Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1874

baMkalN eronnls nppq meer te pas komt evenniu dat railtrecht lajiger onder beschaafde natiënals regel gel leu mag Dat iedere ooilog een ramp en iedere oniechtTanrdige oorfeg itt éju aanhanfisel nin moord plunderii en terivoeatillg He misdaad is en dat wat misdaad is bg bet individu mudaad blyfl by eene agglouMrotie van individas Dat anttMing Is regel van het beginsel eener internatiotiale arbitrage door alle bescbaafde nattengeene utopie is m ar wel degelijk zij het dan ookaleolits bij aanvang in enkele gevallen een voorbehoed hoedof caltoeereiid middel kan opleveren tegen an nexatiekoorts of oorlogsdelinum De ondergetaekeoden bopen dan ook dat bel echt Cfarutelyk a hitoMuiUair voorstel der beide heerea dow B a l vorden aangeaomea Qepasseerdeu Maandagavond zijn oor de politie alhier aangehouden I B rn G J W v d O liie ifioh aan diefstnl hudileu scliuMig gemaakt laatstgenoemde is reeds dne maal in h in leii der justitie geweeat en heeft het Inatat 5 ja kr in bejt tuclithuis te Leeuivarden iuaigebracbt waatuit hy een paar maanden geleden aa ontslagen In de volgende maand til alhier worden aanbesteed voor rekening van het rijk het boilwen van eene infirmerie aan de Karnemelksloot dit werk is geraamd op 182 000 In de bovencaal der iarmonie die de Vorig week getuige was van do behtmdeling eoner bij uitstek praktische z ink werden gisteren avond poëtischer uitingfcD gehoord Terwijl daar oolaDgs voor de Rcliten der maag en der keurs werd gestreden werd er gisteravond geofferd aan den God ApoUo De aid nUerlijte welrprelctniluitt vm bet welbekende gezelschap dat den naam voert van de zoo even genoemde godhe d hieid nl eene vergadering De president de heer i N dr Vooys opende deze met een korte tuiSpr iak waarin hij mededeelde dat vourttan behalve de gewjne veruaderingen ook Uog een paar buitengewone zouden pwats hebben waarvan doze de eerste was De vroeiier door de leden getoonde b lan$i telliiig waarborgde ook voor de toekomst een trouwe opkoiuat op deie ergaderingen en epr gaf de verivaoiiting v n htt beatanr te kennen dirt die belangstelling zou blijvon bestaao soo mogelijk zou tueiieiuan V anueer de voordrachten nooit van minder gehalte sijn Ikfi t gisteren Wiureit geiooven wy dat de op kosnst eer grooier dan tleiner zal worden Verschei dene dier voor4tfaeht ii wureu zeer goed terwql andere voor het vermlg veel beloofden Den spriiker die de retks oficnde inet De dood em tpelirt kenen ng tot de iaataten Wanneer hij nel meer uitdruüking preekt en zyn stem een weinig meer uitzrt zal z jn voordrooht veel w innen Tot de eersten behoort ontegenzeggelijk hg die Molrgeii i reeiteerde deze beer heeft een zeer geklisohte voordraobt is eenvouili in zijn gestes en keeft en welklinkende stem al helwelk een geheel oplevert dat hem als lecitator steeds gaarne zal doen hooien Alleen was het jammer dat hij een weinig te Zdcht prak waardoor zij die achter in de laal uten koeiie moesten doen hem te veistaan nNeoeatUta Ubndi ea Be aanhaling werden ving levendig en zeer verdienstelgk vertolkt De terug poeping was verdiend De voordmoht van tDe Uinde K inf herinnerde ons aan eeu aangenamen avond die voorafging aan een niet Binder aangenamen dng m de bloeimoand de jtan genoten Nnnr ons oordeel zonden bg deze voordracht een weinig eenvoudiger gestes verkieslijk zijn De w te naorop n 8 f n het pcngrapn a werd gereeiteeril w s te eentoouig beier was n 6 en hij die De PaantHndtien voordroeg v niadde een goeden aanleg Het geheel werd afgewisseld door pianospel van den heer Wensink die uit hel luide applaud iwojtent Heooegioan de gonatige stemming van het aRJitorii m kon veracmeo Ten alotte g flus een enpek geooitooftl Het was o i wenschelgk dat zooodra iemandden iatbeter beklimt den Itedienden w rd bevel gegeven til te etaan en hun werd erboden Ie bedienen De i eetiiilai iiiendi Z 1 taeh el jiiet zo DTüDt ign bg Apollo a Jeden dat iq niet eenige oogenblikken zullen kunnen wachten om deaoiian te voldoen Stelt n toch voor dat juist op het oogenklik dat de spreker n naar een prachtig natuurtooireel voert en nohdaar mel H verdiepi in de beschrijving van majesinense natuur gezichten onmetelijke Wonden bf andere h x g verbeven csken dal dan een schelleWem in uwe nabgheid uitroept een glas cognog 8 oK naar de wetkeKjkheid terugroept waarbg tevens het gennael vao geld het heen en wrér loepenest enz aan den gonetigen indruk van het geheel etkelijk veel schade doet Dergel e dingen zgnteer otiaingenaam Ojk zou ihitt tweHiehti ed ujn waonaer die buiteiio geivone vefgaderinücii sfeeda fii de Hannoliie gegeven worden en het Is ludrrda id ren gezellig lokaal de trap met een luoper te bekleeileii want zonder dat bedekeel wordl de aandaeht van ten spreker afgeleid door Inat komeiide loden die getnelilo trap opklaut ren en daardoer on villekeurig een etuuriiis te weeg brengend geluid verooi zaken Tegemoetkoming vnn d ze weiisohen zal veel dragen tot het algemeen genosgen der leden die zeker met ons na de vergadering van gisteren reeds weder verlangen naar eene vqjgenje bijeeuko ji t Voor eeuigen tijd beeft eeu dar vleeaohhoiwer ilhier zich in deze courant beroepen op de s Oraienhaagsche vleesohhouwerij en de prijzen daarvan ter verdedigin van de zijne aangevoerd Wy meenen thans mede te moeten dillen AtX dfe prgzen der s Giavenhaagsche vlfetschhonweflj met t Dee aanmerkelijk worden TéfHïin derd Ilweder een bewgs dat afslag van de vleesobpKjzen hier ter stede onmogelijk is 11 De openbare aohool te Langerak k z de Lek w s ten gevolge vnn verzet om te ergrooten door het schooltoeeicht reeds gedurende jjf weken pesloteu Thans evenwel zal gezegde school door aderwrrping van den gemoeuteraad atu den etsoh der iret op Maandag den 30n dezer weder worden geopnd Staten GaDeFaal Tweedb iumek Zittingen van 24 en 35 Nov In de zitting v Dinsdag heelt b de voortzetting der begrooting disottssien de heer Kappegne een Mer uitgewerkte politieke rede gehouden waarin h A standpant der liberale partg ten aanzien van het nieuwe kabinet werd uiteengezet en een liberaal programma op alle punten van staatsbeleid werd gegev Hij wma zeer geneigd tot een welwillend afwachten mits geene hoofdfaegiuselen van liberaal legeeringsbeid wierden aangetast en besprak ok de verhouding der Katholieken tet dit ministerie en tot de leerstellingen hunner kerk in verband ook met onze grondwettige instellingen Beheer Hegdenrijek hoewel dankbaar voor de welwillende bejegening beende dat daarvan vroeger niet veel sprake was De uKsImting van de aoiioorrentie in zake onderwigs door den heer Kappeijne voorgesproken noemde bij antiliberaal en blijft wijziging der aohoolwet spoedig te gemoét zien De beer van 2uyh n was hst ook niet eens met aammige alellingen van den beer Kappey ne dit Miniiterie vertegenwoordigt verschillende riebtingen die ook in de Kamer aanwezig zgn In de onderwgsquostie is ook hg tegen de denkbeelden van den eersten spreker Hoofdstuk 1 werd aangenomea In de zitting van gisteren is na breedvoerige en warme beraadslagingen een amendement van den heer de Jong p den eersten poet van de ibegrooting waarop verhoeging van de ambienwirabezoldiging waa nit etrdkken strekkende om die verhoogmg niet toetekennen maar te wachten tot dat een naden algemeene regeling zou worden voorgesteld verworpen met 47 tegen 17 aleaxen Het gefaeele hoofdBiuk II is met algemeenfrstemmeo aangenomen heden is hoofdstok Hl aan de orde De Eerste iiamsr beeft Dins Ing hare twerkaaamke den hervat De heeren Beerenbroek en A Blutse hebben ziHinggenomen De welsontn erpen laalstclgkdoor de Tweede Kaaer oangeuomeu e n naar ide afdeelingea verzonden I De Hoogsoke oorreepondenl van do mt k Ct sehrgft o a In de tweede kamer lal naar het scjignt de ntin Weitael bet ditmaiil bet hail et te j verduren hebben 2gn ove ang jii jiet nieiiw kitlftnet heeft kwaad bloed ggani en daar koR t Üjj dat men het r vrg algemeen over eens is dat bjj okticf op kleinigheden in het groet huiteiigewopif Uf is Zgn begrooting ninakt op velen den indruk dat hg er olf aon wanhoopt of hg ons leger wel io4Jt op vort van voldoenden tegqnw e r kan l eng n Zgn militiewet schijnt nog geen bnarbreed verder gevorderd dan M 1873 Zyn for n beginnen op t papi er althans te komen maar de pitlioeneo die Jig iUar voor eischt tieginnen een zoo dreigenje grstalte aan te nemePi dat aelfs de ipililaire spocialitei n tn de kamer bezwaar maken Ook de memorie van antwoord is niet fetehikt pm de meerdi rheid gunsttger te teiomen £ r straalt uit dat stuk veel wceVctl maar weinig lost om de wenken ter liaite te nemep Verder Itest men in den brief De vozende weekiial eindelijk de groole concertzaal voor den Haag aarnaar men reeds zoo lang net amachtend verlangen heeft uitgezien worden iogewgd Het is eqnpracht febouw maar dat ook zooveel geld hert gekost dat de Soaneieele toestand der vennootsphap reeds Ilea behalve gunstig is Hen is reeds begonnen met een groote hypotheek te nemen en iiig kuiRtMen geld te kort Het inwgdiugafüest beluu t schitAsRwd te juwdyty 1 Vuil wege de in den Haag bestaande afdeeling i f Vcreeniging Ier bevordering van het Volksonderwfii is eene oproeping uitgegaan ann allen die het Lager Onderwijs als een onzer hoogste volksbelangen erkennen tot bgwóniirg eener ♦ ergoquriiqg op aaast Maandag in de groote zaal de yerimiging Ier heepieking vau den ivcstand van het L igt r Onderwijs in om Vaderland Maandag avond omstreeks acTit uren had er eene gasontploHIng plaats in de Molensteei te Leiden ten gt vo e vAo een lek in de pijp midden in de straat ontstaan De weitbig van den hevigen sehok deed zicli tot in de nabS felegen huizen g aelen bij dea beer van der Hejden werd de vloer opgelicht ea scheuide het klee l bij den heer de Vink werd de dikixBtasm verbrijzeld H t rete ntm rp ot naders wijisigiigl dpr ctica op de mitituire pensToenen Vftn Te feSmliêlit thans bij de ttvesde kamer ii gek Mnen oat uit van de gedachte tier èod abelijÜi ridi ra ibetere vwriit ichten te openen oor het verkrijgen van pensioen waardoor het personeel der zeemacht tneer bl nd aan de zeedienst zoude worden verbonden Van e gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om Ie Vool zien in de mede uitgedrukte jioodzakelijkheid om 0 A in de pensioenen der officieren verbetering te breilgen in verband met huuiie diensten in s rijks overzecsche bezittingen en koloniën en om eenige wen sclielgk geoordeelde wijzigingen in de bestaande net op de pensio nen te brengen De geldelijke gevolgen van dit wets ontwerp zullea zich langzaam doen gooeleu en na verloop van é jaren hoogstens 250 000 sjaars bedragrn waaronder reeds begrepen is de 40 000 welke Ihon den officieren wordt toei ekeud krachtens de irct roi 20 Augustus 1859 Stbl n 96 De Haagsebe correspondent vah de Anih Cf deelt mede dat te s H ge een werklieden SöCiirteit it tot stand gekomen Zij is gesticht door vier werk liedeuvereenigingen die der kattenmitkers schoenmakers metselaars en de lithograplieii vereenigingea fSannefelder zy hebben htt kcrkgebuuw van dein déconfiture verkeefende chritieüjkc gemeente Ouder t kruis aan het Hooge Zand aangekocht en dat tot societritslokaal iugerièht De preekstoel is blijven taan om aan dieiigcna van de societeitsleden die iets pp bet hart mocht hebben de gelegenheid te ge ven zgn hart te ontlasten verder eiploiteeren die vereenigingen zelve het bitÏTet waarin een kastelein gezft is die vnn de ontvangst zijn percenten treltt Zondaji ia dit lokaal voor bet eerst in gebruik genomen doqr een overgroot getal leden geheel gereed was bet nog niet daar bg vooftieeld de h iuten vluet wel besteld maar npg niet geleverd was zoodat men tioh voorloopig op steen moest behelpen Deze sociëteit heeft dit voor boven alle inrichtln ien ten behoeve van den ambachtsman dat ze geheel uit het initiatief en de fondseti der belaogbebbenden is voorlgekomen Met genoegtn lernernen wij dat de gezondheid van mevr Rleine Garlmnu vooruitgnat hrt zal echter nog wel eenigén t d duren eer zij weder op het tooneel zal kunnen Verséhgnen In de eergieterea in bet lokaa Eeiiagezindheid Ie Amsterdam gehouden vergadering van deelhebbeis io de Nederlaadsche Indiiehe Spoarwegmaatschsppg is het volgende vooielcl aan de orde gehraoht De raad van beheer bijgeetaan door eommisssrs en te naebtigen lot het aangaan eener geldlee iiog root a OflO 000 rentende i j pCt jaara af Ik lossen in 90 jal n bij jaarlg scbe mtloting en voai n de obligalien ter lüute van de houders tot het r 1 07 verwisselbaar ign tegen daaivoor Ie om eren aandeelen wn gelgk bedrag Dezo leening 1 diemn i l tol floasing der leftning in 1871 aangegaan 2 itot gedeeltelgke anorti satie der weiige leeuingen en 8 tot bestrijding der uitgaven sucflM irelijk tedo ii v or vermeerdering van mtterieol nitbreiding van weg en werken enz Ditvooviel met de daarby belloorende bepïHiigea omirènt de idaaruH voortvloeiende wijzigingen in 4 atftuteq werd met nlgemeene st aangenonten De Vergadering werd gepresideerd door Hif B p t f De r egeeringsCom iftait ia generaalv b aiwrtep w l a anweijig In en eoüper tle n alaebterswiakel te UtNOhjti l Teel debiet ln da nligeloopeo eek mosaten 1 £ kneMD gnlaclit worden on n alle anviiagen te JcuoiMn yoldoeo benevens rerseheidene eoUe Bottohe ikaimren n lanmeren Dinidag ia de cobperktiere inkeUeieenigwg in king getreden fi i In den loop J ian dit jaar zijn op last en r rekening an Dgkgraaf en Heemraden v in dtU Maarlemmeripeerpoldifr v rgalijkénde proeveugeaom lamtreiitide meetwaarde van vertchillendomeiteeorte de flit k M r i e kwaMdig f j 4 Se pwaren i t n genomeh op tn peroael gelijkgemaaklen dijkgrond groot 1 beotare verdeeld in 3 imkkelj ri spectievelijk groot 50 25 en 25 aten Hel eerste peroeel is bemest itaet zoogenaamde Lirriiurmest i il Aii Sler l B het tweede met zwnvelzuie kalk het deide met minerale nuno van Ville Alle perceelen rgn daarna be aatd met gras en klarerzaad Door aanhoudende droogte giug het raad aanvankelijk ongunstig qp behalve t r plaatse wai r de Liernurmesi was gebruikt Hare vloeibaarheid was waarMbij lijk oorzaak van de aldaar waargenomen meerdere outkieming en groeikraebt Toen het weder gunstiger werd ontwikkelde het gewas bet sterkst wa r de Liernur mest was opgebracht de beide andere perceelen vertoonden niet de welige en getonde kleur die op het eerste zichtbaar was Op het einde van Augustus stond er op alle I perceelen ene iiksohe snede gras merkbaar beter dan op den uevensliggenden onbemesten grond en weder muntte het perceel der Liernnr meat boten do anderen uit De kosten der bemesting hebben bedragen met LiernnF mest 112 94 per hectare met de zwavelzure kalk 143 00 met de minecale guano 150 80 g terwijl er gebruikt is in rede van 27200 KG Liernar mest a 0 37 de 100 K6 480 zwavelzure kalk 2 25 n 11 800 g minerale guano 16 50 t n Du bemesting met Liernur mest is dus het goedkoopste geweest en heeft de gunstigste uilkomsten opgeleverd De geldelijke opbrengst van bet terrein dat onderhands verpacht is was belangrijk grooter dan die van den iierenliggenden onbemesten grond waarvan het gewin bg openbare insohrgving gegund ie M r D De twee treinen van Groningen naar Leeuwarden en van Leenwarden naar Groningen zgn aan een groot gevaar ontsnapt Bg Niezgl bemerkten de jDaohinisten van beide treinen dat zij op elkander aanreden langt detelCde rails tieliHtkig was hel belder weer zoodat de machinist van laatvtgenoemden trein kon terugrijden en op andere rails kon overgaan Alle kaartspelers zullen zeker met groole belangttelling vernemen dat te Weenen een meleermochine is uitgevonden Er is reedt een octrooi van een jaar voor verleend ed ipiil e de Siaten van Noerd Bvabant hebben voor den winter van 1874 op 1875 weder eeue Yeeks geopend van openbare voordrachten over plantknude land huis en bosobboow veeteelt en aanverwante wetenschappen Sedert 1872 werden dergelijke voordrachten in verschillende gemeenten van hel gewest gehouden door de wandel lrrraars J J de Beuaker on F fi Gorten Gedurende de masnd December aanstaande zal de heer de Beucker tot dat einde weder optreden in de gemeenten Breda Bergen op Zooic Oosterhout Bozendaal Steenbergen Zevenbergen Ëtten Klundert Oud en NienwGastel en Oudeuboacb Die voordrachten waarvan in de omliggende gemeenten openbare bekendmaking geschiedt en die kosteloos knnnen warden bijgeu ootid jeuieten baitengewoon groeten bgval en werken op den landhonwendec aland teer gunstig Ken treffend teeneel had dezer dagen te Rosendaal plaats Ëeu grijsaard van 80 jaren bevond zich aan het itation en wachtte op zgn zoon die 13 jaren geleden vaar ludié was vertrokken en nu uit don Atofaiuoinriog OU tern keeren nadat de vader in de laatste 8 jdren geen tijding van hem had ontvangen ïoen de trein aankwam zochten de talrijke aanjK jgen den erugkeerende onder de reiügen £ ia dèlijk tlapt met veel moeite een militair in een inantel gewikkeld uit een coupé Ie kl De oude man slaakt een kreet hg had zijn kind bevkend longzam koneA 1 lot elkander de vader wegeat Ygn hooge jaren de zoon wegens een wonde die ziju kradbten bad uitgeput Bindelljk vaUen lij in eAcatrs armen n bleven zoo een gerutmen tijd staan Jntustchen as de mantel Iqigeraakt en de pqn iaoHde zijn verrasten vader de uniform van kapitein ta de orde van den Ncderlandsoheo Leenlv Zoowel it Veendam als uit Wintohoten wordt bg de Hooge Begrering aanzoek gedaan om aldaar de ImdbeBwtobo ol te verkrggen De Oommistie voor bet gedenkteeken opgericht te Ginneken ter eere der nagedachteuis van de militairen die in 1 80 1 3I en in Deeember 1882 bg de verdediging der Ci dd 4 yt utwerpen sneuvelden qf aan de daarbg gekomen wqndan overleden heeft kei goelftenriqg van Z M don Koning de eer llee die gerepbligd n tot liet dragen an de C adel edaille stil te noodigen tot de bgwonipg der plechtige onthulling van dat monument elke in tegenwoordigheid van den Koning den 30n November a t tal iriaais hebbair d De plechtigheid vaagt uin tuticlieu 12 en I2V2ur Men wordt ver tocht voor 11 ure op betKerkplein te zgn St Ct Prof W U Gunning tchrgft in het Sandeltilad het volgende De ondergeteekende acht zich verplicht opmerksaam te maken op het gevoarlijke vai een kinderspeeltuig bekend onder de iiauieu van luchtl jl vlinder en kapel Het bestaat uit een langwerpig op de vlakte gebogen stukje blik met tcberpe randen dat om eene spil die door hei midden gaat snel rondgedraald eu in de hoogte geworpen wunlt om daarna met allerlei grillige beweging n neer te dalen Beeds driemalen zgn hem verwondingen van het oog door dit speeltuig waarvan tegenwoordig op sommige onzer pleinen een ruimgebruik gemaakt wordt voorgekomen In bet eene gevat onlstond tieehta oppervlakkige verwonding die spoedig genas in bet tweede een ernstige kueazing met blueduttstorting in het oog die echter bqrrn ver acbting gunstig afliep aohooii blijkende tlqprnis in het zien aditerlatende in het derde daarentegen was het oog dwars doorgesneden eu totaal vermeld Verwondingen als deze kunnen niet alleen hoogst gevaarlgk zijn voor bet getroffen 00 maar bovendien oorr ak woiden dat ook het tweede oog na korter of langer tijd door zoogenaamde s mpatbische ootttekiag te gronde gaat Op verzoek nemen wij bet volgende ingezonden ttuk uit de NieuKt Rolt 01 over Mijnheer de Reiucleur B j sommigen blijkt bet denkbeeld te beltiian dat de op te richten Maatsoh ippg voor vleeschhouwerij eu broodbakkerij ten doet rou hebben ugvere burgers in hun bestaan te benadee en Het is hetzelfde beKViaar dat vernomen wrrd loen hier te lande voor bet eerst sprake kwam van de oprichting van broodfabrieksn Maar wal heeft men gezienP De bakkersindiislrie is volstrekt niet te gronde gericht inlegrndiel ook ilóir waar broodfabrieken bestaan blijft die industrie bloeien Ma r het gevolg is geweest dat in bet algemeen belang de broodprijzen verlaagd zijn Zoo is bel ook met vlecschbonwerijen op aandeelen In Amsterdam en den Haag waar zulke vleeachhouwerijen sinds lang bestaan is daarom het slachtersbedrijf niet ondergegaan Waar men de feiten voor oogen heeft ia het dunkt y onbegr prlijlc dat oren iHlb nog schrikbeelden maken kan Het doel der op te richten vennootschap is in de eerste plaats goed vleesch eu zuiver ouvcrvalscbt brood te leveren Natuurlijk zullen dan ook tegen de concurrentie der vennootschap niet opgewassen zijn zg die er een industrie van maken bedorven of slecht vleesch of vervalscht brood aan den man te brengen Maar zal men het beklagen als dezulken onde gaao De eerlgke bakker en slachter daarente gen hebben niets te vreezen bun beslaan loopt geen j geaoar Zg zullen tegen de renuootscbap kunnen blij ven conouireeren want i atourlijk dat deze niet de geherie bevolking zal kunnen bedienen en dat nie I mai d zijn slachter uf bakker den dienst zal opzeggen als hij goed brood en vleesch verkoopt tegen behoor Igke prijzen Ik eg tegen behoorlijke prijzen Ook de vennootschap zal het vleesch en brood niet met verlies van de baud letten Kr is geen grond om te vreezen dat hare prgzen concarreutie onmogelgk zullen maken aitt de pariioultere siaohtert en bakkers maar niet op overdreven winsten aanspraak maken Wat is er dan in de oprichting der veunoat chaps drei gends voor de nijvere burgers die het beroep vso bakker of vleetcbhouwer oiloefcnen v jKsOl onién 11 OOST1 N D I Ë BATAVIA IB October Aan het algemeen overzicht van de Indiër ontleenen wjj het volgende i De toeatand in A jeh blglt ouvetanderd De inneming van Dangkroek bij verrassing is een slag voor den vijiind maar hg laat lich niet ontmoediigen vtaar een attlliug hem ontnomen wordl werpt hg daaromheen nieuwe beutingt q Onze troepen houden zich onafgebroken bezig nel bet schoonmaken van het terrein voor den kiaton Maar dit ia een uilertt bezwarend werk en voedert slechts langzaam Onze puSitie wordt intujschen meer en meer van dien aard dat het doorbreken van den ▼ ijtndieen onmqgelg heid ral zgn In de laatste dagen is geen enkel bericht ontvangen De vgand is voorzeker minder werkzaam uu de poeasa is in gevallen Een poging om Bildl te verrassen is volgens partiouliere iberiehten mislukt Dit punt kan dus nog bloed koslen Het werd vroeger door geaerokl van Sivieten bezit maar h vond goül bet Weder Ie verlaten De gizondheidstoestand in Atjch is niet ongunstiger hoezeer er zich weder gevallen van cholera voorduen Men verzekert ons van Builenzorg dat denverste de Hochemoiii adjudant van Z E den G G zich thans bo ij bou lt met hel scli rij ven van eeu volledige gtscirie ients der eerste expedi ie naar Atjeh Den lln dezer bracht hel stoomschip Koningin Sopliia hier van Aljeh 80 militairen eu een fiOtal vrije koelies tn ilwongarbeiders aan die allen in slechten ge ondhenlslaestand verkeenlen De algemeene Secretaris bevindt zich te Soerabaja waar naar men zegt de resident weinig geneigd zou zijn om mede te werken tot de conversie van communaal in individueel grondbezit Die quBstie blijft aan de orde an den dag De regeering heeft wederom eeu commissie benoemd voor de haven van Samarang Aan eeu officier en een onderofücier der marine met een ingenieur van den waterstaat is een onderzoek opgedragen over de mogelijkheid eener afdoende verbeterUg van die haven of aanleg eener nieuwe desnoiMtne Joaua dan wel het eenvoudig verleugen der beslubde havenhoofden De JtVBSche Bank heeft haar disconto mei pet verlaagd Den 8sten had olhiet een veiling van gooverne menls koffie plaats die 61 72 als middelprijt behaalde Denzelfden dag zijn bg de gouvernementa wisselinschrijving ƒ 209 100 gegund ad 99V tot 99 Voor lüO lot lOO j pCt was nog ingeschreveu voor 201500 Op de telling van den I2b heeft het Bil itoii tia gegolden ƒ 60 22 per pikol De consul van Portugal de heer J B Kleijn beeft een beroep gedaan op de publieke liefladigbeid ten behoeve van de noodlijdenden door den typhoon die op 22 en 23 September Hongkong eu Mdkao teisi erde Met de Frantohe mail van den 8n vertrok van hier de algemeen geachten prelaat Claisseas bisschop van Tranopoli i p i aposlolinch vicaris ten einde zich te Sittard te doen wijden Te Saerabiga is volgens een der bladen door de Regeering reeds een buis gehuurd bestemd out als hoogere burgerschool te dienen De gezondheidatoestand in deze gewesten laat nog steeds te wenschen over Hier en daar op Java doen zich voortdurend gevallen van cholera voor terwijl ook keeleu buikziektea in den laatsteu tijd te Batavia enkele offers eischten In Falembaug is het getal in de landstreek Bawas van U tot 20 September toegenomen Op Bali is de e ziekte mtgebarstea Op Cele ies was zij in de gouvirnementslandengeweken maar beerschte nog steeds in de Vorsteulaoden ten Noorden voor il in Mandakr De berichten omtrent den kolSeoogst luiden voortdurend zeer gunstig Men leest in den Indiër Men meent pet zekerheid te weten dat het Oppcrbestuur in Nederland zich vereeuigd heelt met het van hier fijedane voorstïl om aan alle landsdieuaren zoowel civiele ils militain na verloop van eeu onafgebroken tienjarig verbluf in deze gewesten een verlof van één jaar naar Nederland te verleeneo met behoud van het volle IndiuKe tractemeot De bevestiging van dit bericht zou ons in het belaag der ambtelijke wereld zeer verheugen Laatste Berichten Hendaye 25 November De Carlislen deden in den vreegen morgen een aanval op San Mariiai De aanval duurde 4ot 8 uur De Corlisten werden teruggeslagen FarjjSi B November De correotioneele rechtbank hetft ttittpraak gedaan in de taak der Saaftu territoriale d Éipat ne Clément Duvernois is wegens escroquene en misbruik van vertrouwen veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf en 1000 fr boete Jauret tot een ja r gevangenisstraf én 500 fr boete Bosetti eh Caperen zijn beide bij verstek veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf en 3000 fr boele Alexandre Doeernois B rre en Foroerod zijn vrggesproken Berlijo 25 Nov De Rijksdag heeft de discussie over het ontwerp op bet teohtswezen bg eerste lezing voortgezet MARKTBERICHT EM G0U4ft 26 Nov Polder Tarwe puiko 9 25 a 9 60 Mindere ƒ 8 75 a ƒ 9 Bogge puike ƒ 7 J5 a ƒ 8 25 Miiideie 7 25 a 7 50 Vjer ƒ 6 60 a 7 Gerst puike 8 a 8J5 Miji dere 7 i 7 T6 rnit tnanf 5 60 a ƒ b 25 Li U 4 25 ƒ 5 25 iwrebopuen 9 26 9 fiQ Htnnilpzaatt 776