Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1874

1374 Vrydag 27 Nwember N 1600 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Oouda en Onistrelien Lokaa l NUT en VERM AAK MAANDAG 7 DECEMBER 1874 s avonds ten 8 uur 5i5öti5 rS bS lïW tó 25 J A R I O E ECHTYEHEENÏGIHG VAN A SWITZER EN T HAGEDOORN Purmerende 25 Nov 1874 Hanne Kinderen ziel die onttlucbt bigit leveo Be doud is een nieuwe ingang niet tot meer liefde want de liefde bier beneden is Toimaakt aaar tot meer licht Sinds dat heldere uur aan deu beginne tot aan het droere uur waarin wij ons tbaua bevinden zgn dezü beide ToortreffelijKe geeaten elkander tot steun geweest Hoedanig bet leTen ook zij wanneer het zoo wardl doorgebracht is bet goed Zij dia bewonderenawaardige Tronw scbilderea ausicieune artiste had alle garen der natuur ontTangea eu zuu ia alle opz chten trotich hebben mogen weisu maar ij wat borenal fier op den weeiscfagn die vau haren i mb op hem afstraalde zg deelde in zgn sucoèi i toelde zich gelukkig door da loejnichingen waarmede hg op bet gebied Tan theater eu literatuur wenl begroet Siuds zgu de tgden der bepruei iiig gekomen net stoïsche kalmte heelt zij zea ewaoht lu onze uajten moet de sefariJTer dea noods een strijder wezen Wee het talent dat geen geweten laat dooracheseran I PanI Meurice wil de rrij eid den Tooraitgang de aarheid en de rechtTaardigbeid en b aaiiTaardt al de eonsefuentiea daarran Om die reden begaf hij zich op zekeren tgd in bechtenia Zijn vrouw begreep die nieuwe glorie en was zij tot dien dag aleohta goed geweeat aetlert werd zij gro4t Later toen de rampapoedeu zgn gekomen toen de beproeving de proportien eener pablieke raap aannam whb zg dan ook gereed rcor alle zelfTerloochening en toewijding De geschiedenis dezer eeuw beeft onvergetelijke dagen Van tgd t t tgd Terachijnt in da Beusebbeid de een of andere rerheien eigenaohap der vrouir men nou zeggen dat ie die uren waart de geaebiedenia vrteselgk wordt de ziel der vrouw de gelegaobeid aangrgpt en aan de aiel van dea aua een DOrb ferea wil Ur oudheid bad da Romeinack vrouw de nieuwere tgden zullen de Franadie ThMiw Hebben Het beleg van Parga heeft ons getoond wal de rroaw vermag te zijn Het gaf ons waardigheid standTastigbeid te aanscHonwen het geduld dragen Tan ontberingen ea ellende blgdachnp te midden ran den angst op den diepaten grond Tan da ziel der Fransohe Trouw zgn Taderland en buiigetin beldba tigdooreengesengd De edelmoedige vrauiT die in deze grocTe rust beboorile tot die voortreffelgken Ik ben in tragische I dagen haar gast gewent Ik heb haar nauwlettend gadegeelfgen Terwgl haar dappere man ziju dubbele en zware taak als schrgrer en soldaat Tolbmcht stond I zg bij bet krieken tan den morgen op Zij ging I terwgl bet nng donker waa onder regen en g el met de voeten in de sneeuw erenals de andere edeie Trouwen uit het olk uren lang aan de deur Tan slagers en oakkers wachten en zg bracht oiia brood en Treugde te huis Want da maeat waarachtige vreugde wordt geno en wanneer de plicht wordt volbracht Men riiiilt het ideaal eener vrouw bg Jezaia een ander bij Jurenalis de Trouwen aii Pargi hebben deze beide idealen Terweienigkt Zg hebben moed bezeten die meer is dan biaTuure en geduld dat meel is dan moed Tegenorer het geraar hebben zij onTerscbrokkenbeid en zachtheid gehad Zg bemoedigilen de tut wanhoop gebrachte strijders door baren glimlach Nieta kon haar overwinnen Evenals hare mannen tTenais haar kinderen hebben zg tot bet lautste oogenblik toe willen strgden en in het aangezicht van eeu woesten rijand onder een regen Tan kogels onder den terderTenden adem Tan eenen rgf maauden langen winter hebben zg ile overgate barer stad geweigerd zelfs aan de Seine net gaschotsen overdekt zelfs aan deu honger zelfs aan den dood O laten wg eerbied heÜen roor dat Parga dat zulke vrouwen en zulke maunen heeft Toortgebracbt Laten wg op de knieën liggen voor deze geheiligde stad Parga heeft door haar wonderbaarlgken weerstand Frankrgk gered dat door de schande van Fargs gentorren zou tijn en Hnropa dat door Fraukrgk s dood zou ign geschandvlekt De schooiie ziel welke aan het lichaam oiitvaren maar toch hier tegenwoordig is die mg dit oogenblik hoort heeft reden om trotsoh te zgn aller erbied omringt de e baar Uit ds hoogte der ongekende klaaiheid kon zg rondom die baar alle harten zien die toI van haar zgn die eerbiedige Trienden welke haar rerheerlgken ilien bewonderenswaaruigen echtgenoot welke haar beweent De herinnering aan haar iiaartelijk en aaiigeuaaa tcvena zal niet worden TI IP EIST XLAJtsTL SAAIÜAiai I8 VOOB Kleermakers Naaisters en Hiilshondeiyk Gebruik biJzoRücr geschikt voor St Nicolaas Cadeaus Alsmede Hoogstraat A 116 f NAALDEN GAREN ZIJDE en OLIK des te brengen Ieder weet dat gewassen s nachts zuurstof tot zich nemen en d t voorui sterk riekende bloemen danpen uitwasegiieii die de Incht ter inademing ongeschikt maken en die dikwijls zelfs rerttik king ten gefolie hebben gehad G K A P fc Coöperatie INOEZONDGN Uii ittr de Stdacteiirl Beleefd Terioek ik UEd een plaatsje in uw blad TMir het rolgenile yMs trouw lezer tan uwe Courant las ik ook in beV iiomHier iran Zondag ii Nor het ingezonden stukje nul k hetreffrn le eeiie ontmoeting in de Kuipersteeg ran twee rracht wagens eu doelende opd sleulite strant erliohtdig Reeds meermalen is ecne klacht over slechte straatrerlichtlng in uw biad geplaatst doch tot beden alt d te vergeéfsch Ik rand dan ook K en evenzeer X die in dezelfde courant O er de afsluiting der druaibruggen klaagt welke bok al niet door de duisternis kan gezien worden benevens alle anders kla ers aan om over dit onderwerp van belang maar niet meer te schry ven Wèl de ongelukken t zg groot of klein nauwkeurig op te geven waarvan dan in w blad om de drie maanden eeiie algeheele opgave kan gedaan worden doih niet den wensch te uiten dat hierin verbetering komt Dit laatste is toch geheel nutteloos De leden van ons gemeentebestuur schijnen te zijn of zeer slecht van gezicht of bijzonder helderziende Zeer slecht van gezicht zoU ik zeggen omdut zij en van Gouda grootste gebreken de slechte straatverlichting niet zien öf bgzunder helilerziende zoodat z in de grootste duisternis welke dikwerf op onze straten brcrscht niet tegen personen voorwerpen of in t water loopen Gelukkig voor bet mrerendtel dier Edelachtbaren die s avonds bedaard bij de kachel kunnen spreken over bet gure weer en het onaangename van nu s avonds op de straat te mortpu zyn zonder te bedenken of hunne onderhoorigfn of werklieden wel ievnid en zonder ongelukken thuis zullen komen Kene vereeniging tut besc eraiing vao dieren bestial in sommige plaatsen docb zou bet voor liouda niet weusohelijker zyii alhier eene vereenigiog tot bischerming van taenschen op te richtten Gouda 23 Nov 1874 Q Laatste Berichten Bome 23 Nov De Koning heeft heden bg bet opcpen der Kamers eene rede gehouden waariu hg zijne diepe erkenteJgkheid betuigt voor de deelneming der natie ter gelegenheid zijner 25 jarige troonsbeklimming De Koning kondigde vervolgens de iiidieDing aan van een nieuw strafwetboek van eene wet op de vennootschappen zoomede f u eene wet tot betere velzekeriug der opeubare veiligheid in eeoige provinciën Na gezegd te hebben dat by levendig belangstelt in de organisatie van het leger en de vloot verkla irde d Koning dat ontweipeu zullen iugedieod worden tot wyziging van eruige belastingen lo afwachting biervan moeten de uitgaven tot het hoogst noodige beperkt blyven Van de betrekkingen met het buitenland sprekende teidc de Koning dat hg zich gelukkig achtte met alle Mogendheden op vrieiidschiippelijken voet te ttaao Hij zog in ile vriendschap die de andere natiea jfgens Italië koesteren eene belooiiing voor de standvastigheid eu de geuiatigdheiil vau het Italiaantt ba volk De vrijheid gepaard met orde kan de moeiigkele problemen oplossen Als Italië up den weg voortgaat dien bet tut dusver gevolgd beeft zal bet zgue roemrijke beslamBing zeker bereiken Burgerlijke Stand GsBoisK 18 Nov Wilbelmios Ainalia Maria ouders n F C via Eksea ra k F Potlholf 21 Hennes Theodora Mirii ondm i S an der Sloot en M S via Velzen il Willem Colbert onden T C de Moor en N Snel Msria Johanna oodert N AppelmM en A Nellestego Gntui Adfiaaat ouders L Ikniebop en G vaa W agaardeo OvtBLüoaas ia Nov K Verdel iy 7 m 91 J de Jong 10 L Woot buUvr vaa C Snel 78 j S2 D v a Daoa wed i Verkaik 7 $ j J Vnijk i w L C Rol 1 i 3 ia 23 M E de Mol 1 j 7 m A tan Tiggelen 10 m ADVERTENTIEN J ZIMMERMANNGmula 23 Not 1874 van Sonsbeek Eni hmnugómg Heden overleed in den ouderdom van ruim 69 jaar onze hartelijk geliefde Moeder en BehüidMoeder Mejofvrouw GRIETJE ELISABETH WELTER weduwe van wjlen den Heer J Saü bëek Uit aller naam f C VAN DEB MEÜLEN Nieuxeediep 22 November 1874 De roeping liet verval en de toekomst der Kerk Over bovenstaand onderwerp wenscht Mr Is CAPADOSE uit fe Haag DRIE Voordragtea te houden in iegH otesaal van de Sociëteit Réunie op de I ven alhier en wel de eerste op VRUDAia 27 NOVEMBER des avonds tidn Iialf acht ure Wie tot dekking der lokaalkotten iets wil bij dragen vindt daartoe gelegenheid in een bus aan den ingang der taal O van OENT Blauwstraat H 10 Biyft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Poik GEURIGE en WAÏERHOUDENDE CONGO THEE Geurig fijn vau smaak 1 40p 7 Kg Zeer goed en geurig 1 20 p Kg Zeer goed f 1 p Vj Kg Zeer goede STOFTHEE 0 65 p V Kg Mevrouw BBELAERTS van EMMICHOVEN verlangt met Februari EENE goed kunnende koken en eeuig huiswerk verrichten Met franco brieven zich te adresseeren doch liefst in persoon zich te vervoegen op den Pluweelen Singel w k R N 306e te Gouda J M van Minden Geexauineeud Tandheelkundige Dubbelde Buurt GOUDA bericht dat h in staat gesteld is door zyn laatste bezoek te Parijt KÜNSTTANDEN en GEBITTEN te plaatsen volgens de laatste Methodes welke de losse tanden bevestigen Repareert ook zeer spoedig stukken van andere Meesters Dagel ks te spreken Aanbeveling zal onnoodig z n daar hg zich vleit met ign algemeen vertrouwen der Geneesheeren hier en elders Ooada Urak aa A Brinkman van den Heer H LINDE OTHELLO Treurspel van W SHAKSPEARE De inteekenlijst wordt 1 December a g ge sloten Plaatsen voor zoover beschikbaar kno nen tot dien datum genomen worden voor l SOna dien dag voor 2 De Commissie ƒ A ROEST VAN LIMBURG C C H PRINCE G C FORTUIJN DROOGLEEVEB J M NOOTHOVEN van GOOR By den Boekhandelaar A BRINKMAN 7 p diverse INKTSOORTEN te bekomen als m INKT Au NALIN LIZARIN S A Xj03Sr ROODE en BLAAÜWE alsmede beste ZWARTE SCHRIJFINKT tegen de minst mogelijke pryzen Versterkend Oezondheidsmeel VAN R ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Mensdien en Itinderen met zwakke spijsverteerings organen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen dour de Afdeeling Arnbem der Nederlaudsche Maatjschappij tot bevorderiDK der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrggboar in bussen hfï en il ƒ 0 60 voorzien van gebmiksaanwjjzing en attest te Oouda by P MELKERT 4teAen byCGOEKOOPj Knmpen a d Lek L HELLEMAN Az A DVEKTEIXÏIEIV voor dit Blad woeden voor Motlerdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VA NIJGU en VAN DITMAB HOTTERDAM BUITENLAND Bultenlandscb Overzlciit B i de Terkirainien voor de FranKlie eiaeente ndcu zgn in de neesle ateden republikeinen doch op bet platteUod orcr het algrmeeu behaudunannen gekozen Een der dagblt ten vervkert volgens da ItMpendance dat Mao Mahon deze week een officieel ukUerkoud beeit gehad met de gezanten iran lUlië Engeland België Nederlaud en Ouatenrgk on tot een herziening te koaen der banilelatractatea die tnuchen Frankryk en genoeiade Bogeudbeden geslo ten zgn De Daitscbe bondtraad herft Bet eenparige stem en het te Brm gesloten internationale postverdrag goedgekeurd en Veider bet ontwerp betreffende de baitennewooe nilgaren voor de oiarine 16 mdliorii aangenomeo De loordraebt tot het slulteD eeuer lacning van 13 Billioen ten behoere tan ËliuliOiharingen is intgelgks guedgtkcurd Te oordeelen naar hetgeen in summlge Engelsobe dagbladen b r Daily Neia wordt gezegd over de jongste debatten in den Duitscben rgksdag verkeefcn sommige correapoodenten ouder den indruk dat von Bisuiafck eene nederlaag leed toen de meerderheid igdeiiuga cich rerkli Brde voor bet estigeu Cfner rgkabank Het tegendeel is geloO en kg aar Von Bismarck zon Beenea wg gaarne zien dat bet tot eeu rgksbauk kwaiB en bet tentet komt niet van hem maar van den Pruisischen minister van flnanefen die tte er deMqptCBUie der Pniiaiiahe bank chandbaafil zag Het Traagstuk ia echter rrg ingewikkeld en voor buitenlanders die alleen de openbare discuasien kunnen nagaan niet gemakkelyk te ratien Ons kwam het oor dat de oppositie legen eene rgkabank meer schijnbaar ia dan waienlgk ea de regeering ook wel ceiie rgkabank wil docb om elke redenen dan ook in die richting iioh door de meerderheid laa dringen lierer dan ze ait eigen beweging te kiezen Dat ten slotte tot het rrstigen eener rijksbank zal worden besloten sebgnt leker te ign De Momiiig Potl deelt een brief mede van den K us aan den aartibisscbop Culten waarin Z H uk zegt Toor 2600 pond aterling aan PieterspeuI niiigen geïnd en de varoordecling Tan de wetenscliappelijke werken vaa Uuxlej Xyndall en anderen wcrdt goedgekeurd D llelgiacbe kamer hoeft Zaterdag de behandeling van het wetauntaerp tot wgziging tan bet wetbotk van burgerlgke reohtsTordering voortgezet eu voornaroelgk de befoegdheden drr rechtbanken van koop handel behandeld De diseutsie leidde eobter tot geen resultaat en werd gisteren verdaagd De Italiaansohe kamer is dooraten koning geopend met een troonrede waarvan ons orig nummer den boofdinbond mrdedfelde nieuw in die rede ia alleen de toeiefiging van een atrafweiboek en een wet op de htndelsrereeuigingen FRANKBUK Aan het graf van mad Meurioe een dochter van den schilder Granger een leerlinge van David heelt Victor Hugo de Tuigende toeapiaak gebonden De Troaw aan elke w een laatsten groet kolun brengen ia barer sekse tot eer geweest Zg was dapper en zachtaardig Zg bezat alle lielUlligheden om t beminnen en alle kraobt om te kunnen Iqden Zg last haren lerensgezel aohter Paul Meurioe een Verlichten en ieren geeat een dier edelste Bannen van onian tgd Buigen wg ons Oor dit eerbied waardige graf Ik was getuige bg bun hnwelyk Zoo gaan de dagen loorbg Ik heb ben beiden opjeug digea Iceftgd haar zoo ach ion hem zoo schitterend voor menschelgke en goddelgke netten hun toekoma ien Terbinden en elkander in alcTens dageraad en vol hope de hand zien geien Ik heb gezien hoe dei twee zielen het gebied der liefde binnentraden die da ware ingang dea levena is Is hetgeen wg thans aanschouwen de oitgsug daarvan F Neen Wan het hart dat bigft boadt oiet op te beminnao o d r weggenomen Zij zal de schemering erlicbten waarin wij rerkeeren Muge de ziel des Eeuwigen in hare hooge woning deez onsterfelgke ziel ontvangen Het leren is een raadsel de dood is de oplossing daarran Ik herbaal en hiermede wensch ik te eindigen dit vaarwel vol hoop het graf is noch donker nooh ledig Daar beerscht het voUte lieht Hel zij den aaa die op dit oogenblik spreekt Teroorloofd zich naar die klaarheid te keereo Hij die om zoo te zeggen bier beneden niet meer bestaat hij wiens eerzucht m het rgk des doods is medegenomen beeft bet recht oa in bet oneindige in het licht dea grafs de önBetelgke star God te begroeten De beer de Maicère afgeraardigde ran Ie Nord en lid van bet linkercentram deelt in den Bienpvlllio een nieuw plan Bede om tot een oplossing te geraken dat in hoofdzaak hierop neerkomt de Vergadering gaat uiteen na de wel op de nancléii ende wet op de legerorganiaatie tot stand gebracht te hebben de algemeene verkiezingen geschieden orereenkomslig de bepaliagen van 1871 de nieuw benoemde vergadering proclameert onmiddellgk dea regeeringsTurm dien de natie getoond beeft te begeeren sortie du sorutin national en atelt dienorereenkomstig eeu uitvoerend bewind in Daarna benoemt elk departement een zgner leden ter bgwoning van een congres waarin de organieke wetten worden voorbereid Tijdens de zittingen ran het congres die niet publiek zgn en ier maanden duren ia de Vergadering gescheiden Zg komt daarna bgeen oaorer de rooratellen van het eongrea te steramen enden daium raat te stellen waarop kat nieuwe bewindin werking treedt Tot dien datum bIgft de Vergadering peimaneot ki een stualtje der aicmwsgierigheid ran de Pargaobe politie ten aanzien van de handelingen der militaire attache s wordt eene ontmoeting rerhaald die de Duitsche miUtaire attaché Dujoor von Büloiren kapitein Tgérémin onlangs hebben gebad Omeen zeer rertrouwbaar be lieiide te hebben hadden zg een Zwitaer geëngageerd die zgn plichten voortreSelgk rerrnide eo zich zoo bezorgd toonde dathg ieder atukje papier op de schrgftafel van sgne meesters zorgruldig tegen vreemde blikken beaeherade De beide oKoieren meenden dus in rolkomen zekerheid bun berichten te redigeeren Men kan liebiToorstellen hoe groot bunae verrassing was toen zg bg gelegenheid dat rij onrerwachts bg den Zwitserkwamen om hem eenige orders te geren in zgn handen een Illustration ouden waarin een rolledig rapport ran hunne bandelin ten was gewikkeld geadreaseerd aan den heer Lombard commissaria ran politie te Parijs Deze gebeurteiiia beeft onder bel geheele corps diplomatique groote sensatie rerwekt BINNENLA ND Gouda 26 Novembeb Bg Kou besluit ia aan mr J A M Bichon raa Ysselmonde op zgn daartoe gedaan verzoek aet in gang ran 1 Jan 1875 eerrol ontslag verleend ala president der arroud rechtbank te Rotterdam en zulks onder daokbrtuiffiiig oor dr vele diensten door hea in reobierlgke beirekkiugeo aaa den lande bewezen en is met iug tng ran I Jan 137S benoemd tot president der arroml re Ltbaiik te Rotterdam mr J A Vaillant thans rechter in die rechtbank Cè heer A ran der Voort luit der Iiif alhier in garnizoen is beuoead tot leeraar in de aardrgkakunde reorloopig roor één jaar aan de hoogere bargersoholen met 5 en 3 jarigen earaus en bet gymnasium te Haarlem Het onderstaand adres ran 60 handteekeniogen voorzien is dezer dagen aan de tweede kamer der Statrngeueraal gezonden De ondeigeteekenden Ingezetenen vaa Gouda geren bg deze buuiie adbaesie te kennen aan het rooratel ran de heerm van £ k en Bredius Zg worden da irtoe gceid dour huuiie innige be wustïieid Dat het oorlugsjmiicij e uniedelgit eu ourodolgk is Dat erenmin ala bet rtobt dee sterkateii in uze