Goudsche Courant, woensdag 9 december 1874

t Woensdag 9 December 1874 N 160Ö NBOEKEN GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiieo CITR0t PU SCHè l 30p fl SIU00Pv PU SCHa l 20 bij SLOTEMAKBR X Mineraalwater Fabriek Westhaven trn 109 Koffijhnishoaders en Slijters genieten korting Bij W H van S ARK HOOGSTRAAT is Terkrijgbaar BESTE QÜALITEIT Citroen Punsch j p Kan p Plesch Siroop V Punsoh j ƒ 1 50 J 1 30 1 35 1 20 1 25 1 10 Beste Aalbessenwijn ƒ 0 35en 0 30 p Fi Drie lijvige biMïkdeelen v 5 75 Technologisch of VoUetligu Handleiding voor alle takken van ibrifk sa Wfn rn UullLinijirrhfid iu dpbabetische orde met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduitsche uitgave DRIE DEELEN BV De pr a van dit werk was tut op heden f 29 I eu is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkooiieu prgs van 5 75 bg den IJoekhandelaarU BlUNKMAN te Gouda Openbare Verkooping voor AFBRAAK V 4N Zesbuizeaen verdere bet Imniering staande aan den Kleiweg te O O TJ ID wük E N 23 tot 28 met de fundamenten eAz Op WOENSDAG den 16 DECEMBER 1874 dea voormiddags ten elf ure in het KofiBjhnis BBT Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda Te bexigtigen Maandag en Diugsdag vóór den dag der veiling des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure en op den dag der Teiling des morgens van 9 tot 11 ure waartoe meu zich bg den Heer H KABEL aan den Tisnd eg te Gouda gelieve aan te melden De Grond moet 1 Maart 1875 iraëffend en Wak worden opgeleverd Nadere inlicbtingeu zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTDUN DEOOGLEEVER te Gouda De van ouds gerenommeerde ix ïï THEEËN nit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembeigachen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOOX Befl veranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds venO baar te Oouda bg J J v D SANDEN Botermarkt BIJEENKOMST van alle belangstellenden in zake de f leeschquwslie op WOENSDAG 9 DECËMBEli 1874 In het Lokaal A ut en Vermaak op deOosthaveu alhier des Avonds ten 8 Ure Het VOOllLOOPIG COMITÉ ZIJ die gelegenheid hebbeu en BEWASSCHING te verschafifeu aan een R O Jougmensch worden veraocht hiervan be richt te geven aan het Halppostkautoor te Jutpluia motto Kosthuis Om ewi grooten prys tegen het Kersfeest t konBenw flB iëat Zieb livZcnüoniita tlegenhflid door devlnviniBg aan den HttmMr fr liOtcry dwir der Staat opgericht n fefsrattderrd Dtw lotuT j biedt dep deelnemen den scltonften uitxichten al cfaiur Zyni 1 Praemie Ton 250 000 Bm 43300 Vtyaen van 125 000 ü 000 60 H 0 50 000 10 000 8 000 8 van 80 000 24 000 t van 20 000 18 000 O van 15 000 23 v 12 000 etc I Bf Iiotf ry heeft V ven ander de rollende Sr M 4 s 4 r l rl m 1 I iii nlltf ntfyspu en l rnemlen nil 1 xo tila tfy veetii anflprp Button la t 4ir he liottirywu tit Jifftin Rt trokken wurden nianral 1j rSasfnucin l i wii iion luwnen Siruunden in StrekktAgfiinit moLteu konmn 1 Voer d betaptaK gptrokkrne pryzen gantiidutrd iIöiiBlimt u i hud uLka torlinnd na aflnnff yon elke tri Vklng 8 U n lns t w ik yf rluK dal in verhouding d r T4 l in b lHl lc i ile Prjraen den rfrfeo Toor deolnrmeri leer IL kltiu I l it allei Ie eamen st RoiK n du r n uy mit gerutthoid tot deetaoming f on u dcr lunaparen en S4l bet odh aanj enaam z n onse g iterde af neni rs dt n Iloogsten Prj seuie lo jg n uitbetalen Voor de rstvolfrendn litft KIkkü ilkf pjpaald deu K en 17 I iel r pinaurindt koet k en heel lotü a jW c t uUalfll I T y oen kwait fl ft7 i clLt tl gen inieudmg tua h t badras niar alle lelftii de kleiniitc plaatzcn rcrzeaiien worden Uitvoerige plimwn vn aanvragen worden op verxoek ftriitlM venoiiden Dringind vf rzouktn j ome gi jrdu ClientiUe hsnne opdraclite loo spoedig mogelijk pte even pdat wjr da orden t r n gter tijd unntn efftctnoren Strauss Co Bankiers Hantburg Den Hcere Dr J G Popp K E Hof Tandarts te WBENEN Stad Boguergasse N 2 Ik gevoel n ij verpligt u omtrent uw gerenommeerd ANATHBRINMONÜWATER te berichten dat het al mijne verwachting overtroffen heett Het gebruik van het ANATHERINMOND WATr R is voldoende om de hevii fe Ttivdpijn te stillen en ze niet te doen wederkeeren In het belang der lijdende raenschbeid beveel ik het Anatherin Monilwater bij alle Mond en Tandziekten als tot hiertoe het beste aan Ik geef u vrgheid van ueze regelen gebruik te malen zooals n het best voorkomt en teeken mg met bgzondere hoi acbting Dr bÓmUALDO BELLICH M P TriM 18 Maart 1872 Te verkrijiren te Gouti bij L Schenk vinkelier op lie Hoopstrnnt wi k A 123 j te Kotterdam bg F E an Saulen Kolff poih en A Schippeieijn C bliMiuwe porceleimvinkel te I nge bjj J L F C Sitabilié apotb j te Uyilen bg E NSordgk Ie Utrecht bij K Alteiia polh te Amsterdam fcj F vnu VViiidbeia b rcr oophuia te Oudewater bi T T ii Vreuiniugen i te SchoouhoTen bg A VVoltt voor St NIcolaas Cadeanx in vele soorten Toorhanden by A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Kuch en Stikhocst bij Kinderen komt zeer menigvuldig voor en leggen bg veruntachtzaming dikwgls den grond tot latere hardnekkige ziekten M jn zoontje van acht niaanden dat aan Kuch en Stikhoeat leed werd door het gebmik vnn den Dbuivkj Boest Honing van W H ZICKENHEIMER te Mainz geheel daarvan ♦ bevrijd waarom ik dat voortreffelijk middel teu zeerste aanbeveel Bamlorf bij Kynan Silezie 10 Oct 1873 GOTTLIEB TRI8PEL Landeigenaar Dit door meer dan 300 Attesten van genezen personen nit alle standen als voortreffelijk aangewezen middel is steeds echt voorbanden 1 de flesch met gebruiksaanwgzing te Leiden £ Noordijk Otidewater V Jüuker Idelibiri BoUerdam U J W SaiU Iié Apolh Rijtryt C J nu Oinkel Schoonküven J olff ft Zoca Di0 Vooeburff k TAO Veen Jfadditixceen C v Eeuwei roerden W U nu Oiggdn Gouda b F H A WullT Alphen aid R h Varowieiu jt Zoon Apotb Bodegraven P Vrriloot Botkoop A J i a TwoDt hetft I nc l euweo a Gravenhatje i L F C SuMliihe Apotb Jfazerswonde W llendril Ilaantrerlit J D deo lUrrufE IVilteyertbertj ued de iURdl Ter voorkoming van bedrog ii elkt Ahcod voorzien vaneen rood eapiolt met Deveuataaod Fabriekttempel tcrw t buitendien de uann vtn dei Fabrikant VV II ZICKENIIEIMEB t ilma in de Kurk gebrand ia Depot van THEE UIT H£T MaGAZUN VA f N Kavenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van w twee en een half en een Ned ont met verme dingi van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geSerde orden aanbevelende J BREEITAART LZ Botermarkt te Gouda Genezing van verouderde l laagkwaal Neder IlaTdinxveld 11 Jan 1873 Den Heer R KREUSSEN te Emmerik Bij eze heb p het genoegen UEd te berigten dat het voor eenigen tgd van U ontvangen UNIVEBSEELZüIVERINGS ZOüT algemeen zeer voldoet dezer degen is mij berigt van een vrouw alhier ter plaatse woneode welke sedert jaren aaneene maagkwaal lydende wa s na het gebruik van eUelit 1 pakje daarvan volkomen gene n it Met opname dezes zult UEd mg zeer veel verplichten Inmiddels teeken ik met achting UEd Dw Dienaar p HOOGENDOORN z Dit gerenomeerd echt Univeraeel Zuivf ringêiout beproefd als het beste middel tegen maagpgn zuur braking is verkrggbaar in pak a 15 j 0 127 en heele pakjes 50 Cente te Gouda bg J H BOERS Alphen a d Hijn bg B W J VAROSSIEAU Benthuizen bij C dbnBÖUMEESTER Delft bg H W de KRUI IFF Zoon Voorburg bg W LIGTHELM Woerden bü J T SWEERMAN Gouda Druk tu A Briukmu BUITENLAND BnUenlaiiilsch Ovehiickt GfiohMD de oon andrn van het Septennioa beweren dat de boodtehiip van den prraident enen goeden indmk gemaakt heeft bigkt bet nit de organen der andere partijen dat die goedkenrinc niet nM onrerdeeld is Het ment gehelgizyii da legitimietea amdat het gooTeraement ronduit heeft rerklaaid dot ket boa bdangoB volitrrkt niet dienen zal Pe nationale rerjaderiug is bezig aan de wet p het hooger onderwgs Dit ontwerp dat wel de vrijheid tan onderwgs huldigt aasr eene rrgheiU geheel in ket belang der elerioale partg is aitroerig dour mnntgr Uapanlvap ais lid der oonfflisiie rcruedigd doch de toeleg om ket kooger ondrrwgs geheel te krengen onder de maelit der geestelijkheid lokt rsn de linkerzijde kficktige protesten nit o a fan Faul Hen Labonlaye de rapportear der eommisaie betreurde ket onvoldoende van het legeuwoordig onderwijs vat o de vergadering ge weten worden moeat die de noodige foudaen weigerde Hg vreesde uirt voor bat opkomen ener rcrbtziniiige weteii8cb ip omdat hij zulke ooderscheidiqg voor een dwaasheid kield Hij vreesde ook niet diit de universiteit door de concurrentie ton ondergaan Ook Ueansaire voerde nog even het woord duch niemand luisterde en Dupanloup werd niet meer aan het woord gelaten Uen heeft tot oog toe enkel over het beginsel gesproken de boofdquaealie het afueueu au examens en het verleeneu van gradeu is bij dit debat w Biet ter spnüw gebraoht Alt I wordt met 633 t gen 183 slemnia aangenoaKO De ledeu der iinkeragde die voor neatemd hebben on van hun sympathie voor bet vrije onderwga ta doen blgKen uilen evenwel later tegen de gehrrie wet stemmen Het hooge gewicht ia aanmerking nemende dat de rrgccnng v s3r 1 Jan e k de rijksbegrooting tal kunnen af koiuliiien heelt de president van den Duitsohen rijksdag na ucb met een aantal invloedrijke leden van bet huis te dien aauzieu te hebbeu verstaan het volgende besluit geiioaen de zittingen van het buis tullen op enkele uitiondermgeu na zijn gewijd aan de behandeling der begroulieg Op die wijie aeht men het mogelijk het beoogde doel te bereiken en ook de overige omwerpen af te doen met uitzoodeiiiig echter vau de bankwet Tut afdoening van dat ontwerp httwelk meu zoo spoedig doenlijk tdt stand wenicht te brengen tal de rjjksregeeriiig dea volgenden weg inslaan Hettü t n het einde van Jan of in het begin van Febr zal de rgkMiag nogmaals voor een korten tijd worden bijeengeroepen De bankwet zat in eerste leziiij in dere zitting worden behandeld zoodra tij door de Pruisische regerring tal zijn omgewerkt Iu de hervatte zitting van het huis zal derhalve slechts de tweede en derde leting dier voordmcbt behoeven te gesokieden De Dnitsohe keizer beeft een belangrijka beslissing genomen waaruit blijkt dal de strgd tcj en bet nitramontanisme met onvermoeide kracht voorldnarl ateD weet dat in de laatste jaren in den rijksdag herkaalde taaien het voorstel is gedaan om den post vtter den gezant bij het valicaan te sehrappeo maar steeds tonder gevolg nu heeft de keizer in oisrleg et den bondsraad het beaiuit genomen den poat ia te trekken zoodat hft voorstel dat Löwe dienaangaande wilde iodieMin vervallen is Natunrlgk tal het oentrom bjj de behandeling tan de begrooting van buitenl zaken het niet aan oppositie tegeu den mtatregel Jaten ontbreken De mededeeliug verwekte in het oentriim sensatie die ten top steeg toen BisBurok wien de ten opzichte van Rusland mislukte beicoeiing voor Spat je verweten werd teide dat er verband bestond tds chen de po itiek vaii het centrum en den moordaaïislag van Kuiloiuun De interpellatie in e Belgische kamer over de uitlettiug van Fransobeu in de oommune takeii betrokken heeft tot geen resultaat geleid de minister van iustitie toonde aan dat elke nttleveting hieft pUats jgfhad na het constatrarea vao geplee e misdrijven door de bewuste personen Volgens berichten uit Itali lal Garib ilili met het oog op den Bnaneieelen toestand van zgn vailerland elk jaargeld dat hem uit delshatkut wordt aangeboden weigereo FBANKBUE De lessen der medische beulteit t Parijs zijn Dinsdag hervat Bij aanpUkbi jet bracht de deken den studenten in berinnering dtt volgens de bestaande bepalingen de onruststokers iraft kannen warden met het verlies van eeu of meer iuschrgviugen met verbanuing van de racultctt met rerbauning van alle faculteiten in Frankrgk Woensdag hervatte professor CbauSard tegeu wien vroeger de demon slrutie gericht wat zijn cursus in de pathologie die iu hel groot amphithcter geheuden werd en waarop doer 37 atadeuten geteekeud was Eene groote mtnigte door sommigen op meer dan 1000 personec begroot verdrong zich legea den middag rondom het gebouw en werd eerU deer den feilen regen uiteeujedrereu De 37 studenten die op d cursus vaa dco beer 1iauff i d geteekend badden werden eerst nadat i g ter rsiiScatir hun baiidteekeuing op een Ijjst hadden geplaatst binnengelaten Ouder lie grootste alilte l pio de hoogleeraar te spreken Toen hij eeu paar woorden gezegd had stoudeo 27 van de 37 studeitten op Twee hunner droegen in bun knoopsgat eee groot rood lint een toespeling op de riddsl i de van den jongen Cbsulfarii j tg gingen een Toor een de taal nit na eeu eerbiedigen groet vopf den boegleeraar te hebben gemaakt Men zegt dat de heer ChHulfard laer door het gebeurde geach k s Telde bij bg ecu vurigen uatsus drie honderd j m rder by beeft Ikaus Mn mm tiaatal mm Oa kt a dat 4a atadeuten evcuxuo weigeren zullen leg WuorUig te zijn bij het ziekenbezoek van den boogleenar in het hospitaal Neoker BINNENLAND QouDA 8 DiwiHBia Bij kon besluit zgn o a herbenoemd tot bergemeaatfr vaa Haastrecht en Vlist M Bisdom secretaris aldaar van Bleiswijk en Mocreapelle P C Stoop vau Capelle a d IJsel i E de Vooft au Huetswoude mr C van der Tlies secretaris aldaar Aaa de kapt N H A Camp en J F Soels is bet oudericheidiagsteekett voor XV jaren Nederl dienst als officier toegekend Hermann Linde de gruole vertolker van Shakespeare s werken de man die reeds bg zijn eerste optreden hier te lande een grooten roep van tich deed uitgaan die in Rolteidam eu Amsterdam met de luidsie toejulchingeu werd begroet wieus voordrachten herhaaldelijk met de grootste bewondering werden aaugehourd wieus talent werü grpreieu wiens kuust werd vereerd trad gisterenavuud in Nut en Vermaak alhier op Shakepeare s Othello het treurspel waarvan de schoonheden volgens Mr Optoomer too duidelijk in ket oog vallen dat het onnoodig mag beeten ze in t licht te stellen was het onderwerp zgner recitation die tooais verwacht mocht weiden door een groot aantal toehoorders werd bijgewoond Beeds lang toch had ieder too teer verlangd dien gemalen declauiator ook eens te mogen hooren dat reeds geraimen tijd voor den aanvang een aantal flaaisen bezet waren Heeft Linde aan de verwachting voldaan Ten volleen zelfs in aanmerking nemende dat die verwachting groot teer groot was aaricleu wij geen oöjen k om te verklaieu dat hij die verftaohtiiig niet h teleurgesteld doch lutegendeel verre overiroflfen 4oo iemand dan ia hg tu staat om den dichter van het ledelgke leven te leeren kemiea te leeren verstaan en mochten wg al tot htden deu Othello met genoegen met bewondering leien lu het vervolg zullen ij dank cij de voordracht van gisleieu avond ds verMhillcude personeu voor ouizieu leven Hoe praohtig Was rie overgang van atem bg le voemlellirig der verschillende personen t boe meesterlijk die verandetiog van gehutttrekkcu bij M preken vaa dea valsehen Jago en bij dat van den ongeluk kigen ijverzuchtigen Othello I Hetzg hg smeekte als Desdemona of dreigde als haar echtgenoot hetzij i lasterlijke iubluzingen deed hooren als Jago of daaraan gehoor gaf als Othello steeds en voortdurend was hg uitnemend m ziju voordracht zoowel wat betreft stem g bareu als gelaatanitdrukkiug En dat alles zittende in een leuningstuel eenvoudig en bedaard soms hartstochtelijk dan weer teeder soms met donderende stem zgn haat en verachting uildrukkende dan weer op zochten toon de uiting der liefde en der vrieudschap latende hooreu O hoe gaarne zoude wg nog verder gaan en in meer détaila het genot beschrijven gisteren genoten duch de weinige ruimt iu ons blad gebiedt ons kortheid en beperking In écu woord tvg hoorden in langen tgd niet ietü iu Gouda dat ons meer genot meer genoei ea suUuuk dan le voordracht van den keer Linde De commissie schonk hem als cea asndeokeii een eigenaardige herinnering aan Nederlaud ui t werk van J L Terwen getiteld Het koningrgk der Nederlanden Voorgesteld in eene reeks vau de natuur guleekende schilderachtige gezichten met 136 slaaiplntea Naar wij vernemen gaat de heer Limlé lieden Nederland verlaten echter niet voor goed mair slechts vopr een tijd om later weder te kumeu Zua 0a mogelijk zijn hem ook dan nogmaals lu Guuda te hooreu Wg hopen het duch voor bedeu om bg het tegenwoordige bepalende willen wg onreii Uauk toebrengen namens hen die gisteren in Nut en Vermaak bgeengekomeu waren die ons daartoe zeker wel het recht verleeneu aan die heeren door wiens bemoeiingen wg in da gelegenheid werden gesteJd Lind te boorea Shakespeare is hier te lande nog te weinig bekend en de woorden in 1860 door den heer Opzoomer geuit dat wij out liever dan tot dien grooten dichter wenden tot gewrochten an deii tweeden of zelfs uug minderen rang eu dat de vreemdeling die iu onze aanzienlijke kringen zijn taal met zooveel gemak vaak zelfs met zoo belachelgke voorlieide hooit sproken verbaad staat als hg ontdekt dat in diezelfde kringen de werken zgner grootste mannen oubekeud zgn en dan de spottende vraag doet of wü vreemd talen alleen voor de conversatie leeren en of het ian een teekeo van zoo hooge betcbarina is dal men in meer dan Ha taal een dom en nietig gesprek kan voeren kunaen ook nog in 1874 kier eu daar met recbt worden uitgesproken Ds voordrachten van den keer Linde zullen er teer veel toe bijbrengen om Shakespeare s werken ook in Nederland meer te doen waardeeten Wij herinneren met een enkel woord aan de vergadering van morgen avond waarop de vleesebquaeatie zal worden behandeld Zg tal plaats hebOen des avonds ten 8 uur in de zaal Nut en Vermaak aan de Oostbaven alhier Naar wij vernemen worden pogingen in het werk gesteld om de beroemde trag ienne Mil Agar ook in onz gemeCnl t doen optreden Het IS een gunstig verschijnsel dat er moer dan vroeger getracht nordt hoogst begaafde vreemdelmgea op hun kugstreis door Nederland ook Gouda te doeu bezoeken Zondag is op de Oonwe alhier het Igk i pgehaald van vrouw M die Zaterdagaroad op een of anders wijze in het water was geraakt Zondagavond had in KtmttÉtW het kinderfeeatp aats waarop wg reeds iu eeu vorig nr met eenenkel woord wezen Dank zg de bembeiinsen van de afd Qimia van het Nederlands h SchoSlVerboiid daartoe in bLéh gesteld door bet gezelschap Oefemn hceekt hnrim mag dit feest als nititekend gelukt worden besohouiTdi en zij die hunne geldelijke bijdnigen voor dit doel abtonden kunnen overtuigd zgti dat huni e ften goed besteed zgn en daukbaar gewaardeerd dsor talrjjke linderharten nugy 1 liefliD f Vraagt gg een bewijs dier wasrdeerio Meer d n reldoeiidt wetd dat gMeVerd dooi die Ad rttugde