Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1874

voor St Mcülaas Cadeaux in vele soorten Toorhanden bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier PRENTENBOEKEN Zondag 6 Deceüiber N 1604 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleniiebiad voor fiouda en Omstreken P C MAAS J aOTJIDA WTElSarHIA VElT heeft voorradige eene groote Collectie PBEI TEBOEKEI PORTRET POËZIE TEEKE1 en POSTZEGEL ALBtjlllS MUZIEK SCHBIJF en ZAK PORTEFEUILLES ALAIA J AKKE en SCIlEUBKALEKDf RS STEREOSCOPES en STEREOS COOPPLATE PHOTOGRAPHIê Ki DER PLAK BOÜAV CO MEDIE en UITKIVIPPLATEK KISDERSPELEIS CARTOi i AGES f5lJRPRISE enz enz Me in diverse sortering aa i s iieK ai i fli si mets Hofleverancier beeft de eo te berichten dat bü gelegenheid TWO het St NICOLAAS FEEST hfl weder raini voonieu zal zyn van Goed gevulde tiolcrlctters FI INE CHOCOLADE en SUIKER WERKEN ST mCOLAASFESST Van af beden toorbündluf BOKSTPLATEN aMt rerscbillende smaken zooftls Fleur d Orange Citroen SinoaVAappelen Panwb I Marasquin Vanille Annanag Aardbeziën Frambozen Vanille Cbocolaad Koffij enz Föne MARSEPUN HARTEN met Fondant a aadere soorten SURPRISES CHOCOLAAD en SUIKERWERKEN Föne ChocolaadFiga ren BANKET Sr NICOLAAS BANKETLETTERS enz enz Dagelijks Vcrsebc Botèrletlcrs Confitnnr Letters en Sausy en Broodjes wor 4 Dm de 1 3 Toornitbestelliug geleverd W N BAAUMAJCERS Firma H Kemp Oosthayen 17 CITROE PÜNSCU an 3 p 11 sm00Pv Pl i SCIla l 20 bU 8LOTEMAKËR C Hineraalwater Fabnek Westhaven B n 199 KofBjhaichonders en Slgters genieten korting A ten ÖËVËR in WUNEN Binnen en Buiteolandsch OEDISTELEfiKD PARFDMËRIEN TABAK en SIGAREN CITROEN PUNSCB 1 30 p Flesch SIROOP nPüNSCH 1 20 SIROOP v PÜNSCH 1 30 Koffijhoishondeni en Slgters genieten korting Maa c tevens bekend dat hij vele ARTIKELEN ontvangenheelt zeer geschikt voor ST EOLAAS CÜIIMI KÉLJL 6EBBS KAIFHDIJSEH HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat met het aanstaande St NICOLA ASFEEST hnn Kamer ruim voorzien zal zgn van een Fraai Assortiment Chocolade Sulkerwerken NB Dageiyks te bekomen goed Gevulde Warme BOT TEVENS ONTVANGEN uit de Fabriek van de Heeren DE BAUVE GAILLAIS uit Parijs zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX BiJV ÏLvsuD ARK HOOGSTRAAT is verkrijgbaar BESTE QUALITEIÏ Citroen Funsoh t p Kan p flesoh Siroop T Funsob 1 50 130 Las 1 20 1 25 1 10 Beste Aalbeasenwijn 0 36 0 30 ST NICOLAAS Ondergeteekende bericht dat gedurende het St NICOLAAS PEEST voorhanden zijn FIJNE SURPRISES CARTÜNNAGES CHOCOLAAD en SUIKERWERKEN Groote en Kleine Gebakken Cenfitoai n Amandel HARTEN BEULING SAÜ8IJ8 BROODJES BANKETen BOTERLETTERS eni Hopende als vorige jaren met een druk bezoek vereerd te zullen worden M van der BURG WUDSTRAAT 5 en 25 December De Algemeene Vrouwen Vereeniging JBSSELSGHADE BERIGT datin het Dépdt Wed v d AREND Turfmarkt vele voorwerpen van smaak geschikt voor CADEAUX Toorhandeu znu De COMMISSIE van t SCHOOLVERBOND afdeeling Gouda geeft kennis dat de TOONEELVOORSTELLING op ZONDAG a s aanvangende s avonds 5 ure en bestemd voor kinderen van minvermogende ouders desverkiezende door de leden van bovengemeld schoolverbond kan bijgewoond worden met opmerking dat door het groot aantal genoodigden geene althans zeer weinig plaatsen zullen beschikbaar zgn In de panze worden de kinderen onthaald A QUANT KLEIWEG B 107 Zaterdag buitengewone grootè TOMBOLA zonder Nieten k 30 cent liet Lot Is er eeuwen lang naar de geneesmiddelen tegen sommige ziekten menigmaal teverfeefs gezocht inzonderheid is dit het geval met e Rhumatiek geweest Duizende middelen zgn daaraan zonder vrucht beproefd alles stnitte af op de barre klippen van het Rhumatisme men vleide zich door den tijd verligiing van pgn te bekomen men zag naar de windvaan of deze zich buiten bet noorden wilde plaatsen men ging over de grenzen om in een ander land verligting van p n te bekomen maar helaas op onzen vadérlandschen moerassigen bodem teruggekeerd doet loph dezelfde kwaid dikwerf zelft strenger gevallen En toch is eindelgk in de ABSHAUBBI S OF ANn RHUlATISCHE WATTSI het reddingmiddel voor Lijders aan Rhumatiek gevonden Een ieder kan het middel beproeven met ligte of ernstige pgnen welke door koude zijn ontstüin en men zal al dadelgk ondervinden dat de ABSHAUBBIN S niettwgfelachtig in hare nitwerkselen zgn Elk Pakje ko slechts 30 Cents waarmede men zich kaft overtuigen en tevens ontdoen van een of andera lastige pgn Verkrijgbaar aan het Hoofd Dépot bn A BREETVELT Az te Delft en verder bg T A G VA DETH Oouda Wed BOSMAN A PRINS Zevinhuizen T W DBN UIL Schoonhmeti A KAÜLING Alphen 3 GOUDKADE Boikoop 3 H KELLER in Zoon Weate Wagenstraat A REUNAIIDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDUK CapelU a d IJsmI Ooadi Druk fu A JtriDkmu V A CCnSTE BUBOIJMEKSTEa en WETHOÜDEKS van flooda brengen ter al emcene keiinit dat op Dondardaj den IUd December 187t deavoorinriIrtMa ten 8 are in bet k Arti Legi geirgenbeid ui beslatD viB zich kotteloot Ie doen inenten en kerinenten Gouda den 4n December 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DmX KiLliliVEtt FOBTUIJS VAN BerOEX IJzKMDOOa ST Het zou meenen wg thans op het oogenblik dut het kinderfeest by uitnemendheid wordt gevierd niet de geschikte tijd zgn om onzen lezers een of ander politiek vertoog te gaan aanbieden 0n wg vretzen dat de meeste hunner wdmg aandacht zonden schenken aan een dergelgk artikel terwgl toch de meeste personende een meer de ander minder wel eenigszins een persoonlgk en geldelijk offer zullen brengen aan het leest van den braved heilige die ons van onze vroegste jeugd afaan jaarlijks met zgne weldaden begunstigde Thans geen tgd voor politieke verhandelingen of staathuiabondkundige vertoogen thans alle aAndacbt gewgd aan het feest van den da Wy herinneren ons toch allen de Geueetet s woorden Smt Nikolau niet wuf O wel ben ilie bt fntt JVog ttllijil mc icrt met flcn Liiidtrlijkrn gct tl Vtinii boufd uet tl Ie mr crvulil it tui die icliitlea Der w ibeid die heUfti mijn brem uirt kan bevatten k Metu bcurtaieuwa pulltltk eu Miorlgelgke oiver üiu met luu kindren ueë U leiea la t weleer Oui dagen laug vuuruit da lakeli rood te daalea Of aan een vry ter aog xyn bari eao op te halen I Het kost wel moeite om te kunnen gelooven dat vele dier heeren die wanneer zg zich in de maatschappg bewegen de deftigbeid zelve zgn die op straat sociëteit of kantoor steeds met den noodigen ernst alleen hoogst gewichtige en belangrgke zaken bespreken wier gelaat door geen glimlach wier disoonra door geen schertsend woofd wordt versierd het kost wel moeite om te geldorendat de zoodanigen in hun huis gezellige en joviale mannen kunnen zgn doch gelukkig zgn we niet pessimistisch genoeg om niet gaarne aan te nemen dat zelfs de deftigste dier heeren die daar met onvèrwrikbaar gelaat statige houding en gelgkmatigen stap langs onze straten wandelt in zgn huiskamer een heel ander man is die de gezelligheid zelve is en zelf schertsende anderer schets uitlokt die ongedwongen en vrg met vrouw en kinderen pret maakt en lacht en die te midden van zyn gezin van gansoher harte vroolgk is en dat op de ondubbelzinnigste wgzo toont Gelukkig het huisgezin waar man en vrouw onbekommerd en vroolgk het kinderfeest mede vieren en voor dezen dag althans de dikwerf zwaar drukkende zorgen t r zjjde zetten en dubbel ongelukkig het huis waar zelfs op het St Nicolaasfeest geen gulle lach wordt gehoord geen vreugde gesmaakt geen blijdschap genoten Eu inderdaad dergelgke vteugdedagen in het leven zgn weldadig en hoogst nuttig De boog kan nu eenmaal niet alt gespannen blgven en zelfs de jeugdigen ouder ons hebbeu het tegenwoordig zoo druk en moeten reeds vroeg zooveel werken om iocId op de zoo spoedig naderende examens die dreigende schrikbeelden voor bgna ieder die wat wil worden niet met een ledig brein en zonder de noodige voorbereiding aan te komen dat zoo nu en dan eens een feestdag in ons oog ook vooj hen een vereischte is Men versta ons wel en leide uit deze woorden geen valsche onjuist gevolgtrekking af Wg zonden de laatete zgn om een vroegeren tgd terug te wenschen tooi men met minder moeite dan thans betrekiongen machtig kon worden toen gunatbetood en lamilie invloed meer waarborg gaven aan een jong mensch tot het verkrggen eener goeie betrekking dan kennis vlgt en goed gednk Integendeel Wg gelooven zelfs dat die kw invloeden nog niet genoeg zgn nitgero d ei dat nog in den tegeuwoordigen tgd meer Idan wenschelgk is kundige manlreu acbtef mgatan staan bg domme feMoOnlgfciiedeir Bc ua immmaui liat geiak hebben hooggeplaatste familieleden te bezitten en nog te tabrgk zgn zg die wat hunne bekwaamheden en verdiensten betrelt op den ondersten sport van den moatschappelgken ladder moesten staan doch in plaats daarvan een zeer hooge onverdiende plaats innemen onder de ambtenaren en dat alles dank zy hunne relaties Hoog noodig achten wg daarom examens zeer strenge examens voor alle mogeUjke betrekkingen maar men kan de jeugdige menschen ook te vroeg te veel laten werken en han brein te veel kost tor verwerking geven In allen geval moet het niet vergeten worden dat zoo nn en dan een feest hoogst noodzakeIgk is een feest waar van ganscher harte onbekommerd en onbezorgd wordt gejubeld en gejuicht een feest zooals dat ter eere van den heiligen Nikolaas er een is Het is een gunstig teeken des tgds dat men tegenwoordig meer dan vroeger het geval was er zich op toelegt ook de kinderen der minder met aardsche goederen bedeelden op het St Nicolaasfeest mede te doen genieten In vele plaatsen toch wordt geregeld ieder jaar in het begin van December een leest georganiseeid met het zoo even genoemde d el en dat men ook in Gouda niet onderdoet voor die andere plaatsen zal Zondag de zaal Kunstmin alhier kunnen getuigen als daar een kinderfeest wordt gevierd dat naar onze vaste verwachting van dien aard zal zgn dat nog langen tgd na de afloop een aangename herinnering daaraan bg de deelnemers zul acbterblgven Het St NikolaastÏBest is in tegeoetolling sta de meeste andere feesten een recht hniselgk feest Het wordt meestal niet gevierd in openbare zalen met groote gezelschappen in schitterende kleedg maar in de huiskamer in de eenvoudige doch recht gezellige omgeving van iedèfs gezin waaraan alleen ouders kinderen bloedvcrnanten en goed vrienden deelnemen Het u ten feest dat zooder veel kosten kan wordtu madegevierd men heeft slechts eeu goed hart noodig en dat vindt ook zonder een ruime beurs steeds hier of daar iets om een ander plei ier ts doeu om een medemensch eens eenige aangenamfe oogenblikken te verschaffen Er wordt veel geleden en dikwgls zonder dat de wereld het merkt veel smart gedragen doch steeds zyn er dan ook menschen die het Igden willen verzachten de smart willen lenigen en dagen als 6 December zgn dus welkome gelegenheden om aan die den mensch ingeschapen zucht tot het om zich verspreiden van weldaden te voldoen Geeft dan aan die zucht toe en gg zult reeds door de zelfvoldoening daardoor ondervonden eveneens een genoegelgken dag te hebben Wg wenschen allen een genoegelgk feest to ter ee van den heilige vaji wien d bovengenoemde dichter tersvfat Wii t if ifiT iif 4eKfn i O Hti0efi yl icbooii k met licht et a Heilige vurtluttW ij xijt een lleilijfe dien ik beiüt au ibiudiu zou £ cu duad Tau luluzaamheid ü itüocQ wus JtV leven Cw hffde heeft uw uuaai de Oth dWii eo die eeu uasn eeu jtrouttn Laaj beKüert keut fij er B foa rem zou nchoo 1 üo s il tetctrj Die du efaa ii eeuw ml i et harEli Khi 4 böjtgcad In t h irt lier kiudtrio leift door kludrea iirdt öe ogoodf I Jo kinderbellipe nog neemt iiiijn hsrt U at iil V Eii had de wereld skclit wi t btter U vt tata n Lw geeet van wtldueii en au lieMe mer begrepen k Zou met OW naamdag nog gcniater kjnneu dwepeu w BUITENLAND Bulteitlaiidsch Overzicht r e boudschap van Maii Mahan i Donderdag in Ie nat vergaileriiiit inj5ekorai n Veel bijzonders komt er lu dit ataatéütik niet vaar Hrt merkwaardigste 19 l tie TuarzicUtiKe tvijM waarop kij zich uitlaat omtrent de iistitutionerle wetten en ï de herha mg aa zijn meermalen geuit voornemen om de 7 jmeu voluit preaidrnt te blijvtxi Mea ze tt dat de buudsehap eeu goeden indruk gemaakt heeft Zij is dau ook zeer ousciiuldi De republikeinen vrrtiea CU zicL o ei een miiaiieile aan het adres der rtc itfrz dr de reoliterzijde i boven de wjlken i t er eeu zmspehug op de raihcnl n De gr f aii Cb imboiJ btift weder Je PtjiiboIis regreru g niocile eruorziial t Hij l C lt eeii sibnjteii iiericbt loi j iianhiinfiers wu iim hij heu i r iekl uifts te doen wat ju tcuj imst zou kunnen ver iragiH HiefuiiMle liad hij U rl iijke gk liet oig jp de euesiuulioiieele wetten wadrvoor loeo den steuu Ier reohteizij Ie oct nooilij hei ft Meu egt nu dat het mioistcrie dirutengcrolge besloten heeft mmder sterk aan te driugeu op de regeling der openbare miohteu De heer Buffet is weder tjt president der nationale ergadering gekozen met SiSjjtau de 351 itemmen Diet muider den 205 leden heWfen iii bl moo gestemd Van meer beteekeuis is de verkiezing van vioe preiideulen geweest drie zijn bijj de eerste stemming ver kozen de heeren Martel an h t linkerremruin met 422 Beooist d Azy en W Kerdrel beide van do rschterzgde met 327 en 87 BtcmiBen lerwijt Ü