Goudsche Courant, zondag 22 november 1874

geaaaad rdea zioli had paiigelMt 0 tp jj lppH I gerust openlijk gekeurti itMdeit a l dp Ub V9 $ Bij de geiiieenteniAcliT4ikii iingcn te Berlgn zijn in de U leden 7 Herkozen waaromier Virchow nu de 4 ninuwgckgsenm brhooreu 3 van de 7 herkoteuen 1 tot de üoogeuaumile brrgpariij of democratin in het geheel dus 4 In tnee distriotén keratemming In de Belgische kaurr ie een aanvang gemaakt met ile beroadtl j iDgen orer het wetaontwerp tot herzieuing tu het wttUiek rau burgerJgke rechttrorilering In Ie Ettjteleehe haard9ta4 ia een rergaderiug gehouileu rail de Ëi gelschr Roonischen t spreekt van zelf dat er notice iijü iuii enoB en taiien de bekende brochare Tin O adsliuii liYalirdet kunnen eolitor de zaken niet rerandefen di de feiten niet ongedaan maken waaruit de fgandsehap ran de fioouachen tegen den nodernen itaat blijkt Vgf honderd definitieve verkiezingen voor de Italiaaoache kamer der afgeraa fligdeu zgn bekend Er ontbreken duanog ucht tiekocen zgn iSi udidaienvan de reehter en 216 van de linkerzijde Een enV rtig kieadiatficieii rrlke vroeger door afgevaardigden van de l ukerzgde werden vertegenwoordigd kozen tfaana in den zrn der reehtpr ijde tcr vijt in 4 diatricteu het om £ekeerd pi mts ha l V m de rechter ijtle werden 9 tin de liukfT 1 1 cirndidalrti oprae r dan mie plniits t ekü7 en Pe geldigheid van drie verkiezingeu wfrrUl betvhit IL cï a P E A N K R IJ K De Droil deelt innfe d t de ér dagen te Parijsop ién avund dour de politie eéa tal van krankiiiinigeii zjii aang hodden 1 e avonds ten acht aren werd een janifOienasli gearresteerd die met geweldhet Louvre n ilde bii n udriiigen om de ex keizerin op te zoeken die hij inet G mBeti ilde luteU huwen Op hetzelfde oogcublik miakte de politie zich meester au cene oude rounr dip et el mitbaar het publiek medctleelde dat Forij rerwoeal zou worden door de Pruisen Een uur Intrr zag de politie ziob genoodzaakt een jonguieu oh te arresteeren die in de verbeelding dat hij op de jacht wus ieder met atraatsteenen wierp Op den boulevard du Temple werd een 45jarige man aaugehouden die het circuswilde binnengaan zouder de eutree e betalen omdatlig zoonls hij voorgaf op de koord moest dansen Ten half twaalf nel de politie eeu man in kunden die zich meester maakte lao alle dieren die h j ontmoette en eindelijk des nachts icn half een werd een jtiDgolensch gearresteerd die bi paalde bewgzen ran 8t vetbgstering gaf OüITSCHLAND Naar het schgutj doet bet den Ëlzas LotbaringBchen afgevaardigden die tot bijwoning der zittingen van den Rijksdag herwaarts zijn gekomeu werkeigk leed dat tij in het Iluit zoo welwillend zijn ontvangen aegt de Natumal Zeitunif Het voorstel toch door de heeren Gerber en Sunuuis iiigedietid waarbg zij door een aantal leden van liet clencalc centrum worden ondrrsteui d is wri geschikt om iu de bedoelde atemoing eenige wijziRiiig te doen ontstaan Het voor tel der genoemde beeren strekt om de in 1873 geoctrooieerde sohoi lwet raet de daartoe verder beloorende bepalingen optehelfen Het roorstel bestaat Bit twee artüielen en gaat vergezeld van eene memorie van toelicUitig Hetgeen de genoemde ledeu wenecheo opgeheven te zien is niets neer en niets minder dan bet staatstoezicht op het onderwijs Wgders verlangen zij dat de sebuolooromiseien weder zullen aaamgestetd worden op de wgze als plaats had onder bet Fransche bewind zbodat de schoolcommissien meerendeeli bestaan uit geestelgken m waarin ook de bisschop plaats nam itoor de invoering der wet van 187 is ook daaraan en einde gemaakt en dat vroegere stelsel weoscben de heeren Oerber Simonie o a weder te doen invoeren Ten gevolge van de bepalingen vervat in de gemelde wet op het cnderwgs zijn onderscheiden lagere sebolen en gymuasien gesloten op grond dat de teerkrachten daar aanwezig niet voldoende bleken te zijn Ouk hierover zal ren klacht bg den Rijksdag worden ingediend Het behoeft niet loorait asngctoond dat dergelgk voaratel niet de geringste kana op goedkeuring kan hebben Uit dit feit zegt de Nalimal Zalmg laat zich te veus nog iets anders verkUren namelijk de stemming die bg de bevolking iu Elzas Lioiharingen ten aaazien van üuileeMaad thans nog beeiscbt r iSi£j jj £ r ITALIË Ouder de verkiezingen welke eene bgzondere beteekenis hebben behoort die van Attrêlio SalR Ie Biaiui Gelgk men weet was deze democraat onlangs op de villa RulB met eenige anderen gevangen g nonen onder beschuldiging van samenspanning teüeu de veiiightid van den Staat Sedert is bij weder p vrge voeten gisteld tn zijn verkiezing tot Ud van hét arleiBeot keeAecne beiee enis aarvau het geitlcbt niet valt te miskennen SaRI behoort tot de Mozziniatisbbe sabool eu wordt als een harfcr hoofden beschouwd De cleritale partij heeft bij de algemeene verkiezingen zich gehouden aan den raail van den Paus eu gcene csndidatèn gesteld Evenwel hehtien vooral op Sieilie vele Katholieke iiezer voor de regeeringscandidaten gestemd ten eiude dnadoende de zegepraal der geavanoeerde eandidatai tu beletten jiLi r Gouda 21 NoTnjBiE I Dg Zr Ms besluit ia beuoemd tol procureur generaal bg het prov gerechlsliof in Zuid Holland mr B Machielseu thans pnio gen bg het prov gerechtshof iit Ovsrgsel zgiiitc de benot mde levens tijdelgk belast met de funclieu van directeur van politie in Zuid Holland en is benoemd tot grilller bij het kantoufierecht te Woerden mr J V C de Jonge van Ellemeet adv te Oostkapelle Wij Veraamen tot ons groot genoegen dat de reeds in eeu vorig nr medegedeelde poging on ook iu onze gemeente een voordracht te genieten van den heer Hermann Linde is gelukt Op Maandag 7 UcD a at tal deze vgordraebt plaats hebben en wel van Shakespeare s Othello De lijst ter inteekeuiiig blyft nog geopend tot Uiiiadtif 1 Decewbar voor zoover er althans nog plaata is in de zaal waar de voordracht gejiuudeo uordt Zooals te waehteii was ondervond het plau tot de voordraóht reed zoovefel sympatliie dat men wordt aangeraden zioli spoedig bg ien der in een TÓrig ur genoemde heeren op te geyen Bij de op Dinsdag te Oudewater gehoadea varkiezing van twee t lm van dan gewaenlerttd is ia plaats van den heer J Putman gekozen de beer C A van Blarieum met 42 van de 74 geldige stemmen lerwgl voor de vaeature fan der Le een herstemming die bepaald is qp 1 Deo e k zat flaa hebbeu tnsschen de heeren W van Maaneu die 38 en 0 van der Lee die 14 van de 76 geldig uilgB braehie atemmen baeit bekoaMU Met aUemeene stemmen is te Berg Ambacht de heer J Voorsluis tot Wetfaoader benoemd in pUata vau wijlen den beer J Smits van der üoef Aan deu raad van state is er beoordealing gezonden een outwerp tot wijzigibg der Iretvnn28 Aiigliatus ISöl buadende regeling der pensioenen der landmacht Een dér Ooi iiaaméle begi nselen daarvan is de verbetering ran bet pensioenbedrag der onderoAcieren en mindere militairen De minister van Inantien heeft bq de beantwoording au bet verslag vi u de kamer ever zgn begroO ting het voornemen te kennen gegeven een tractementsverhooging voor de oooiinibsen der nostergen iu overneging te nemen overeeakanalig den daartoe uitgedrukteu weoach Te sGravenhage is 19 Nov een regeerings telegram vau Atohin gekomen dd 14 Nor Gezondheids toestand was zeer oogunatig er viel veel legeu deo vorigen dag had men eeu oholerageval gehad l e Kotta Alam was eene batterg opgerieUt die da rivier tot Longbatta bestrijkt Üewond luitenant van den Brandeler aan rechterarm en 13 minderen waarvan 4 ernstig gesneui eld 1 militair en 1 koelie De oorlogspartg had twee iovioidrgke hoofden afgezet omdat zg wei erdeD te vechten Het volk wil met meer vechten als het niet 4odr de hoeloebaUngs wordt aangevoerd rttab LMI batia 11 vechten tot bet laalet Donderdagavond had de vroeger in ons blad geauuoa rde vergadering plaats op welke de hh Klepen Spruijt deo uitslag zpiul n mededeelen Y a d door beu gedane aan al on e lezers welbekende proefneming otntrent de vleeschprijzen Zooals te verwachteu was vereenigde zisii tsn in nre in de bovenzaal van bet koffiehuis de ilarmqsie een groot nantal belangstellenden waaronder wi toi ons genoden oOk Verscheidene vteesehhonw eraopaiet kttn Dp vergadering werd geopend doordien heer C Klop d ie begon met eeu enkel woord fa berinneren aan de reden van de genomen proef daar er io b reeds zoo veel over de hooge vleeschprijzen gefraat was zaide spr was het nieer dan tgd geworden dat er eindelijk eens gehmddd werd Eenvoudig oin te onderzoeken of werkelijk de vleeschprgzen te hoég waren zoaills beweerd werd dieude de proef en daarom alleen spr betuigde zgn dank voor da medewerking en steun ondenöuden bij zgne stadgenooteu doch sprak zijn leedwezen uit dat nicaiaDd dia deaknndige kou prgs w MF bij den inkoop der koeien waardoor een le hooge prgs w is betaald Hij zeide dat de verkoop eoaird was door drie Goudscbe burgerf de hb A P iman J Zandgk en W H Polet en dat de uitslechts n t kurt in hoofdzaak zon worden inadegedeeld eu dat federc belangstellende de gedetuilleenle berekening zelf zou kauueo komen nazien Na de nededeeling dezer uitkomst leidespr zou wel liabt diseussie ontstaan doch dan wenschie hij dat een der annwasigan onpartgdigheidthalve de vergade ring leidde Hiertoe werd de beer T Goedewaagea uiig uuod gd die bereidwillig deze taak aanvaardde Daarop deelde de heer Zaadgk het volgende mede Pativ koei Wren ingejtockt voor 476 de behutiug bedroeg 47 60 Te zamen 623 60 De koeien hadden bij verkoop opgebracht 680 18V odal een winft bleef vap e6 fi8 De beer KIdp nam daarop het woord en zeüle dat 4eze uitslag frellicht niet geitel aan dp rpr aohtii g zoi beantwoorden en ilat vele een grootere winst haddea tegemoiit gezien Aoch bg geiooitle dat allet in nmerkijDg genomen de winst oog al aa£mefke gk waa Men moest tdèh overwegen dat de kbeien veel te diivr arein ingdcoc ti vtdj us den keyrat eiter was eeu der koelen 1ste qüaltteii de andere van de 2e qualiteit eu nu waa gerekend naar detoennuilin markt te Rotter dam bij inkoop de eene koe voor 236 gekocht circa ƒ 51 te duur geweest en de andere naar evenredigheid SO voorla waren ia koeien p ds Jplje faarde aauge gfven 3 de slagers tnnuen er meer uit halen dan zg als t ware ookundigeu dat koo ep di r naHge stukken nu i tuut prix weg moesten gedaan en diis roor dien kleinen prgi welke men er voor gevai wildei Daarna wprd e disfluasie opeugi le Deze werd geopend door den vleescbhonwer S v C fveld die lieh ferwouderdè dat niet votgens iijn tarie dat lager was daa van dan hear Brakd h4 vleesch verkocht waa waarna eene kleide yimimr wisseling ouistpu over de qualiteit Vfin vlée ch 4i ülgens deu iioo avén genoemden slager hjj hea eveu goed volgeus anderen minder gdèd waa daa bg de bh Klo eu Sprwgt De7e jU9 ieliik uit ta iiakén strijit tussdhen ja en neen werd door den president afgebroken die aeuroudig de vraag stelde xzga de burgfrs iu Goud teyreden et de ualjlei van het vleeich zooals bet liier vertiocht wordt Dien KoOgen prijs wilde s pr nn eens in l midden la ten doch apr is van oooleal dat da quiditett laa het v eesoh in 0 u da lerjipo t niet zeer goed ifc Wat is het oordeet der vergaderiiig ia die het vü tfit tens S u lut4 p af o ldea d ppplapdifs Bent waN voldoende dat de aanwezigen het ge voe eo vao dei vóohuüftr deelden èi daarop ging deze voort apAengenomeu dp er patevredenhiud beerscht os der de leescbfM lu uikrta ouftrent den bestaandeit toesta ud is hel wenschelijk dat er maatregelen wordeti genomeii ter verbetering van diên toestind n du i t t ar l p r ll Pn wpt kan gedaan worden qai die te veikrijj en w lke ia de areg on Vf Is te éfti gén Daaivp f t eg de heer J S Orooteodorst of er bezwaar zon beataau de onl qst if eken pg vau de hb Klop en Sprngt aan de vergadering mede te deelen ipr aebtté dit Wenschelijk De arbeid van het slacStea BO t ook berekend pn lan den prgs algetrokkoi Nada e v rJjjfter geantwoord dat de hoof zaplc iJÜ niet de prijs is m iiar ie qualiteit en daarop de hr Orooteodorst had gerepliceerd dat prijs en f uali teit in t nait Vji e verland stonden PO niet allpen goed vleesch maar ook goedkoof vleesch voor ita minderen burger zeer gewehscht was zeide de heer Klop dat diè onkostea rekening er nog buiten waa gCJifteo D e koptep yan t alfphtp het if maken vap bet pal huis van Ut patent waren npg atet berelfenJ en een groot gedeelte van hel sakW apt wellicl t pau de kiften weg De heer E Korteuopvpr vraagt he typprd eq pgt eV halaas Ier t tPPt b g te zijn geweest docit dat een zgner kenoisaeii yt £ was overkomenj dat rrg curieus was U Mi l 4 pond vle bestpld dij Pf gen en be aald eu b hei nawe eu was gebleken iw éf 5 iorid wbs Op zulke wijze meende pr kt dp rekening oiet goed zgo en ia allan geval k it de wjnst dan nog grooter genoemd worden HiproR antwoordde de heer klop dat het vleesch zelf het beitelde gpwiebt had doch wat daarbg behoort toa wan vleepphpenpienj zjtnt peper enz ept PI uiPt IW de wjcht begrepen wat bij da slagers wel het geval wM was kpr éohtèr in zéker opzicht aangenaam te Het vernemPn dat men te veel ontvangen had wat toch v pr de berjskening beter was dan 4ft fi hpd gekregen De vleesPhbonwer J Dongetmans gaf te kennen oaV hjij wanneer b j op dezelfde wgzs v léeaeh moeit In veren als de bh Klop en prBJjt het ditmaaj f pdttt hadden hg direct zgn vleesch voor 10 oent I kilff mlader wUde vPi kbopen en de Paliteit lRm £ en pruijt fcaddpp bij den verkopp van bet ilecsch niet in aanmerking genomen van welk gedeelte der koe het kwam De heer il van Dantzig markt aan dat als dat waar is de winsten n g grooter zyn Hg vindt het werk door de bh Klop en Spruijt vrijwillig op sioh genomen een dudankbare taak Zg tooh zuUeu veel ondank inoogsteu Bg acht hel een groote fout dat de inkoop der koeien te duur is gescbied daardoor is de ouslag der proef geen goede basis waarop voortgeredeneerd waarop gehandeld kan worden Hg vindt 4 i la sipgprs wpiaig degelijke argumenten aanvoeren Hadden zg h v gelegd dat de koeien in dezen tijd met op zijn duurst ziju en daarom niet paar den prijs van één inkoop maar naar die over bet gekpele jaar meest gerekend worden dan waa bet beter geweest De vraat is zegt spr deze ia med tevreden mat qualiteit en prija van het rlcesoh of niet Zoo neen wat daaraan te doen Kad ook ds heer van Creveld nog even zgn zaak bepleit bad en de goede qualiteit van zgn vleesch beweerd atelde de voorzitter voor een Igst te doen teekenen door ieder lie wilde medewerken tot verbeterioi in deu bealaandeu toestand wat betreft het vleesch hier ter ptede verkrijgbaar I it werd aangenomeu waarop verscheidene der aan wezigen deze lijst teekeuden Er werd daarop besloten een nadere oproeping te doen geschieden van alle bcUngstelleudcn die wilden medewerken Voordat de vergadering gesloten werd stelde de it t óé tiMtia vp r harieilgkea dank u bet ii ea 4an de hh Klop en Sprngt voor de vele moeiten die zij zioh getrooet hebben voor deze zaak welk voorstel beantwoord werd door daverende langdurige t aieUngea Nog werd bealoteo het batig aaldo der proefneming te schenken aan de werkinrichting tot weriuc mÈmm Heeft da genomen proef In loorerra niet aan kaar dopt hsaotwoord dat men nog niet wat toeh wenseha lijk gawecst are met de e fers op het papier aan de vleeaehhoawcrp kaö laten zien zooveel bedraagt nw winst en is dit in zeker opzicht te hqammaveo aan den anderen kaat kan de vergaderlug vaa Donderdagavond die eau gevolg waa van de proafname bet begin ago van verbetering dia immers reeds too lang door zoo valeu is geweneoht 2al die verbetering tot stand komen Sleohtp l nder ée ne voorwaarde dat ui de hierbovengemelde nst rprgadpriog trouw bezocht wordt dat ieder die Verbetering wenscht wat betreft fualileit en prgs van het vleeach op deze bijeenkomst tegenwoordig is Wg herhalen het aan ome stadgenooten in hun eigenbelang dat hunne trouwe opkomst een eerste vereischte U tot het WeUlagen der te nemen maatregelen Het is ons eene noodzakelgke behoefte om vd6r wq dit verslag eindigen ook uit naam van vele onzer Ptadgenooten een woord vaa dank te niteo aaa de hb Klop en Sprngt en tevena a n de drie heeren die ben met hunne halp voornamelgk bgstonden Niet alleen in onze gemeente maar meest op alle plaatsen heeft men bij gewensehte bervormingeu en verlangde verbeteringen vó 3r alles behoefte aan mannen die het initiatief nemen met andere woorden aan personen die om een volkspreekwgze te gebruiken de kastanjes i it bet vaar halen Wplnn onze gemeente was zoo gelukkig die voor de aanhangige aastie in de bh klop en Sprugt te vinden Voorzdier bet zal niet allet pleizier zijc wat zgvan banna lofwaardige pogingen onderviudeu doch zg kannen overtaigd zgu dat dia pogingen de sympathie van alle weldenkendpn ondervioden en dat die allen fcen in haa hart danktepr ztjn Het is te hopen dat de taak apfvopi zg zioh moeite Hebben getroost zal slagen I Zooals OBte lezeta weten mppst mpn zioh tgdens het beleg van Parga tevreden stellen met het minder Perkiesel ke gereoht van ratten Weinig had hel gescheeld of de beiolkiog r kazerne alhipr had onIsngs de proef genomen of rattenvleesoh inderdaad liet zeer smakelgk is In dea soepketel wap nl epK rat geraakt die tpgelgk met ds aiMp takookt weid en zoo daaraan een euenaBrdi en geur en smaak meedeelde Dp gebfele nf Ward in stnkjes tecnggev den O i klpg ip bat bemerkt pii d pr topdopn vpn dpa tt iftptn van politie en luit der week is den soldaten in plaats der rattaa soep brood met kaas verschaft déMenrOenesaal Twmbb tMti Zitting n 19 N 7 ld de zitting van Donderdag is na eenige discasiieb het Mt f tbt rpgéKng van het beheer der gelden Ijesjyqwl vpor da voltooiing van het vestingr stelsel waarbg bepaald is dat die gelden jaarlgks op speciale begrooiingen zullen wordeti gebracht aaii genomen met 34 tegen 18 stemmen M tM Habndag ipc 1 ar Sa d itaatsbegrooting ua dp orde gesteld De arjcelingen der tweede kamer hebben naafloop der openbare zitting in de afdeeliugen verschillende wetsontwerpen onderzocht Er heeft zich te Amsterdam eene Commissie gevormd voor bet oprichten van een gedenkteekeu op het graf vau den predikant Meyboom In de localen van de kweek cho l voor zeevaart te Leiden zal op Maandag den 3U dezer ecu keuriiifC plaats hebben vau knapen die bij s Rijks zeemacht een verbindteuis neuschen aan te gaan De directeur en de leeraren van de Hoogere Burgerschool te Zitrikzee hebben pau den Gemeeuienuid verzocht uit het regiement der school de bepaling te doen vervpllen dat zij voor t geren van priraatlessen de veFgundiog van Bar eneestereu Wethouders iioadig hebben De Raad beeft op dit verzopk Pfw ud beschikt Op 1 October van dit jaar telde het leger 48 milicien onderolliciereu eu 1694 milicien korporaals tegen 4 milicien serganten en 1953 milicien korporaals op 1 October 1873 De kraohlige pogingen van den minister van oorlog om uit de gewoue miliciens kader te vormen hebtien dus goede vrachten gedragen Een 30 tal jagers nit Gastel hebben in de vorige week een drgijadrt gehooden ten einde het wilde zwgn te dooden dat ia den omtrek rondzwierf Door eenige schoten werd bet dier getroffen maar het ontsnapte evenwel Te oordeeleo naar de breede bloedsporen moeten de wouden echter erostjlg zgn geweesL Hel dier werd geschat op 75 il 85 kilogram zwaarte Het is niet algemeeu bekend hoe schadelijk de werking der zonnestralen is op sng werktuigen zooals büleii sikkels measen enz Deze krggen wanneer zg Ung aan zonnestralen blootgesteld zijn een blauwe klaar ea verliezeu voor attijd de snede AT R Cl s n CH Aieéb meMt men dd 15 November De proeven genooKn met aardappelen nit Noord Amerika de zoogenaamde rozenaardappels zgn buitengewoon geslaagd De opbrengst waa bgua drie maai zoo groot als van andere soorten terwijl die aardappelen op de sohraplita gronden welig tieren zonder aan de bekende ziekte onderhevig te zijn De amiuik van deze soort mnnt boven alle apdere aardappel soorten uit Dezer dagen is door de politie aangehotiden eengeslacht rund hetwelk per Moerdijksehe stoombuot te Rotterdam was overgebracht en voor eeu vleeschverkooper aldaar was bestemd maar door de keurmeesters voor de konsumtie is afgekeord PD arvoigPBS qp last der politie is vernietigd De twee antieke Hollandsche kasten die onlangs te Parijs 6900 frs opbrachten zgn aangekocht door Gebrs Hamburger antifaaren te Utrecht Wij waren meldt bet ü v d D in de gelegenheid het model van het kindenohenk aan Z M onzen koning zooals het nu door den beer Stracké voor het afgiaten in zilvpr gereed gemaakt is te beziehtigen Het verdient ten volte deu naaia van een boogstverdienstelgk kunstwerk dat naar wij hopen binnenkort aati e beoordeeliug van bet publiek zal onderworpen worden Het oorspronkrlyk model heeft ofaohoen in zgn geheel behonden in eekele onderdeelei belangrgke wgzigiagep qpdergaau waardoor het zeer gewonnen heeft in bevalligheid eu aierlgkbeid niet alleen maar ook de grondgedachte meer tot haar recht komt De oranjeboom die het utiddelpunt vormt is uitvoeriger van bewerking en de kindergroep die het geschenk in miniatuur gaat aanbieden beweegt zich vrger en ongedwongener Op het oetstuk zgn twee nieuwe keurig bewerkte figuren aangebracht die de symbolisojie beteekenis vau de vier reliefs ucg beter dueii aitkomtn Darwin heeft weder eene zepr opmerkelijke ontdekking gedaan Er zgn vleescheten e planten Wie kebt niet het kruidje roer mg niet dat bg de minste aanraking onpiiddellijk jne blaadjes samenvoawt Er zgn minder algemeen bekende en grootere planten die hetzelfde doen d iarjnder eene Amerikaaoichg de vliegenval Dionaea muacipola Aan het eind van ieder bipd deiter pliint bp ipdi zich een harig aanhangsel Zoodra op dit uitsteeksel eene vlieg komt vouwt het zich saneii Pn de vlieg is gevangen Wpt doet echter de p aiit met deze aldus gevangen vliegen g eet ze Darwin heeft de zaak nauwkeurig nagegaan en zgne bevindingen openbaar geUiaPkU H is gebleken dat de bpa 8 op het uitsteeksel hol ziju en gevuld met een sap dat geheel de hoofdeigenschappen heeft van het maagsap Dierlijke elfstandigbeüen I stukjes vleescb of eiwit worde door dit sap opga lost met een ander woord verteerd Wanneer de tuonxa weder haar blad opeut en de f evaiigeit vliei Iaat vallen dan valt slechts bet geraamte Al bet overige is opgeslorpt en verteerd Geeft men de dio una een steentje ilnii rouwt baar blad zich ook samen maor het opent zich spoedig en laat den ouveneerliaren kost vallen Oiiilersclieidene andere planten blgken dezelfde ei genschap te hebben De Drosera b v die op veengroud groeit liecft een klcveri en bast l e insecten die zich llaarain becliteii worden door de plant verteerd Hooker heeft lieizelfde waargenomen bij eene Aiuerikaausche suort v n nepenthe wier bladeo bestaan uit een langen steel met eene kauvormige holte aan het eind Ouder in dit kannetje is eeu voclit dat als ma igsap werkt Daar deze plant iu het wild voorkomt vindt men in dit sap altijd doode diereu Nu de zaak eeumnal de aandacht trok zal men wel meer dergelijke zaken vinden Dat sommige planten zich voedeu met dierlgk voedsel is volstrekt mets nieuws Men denke aau schimmel en champitcuon Kieuw is de ontdekking dat tommige planten daartoe door zeer eigenaardige organen m ataat ziju Men schrijft aan de leiitehe Courant Sedert 14 dagen zgu er veel hagel en regenbuieu gevallen ten gevolge waarvap het zoeerschevan den herlst geheel verdwenen is Het is i de kwcekergen en tuinen buiien gedaan niet helgroen ea de bloemen terwijl bet geboomte zijulaatste gebladerde door hevigen wind beelt verloreu Kort geleden waren de hoeven vau bet veeop de weilaaden nog in eene dikke laag gras verborgen thans ts er nageifoag niets meer tot voedsel over Niet alteen dat het het gras door hagel en regen verminderd is maar waf er nog op de drassige weibindeu overig bleef wordt vertreden De koeienvreten met vgf bekken zegt de landman bij zulkeen toestand Er zullen dan ook toebereidselen gemaakt worden om het vee naar stal te halen en daar toch langzamerhand December nadert heeft men geen reden van klagen Er begint overlast van waterte komen De poldermoleoa malen wat zij kunneUmet het aanhoudende buiige weer en de boezem die laag wa is bijna l i Rijnl voet gerezen Weldra staat hij tot maalpeil want de bgna onveranderlgke Noordwestenwind belet deu afvuer van water naar zee De ontstemde iuoht dreigt voortdurend met winden regenbuien Te Emilen hepTi een werkman ign eehtgenoote half dood geslagen omdat zij deu strop waaraan hij uck uilde ophangen had doorgesneden ï Er bestaat in Engeland een industrie waarvanmeta de wedergade tevergeefs op het vasteland zoeken zal De volgende advertentie vindt men tegenwoordig te Lendea hier en daar op da maren aaii I geplakt Professor Lazarus Boseno neemt de vrgheul het publiek mede te deelen dat bij een inrichting beeft geopend om in zes leasen practisch onderricht te geven iu de bedelarg Hg neemt op zich om de kindereu die aan zijn zorgen worden toevertrouwd te leoreu hoe hou ling te verdraaien en allerlei gebreken te veinzen ronder dat daardoor de gezondheid benadeeld worr t Tegen matijjen prijs wgst de prjfessor ook aan welke stralen in de liefdadige wijken het b tt geëX loileerü kunnen wonlcn Verhuring van krukken van kunstmatige pleisters van blindematie houden en tweelingen Men verzendt ook naar de proiiueie Spoedige uitvoering der geëerde orders eu stilzwijgendheid worden beloofd INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I In de overtuiging dat U gaarne tot het belang van uwe stadgenooteu wilt medewerken wordt Ü beleefdelgk uitgenooJigd het onderstaande in uw blad te willen opnemen Op Donderdagavond 19 dezer ten 7 ure kwameain de Kuipersleeg door de duisterheid waren de voerlui verhinderd elkaar te zien twee geladen vrachtwagens tegen elkaar inrijden met het gevolg dat de paarden in botsing kwamen m tegen elkaaropsprongen en daardoor de passage een geruimen tgd voor voetgangers gestremd was Daar het volslagen duister was moest alles op het gevoel gaan enkostte het veel iiisiianniug en beleid om van elkaar los te komen en hel mag als zeer gelukkig besch iuwd worden dat er geeite ongelukken bg bobben plaatagehad Zoude liet niet iu het belang van alle stadgenooteu zijn Mgnheer de Redacteur dat er door het dagelgkscn bestuur ma itregeleii genomen werden om als de maan door de benevelde luolit verhinderdwordt licht te geven order gegeveu werd om dp stadstofitaarns aan te steken Of zal men eerst zoo lang wachten tot er ètrn ten gevolge van de duisteniis ODgelukkea sijnjtaut