Goudsche Courant, zondag 6 december 1874

fi eandidaat na het reekiereentrinn At heer d AodiS ret Pai uier slechts i87 stemaieii rrrlcreeg niet voldoende voor zijue terkirzing too l t voor een rierden rieepresident een nieuwe sieaming noest plaats hebben Tut secretsrisien cjjn één afgeiaardigde van de linkeriyde eo vier an de reobterzij le verkozen voor den readen seeretaris moet andermaal worden gestemd xoodat het reehteraeDtniai de minste stean in de kamn beeft ehad JD de volgeode zitting is Aiidriget Paaqaler tot vicepresident verkozen met 288 tegrn 261 stemmen Uit de fnmtie ergadcricgen kannen wg nog ermelden dat bet liukermidden heeft beslaten een at achleude koudmg aan te nemen In de vergadering van bet reebtermiddtn heeft de nieuwe president Boejer e vereeaigiog van da drie fcBolies der rcebterzyde aanbe olea De Berlyoiehe Prai Oorr bespreekt den loop der rqksdagzitting en meent dat het gelukken zal om iiehaln de staatsbegrooting alle dringende vooistelleu zoosis die op Ëlzas Lothariaiiea en den landstorm af te doen Wat de bauk uaestie betreft de onderhandelingen dienaangaanile z ii in goeden gang en Slaven een gunsiigen nilsing doch bij de groote snoei lijkheden welke het vraagstuk aanhiedt ia nog iet te voorspellen wanneer het bg de weigerende maoht ia brbandeliag zal kassen en voorgoed zal worden afgedaan In de commissie voor de begrooting en het leemlngaantwrrp van El as en Lotharingen tgn ook de afgevnardigdeii dier provinricn de heercir Simonis iGuerber Wmterer en Soliaumbnrg gekozen Deze hebben echter geweigerd zltling te nemen De strafvervolging tegen de soeianl demoeratiseligeziDde af aardigdeo Beimer en Hasenolever is gedurende 4leze zitting gesehorst Het voorstel van de heeren Baumgarteu e s om een artikel ia de rykseonsti4Btie op te nemen volgens hetwelk in eiken bondsstaat en gekozen olksveriegen vuardtging moet zgn het zoogenaamde Meckleuburi sche eoiistitutie iooratel is aangenomen na verwerping van era trgen voor tel der oeiaal deraoeratisebe afgevaardigden Hosselmann en Kelner om averal valksrertegenwourdigiagen snet reehlstreeksche verkiezingen in te toeren Het AinserVBlieve oentrnm en de ociaat demoeraten stemden er iegeo Ue meerderheid van het Ualiaansehe Parlement is zooals men weet begonnen met een daad van lolitieke onverdraagcaamlieid de uitslniting van de aniisnl e Biudrrheid liij de bareelsverkiezing De wee eerst na herstemming reikazen secretarissen der Jinkerzijde weigerden om die reden de beooening te aanvaarden Dit heeft gehulpen bij de herstemming Jcwamen vier secretarissen der rechter en vier der linkerzijde uit de bus Het voorstel bstrelende de Ineksaning van eenjaar Id aan Uaribadi door de telegraaf reed vermeld waa anderteekend door 106 leden der linkerzgde het jaargeld zou 100 tOO lire bedragen door den bevrijder zoe dan Dij testament beschikt kuunea worden over aeu kapitsai gelyk staande met de helft vau deze rente FBAUKBUK De brief van Chambord waarvan wij boven spralien brengt groote Verdeeldheid in de partyen die BMt elkander tot nog toe de meerderheid in de Kamer farowerden De Uomt het bitaoenigke legitimistische orgaan beweert dat dit sshrgven een intiem karakter draagt maar ter cbt diepen iadrnk maakt De brief an den graaf van Chambord brengt geen wijziging in de rojralistisebe politiek welke een beginsel tot grondslag heeft Sedert lang is de pliebt der rechtertgde daidelgk afgebakend en de graaf van Chambord door onderseheidhn afgevaardigden geraadpleegd heeft niets anders kunnen doen 3an de besimleu der rofalisteo in de VergaderinT te beiinchiigen daar zgn vetirenwen uit te spreken dat tiijn vrienden naoit voor iets xnlleo stemmen waar door de heratclling der monarchie zou kaqfcn verhinderd of ertraagd wordea Dit allee is voir ons niet nieo ma r we begrypea dat anderen hierdoor gstroSen varden Indien de ledea van het tvehterceatroa die zoozeer voor d fusie an de huizen Orleans Boarbon gverden niet openlijk iu opstand tagen den JCoaiag willen komen dan dwnea zg met de onverzaenlijkM van de reelterzijilc tegen alle veoratetlea aangaande et Scptannium t stemmen Begrijpelijk is het dat drzs hnef ia den ministerraad die Maandag werd gefcocden drak besproken is Met vijf tegen drie stemmen bealoteu dr ministers dat de liaaradulk enkel de Vergadcrigg tot spoed bij het werk ton aangsanen maar geen termijn al ellen ton ten ofudite van de organisatie van zgn gezag In Januari ion de Maarschalk dan een andere boodschap tot de Vergadering riehien Het is eenwel niet te vtrwaehten dal de toestand dan eenigszint verbeterd zal zijn Maandag had zich een vrg talrijke meaigleaan het etatiao 8t Laure te Pargs verumeld val aar metslal de al aardigdea aaar VcnaUles V i trrkken Toeo Thiers daar aankwam gtufvi loapende met Bartbelemy 9t Hilaire en vergezeld van Jules Farre en Martel schaarde zich de menigte in tnee ryen voor den ingangen werdenallerwega toen hjj voorbijging de hoeden en petten afgenomen Qeen kreet werd gehoord Het bleef allei zeer rustig en de indruk dezer demonstratie werd daarjoor verhoogd BINNENLAND Gouda 5 Pïcembek By ken besluit is benoemd bg de dienstd schutterij alhier tot Isten luitenant A Sparnsaij tbans 2de luitenant tot 2den luitenant 8 H ïeeling tbans fourrier Bij kon besluit is na afgelegd examen benoemd tot surnumerair bg bet vak der postergeu o a de heer J C F van Gennep alhier Wij vestigen de aandacht op aehterstaande advertentie waarbij alle belangstellenden in zake de vltetci quantie worden opgeroepen tot eeu bgeenkumst en wel op Woensdag a st in de zaal Nut en Vermank Sedert lang is ook in deze gemeei Ie geklaagd o er qoaliteit en prijs van het vleeaeh Daar klagen weinig baat eo de vleeschverbraikers het geheel in hun hand hebben om aan de tyrannic der vleeschhonwcrs eenmaal aannemende dat die bestaat een einde te maken is nn eindelijk de tgd van handelen gekomen Ieder die wat betreft de qualiteit en prijs van het vleesch verbetering wenseht moet dus in zjjn eigenbelang deze vergadering bijivoucn VERGADERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den 8 December 1874 des namiddags ten 1 ure vaarin zal worden behandeld Een voorstel van Bgrgemeesier en Wethouders tot wgziging a der v rordening regelende den te verlecurn bijstand aan 4e Hoofdonderwijzers der openbare lagera scholen i dèr verordening regelende de jaarwedden van het onderivgcend personeel aan die scholen c van den staat sn begrooting der inkomsten en uitgaven dezer gemeente oor het dienstjaar ili Het verzoek v iu F Heijgen tot het aan hem veikoapen van een stuk grond in de Rolwagenateeg Een verzoek van den heer A Hola omantslag als hulponderwijzer sau dWopenbare Armenschool te benoemen een hSpoodenvijzer aan die se ool In de zitting der Arr Rechtbank Ie Rotterdam van Donderdag morgen werd uitspraak gedaan in de vroeger gemelde zaak van B K de M besehaldigd van een tjalk aangevaren te hebben De rechtbank bevestigde het vonnis van het kautougerecbt alhier ea sprak den beschuldigde vrij Vervolgens stonden o a terecht N de J oud 15 j wonende te Haastrecht beschuldigd van rebellie Eisch 8 dagen gerangenissiraf cellulair en 9 boete oi 1 dag cell C de J and 15 j wonende te Haaitreeht be schuldigd van moedwillige verwonding Eisch 2 maanden gevangenisstraf eenzaam Alweder zijn de hegren J Putman en 6 van Ut Lee te öudewater ofschoon zij reeds herbaaldelgk hebben bedankt M ea van den gcmeeoteritad gekozen De keikeraad der NederI Hert gemeente te Berg Ambacht heeft den heer W F van der Wal benoemd tnt vaarlezer ea voorzanger ter vervanging van den beer A T van der Leedea wien op zijn vereodt eervol ontslag verleend was Tot hoafdonderwq zer aan de opeabare bgiehool inde Meije onder de gemeente Bodegraven is benoemdde keer O W vau der Baek kalptmderwijzer teDordrecht De zaal Kuuetmin had Donderdagavond weder hare deuren geopend om een aantal on r stadgenoo en binnen bire muren te vereeaigeo bij gelegenheid van eene buiiengewoue voorstelling der eretniging Oefening kw eekt kenjis Det rereeniging waarr mede wij rrneger rsfeils kennis maakten en die bestaat uit jongelieden in deze gemeente woooachtig had de opbren t dezer voorstelling bestesad tot bereiding van een feest voor de If erlingea der armeaseholeo de veezen en bestedelingen Geen wonder vonrwasr dat dit doel sympathie ondervond n elé sladgeaooten hw byval schonken aan dit alleszins lofwaardige plan De bg deze gelegenheid opgevoerde elukken varen Henri Burton of de vadermoorder en sKrn leugenaar die op het Uatet zelf begint te gelooven dat hg de wasrfacici spreekt De hoofdro l in beide stukjes vas bestemd voor een lid der verteuiging die ons reeds inft K taoade dat bjj dt eer hoofdroUea bij du gezelschap ie rertutlen waard was doch onvoorzieoe oinslandigbeden maakten het noodzakelijk datzijn plaats door eeu ander werd vervuld die geen lid der vcreeniging zynde toch welwillend genoeg was oa zich besohikbaar te stallen ten einde de rooritelling te doen doorgaan Üeze plaatsrerranger dien n j nog onlangs in een ander lokaal op de planken zagen toonde ook nn weder zgne gescbiklhcid roor bet tooneel en het pnUiek zal zeker met ons ds hulp door hem Donderdagavond aan de vereeLigigg beitezen dankbaar erkennen Wat voorts de leden der vcreeniging zelve betreft zij kunnen de voldoening smaken aan bet Gouütchs publiek een aangenamen avond te hebben verschaft Wij maken ons welgemeend eomplinent aan Thoma den ouden knecht voor zijn goed spel Hjj vervolde zgn ro met de meeste bedaardheid en ds noodige uitdrukking Tan het begin tot het einds maakte bg een prettigen indruk en nat natuurlijlcbeid fan toon en losheid van bewegingen betreft neemt b j een eerste plaats in onder zgne medsacteurs Voorts mag bet spel van den graaf van Sternheioi va het Tuoispel met reolit worden geroemd en zijns laatste ougeublikken waren vrij n orerdrgting wat hg dilettanten niet weinig betiekent Ook Armand en Frans kweten zich goed van hsataak en de drie vrienden van Henri Burton dsdsahet hunne tot gelnkking van het geheel Het nastukje werd vlug afgespeeld eu hier erdient behalve de leugenaar Louis een earvolie f ra diog Wij eindigen met een vraag Was hij die de betrekking van souffleur vervulde ook een lid van Oefening kweek kennis F Zoo ja dan hopen wij hem bij eene volgende gelegenheid ook eens op de plankea te zien daar hij Donderdag bet bewijs leverde althsas een luide zeer verstaanbare stem te bozittsn Gisterentvond had in de zaal Nut en Vermaak de tweede voordracht plaats van Mr Is Capadose Naar aanleiding van liet begin van Hoofdst IT van den brief van Paulus aan de gemeente te Epheie die volgens den spr Qnuitpntteigk stof oplevert tot bespreking sprak hü zgne rede uit waarin hij o a in eene ergelgkiii g trad tasschen de Christenen en de bewoneis van bel oude Israel De voordracht werd doet een grootcr aantal personen bijgewoond dtq de torige maal V rgdag a st zal de beer Capadose een derde a laatste voordracb i haudeq Voor eenigfn tyd inaakten w melding va i ew aanslag ojp het leren san den notaris te Lekkerkerk De dader die Ier beschikking van de jnstitie werd gesteld is bij beschikking van de Raadkamer der Uechthank te Rotterdam buiten verdere rerrolgiag gesteld op grond van krankzinnigheid St en Generaal Tweids KaUEa Zittingen van 3 en 1 Dee In de zitting an Donderdag by de voortgezette diaeustiëa over de afdeeling waterstaat heeft de minister van binnenl taken op eene vrsag ran den heer Gratama geantwoord dat hij geeu besehikklng S enooien beeft omtrent de pUateing van bet standeeld oor Thorbeeke op de Plaats De gemeenteraad lan den Haag heeft alleen gevraagd of de mi nieter daartegen bezwaar had Verder is er nog niets gebeurd lija protest tan den heer Begram tegen dep heer Gratama i bet incident geëindigd In de zitting van gisteren is bij de voortgezette discussie ever de afdeeling Waterstaat baotdst ÉnnenL zaken alsnog ap voorstel der regeering 60000 toegestaan voor den aankoop der r k kerk op het Binnenhof De besprekingtn liepen voorts over ds verbetering van de Keulsehe vaart en de Vlissingschc havenwerken De disouuiËn zgn gevorderd tot d spoorw begrooting Tolfeas het Bat HanieUblad z n bi de regeering telegraflkche beriohléa van Alcfain ontvangen waarin gemeld wordt dat zich daar geMlIen vsa pokken met doodelyken afloop hebben voorgedaao Idat er ook nog mansshappen aan cholera sterren ea dat 4e ryand niet ophoudt ene te veroBtrusfen Te Amsterdam is Daader agmiddag in dea madafaetnarvinkel van den heer Lnnhig in de Warmaes straat over de Enge Kerksteeg een hevige brand uitgebarsten Het vuur deelde zich weldra aan bet aangrenzende peraeel vaarin een theemagazijn gerjttigd is mede Ten half zevea ore vaa men den brand die zieh tot drie pereeelea bepaahl heeft iMe ter Eene gaaantplaSng ia de oorzaak van het onbiel geveest I Dinsdag II kebbeaT de aannemers Hoos en van der Key met i bandlierén en een kaapstander de leea motief bij de apoorbrag tassehen l elfaha en en Orersebic genaamd de Nero wegende 3600Q kilom p m 200Ó k water feligt en op dennen bslk Bi die over de spaarbrag liggen gelegd Het Departement RolterJam der Kederl iudscbe Maatschappij ter be onleriug van Kijrerfaeid looft uit een zilver n medaille geslagen op den sieapl lier Mnntschappg en één hondrrd gulden aan den inzender van de Doelmotüggte vertrouwbaro FetroIeUmlitlUp die zonder gsvaar voor brand kan gebezigd wortieu in werkplaatsen alsmede bij in aanbouw zgrde ponden en dia tevens aan alle eischen van een goed lichigerende lamp voldoet Het Departement stelt daarby de volgende voor tarden 1 De lampen moeten vódr of op den In Maart 1875 franco bezorgd worden bij den Secretaris van het Departement Oude Mannenhuis Hoogstraat en roorziso zgu vau een zinspreuk 2 Bji de lamp worden gelyktijdig ingezonden twee verzegelde biljetten waarop dezelfde zinspreuk gepisatst is een inhoudende den naam van den inzender en het andere da namen van twee personen die voof leden van de Commissie van beoordeeling worden voorgedragen Dtt laatste biljet herat nevens de zinspreuk de woorden Commissie van beoordeeling 9 De Commissie van beoordeeling bestaat uit rijf laden ah volgt te beuoeaun Twee leden warden aangewezen door de inzenders zynde de Iwee personen die de meeste stemmen op zieh vereenigd hebben Twee leden warden benoe ad door het Deparlemeut uit dnbbeltnllen door bet Bestuur voor te dragen terwijl de vooriitter door bet Bestuar uit zijii midden wordt aangewezen Op bet oordeel dezer Commissie is geen hooger beroep 4 Als grondslag van beoordeeling wordt aangenomen dat door proeven maet bljjken d t de lamp door au of nedervalien in brandbare stuffen geen hraud veroorruukt en voldoende licht verspreidt om op de aangegeven plaatsen gebruikt te kunnen worden 6 Aan de lamp moet aangehecht zijn een ka irtje waarop de prijs vermeld wordt waarvoor dergelijks lampen zullen verkrijgbaar worden gesteld 6 Na afloop der beoordeeling zullen de lampen voor het publiek worden tentoongesteld tyd en plaats nsder door het Deparlements Bestuur te bepalen Daags na de iluitiog der tentoonstelling zullen de inzenders de lampen tegen beboorlyk ontvaugbevys moeten doen terughalen Het DeforltmtnU Baluur J P A ÏRANgOIS yoorzUttr A C CRAMER Seeretaru BOTTEKDAM 1 Pee 187 Ook la s Uage ia eene Vheschsereeniging apgericht zQ draagt dea naam van Goed en Goedkoop Fleeteh eu r l met een vleesehbouHer een overeenkoasst treSen houdende dat hij tegen een renteloos voorschot voor welks lerogbetaling by zekerheid moest stellen san ds leden goed rund en kalfsvleeaefa meet leveren voor prijzen am de H dagen door het bestaur te bepalen Er zijn minstens 100 leden noodi die Ih a jiO entr betalen en een jsarlgksehe eontributie van 1 Een lid mag zgn gewoon dagelgka benoodigd vleeaob niet bjj een ander tleesebhouwer knopen ap straSe van 5 beete teuzg bg U dagen te voren daarvan aan het besinar kennis hebbe gegeten Wie terwijl Ü K i t s Hsge is in 4 reken geen vleeseh bg den slager der rererniging heeft gekocht is van zya lidaaatashap lervallen Door het hof te Hage ie Donderdag eea aanvang gemaakt met de bebandding der bekende zaak van dan agent van politie H Werson te s Hage besehal d ran moedwilligeu doodalag Een aantal getaigeu il gehoord Op de vraag ran den president san den t ihnidigde of hy de misdaad bedreven had is r hem geantwoord daar weet ik niets van Een man te Sohalkwijk die ziok nit een watermolen naar buiten wilde begeren bad da oavoonicht heid de verkeerde deur ast te gaan j Imiteo komende werd hij doar een der wieken van den melen leodauig gietrothn dat het boaU ran het licbaam venl gescheiden Men meldt nit Leenvarden van 1 Dee i Gisteim avond heeft hier onder voarzitling vaa lien beer mi H Wieisma eene daar het bëstnur lsr afdeeling van de Vcreeniging FUluendtnmjt belegHe openbara vergadering pijiats gehad ter behandéliag van de oprichting eener Hoogere Burgerschool r meisjes te dezer d Behalve vele leden der afdeeling waren er oudersobeidene andere belangstellenden ook eenige dames opgekomen Het andervs P werd op even heldere s t leutvalle vgze ingeleid door den heer dr J Zaager leeraar aan de Ryks hoogere Burgerschool alhier Algemeen vss de in temming net bet gesprokene en bet debat dat er op volgde betrof mrer bijzaken dan de hoofdzaak Het einde was dat bij acclamatie werd goedgekeurd een roorsiel van den voorzitter om bet afdeelingshestuur te maobtigeo zieh tot den Gemeenteraad te eadeii in kat belang der bedeelde aprisbting Een aantal burgers uit den mingegaeden stand Amatcrdam hebbeu b j den Raad een adres ingediend tegen de ontworpen belasting op de honden dikwijls do cenij e ware Jfrienden au den onrermogeBde welke belasting velen tot bet afscbnffeu hunner huisrrienden zou dwingen Gister onlstoud een groote volksoplotip Ie Utncht voor de woning van zekeren V de oorzaak diuirran waa dat de vrouw dea huizes baar pleegkind voortdurend misbaunelde De olkiwoede was zoo groot dat de rouw zich door de vlu ht moest redden ten einde zich toor bet ergste te vrijwaren Als een beifijs dat er in sommige streken nog veel vossen wordea aangetroffen kan ilieiien d t de jager M onder Groenlo met een dubbel jachtgeweer twee ossen achter elkander duodgescbotcu heeft De 62a Algemeene Nergndermg der Vcreeniging vau en voor Nederlandscbe luduitiieclen zal gebonden worden op Woensdag 9 December 18 4 des namiddags teu half twee ure ten huize an den Secretaris Gedempte Burgwal i 0 Na het driemaandelykssbc overzicht van den Secretaris de benoeming ran leden vau bet bewind en de benoeming der Commissie voor bet opneinen der rekening 1874 75 en voor bet ontwerpen der Legrootiug 1875 76 zullen op die Vergadering bespraken wordea t de jongste aanbestedingen roor de Stoatspoorwegen de buitenlaiidscbe tarieven en onze handelaerdragen iu erband tot de kennis san iialiouale iiijverheids belangeu aan de zijde Nederlandscbe ouderhaadelaarB Door drie zoons van vermogende endere is te Weeuen zooals bet Tagbtatt meldt eene vereeaiging opgericht ouder den curietisen naam van Heiralhtlij a to Uariahilf dit laatste is de naam rmi een der voarnaamste straten in Weeuen Leden dezer vcreeniging kunnen alleen ungehuwde joiigeliiigea of mannen worden die zelf eigenaars of zuous an eige aars vsn onroerend goed zgn De leden verbinden zich slechts onrermogende meisjes te huwen die geen bruidsgift ontvangen eo geen enkele erfenis van eenig belang te wachten hebben Wie deze verbintenis breekt verbeurt eene som van 10 000 florguen welke als buwelyksgift besteed zal vordcu voer één of meer onvermogende bruidsparen Laatste Béyichtep VenaiUes 4 December In do Nationale Vergailering roenle Dupauloup bü de discussie betredende de vrijheid au het hooger onderwgs bet woord Bij het linker ceutrum rees ile vraag op of mea naar aanleiding vau do boodschap van Mac Mahon geen voors el moest dun betreffende de constitutioneels wetten maar men kwam tot lU oonclusie dat het zaak waa de voorstellen af te w ichten die betzg van bet Goarerueueot betzg van hft recbter Hsentrum zouden uitgaan BdrliJQ 4 Deo Uit goede bron reruremt men dat het bericht iu het hier itkomendc Bóruxblatt aarkomende dat bet proees rati graat Arnim verschoven zon warden angegroud is VV el heeft de rerdediger van graaf Arnim een loorslel tot verdaging gedaan doch het ShtdlgerieU beeft dit voorstel afgewezen BorUiJIl 4 Dr In den Rijksdag is door den aorzitlar inededediug gedaan van een sebryven aan den Bgkskansolier aaiin namens den Keizer de by besluit van den Bondsraad op de begrooting gevorderde som oor den gezautsebapspost bg de Boomsehe Curie iugetrokkrn wordt Vouits is mededeeliug gedaan van een schr fven aa ds hier aanwezige ElzasLotharingsebe a evaariligdeu te kennen gerende dat zy aan den arbeid dei atdeelingen betreJfende het budget en andere nelsruorstellen voor Eizas Lotbariugen geen deel kunnen uemeu eu dit wel met het oog op den toestand ran hunne landgenoaten Beide miBsieven zyn aaa de oommissie oor de dagelgkscbe zaken ter band gesteld Prins Bismarck verklaarde verder in deze zitting dat er van interrentie in Spanje geen sprake geweest was en dat er geen reden bestond tot wantrouwen omtrent deverbooding tusschen Duiiscblsnd en Rusland KantoDgerecht te Gouda Op de terechtzitting van den 25 November 1874 zijn de navolgende persoaen eroordceld H V W en J V Ieder tot twee geldboetenvan 8 en eene an 6 of subs ge ango nisstraf van twee dagen voor elke boete wegens net als schipper of bevelvoerder van een vaartuig 1 datvaartuig doen stil liggen voor de monding der Mallegateluis te Goada cu 2 bet niet op olgen van een be rl door den siniswaobter dier sluis gegeren tothandhaving van de goede or de by dis doorvaart van die dais K V Tot twee geldboeten elk van zestig cenla of subs gerangenissiraf van een dag oor elke boete iegeus 1 hot als soKipper aren met op zijde hunRende zwaarden aan zijn ranrtuig door een hem niet onvoorw nardelijk in eigendom toebehoorend Soofd iu den pji der nn bel waterschap Sluipwijk gemeente Heeowijfc en 2 i varen van schade oan dat hoofd N il B en B J C weduwe an J H Ieder tjt oeue geIJboete van ƒ 3 of elk eene subs gevangenissiraf van een dag wegens het als hoofd eener pgpeufaüriek te Gouda in dienst hebben van een kind beneden de 10 jaar P K Tüt eene geldboete van 3 of sub gavaugcuisatraf van een dag regens bet miders ilau stapvoets njlcii over een beweegbare brug in de gemeente Gouda V K en I V L Ieder tot eeoe geldboete van 2 of subs gevangenisstraf van een dag elk wegens bet te Gouila in eeu openbaar FLiitsnen beschadigen van een boooi Kn allen in de koelen des noods invorderliair bij Ijjfsdwaiig B u r g e r 1 ij k e Stand OkBOUhN 2 Oec Cornells ouders J tao der l saa en M Borger 3 Cijsbcrtus Cornells ouders D E Visser en J san Dok 4 JlIIcs Bertus ouders C Bgnhout en S I areber OvKai i D rN 2 Dec C J Louirerenburg 1 j 11 m 3 H ilsteijn hoisTr vaa E M Cats 32 j A P Kerrcbijti I j 3 m ADVERTENTIËN A M SCHREÜDER fMeeuaijk 4 Dec 74 van db VBLDit Heden trof mij de gevoeligste slag niijng levens na een smartelijk lijJeü van slechts eenige dagen overleed heden mijne geliefde echtgenoot HELENA WITSTEI JM mij nala tende drie kinderea te jong om hun verlies te I beseffen Wat ik mijne lievelingen en mijne bejaarde oaders in haar verliezen zullen zij beseffen die bsar van nabij gekend hebben Gouda 3 Dec 1874 E M CAT8 Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid tijdig voorzien van de H SaTamenten mijne geliefde Echtgenoote JOANNA MONINCX iu den ouderdom van 67 jaren S JOOSTBN Gouda 5 December 1874 De ondergeteekendeu betuigen hunnen bartelijken dank voor de vele bewijzen van bolaugstelling zoowel van binnen als bnitên destad ondervonden bij gelegenheid van hun 25 JARIG HÜWELUI PEEST C KLUUS goucfa 5 Dec 1874 A PRINS ♦ De ondergeteelcentlen betuigen bij deze bannen oprechten dank voor de vele bewyzen van deelneming bjj gelegenheid van hun 25 JARIG HUWELIJKSFEEST oadervonden P TAN NESTBLRODE J W VAN NESTELRODE Gouda 5 Dec 1874 van Geelbn Men vraagt tegen kalf December of Febrosiiin een stil gezin een Dienstbode tegen goed loon Te bevragen onder letters A B bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier ZIJ die gelegenheid hebben Kost en Inwoning en BEWASSCHING te verschaffen aan een Jongmenich worden verzocht zich te adresseeren aan het Bureau van deze Courant onder motto KoSTHOTS No 803 der beroemde VVekelijksctie Zamcnsprakcn uitgave J J H KEMMBE te UtrKlu if heden voorhanden bg den Boekhandela Ijfuige Tiendeweg ie Gouda t