Goudsche Courant, zondag 22 november 1874

toaB en dan eerst de put gaan demptn als het kalfvetdronken is K Woensdag 25 Nnenber N 1599 1874 V Ondertrouwd H W VISSER ÏN A M WILHELMS RoUerdam 19 Nov 1874 De beroegde maobt wordt rerzocht goed Ie doen lorgen dat by het passeeren ran schepen door de draaibruggen de passage voor de roetgangere door de daar aanwezig zijnde kettingen o iMomen steeds wordt afgesloten Meermalen gebeurt het t endeel o Dinsdag aroud ciroa 6 nur was de opengedraaide brug lussohen de huizen ran de hh F Guedewaageu en C ïliiiB op de Gouwe niet afgesloteu waardoor byna iemand die ulet goed zien kon in de diepte was gevallen Nereiisgaand bericht verzoek ik i mijnheer de Eedacteur in t algemeen belang ie platktaeu X GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omslreken Overleden te Rijimik 19 November 1874 LOÜIZB PETKONELLE TOLLENS hartelijk geliefde Zuster van Mr P J TOLLENS Omida 20 Nov 1874 Eenige kennisgeving Óeackte StiaeUurl In uw editie ran Zaterdag j I staat reraeld dat door den beer Verbecck een witt en h as zou i n gevangen als by die tangst zijnde tegenwoordig j weest op mijn jachtreld verzoek ik u in uw blad op te nemen dat de bedoelde ha is een gewonen haas was madr dat op de vacht eeu zilverkleurigen gloed lag n anrom ik bet aan den Nularis Molenaar alhier op zjjn zilver huwelyksfeest heb ten geschrnke gegeven Voor de plaatsing uu reeds dankzeggende ben ik et achting Ifaddimvte U£di Dv Dienaar 18 November 1874 O KOUWENHOVEN POSTEUUei Slaat van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden uit Gonda in de maanden Aniiustus September en October 1874 die op schriftelgke aanvrage aan het postkantoor Gouda kunnen worden gereclameerd J van Sas te Antwerpen vaa Rünberk E DigBcBe beiden te Bru el Brocha te Loik J Ficard l Coblenz J B iikner te Hassfurt G Hoogenboom te Remagen L B C Gerke L 6 Leroy beiilen te Amsterdam J 3 F Brueckhuijsen te aGravenhage J Dekens te Spyk O Bozenboom tf Zwammerdoio Tan BenHkiuH N V d Hoe ett te Schiedam Van BautrtcU Mq M Verhin te Gouda en H Heioenan te AlphcB Van Moordrecht V van Rijengeve to Ameide De Directeur van het Postkantoor D J A VAN KRUIJNE Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden geduronde de ziekte en bjj het overlijden van nlgn geliefden Zoon JOSEPHÜS MARINUS NICOLAAS betuig ik ook namens mijne Kinderen en Behuwd Kinderen mgiien harteiyken dank Wed N P SPRÜIT Oouda 21 November 1874 Ko stke Benoemd t DEURWAARDER deb DIRECTE BELASTINGEN te Utrecht den Heer J M ALTHEER thans Deurwaarder alhier De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave Naar aanleiding van het gesprokene Donderdag avond ter Vergadering ten huize van den Heer Lamfe in zake Vleeschkwestie als zonde er volgens den Heer T GokdüwaaGEN alhier algemeen slecht vleesch worden geleverd noodig ik alle belangstellenden waaronder ik hoop vele goede beoordeelaars zullen zgn uit ter bezichtiging van ZES KOEUEN welke van af Manitlag 23 dezer successivelgk biJ mg zullen wöfdéh geslacht C van VEEN Gouda 21 November 1874 Te Schoonhoven wordt gevraagd als MEID ALLEEN een flinke Dienstbode tegen half December Loon 75 Adres bg den Uitgever dezer Courant 9B Burgerlijke Stand GiBOKK 18 Nor Gernt ouden Oniaert oa A W Weitbrock Wilhelniiua AoiaJla Maria ouders P vau £ h D ag A r Pothoff 10 Saaitje ouden £ M Cati eo 11 WiUteijn Adriaau ooilen O W Zoet m M E Uedijs Frednca Gefrlrnida oodcrs J rnnielie en P J H Kelooje to Dirk Wlibdmat ouden P an den Toorn en D Uelonje OriaLtoitNi 18 Nor F Fortuin Mi iO C B Jaanvoid 4 j 7 m Uit de HAND te KOOP te aanvaarden 1 Mei a s het ADVERTENTIËN op de Karnemelksloot met grooten TUIN een HUIS daarnevens met STALLING en HOOIBERG Te bevragen bg den eigenaar H W F BONTBj Fluweelen Singel R 332 12 Vi Jaar Oebuwd A BOUT TWEMTEBMTIE De bekende en onbekende Schuldeischers in het faillissement van P van mb WANT G Cz te Gouda de bevoorrechten de pand of hypotheek hebbenden daaronder begrgpen worden opgeroepen om op DINSDAG den 29 DECEMBER a s des voormiddags ten 10 ure te verschijnen in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde VOORT TE GAAN met de verificatie der schuldvorderingen De Curators in voornoemd Faillissement Mr J POBTUUN DROOGLEEVER Mr P J SNEL Advocaten te Gouda C E BOÜT Gaii Gouda 21 Nov 1874 V Ondertrouwd A VISSER Kz van Siedrecht F VAN SCHLJNDEL G uda 19 November 1874 De Heer en Mejufvrouw ANDREÖlÏ betuigen biJ deze hunnen hartelijken dank betoond bg hetoveriyden van hnnjongste Kin e tkn Haag 20 Nov 1874 Oatfo Stak vaa A BtiakitaB B den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is voorhanden Opera Comiqne MnsiqaedeCn LECOCQ Potpourri Brillante poor Piano 1 20 Prospectussen gratü rerkrggbaar Afdeeling Grouda NBD GÜST AAF ADOLFVEB BEWCnie De LEDEN worden nitgenoodigd ter Alg meene VERGADERING op VRIJDAG 27 NOV des namiddags ten 2 ure in het Hotel DiZALit Namens het Bestuur ROIJAABDS Pre BL0 EMER8 Secret W N Raaijmaakers firma H KEMP Ooithaven B 17 voorhanden DEVEI TER KOEK fabriekaat Jb BUSSINK Deventer Zoete en Drink CHOCOLADE FBESTGEBAK KONINGINNEN EN FRmCESSENBROOD en PODDING Onrustbarende hoest vergezeld van bloedopgeven De Heeren L VAROSSIEAU k ZOON ta Alphen a d Rijn berigten over den Rmilandêchen DruivenBortthoning het volgende Veelvuldig is het gebruik daarvan en won derdadig de mtwerking De Heer G HOMMELS Landbouwer alhier magtigi Ons de verklaring af te leggen hg na bet gebruik van 2 flaconi van dezen Druiven Honing volkomen genezen is van hem reeds lang kwellenden onrustbarenden hoest vergezeld van bloedopgeven Verkrijgbaar a f de Ëesch met gebruiksaanwgzing te Leiitn B Nooriyk 0 rffiro r F JonkcrIdenbar Hiitlerdaa C i W Snibi lió Apolh SSjnnjk C J ean Ginkel ScAoonkoven J WollT tt Zooa Ürog loorturf A van Veia Waddinzrien C an £ en ea Woerdn W H vaa Digfelri Gouif bü F II A Molir Alphen aid R t Varouieaoj Zoon A iotli Bodei rmen V Venloot Boskoop A J van Ttraot Leifl L nr Ucuoen Oratmhujit i h F O Suabilié Apoth IlaurtKoiide W Hendriks HttatlreeU i U den llnrtog HiUtj etlberf oed de Raadt Ter ToorVominii vaa lednfr il elka flacon voorzien vin een rood capsu a met uevemtaand Fabriekatenipel terwijl boiteadien de naam faa dea Fabrikant W H ZICKEMIEIMER ta Uaiia in de Kurk gebrand U No 801 der beroemde Wekeiyksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te UtrecU is heden voorhanden bg den Boekhandelaar A BI2 I2iTK M AJïT Lange Tiendeweg te Gouda IVieuwe Onderneming ML SGSOONSOM VICE VEBSA voor Passagiers en Goederen Vertreknren rgdt af van öoi ii aan het Koffijbuis DB Kap ten 7 ure van de Markt bg den heer H J BACKERS ten 8 nr Van Schoon uwen naar Gouda des namiddag ten 2 ure Aanvang nemende WOENSDAG 25 NOVEMBER e k D OmnsHsiuig De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 B UITENLAND Bttltenlandscli Overziclit De telegraaf brengt no slechts den lii slag van enkele gemeeutcraadaverkiraiDgeo ia Praukryk en wal van veraclieidene iteilen waar de republikeioeo of radicalen tut geivoBnen hebben Het zal lang duren eer de gekwte gittUg bekend is en de claasiBcatie vooral tea platten lande ui wel eeua moeilyk zijn Oudanka n mlaacbien julat ten gevolge van de enapraak der regeering gaat hei publiek voort met te gelöoven aao ecne op handen zyude wyzigiag in het miiiiatrrir Sa poaitie van bet kabinet wordt dagclijki zwakker Volgeni dan Mouiieur uxiverul m de kana op een verzoening der beiile oentraoa oog eoUtrekt niet ve kek n Ondaiika tie oogunattge verr ekeriugeo an ouderscheidenS tiTaden zegt dit oOêieoae oïgaan aaoet men zioh volatrekt niet verbazen wanneer deze beide be aiigigke on leiaaligde groepen in bet parlemrnt het eena wordea over rrn politiek programma dat beat twoordt aan de biliyke ritchen der beide groote pariijcn wi tke z j vertegenwoordigen e beer Foickenhcck heeft zgne benoeming tut voorzitter van dea l nit cl eii rüktdog weder oange Doigcu Zie bief wat er in de iwiile laatate liltiugea van d t liclii am is voorgevallen Op de interpellatie van Winterer bcticffende de hai i elayze van het be taur in Elzaa Lotliariogen len op chte van hen die voor Frankrgk hebben geopteeril antwoordde de rijkacoBimiaMiia Hertog dal de ptraonen in uaeatie Frauach onderdanen zgn De regceriiig kab niet toegeven dat afgevaardigden lan den Duitacben rgkadag gerechtigd zgn om oor hun verdediging op te komen Zgn de rechten van vreemdelinge verkort dan kan dt betrokken regeering den diploniatieken weg inslaan om hun reebten te handhaven lu ern geval heeft dit dan ook plaata gehad en aan eeu voorstel van de Franaohe regeering werd teratoud gevolg gegeven Da andere gevallen zgn onjuiat voorgesteld Nadat Windthont zioh voor een meer zachte behandeling in dergelijke getallen in het rykaland had verklaard ia de interyellaile afgeloopen Zaterdag beeft Ëiamarck druk het woord gevoerd nur aanleiding van een voorstel van Liebknecht om zijn gevangen locialiaiiache mede afgevaardigden in vrqheid te ttellen De clericalen werden door den kanaclier rniterlgk op ne Ign geateld met de revoImionaire locialiaten Het voorstel werd oatnorlyk verworpen Den heer von Araim ia de acte van beachnldigiog voorgtlezen Het aluk blyft vooreerat geheim De beacholdigde herfl tcgeawourdig huiaarreat zonder bewaakt te worden uadat hg op lijn woord beloofd heeft niet dan na verlof der politie sit te gaan Hem is toegestaan dagelyks een wandeling te doen in gezelschap van een politie beamblei paardryden dat de arti heilraum voor zyn gestel aolilte kon er by de rcohlbaiik met door Op voorstel van den afj e aardigde Sohanss heeft de commissie tot onderzoek van het ontwerp op het bankwezen besloten antt de regeering te vragen of en in boever de rykiregeering tot de oprichting eeuer rykabaok geneigd is Van de beantwoording dier vraag zal de verdere iKraadslAging over het ontwerp afhankelyk worden geateld De regeeringscuBaiaaariaen heb ben zich aangaande deze u ie niet uitgelaten De Baai md Hand Zeii dwit nede dat de eerate lezing der voordracht tot regeUiig van den landstorm duor de commissie van oiidenoek is ten einde gebracht Het resultaat van dien arbeid is zegt bet blad dat zeer aanmerkelyke wijzigingen in het ontwerp zijn gemaakt Men veritoedt dat bij tweei e en derde lezing nog meer vtriudaringen zullen worden voorgealagcu Ill vier zittingen heeft de Hesslsche eerste kamer de door de tweede amer aangenomen kerkelijke netten beliandeld en eveneens tiöh daarmede vereenigd hoewel eerst na een heftigeu en belangrijken atrijd legen de nitramontanen die en krachtig enbeknaam bondgenoot in den heer von Dalwigk hadden Daar de zaak zelve vry wel s uitgeput es niet veel meer ter verdediging of ter trgding van de voorgeatelde maatregelen z lv orden aangevoerd trachtten de tegenstondem § Moontwcrpen door een igdalingsebMM n t i l a at v ar puii Zg banarden ni dat althaua tot zekere hoogte deze vuorstellen eeue wijziging der grondwet bedueldeu waarin niet kon worden toegeatemd I r e poging mialukte doch toen de heer Dalwigk merkte dat zsifa ouder kan die de invoering der wetten voor noodzakelyk hielden aommige leden voor uitstel gezind waren stelde by voor om met het oog op den stryd in Pruisen en da nogelgkheid van een vredelievende splosaing daarvan de zaak in Hessen voorloopig uit te stellen en thans geene beslissing te nemen Evenals de ultramontanen wilde ook hy den stryd in Pruiaen looaliseeren en trachten tot e n modus viveiiili te geraken Byna was zyn plan gelakt wani na een zeer scherpe beairgding van den miuisterpreaident von Hoffmann werd zijn vooratel verwar en met de meerderheid van slechts ééae stem 1 B tegen 15 Na deze nederlaag die wei geschikt was om zijn moed te verbolgen beproefde bij althans het wetsontwerp betreffende de opleiding van geeslelykeu op da lange baan te schuiven door voor te atellen dat dit zon worden aangehouden tot zoolang meu met den bisschop van Maioz onderhandelingen zou hebbeo gevoerd en een besluit zou hebben genomen over de oprichting van een katholieke theologische foeuliteit Dit voorstel werd echter met SO tenen 1 1 stemmen verworpc en de vier verschillende wet ootwerpen werden dien met vrij groote meerderheid aangenomen De Karlfuier Zeit bevestigt bet bericht dat ook de tweede door het Freiburger domkapittel aangeboden lyst voor de keuze van een aartaoisschop door da regeeriog is afgekeurd Nadat biascbop Hrfele verklaard had de keuze in geen geval te kunnen aannemen werd deze van de lyst geschrapt toodal de regeéring niet in de gelegenheid werd gesteld zich aangaande dezen te verklaren De Karltruker Zeit komt op tegen het verwyt dat de regeering zich niet welwillend genoeg jegens de curie heeft betoond of haar niet genoeg is te gemoet gekomea De regeeriiig trad met al de oandidaten in onderhandeling maar allen weigerden den eed op de staatawetten eerat daarna werdeu de onilerhandeliogen afgebroken De regeerinit kan geen aartsbiss hop toelaten die de gehoortaamheid aao de siaa swetten weigert Van nieuwe operaticn an bel Spaauscke repuhlikeinsche leger hoort meti niets trouwens generaal Laserua zal nog wel te San Sebastian zgn wachtende op beter weder om iiaar de £ bra terug te koeren De ImfoniiW deelt mede dat de coa i si fitor ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommem VUF CENTEN de ataatischuld tot bet reaoitoat is gekomen dat de schatkist niet meer dan 1 pCt kan betalen niet terstond maar xoodrs de toestand in Spanje weder normaal zal zijn In het telegrafisch bericht over die zaak wordt niet gezegd of die 1 pCt op de obligaties of op de rente of op beiden lietrekking heelt De ministerieele meerderheid in de uieuwe italiaaiiache kamer wordt geschat op 7 7 stemmen het aantal nieuwe leden der kamer birdraagl 138 waarvan 8U tot de rechter 48 tol de liukerzyde bubooreu AU prenideot der nieuwe kamer wüidt guuoeuiU Biaocheri op de liukerzyde heeft men tivee uanilriateu voor het presidentschap CairoTi en Depretin men zal hier evenwel trachten t eens te worden om een ctndidiiat te atellen Tot pieaideot van den senaat ia benoemd de heer des Ambrois de Nevache tot vice picaidenten dehb Sella Scialojd graaf Mamiami en Arese Meu verwacht de benoeming van 14 nieuwe ladeo van den oeuait De zitting der Serviache Sknpachina is geopend De vorst heeft in de troonrede melding gemaakt tan de eervolle ontvangst welke hem te Koustantinopst en by zyn bezoek aan het hof van Bumeuié ia ten deel gevallen alsook van zyne samenkomst mei andere vonten en staatsmannen weik een en ander voor Servië zeer nuttig kan zyn Na de aankondiging van verschillende wetsontwerpen heeft hij verzocht in oterwegiug te nemen of het niet noodig zou zijn de grondwet lO liberalen zin te wyzigen rl CSl ii i FBANKRUK Dat de toestand in Frankrgk onboodoaar ia govoelt iedereen en dat geeft ook iedereen aanleiding om middelen te bedenken om tot een beteren toestand te geraken en bat land uit het dilemma te verlossen waarin bet zich bevindt Het wemelt in Frankryk van journalisten eu ieder journalist is in zekere matr een politieke ilwarikijker bygevolg ontbreekt hal den Franichen met aan allerlei raadgetiogen en voorlichtingen om uit hnn moeilgke positie te gerdken Een an de meest effect makende Faryscha jauniaiiatea Emile de jirardin wiens dood volgens de A ew Jreie Preite eenmaal zal worden aangekondigd mefr de woorden i hij zwygt de redacteur van de France heeft ook een voorstel gedaan tot redding van zijn land dat thans algemeen wordt beaproken en zyn blad een aantal lezers beeft bezorgd In korte trekken komt zgn plan hierop neder Het aeptennaat van Mac Mabon moet worden bevestigd en het bestaan der tegenwoordige nationale vergadering tot 1880 worden uitgestrekt Deze moet zich om Mac Mabon niet in de uitoefening van zyn gezag te belemmeren alleen tot bet gebied der wetgeving bepalen en dus hare aouvereiniteit eau den maaraèlailK overdragen In Maart 1880 zullen algemeene verkiezingen voor een ooustitueerende vergadering van 100 leden worden gehouden die in 4 maanden een uieuwe constitutie zullen moeten maken Op den In Juli van dat jaar moet dan het volk worden opgeroepen om over da aanneming of verwerping van die constitutie te beslissen en in September daa a involgende worden overeenkomstig de bepalingen van die constitutie de nieuwe algevaardigden gekozen In hoofdzaak strekt dus het geheele pr gram ma i it bandba iiig van den vourioopigen t im iu van het status mo waarvan ccbtei oe ualie genoeg beeft Maar t raagt mag wat zat d nationale vergadeiin doipf j