Goudsche Courant, zondag 29 november 1874

X 5Ê 25J A R I a E iM ECHTTEi EÉNI INGf PIETER VAN N ESTELRODE I JOHANNA WlLLEMïSAvAN GEELE Gouda 28 November 1874 Htinne dankbiufe Èiuderea J oyeaatamie i nlen lallen misschien een I ol ander öpwpkke Épt een poging ia het belang van den werkman die geen geruchtmakende hervorming op t qog heeft waarvan velen een afkeer hebben maar eenvou iig een ikleiui doch gewichtige verbetering kan brengen in het huishouden van den werkman Oudef de James die hekende bloemeuvrien dinaen wier hart tevens klopt voor ieder die hare hulp noodig heeft zullen er althans vleienwij ons wel zün die het met ons eens zgn W BUI TElSiLAND Mtenlaiidsch Overzicht Geen der paitijen in de Fiaujche kamer is nog gereed met haar plannen voor den nnnstaauden veldtocht Ouk omtriiiit eene buoilscliap der regeering verneemt men niets Overal heeracht aarzeling omtrêiit Ie politieke gedragslijn die men volgen moet IJe verkieiing n het bureel zil wel de eersle week eischen U n vo gén te geree l zijnde Rnauoieete oorvtelleq en cao huupt men hel nieuwe jaar te haten zonder eene eri slige tkttsing Vooral in het b lan vari den hauilel wènsoht men dit Het is aiet mogelijk dan in grore trekken het reflultaat aan te even van de gemeeuteraadsverkiezingen in Frnnkr k Miar alieraardigst is de poging Ier oRIeien e Ofgnnea om de beieekenis vaii de overwinning der rt ublikeinen te miskennen i e heeft daarvoor dn vernuftige onderscheiding uiigclaclit van ngemeeiitelyke candid iten en oppusitie cnndidsicn De ecrsie Zijn it e welke door hei grmeeiitebéstuur zijn ïoorgestcUI Men beeft echter ouk reputalikeiusehe géméeiitêbeslureli En het is dus zeer terkliiarbaar lat Haraa zelf beweert vo gens deze ondertehciliug is het uiiit mogelyk de politieke keteekenis dezer verkiezinj eu op te maken üe republikeiiifche binden melden dat ten gevolge van de talrijke demisaiëu van maires de vraag in overweging is genomen om het watsouiwerp op de gexeute ijlin organisaiie onmiddellijk na de heriatt ag van de zittingen der nationale vcrguileriug aan Af orde te stellen Tbiete i nu zyo reii in welatacd te Parijs teruggekeerd V f fiyitsche rijksdag heeft de eerste lezing van de judicieele ontwerpen voortgezet en beeloteü bet ontwerp bp de rechterlijke orgiiniaatie in handen te st élTeü Van ene cottmisaie lan acht en twintig leden dbf nï do Mededeeliug der ochtendbladen is aan de rijtskaiiselarij ed nieuw welaontwerp op het bankwezen bV toevoeging van eert rijUtbank in gereedheid gebracht en nl M oumidilell k by den bond raad wiHdeB ingeiUaud M bagrootingscommissie van den rijksdag heeft zoo ijverig gewerkt dat ia de Tojgende week de apenbare beraadelaging over sommige hoofdstokkeo lèeda kan aanvangen De wijzigingen welke de Toordraeht betreffende ie organisatie vun deu landatorwin den boezel der oiiMisaie oor het buis benoemd heeft ondergaan xyn van zoodanigea aard dat dé goedkeuring tferwet door deii rijksdag als ïekcr mag beschouwd worde legl de Nat Zeil Het grootste bezwaar leverdedaaVbij ap art S der voordraeht Dit artikel hanSeli 6ver de personen die rerpliclit tot het dienenbij ha Tandstoria onder tekei e emataodigheden b jde landweer 1 aden wiirdeo ingedeeld Bij dé twee nUe ttiitgei van het ontwerp der zittingen dereommisaie bleef dit een struikelblok dat niet ui den Weg kon worden geruimd Hierop hebben deJedsn deK eommitsie zich m den bondsraad oier dit belam rijk punt dat de aanneming der voordracht 9linaar b jal k maakte in dezen tin verataao per oaen tot en landstorm behoorende zullen niet Opjgeroepea worden om bij de landweer te dienen dan jwdat atlè jaargangen der landweer en de daartoe bóoreuité reterven onder dé wapenen zullen èijn jiéiMfcii YtW dK griiote bezwaar ia weggenomen zegt de JVa tf hoad men itich overtuigd d4t de rijkadag met het MitweVp zal rereeaigen BU da blAdén Uelden dat edert verleden Zondag aa èlta niX vou Arnim neer vrijheid is gegeve Soedat hij eonder toezieht het p is mag verlaten Tan dn vergunning voidt raiMachopta door htm gebruik genaakt l tt MRjeidi v o interpellatie in den Öot laDrüJisebaii rijksraad heeft Ie minister van koophauilel de baar fiaoluiuat eea verzicht gegerea vaq de apoor iw en die Sfdert 1S7 2 in Oostenrijk jn aangelegd Dat m tttien Dani t krachtig wurdt voortgegaan blnkV liiarüii dat vW 187 ü bijna 50 millioen SOrijuen Van sliurt4 te Woi At dcïei ordt beschikbaar ge itKfi Mét èchgnt echter dat de wijze van exploitatie der oor Pg il veel lé wensélin overlaat althan de laioister verklaarde dat vcrMhillaaA dr bclaoip j e lasten die het f rls e flrakkfi doqr de regeering als onbehoorlijk borden beschouwd aoodat i g dan ouk weldra behaUe eeu wetsontwerp bevattend een uitvocri r plan vooraan te leggen spoorwegen tevens een nniler zal aanbieden trjt hervorming van deapoór npgwiiigeviiig Voor 1876 is de aanleg van 100 kilometers spoorweg verzekerd De Italinansehe kamer der a evuardigden heeftden heer Biancheri rechterzijde met SS è itcmmentot president benoemd l e heer Depretis candidaatder oppositie verkreeg 172 stemmen De Spnaiische Ciulisten hebben hunne plannen op Irnu nog niet opgegeten spoedig na he vertrek van de republikeiusohe troepen teruggekeerd hebhen zg een aanval gewaagd op de verdedigingswerken door de republikeinen op de bij Irun gelegen hoogte San Mareial aangelegd De aanval heeft ang ge lunrd maar voor de Carlislen tot geen resultafit geleid De Japaneezen zijn volgeus bericht van den bevelhebber van het Kngelsche eskader in de Ghineeeebe wateren druk beS ig Formosa te ontruimen ingevolge de roet China getroffen overeenkomst Men schijnt beiderzijds met de schikking te zgn ingenomen BINNENLAND GoqpA 28 NOVEMBEB Wij berin neren er aan dat Maandag aaust de verkiezing plaats heeft van 5 leden voor de kamer van koophandel en fabrieken albier en wel van 11 tut l ore De aftredende leden zijn de hh T P ifu ï P Göedew agen W Uoogendijk Wr W D de Lange en B van GaUn ijie allen herkiesbuar zjjn VVij raeenen 4 st mgerechiig ie leflen der Ilervormde Gemeente opfnerkzaam te moeten mïkett dat zij die hun aanslag in den hoofdeulijkeii t ms ag niet betaald hebben vtfdr dep lil December hun kiesrecht verliezen en alzo niet meer med aogsu stammen In de zitting dor Arrond Beghtbaok t Kuttcr dam van Donderdng stonJio ai terechti B d Mi gczagvperdqr van de stoomboot de Eendracht bes huldjgd van u nvsring van een tjalk met pannen ge a en De li ek a g e was alhier bij i t kantongerecht vrijgesprokeu van bet h int ten laste gelegde wegens gQbrek aai wf ttig bewjjs het openbaar minis erie by dat kantongerecht ba i echter appèl aaugeteek nd te en dat voiiuie jVe ome v justitie re uireerde eene boete van ƒ oO of 7 dagen gev Mr H i Kranenburg lüixèt trüd ale verdediger voor den beklaagde op Id deze zaak over B dagen uitspraak Glatarenafoad hield de beer Mr I Capado e uit s Hage in de zaal Nut en Vormaako alhier de eerste van drie voocdrachtea oqtr ut ie rofpmg let venal en de to totul def ktfk NaJal de spreker eerst had gezegd wat men on lei hef woord kerk te verstaan ha je vei rolgepB al de bro nep zijner Biede eliiig nnfiail B J Goid s w or i en 2 de gesohiedeili su lc hu over de eerste ehristengemeedte Aan de uituoi iging om deze voordracht bij té wonen was dO r weinig personen gehoor gegeven Vrijdag a s zal ii heer Capadóse o p Mtzetfde uur in tezelM zaï l Wïder optreden In devergiid ing der vereeni ing WiateilezingcnX te Berg Ambacbt trad Dondeidag i Nov de l eer J E K van Wijnen hoofdonderwijzer van WilligeLaagerak als spreker op Het opd werp der verhandeling wss De godsdieustistelaels der Ouden voornamelijk idie iie r Iitdiëf Ëgyptéaaren e i Q ieJ ri en de maatsjhappflüke toeetaudfi di r volipn als gevolg van die godsdienatetelsels M et veel beTangstelling werd deze boeiende lezing aangehoo evenals de daarop vöti ende bijdragen vnu den spreker n an d e heere D Óak tm en ï B van Dam De tweede Spreekbevrt op de vergadering f Volkevoordraohten II Donderdag te Berkenwoude gehouded werd vervuld door deu hearP Blok Jr vait dtolHijk die eene varhau ieUog hield over Bik aident zijp uil een vaUb te zga Met oa rei deelde aaiidaeV werd spreker door hel talfjjk opgekgiiien publiek gevolgd eenige bijdragen in jwoza poëzie gekverd door de hh Aia jer en P Qo nt v StQl wjj en K de Jong en D deBcuyn van fierkenwDuiJe braehtco het hupne hij eeu leerzamen en génotiolleii arón d te verschaffen By R V d Ba en O van Vliet te Berkeawoude tryn dezer dagen twee larkena geslacht die respectieiel k iW en 162 halve kdo s wegen schooo aan den haak Tevens kaji al b üzaode beid wofxtep gf meld dat bij P Slingeland aldaar in den tuin eenroide kaolj lant staat waar aan èèif stengel 7 andere kooien en een witte koolplant w a men 9 l opieo tflt I üit Oudewoter schrijft men ons dd 27 Nov listerenavoud trnd in onze eerste Nulsti jernkomA als spreker op de heer W de Jong van Benschop De handel en wel bepaald zijn oorsprong untwikkcliog en gevolgen maakte het ouderwerp uit van e sprekers lezing die met genoegen gehoord werd De heeren A O van Aelst en W de Jijng zorgden voor bgdragen Doa liet beklanten van den onlugs tot raadslid benoemden heer d A van Blarioum zal e k Djus Aivi op nieuw door de Oudewaterschc kiezers gestemd uiuiteir w dcu terwyl op dien zelfden dag herstemming tuss slien de hecreu Q v d Lee en W van Al aiti plaats heeft Staten Generaal ïweeub KaMEa Zittingen van 20 en 27 Nov i In de zi j ng van Donderdag zijn bij de algtmerne beschuu i j u over het huofdatuk buiteul zaken een aantj l puut n van internationaal en bandel hrhing besproken op het voetspoor der gewisselde étukketn Wat daaraan nog mocht ontfarek n heeft de Ministw aangevuld of tvel overwogen en waar bet kon voorziening toegezegd Op hut verlangen van den heer Kerena de Wylró om een gezant hij don CatliM tfr aeeredtleeren antwoordde de Minister dat toen de Kegeering het uitvoerend bewind in Spanje ondeii voorzitterschap van S 3trauo erkende zij is uitgegaan van bet denkbeeld dat Serrano op dit oogentilik het Kellig gezair vcrtegctmoordigt D algeneene baraadslagliigrn van Huuldstuk lil zljii gesloten en daarna is aangevangen de discussie over bat voor stel aan Eek en Urrdins tol verklaring dér wenschelijkheid eeucr internationale arbitrage In de zitting van isleren beeft de kamer na ve levlei dieenssiën de bedoelde motie aangenomen met 36 tegen 30 stemmen Hoofdstak III buitenlandaeho zaken is met algemeene stemman aangeaoiuen na de verklariuir vaiv den minister dat de nota betrefl ende ie oudkatholieken opgenomen iu htt Vadirlund uooh door hem nooh door zijn voorganger ia verstrekt aan den DuiU sehen gezant In de zitting vafi de eerste kaïBer vap gisteren ziji tageu iheden een aantal kleine wéta ontwerpen aaa de ord gestald Intiekomen zijn de hoofdstiikkea 1 en 11 der stantibegroptiug voor 1875 Üaarouitruut ia bepaald dat dite niet in deze bijeeukomst der kamer Haf eerst ia de volgende iu de atdeelinge zuilen worden ondeizocht De voorzitter der yederlandache vereeni lng Volkionderwijs jbr sr J F van UumatdaVan Ejisingtt te LeeUH arden heeft bet volgende woord aan de f den gericht dat in de Maaotlbode der vereéniging il i opgenomen Gij allen hebt kennis genomeo van het mnnifest dat door het Hooftlbestudr tot het ledertandeche vbUc is gerieht en dal iu het vorige namoier vau de Uaqndbide opgenomen is Met een begeleidend schryven zijn tal vau exemr plaren door het Hoofdbestuur aan de VfdeeUngsbesturen tér hand gesteld Vetacheideu nieuwsbladen hcbhni met de meeste weluoUeqdheid aan dat manilest in houne kolomawi eene plaate verleeitd irVoorta tijn exemplarea aan sonmige eorporatiei en aan ndllr ebeidene invloedrijke peraonen die tot het onderwijs in betrekking staan toegezonden Er dient thanu met kraeht aan de uitbreiding der Vereenigipg gearh id te worden Alle leden behoorei zieb tot dat doel in te tpannen Vooral moeten op plaatsen waar dit tol dusverre het geval neig niet was nfdeelingen worden oigerieht Niet minder wen ehelijk ia het dat Jaar oiize ardeelingen nog lecbti betrekkelijk weinig leden tdl n dat getal th n eene belangrijke vernKerd ring onderga Kik bewijr elk teeken van beimigstsMiiif dat het Hoofdbestuur in dezen ontvangt zal hoogst welkom zijnt Eei iejelki del Ha Mbesfa iÖq jvoor zoover bon zulks mog ijk ie bereid op nitnoodigiiig over te komen en de beginselen der Vereéniging te be rekcaeustoe te lichten in die plaatsen wfar mea i i we rd el Bgfn der Tlereenigipg in l lèveh énsoU te roepen té dien inde trede men in överleg nietd algémeenen secretaris der vereéniging die dés wénidht naderli inliehtingen zal geven Leden van Volkaoaderwijs dié de overtniglng b o draagt dat d behartiging van de hoogste volki Belangen u door h t lidmaatschap onzer Veiecnigiilg nadrukkelijk is aanbevolen steunt alzoo de pogingen en het streven raa t HooCdbestnr flt al deltrapht die in u is en met al den arnat dien het gewioht der ziiak vereischl Zaterdagavond te 7 uren werd een der gevartgMei in hef hitis van arrest te Botterdam vermist Bü onderzoek bleek alras dat een jongen van 14 jaren zich in een kast had weten te verbergen Hij keoft zich toegang veneheft naar hst bovengehosw en daar een paar dakpannen gebrokea loodat by li nnh it deigoot naat hesi he f H lpi fim nsar z no moeder is gegaan Deze heeft echter haar toontje zelf te 9 uren naar de géVateenis terujfgebrschi Bedoelde jongen zat nog in voor arrest was bc8 huldigd an het stelen vap pantutfels en beeft metr gevangenisstraf voor dimtal ondergaan Kr is onlangs sprake geveest van bakkeryen eo ajaclitcr eu Q le riebteu vuor de inarine en landmaeht Indien p néerdere plaatsen gélienrt wat op een plaat ia ons g ede Nederland onlangs iS geschied dan zou net zeker weuschelijk zijn dat hoe eer hoé beter aan dit pla begin van nitvoering werd gegeven C p den avond vtTn déti dag der aanbesteding van het brood voar het garnizoen gedurende bet volgend j aar I87S Wetfd een diner door den gelukkigen aannemer aan zga mnder gelukkige mededinger aangeboden en tBetoige toast geslagen Daarna werd vastgesteld het ydtag dat als premia Beest worden eiibetaald aan de broeders der gilda die hooger hadden iogescbreven De laSMte inschrijver was ledits 0001 et per i kilo oiMer den naast hoogere Beeds eenige jaien achter elkaür hebben de bakkers op de bedoelde pUats op deze wijze feest gevierd I De Sophia vereeoiging tot bescherming van dieren heeft te Amsterdam reu nieuw toestel ter spoedige doading van het rtaiid in de slachtplaats verkrijgbaar gesteld Het dier is daardoor onmiddelijk gedood en alzoo piet meer aan een langdurige marteling prijs gegeven Onderscheidese alaahteri gebraiken dep toe stel reeda met gunstig gevolg Bij eetf de r dagen ayet 12 geweren onder Bloemendaal gehouden dryfjaoht werden ïUl stuks wild gescholen waartuder 6t bisaoten E ti heersdipot 23 faisanten Het bekende weekblad Bempenireiu heeft zijn redacteur dea heer H Witte verloren Omstandigheden die ik ottlifhankelijkbeid van de redaatie bedreigden hebben tot de scheiding aapleiding gegeven De heer VViite riebt thans een nieuw blad op onder dentitel Siivldia weekblad voor den tuinbouw io Nederland hetwelk bg de firma firtU te Leiden zal vereisbijiien De Itriien van het vait Mksid ri t v n Wl Pi C IVinckel waarop door den gouv generaal goedgnnslig geadviseerd ia luideu dat de reqaestrant of de eest nedïfige en eerbiedige wjjze Terseboonin verzoekt erkennende ten volle ags sshuld en deze tendiepste betreurende met de heiligs belofte van zichnooit Brer aan eenige joumaliatiek ia Mederl Indie U zalleu beiEoadigen X In de laatste dageft vKegen zeer vele koppels wilde ganzen in de richting van het zuiden menig jager heeft er reeds jacht op gemaakt doch daar de dieren te hoog vliMcb zijn dt koboteg meestal te ve gsaf Pfr Dagil De Bniters en de Trompeo V rledep Vrgdag stonden voor het kantongerecht te Naaldwijk terechtvoor gezamenlijk atroiopen de Tromp en de Buiter Waren de Trompen en de Buiteca eertgds de schrikder 4a lii zga Uuws de lahlik dar bsaa De Jtijded zijn veranderd Het berieht uit Urk dat van de 270 schoolgaande kinderen aldaar slechts ééa d ii oatferdom van 12 jaar heeft bereikt is onjuist Er z n daar ongeveer 20 sekoolkinderen die den ouderdom hebben bereikt of oveischreden Wel ziet men geen zoons van vis sehers die dien ouderdom hebben bereikt de school meer bezoeken Het hoog militair gereohtshof heeft in hooger beroep baroii van Asbeck luitenant Aiir huzaren te Venio veroordeeld tot eene maand kamer arfeat zonder acces De veroor4eel4e had op een in e tene van Veplè eep slaf in het aaagetiijht gewroken élkeu hy vap dezen na eene b leediging in woor4 gi i ontvini ff i$A eo 4ï vboi ditf iv i ib fe ing b r den krijgsraad veroordeeld tot ƒ 25 boete I N O E 0 N D £ Ni Zon hei ontliier ter stade irberldsfettd ponf vleooh zoo mogelijk eeriti kwaliteit te jiaonen koopen niet goed z jn de instructie van den gemeentepkenrm stet i6 S te Wgiigen dal hij in Het vervolg Verpli ft zal zgn bijv deikr middel vaa dit bladi Wekelijks nej aanduiding van den datum kennis te geven van hei door iedereo vlnshouwst geslachti get4 nyidereD en opgave van de kwaliteit van ieder rundi Dat middel zal naar müna m ening wel niet f eheel afdoepde zgn ja zelfs vele niet onoverkomeijk bezwaren na zioli tlejien mnar toch opltssen it iin dsn laataten tgd dikwerf herhaalde vragen is het viresbh ie Göndar góéd f biet i too ja bjj wien kap men dan goed vleeaok koopefi zija de zoogi naaipdc kleafe eigenlijk gettsHfiw e slagera enz Set zou obk voor somnvKIS H l P po t S kannen ijjn om niet altyd huidereu van middelma tige of geringe kwaliteit Ie sinohtsn en dan was ook niel noUlig de oproeping van staditsrs tot bezichtiging vnti koeieii bij hen op stal staande veel minder de vertooning vau vee langs do straat uf aap huis bij d u een Of andere i i ezetene die zegt de kivalltrii van het hier doorgnaije verkocht vleesoh niet test te vinden Mtju gevoelen waartegen natuurlijk vele be lenkingen te maken zijn heb ik gemeenil Ie iiiueten publioeetee tiauiliian kap hft heba ndeld werdeu ludete houtfcn bijeenkomsten van deCoihiaiasie tot bespreking der midt elen om de v ééselikwa itt t hier ter stede te verbeteren die dan tot buvcn taande wijziging bij de bevoegde BMtgt de noodige stappru zuuae kuunen doen Vlet de opname hiervan Mijnheer de Hedactcur zult UEd verplichten üw pieia r Gouda 26 Nov 1874 IJ IF O L I T I E Aan het Bureau vau Politie a hier is in bewaring eep in deze gopeeute gevoudeu BLAUWE KIKL op de z jdc mtt zkkken Laatste Berichten Berlijn 27 Nov De Bgksdaj heeft bij eerste lezing de voorgestelde wet op de burgerlgke rechts vordering geateld in handen der reads gekoien commissie vau Z8 leden Het voorstel van Laskei om de weisvoorsiellen betreffende de iccbtspiegiog gezamenlijk te doen behandeleu door eene permanente commissie die ook na de sluiting van den Hijksdag diligent zou zijn is met bgna algemeene stemmen aangenomen BudliaaBSt 27 Nov in de troonrede waarmede vorst Karel de Kame S heden opende drukte hij zijne voldoening uit over de eeljarige goede Yerataiidhoadióg tusscheo de regearin ea de volksvertegenwoordiging en o er de goede letatiën met de buite ilsudsche regeeriugen Hij achtte dit het gunstig gevolg van eene op de verdragen ca op den esibiedvoor het recht stenoende politiek Hij kondigde talrgke wetsontwerpen aan o a eene wet op de teciuteering van het leger eene wet op het boachwezeo èeue oudarwijswtt enz Burgerlijke Stand GaaoBU 84 Nov JaeetKia oadcrs J ï lodeabirktio ea i M Zost Aaaetie oadcra W I ZcltenriicW o M H Kreijer OyuilJlOAtf 25 ov G ToQois htfisvr vaa P A Kuipers M j G Rcmbgés 1 m ia W J vau Geut 16 d P Scliaaten 8 m F vaa Gegl 1 j 1 u Ü7 A van Geijl 3 j 7 m l 11 ABvwmj mniËN ECHT EBEE1IGING VAN van BHitttl BH IPELfJi VAN i N pSRa Gouc TNöf 187 Gourfa 28 Nov 187 Voorspoedig hevallen van een Zoon M C HAIlREliOMÉ geliefde Echtgenoot vaa J C MULLJSR Haastrecht 24 Nor 1874 Voor de vele bewjjzen van belan rstelling ondervonden bij gelegenheid hunner VUF SN T VVINTIG JARIGE ECHT VEREÉNIGING b tnigeu de ondergeteekenden ook namens btrnne kinderen hunuen hartelijken dank A SWITZER T SWITZER ParfaMniM Nov 1874 Haoêdöók Bit de HAND te ÓOP te iufitviwrden 1 Mei a j het op de Karnemelksloot met gróoten TUIN ee i HUIS daarnevens met STALLING en HOOIBERG Te bevragen bij den eigejiqar H W F BONTE Flnweelen Singel R 332 ÉwlONGSIENSCH verlangt hier ter stede tegen 1 Januari 1875 liost Inwoning BpWASSCHIN G en een VRIJ KAMERTJE bj flinke burgeflieden van de P G Franco brieven met opgave van conditiëtt worden ingewacht onder letter R bij den Bo bandelaar £ H IDEMA te Medemblü If Trekking op 3ö JVovember e k LOTEN BfiYIL CaUA Li HASA n Dexe Aandeeieo trekken 4 maaU a jaaifi iketprgxen Vaa SOOgOOO FBANC8 m K I l 400 000 r aZII u 300 000 Minste prijs 10 tsxsMsi êt f9 aiuêsvoet Origineelc Loten zonder nieten dus geldig voor alk trékkÏBgian zijn a f 3 75 per ILOT verkrg aar geaWd ie Gouda bg de liwkhandetaren A MUNKMAK G B VAN GOOR ZONE N Is versohenéa BESCHOUWINGEN OVSB KET R e de voering uitgesproken in de Openbare Vergadering der AM 3r OXT ID Ji K m SOSO0L7BIIE01 1 op den 26 October 1874nooB O o a MX3 Zb Hoofdonderw e ir t Gouda k ti vm Jf Bestuur der Aii eeling Prgs ƒ 0 15 T t vfordetfle nap de AMieUng Verkrijgbaar hfl alle Boekhandelaren wordt op een 3er b ste standen van Gouda TE KÓÖP aangetiöiÊn een Wï¥tót 3S¥ï waaAh sedert ruiin Sojaren de BLIK en K4 PERSbAl EÏ I D tf eé sticbi i n nog Wordt uitgfoetetad Bnet nnic roitdeK laliter N ter B gkdr ker v a H GOOlgSSEN