Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1874

TWEEDE VÜÜllDtJACrr WB Mr Is CAPAD Si ia het Ukaal Not Ve iiaak op VMJVAfi 4 OECEMBBR 1374 des ayonds halfacU Wie tot dekking émr lokaalkosten iett wil bij S en mndt daartoe gelegenlieid m een bus aan den i rifiang der med e lijvigp bi dcelenvT Techn lo x c rtrk rk wk tv ï i wtTjn f wnowen i t hoofdstuk Justitie met tlgemeene stemuaen flingenooipn Met de discussie orer bet lioufastuk Buinenl talcen werd a ingevangen in de zitting van gisteren Inj de voortzetting der behandeling van het boofd tuk Biuneolandsobe taken heed de qiinister op vra en vim den heer de Boo ran Alderwereld geantwoord dat de regeering geen legerorgjipisiitie b de wet kan toezejrgeo De militiewet sal in bel voorjaar worden ingediend Militie tieen scbuttery wet gclijktgiiis te herzien daarvan is de minister geen Vüorstaiider De diseussien zijn gevorderd tot de afdeeluij W trrstaat Staten Qeneraal Efbsm Kamï zating van 1 Dec In deze zltimg iiy de bebaiideling der Indische begraotiug heeft de beer liartsru de uitkomiten der litwmle politiek iu de laatste jaren bestreden De hh Borsius van de Puiie tn Ötemers hebben onderaoheideae puutcu behandeld Oe minister van Gults eia heeft oe begrootinu breedvoerig verdedigd Zque antwoorden narcu overreukoastig met die iu de andere kamer gegeven H j herhaalde dat by dezelfde nohtipg ui volgen dts zyn voorganger maar gemodereerd De heer Borsioa reukt daarvan acte De venohilleude hoofditukken worden met algemeene temmca aaogenomen Naar wq vernemen is het beroep van het gemeentebestuur van s Hage tegen het bevel Vftt Gedep Staten van Zuid Mollaiid tot vermeerdering van het getal scholen voor m o I o in die gemeente bij kon besliiit ongegrond verklaard bijdr t bn t O Het bestuur der vereeiiiging tol beoefening van de krijgswetenaohap heeft aan de generaals van Swieten èü Versp ck zoomede aan deu kolonel van Gogb bat volgend adree gericht t Grmeoiage 29 Notmbtr 1871 Gtneraal KoUmel De rereeniging tot beoefening van krijgswetsnichap heeft evenals geheel Nederland met de levendigste belangstelling de oorlogsfeiten gndegeslagen raarVBO het noorden van Sumatra kortelings getuige is geweest Met gespannen verwachting hebben wij den gang der gebeurtenissen daar gevolgd diep hebben wg deu rouw gevoeld teweeggebfacht door den dood van zoovele onzer dappere wapenbroeders die daar gevallen tgn als offers van hunne vaderlandslirfde maar ook warm heeft ons ket hart geslagen bji deu roem daar behasM bij den heldenmoed en de pliehtfbelrachtiog daar door on tea en landmaejit betoond De Veveeniging wenscht een openlgk blqk van holde aan die zee en landmaeU te brengen daartoe richt het Bestuur der vereeniging dit sebrijven aan de beielhebbers die op zoo rueiUvolle en uitstekende wijze bg de tweede Atchineeeche expeditie onze dappere wapenbroeders ter overwinning heboen geleid aan den luitenant generaals van Swieten en Venpgck en den kolonel van Gogh Iu die bevelhebbers huldigen wg leger en vloot De Atchineeeche oorlog maakt eene schoone bladzgde uit in de jaarboeken tan Nederland s wapenroem tij brengt de groote daden van ons voorgeslacht iu berinnering zij verhoogt ons zelfvertrouwen en dn ooie kracht Wg zijn nog altgd het Oude Hollaad de grand waar vaderlandslieÜe en beldeugeest wonen en waar de liefde tut de vrijheid vast verboBden is met de trouwe gehechtheid aan ket roemrqk Huis VgU Oranje Ontvang j dfte uiting van de gevoelens der Vereeniging Het is ons eene eervolle oadersebeiding de tolk dier gefoelens te mogen zgn en daardoor tevens het voorreoht te mogen hebben U de betuiging aan te bieden van onte bgzondere hoogaehting en warme sympathie Nameiu htt Btttmar De FmrtUler Jk tkcnUirii W J Kkoop W hIoombooh GittereoaTOiHl heeft op de Maaa tegenover het Boalaod ia de nabijheid van Rotterdam een groot ongeluk plaats gehad Eene boot waarin een aantal werkMeo oen spreekt van 30 a 40 van Feijenoord naar de andere tgde der ririer werjeo overgebrscht i naar men beweert ten gevolge van ongeoefendktid Ier roeiers door de stoomboot VoonuCga oat ev rcn Oamiddellijk werden van bet stoomvaar X ea vaa de stoomboot üesoiacM sloepen aitjcezet CD toawei van de stads als van de overzijde bootjes aaafpbraebt om half ie Terleeaeo doch nietlegenstaauia altni gver koa men onmogetijk al de in t water geraakte ptrtbnen redden Het is nog niet bekend hoe i eel er ziju omgekomen Men wert alleen daf er eenigen aldaar op Feifeaoonl en onder KraliageD tgn aaugebraeht waarvaa er onder gtaeeskoolfa MaD alio iga terwijl er aog termiet ww Ju VoÓF laiTi r it ér tutaenkx ada fa i rick n ksn o keo t i4eo el oi lat 30 gereden zou daarfau 1 onilef Kralingen san de gevolgenreeds overleden zijn ïf R C Door den gepeei raad t AlUaaserdaaa i bealolen tot opriehtóig etuet openbare school voor liltgebreid lager onderwas Spoedig zullen solliaitanten tot vervulling der batrekkiiig van boofdonderwfjier ac die suliool wonfea opgenejiw Totnu toe werd door bijzonder onderwijs dat door een subsidie van de gemeente gesteund werd zooveel mogelijk in de behoefte nm uitgebreid lager onderw js voorzien Voortdaigend Mi i $ ch yersdiilleade Qencen ebesturen uit velschillende vreemde landen maar voornamelijk die van Ëiigelsche steden waar de rioolquaestie nog niet opgelost is en die geen heil lieo in de toepassing van het spoelstelsel Tdor de gevolgfen die daarvan Wordea ondervonden tot het gemeentebestuur te Leiden om inlichtingen omtrent de werking van het Liemurstrlael Knkeleu zonden hun afgeva irdigden om de werking in persoon te onderzoeken Zoo werd genoemde stad 00 langs bezooht door belangstellenden uit Munchester en iVjrcombe eo Maandag door een commissie uii het Gemeentebestuur van Soallipost beslaande uit een Wethouder den inspeetear van het gemeente geneeskundig toezieht en den architect die het stelsel iu al zijn bgtonderheden hebben nagegaau zelfs door zich te plaateen bg privaten gedurende de lediging Zij verlieten Leiden blijkbaar onder teer gunstige intmikken Naar wij vernemen meldt de Haarl heeft het gerechtelijk onderzoek omtrent de vermoedel ke vergiftigingen in het faüa van den den hear H te Haarlem waarvan dezer dageu melding gtauakt IS zoodanige herwaren tegen de 2S jarige dochter Sophia H opgelevenl dat zg op bevel der arrond rechtbank in hechtenis gesteld is De toestand vau den beer H en zijne echtgeuoote is verbeterd zoodat hoop bestaat op bet behoud ran kan levan Een later bericht maldt dat de doobter ia gebleken krankzinnig te zgn Onder d o 4ere inlichtingen door ilen minister vau bianenlaui zajteu ajin e kamers ran Kpophandel en Fabrieke i lerttrpkt betrekkelijk den Co loradokevec koii t roor bet vobeude uittreksel uit een rappprt ran dr W C H Stdfing De verwDeslia en der aatdappelfelden in Amerika door een keverlje ran de familie Ohic LUce Beerèeeifje hebbeu reeds setlert laug de opmerkzaamheid ook rair ïuropeeaoha hndhoniver jetrokkep Herhaaldelijk is dat kwa l pr ke CO fte kever bevlireven en a4 ebeeid onüer andsfen in de algemeen bekende aatie laiiie T or 1873 blz 103 Ook hier te lande is er feeds iets ér T fii eld waar wïl my evenwel nif ie binoen scbiistpn In 1859 heeft de kever zich bet eerst in Nebr islia op het aardappelloof vertoond vermoedelijk eene andere daar in het wild groeiende plant van lie f mili der salaneên of arifeppelen verlatende Van laar heelt hy zieh over geheel het nidden en noordwesten der Vereenigde Siateu en Oe Niagara overstekende ook over Canada veryp eid De larve leeft vau aar l ppellaof en kpmt in zoo groote hoeveelheid voor dat van een eenmaal aai getas veld geeu blad nog steel overblijft Oe kever zei e knaagt niet aau h t fo nu ar il d ov breuger van het kwaad door driemaal in het j aar bij dricopeenrolgende ges acb en zich Ifeinde en ver te verspreiden om eieren te leggen op de a irdanpelbladercn Dit geschiedt iu Mei Juni eu Juli l e Ifrven uit die eieren voortgekomen knagen het loof af kruipen dan in den groud om zich te verpoppeu Die van het laatste broedsel o erwinteren in den grond en veranderen dus in Mei weder in kevers Middelen om het kwaad te keer te saii heeft men in Ame rika nog niet gevonden maar gelijk alle insectenplagen mug men vertrouwen dat ook dete ramp in elike streek slechts tijdelijk wezen zal Uit neemt echter niet weg dat op het oogenblik waar de kever rich kevUidt er zich daar aen jammerlgk verlies doet gevoelen door het wagneaé i Van helgeeo in vele streken haofdvoedsel is irDe levenswgie vsn dezen aarjappelkever maakt dat er zeer weinig kans bestaat voor ign overkomst naar Europa hoewel het niet onmogel k is d een kluit aarde met de pop van zulk een kever herwaarts overkomt iets dat eerder doenlgk waia wanneer er vele aardappelen uit Noord Amerika herwaarta over werden gevoerd Er ujn voor zooverre my bekend is geene maatregelen door de eene of andere regeering tegen de verspreiding van htt kwaad g nonien a Een paardeukooper Jules Lev vernam dat de markies Audori tydelgk te Pargs Caradoc wilde koopen ket paard waarmede Initenant Znbowitz van Weenen naar Pargs had gereden Hg kocht lerstond een paardi i itctndig er mede overeeustemmeuile voor doiiead fraucs en bogff er xiok mede h ar den m J iet wiep ktt UOpO fir noi rrpeg Deze vond den prgs wel wat koog maar stemde in d JMop toe ais hij zeker wist dat het Caradoe aa Lev keerde een paar uren later terug vergezeld van een jong mcnscb met eeo krijgshaftig voorkomen deu beer ïubowitz die zelf verklaarvW t t Cfdoc zya paaid was De koop erd gesli en ea raakte bekend maar al zeer s oedig vernam haar Audori dal hg het laoutolt er was vau eeu paar oplichtys die iutuischeo spoorlooa lerdwenen watso Uit sQravenhage schrijft men aan het ftandtltilad De geschiedenis van Thorbecke s standbeeld schgnt evtneU het mislukte drapa der Stelh Restens ia 18 afdeelijufcen te zallen worden gesfecM Het opheffen van het geheim der raadsriitiiig van 13 October en het genomen besluit om rich tot deu miniiter ran binnentandsche zaken te wenden vormt ontegenteggelgk 4e elfae afieeling v u lai clrfmj Jlen i verinakelgkste incidenten dier zitting is gewis la furear d Acbtlle des heeren Mock wieus outboeiquifig waarmede liij zich tegenover zijne committenten wilde recktvsardiitéii door den Voorzitter gesotoord weril De heer Mook zette toen zijn epeeob in de rubriek Ingezonden stukken van hrt Dagiiai voort Én wat zal nu miniater Heemskerk doen vraagt ineu zich af want de koofdcuamiMie Vioor het staadf eeld schijnt het lot der seliooue slaapster iu kat koseh te deeleu Welooderriehtao en wie ontmoet deze niet op zgn pad verurkereu dat de beer Heemskerk eerst ecus de houding der librraltn geuorer zgn haof4Stuk V der Staalsbegrooting wil afwjwbUn Is di loading eoaauiant jaa laa i t a twa r4 an jle Gemeenteraad el eens g ualig kuoaea Iwdea aufikt die onverzoenlgk zijn dan ui de volkaijdiaf dar Haagsohe Lyourgussen eeger ianss ft d PI Mi p et Thorbecke s figuur prgken IHOBZ ON D Etf Cheavifl s watepElters P f da e4 kwam jpij eeue brochure in kandea Tan Cheavin s waterBlters koofdagenteu voor Neder land ru tijju kpUiif Boeke at Huidek r Groningen Naar dep iskou flier brochure te oordeelen verdient dis filter albifr leerdere bekendheid tal van attesten ran buiten en biunenlaudscbs pafti n i ren en bevcygde beuoideelers zjjn zoo velt bewyzen vopr zype dqugilelijkkeid Van die vele atteslep d leu wij er een paar wool 4em a e Bft eerste is in van Prof D Hnizinga kaac leeraar aan de geneeskundige faculteit der HoogeschooC te GroniBww Pptj f in e Prqv Grmirger Courant vaa Dondierdag 4 Sept 1873 het rolgi nde onder den tiiei go drinkwater vDp heeren i oekc en Kuidekoper zooden mijdet r itifS m een wsterdlfer van Cbeivin met verzoek ds dasrbg gevoegde opga eii van den fabriekant aaugaauds de weriÉzaamheid dier Altars te rillen ooulroleergn Onze stad Groniugtn is met goed drinkwater niet zoo ruim gezegeoo lat een toestel tot verkrijging daarvan overbodig mag heeten Ik meen dus geea nutteloos werk te doen door k t reB Uai mijasr bevindingen hier paUiek te asakaa Het sokeen mij in dszeo hel pceat pa tise toe om Dratersoartei ie do r k ae lieapr leela is als slecht gebrandmerkt zijn door het f Iter te laisa gaan en het Altraat op tijuc zyirerkeid te oadaKMken Daartoe diende vooreerst het water uit den put aau de Groote Markt uoordzgde gemerkt Ongeschikt voor drinkwater Dit watsr karat a rgkalgk ammoniak Na da UlMtie is het aamoaiak op keogat geringe sporen na verdwenen er is niet mesr ia aa wazig dan in gewoon zaivar driakwatar aak betat ia IJzer en kalk zijn iu dU watar betsakkeiyk Maf vloedig aanwezig na de Bltratie zqa ee alschta oabeduidende sporen ijzer aantoonbaar kalk in kat gakesi piet meer Ik ksdoel kierma la oatnarlgk ais dtt iDtk een ijtar of kaikgckalte van ket diiokiMiM sokadelijk lo tgn voor de gatandkeid Deia wacking van de filters vaa Okeavio is vooral ait aaa inAu triael oogpunt van gewicht daar looala bskeod i gzerea kalkhoadend watar raar sofflaiga doalaiadaa nbraikbaar is eemakkelijfc oxydesrbare aqpnisaha ttoOaa diaia goed drinkwater niet mogen voorkomen tgn ia hik water vaa da Groala Markt na da SHralk niet aanwetig üof alaekter ma Bogelgk daa kat waiar aüdana Bat is dat van dan put aan de noovdagda vaa d on met name omdat het behalve real ammoniak ok veel organische stoffen bevat Beide die outaii vorheden worden door ket liter van Chaavin voikomea verwgderd zooals bg de preef met dit water blaelb Met een paar monsters sleekt regenwater uit ka dorren bakken consutserda ik dat de oaaangenaaa rottende lucht die aan talk water eigaa ia M M Cltreerea gekost veidarijat Q r ik gtrn ve nw tar tij ét kaïid had maakte ikj dit kunstmatig door zuiver water met een aftreksel Door filtratie werd ditgde water olkomen kleuriuua vanjtjKf te vermeogen totdat het een nadera kleuf had Een zeer terecht gevreesdcTefontreinigin vairw ter is eindelgk oog iaod Ouk Ie wordt d lor liet bedoelde filter weggenomen Water dal opzettelijk loodhoudeod gemaakt was en wurm dit metaal Leaf duidelijk ann te toouen was werd lq r het Gltreer lt geheel vrij van lood Al de gewone onzuirerheden van later dus ammoniak organische stoffen vluchtige ropiUfsproilucten kleurstoffen kalk gzer lood Worden door het filter van Cheavin voldoeude verwgderd Uaarbjg komt osg het volgeiide Het gefiltreerde water is niet flauw en onfriick maar volkomen goed van smaak De JUtiatie gaat zeer schielyk reeds na eeu paar ni utfu kan men aftappen Het filter kau gemakkeljjjkscbaoo gemaakt worden en dit is een j root voprd iep vele asdare Üter waarbg dit niet mi gsilijk is of althans met gem kkelijk gaat Hoe lang het filter zijne werkzaamheid behoudt laat 4 h natuiirl k vau te voten uut bepalen de onderviuiling alleen kan dit uitmaken Oe fabriekant beweert 4at het twintig jaar lapg bruikbaar blijft Dut is Irouweus iets wnt men bg elk vast filter te veiwachten heeft vroeger of later verliezen de aangeweude filiratiemidüelen kool en dergelijke hun opslorpend vermogen Zorg voorgoed drinkwater is torg voor gezondheid daarover zgo alle deakuodigen ket eens De filters van Cheavin zijn myns inziens in alle op icbten voor treffelijke toestellen om zich waar goed drinkwater 1 ontbreekt dit te rerackafiba De beer M de WaaL hoekdnikker te Grouiogeu scjirUft aau de heeren Boeke eo Huidekaper Mgne Heeren I Zooals U bekend is ben ik door de roortdurende ougesteldhaid baikpgu ea diarrhée van mg zelf en meer leden mijner familie op bet denkbeeld gekomen om het drinkwater door ons gebruikt e tuten ondenoskan Prof D Huizinga waa MO eiwillaud dit roer ij te dien ZEd schreef mij na gedaan ondertoek Het water uit uw pat ia zeer ootuirer en b iten twi fel rflslagen ongeiokikt voor het gebruik ala drinkwatefr Nadat ik eea Ckeavioe filter rau U in gsbrnik heb gesteld is ome ongesteldheid bgna onmiddellijk geweken Ik darf daaroaa BMt nrtrouwen het gi bauk raa degu fltara aan iedarsea aanraden De keer G Èeinders iearaar aan da BijksHoogara Burgerschool te WarSiuD daalda dan lln Da 1873 het rolgenoe medar Che viu s waterfilter n i voldoet zc r goed Pulwalar door prgasisehe etoffen bruin geklenrd van een leer onaangenamen reuk en veel kalk en magnesiumzoulea bevattende was na er doorgeloopen te ziju Tolkoman kleur en reukloos Organische stoffen kalk ea aaagaesia werden terug gekoudan Terwyl lilar oligelliraerd water i CC eaner verduuOe planM saa overmangaanture potaaek ontkleurde wareu v or ket gefiltreerde siecbta 1 S drappls van gonuemdf oplossing noodig en de orgauische stoffen das tot eeo minimum gebrackt In 17 minuten liepen er 13 liters water door Vatten wij alles samen wat omtrent dere filters wordt medegedeeld dan komt dit kierop nader Deze filteis ztti eren volkomen rivier regen v jrero katiaalwater eo maken het ouzuiverate water onschadelijk eu goed van snaak Haar snelheid en zuiverheid van werking is nog niet overtroffen en wal goedkoopheid duurzaamheid eenvoudigbad ea doelmatigheid betreft i a tg oaeaenaard Zij zijn de éénige filters die werkelijk alle dierlijke stoffen uit hel water kunnaa rervüdefeo eveoeem de rergift loodtottten kalk drek alle kleur smaak eo reak die de ontbinding van arg niaeka ttsieu vergsisllen Haar innekting ie van diea aard dat zij ook de kleinala tiahMWHes daa dooigaag beiettea Zg ontaemea af ttii ii wgia alle hardheid aa dan vloaiatut zijn da 46uge lltara die het water niet fauii B sDDskelooi tsakeu daar zij Muh in plaata va kopliatK aap bet ratïf tei onttrekken dit er W toerosjen A l bet water dat door die filters geloopen is wordt kristalhelder eu aangenaam van smaak Zy onderscheiden zich vooral gunstig va alle andere HÏsrs dqor da eiutmJUfe mrichtmti Desa is uqikiniy dat iedansa lolgeoa da bü iedere f Itei gevoegde gebrniksaanwiJKiw da rei i iepde tiiddeo stof binnen eenige minuteü zonder m eüs of onkosten geheel kan schoonmaken lïn dit tal men SQJAren achtereen kunnen volhouden Bij andere filters hoort men er algemeen over klagen dat zij sleabts teer h giaam tcerken M lealer niet geheel mirjere en vooral dat s spoedig teritbfh f sa deardoer mitomefi woraen Het ichbbn aken van de meeste S4t ra kaïi sieekta daor deu fabriekant sslf gescbiedaa hetgeen atauws moeHe ca onkosten medebrengt lerwgl de filter onder de bewerking meestal l t of telfa dikwijls breekt Van al desie kioderiyke gebreken zija U Okeavia s filters volkomen vrg I e prgaen dier fitters rijui Sc ij bso iumi o i 6 38 U6 5ok8 60 78 00 90 00 16 25 ui 29 Mj 12 1 Inbondie Uteri Van u O tot en met a 6 zijn deze filtrrs er Midifd nn aan aoert aal ailkletrig hiirft a itewerk en voorzien vau Veriijnscb zilveren kiaan geheel ie or4e n 7 n ♦ de fr i e soorten tgn van gegalvaniseerd ij er eveneens met kraan en tocbeliooren af Volledige HandteidiDg toot alle tikkf n rai ibrirtüuie cii en üolknijcerheiil in dphabetiache orde tket oageveer ISfW fcgi i cheu den tekst gedrukte Uoutgravureo Naar ée 4waeée gehee aienw bewerkt H git toRIE DEELElï B De prgs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrggbaar voor den zeer goedkoopen prgs rwi 5 75 bg den Boekhandelaar A BBINEHAN ie 6ouda Openbare Scholene De gewone insebr ring vab leerlingen zal plaats hebben op DINGSDAG den 8 DSCEHBER 1874 des namiddags t n 5 are in de r ftpectieve Schoollokalen Wgders wordt dienaao gaande Terwexen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatselyke SoboolooBlmissie te Gouda rouaards Bohatve deze f groutte uunmers raaakt Cbearia grootere filters voor bierbrouwergen minerailwaterea azijtfakriektu ataomkelais witerleittiugai enz om van 118 80fl 00 liter per dag te zuiveren Door eene kleine termocrdeniy van kosten kapmen de grootere soorten tich zeW van water doen voorzien M MARKTBEBICHTfiN 6oada 3 eeo Bg twein handel Ueven de prg xii nagenoeg onverauderd Polder l arwe puike J ï 2ó a 9 76 Mindere 8 Sü a 9 Uogge puike 8 8 8 25 Mindere 7 28 a 7 76 Voer 6 60 è 7 Gerat puike 8 ü 8 60 Mindere 7 a 7 76 Haver zware 6 50 4 6 80 Ligte 4 i 6 HenueKaad 7 76 De veemarkt met gewone aovoer de kandelia Ik taorten traag vette varkena met vlagge baadel prija van 24 a 28 cenU per half kik varkens geschikt voor Londen van 21 a 23 centa magere varkens en biggen vlug verkoekt Kaai Aangsvoerd 40 partgcni prgun van 28 30 60 Goeboter 1 40 è l BO Weifaoter 1 20 a 1 80 B n r g 6 r 1 U k d S t a n d GiBoasa to No Bilko Willem en Willem Hilko oaJen IJ Jk er eu W van Zatpben Johsaiui Ailriaoa Maria oailtrs a Moeaa ea T C H VeroMuleo 1 D Genrdus eaien O van Wiagerdeikn p M lulto i Coroelh aaihn A de Jaag eo M P rertlaaaw Vleescbbouwer Lange aroanendaal heeft de eer te berichten dat bij hem te bekomen is gedurende de Wintermaanden BEST Kalfsvleeschy tegen 50 Cents het V Kilo met en 55 Cents per Kilo zonder beenen alsmede BEST RUNDVLEESCS tegen civiele prgzen OTkaiaotai 1 Dce W F aa Gogh 27 j F E vaa dea Hoek huinr van A Laarier 63j H C C Jaligi 9 m Okiiijwoi 2 Uea D Bncr cs S H I o sk r S den H Uatder ea F Olij ADVERTENTlfiWa ♦ Heden overleed MejufTronw W P V4j ÖOe A BOOZEBOOM 3 3 ROOZEBOOM V GOQH Ondergeteekenden b taigeii hunnen hartelgken dank voor de belangsiellisg hun den 28 November betotmd F ns JONG C W M JONG EVEKINK BUSGEBS Gouda Dec 1874 C vak GOGH Vertiuriogby enkele iHScbrijvioi WEI nmm Tegen half DECËMBm wordt te Mfhen a d ÊIjn gevraagd eene flinke nette als Meid alleen P G Adres met franco bnaren letter K san het Baiesu dezer Courant DIJKGRAVEN en HOOGHEEMRADEN van Rijnland Delfland en Schieland zullen voor de ViJF jaren 1875 tot en mei 1879 percaeb gewjjs of in massa VERHUREN HET ECHTE EAU O ANVEIIS waarvan men vertrouwen kan dat het nit aiMwatiwihe planten gestookt is wordt verhoeht te Gouda bij B SC HOLTEN Coiflfeur Dames on Heeren Haarwerken dia h t Sêuü d iVarers reehtstreeki oxtr vangt nlt de Plsbfiek en Stokerij van den heer AU6 ut MABBAIX uitvmder ta AtUteerpen De rliyafe en dïmble kwal worden bijzondef MBberOie al zignei 4 gezondste d getiri gt an de beste t gEn Rheumatiek HooSpgn en andere kwalen Prospectus gratie te bekomen da DUEORONDSTr t den WtÉ RIEKEBDUK en dödMTbijbehoorende LANDEN voor zoover die aan de Hoogheemraadaohappen in eigendom toebehooren in ZEVEN perceelen in het breede bg geaSge rde Billeüen ontschreven en waarvaa de voorwaarden tegen betaling van 10 cents por exemplaar varkiggfaaapr zgn ter Secretaria vaa Bgnlmd U L iden en bij disD Opzigter over den Wiorikkeidyii A ZAAL te Bodegmten terwyl BBder inliehtingen te verkrggen zgn ter genoemd Secretarie en bg den Ingeniear Hoofdopaigtet ran U nlatid te Leiden De iBschrgvings Btttetfes uroeken vóór des 11 December 1874 i rcn woadf ingezonden aaa DgkgiMf ak B ftceiaratiea na Rijnlemi