Goudsche Courant, woensdag 25 november 1874

Ab aen daarnur mdertodct dia apct men erkennas dat de heer d Oirardin toont de zwakheden Ier meuschen en vooral Tan de Fraiische afgeraardigden zeer goed te kenden Hij veet dat het ideaal aan reien hunner ia een lefensiaog nandaat en hij heeh gespetMietrd op Mn innige begeerte oM dat Büindaat althans zoo liDg Bogelgk te behouden Vandaar dan sok dat tjja rograani meer bijral rindt dan men SDU hebben kinnen Temoeden allhans b j de af avdigdeu Dkt dr laden der rechterzyde zi A leer goed kunnen Tereenigen met het denkbeeld om len levensduur der rergaderiag tot 1880 te verlengen en dat zg zelfs bureid tafeden z jn om daarvoor hare ottvereiniteA op e oftfRii kon men niet anders Ter achten t zijn aleeds daiilelgk geaoeg geweest in hanne uiilalingeo ten aanzien van hun verlangen om de kamer niet te ontbinden maar ook onder de aqdere paKyea zijn er vertcheideae die zich wel kunnen vereenigen met de gedaehte oaa nog eeoigen t d zeker lé z n Tan hnn nandatt Van goed republikeinsehe zijde wordt daarenboreo ipenljik erkend dat kit plan vah dea heer de Otrardio de verdienste heelt logisch te zijo gebaseerd op de bedoelingen der et vaa 2t Na mbfei 1873 ao der meerderheid die haar in t leven riep Het zod dns wel kunnen gebeuren dat er rene BderdeAeid voor te vinden was maar er is een groot bezwaar al of de CoepiiMing tiogij k zal i iJB Oeateld al d l 4e oatiouale rergaderiag het voorstel van den lieer de Oirandin aannam daa bestaat er groole vreee dat de natie er zich niet mede zou willen vereenigen Het bestaan vau deze nUioualé vergadering mei zes jaren te verlengen het land uc zes jaren tot deu vóorloopigen toestand te veroordeelen is een schrikbeeld voor allen die U s taat zgn te beoordeelen hoeveel treurige gevolzrn d satia reeds aan dien toestand en aa n de ontoaeht van dece vergadering te danken beeft En toch Kan de ntiie OB eUkki wgs alleea ran haar uitkomst verwae fiten i ant de regeéring is nog machteleozer De ptesui eHt ivt het uitvoerend bewind temt met de reehtMznde ia bet n M uamtlaictmiu in naar beeft geen pelilieice ktaütl geen politieken invloed genoeg om et vaste band de tengels van het vewindte vi ensu Zijne ministers zpn oaderliog verbeeld en vemoheideoe denken er ever qm zoo spoedig ïi ogelyk weder 4e regéeriBg raarwei te zeggen Van d e verdeeldheid heeft men waarsehgnlyk weder een tealtje in de nota vwi Stmu die de aftreding vao n paar ministirs berióhlie want in het later verschenen nommer van het Joiurrutl Officiel wordt dié nota als geheel onjnist bestreden Wat is na aar Hi t put o berichten gewoonJyk uit offi euse bron zoodat inen nier ie doen heeft of met een MÜsvéritand öi i ei èen staalljé van oneenigbeid tus bhen de ministers als zoodanig beschouwt de Iniegaukitce Beige üe zaak Ëen van de Pargsche eorreanbndenten van Hit blad detilt ook versehillende b tonderheden mede omtrent de w ugingen in het linisterie die weldra kunnen warden verwacht hetzg 4at de titularissen zich vrijwilÜg terugtrekken dan wd tengevolge rain een votum der kamer In de eer te plaats moet de heer Chabaud Latonr de minister van binneulandscbe zaken volkomen voldaan wezen van de genoegens van het orinis aehap zijn collega de he r de Oamont is niet geeehikt voor zgn depirteitetit en de keer Tailhand verlaagt eveaeeoé af te trtdea S P A Nlr E Dé gisteren losgebarsted storm scbrgft men St Jean de Lus Dinsdag II aan een Dultsch blad woedt atéeds voort Hedenmorgen zag men hier een bark tégen de rotten te pletter slaan en de stukken werden difor de hooggaande branding op en neergeworjien Een kleine Spaaniehe poetstoomboot die hedeq BOigen naar Santander zou vertrekken ia teruggekeerd qm naar beter weer uil te zien De boot die van Santander werd gewacht is nitgebleren en zoo is alle postgemeensehap aet noordelgk Spaqje vOorhet qogenblik weder onmogelgk en de benei weet boe d 1000 soldaten t maken die eergisteren op een e t oombooten in de karen van Faeagea zijn orergeg un om naar Santander getransporteerd te worden Dt Spanjaarden worden bg de nilnste bries zeeziek D men kan zich naow voorstellen boe met dit weer hitt dek van zalk een stoomboot er moet uitzien van boven volgepropt met soldiiteB en ui het raibi paarden en maifezelt en kanonnen Aan de insohepng van de andere iroepén van gcneiaal Laierna kan aatnarlgk vooreerst niet gedacht Ivoiden Te Iran en San Sebastian beerscht niet weinig opgewondenheid ovisr de ieragrae ing van het l er en de soldaten jn evenmin in hnn schik met den loop dar zaken te meer omdat de operatien bjj Iran aanvaukelgk met zooveel sucoea werden bekroond Ce bevelvuercnde generaals hebben toliter als hun gevoelen u tgesproken dai het zonder een ersierkiog van minstens 10 000 man gewaagd zon rijn geweest in Oiipazooa door te dringen Toch htoet tacn t b ammeren dat de loobt van h iar niét kon wordnu vooitjiezet want boe demoraliseerend de laatste gevechten op de Carlisten belben ge kt koe groot het gebt en de ontHering is bg hen dMrvitn ziet mert san de Fransche grenzen de duidelijkste bewijzen Bg heele hoopea trekken zij de grenzen over en hg elk uur kvmeu zjj te fk Jean de Luz df te Bayoiiut aan slecht gekleed met zamerschoenen meest vermagerd ten gevolge van het leven dM zg hebben geleid l e gelaatstrekken van de meeaten baenemea weinig vertrouwen in o men denkt dikwijti maar aau ara troep dceren dan aim soldaten trouwens men ziet er velen die niet eens een uniform aan hebben Wanneer men de met sneeuw bedekte door rfgen eo storm gegeeselde toppen van de I enaëa en de bargen van Veni en Oyaicun ziet en de alaeht uitrusting van die lieden aanschouwt dan kan men begrijpen dat het er op aankomt wanneer men zoo slecht gekleed en kennelijk ook slecht gevoed op schildwncht moet Maan Terwijl de soldaten van den pretendent op den loop gaan schgnt onder de hoogere oSeieren de geest der tweedraeht te spaken t Is of de ratteferhet zinkende schip reeds verlaten De Carlisten mompelen van trouwlooaheid en verraad van hun iieraats l e Oaartel Ueal beschuldigt Cnballoa an den lOn zgn post verlaten te hebben en de achuld Ie dragen van de nederlaag Ook preekt mea weder van een gameentchappelijk pronunciamiento Van de Carlistiaehe e repuDlikeiusche offlciers ten l nste van Isabella s zoon teu einde langs dien weg een einde te maken aan dei oorlog £ en dagblad correspoiideiit die een paAr dagen geleden beproefde vau Irun naar San Sebastian te gaan moest onierrichter zike lerugkeei én De Carlisten zwerven weder rondom Iruu en verhinderen de eommnnieatfe met San Sebastian De repnbli keinsohe troepen houden alleen nog de hoogten van San Marcial waar een britaljon staat Ureabe en 8Ai Mareos bezet Gei eraal Laserna laat een korps van omstreeks 7 a 8 bataljons aehter Te Irun bestaat veel ellende levensmiddelen zya nauw te bekomen en door de stuk geschoten daken dringt de regen binnen De Carlisten die iu plaat van bres te schieten op de buizen hebben gevnnrd hebben inderdaad wel reden out zooveel leven te maken over het verbranden vau hun hofsteden P BINNENLAND QOUDA 24 NOVEMBKE Onze lezers zulleti atck bernineren dat in kat begin dezer maand twee perfonen J de Mol en D Zegveld in hun schuit gestikt gn De hb Ondijk en IJssèlstetn hebben voor de weduwen dier personen welke door dat ongeluk hnn kostwinner rerloren giften gevraagd en verloeken ons ibans mede te dcelen dal die bedragen eene som nv ƒ 8T3 S5 Nadat op Zoqdag den 16 November in het lokaal Tiroli eene bgeenkomat was gehouden der leden van het warkjiieden zieken en weduweufonds aPremientit voorzorg ten eiu ile het reglement rast te stellen had ar Zoiidvg ii dezer eene tweede bgeenkomst tot voortzetting daarvan plaats De voorzitter opendt met seoe kurte d ieh krachtige toespraak de veigaderiug waarin bg bet gi ede dezer vereeniging op zeer juute wgze lebetste en op het voorrecht wees dat Gouda door hel tot stand komen dezer tereeajgiug w aa te beurt gevallen au dat hg zich verheugde iu de belungslelliug door de wetklieden betoond door h uue trouwe opkomst eu den weosah uiite dot door deze vereeniging veel uut zal worden geaticht Daarna werd het woord grieven aan den secretaris die der vergadering meedeelde dat op de bestuursvergadering was besloten 1 reglement BogoAal in diacussio te brengen uilgj nderd de artt 14 en ii betrekking hebbende op deu ipleg eu de uitkeering die hoofdpunten zeide spr kenden nimlater zóó ig een reglement warden opgenomen dat ze aan ia r kouden veldoen het bcM iur had niet op hel oog eep k ipilaf 1 te formeer en d leden welke daarop recht hwlden bet te outhantfen maar had alleen het doe om te torgen dat wanneer er hulp verlcisud 8 i e worden daarin dailciijk te kuHr nen voorzien zoodat frevuUHti meest beschouwd woeden alt eene liefdadige rereauiging van en voor werkliedenNa lezing vaa het reglement werden over enkele artikelen iulichiii gen ierraagd ep gegeven en bet daarna vastgesteld Daarop nam de voorzitter het woord en bedankte den seeralaris voor zgne rde bemoeiingen die hg zich heeft getroost om deze rereeuigmg iu het leven te roepen eu hoopte dat Gods r egcn op dien arbeid moge rosten en de vereen iging die hjj als eene nieuwe ster aan deu horizon begroette aau hoer doel ten volle zal kuuueu bcautw ui rdea Daarna deelde de roorzuter mede dat de nerkzaamhcden der voorloopige commissie hierai i i waren afgeloopeii ao er nu een bestour moest WMrd n ge kouBDit is eameagesteld als volgt 1 J j viv Dinp president J T Imholz secretaris J P Waltz penningmeester G Boot F Janssen H vtn rHi ven en G Zegers als commissarissen Na vaststelling daarvan bedankte de voorzitter de vergadering namens het bestuur voor het in hen gestelde vertroBweu eb deelde nwde dat tookj de eommiesaris Q Bü 4 zich beitid had Verklaard voorMpig gralu it contributie aan de hniecn der leden te gafB ontvangen welke med de ng door een al gemeen applats werd gaVolgd Nadat nu 38 personen als lid toetraden werd door deu seer ri een verzoek tol hen gericht om voor een door ziekt 10 nood verkeerend oppassend werkmau W Bos up de lage Vest eens kleine bjjdnge te geven hetg leti dbor alleti werd toegejuidht tenigl de eoU Iccte 2 7S opbracht welk bedrag aan dat gezin door bet bestuur ie ter hand gesteld Kan dize kleine bijdrage niet de wond heelen welke door ziekte wordt luegehracbt het ia toeh al reeda een bewijs dat de werkmau van zijn zoo dikwgis Wur vetdiead toafti ttid Aog bereid it dalrfair een offer te brengen voor een Igdend erenmenseh Benoemd tot hoofdoodetwQur aaa da ogeabare lagere aehool te Waddidxseen de luèt C c Begt Staten Oeneraal Twexoe Kamib Ziuing van 23 Nov In deze zitting bg de algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting roof 187B hebben de heereo Halfmaas van Waesenaer C Wfck en Brouwer het woord geroerd De eerste betoogde het nadeelige ran bet amortitatiesteltei en het maken van publieke werken i eoiÜMit De tweede dr j g rooml op zedplijke ontwikkeling der natie aan De derde betoogde de aoodzakelgkheid van de aitroering der nog oiiuifgeveerda bepaJiogea dar grondwet De heer Bluste bestreed het betoog ran den heer Haifmans ereueens als de minister van loaoeien De minister van biunenl zaken heeft zijne verklaringen iu de stikken voorkomende betreffende deu eenim en het onderwga iu hoofdtaak herhaald Hedeit Voortzetting Het Hoofdbettuor Van bet Algemeene VfedetMiid heeft zieh lot d Tweede Kamer gewend met een adrea waarin aangedrongvn wordt op fe aanneming van de Vrede mdtie der kb van Eek en Brediui Da directie vja t Ned Kijnnpaorweg maattebappj komt in een adret aau deu Miuiatrr van Biuuenl Zaken ep tegen da bepalingen in Igewgzigd owlwerp tol regeling van den dienst en Imt gebruik dar spoorwegen lie direetie meent dM evenals vroeger aok dit ontwerp meer beperkende voorschriften inHolidt en aan de Uegeering grooler macht luekeot dan Voor de bereiking van bet doel reizekerlRg vaa de naleving der rerpllchtiagen jegana den Siaat eM hei fmWiek p eieb genomen ruOral Vtti de vrgheid vtn bet verteer ndodig is Verstandige toepasiing d wrt kan de beawaren wel temperen maar t i niet billgk dat spoorweg ondernemingen roofde bareiliging barer b il gen Slechtt rekenen kfennen ap de redelijkheid der personen aan wie de wet buiten spdrige macht toekent Aan dertehtea derspoorwegondeioemingen wordt sirt gedaekl de maeht der Rrgeeriog wordt vermeerderd de afbankelgkbeid der spoorweg ondernemingen verzwaard en haar verantwoordelijkheid niet ingekrompen rerautwoordelijkheid rordert vrijheid van kUidelen Geen enkel middel van Veoitieuing is er tegen Kegeeriogsbeslissingeu bet ontwerp onttrekt de tpvorweg uadernemingen aan het gemeene reeht zonder er een ander reetit oor in de plaati te stellen en Het breidt ten oadeele dier ondernemingen het alrafreebt uil tnt buiten zgn greiieen De directie poogt deze hare bezwaren ii ider bg df onderaeheideb értikelen te staVen en besluit met de verklaring dat zij verbetering wenseht in de wetga ving omtrent de reohtsbetrekkiiigen waartoe ipoOfiTegefe tn speor egrerroer auleiding geren ma r dat zy Him ook hoopt dat hare beüwaren Ibl eent hefzienlbg f A tbutwtrp tullen leiUüfl D kOOfdMmmitMria Van pelitie Ie t araveabag herf êt tahdaebt op twee Vteemdalingen getealigdidie rich in België en in deu Haag moetsn ktbbet sahnldig gemaakt tan afaetteryen ta zieh ratraecdelyk nog hter tb lande ophouden Zij doen tioh val achelijk roor ala agenten ran het huis Léon Stall It C te Pargt itemen als zoodanig inteekehingea aan op een modejonrMal dat do tr deze ma w rA nitgegesèn en doen zieh eeh deel der akonlseMeatfgeldba fgetea Te Rotterdam is Zondag morgen ten half zet een harige brand uitgebarsten iu het perceel n 9 aan da Korte Wgnstraat een paar hui n roerbg de Luthersche kerk Het gebouw werd gebezigd lot allerlei bergplaatsen beneden eeno bergplaats ran rerfwareu beren zolders met koloaiule waren tabak enz nog booger een zolder met antifiiiteitaa en eiodelgk einder hel AHf aaae tuifmm of ftritlMi ÖS P ra i r de brand ia aangekomeur it onbekend Tatee dier Mm lilrf Wobbeek aitkoeeiHla perctelen werdbn teer zwaur beschadigd n 12 beaooiid door de heer 0 van Oorut eu vooral n 6 bewoond door mevrouw I aboueÜre dat voor de helft is uitgebrand De bandbraiidspniian later gwhelptn door de stoomspuiten slaagden er in de tiauimeu te stuiten die rewli tul ep het bordw rta het peroeel n 6 WoHsboek wareu rftedvOogen H t gebouw waarin de brand autsluiid is geheet uilgebrafid Da loorieiel is n uir beneden gestort gelukkig zonder iemand te kuetten Tegeu den miikltg waa ds brandweer het vuur meesier doch aóg tot in den avond gaven de stoomspuiten water om het iMtkaid ta smeulende puin uit Ds dooven Zoowel nil Veendam jals nit Winschoten wordt bg de regeering aanzoek gedaan om aldaar de landbonwnhoal Ie verkvggew Alt een bewijs dat op Crk de school vroeg verbteu wordt kan Vermeld worden dat van de 270 schoolgaande kinderen slechts ééa eeo meisje den ouderdom van 12 Jaren bee t bereikt Volgeat do Amtteri Ct worden te Amsterdam pogingen aangewend om daar ter stede een goed Hoogduilseh opera geielsohap op ie richten De minister vaa financiën zegt in zijn antwoord omtrent het hoofdstuk zgner begrooting o a het volgende dat de wensch om herziening der bnpaliugen betaefiijnde de grootboeken dar aatianaia aebald sgneo grond vindt in beweerde moeielijkheden bij aanvragen lot at en overscbrgving van kapitden Hg meriil eoktar dat die bezwaren wel eens te bread worden jiiigeaietea Men vergeta niet dat d stairt voor de oreraehrijringen verantwoordelijk is en dat dldirectie der grootbeekeu dus de aanvragen em afscbrijviiig met naawgezetbeid en gestrengheid moet onderzoeken De noodzakelijkheid der hernieuwing van de muntbi jetten wordt duor den minister erkend Hij stelt zich Voor daartoe spoedig de vereischte maatregelen te uemeo Door etne nieuw getroffan regeling na iKOgdurig en nauwgezet overleg met het mumcollegie tot stand gekomen zijn de voerdeeleu van deu muntmeestar tel eene billgfce belooniag ia Verhouding tot tgoe groole verantwooidelgkheid leruggebraeht rn zal de staat althans van een groot deel igoer uitgaren roor de munt veifoediog erUngeu Ds eommissien voor de herziening der belastbare epbteugsl voor de gebouwde eigendommen zgn thans met hun werk zoo ver gevorderd dat de earata schatImg lu de meeste coiitróle s vermoedelgk in Jen aanvang van het volgende jaar zal zijn a eloopeu Alleen van eenige groole contrfile s zooals o a imtterdam ea s Graveubage die een buitengewoon uulat gebouwen bevatten ia bet tgdatip der veltooiing tan die eerste schatting fiog niet te bepalen De miuittrr aarzelt met te verklaren d it naar de korte ondcrviniliiig dajromtreut door hem opgedaan bg wel allrrmiiisl gedocht had dal juist tegen de afdeeling duufinen eene klacht van trage afdoening zoi rgzen Zoover de miuiater weet is er sleehu eene aaurrage gedaan tot exploitatie ran het roormalig mariiieatiiblisaeuent ta Vlisaingen en wel die van den beer A Suilt te Ridderkerk Deze aanvraag is bq het departement van fiuaucien zeer gaustig opgenomen til met de meeste voortvarendheid behandeUl zonder dat eenig bezwaar tegen de zaak werd geopperd De bekende qnaestie der goeddron van 8t jAgatha heeft bereids een onderwerp van onderzoek voor den ionter uiigemaakt terwgl daarna overleg is gepleegd met hel ministerie van justitie Het licht dau ook J eattziut in zgn voornemen die zaak te laten rusten tet de rereeniging ran post en telegraafkunloren wordt regelmatig voortgegaan io de plaulten die voor aoodaaige rereeniging volgens het daatomtreBt rnomeu beginsel in aanmerking komen In de omst der Noord Da iiscbe au Ëogeltohe potten ithg dt invoering van de winterdientt op de tpoorw gttne verandering gekomen Aan den steun v ilea minister zal hst in voorkomende gevallen niet Oatbreken ter bevordering ecner rechtstreeksohepoati rbinding tutsoben D ilsebland en Ëegtltad laagi dlB weg van Nederland Twite Zivitttis onlangs uit A eh temggekeeid hebben zich in een kolEebuis te HarderwUk schuldig gtauakt aan bet entvteemden eeoar porttmuille inaoudeHde 140 en loebehoorende aan een hunner kameraden Na van dat geld goede tier gemaakt te hebben tga zy 4o r den brigadier der Rgkareldwaclit aangehouden en aan de militaire macht orergeleverd aoodat zq weldra roor den kr gtraad zullen te eohttlaan Tt Alkmaar z ii ten gevolge van het onlange door deu raad genomen besluit tol opheRiug der atadtkauk van leuning door een viertal ingeaeteueii adrea tt i ediend om roor eigMerekeoiag ta risicoeene muk van leaning te ojw OBcicAteu Be raad be sloot als besekikking ep die verzoeken aan de adresaan lea te kennen te geren dat hij zich onberoegd acht verdunning tot oprichting eener bank van leening te geven In Belgische bladen worden houders van lutsn der stad Luik uitgenoodigd eens us te zieu of in bun bezit ouk eeuige ran de 91 8 loten zijn welke reeds Ml 1853 uitgeloot doch nog met annseboJcii wer föi Onder die loten behoort u 692 202 b j de 19e trekking met ir 60 000 aiigeloot In een welbezette rergadering rji het Hiiagsche tehaakgcnootsebttp aam de heer IJ rnian Vrglag een cerate openbare pruene met zijn zelfoptce eneude schaaktafel £ eu partg werd gespeeld en door het aaorouitig neerzetten eu opneatn der slakken zonder eenige beweging buiten het spel gelegen werdende gedane zetten op een rol papier zoodanig genoteerd dat zij biler roor de band konden roorgclezen worden De uitvinding doet genoemden heer alleeer aan en toen hij dan ook later in een doorwerkterede een nadere uitlegging van bet in het tafeitje verborgen meebanisme had gegeven wareu de aanwezigen eenstemmig in htto Tuide bijvaisbetuigingen Men koin hel daarom lichtelgk begrijpen dat de heer IJzerman dis na jaren arbeids en vele kosten eindelgk geslaagd was in zijn onderneming weinig ingenoBcu bleek met de a scbaSng der octrooiwet ten gevolge waarvan hij zich nu genoodzaakt zag Xgn oitvinding geheel onbeschermd te vondeling te leggen Dal hij evenwel voortgaat ook op geheel wctenschappelgk gebied eu voural op humanitairterrein ala dal der brandweer ziju krachten te wijden aaa een ourermueid onderzoek getaigt zeker èn voor zgn volharding èn roor ziju onbaatzucbtigheid Dagbl Bü de Onthulling an hel monument te Giuneken zal het leger rertegeuwuordigd worden door den oudsten officier den oudsten onder officier den oadtt n korporial en den dadslen soldaat ren elk regiment Eenige dagen geleden is in bet gatthaii te Toulon een zetentwinligjarige rronw onder de hevigste folteringen overleden aan da walervrees Ongeveer ne waken ta reren was zg door een jongen bond al spelende in de lip gebeten Zg had daarop geen aohl geslagen ea toëo de eertte kentcekenen der gerreeada ziekte zich bg haar openbaarden waa bet te Iaat en vermocbten de middelen der geneeskuust iata iseer T Te Berign plaatste een weduwnaar wient gezin enkel nit eene 19jarige streng opgevoede doobter be stond eene tdrertentie ten einde tot een nieuw huweiyk te kannen geraken Tien aulwuurden kwamen op die adrertentie in en daarumler ook een lebrijveu ran zijne dochter die mededeelde dtt zij door haar vader baiten geleienheid gesield kennis Ie maken met heeren gaarne aan een eJeldenkeud man bare baud zou reiken De rader wa bg het lezen van dien brief eerst woedend maar bedwong zich en ging een zijner kandel rieoden polsen omtrent de gezindheid van diens zoon Die bleek wïl gediend van aeu kawalyk met de 19jarige schoone io quaestie en na een paar dagen loud de jonge dame eeo antwoord op haar Ier post gebrachten brief dat baar rertoving ten gevolge bad Vrijdag middag vervoegde zich bij deu heer J van Qoadoever da Jongh te Dordroebt en paac ocbefcenden in den winkel die ondnr eenig voorwendsel de dienstbode welke hnn te woord stond trachtten te verwgderen en daarin ook slaagden welke oogenblikken duor hem benuttii werden om zich voor p m IO aan verschillende oomeatiUee tue te eigenen die zij in hunne jaiteu verboixen Onmiddellijk na de ontdekking deed de beatoleiie aangifte aan de politie en begaf hg zich mst twee ageuteu naar het spoorweg station waar in de wachtkamer te kl weldra een paar vreemden arrireerde waarvan da een een pakje bg zich bad dat bg op tafel pla tstei eu zich daarna rerwgderde hetzij om kaartjes te nemen of om andere redenen terwgl de tweede peraoea eene eoarant ter band nam Be heer G de J belastte dit pakje en herkende teraloud daarin zgne vermiste artikelen De beide personen werden door de politic gevat bg welke gelegenheid nog eene bus geoensarrcerde groenten uit den jas van een hunner te vooraohijn kwam nil een anderen wiukel afkomatig terwgl ook nog eeo voorwerp waaischijnlgk uit een koffiehuis afkomstig bij ben gevonden nerd De beide personen naar bel paliti bureaa vervoerd egu daar geconfronteerd en verhoord eu moeten ook bereids bekend hebben Bg eni verder onderzoek op hunne peisanen heeft men ook o a eene aauzienlgke som geids en een gouden horloge met dito ketting bg beu gevonden SLA A PPLA ATSïi N Geen vertrekken zijn in d meeste gebouwen zoo stiefmoctlerlgk bedeeld ala de slaapkamers Zelft in de verblijven der welgeslelden en aaozieiilijkeii vfxft alles op grootscheu eo defligen voet is ingericht ziet het er met de slaapvertrekken dikwijls eliendig uit De wooukameri zgn luchtig de keldert zgn ruim de salons ijn prachtig de logeerkamera zijn onvcrbcterlgk maar de slaapkamers bestemd voor de leden van het huitgezm zgn dikwijle slecht Wanneer er bg dea bouw van bet hnis hier of daar een hoekje overblijft hetzg onder een trap betzij tegen een donkeren of vochligon muur eeu hoekjev dal men tot geen ander einde weet te gebruiken het is altgd goed genoeg voor een slaapvertrek Haarom de slaapkamers ook um ruim en prachtig in te richten P t Zou immers dwaasheid zijo niemand komt er dan de eigenaar nooit zet een rreemdeling er den voet zoo redeneert de huisheer Is t niet zonderling Dezelfde mensch die in andere gevallen alles vergeet om slechts aan zich zsif te deuken die oist die dikwijls alles aau zgn eigen nelzijn zou opofferen is in dit geval zoo oiibaiitzuchtig dat bg zich zelf voor anderen vergeet Alles offert hij op om zijne woning schoon voor het oog van anderen te maken maar aan ziju eigen welzgn aan zijne eigene gezondheid deukt hij niet Een zeer groot deel van het leven wordt op de slaapkamer duorgebmcht t is dus wel vau belang deze vertrekken zoodanig in te richten dat ze baantwoorden aaa alle regels dei gezondheidsleer Onze voorvaderen scheuen dit te begrijpen althans hoe weinig wetenschap er ook ie vinden was bg de vroegere heeren dezer gewesten hunne slaapkamers wareu ruim en konden met recht den naam van Amfialen dragen Hooge en breede ramen voorzagen die vertrekken overvloedig van licht terwgl eeu V flink hout of kolenvuur onder den breeden schoorsteen eene matige warmte en nog iets noodigers in het vertrek bracht Hoe akelig moet in stormachtige oajitarsnachten de ruwe wind door die holle schoorsieeiien hebben gehuild niet waar Ja t is om er kipperel van te krijgen Maar die wijde scboorsteenen waren toch de kanalen waardoor de ooontbeerlgke levenslucht ongehinderd kon binnenstroomen Men vindt ze niet meer die breede schoorsteenmantels met bun knetterend hontvaur De kachels hebben hen vervangen Een slechte ruil voorwaar Geen betere luchltrekkers dan die open haarden Een gedeelte der verwarmde Incht üon onophoudelijk naar tiuiten ontsnappen terwgl de zuivere buitenlucht naar binnen kon dringen om bet verbroken evenwicht Ie berslelieu Maar de kaehalal Vooreerst verbruiken zij een groot deelle der in de kamer aanwezige zuurstof ten tweede hoopt lisfa de droge rerwarmde lucht in de kamer op en de bewoner in plaats van deur of venster een weinig geopend te houden om de te zeer verwarmde Imiht de metaalreuk en de potlood of terpentijndampen die de kachel van zich geeft naar buiten te laten ontsnappen is gewoonlijk nog zoo verstandig om alles goed gesloten te houden ten tindc de bedorven lacht geen gelegenheid te geven daar buiten te stroomen en de gezonde dampkringtluobt stelselmatig buiten te sluiten Is het wonder dat zoo iemand wel eens over keelpijn verkoudheid ontsteking der oogen of hoofdpijn klaagt De slaapkataers moeten ruim licht en luchtig zijn Het slechtste ding wal er roor slaapiilaats nitgedaobl kan worden is m i wel een alkoof Zoo n alkoof of bedstede wordt gedurende den geheelen dag met deuren dicht gesloten en onioegaukelijk gemaakt voor licht en lucht soms gelieurt dit ook door middel van gordijnen wat weinig beter is De muffe bedorven lucht van den vorigen nacht wordt zoddoende telkens voor den volgenden bewaard en de slaper kan zich eiken avond roor eenige uren ter ruste leggen in eene lucht die bare onontbeerIgke beatauddeelen roor t grootite gedeelte heeft verloren t Gebeurt ook niet zelden dat een slaapkamer roor garde robe of voor droogzolder wordt gebruikt leder begrypt genukkelgk of kan er zich zander moeite van ceituigen dal die kleederen dampen uitwasemen die eenen nadeeligen inrloed moeten uitoefenen op de zuirerheid der lucht Nog een ander slecht gebruik Men treft dit echter meer op t platte land aan De kelder van deu boer of erkman is dikwgla wel wat klein om deu geheelen wintervoorraad te bergen De knollen wortelen en vooral de aardappelen zonden dus gevaar loopen van te bevriezen Maar onze dorpeling weet raad hij schudt de aardappelen knollen of wortelen onder de bedstede il ar liggen ze warm eu wel bewaard en ze blijven er berusten tot de warme lentezon alle vrees roor koude en vorst doet verdwijnen Gedurende den geheelen winter rust dus de werkinan des nachts iu die ranze lucht boren die rochtige aardrruohteu Zon men wei iet oa ertlandigers kunnen bedeukeu Wat het plaatsen ran planten op slaapkamers betreft t zal wel onnoodlg t yn daarover iei sin t mid 4 ii