Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1874

Zondag 29 Nntiaber 1874 ïTieoi GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De roMnaikt net tamelyLe aonvofr de Imudelin alle soorten traag uugeoomeu in kalveren du iets rluj er vvsa vette varkens van 23 a 28 centsper liBil kilo magere varkens met zeer vlngge handel varkens geschikt voor Londen van 20 a 23 centsper half kilo Kaas Aangevoerd 60 partyen pryzen lan 28 a SO Tweede kwaliteit vau 23 ii ƒ 27 Goeboler ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GcBoREK 23 No Paulas Cornelia oudera P Baggert eg H H Hlok Pieler MartiuDs oadera F G RooscDdaal en 6 C Ooaselaar Hertna oudera W van Zwol en C P van Eü en Corotlia Locm oudera 6 F H Zimmer mann en J van Soiiaheek 24 Uaria ooders H P Bek kers en G Blank OviuiDiH 211 Koi U M Beerman 6 ra G van der Xint 63 j lil S VVageoaar koiafr Tan S van Loon 61 j 24 A E Derckaeu 71 j G HLWo 25 Nov H Straver en J van der Winden P Kpskanjp en A H K Kuya O Streefland en C Steen rgcQ G Dortlaad en J van der Laan H van Maaien en O Koeman T de Jong en E de Weger C de Hoop en D van Sa G van Vliet en N van der Slarre 26 J Gcnia eu C M H A Weber ADVE RT ENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon M C BARRËBOMÉË geliefde Echtgenoot van J 0 MULLER Haattreckt 24 Nov 1874 Voorspoedig bevallen van eene Dochter M S KIEVlTS LiESKKE BoKh 25 Nov 1874 Heden overleed ten huize van haren Broeder Alb Deiicksbs Mejufvroair ANTONIA ELIZABETH DERCKSEN in den ouderdom van b na 72 jaren Gouda Uit aller naan 24 Nov 1874 Ais DERCKSEN Eenige en algemeent kenniègemng Mevrouw pb ROTTE Markt verlangt EEN KINDERMEISJE niet beneden de vyftien jaar Myne WINKEL op heden op de Markt A 1 S4 geopend hebbende tot den verkoop van VISCEWAREN OESTERS Fransche en Bngelsche COMESTIBLES Engelsche BIEREN TAFELVRUCHTEN enz enz beveel ik miJ minzaamst in de gunst mgner Stadgenoten aan J P OUTMANS Derde Klasse Slaats Lotcrij geti kkea de KAPITALE PRIJS van 25000 op nonimer 14017 benevens ƒ 1000 op nommer 12758 gedebiteerd door F EODWENBERQ op de BleekerssingeL Trekking op 30 November e k DEB LOTEN BEVILiGQüA LA HASA Deze Aaudeelen trekken 4 maal s jaars met prijzen van 500 000 FRANCS 400 000 300 000 Kluste prijs 10 firancs of 5 ongeveer Origineele Loten zonder nieten dus geldig Toor ule trekkingen z n f 3 75 per LOT terk gbaar gesteld te Gouda bg de Boekhandelaren A BRINKMAN en Is Ik A GOOR ZOKE ST NIKOLA AS De Wed A C SCIIOITEIV heeft de eer te berichten dat zy eene ruime keuze GALANTERIÊN SURPRISES en KINDERSPEELGOED ontvangen heeft die van af heden in haar WINKEL Geëtaleerd zjjn en beveelt zich in ieder gunst minzaam aan KLEIWEG E 107 geeft zgnen geëerden Stadgenooten kennis dat hg met zijne Menwe Artikelen is gectalleerd Drie lijvige boekdeelen v SJS Technologisch 11 of Volledige Handleiding voor alle takken van al ricksuj tn i lïalfesnijuerhpiil in alphabetische orde met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduitsche uitgave DRIE DEELEN fl De prgs van dit werk was tot op heden j 29 en is thans verkrjjgbaar voor den zeer goedkoopen prijs van 5 76 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De rocplug het verval en de toekomst der Kerk Over bovenstaand onderwerp wenscht Mr Is CAPADOSE uit den Haag DRIE Voordragten te houden in degrootezaal van de Sociëteit us Réunib op de Haven alhier en wel de eerste op VRIJDAG 27 NOVEMBER des avonds ten half acht ure Wie tot dekking der lokaalkosten iets wil bijdragen vindt daartoe gelegenlteid ifi een but aan den ingang der zaal Veriiiiringbij enkele liiscIirUving VAN WEI EN SOOILAND DIJKGRAVEN en HOOGHEEMRADEN van Rijnland Delfiand en Schieland zullen voor de VIJF jaren 1875 tot en met 1879 perceelsgewgs of in massa VERHUREN de DUKGRONDEN van den WIERIEKERDIJE en de daar bij behoo rende LAM DEN voor zoover die aan de Hoogheemraadschappen in eigendom toebehooren in ZEVEN perceelen in het breede bg geaffigeerde Billetten omschreven en waarvan de voorwaarden tegen betaling van 10 cents per exemplaar verkrggbaar zgn ter Secretarie van Rijnland te Leiden en bg den Opzigter over den Wierikkerdgk A ZAAL te Bodegraven terwgl nadere inlichtingen te verkrggen zgn ter genoemde Secretarie en bg den Ingenieur Hoofdopzigter van Rijnland te Leiden De Inscbrijvings Billetten moeten vóór den 11 December 1874 franco worden ingezonden aan Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland te Leiden 60EDKOOPE lUZIEL voor Piano Solo uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 652 Labitzky Marien Polka C 0 35 651 LiEBicH Sflsse Heimath Nocturne C 0 25650 BscKEB Polketta C B 0 25 649 Mendgl Genovefa Galopp nachMotiven der Ofiènbacli schenOper Genovefa von Brabant C 0 30648 Heinke Scherzo O BJO 25 640 KuHE Giroflé Girofl Fanteisie Brillante B 0 50 Piano en Fluit 645 VON SoïPÉ Dichter und Bauer Ouverture o 80 HUno ea Viool 044 WicHTL Dichter und Bauer ouverture o go Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A E R I J i K M A N te Goud a Openbare Verkooping voor AFBRAAK VA Zcshuizcn en verdere betimmering staande aan den Kleiweg te OrOU JD J wgk E N 23 tot 28 met de fundamenten eni Op WOENSDAG den 16 DECEMBER 1874 des voormiddags ten elf ure in het KofSjbuii HET Schaakbobd aau den Kleiweg te Gouda Te bezigtigen Maandag en Dingsdag vóói den dag der veiling des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure en op den dag der veiling des morgens van 9 tot 11 are waartoe men zich bij den Heer H KABEL aan den Tisndeweg te Gouda gelieve aan te melden De Grond moet 1 Maart 1875 geëffend en vlak worden opgeleverd Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenkantore van den Notaris W J FORTüUN DROOGLEEVER te Gouda Gestichten Logementen Ziekenhuizen en ander groote inrigtingen die mgne KAPOK MATRASSEN nog niet in gebruik hebben worden op de voortreifelgkheid van dat Artikel attent gemaakt daar zg bg eene uiterst nette en solide bewerking vau zulk een uitmuntende kwaliteit zgn dat zg zeer lang 5 6 jaren zonder eenige herstelling beslapen kunnen worden Voor soliditeit wordt geguarandeerd Deprgzen zgn ia evenredigheid der soliditeit zoo billgk gesteld dat zg aan alle concureotie het hoofd kunnen bieden Prgs detltte qualiteit aan beide zijden gettempeld Eenslaaps 1 85 bg 0 85 m 10 kilogr zw 20 Tweeslaaps 1 85 bg 1 15 m 137 25 Prgs der 2de qualiteit aan eene zijde gettempeld Eenslaaps 1 85 bg 0 85 m 127 kil zw f 13 50 Tweeslaaps 1 85 bg 1 15 m 16 18 Andere afmetingen in evenredigheid Peluws Kussens alleen Iste Kwaliteit worden tot zeer lage prgzen bggeleverd Alles mtiM aan boord te Delft A BREETVELT Az te Pelft Agenten voor Gouda de Heeren Oebr de RAADT te GOUDA voor Leiden de Heeren van EWIJK GROEN voor Amsterdam de Heeren W A SCHADE Z ONEN Leidschestraat enz Gouda Urak vaa A Briakaai Kennisgeving YerkleKing van I den voor de Kamer van Koophandel en Biibrieken BURQEMËËSTëB eu WETHOUDERS vaa Ooada doen te weten dat de Vergadering tot het kiezen van VIJF LEDEX roor de Kamer van Koopliandel en Fabrieken al iaar ter rervaoging van de Heeren T F VIKÜLÏ P OOEOKWAAGEN W HOOUENDUK Wz W U di LANQBenB VAl i L i N welks Mt den 3ln December 1874 als modanlg moeten aftreden zal worden Kehondeo Maandag den SUn November 1874 tea iUadkaiu dezer Oemeento Uat de iolercring der atembriefjei door de kieageregtigden io de ter vergadering aanirezlge atembaa nü aanrangen dea voormiddags ten el ure en voort doren tot de namiddags ten eem ure u welk Uatat gemeld aar geene stembületten meer aangenomen zollea worden dan die van de lu de laal tegeowoordige kietera zullende onmiddelyk daarna met de opening der billetten worden aangevangen Dat aan ieder tiesgeregtigde ackt dagen voorden dag dar verkiezing eeo steubillet tal warden beurgd en dat wanneer eeuig kieier geen aiembillat mogt iiebben outvaiigen hg iicb tot bekomiug daarvan ter plaatadgke Secretarie tal kunnen vervoegen Dat de lijst det Kieagrregtigilen tijnde zij die ter take van eenig bedrgf van handel of fabriek wezeg in bet patentregt tot eene koefdsom van zes golden en koognr zijn aangeslagen van heden af ter GemeenteSe n etarie tasseben des voormiddaga 10 en dea aamidilags I are ter le mg ligt Uat betwatm tegen die 1 hetzij dia daa klager hetrg dir andere ingeteteoen betreffen bg Bargemeester en Wetfauadeis aobrifteiyk moeten worden iogeieveid fóót uf up den lOii November aauttaaode iia welk tijdstip geen beiwaarschriftea meer ia aannerking lalleu komen Go tda den 26n October 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVEaFoKTiniM VAK BiaOSN UzSMOOOItH KENNISOEVINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gen eiite Gooil doen te weten dat het bg art 36 der verordening op de brandweer voorgeschreien on denoek in woonkaizen en gebouwen door Heeren Sraiidmeestera en ouüerbrandmeeaters tal worden ge daan den In en 2n December aanslaande terwgl de natohouw lal plaats hebben den 9a Deoember daaraanvolgende ordende de bewonera of gebmikera itgeuoodigd genoemde Ueereu daartoe m de gelegoilieid te ttellea Ooada den 27n November 1874 fiorgemeeBter en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaoooLREVsa FoirrcuH vam Behuen IJzknooobn BloeiueD op het pad van deo werkman Niet onwaarsohgnlük zal op het gelaat van dezen of genen bjj bet lezen van dezen titel een glimlach verschgueu en wellicht zal menigeen vol verwondering vra n bg zichzelf of aan anderen is bet nu een tgd om over bloemen te spreken Nu terwgl de konde wind door de straten giert terwgl wellicht morgen of overmorgen de sneeuw met een dikke laag bet aardrgk bedekt en een gsvlies of korst de grachten onbevaarbaar maakt Is het nu eeu tgd oiu Over bloemen te spreken in het einde an November nu de eenige bloeuien op de hoeden van de dames of in de serres van den bocauious te zien zgn Waarom niet liever een ander jaargetgde gekozen als de bloembedden in de tuineo door klpnrenpmcht u als t ware toelachen in plaats van bet tegenwoordige waarin concerten en komedies bals en andere amu sementen uw tgd inneuMB en gg aan alle deukt behalve juist aan bloemen f Heb een weinig gedold voorbarige vrager wacht een oogenblik en gg zult ons den titel niet euvel duiden O ja ik begrgp het al antwoordt gg reeds Het zgn niet wezenlgke bloemen bet is slechts figuurlijk gesproken gg Moeit niet roosjes en vioolties enz maar veeleer hebtgg bet oog op deugden als matigheid spaarzaamheid en vlijt en in overdmchtelgken stgl noemt gg de zoodanigen bloemen Ten tweeden male ro lHi wg n toe heb een weinig geduld vooriMlige vrager wacht een otM enblu en gg zult ons den titel niet euvel duiden Wel degelgk bedoelen wg bloemen werkelgke bloemen zooals gg en ik m dagelgks des zomers in onze tuinen zien ea wg wenacben dezulken meer dan tot heden ket geval is op het pad van den werkman Ter zake dun Voor enkale weken plaatsten wg een brief in ons bLui onqpenomen uit de Landbouwcourant waarin veraehillende voorbeelden werden medegedeeld ran innige liefde tusschen vroowea en planten De schrijver de heer de Bencker iemand van naam met wien onze stadgenooten roer een deel kennis hebben gemaakt toen hg in het vorige jaar hier is opgetreden verhaalt van vronwen uit verschillenden stand mut boeveel lietUe zg plaoten kweekten hsevai joMnwiinB södaanQ vonden hoeveel geBot zg smaikt u Hg eindigt genoemden brief op de volgende wgze Verleden zomer hadden wg iu Antwerpen voor de 2de maal de bloemen tentoonstelling waarop geene planten mogen worden ingebracht dan van de vrouwen welke door het Vincentiuseenootschap worden ondersteund Deze vrouwen krggen elk iu t voorjaar een bepaald aantal verschillende maar allen dezelfile planten Deze planten worden haar eigendom op voorwaarde dat zg ze zoo goed mogelgk verzorgen en ze in den herfst op de daartoe ingerichte tentoonstelling brengen Al de inzenderessen bekomen naar gelang van de goede kweeking barer planten kleinere of grootere prgzen de geringste prgzen zgn vyf eo tien kan erwten booneu of rgst de hoogste prijzen zgn beddedekens kachels ledekanten voorraad aardappelen enz enz De ingezonden planten zgn van volgnummers voorzien waardoor elke weldoener met zelfvoldoening den naam der inzenderes op een register vinden kan want de namen der hulpbehoeftige vronwen mogen op de tentoonstelling uiet openbaar worden kenbaar gemaakt Maar bet is zonderling heer opsteller van de LandbouwCourant 1 dat juist die vrouwen welke de prgzen der best verzorgde planten bekomen van eene andere inrichting de Ie prgzen verworven hebbeu voor de reinheid in haar huishouden het beste bare kinderen ter school te zenden enz enz Zou men dan met recht niet mogen zeggen daar waar wel verzorgde planten voor het venster staan woont eene goede moeder eene zowzame huisvrouw Welnu de heer de Beucker deelt dit niet mede om eens een aardig verhaaltje te doen maar om tot navolging op te wekken om andere mensebon aan te Sporen in andere geme nten iete dergelgks te doen als in Antwerpen Wg gelooven werkelgk dat met het minst in de minder gegoede stauden een liefde gevonden wordt voor bloemen en plantenen men behoeft slechts de straten en stegen onzer geme nte rond te gaan om tot de overtniging te komen dat ook hier in Gouda die liefde heerscht Dat nu is iets dat ontwikkeld moet worden en zeer weuscbelijk is Jiet ilat die lietde ge oed wordt en aangekweekt Bjj diegenen waar de kiem bestaat moet zg ontwikkeld waar zg niet bestaat moet zg opgewekt Zon bet niet goed zijn ook in Gouda eens iets te beproeven als in Antwerpen gebeurde £ n geloof niet dat Antwerpen alleen staat ook in andere plaatsen heeft iets dergelgks plaats gehad o a in Leiden waar de bekende botauicus de heer H Witte veel heeft gedaan tot gelukking daarvan Er is slechts noodig dat gegoede ingezetenen een kleine bgdrageoi ren en dan moeten voor alle die bijdragen te zamen bloemen gekocht en deze op eeu bepaalden dag aan de workmausvrouwen uitgedeeld voorzien van nrs ter herkenning I ter wordt er eene tentoonstelling gehouden van alle die bloemen en aan die vrouwen welke het meest hebben zorg gedragen voor de bloemen worden nuttige praktische hoogst welkome prgzen toegekend evenals dat volgens bovenstaauden brief te Antwerpen het geval was Ben ieder die bg overtuiging weet hoe eenige bloemen het anders kale ongezellige vertrek gezellig en vriandelgk maken en tevens in aanmerking neemt dat een comfortab e huiskamer waar orde en netheid heerscht en de B zeide terecht zg die de plautcn goed verzorgen zorgen ook voor de rainheiJ m liet huishouden dcu arbeider en werkman vaak terug zal hondeu van andere minder heilzame plaateen als b v de kroeg die zal gaarne medewerken tot een den lgken bovengenoemden maatregeL £ r zullen waarschgulgk meuschen zgn die de liel ie tot bloemen te bevorderen in den werkmansstand dwaze sentimeuteliteit en overdreven gevoeligheid zullen noemen en die zullen zeggen bezorgt hen liever een flink stuk vleescn op tefel eu voedzamen kost in plaate van bloemetjes die er slechts het oog bekoren dtfch geen wezenlijk nut aanbrengen Zg die zoo spreken geven blgk weinig te weten hoeveel geluk men kan smaken ook zonder geld te bezitten door een gezellig vriendelgk t huis te hebben Eu wg althans zgn Van meening dat wanneer een dergelgk plan eens doorging vele werklieden die nu hun tgd en geld in de herberg zoek inoken door t gemis aan een ordelijke huiskamer waar zg gaarne verkeeren na korten ti d hun vml slordig woonvertrek zou leu zien veranderen in een geliefkoosde aardige prettige huiskamer Ook wg zouden op iedere tefel des middags eeu goed stuk vleesch beueveus andere voedzame gerechten willen zieu al doen wg hierin ook onder voor den bekenden Franschen vorst die ieier zijner onderdanen een hoen in Jki pot toewenschte doch waar wg het meerden nu eenmaal niet bg machte zgn te geven willen wg ons met het mindere tevreden stellen ea doen wat wij kuuuen om het den werkman en zgn huisgezin loo aangenaam mogelgk te maken het beproe Nog een dit seizoen In alle O vjqitkn zou genoemde maatregel daartoe mq gMKieb en het zou de moeite van S liyrd zgn flioxi waarom Jniat nu in T gesproken en dit tot antwoord aan den voorhangen vrager van hierboven Er wordt niet weinig tgd vereischt in velegevallen vóórdat men bg het oprichten van eenevereenigiiig de voorbereidende handelingenheeft verricht Welnu wanneer men in ditseizoen begon met die voorbereidende handelingen het samenstellen van eëii bestuur hetaauwerveu van leden bg wijze van sprekeu want vele zouden van zelf toetreden enz enz dan was men bg een volgend jaargetjjdeklaar om de zaak flmk un te pakjü Cn 9fete doeu beginaCB j