Goudsche Courant, woensdag 2 december 1874

VrtllbK 4 December ir 1603 1874 GfOUDSCHE COURANT Niei ws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken Buitengewone Voorstelling DKB VKBEBNIOIN oefening htcwht licnnis Ie Bouia op Donderdag den 3 December 1874 des Avonds te 7 uren precies in d Sociëteit Ons Gsnobokn Zaal Kunstmin Henri Burton of de Vadermoorder Tooneelsjiel in i TafereeleQ en een Voorspel door A A t D STEMPEL DAABNA Ëen Leugenaar die op het laatst zelfb int te geloovendat hij de waarheid spreekt Klnchtspel in 1 Bedrijf door SEBVAAS DE BRUIN Entree voor HH Inteekenaren en Leden der Sociëteit Ons Obnoeoen met hunne Dames en Kinderen 0 75 per persoon Niet Leden 1 25 per persoon PlastKn kaoocQ besproken worden bg den Kastelein der Sociëteit Ons Gtsora v op den dag der Vooratelling van 10 tot 3 nren tegen 10 Cti extra per plaats Het Bareau zal geopend zgu te 6 nren Lokaa l UT en VERM AAK HAANDAG 7 DECEMBER 1874 s avonds ten 8 uur mil ▼ M den Heer H LINDE OTHELLO Treqrspel van W SHAKSPEARE Entree 3 NB Heeren Inteekenaren kannen tot uiterlijk Zaterdi 5 December plaatsen bekomen VOO 1 50 j v De Commissie J A ROEST VAN LIMBURG C O H PRINCE a C FORTUIJN DROOGLEEVER J M NOOTHOVEN van GOOR VOOB St Nicolaas Cadeaux in vele soorten voorbanden bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier ST EOLAASFEEST Van af heden voorhanden BORSTPLATEN met verschillende smaken zooals Flenr d Orange Vanille Citroen Ann Sinaa s Aappelen Aardbeziën Rose Frambozen Pnnsch Vanille Chocolaad Marasquin Koffij enz Fijne MARSEPUN HARTEN met Fondant en attder soorten SURPRISES CHOCOLAAD eu SUIKERWERKEN Fgne Chocolaad Fignren BANKET Si NICOLAAS BANKETLETTERS enz enz Dagelijks Vcrsclie Bolerletters Coiifitnur Letters en Sansy en Broodjes worden mede bij voornitbestelling geleverd W N RAAUMAKER8 Firma H Kemp üogthaven 17 Hofleverancier heeft de eer te berichten dat bij gelegenheid van het St NICOLAAS FEEST hjj weder rnim voorzien zal zijn van Goed gcvnldc Botcrietters FI INE CHOCOLADE en SUIKE RWERKEN CITR0E PÜ SCIIa l 30i li SIROOP v PUNSCH 1 20 bij SLOTëMAEER C Mineraalwater Fabriek Westhaven B n 199 Koffijhnishonders eu Sljjters genieten korting LOTEN Tot 12 December LOTEN Bevilaqua La Illasa Deza Aandeelen trekken 4 maal 8 jaars metprijzen van Franos 500 000 Francs 300 000 400 000 60 000 Minste prijs 10 £ ranc8 of 5 ongeveer Daar de uitskg der trekking eerst 15 December bekend is z n tot bovengemelde tp nog Originêele Loten geldig voor alle trekkingen a ƒ 3 75 te verkrijgen bjj de Boekhandelaren A BRINKMAN G B van GOOR ZONEN t 0 4 N Openbare Verkooping te ZEVENHUIZEN dag van betaling 1 Maart 1875 mits borg stellende ten genoege van den Notaris op ZATERDAG den 5 DECEMBER 1874 des voormiddags ten 10 uur ten huize van de Gebr HEBMSBERGEN in het Dorp aldaar van eene groote partij opgaande IJPEN WILGEN ESSEN en POPULIEREN BOOMEN wassende in het Bosch Van wijlen den WelEd Heer P KEUZER gelegen ahlanr Breeder bij Biljetten en iuformatiën t n Kniitore van dei Notaris A N MOLENAAR te WadSnxreen Om een grooten prys tegen het Kersfeest te kannë wmDuu ieü iG I ca ttait K ffi iibeid door deelneming un den Ham bariror téOtttrj door der SUat opgerielit f gfifttriiniiei rj Dp H lölprybifatdeniloeIneiner d niclionrten aitzicht B alt daar Zjrn 1 Fraemie Ton 250 000 Bm 43 300 Pr en van 125 000 00 000 60 000 50 000 40 000 80 000 8 van 80 000 24 000 2 ran 20 000 18 000 evan 15 000 28 v l2 000ete LoWrylieift l oven andure dti valgend irrooto loordet Icn 1 Dat nllc pryaen n l rn mlen niet zoo aln by rcelu anderu BuitenUndsche Loterypn OPml najaren Jïotrokkpn norien Dinar allt bovoii f i n t nide owinnnn binnen 0 maanden i 7 tn l kingcn ait moeten kouion 2 Voor do bct lijig der g Irolcltt nc wryZL n Ifarandf erd den Stiiat en g ïchicd sulka terutonJ na afloop van flVt tn liking 8 Den luiMt ia xoo verlw dat la T rhoiiding d ir ve le a beduidende Pryzen dan risico roor dMinamera zeer kltiui ia Dit alles te amen genonten durren wy met gerustlicld tot deelneming een ieder aansporen en zal Itot ons aangenaam zyn onze goerde afnemrrs den Hoogston Prj zen ti mogen uitbetalen Voor de erstv ilg mdp I ste Klasse welke bepitald d m Itf en 17 IlfeCbr plaatarindt kert Leti lioel lot U ftu wn lialf fl 1 75 een kw rt fl fty t wttlkt t goo inzending rua het bedrag RMr allo iciftii de kleinite plaatzes TCrzondpn worden Uitvoerige plannen en aanTragvD wordon op Trrzoek irrAtlM rerzondea linngend venoi ken wy ooze yu eerde Ciien telle hnnno opdrachten zuo ipoedig mogelijk ept geven opdat wy de ordere ter regter Jd Strauss Co Bankiers Hamburg Versterkend Oezondheidsmeel VAN B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zutgelin I gen Menachen en Kinderen met zwakke spijmerteeringa orpanen en lieratellende teken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Ambem der Nederlandscbe Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal Heeren Doctoren is verkrijgbaar in bnssen a l en a ƒ O öO voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bjj P J MELKERT JZ iAen bjj C GOEKOOP Knmpen a d Lek L HELLEMAN Az Volgens getuigenis van Professor OPPOLZEB Rector magnif en Professor van de K K Klinische School te Weenen is het Analheriii Hoiidwaler van Dr POPP K K Hoftaudmeesterte Weeuen Bognergasse n 2 een der beste middelen tot bewaring der Tanden en wordt hetzelve ook door hem en vele andere Doctoren tegeu tanden mondziekten ten zeerste aaubelen Prjjs 1 75 per flesch Dr J G POPP s Plantaardig TA DPOEDER Het reinigt de Tanden onmiddellijk zoodat door het dagelijksch gebruik niet alleen de zoo lastige tandpij a voorkomen wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en zachtheid toeneemt Prjjs per doos 80 cent Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelirr op Ie Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bg P E van Snoten Kolff apoth en A Schippeieijn StC bliianwe porceleinwinkel te Hnge bij J h P C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordgk te Utrecbt bg F Alteiia apoth te Amalerdara bij V vod Windheim C erkoopiiuia j te Oudewater bg T an VreuBiingen te Schoonhoven bij A Wolff OooiU Drolc Tu A Briakown 3EI3L3D£ÏFTFrNri3 C3 BUROEMEESÏëK en WETHOU DERS vtn Qoadi doen te weten dal de Raad dier Gemeente volgen beelnit nn den I7n November 1874 goedgekeard door Heerea Gedeputeerde Staten der provincie Zaïd Holland den Un dier oiaand zal opnemen een kapitaal van 20000 waarvoor zullen worden oitgegeven 40 obligatien ieder groot 500 rentende 6 a betaalbaar in faalQaarlijkache ooapona ieder groot ƒ 12 50 vervallei de 1 Juni en 1 December vsn elkjo r lallende de eerite söopon vervallen den In Juni I87B terw l ieder jaar nini eas twee dier oUigatien inllen wonlen uitgeloot die op 1 Deeember van het jaar der aitloting ten kantor van den OemeenteOnivaa ger ï pari nllen worden afgelost Voorit brengen i j ter algemeene kennit dat zijn vaatgealeld di volgend roorw8artlen van inaokryvingt 1 De behoorlijk geteekende inschrijvinga biljetten verateldende het eadng waarvoor n den prgs waartegea wordt deelgenomen zullen vdor of op den lOn Deoeaber 1874 dea namiddags ten 2 nre moeten lijn ingeleverd ten Roadkaite der gvmeente Gofda talleud alodan de opening diet rnljetten in het openbaar geschieden S Het Gemeentebeatnnr behoadt zieh bet al of niet gnnnen der inacbryvingen voor Mocht er voor meer dan het benoodigde kapitaal cyn ingtaokreven dan tallen de ho ste inschrgvers da voorkeor genieten Wanneer de inaehrijvingen tot gcigken prgs het bc rag d r lecning overschrgdea zal de gunning powiepoiidigewqw plaat MMk 3 Op den lln December 1874 zal aan ben vier insehrgvingen worden aangenomen hiervan achriAelgk orden kennis gegeven 4e De storting der toegewezen inschrijvingen zal moeten plaats hebben ten kantore van den Gemeent Ontvanger op den 21n December 1874 tegen orergifte van eene vo6r oo iige schuldbekentenis De uitgifte der obligatien zal too spoedig mogeljjk plaats hebben tegen intrekking der voorloopige schuldbekentenissen Gouda den In December 1874 Het Gemeentebestuur van Oouda Da Secretaris De Burgemeester DttOOOLKRVEU FORTÜUN VAN BbROE LIzKIIDOOBN BUITENLAND Bniteiilaiidscli Oveiilcht In all kalmte heeft de opening der zitting van de Kransohe nationale vergadering ploati gehad Zü heelt lioh vootvent bezig gehouden met de snaienttel ling von het bureel Baffet is tut voorzitter herkozen Zeker schijnt het dat men zonder bijkomende toevallige auMtaodighedcn geen politiek zal behandelen voor 1 Januari Heden zal eene boodsobap van MaoHahon voorgelezen worden Volgena een der Parüaohe correspondenten van de tKSl ZeU die doorgaans good is ingelicht eal in de boodschap van Hao Mahon wonlen aangedrongen op de behandeling van de constitutioneele wetten maar geen nieuwe worden ingediend weigert de Nationale dit te doen dan zal Mac Mahon voort regeeren zonder zich om de Nationale te bekommeren V r Janoari tal er echter aieti van de behandaliug kOOMD De Duitacbe Rijksdag heeft besloten de begrooting en hrt plan der leeniog voor Elzas Lotliariugen te votsebdeo aau eene Coiomiasie van 21 leden De afgavaardigden van dat laud waren tegen de leening tegen de hooge toelage aan de Sttaatsburger Uiiivor iteit en tegen alle gelden die met in hei belang van ElzatIxitbariugeu mnar in dat des Kijks bg het onderwijs moeten wurdeu besteed Hierop antwoordde prins Biaoiarck dat men liier m t tie be langen des Bgks en niet enkel met die van EltnsLotharingrn hüi te doen De Straaisburgf r Universiteit moet daaraan dienstbaar worden gemaakt W ij hebben zoo ging hij voort dat Ian4 ioor het Rijk ver overd Niet voor Elzaa Lotharfagen hebben onze soldaten ban blomi vergoten Onnm staan wg hier op het ataodpant vaa Bijkakelaog en Bijkapolitiek Het land is ook niet geanoeze M om de kerkelgke belangen zijner bevolking Wij taan op een geheel ander terrein daa dezulken die ijgh wagens kun vro geren toestand naar Parijs en regens hanne tegenwoordige zienswij7e naar Rome aangetrokken gcvoden En omdat wij aan het Bgk iMeten deuken diarom hekbeu wij de vertegenwoordigers van Elzat Loiharingen naar hier geroepen Wat bétrell een Parlement vaar du land dat denkbeeld ben ik in begineei steeds toegedaan geweest doch mijn gevoelens dienaangaande liJn toch leer gewgzigll sedert ik de hier aanwezig afgeiaardigden vaa dit laad en hun toon van apreken hebben leeren kmnen Thans geloof ik dat zulk een Parlement agitatie en zelfs gevaar voor den vrede kan leweegbnagen En wat het schoolwezen betreft wy moeten kat krachtig voorwaarts brengen Daarom kunnen wij in d school geen mannen duiden dia er voor zorgen dat de menachen met te verstandig worden Wij integendeel voor goede scholen rxirgen omdat Wj bg het opkomond geolaclit een beter inzicht ta galMct mogen zien Na den Bijkskanselier trad als spreker op de keer Windtborst Het schijnt wel 4ide hg dat men in Berlijn de knnst niet verstaat Mn nieuw verworven landep te regeeren Indien Engelaohe minister vad koloniën EIzas Lotharingca bestuurde zou hü niet zeggen Wij hebben uvtnverd niet om uwentwil maar iu het belang de Bijks Een college uit den b9ezeu der vertegenwoordigers des lands ta vooiaekijtt getieden hetwelk een beraadalagende stom hMA i bsvo d J t iiiliBg vost te stellen Moor hel keizerlgk besluit waarbij d eollege in het leven is geroepen behoort bg den Rijksdag te warden ingediend De spreker keurde het plan tot het aangaan eener leaning af zOomede de maatregelen ten aanzien van het lager onderwijs genomen Aan da geeatelgkheid ia de natie hare ontwikkeling en hare opvoeding verschuldigd Wijders gispte hij ds rede door den heer Schueegaus pruenreurgeneraal gehouden Het verwoiidrrje hem dat vanwege de hoc re autoriteit die taal niet was afgekeurd Ten slotte drong de beer Windtborst er op aan dat ds voordrachten betrcire de Glzas Lotharingen in handen zouden wolden gesteld eener commissie waaiaau de vertegenwoordigers van Elzas Lolharingen behoorden te worden toegevoegd De heer Löwe beweerde dat de toestanden hier geheel en Kl van bijzonderen aard moevten worden geaebt Hier moest een land worden geregeerd hetwelk door een vuor weinig tijds gevoerden oorlog aan het Kijk was toegevoegd De Rrgeering bewandelde den wtren we i rn rg mocht derhalve op de torstemmiiig van drn Rijksdag rekenen Het Beroer postverdrag is bü derde lezing met nagenoeg algemeens Hemmen aangenomen BINNENLAND GOUBA 3 DsCEHBSa Wij vestigen de asndocht op de keiini geving aan het hoofd dezer Courant geplaatst aangaande de GELDLEENIMG der gememte GouiJa volgens be sluit van den gemeenteraad dd 17 Nov II en goed gekeurd door Gedeputeerde Staten dezer provii ciedd 24 Nov JL De Slaatsoommissie belast met de sanenstelliog van en nieuw wrtba k van strafrecht is naar wgvernemen reeds zoover met baar t ink gevorderd dat bet wetKock ter peise is en binnenkort met een rapport den Koning zal kannen worden aangeboden rf E rnals in vorift jaren zijn weder de vereischte gelden hg het leger door Z M tuegcstaan tot vtruarming van lokalen iii de kazernen Heden morgen ia 6 J van Vuureu door dat hij een toevul kreeg aan de Ooane in het water gevallen en zou zeker doaiby hei leren vcrioreu hebben ware niet de gaswerker van Waas daarbij gesprongen dis hem behouden aan wal bracht Gaven wij bij debeiprekingdor eerste abonnementsvooraulliiig door de Vereeoigde Tooneelisteii ran Amsterdam den wensch te kennen het drama de eer der famitije te zien opvoeren naar aanleiding van guintige beoordeelingen het elders ten deel gevallen het ia ons aangenaam dat reeds zoo spoedig aan dien wensch is voldaan Kunnen wij met dien lof elders behaald inslesimrn Slechts ten deele Alleen in zooverre ais bei sommige der leden van het getelschap in de gelegenheid stelde hunne talenten goed te doen uitkomen en het eenige scilnea aanbood waarin wij tot de overtuiging kwamen dat het gezelschap behalve mevrou Kleine noy een actrice rijk is wier spel onsU keiid voldoet Het geheele stuk ia echter geiiaseerd op een toesurd die tot uitdrukkingen en woorden attnlmling geeft die ita een beschaafd gezelschap n et t buis bebooren Aangaande ket spel het volgende Mevroaw Ellenberger die 10 de rol van Eiised Chennevrière optrad voldeed uitnemend Met de noodige kalmte en vereischte zelfbebcerseliing kireet ij zich vau hare taak die ver van gemakkelijk was en zoowel wanneer zg sprak mrt hare welluidende gevoelvolle stem als wanneer tij zweeg door hare posea en als t ware sprekende bewegingen aieejite zij bet pnUiek nse le In de scène ia het derde bedrijf o i baren zoon Paul bg zich wiMe huudeo die wellicht den dood tegemoet ging deeiJ zg in die r ao hartstoclilelgke oOfiettWikkeu een solierlieiu zieu die ooret van eeuige overdrgving verwijderd wa a s eeiiiiatina aogelgk waa en tegelijk een na uurlykhcnl die 11voorwoardelgk bewondering afdxun Was het wonder dat ais een stille doch welsprekende tolk dier bewondering iler lalentioUe actrice een keurige bani uet O neen wg vergissen ons niet op dergelijke nijze he wgstbet Goudsche publiek hulde slechts oetgetrappel is een leeken zijner waarleering de eeuige vorm zijner goedkeuring Doch het moet erkend daarmede is men dan ouk met weinig gul zoadat zelfs o a het duel tusschen de Manbreuil en de Chennevrièrea een daverend applaadisaement uitlokte Mq Poolmao en daarmede ia een tweede wensch door ous na ds vorige voorstelling geuit vervnld had thans een eenijszins grootere rol dan vroeger Als Matbilde de Chennevrières toonde zij zich eene lieve dochter en deed zich kennen als iemand raa goeden aanleg die voorzeker eeo goede loekomat t gemoet gaat De heer Morin Maurice de Chennevrièrea was ook thans weder zeer goed De ongelukkig echtgenoot die zoo eel grie end ziele eed gedurendezoo vele jiirvn met 7ich omdroeg werd op gelukkige wijze duor hem weergegeven De meesteu der overige heeren voldeden niet win Ier De heer Tournaire gaf weder op nieuw bigk dat wij Ig eene vorige ge egeiiheid niet te veel zeiden toen wij hem een goetl acteur noemden w eos kouat op htt tooneel met vreugde begroet wordt Ook oij deze voorstelling voldeed hij ui mnntend Z o o ik de heer Vtuk wieus l ntste woorden dat eelpratera zooals bij er een was veel kwaad inde wt r d kunnen sticliten wel rena duor deze en gene in de uiaatscaappg ter harte mogen worden genomen Bij wus echter zeer mocielijk te verstaan en soms zelfs konden alleen zij die vlak bg hrt tooneel ziten zgiie praatjes hooren Zittia Statea Generaal Tweede Kahex gen van 1 eu 2 Dec 1 In de zitting van Dinsdag werd na de behanda liwg der beg rooting voor OmmerKbaBl es Vecnhnitea Ook üe heer Otten vervulde zijn kleine rol naarwensch Het minst beviel hg on die voor George de Maubreuil speelde nl de heer Kiaiemaker doch het zou ondankbaar zgn om waar wg lu zooveel goeds hebben te roemen bg de o enge icteurs in éép lidvan het gezelschup niet veel gebrekkigs in de wijzevan spreken zich te hewegen en te staan goe poses in harUtochtelgke scènes naren o a potsierlijk te willen dulden en liefst over het hoofd te zien