Goudsche Courant, zondag 22 november 1874

Zondag IZ IVovefflber 1874 N 1698 GOUDSCHE COÜRAWT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iuEending van adrertentiSn kan geschieden tot éte nnr des namiddags van den dag der nitgave om door de andere rudileden tal lerttpelct orden xallen de led u het eiadigeq der vergaderiog hierover nader dehberceren £ eo concApt raadsbealnit tot rerfaaoging ran het maxlmani der piiuiwlijke directe belaBfing B en W Htellen voor in vvrbaiid met bel vurige rudibeslait nu Z M den Koning te nagen deie tot tö OOü te slellen hetwelk wordt goedgekeurd Na machtiging om aan de genomen be luit n oitvoering Moder resHinptic te geven eindigt de vergadermg Laatste Berichten Berlijn is November I e KykulaK besloot met jns tegen 12 stemmen tut ver eudiuK v m kei outwerp der Bankwet aan eeoe CoDmiwie In den loop van bel debat noemde de Fruisisehe Miiiiaier Campkausen de bezorgdbeid uegena de voorgestelde belasting op de bniilcnolen ongegrond en beweerde hij dat liet onlweip aan DuUi Cbluud de groote voordeeleii fer Bank alile van Heel verzekeren en bet Toor de beziiarru der Kugrische wet bewaren zou de bepilingrn van dit oiilivrrp zuudrn eene hervorming te vergbrtiigen van het Baiikweren lu geheel Europa Vóór de htemaing ontstond een debai over den cin van fa t reglentent ran orde namelijk of het voor tel tan Laaker om bet besluit tot bet renvooireren van het ontwerp aan eene Commissie met motieven te omkleeden in overeenstemming was met het Reglement van orde dhu of ovrreeukowsiig het advies V n Windtborst dergeiyk voorstel moest worden fgeweien eze raag werd met 146 tegen 138 stemmen outkeonend beantwoord l arkcubeck verUaHrde ten gevolge van deze beslissing het voorzittericbap neder te leggen Groote sensatie Tegen morgen is de keuze van eeu uionwen president aan de orde gesteld Londen 1 3 Nor Heden werd alhier een talrqk bezoolite vergadering der Vererniging van Engelsebe Kitkoliekeu gehouden B afwerigheid vin lord Norfolk die naar Uumc is lertrokken presideerde Henry Fetre Met algemeene stemmen werden resoluties aangenomen strekkende om te ve klaren dat het leerituk det onfeilbaarheid van den Paus in geen enkel gpeioht aao de loyauteit der Katholieken pei ken stelt Üs discussie over d brochure as Gladstone was luterst levendig HABKTBKRICHTEN Oouda 19 Nov Bg kleinen omzet bleven de Jtrjjzen nagenoeg onvenwiderd Tarwe puike 9 25 a ƒ 10 Mindere 8 O i 9 Bogge puike 7 75 a 6 2 £ Mindere ƒ 7 i ƒ 7 60 Voer ƒ 6 50 a 6 80 Gerst puike 7 75 a ƒ 8 2B Mindere ƒ 7 i ƒ 7 50 Haver wire ƒ 5 50 a ƒ 6 26 Ligts ƒ 4 76 i 5 25 HenBepzaad 7 60 De veemarkt met goede aanvoer de handel in alle soorten treag vette varkens van 24 a 28 cents r r half kilo varkens geschikt voor Londen ran 20 22 cents per half kils magere varkens en biggen traai te verkoopen Burgerlijke Stand Gtaoiri 14 Nov Willem Arie ouden W de Brain en T dea Oudea 17 an Conidii ouders E H Vreeswijk en 6 tVilschot 18 Teunis oadcn T Vennep en Ü van dto Oever OviBtcDkiti 15 Nov o Verbeek 1 j 9 m 10 C M BoiilagDc buisvr van L J A HsKjesveld 24 j 17 J Sjoiike 6 m i C Issria 3 d J N Sgirnit 26 j OiuiwD 18 Nov K vtn der Stecgt eo M Seholtea L vsn ï eeuwen o R Csts ADVERTENTlfiN Getrouwd G VAN EBEDT DO TLAND IN A V E KAISER die tereaa hnnnan oprechten dank bettiigen voor de rele bewezen ran deelneming Amsterdam 17 Nor 1874 Voorspoedig bevaUen van eene Dochter A F VAi ESSEN Gemh 19 ttor 1874 geb Potthopf VASTE MIN mvraaed tegen December op een Dorp bg ScJioonhovev Adres franco brieven onder letter A hg de Boekhandelaren S W N van NOOTEN te Sehocnkoven J tionda Prak vaa A briakua Khaa Aangevoerd 56 partqen prjjzen van 28 a 31 Tweede kwaliteil vau 24 s 27 Ooeboter 1 60 a l 0 Weiboter ƒ 80 a ƒ 1 40 B den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier i voorhanden Opera Comique Musiqoe de Ch LECOCQ Potpourri Brillante pour Piano il 1 20 Prospectussen gratis Terkrygbaar De ondergeteekende voorstander van alles wat recht en billjjk is acht zich verplicht onderstaand feit publiek te maken hg is eigenaar van eene vronwenplaats in de Israëlitische Kerk en meende daarop als zgne vrouw verhinderd was zgne dochter te laten zitten dit werd evenwel geweigerd waarop hij zich tot den President van gen Kerkgenootschap wendde en kreeg 15 Nov II bericht dat de Kerkeuraad van oordeel is dat zjjn bezwaar had kunnen tiit den weg worden geruimd indien dat vroeger aan den President van het Kerkbestuur was kenbaar getHaakt wie heeft nu zulke noncens meer gehoord dat als men eigenaar van iets is daarover geene beschikking te hebbeu ik niet J M VAN MINDEN yan direct uit zee aangevoerde circa 25000 stoks Petersburger Weibnrger en Kouigsberger VURENen G REENEN PLATEN en DEELBN op WOENSDAG 25 NOVEMBER 1874 des namiddags ten een u ten overstaan van den Deurwaarder JOH AN COENRAAD LACH by wien notitiën verkrjjgbaar zgn s Wekelijks PU K VBRSCH in Potten of Vaatjes te bekomen bg J van GROOS Jz Boteren Kaashaod Iaar te Boskoop O 3 S 1 Op franco aanvrage wordt Prgs Courant gezonden NagazUn van Comestibles ONTVANGEN de nieuwe Fransche GROENTEM als Haricots verts et Petits Pois Fins MACEDOINË de legumes en versche JnUenne alsmede de nieuwe HoUandsche GROENTEN Versch en Gedroocd Nienwe SARDINES merk Philippe Canaud i 60 cU ptr Blik versche PaTE DE FOIES GRAS Faisant Perdreanx Gnlantine de veau et volaille Potage it Ja Tortue et Londonderrg PATE PECTORALE nieuwe Gedroogde ABRICOZEN PATE m POMMES KASTAGNE8 nieuwe TAFEL ROZIJNEN AMANDELEN wi Onvervalschats WestLidia ARROWROOT enz Oerrehiat en Truffel Worst wachtende altmede DRUIVEN BORST SIROOP a 60 Cents per Flacon P J MELKKRT Vleescbhouwer Lange Oroenendaal fTrmtf heeft de eer te berichtea dat bj hem WH te bekomen is gedurende de Win lUUiaÊ tenuaanden BEST Kalfsvleesch tegen 50 Cents het Kilo met en 55 Centr per 7s Kilu zonder beenen alsmede BEST RUNDVLEESCH tegen civiele prgzen Deo VVeiKd Heer JozerMictiltscb KOOPMAN te LEITMERITO Wees zoo vriendelgk het volfrcnde schrgren den heer J G POPP KK Hof Tandart e Weenen te doen geworden WelEd Geb Heerl Ik voldoe slechts aan een aangenamen plicht wanneer ik U waarde heer Doctor mgnea dank betuig Door een plotselinge tandpijn overvallen wdh ziekte ik tot mijn 21ei jaar niet qekfnd luid motkt ka ANATHERIN MOND WA TER inijdaarnan bevrijden Sedert zgn 4 maanden verstreken doch ik heb geen Tandpgn meer gevoeld Door het voortdurend gebruik van dit Water bekwanUn de Tanden weder hunne schoone witlt kleur en werd het Tandvleesch weder gezond Terwgl ik niet zal nalaten Uw ANATHE RINMONDWATER ten zeerste aan te bevelen teeken ik mg hoogachtend ALBERT Onderwgzer Leitmeritz Juni 1872 Te verkrygcn te Uomk bg L Sclieuk wiokelier op de Hoogstraat jk A 123 te Kolierdam bjj i E vao Santen Kollf npolb en A SchippeieijnSt C blaauwe porceleiiiwinkel te s Huge n j J L T C Snabilic apoth Ie Leyden bij G Nnordijlt te Uttiekl bg F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim k verkoophuia te Oudewater bg T i van Vreumingeo te Schoonhoven bg A WollT Prof Pergrer d Alion IlaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel berustend op de kennis der wetenschap en geregtvaardig4 door de vele gnnstig geslaagde proeven is een middel om de karen en bet hoora te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbolS waardoor de ziekelgke en verflensde haren zickV weder krachtig vastzetten en tevens het hooM verfrischt en verhelderd het oude it vootUjgtgaan en alles is nieuw geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk baarmiddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizenden bjj tienduizenden malen gebleken dat zulk een vermengsel slechts alleen kan dienen om de haiea te parfumeeren doch overigens de barOi vuil en week maakt benevens Eet hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosbeid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt n dat gg Prof Pergiet d Alion s Haar Eztract moet gebruiken hetwelk è 40 Cts per flacon verkrggbutr gesteld bg Mej de Wed BOSMAN Oouda T A G VAN DBTH J H KELLER en Zoon iioUeiviam F A BORONIB De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 75 franco per post 2 Was bg het optreden van het tegenwoordige ministerie bet hoofd waarvan antecedenten had die menigeen bevreesd naar de toekomst deden nen meer dan ooit de vraag gewettigd welke gedragilgn zal het ministerie volgen niet minder natunrlgk is het dat menig staatsburger zich afvraagt welke houding zal de oppositie aannemen Vooral op dit oogenblik nn binnen weinige dagMi de behandeling der staatsbqprooting voor 1875 zal aanvangen komt het ons wenschelgk TOOT een enkel woord over die bonding der oppositie in het midden te brengen Bg gelegenheid van deia BM jndeWng toeh doet de oppositie zich gewoonlgk in hare ware gedaante kennen en ieder lid die tot de oppositie behoort is gewoon zgn aan en opmerkingen der regeering bg die gelegenheid mede te deelen Hetzg dan de grieven in fluweel zachte bewoordingen worden geuit hetzj zg geopperd worden met zekere ruwe rondborstigheid hetzg de regeering overstelpt worde met eeli regen van schrikaanbtengende kogels tq slechts kleine doch niettemin zeer scherpe speldenprikkan worden toegebracht in ieder geval worden in dit gedeelte van het jaar aan de regeering de wenschen der oppositie op wat wgze dan X k kenbaar gemaakt Hoe zal de oppositie zich houden Men mag verwachten alles in aanmerking nemende wat vooraf is gegaan de krachteloosheid der liberale partg om te regeeren de weinige eensgezindheid in het liberale kamp en het gemis aan een uitgewerkt programma bg de anti revolutionairen dat de houding der oppositie aeer bescheiden zal zgn Dit is wenlehelgk omdat werkelgk van dit ministerie naar onze meening wel nuttige hervormingen xgn te verwachten en omdat de Nederlandsche burgers vóór alles recht hebben dat er iets g Unn wordt Te lang reeds werd er in s lands vertegenwoordiging gepraat te lang reeds vergat men dootgezamenlgke krachten iets te doen Voorzeker schoone redevoeringen werden gebonden die door niet minder schoone redevoeringen werden beantwoord doch de discussie werd langwglig en daardoor is de overtuiging gevestigd dit is uit vele omstandigheden gebleken dat de natie uitziet niet naar wowden maar naar daden Dat de oppositie daa Aok medewerke om iets goeds iets heilzaam Toor het land te doen is de wenseh aller buigeni van welke richting dan ook En dit is alleen mogelgk als zg niet alle grieven die zg heeft of meent te hebben oppert doch starheid en celf beheersching in acht neemt Niet alleen moet dit gesdiieden om de bgzondere omstandigheden waaronder deze regeering optrad maar ook omdat het reeds laat in den tgd is De behandeling der staatsbegrooting begon in vroegere jaren meestal eerder zoodat de oppositie werkdgk weinig tgd heeft on ved te praten wil VMr Kerstmis de begrooting tan einde brengen In allen geval zal de oppositie naar wg hopen zich spiegelen aan t afschrikwekkend voorbeeld baar gegeven door hen wier partg thans de tengels van het bewind in handen heeft en die vroeger een soort van oppositie vormden die al t toppunt van onedele door ieder weldenkende afgekeurde oppositie beschouwd moet worden Wg zullen niet in bgzonderheden behoeven te treden om ieder de toen gevoerde tegenkanting in alle zaken uitgaande van het een tegenovergesteld gevoelen toegedaan ministerie te doen heriilneien en halen als voorbeeld alleen aan dat toen een lid der vertegenwoordiging opstond om den dapperen strgders in Atchin de land en zeemacht hulde toe te brengen uit naam van de vertegenwoordiging dat er zelfs toen bg een dergelgk vaderlandslievend voorictel leden der oppositie werden gevonden die het waagden hunne stem daartegen te verheffen Iets dergelijks had natuurlgk unaniem met geestdrift zonder eenige discussie moeten worden aangenomen en er had geen oppositie moeten worden getoond Doch dit was niet het geval Dat ééne voorval kenmerkt de o positie toen gemaakt stelt haar ten toon en doet on met goede verwachting aan de tegenwoordige oppositie uitroepen Wacht u voor een dergelgke oppositie Wg verwachten dus dat de oppositie slechts gevrichtige grieven ter berde brengt dat geene kleingeestigheden het aanstaande debat ontsieren dat niet ieder lid der oppositie ook het zgne wil zeggen zoo dat reeds in anderen vorm door anderen gezegd is wjj hopen dat men in t oog zal honden dat het belang des lands drin ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VUP CENTEN gend vordert dat zg zich met de regeering ver staat en alzoo gezamenigk flinke hervormende maatregelen neemt kortom iets goed tot stand brengt Later zullen wg bespreken in hoeverre de oppositie aan onze verwachtingen heeft beantwoord W BUITENLAND Btltcnlaailscli Vvcrzli lit Alles Mgft in Frankrijk even onieker en onbeslist Belet ovanuht no den toestand dan in ons vorig nummer oiider Frankrgk op het voetspoor van den Parijschen correspondent der Times gege en is blijft voor het oogenblik ondoenlijk en alleen de naderende f iublieke haudeiiagen van de kamer kannen meer icht versehafüen Verschillende berichten lijn ingekomen omtrent de aanstaande bjodscbap van Mac Mabon docb zij werden even spoedig van regeeringswege t engtsproken De bladen hebben bet druk over een nieuwen brief van de hand des beeren Chnstophle den geweren voorzitter van het linkercentrum Peie kosit tonder nieuwe gronden aan te voeren terug op het bekende plan tot vereenigmgder beide oentrums om gezameiflijk de definitieve republiek te stichlen Men zegt dat een deel dei tegrnwooniige bewindslieden met dea hertog Ihaxui aii het hoofd iii dien ger st werkzaam is en t it d ior hun toedoen ündèrhaij lpüngen hangende zijn tu scbeit de beide centrums om het eens te worden omtrent een ver oenend programma Ken ander deel d T regernngsmamien moet meer heil zien in een herleving van de Brogde s tnjdtnstig ministerie dewyl aan het trgenwoordis kabinet de tfrond onder de voeten wegzinkt Welke slroommg zal de sterkste blijken Bg de hekmde sympathie van Mac Mabon voor de Hroglie en zyn even iiekende antipathie voor den republikeinschea regerringtvorm is het te vreezen dat ign steun aan de tweede tractie zijner volgelingen ten deel zal vallen te meer daar hg niet schroomt zyn gewicht in de schaal te leggen De Duitsche rgksdng hield Woeosdai eeu geanimeerde zitting De baukwet werd naar eene oom missie verzonden maar daar ds vergadering naar aanleiding van Lasker s voorstel om de oommissie bepaald in last te geven eene rglsbank in de wet op te nemen eene andere opv itting van bet reglement van orde had dan de voorzitter oobtte de heer Forckenbeok zich verplicht onmiddellgk sgn ontslag als voonsiiter in te dienen In de volgende zitting is de beer Foickenbeck bg acclamalie tot voorzitter herkozen zeker om te doen blijken dat een vertchil van opvatting van het reglement aii orde dm vooi itiei uirt het vertrouwen der leden doet verliezen e beer Forckenbeok aas afwezig De hoop op een spoedige Icsliiiing in de csalc van den heer von Arnim is weder vergdeld daar een telegram uit Beiiiju meldt dat zg met vói5r O Dec bg de nditbauk te Beiigu ia behaudelinc tA komen en olidsa enoheidens zittufgeu in néiU zal nemen