Aanbiedingen worden onder Letter S ingewacht bfl den Uitgever dezer Courant bij wien tevens iDfornuitiën t bekomen zyn O van GENT Blauwstraat H 10 Blijft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Pvrik GEURIGE en WATERHOUDENDE CONGO THEE 6earig fijn vansmaak 1 40p jKg Zeer goed en genrig 1 20 p j Kg Zeer goed f 1 60EDK00PEIDZIEL voor Piano Solo Uitgave ran F KOKSMA te Franeier Hofleveniucier van H M de Koningin 637 AscHïB La meute Bluette a la polka C 0 35 633 BuBGMULLEE Le Juif errant GtenA t Valse brillante C0 55 627 Czütt NT op 261 125 Passagen üebnngen zur £ reielung der Gelaufigbeit heft 1 00 75 640 Hïs J Ch Canliqwe de Noël d Adam Transcription C B 0 35 166 Ou vai tu petit Oiteau Reverie 5e druk C040 631 KTixio x f 38 Bouquet demelodieê N 17 ïannhau8erC0 45 136 op 38 id id N 3 Robert le Diable 3e druk C0 60 614 Lecocq La filte de Madame Angot Potpourri 3e druk C0 80 629 OteTEN op 239 Der BravUeMeier Melodie C B 0 35 588 Letbich AfaiK oZtnatoFaDtaisie brillante 2e druk B0 4 624 Smith Sidniy op 58 yorma Faa taisie brillante 80 70 30 Stbaos op 314 Donaa Walzer arrangement facile E 0 35 Alle nammers dezer uitgave zyn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda V Kg Zeer goede STOFTHEE 0 65 p V Kg J M van Minden Geexamineekd Tandrkklkuhdiob Dubbelde Buurt GOUDA bericht dat hg in staat gesteld is door zijn laatste bezoek te Parijg KUNSTTANDBN en GEBITTEN te plaatsen volgens de laatste Methodes welke de losse i nden bevestigen Repareert ook zeer spoedig stukken van andere Meesters Dagelgks te spreken Aanbeveling zal onnoodig zgn daar hg zich ▼ leit met zgn algemeen vertrouwen der Geneesbesren hier en elders Urbanus Pillen bereid volgens het alonde en echte recept van de Wed KEUNBN ZOON Chemjsten I3f tf aarschuwing De e URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes a S Cent en in dubbele doozen té GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gegeeld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te bien a GooiU Drik taii A Briokiuii Le Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 30 NOVEMBER 1874 des voormiddags ten elf ure in het Zuiu HolLANDSCH KoprwHüis itt de Wgdstraat van Ben HUIS PAKHUIS en ERF aan den Raam te Gouda wgk O N 67 Te aanvaarden 1 Mei 1875 Een HUIS en ERF in de Korte Groenendaal te Gouda wgk I N 170 Verhuurd bjj de week aan J Dujjs voor 4 En een HUIS en ERF achter de Vischmarkt te Gouda wp I N 149 Verhuurd bg de week aan M Vermeg voor 1 20 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVE R te Gouda Versterkend Oezondbeidsmeel VAN BaADËMAteArnhcin Dit uttmuntend voedeel voor Zuigdingen MenKhen en Kinderen met zwakke smjsoerteeringiorcfanen en heretellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Neder landsclie Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrggbaar in bussen a f 1 en a ƒ 0 60 voorzien van gebruiKsaanwgzing en attest te Gouda bjj P J MELKERT Alphen bg C GOEKOOP Krimpen a d Luk L HELLEMAN Az Ür € iiantouielaiius Oogèiiwater Onder de versdjlillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zeifs niet goed en volkomen te kannen zien is reeds lastig en gevaarlgk ja het minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pijnlgk en ougerieflijk want het gezicht is niet alleen bet onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlugt fineer de oogen beginnen te verzwakken Dadelgk besluit men een bril aan te schnffen doch het is ontwgfelbsar zeker dat de oog n door het brillengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zjju om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen knooen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar midel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogen water van Dr CHANTOMELANÜS Alle lijders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertroiMfen aanbevolen en zullen zg zich bg een oplettend gebruik v tlgens voorschrift voor vele gebreken vooruameljjk verzwakking vrgwaren Het is verkrggbaar met gpbrniksaanw zing it 60 Ct per Flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKiaa Leiden J H KELLER Zoon Westew str Rotlirdam Mej L A ScHOUTfiNs ScKLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rgk De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Baltealandscli Ovcrilcht De Fsrijiclie Bontpartitten hebbra deo jurd nn keiterin E nie cTicrd door tilea in doelMe kerk aet de trwlitionMle iooltjee renierd den dienrt bij te wonen Te Ckielchnnl wh het kaïn Heen meldt neii een beioek nn priua Alpbonana v ArturiS In den Ihiitacben ryktdsg werd Uundtg de bankwet nitroeriit erdedigd door den miniater Delbrüek hy verklaarde dat de rykakanaehrg niet tegen een rijkabauk sa naar oor het oofenblik in de opriohiing van talk een bank te groote betwaren lag tonder baar eehtsr voor de toekoaut in beginael te verwerpen Vrrachillende aprekera verlangden eehter dat de rgkibank reeda io dete wet ton worden gebraobt en dienden een vooratel in on het omwerp et dia bepaiiag ia kandM U aUlUa aiar eoaaauaaio Of de rrgeering aan den nationaleo wenaob tal toegevea is nog onbekend Dioadag ia da diaouaaie over date zaak voortgetet De Ariiim ttak ia nalnarlgk te Berlyn nog ateeda het onderwerp van vele graprekken de een beaobaldigt lie rrgeering van de tank te ver te dryven de ander Aniiin van de regerring tot tegeualand le prikkelen de waarheid ia cchtei dut de regeering iu den laataten tijd buiten de taak itaatideie i iu hauden lier rechtbank hieriloor wordt de mogelijkheid echter luel uitgealuteo dat de rechters een bnitennewonen y er aan den dag leggen os iich aangenaaat te mnken De slatieliuge teragtoobt van generaal Laierna op de Ehro nn iju ontzet van Iran verbaast irdeieen Heil had een ander operalieplan verwacht Het leger kU athqnt onlerrcden te zyn Du uitsliig der herUemningen oor leden van de taceile karnat te KaB ia dat Garibaldi in twee dialiicteu ia gekottn In drie andere diatricteii tgii een lid van da linkerzgde en twee nn de recbleityde verkozen Te Florence Genua Bologne Lirornoen Turyn hebben alle caodidaten der rechter gile de ovtrwinniugbehaald Tan uogeender verkietingen iabet resnitaat onbekend Over hel algcmten ia dna de italag der herstemoiingen gunaiig voor de regeering die door dcie vcrkiexing vmI aan kracht in het parleBcot heeft gewonnen rRANKaUK Er il In de meer of minder officienae Franioke bladen lindi eenigen tijd een teer levendige diaouaaie ontiUan of by de heropening der titlingen van d Nationale Vrrgadering al dan niet een koodaebap van den Preaideut inkomen zou De iVetw o a ontiende het de Mmilenr utmeriel heeft bet even ilejiig verüekerd en vindt te dien optiohte in bet Mémriol di jlomalipie een bondgenoot Than komt ook de Pioysohe correapoud nt van de lïntet tioh in den itryd mrngen en hy verklourt zich zelfa voor twee boudacbappeu in plaats van een enkele De Parysohe correspondent van de Timei put meestal zyn mededeeliugen uit goedi brounen Wat hy thsna berioht wrrd hem duur een èl ouderrioht man veitekerd door tea dier ze dzame Frunache polioiti aan wier mededeeliugen men volle vcriruuweii schenken kan 2yn opmerkiugeu worden dan ook door deten oorreapoiideut boog gewaardeerd i Ih Fiausolie polioitua braakt hem onder het oog dat iedereen dan val van dit kabinet by den terugkeer der Vergadering verwSckite en herinnert aan de omatsndigheden waaruit het tegenwoordige kabinet ontaproot Ue Broglie was gevallen en de Goihrd werd met de vorming van een nieuw ministerie belast Dete laatate verzamelde om zich een liben e groep die de kern van het uitnire kabinet lou u tankeo en in laat toU hebbeo aan de Kberale party n in de Vergadering concraaies te doen Decozet d A i diffretPaafuier Cézanne Matbieu Bodet behoord n tot die groep Breedvoerig kaddao ty bon programi a beaproken amar de Maoraekaik deinsde voor e n r igke braak met de Bonaprtisten terug en e lard legde bet bem toevertr wde mandaat nedi met hem irokken d Audiflret Paaqaier en Cénn ie zich terng Deoatea bleef en m hem kwamen Mo ie en de Fourtoo Booapanistiaihe elementen in let miniaterie Het overwicht vao dit element in genoemd kabinet deed de Vergadering toa aiiaangenaiim aan dot bet VMiaial CaeiiMi ftriaV jL ii Nk eaa mu derbeid verwarven aoa hebben Mi dit te Oorkomen offerde de Haarsobalfc Magne en de Fonrton op en in plaata van deaen butste kwam de Ckabaud Laionr een bekend tegenstander der Bonapartisten Het ooratel Fërier viel en hrt tegenwoordige kabinet bereikte na vele wiaselingen der fortuin het gelukkige tydperk van het recea Het tegenwoordige kabinet is geen kabinet de combat Het bestral uit vredelievende elementen Het is reeds door de omitandigheden waarouder het gevormd werd gelyk uit het afdnnken van deo strydlust gen en onversoenlyken de Fonrtou bleek een kabinet vao overg mg Sommige miniatera waren om di redea van meening dat bel kabinet vóór den terugkeer der Vergadering zyn ontalog indienen en de Moaraohalk geheel alleen voor de vergadering moeat komen met een daidelyk politiek programma en dan een kabinet furmeeren dat dit programma ten uitvoer brengen koe Warm werd hierover door de miniaters gediscussieerd Zou vroeg men de Vergadering dit niet als een dreigende houding beacbouwen en daarin ceo poging no het ministerie tien om critiek te ontgaan ran zgn gedrag gedurende het reoes toa de Vergadering gren krachtige maatregelen tegen dete tweevoudige ryandelykheid nemen en het nieuw kabinet omTcrwerpend den Maarschalk een antwoord geven wat voor deieu zeer oomprooii teerend was Om deze redenen verwierp men het denkbeeld dat het bes aaiide miniaterie voor den terugkeer der Vcigadering lyn ontslag zou indienen ea men besprak de quntie nn eeu boodschap dis eventoo moeilgkheden baarde Werd het tegen woordige kabinet met de indiening dier boodschap belast dan liep het programma van den President gevaar het lot vaa net kabinet te doelen rn een tniver platonische fonanir te worden nadat tgn kampioenen het war n ontnlloi Men bcr rgde der oppoiitie eene gemakkelgke overwinning wanneer man haar in ataat stelde om tegelykcrtgd het kabinet en bet programma van den president omver te werpen Dete bedrukiiigen waren rw ernstig dat op dit oogenblik de heerschende opinie dete is bet tegenwoordige kabinet kumt voor de vergadering enkel met een boodsohap over zaken en tonder een politiek programma hel kahlntt blgft op 4jD post en wncht de toekomstige gebeurteuiuen af oder ge aar te loopeu iin door zijn vol een programma te oompromitteeréu tot welks uitvoering bet niet ii geroepen Dit neemt niet weg dat be ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plantimünie A onderlgke Nonunen VUF CENTEN kabinet met de eooatitutioneele wetten staan of desnood vallen zal Haar tyn val tal don opnieuw de koi igbeid der vergadering bewijien Wat het poiitiefce programma van dao Maarschalk betreft dit toa dan later orden ingediend nadat de vergadering gotoond had niett U kunnen of te wUlen tot aUnd brengen Het to vootgeateld en verdedigd wordeo door een krachtig eo vastberaden kabinet dat gezag genoeg had om bet ds ovarwioniag Is verzekeren o er den Igdelgkea n hordnekkigeo wesrstond der vergadering Volgens den Fraaaehen risatkandigs ia dit opbet oogeablik ds toealand saoar bn atsol er niet voor in dat alles Ugven aal gelyk bij beachreef tot aan den terugkeer der vergadering Itel het op het oogenblik too ia gelyk by Iteeiizrtte houdt hij vol en hy acht het teer onwaaraohguiijk dat hierin vóór het einde der maand eaoigc wgziging komen zal e 5 i3 j aca I OOStSNBUK Te Weenen kwam dezer dagen een proces voor dat een der sluiers opUohtts die in onze beschaafde mnaticbappü bet wanstaltige en aischawelyke bedekt Het gold een woekerproeea waarin ala besobttldigden tereohtstonden drie Joden vader ea twee touro Het verhoor vau de bescboldigden bet ilim orerleg dat by hel drijven van de financieels taken wenl gefaetig d mankte dal iedereen er den mond van ol had Wy deelen het voornaamtte van de geaohiedenis mee Sedert meer dan twee jarsu dreef de Poolaoks Jood Gezel WilLenfeld met zgn twee tonen Marcaa au Jacob in de Ousteorgtsche reaidautiestod wat kif noemde geldhandel beslaande in afpersingea en b dnegergen van de ergste soort De kranten deelden soms verhalen mee an de afzetterijen mssr bsl wo de rechtbank met mogelijk bewgzen te vinden voana srn saukiachl kon worden gegrond Wal de Jood aaa slimheid te kort kwam om de lecbten te out duiken dat werd aangevuld door een Weener sdv r oaat die met tgn advieten aan den Jood goede laken maakte hy kon t immera genut doen sijn naaia werd er uiet lu gemoeid Vau woeker kon de Jood niit meer worden asngekloSgd want de woekerwet ia ook in Oostenryk afgeschaft maar eiuilelijk werd by totdi gevat op het vermoeden van bedrog De Wilkenfelds boden in dedagbladen hun diensten aan by de tiehoeflige mensohheid lot bet le eren van geld op een goedkoops maniert een aantal huisgezinnen die door dni aood gedreven tot hun diensten de loei lucht nansen wcrdso zonder uilMindering tot drn bedelstaf gebracht Iu de skts vau beauhuldigiiig wordt het financieel bedryf vso Wilkenfeld op de volgende gze gekensI hs t By hel verleeneu fan de zoogenaamde hulp lieten WMkeufeld k Zonen by het verstrekken van geriaj esommen wiasels teekenen tot een boog bedisg Da acceptant verkeerde in den aan dat hg het overige gedeelte van het bediag volgens afspraak later zou ontvangen of bg terugiielaliug van bet versohuliligde tyn wissel terngautraugeu Van dit laatate kwam ecliter niet de wissel werd terstond vau de baud gedaan en wanneer degeleende terugkwam dan Werd bij vertonden naar een derden persoon die lioh hield of by van niets wist en verklaarde spoedig bet geld tot hel volle bedrag su den wissel te willen hebbeu bg weigering werden de reobtea te huip geroepen eo betalen waa de zaak idder Jadiim b v ontviug 73 guldsu maar tedceade voor 1050 é