Goudsche Courant, woensdag 2 december 1874

i ilet libn fepacjc itzdlfde gebied if lts gehad Een iisteriés is gettorn ni I lend Vpo en of doogbeif I echter mti b i t i V lerzfids do tei d r den ieè crKoup iilP id btkeude bau qutieuie nit Schwcrin wordt mcdegei eeld aan de Na tional nliDig Ds Begeering heeft het plan om den Landdag tot het houden der buitengewone zitting bijeen te roepen tegen den tijd dat de Ryksdag zal bijeenkomen Op die wij7 s wil ziJ roorkomen dut in den Kyisdng het welbekende voorstel zal worden gedaan om door tusscheukomst der Rgksregeeriiig de beide Meckleoburgen te dwingen Lot het uitvaardigen ecner grondwet waarbij aan de vertegenwoordigers door het volk gekozeS het reoht wordt toegekend om de begrooling vast te stellen Wordt in de aanstaande zitting van den Rijksdag het voorstel herhaald dan zou namens de Mecklenburgsohe regeering daarop worden geantwoord er wordt over dat onderwerp reeds beraadslaagd in een biiitengewoüo zitting van den vereenigden Meoklenburgschen Landdag Door aan te dringen op een tusschenkumst der Kijksregeering knn geen anderen dan eeu ludeehgen invloed op de beraadslagingen worden gemaakt In elk geval is derhalve weder een jnar gewonnen om zich met den Landdag zoo mogelyk te verstaan Uit Londen wordt gemeld dat de vertegenwoordiger van Spanje aldaar aan de commissie voor baitenlandsche rondsrnhonders raededeeling heeft gedaun Tan de voorwaarden van inschrijving op eene nieuwe oitgifte van hypotheekbiljetten De aededeeling heeft wel iets van ironie althans kunnen wy ons met voorstellen dat er veel liefhebbers zullen ziju voor deze gelegenheid om gord geld naar kwaad geld te gooien Evenmin vatten wij het groote voordeel dat in deze wijze van doen gelegen zgn kan voor de Spaansohe regeering Voor eeu derde m geld eu twee derden in coupons van Juui en December zal men kunnen krijgen hypotheekbiljetten rentende 8 pCt en losbaar a pan biunen vijfjaren alles gen aarborifd door de nationale goederen die reeds zoo veel te waarborgen hebben De geheele leening is van 180 millioen en de Spaansche regeenng ai dus netto ontvangen hoogstens 60 millioen De obligatiehosders ontvangen voor hunne coupons en hun derde in ODmptanten nieuwe obligatie rentende 8 pCt en losbaar a pari Wist meu nu nog maar dat dan althans deze rente en deze obligatien zonden worden betaald Maar aan de moeilijkheden waarmede het Spaansche bewind te worstelen heeft zien wy vooreerst nog geen einde Wat omtrent het beleg van Carthagena wordt gemeld noopt ons nog nitt het gevoelen in twijfel te trekken van eenen correspondent aldaar die beweerde dat een beleg op deze wijze gevoerd kon duren tot aan het einde der dagen En aangaande den oorlog in het Noorden verneemt men ook niet veel bemoedigends Daarby komen nu nog de onvermijdelijke tuisten in den boezem der regeering zelve W il daar eigenlijk voorvalt komt men met licht te weten Naar het schijnt echter is C nstelar hoe langer te meer evertuigd geworden dat de federale republiek voor Spanje niet geschikt is en men de moeilijkheden slechts zal kunnen te boven komen door de vestiging van eeu krachtig centraal bewind Salmeron daarenteeen is met de zijnen nog van de oude leer en thans zijn beide partijen aan het haspelen Alles is wonderlyk in Spmje en dus is het niet verwonderiyk dat deze twist uitbrak over eene zaak die oppervlakkig beschouwd daarmede niets te maken heelt nl over pogingen van Castelar tot toenadering aan Home CasteUr zon aan hel Vatikaan eenige bi schoppen hebben voorgedragen De oIBcieele H wier Zeit maakt de keizerlijke besluiten vau 19 Deo openbaar waarmede aan de langdurige miiiisterieele crisis in Hoiigarye een einde Is gemaakt door het op hnn verzoek verleend eervol onts ng aan den minister van financiën Krrkapolyi en aan den minister van openbare werken ïisza en door de opdracht der ptrtefeuille van financiën aan den minister president Szlavy en der portefeuille van openbare werken aan den minisier van landbouw Zfchy welke laalsten tevens met hunne tegenwoordige belrekkingen belast blijven De Zwitsersche bondsrand heeft dezer dagen een begrooting der uitgaven voor het tweede jaar der doorgraving van den St Gotthardtannel ontvangen j ïij zijn geraamd op 11 237 748 fr Tot het byeenbrengen dezer gelden wordt behalve door vele Zwitsersche kantons bijgedragen door de Centraal en de Noordoostspoorwegmaatschappijen in Zwitserland benevens dodl Duit chland en Ilalie Gedurende het eerte jaar hebben de uitgaven voor dil zoo belangrijke werk in een ronde som bedragen 3 300 000 fr BDSTNENLAND Gouda 1 Jancabi Z K H prins Hendrik heeft nan het Damescomité hel Smth Kruit alhier eeu gift van ƒ 50 gezonden tot leniging van den nood der choleralijders MqufTronw P Schouten is benoemd tot bulponderwyzeres te Hendrik ido Ambaoht en mejuffrouw K Schoaten tot hniponderwyzeres te s Grarenhage Beuter seinde uit euang 30 Dec Bij een verkenningstocht naar den Kraton door de Nederlandsche troepen heeft er leeu ernstig IrelFen plaats gehad tu scheu een gedeelte der Nederlandsche troepen en een gruot korps Atjueezen Het doel der verkenning erd bereiU Het verlies aan de zijde der Nederlandsche troepen was matig dat van de Aljineezen daareiiirgeii nanzienlijk Rajah Pedier versterkt den Kratun De Nederlanders werpen sterke batterijen op voor den Kraton De gezondheidstoestand en de geest van de troepen is uitmuntend j Dinsdag avond is verschenen eeu bntténgewoon bijvoegsel der Siaata eourattt van den volgenden inhoud Blykens een heden namiddag bij het Departement van Koloniën ontvangen Regeenngslelegram van den GonvemeurGeneraal dd Buitenzorgn O dezer waren den vorigen dag Ie Siogkfl aangenoden twee telegrammen van den Lnitenant Qener fil Van Swieteu waaruit het volgende blijkjtï Bij een verkenning tof onderzode hoeJij e Kraton kon worden aangevallen tn is men gestwt op eengrooten kampong die zo iutdig versteim was enhardnekkig verdedigd werd Na eei l mvechl van ougeiger zeven uur was bedoelde kampow met alleversterkingen geaoiiuen enit was men op ingevver l minuten gaans boven foMr Atchin aan en réchter rivieroever uilgekonen Ée onzen telden fW idoodeu en 78 gekwetsten le gevecht zou den vuL genden ochtend worden voortgezet De troefien haddeii zich uitmuntend gedragen De verliezen van den vijand waren zeer groot In de eerste versterkii werden ongeveer 30 daodei l gevonden in de andore Aiar evenredigheid Il 1 Volgens bet twiyÉe telegram liraarvap evenals van t eeraiè de dalctjee eullIg niet ii gemeld waren dbor den Gouvernemf nts cominlssari brieven nu ir den Sultan gezcniden watrdp nog geen aiitwuord tvas ontvangen et de voortzetting der operalieu itegru den Kraton weril gewacht totdat eed genoegzame voorraad levensffliddjflen en oorlogs jeUoeftrn verzameld zou zyn om kraohtik te handelen De XXVI Moekims beoosten de nvier was verslagen de XXV Moekims westelijk gedeelte hield zich onzijdig de XXII Moekims n as door de verliezen ontmoedigd Bij den vijand heerschte schaarscbte aan rijst Het weder was gnnitig terwijl de oholera verminderde De geest der troepen was uitmuntend Luideiis een nader b j het Departement van Koloniën ontvangen tele Aim van den Inilenant genenial van Swieten beden oc tend te Penaug aangeboden had den 2Ctteu Dec weder een zeer ernstig gevecht plaats gehad tot opsporing der vour den Krhton gelegen vlakie Het doel was bereikt met zwaar verlies Gesneuveld waren 1 oIBcier eu 16 minderen licht gewond 6 officieren en 55 minderen Eene batt ij voor zwaar geschut was in aanbouw zij zou spoedig gereed zijn en zwaar bewapend worden De Radja van Fadir was met 1500 man in den Kraton gekomen en had de oorlogspartij versterkt Een smaldeel van de vloot zou hem en zijn volk daarvoor straffen i De zendiling met het overbrengen der brieven van den Gonvernements commisssris aan den Saltan beast was met den dood bedreigd geboeid en van alles beroofd naar het binnenland gebracht terwijl pe brieien verscheurd en niet aan den Sultan overhandigd waren Het volk had zich van het gezag meester gemaakt Dc geest der troepen bleef uitmuntend De opperbevelhebber had bij dagorder zijn tevredenheid betuigd De algemeene liektetoistand was gunstiger Naar wij vernemen is van wege het departement van Oorlog aan de goedkeuring van Z M den Koning onderworpen de vaststelling van de regeling van het verhoogd bedrag der tractementen voor de officieren der landmacht in te gaan 1 Januari aanstaande Gedurende het jaar 1871 zullen de navolgende sommen worden uitbetaald aan hen die zich vrywillig bij het leger verbinden te weten a Voor ieder nieuw aangenoaen militair beneden den graad van korporaal die den onderdom van 18 jaren heeft bereikt zoomede voor ieder tamboer en hoornblazer beneden dien leeftyd en ieder milicien die zich verbindt om als vrijwilliger bij het leger te dienen 46 i Voor ieder militair beneden den graad Tan korporaal telkens wanneer hij zich voor zijn 40e levensjaar opnieuw verbindt f 40 e Voor ieder sergeant of korporaal milicien by het wapen der inf die gedurende zgn grooten verluftyd onder de wapenen wenscht te blijven zonder zich als vrijwilliger te verbinden voor 6 maanden werkelijken dienstty d een premie van 75 d voor 12 maanden idem ƒ 150 e Voor ieder aspirant korporaal die bij het wapen vrijwillig voor zes jaren in dienst treedt 65 voor ieder aspirantonderofficier 85 De Centrale Cjmmissie te Amsterdam voor het kindergeschenk aan ilen Koning lieeft een schryTen aan de arrondissements comlte s verzoiilen waarin word medegedeeld dat zij zich tot Teraaillende kunstken ners o a tot den heer Ch Bac lsen gewend heelt en dat tengevolge vail zijn advieaJIe heer F Stracke hoogleeroar aan de Ryks Akadeu u van Beeldende Kunsten te Amsterdam een ontw zal modeleeren waarvan later een afbeelding aam het oonleel der Comitè s zal worden onderworpni Het denkbeeld 18 een zilveren gedenkstuk oizien van een uurwerk u Haagschen cor o Bergen op Zoom lortvluchtige heebij elkaar gezeulen en is deze De oudste zal ve verteeriugeti ngen inlióhtingf ziJB zoo me Volgens eene nededeeling vat retpondent v n het N en Adv M IS door eenige slachtoffers van t ren de Gijselaar te s llnge wat bracht om iemand naar Loniien er in geslaagd hen daar te v nai veel te huis terwijl de jongste maakte Voor echter van de vei gebruill is kunnen gemitakt wordl ziigt de vog gewaarschuwd enj verdwenen M Op nieuw he ft d dé residentie een treurig voorval der hopfdambtenaren van een der in al a eeij defioK van ruiiif b d l van Mindere amblentiei M jing egej rHk foop f ln ttleèrai in hetlbyWit inskkint tol d f P 4 gc ooj ryebtvi rdigt Mm heti vertljoillwea b t end 8ali it i der r niL la de Z H van zelfs M rl8Dnitte lj en euoj noten Het ditpzyw na érkeongl I fè K iii l Adofipi Haasim mti Van dcswegen iedereen sterlt oaouevolen worden en iloen wij óp het heden in on e otturant voorkomende advertentie der ve firmelde lilma algemeen je nndacht vestigen i l ifi I LiU i I U JL i Ju JT j T ii l l ÉI III INQEZONDKN Een geschenk aan den Koning Vrees met mynheer de Redacteur dat ik in de volgende regelen Weder een nieuw plan te berde lal brengen maak n niet ongertnt dat ik d vele ont j werpcadeanx wil vermeerderen men een nieuif vta mijne vinding volstrekt tuet ik wil alleen een wensch uitspreken waataiu ik hoop dat gevolg tol worden gegeven In Qonda is evenals in andere gemeenten van ons land ook eene oommissie voor het koningsfeest saaagesteld Reeds hielil men vergaderingen eii benoemde een bestuur Wellicht zal men ook spoedig overgaan lot het verzamelen van bijdragen voor een geschenk aan den Koning Over de wijze vaarop dat zat g schieden een enkel woord In andere gemeenten heeft men de leden der oom missie rond lalen gaan om de bijdragen te jnneu Dit is verkeerd en m i ondoelmatig Een geschenk moet geheel vrywillig zonder den minsten dwang worden gageven zal niet veel vtn de waarde verloren gaan Nu weet ik wel dat men al komen de oommiiiicleden aan huis wel zeggen kan dat men niets geeft even goed weet ik dat als men met lympathiscert met den persoon voor wien t cadeau bestead is of als t niet oonvebicert iets te geven men zelfs zeggen moei dat men niet geeft maar ik weet ook dat niet ieder flink genoeg is te doen zuoala het behoort Menigeen tal in deze dure tijden in t bezit vnn vrouw en kinderen niet of zeer weinig kunnen geven maar wanneer daar die dikwijls aanzienhjke en invloedrijke heeren aan huis komen dan schaamt menigeen zich te zeggen ik ben te arm en men durft veelal niet eene kleinigheid te geven Ik stem u dadelijk toe my tegensprekende lezer die schaamte is valscbe schaamte dat niet durven is laf maar om nu ten gevolge van die lafheid en flauwheid de som voor het geschenk iets hooger te doen wonien zsl niemand dunkt my aanraden Neen het cadeau moet gegeven worden mm ga icher harte geheel vrij en zelfs de tcAjjit van dwang moet worilen vermeden Daarom moest men bekend maken dat al de leden der commissie bereid zyn giften ook de nlierkleiiislen te ontvangen maar men ga niet langs de huizen om ze al afoedelende te ontvangen Wellicht werpt iemand dit lezende mij tegen dat de som wanneer men afwacht wat men krygt kleiner zal zyn dan wanneer men gaat vragen myn antwoord is dnt het cadeau met zyn waarde ontvangt van het geld dat men er voor besteedt masr van het hart waarmfde het gegeven wordt Dat men afwachte wat men ontvangt en het ge schenk voor die giften aan te koopen zal zijn van groote waarde daar het geheel met een goed hart gegevlen is Nog iets ten slotte Men legge er zich toch niet op toe iets te geven dat zoo duur mogelijk is ImmO s al heel gemakkelijk zal het toch nog afsteken bij de geschenken van andere gemeenten die grooter zijn n dus meer kunnen geven Maar men geve iets eifenaardiffi iets karakterUtiek iets waaruit men Qonda kan herkennen b v om maar iets te noemen een voorwerp versierd met kostbaar gesneden houtwerk waarop geëtaleerd allerlei Toortbrengseien Tan die takken Tan nijverheid hier in Gouda beoefend Zoo iets ik geef slechts een voorbeeld Anders zou ik nog eindigen met te doen wat ik begon te zeggen niet te zullen doen Maar in sÜe gevallen ik herhaal het laat het Keschebk bestaan dit giften bankbilletlen van den ijke eta penninkskes van den arme die geheel vrijwillig gezonden worden aan de commissie Een BuBGUiiiAN l Kantongerecht te Gouda Ter terechtzitting van den 17n December 1873 zyn veroordeeld i C K en F 8 tot eene geldboeiJ van 3 of H pubs gevangenisêtraf van een dag weg ns het te Gouda junder schriftelijke toettemmmg tap Burgemceater en Wcthonders werpen van Tail in Ihet tot openbare IdboeU t4 dienst bestemde water t of itial J Oi Sr tot eene gel geTanaenisstraf van een dag wegetjs het te Goada hardcK ryden dan in een matigen diaf D Z tot éene geldboete van S of subs ge vangenèstraf vaq een dag wegens h t in degemeeutaReeowijtc alk gelefder van een met hbnden bespanneaV en over den o fenbaren weg rijdend voertuig nietgaaAiiVoor uf naast zijne hoiülen Itf K tot tWee geldboeten elk ran ƒ 11 of ub gevangenisstraf van een dag v or elke boete en Verbeurd vejklarlng van het gebezigd vischtuig beataande in Tynig stikker met bevel tot nitlerering doraelve of voldoening der geschatte waarde van 50 oenta en met bepaliu dat by gebreke Tau hieraan te voldoen twee maanden na aaumamng zulks zal worden vervangen door een dag gevangenisstraf H T D en K d ieder tot eene geldboete an 10 of sube gevangenisstraf Tan drie dagen Toor ieder wegens bet in vereeniging en gelyktydig risschen in eens ander viaehwater tonder Toortien t liJn van aan tohriitriyk bewijs Tan vergaaning Tan den eigenaar ol rechthebbende op dat visohwater en zulks nadat de beklaagden binnen de laatste twaalf liaanden aan de overtreding voorafgegaan wegens overtreding der verordening op de jacht en visscber j tjjn veroordeeld geworden 3 T L D T L en i t L ieder tot twee geldboeten Tan 10 elk of tuba gevangenisstraf van drie dagen Toor elke boete en Toor ieder met verbeurdverklaring van het gebezigde en in beslaggenomen vischtttig een gebbe J V twee geldboeten van 10 tt anbs geTangenisstrnf van twee dagen en verbeurd verklaring Tan het gebezigd jachttuig de twee damnelten aet beTel lot derzelTer uitlerering of voldoening eener som van 1 mei bevel dat bij uitlevering dier damnettcn detelve tullen worden Temield en met bepaling dat bij aldien binnen twee maanden na aanmaning het TerbeurdTerklaarde niet is nitgeieverd of daarvoor betaald de geschatte waarde van 1 zulks zal worden vervangen door gevangenisstraf van een dag En boTcndien alleu in de kosten des noods iuTorderbaar bü l fsdwang MARKTBERICHTE M Oouda 31 Deo Bg kleinen omzet bieren dr pryzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zecuwsche ƒ 18 75 a ƒ 18 75 Mindere ƒ 12 Af 12 60 Polder puike 12 ii 13 Mindere ƒ 10 50 iiy 11 50 Rogf p puike ƒ 9 25 i 10 Mindere 8 ii 9 Voer 7 a 7 60 Gerst puike 8 25 i 9 Mindere ƒ 7 a 8 Haver iware ƒ 4 i f 4 75 Ligte 3 25 a 3 80 Henuepiaad 8 60 De veemarkt met geringen aanvoer de handel ving vette varkens van 30 a 33 cents per half kilo magere varkens en biggen traag Kaas Aangevoerd 25 partyen pryzen ƒ 30 33 Boter ƒ 1 26 i 1 45 B u ï g e r 1 Ij k e stand QtBoalHs 80 Dec Coletti Mirie oaden J L Wijckliuijie n V C vao BorMlea Miri Wilhrlminii ouden G viu tJoesteoA PriDsenberg 81 Ëluabeth ouders A C brhriek en J Fornee OrtBLiDEKi 2eDeo A C W Wcruiiik 8 m Gmewa 81 Uec J Jougcuecl en M C tnn VVim J Maree en D A Sluiter K Jongenciliu J DortUnd C van Zatpfcn en A Binmts ADVERTENTIËN Het complimeat tsq den dag aan alle mgne Vrienden en Beguastdgers H VAN WIJNGAARDEN Bij den aanvang van het nieaw begonnen jaar wenscht de ondergeteekende z nen geëerdeu Begnnstigers heil en z en toe en hoopt het vertrouwen waardig te mogen blijven hetwelk hem in het afgeloopen jaar geschonken is Qouda L J FLORUN 1 Janaari 1874 Gouwe H complimeat van den dag aan allemgne Vrienden en Begunstigers t M VEBMAAT s ZOON Zegen en welvaart zg aan alle Begunstigersvan Pko Pai eia toegewenseht op dezen dag I I Uw Dw Dienaar I P C OESBÜRG By de intreding van het Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hun dankende vtxir de genoten gunst in het verschenen jaar zich op tiieaw minzaam aanbevelende j N M BNGELBREGT Haagsche Brooden Beschuitbakker Bg het intreden van dezen nieuwen Jaarkring kan 4e ondergeteekende niet nalat n aan al zgne vrienden bekenden en begunstigers zoowel in als buiten deze stad heil en zegen toe te wenschen Dankbaar voor het vertrouwen hem ook dit jaar zoo ruimschoots geschonken spoort hem tevens aan alle krachten in te spannen om nog meer het vertrouwen zich waardig te betoonen Bg dezq biedt hg üch ook aan voor allerhande Btoffeerwerk n Matrassen Stoelknssens en Voetbanken en wat verder tot bet vak behoort H J TAN OKB BEN Behanger Gouda 1 Jannari 1874 De ondei eteekende wenicht bg de intrede van het Nieuwe Jaar aan al zgne vrienden en bekenden zoowel binnen ids buiten de stad Gods besten zegen Kattensingel B BEGEER De ondergeteekende brengt bg deze den Heil wensch van den dag aan zgne Vrienden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad A BRINKMAN Gouda 1 Janaari 1874 PlotscTljke Weersverauderlng HOORDE WIND Het in ons Nederland zoo talrgk gilde van jicht en rhumatische Igders ziet angstig naar de windvaan en huivert Noordelgk bromt de een zucht de ander Deze wrjjft zich reeds het been gene arm of schouder üe voorboden van jicht en rhumatiek die vaste ofschoon verwenschte bezoekers hebben van de weersgesteldheid gebruik gemaakt en op den adem des Noorde winds spoeden zjj zich om hunne prooi met vernieuwde woede aan te vallen al wat bg zich zelve overtuigd is tot het offer dier plaag te behooren zoekt het kostbare in de krap geverwde roode pak op met zoo veel guldens betaald met zoo weinig baat gedragen of laat zich met een stinkend smeersel inwrijven om te kunnen twjjfelen wat meer pijn doet de rhumatiek of het inwrgven Arme Igdéjrs maar toch ook onwetende lijders of wat nog erger ia eigenzinnige eu ongeloovige hjdeis Er bestaat immers een onfeilbaar middel Int gij onwetenden uit de reeds zoo vaak geplaatste dagbladndwrtciitiën koudet kennen dat gij eigeii innigenf wel bg name kent maar veel te eenvoudig en vooral veel te goedkoop acht om u van uwe hevige pijnen te verlossen waartegen gij reeds zoo veel dure middelen te vergeefs hebt aangewend Doch de Abshoubbin 8 of Anti Rluimatischo watten storen zich aan uwe eigeijzinnigheid of ongeloovigheid niet zg hebben reeds zoo veel zoo talloos veel koppige hoofden voor zich zien buigen en zoo oneindig veel ongeloovigen bekeerd dat zg reeds uitrekenen tegen wanneer zg u met hangende ooren in een van de onderstaande Depot s zullen zien aauloopen met de vraag Geef mij dan ook eens zulk een pakje WonderwatteQ en de nederige weldoenster van al watrhumatisch mag heeten veroorlooft zich alleen de zelfvoldoening van u zeker genezen te weten welk ongelooflijk wonder voor u die reeds zoo veel geld hebt vermorst slechts 30 Cents kost Verkrijp baar aan het Hoofd Dépót te Del t bg A BREETVELT Az en verder bij T A G VAN DETH Gouda Wed bosma A PRINS ZeBmh iiim G WILHELMUS Woerden T W DEN ÜIL Sihoonhoven A KAÜLING Al lien 3 GOÜDKA DE Boskoop S H KELLER es Zoon Weste Wagenstraat en A BEIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDUK CapelU a d IJstel Uitnoodiging ter deeloeming aan de door den Staat Hamburg goedgekeurde ea genurborgde groote Geldverloting D hoogste pr j9 10 het gelukkigste geval bedraagt 300000 mark of ZIOOOO De Hoüfdprysen zijn Mark 200000 lOOOOÖ 75000 50000 40000 i 30000 i 25000 i 20000 I 15000 I 12000 10000 8000 12 a 27 a 2 a 54 a 126 5 a 1 il 310 El 310 ft 10 h 363 a 16000 a Mark 6000 5000 4000 3000 2000 2 il a a2 a5 ik 12 a 11 it 1500 1200 1000 500 300 200 110 etc ete ordea door ie Terlotin 10 bet geheel Bgna de helft der loten gen met prijzen uitgetrokxeD 31800 FK IiJZEn relke kracbtcos bet plan binnen eenige maanden door bet lot Bioeteti zija aaageitezen Tegeu inzendiog Tan het bedrag vereendt de ondergeteekende ongiQcle LOTËN toor de tweede Tcrloting welke officieel vastgesteld reeds op den 14 en 15 Jannari a s plaats Ttndt tegen de volgende vaste prijzea Een geheel origineel lot Thl 4 of fl 7 1 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der prompste bcdieniug Allen die mg btmoe orders mlteo opdragen maak in hun belang daarop opmerKsattm dat meu mij blj toezending van poatwissels de bestdliog eitra per brief me dedeelt en men daarni dnidelijk de naam en woonplwits up eve Coupuns banknoten cd Postiegels Hordon lu bttuluig aaugcnoracD Ieder deelnemer ontvangt van mg de van het officiële nspCQ voorziene originele loten nelke niet met verbodene proinosMn dic aleebts op persoonhjk vertrouwen berusten grlijk te sleilen iijn Het orginele r kkin plan alsmede de Hollandschv vettaling iJriarvar wDidt bij udcre bestelling gratis bg gevoegd en wordtn de getfü Ken prgren benevens eene aOibtelijke trckkii gi lg t aan de belanghebbenden onankeorig toegexondeq Door bït vertrouwen dat zich deze loten zooras hebben veiMorvee mag ik ook beïangrgKe orders verwaehten welke dan ook zelTa bg de kleiosle bestellingen tot lu de afgelegenste gewesten Daaw carig en order geheimhouding zullen worden U tgevoerd In We y e tusschcn po en vielen verscheidene der eerste Hoofdprgien lo rogne door bet gclak begnuUigde collecte Men gelieve sicn dut ten spoedigste en regt lreeïis te wenden tot ADOLPII HAAS Staatseffectenbandelaar in HAMBURG y Voor het inij tot dosxerre gcsthimkcn vcrtioii tn zeg ik mijne giecrde dcplitcnurs inijinMi b ii