Goudsche Courant, zondag 29 november 1874

P C MAAS J Woensdag 2 December 4 t f ii i s N 1602 f 1874 r GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenliebiad voor Gouda en Omstreken heeft voorradig eene g roote Collectie PREXTEBOEKE PORTRET POËZIE TEELEIV en POSTZEGEL ALBLMS MLZiEK SCHRIJF en ZAK PORTEFEIIÏLLES ALAIAAlAKKEiV en SCHEIIRKALEIVDER8 STEREOSCOPES en STEREOSCOOPPLATES PHOTOGRAPHIëS KIi DER PLAK BOUW COMEDIE en UITKi IPPLATE KL DERSPELE CART01 I1 AGE8 SLRPRISEiV enz enz allesHn diverse sortering nOOGSTRAAT GEBRS KAHPHDIJSEN HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hnnne geëerde Stadgenooten en Begonstigers te berichten dat met het aanstaande Si NICOLAASFEEST hun Kamer rnim voorzien zal zgn van een Fraai Assortiment Cliocoiade Snikcrwcriien NB Dagelgks te bekomen goed Gevulde Warme TEVENS ONTVANGEN nit de Fabriek van de Heereu DE lUUVR ft GAILLAIS nit Parijs zeer geschikt voor St NlCOfcUS GADEAUX ST Hï€e3L AS if ALiSS BA IKETBAKKER WIJD8TRAAT Bericht dat zfln ETALAGE voor de Sr NICOLA AS dit jaar byzonder rnim gesorteerd is in FIJNE SURPRISES CHOCOLAAD en SUIKER WERK en noodigt zone üeachte Clientèle beleefd uit deze ETALAGE vroegtgdig endikwyls te komen bezichtigen BÜNTLEIJ PALMEHS BISCUITS in 12 diverse soorten zijn te bekomen in de HAAGSCHE WINKEL bfl P J MELKERT Alsmede Versche PaTE db FOIES GRAS GALANTINE de VEAU et VOLAILLE MACEDOINE de LEGUMES versche Julienne en alle soorten van Holl groenten Elegante Dozen Fransche CONFITUREN en Fpne CHOCOLAAD soorten PaTE de POMMES Gedroogde ABRICOZEN en PaTE PECTORALE de NAFÉ Engelsche 6EMBER TABLETTEN en PEPERMUNT PALINÓ in GBLEIJ enz Nienwe Fransche VRUCHTBN op Water en Brandewön DRUIVEN B0RST H0NING 8TR00P a 60 Cts per Flacon AAL VA NILLE en SANTONINE WORMFLIOKJES London PORTERrSCOTCH en pJlE ALE Hoofd kiesdistrict IJSSBLSTEIN Voor één LID DER PROVINCIALE STATENT Wrdt bij de verkiezing op DING9IIAO 1 WECKMBER S74 aanbevolen Dr J CVAI EETE Hoogheemraad van den Lekdijk Benedendams en den IJsseldam Groot Grondbezitter enz enz EENIGE KIEZERS C G van der POST 0S CITR0E PU SCUafl 30p fl Sm00Pv PÜ SCHa1 20 vv C0 bij SLOTfiMAKER C Miseraalwater Fabriekant Westhaven Bn 199 Eoffijhuishoaders en Slgters genieten korting SI VP ST EOLAAS FÜEST De ondergeteekende beeft bij dezen de ear aan zgnen geachten begunstigers en het verdere geëerde publiek te berichten dat hg met xgn St NICOLA AS É IALAGE gei ed is Rnim gesorteerd zgnde hoopt hg met een druk bezoek vereerd te worden PS ALLE DAGEN WABIEBOTSRLETTERS H W M STEEVBNS Banketbakker Hoogstraat Mo 802 der beroemde Wekcipsclie Zamcnspralfcn Uitgave J J H KEMMER te ütredu la beden voorhanden bg den Boekhandelaar vooa T NiCOLAAS CaDEAUX in vele soorten voorhanden bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier KLEIWEG E 107 geeft zgnen geëerden Stadgenooten kennis dat hg met zgne to ejyiikele y Buitengewone Voorstelling DEK VKaBmiQIHO tbiftning ftuj fi Mtmis tt Soudï op Donderdag den 3n December 1874 des Avonds te 7 uren precies in de Sociëteit Oks Gbnobgiii Zaal Konstw Benri Burton of de Vadermoorder TooomUjh 10 4 Tarercdsn en Mo VoonftI door A A r a niHPCL DAA H1 Een Leugenaar die op het laatst zelf begint te geloövendat bg de waarheid spreekt Klocbti Ml io 1 Beilrür ioar SEBVAAS DE BRUIN Entree voor HH Inteekenaren en Leden der Sociëteit 0 vs Genoegkn met hnnne Damee en Kinderen 0 75 per persoon Niet Leden 1 25 per persoon PUitwn koaoeo bciprokco worJea bg ita Kaïteleio dor SocHteil 0m Otaotais op den dag der oontelliof lai 10 tot 8 oreo tegen 10 Cti oilra per plaalj Het Bureau zal geopend zgn te 6 uren Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 30 NOVEMBER 1874 de voormiddags ten elf ure in het Zuid Hoi LANDscH KoFW Hüis in de Wgdstraat van Een HUIS PAKHUIS en ERF aan den Raam te Gouda wgk O N 67 Te aanvaarden 1 Mei 1875 Een HUIS en ERF in de Korte Groenendaal te Gouda wjjk L N 170 Verhoord bg de wOek aan J Dugs voor 4 En een HUIS en BEF achter de Vischmarkt te Gouda wgk I N 149 Verhuurd bg de week aan M Vermeg voor 1 20 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Oooda Drnk tu A MriSkBiw BTHTENLAND BnlteDlandsch Overalcht Weder loopt te Farija het gerucht dat de president der republiek bjj eene boodachap aan de nat vergadering zal aandriogen op de sannemiiig der coottitutloneele wetten Zondag heeft de geattigde liakerzijde op nienw een Ter aJering gehoailen aen hoopte dat zij talii iLcr ioa zgn dan de forige waar alechis een veertiglal leden veraohenen waren er is rolgena de Tempi op die eerste vergadering geen woord gesproken over de vereenigiiig der middellrsctiea lu ieie zitting van de fraolien der linkerzyde en der uiterste linkerzijde ia de wposch te kinnen gegeren om elke discuuie orer politieke onderwerpen en over de oonatitotioneele wetten tot na 1 Jan aanst oit te atellen Men gelooft dat in een nader te honden bijeenkomit van alle groepen der linkerzijde een besluit in dien geest zal genomen worden en daar ook de fraclien der rechterzijde hetzelfde geroelefi zyn toegedaan verwacht men dat de hervattlug der titiingen van de nat vergadering door buiteiigewooe kalmte ral worden gekenmerkt Nog wil men dat een deel der rechterzyde voornemens is Bocher en Dolaare candidoat te aiellen voor de betrekking van vioe preaideiit der kamer Zondag hebben de erkiezingeu plaats gehad voor den Pargschen gemeenierood Met belangstelling ziet het gebeele Fransche pnbliek naar den uitslag nit De stemming van Parijs oefent altyd eenen grooteo invloed uit op lie bonding der afi evaardigdea Worden er maals Beh i eest enkel nulioalen gekozen dan hebben de tegenstanders op nieuw een krucbtig wapen in de hand en van een herstel an Pargs in zyn ring als hoofdstad komt vooreertt niets iien later bericht deelt voorloopig als uitslag mede de verkiezing raa 46 radicalen 10 gematigde republikeinen 9 conservatieven en 4 herstemmingeii De jemeenteraid an l niijs heeft zijn zittingen geslotrn Vanttain heeft een rtclevoering gehuuden wanrin hg herinnerde dat de tiemeenteroad niet geaarzeld heeft de impopulariteit te brareereu ten einae het sedert zuurele jaren verbroken evenwicht in de fiiiaiicicu der s ad Ie heralelleo e eeiate IcKing der rechterlgke ontwerpen i in den Duitscheu rgksiUg afgeloopen lle zgu zg volgeus Loaker s vooritei naar eene oomoiusie van 28 leden verzundeu llij eerste en tweede lezing il vervolgens met eenparige stemmen bet Beruer postverdrag Haiigenomeii Duaiiia had de eerste lezing plaats van het budget voor Ëlzas Lotharingeu voor 1875 De Elzasser afgevaardigde Siinoiiis beweerde dat alleen de landsvertegenwoordiglng nu Klzas Lutharingen het budget kon onderzoeken en goeilkeuren De liiasMt sfgevaardigde Winterer wees aan dat verschillende posten te houg uren opgetoerd Uebeer Wunoker weuschte dat de begrootiug vooraf onderzocht zon worden door eene com missie van 21 leden onder medewerking van slgeraardigden uit het rgkslaiid De erdere discussie is verdaigil Volgens den Loadensche Oburver is de beer Disneb demijze ongesteld dat hg zich op het oogen blik niet aau de behandeling tan zaken kau wgden De Ooatenrykaohe kamer heeft ile wet op de vennootschappen op aanüeelen aangenomen en er de bepaling aau toegevoegd dut deze wet geane wgzigiug brengt in ds overeenkomst met en de sututeo van de Nationalbank Zondag zon de bijeenkomst der leden van de drie baotiên der grondwetspartij plaats hebben teneinde te beraadslagen over de maatregelen welke met het oog op den oeconomisohen toestand des lands behooreu genomen te worden Er is in eene voorloopige bgeenkomst besluten onder teel debatten tut de benoeming tan een slib oumité over te giian b staftnde uit leden van alle drie fr icticn hetwelk belast zal worden met bet ontwerpeu an bepaalde voorstellen Door alle afgevaardigden die tegenwoordig waren werd uitdrukkelijk te kennen gegeven dat iii geen opzicht een votum van wantrouwen jegens de regeeriag bedoeld wordt deoh dal bet ministerie de ver tegenwoordigers der natie slechts tot dezen stip noodzaakt I De samenstelling vsn hel bureau der Ilaliannsehe kamer heeft geleerd dat de regeeringsaeerderheiil grooler is dan men had erwadit De president vnn bet vorige jaar de heer Biancheri was de candiilaat der regeering en van de rechterzijde hg wprd met 236 tegen 172 stemmen verkazen die op den candidaat der linkerzijde den heer Déprétis waren uitgebracht Er waren dus 108 leden tegenwoordig die aan de regeering eene meerderheid an 64 stemmen gaten Met bet oog op de discipline die in de linkerzijde boerscht zou men onderstellen dat altkans een groot zoo niet het grootste gedeelte der nog afwezige leden tot de recliterzijde behoort zoodat de regeering waarschijnlijk op een voldoende meerderheid kan rekenen om bare plannen te Verwewezcalijken Bg de overige verkiezingen door de kamer is de regeeringsmeerderheid nog sterker op den toorgrond getreden daar de tier vice presideuten de beide quaestvn en vijf ecrctari een allen tot de rechterzijde behooren en met eeue meerderheid van 70 stemoien hnnne tegen candidnten tan de linkerzijde overwonnen Twee gekozen secretarissen de heereu Fariiu en ira vina behoorden tot de linkerzijde de eerste terkreeg I8t de ander 174 stcmuea terwijl 143 bijetieii oningevald waren beide betren hebben echter raar het hun aangeboden mandast bedankt Garibaldi heelt nog geiA riiting genomen Hij beeft zijn maudaat aangei imeo onder voorwaarde dut bij volkomen vrij zsl z n om ter vergadering te komen wanneer het hem oed dunkt nl wanneer bjj het nooilig acht in het belang der aalc die hij vertegenwoordigt de demc aiie Hg 60b Jnt niet veel lost te kSMoa tga s ti m op Capim te verwisselen voor de drukte der hoofdstal Over het algemeen koestert men van zgue optceiling in het parlement geen grooie verwachtingen Hoewel groot door de wapenen kan men niet van hem verwaeliie i dat hg ook zal schittereu In de tuga Garibaldi is een held geweest maar een bekwaam politiek mnn heeft hg zich niet getoond eu daar de kleur van het roode hemd vrg wel is verb eekt is het niet te verwachten dnt hij daarmede een groot succes in de kamer kan behalen V aarscbgnlyk zuu het voor de roemrijke herinneringen san zijn uanm verbonden wenschelgk zgn dat hg zgn verdere dagen ma 4r in stilte op zijn eiland siert L e commiBsie tot onderzoek der sta tsoegrootini bestaat uit twintig leden der rechter en tien der linkerzgde Het wetsontwerp betreffende de lichting voor het leger is Zaterdag bg de kamer der afgevaardigden ingelouieo Hel berust op het beginsel van den al gemeeneii dienstplicht eu stelt de toruiiiig erner territoriale militie voor De Ofinmie zegt diil de minister tan oorlog zijn ontwerp luiiiien ilie irrei zvn beperkende ile spoedige gocdkennng iluar aii termidii De Spaansche corrts ioiidenl van de IndeptiuUiiict bericht uit Madr d ilai bot vertrek tan uen manr schalk Seriano hoofd vnu bet be ind iiiwr het tooneel v n den oorlog s eohts een niine lic tan lij I is er zou dan tevens ernst gemaakt worden met den aanval op de Carlisteii tooiluupig w uschle Scrrjno de opereties tut proviandeeriiig vun Pampelouu bij te wonen BINNENLAND GouuA 1 Hecembeb Bij de verkiezing tan ijf leden der kamer vanKoophandel ea fabrieken alhier zijn ingekomen 21 biljetten De aftredenile leden zgn allcu hcrkuzeu en wel de heereu X P Viroly mei 1 P Goedewaagen met 16 W Hoogeiidyk Wz met 19 VV de Lange met 18 en B tan Galen mei 18 slemmeo lerwglop versc iilleudo andere pereuuen 1 slem a uitgebracht In de laatste zitting ton het knulongereclit alhier zgn twee piipeiifabrieUiitun veroordeeld tot een geldboete van i of subsi liaire ge angeuisstrar van een dag en lu de kustcu teder wegens het op huunc fabriek in dieost hebten lan eru jougeu beuedvu de 10 jaren Een touwslager knecht welke buiten weten van zijn meester ook een jongen biiieden do 10 j iren in do tjuwslagerij in dienst had genomen zal cvsoeeus eerst daags terecht stnan Bg het opmaker der lijsten voor den minister va justitie is gebleken dal er op de Teraohillende abrieken alhier werkzaam zgn 2S0 kinderen tusschen de 10 en 13 jaren en wel 152 jongens en 98 meisjes Door een veehonder onder deze gemeente is simgifte gedaan van een rund d il aan longziekte lijdt Wij wfn chen de sandacht onzer lezers te vestigen op een boek dat il ie tentolle verdient Hoe menigmaal kumen op het gebied van fabrieks tzen en ngverheid niet bij tele mensoben tragen op die zg zich zelf niet kunnen beantwoorden en hoe dikwijls gebeurt het niet dat by het lezen van boeken of liafibladeii bij het hooren van redevoeringen enz enz u woorden of zaken tegenkomen waarvan gij iets meer verlangt te weten en eenigszina nader tan op de hoogte wiit komen Welnu om in die getallen niet onbeholpen te bigten staan is het a tn te raden zich aan te schaffen het TeckHologiich g oordenioek hetwelk een txMtdigt kandleiding aanbiedt toor alk takken ro fabriektKeztn en FoCku jcerieid van de hh Dr K Karmaaob en Prof Fr Heere üit boek was tot heden toot telen onbereikbaar door eon betrekkelgk hoogen prgs welk bezwaar echter thans is opgeheven doordat de prg s tan 29 tfaoua 5 75 geworden is Door deze aaiizieiilyke prgsvermindering zullen oiigetwyfeld vele personen en daaronder met het minst jongelingeo die iitUustriealsn handelaars of fabiiekaiiten willen wordca tici dit aattige boek sauscha n Zsteidagatond is aau de Turfmarkt alhier in het water gevallen de dochter tan B h tan V dia echter dank zij de hulp tan dea beu 1 C Üssdsleyn spoedig gered werd Hel bsstunr tan Apollo afdeeling Uiierlgi tfeUprekeHdkeidi verzoekt ons nsde te deeleu dat aan liet van tele zijden gedaan verzoek op de reeds vroeger door ons termelde toorstelliag op 17 Dec a s het historisch drama Daad Ritiio wederoas op Ie toeren met genoegen zal toldosn worden Tevens zal dsn worden opgetuenl het bigipel De Ive bedimden of hel tpook te mddemacht Statea Oeneraal Twiide Kaxee Zittio gen lau 28 en 30 Nov In de zitting van Zaterdag is de dissusiie over huof isiuk IV justitie toorigezet Even als Vrgdog cbijeu een tol van sprekeis op nieuw velerlei juriiliuke punten en vragen van wetgeving organisatie eclitspieging en rodiOcatie meel of minder uitvoerig besproken trrwyl de heer Kuiper o a beeft Sanger üruiigen op de wetgetende regeling der atbeidersi uai slie Hvt grootste deel der gisteren gehooden zitting iveru ingenomen door eene uittoerige rede tau dea luinister tan justitie ter beantwoording au al de sprekers der vurige dagen op judicieel eu jundiek geweJ De miniaier heeft eenige toezeggingen gedaan en vooral bet slotgedeelte der rsde vsn dea heer Kuiper over den arbeidersstand teherp bejegend geIgk doaras ook plaats had door de hh Wintgens eu C van Nispen Uterigeus zal de ainister de besluiten van 1815 eu 1852 nopens de organisatie der hervormde kerk niet intrekken De aijzemeene beraadalagiug over het hoofdstuk Justitie is gesloten lu die over de artikelen aangevangen Staten Qeneraal Eebste Kaheo Zittingen tan 28 en 30 Nov In de zitting van Zaterdag zijn met algemeens itemmeu aaiigeuumeii 1 de ontwerpen van i ertngen omïimg die aan de orde waren wn irouder i aturalisutiun onleigcniiigi n en provinciale belaslingen Teyen gisteren waren aan de orde gesielil zes i iit ver tn Wiaruoijer dat tut tyJeigke bepetkiiig van Ucl as uuntea vau zilveren taiidjii uuiagen ludie ziitingisui t 16 li geu l i st tCfci beam eb ctf ure iisu dteidcgeSieUl de Indische begrootiug vuo