Goudsche Courant, woensdag 9 december 1874

itr lepde oqgjes di Troolijke gezichtjes die nn grwilr kigdschiiii gilni i lule duidelijk sprekende kindergefaeren O ig die steeds vragen w it dcet toch eigenlijk het SchoolveibondH iy lia deu op dit feeat moetea rijn om te zien dat bn do nti litt SoboolverboDd siL t allreo m ttieure sahuon klinkt of het nut daarvan alleen b 9taat m de gedaokttu vno soinmigeii die mti Vl t illusies voimeo mttr dat bet ludcrdood uuitig nerki urrenlyk iets doet ludiru het sohoulvrrboiid met nnders deed dan van tgd tot tijd zulke fesstrn te o nuiseeren voor kinderen die getiuuw de schuui brio ktii ooriraar reeds dan lou die vereemgiiig het vAlste recht tw bestaan kehbcn reeds dan zou zij onze sympathie ten olie waard iiyn Ten 6 ure hadden zich de leerlingen der openbare r eoaeholen de weezen en de bestedeiingen io borengeooeitde zaal vereent waar ook versehillendb hoofd en bulpunderwijzrrs aanwezig waren Oe voorstelling van Opening kweekt kanu bcaton4 uit dezelfde stukken die wg in ons vorig nr bespraken Waarom wij hierover slechts weinig zullen Wggen Weinig maar loeh iets De hoofdrol in Henri Burrton werd nu waargenomen door hem voor wien zij eigenlgk van den beginne af bestemd was geweest Hg speelde flink en ongedwongeïv kortom recht verdienstelijk Gewaagden wb voorts hg de bespreking ran de Torige voorstelling met een enkel woord ran iemand dien w wel hoorden doch nfct zogen het deed ons genoegen dat bedoelde persoon zich onze opmerking ten nutte had gemaakt wy verzuimden toen van een ander pereoon melding te maken wiens tegeniroordigheid eveneens slechts door zgn stem bleek Wg bedoelen den znngrr onder het raam van den gewaandeu graaf van Sternheim Deze had door tgn aohoon gezang wezenigk wel verdiend genoemd te worden Wg herstellen bg deze ons onwillekeurig retzuim en verzekeren hem dat ook kg zich geruatelgk een deel der totguichingen Tiu het publiek mag toerekenen De tgd tusschen sommige bedrqven werd ungerald door het tingen dei kinderen dat tot aange name afwisseling strekte en zeer lief klonk In de pauze werd voor de inwendige behingen der kleinen g zorgd dooi bet toedienen van angs elk in krenteiibroodjes welke versnapering natuuri jk met niet weinig gniagte Werd geimttigd Na hel einde der voorstelling nam de heer M H Uuitaan bet woord en weet op de volle taal waar l dankbaarheid voor ai hat genoleoe op hel gelaat der jeugdige toehoorders te lezen was spr betuigde zfin dank aan de leden nn Oefe ing hceekt keHuu die de oorstelliug gegeven hadilen en hg uitte den ensch dat zij die heden avdnil btyk hadden gegeTen reeds een eind te ziju gevorderd in de kunst door hen beoefend steeds Vooruit mooklen gnan op den bètredeu Veg en dat zy tiéedt mede Éioehteu wisrken tot be dhaving ontwikkeling en veredeling Kander medameusdien Allten die kinderen zeide spr die de school troaw knocht hadden waren bier aanwezig en daarvoor werden t d6or deZeii geiiotrolleo avond heloood Ook den heeren btiittarders van het SchAOlvérbond betuigde spr igue erkentelijkheid dië echter ook de kinderen iehe hen nog Wililen tooneo dour een laatste liedje dat daarop weid aangeheven en afdas laidde ii iil it l van Sint Niklaas T 1I Sii t Niklaas van Sint Niklaas Tuigen onze bigde l lank n Uoe g p ecl ig wilden danken Maar die taak speelt ous de tinaa jUt K Bt d wil dan voor de daad dan voor de daad dan voor de da d Htaren 4 ons t feest bereidde Zoo lienailig soer ons l id Un Neemt de wil dan voor de da d Goeden wU komt niet te laat t Scheolrecbood dat wenschen wq I dat wenaohen wg I dat wenMhen wg Smake legeg op zijn pogenZie in ons zgn kmcht verhaogen Tpt geluk dar Maatschappij iü Daarop nam de heer H J O Fürstner het woord S vooreerst op vgtioek en namens de leden van fO enm hoteU kauit tot den heet Klaitnuin een froord van dank sprak róor lut zoo even gesprokene daarop zich tot de kipdareo weo4end hen fees bet nut van het scboolgiao es b t nadeel r nhet schoolverzuim Hg W k e iien op gctroiw de adipol te broeken danrop lAve l i höiiiie oudprs aan te dringen en wees hru op de k c algj icruondea i au goei en liytig te ia cu 4ie o a heaton eu bit poer geld te kunwn verdicten dus zich zelf tf kunnen onderdoadon V Hij drukte hen op het hart niet alleen getrouwschool te gaan maar daar dan ook braaf en Hinkop ie paaeen en ky belooU ben dat ua ai hetgeenig reeds liadan avis d verkrrgen genoten hadden ig straks nog n er toudeit krijgrn Km een volgend jaar todden nn de lieren die deun avondkomedie b dd a gespeeld wdlioht wed tesg raarstelling geven Hg noodigde ten slotte allen uit om met luider stem t roepen leve de meesteis Aan Uze aiintiodigHig werd uatavtijk tejatop gevolg gegeien ea d zaal daverde van df de jubeltoonen ter eere der onderwijzeis aangeheven door de dankbare leerlingen Hiermede was Ijet feest afgeloopen nadat eerst nog an de kinderen de door den laatsteii spreker beloofde versnapering bestsaiide uit het sntakéiyk gebak dat zijn nainil ontving iiiAir dien dea he iligen hisschops op wiens jaarda liet gewoonlijk gebruikt wordt Zeiden wij te eel iii one laatste nr toen wij de verwachting te kennen gaven dut een aangename berinnering aan dit feest hg df dee eiarrs nog tangen tgd i l aohterbigveu Wg gelooven bet niet Staten Generaal Tweede Kuier Zittingen rvan 6 en 7 Dèo In de zitting van Zaterdag bij de behandeling van de begrooliog der staatsspoorwtgen hebben versobillende sprekert aangedrongen op den aanleg van verschillende lijnen De minister Heemskrrk heeft geantwoord no geen vaste ovcttuiging te hebben omtrent de wijze tan aanleg en daaroitt in het belang der zaak het stilzwggèn te willen bewaren Of de herhaalde traag van den heer de Jong om eene bepaling van het tijdstip der indiening van een wetsvoorstel dienaangaande heeft de minister eveneens bet stilzwijgen bewaard De tiegrooting is met algemeene stemmen aai enoaien l e zitting van gisteren was geheel gewgd aan de diioussien over bet onderwijs Alleen de heer Mesechert van Vollenhoven had vele grieven tegen de te weinig praetisché richting van alle takken vaa onderwijs eti kwnm op tegen het programmit vin den heer Kappeyïie diil Uuest uitloopen op verplicht onderwijs Kleimand beell daarover terder gesproken De i iiiister hoopt Uut de plannen voor het nieuwe aksdemiegebouür te Leiden rtet het derd eeuwfeest op 8 Febra irti itanst geheel gereed zullen zijn Over hpt lager onderw hjselt de heer Kuvper eens zeer uitvoerige rede gSnouden tot ontwilkefrng zijner grieven legen de tegenwoordige inrichting van het lager onderwijs waai obr de hechten der minilerhcden worden gekwetst I M d Koning heeft ds bepaling betreffende de oJIjèliBng vèn adspinmt oaderodléiererf en dspirantkurporaals bij bet wapen d r infanterie ook toepasselijk ge ia kt voor het wapen der artillerie met dien verslan e dat de termgn van res inaaoden voor den adspirautkprporaal of onder ofleier der artillerie wordt gebrkeh ój éêt jaar pe gfstificaticB va Beieren vm hel leger Uar te lande bg de landmacht in Oost of WestIndieovergeplaatst wordeod zgn bepaald v or en kapitein op Sb or csn Istea of Iden luilenaat op ROO zijnde deze gratificatien eene tegemoetkoming in d kostey bi nper qitrustiog voor hun vertrek naar ludie Eergistererj ochtend ïs de stuurman D K vtn de stoomboot FoUordiKff liggende in de haven te Leiden in zijne kooi levenloos gl vonden Benige doofkolea in een bak waren geheel vergun coodat men tan verstikking moet geUioven Het hoofdbestuur van het Nede l Onderrgzersgeno tschappij heeft het honorair lidibaatschap d es ge qootschaps opgedragen aan den heer mr 9 van Ho ten lid van dfe Tweede Kamer der Staten Qeiieraal als een blijk van erkentelijkheid wegens 2gn ijverige en aanvankelijk welgeslaagde pogingen tolT wetlel klB regeling van den kin derarbeid Blgkens het voorloapig verslag vnn de tareedl kamer omtrent het wetaontwerp lot Voorziening tegen hondsdolheid wat deze naar het oordeel van eenige leden geen materie van rijktwetgering De nieerderheid daarentegen zag in dit etaontwerp eene jiusta opvatting van dv taak M algemeeoen wetgevers tegenover den plaUMlgkeiul vooral ook omdat de ongeIgkheid der plaatsel be wetgeviJig eene aldoende vaar ieaing tegen het gevaar van bondsdolheid onauigTl maakt Maar de aitspraak van het kootigste reokti Uegie daargelateai waaraan di t ontwerp zyu oonprang te dinken heefi reet da wniff ot het als berustende op het stdsel ra i afmaking aonde voorafgaMida onteigening en tonder aohacbboastelling al dan niet in atrgd is gut bet rooilWt vaa art 147 der grondwet De gevoelens waren te dien aanzien verdeeld Op velerlei gronden kwamen ondrrsc idene ledeo tot de slotsom dat het beginsel van dit ets ontwerp S iaaouemelgk ca daarentegen onteigening vóór de making op den voft van de afintking van venlaohl vee bet eentge ware begiosel is Ben aantal andere ieden verkluardtn ztch met hot glutei der voordracht te kunnen vereeuigen K redeneerden aldusi B geoonstste erde bondsdolbeid is afmaking een midde waardoor de bond ophondt voor anderen gevaarlijk If n deelig te zgn Die beperking van eige dba is ri4 o fen ia overeen8 e i Mt art 626 bW geriiÓc fetboek Ztl ni oi t i ing tntft voorafgunda schaaelooBSteilïng mogelgk zijn dan Ëenoort het objeet eene waarde te hebben die het maakt tot eene res commereio oonder dat vereiscbte toch is er geen schtije dl leem oanteididg tdl sidiadeli sitattifg en geepa npfBtB khe l x b oattignuag De i e E niging tot aCKhalfng ra sl kait drank heeft in antwoord op den htm waaMadi s j baar SDste jaarvertlag aan den kooijig aanbood afi d a minister raa binnaniandsche zaken ds volgende qi dedeeliiij ontvangen Vooreerst dat de regeeriac ofschoon overtuigd van de noodzakelgkbeid van slra bepalingen tegen de opeobsire droak ntchap de daartoe b ekkelijke voorstellen van de staatacommimif v het strafwetboek meent te moetei afwaohten Uf eiodp na deze te hebben avarwogen de vereiaelits roordi ten dieoaangnaude aan d veitegenwooidir ging te doen hetzij by de aanbieding van het nisnaa wetboek van strafrecht helzg bg eene afionderlijji wet Voorts dal bij eeue eveotueele herziening d wet op het recht van patent in overweging zal woedes gisnomen of eu iq boeier doot de bela tii g weigetiu tot beprrkiu a hel verbruik va sterken dngk kan worden bggadragen De beer Moeus heeft op sommige posten van ds begruoting voor biniienl aken de vdjgtnde ameldessenteii voorgeitel d Art li jtttrwedden enz der onderwijzers aai de rjjkskweekacholenj te verhoogeo met 7009 een nieuw art llibiJ in te lasschen luidende Voor twee nieuw op te richten kweekscholen O000 iri 17S toelagen aan iweekeliqgen en hulponderwijzer opgeleid bg de r kAweeksoholen te verhoogen met l40pU art 183 uitgaven vour speciale inriahtiiigen van onderwijs te rerhoo en o et 60000 De hh van Naamen en Verhegeii stellen voor art 183 te verhoogen met 20000 en alzoo tebrengci op 160 67a met bet doei om de opleiding vrii kweekeTingeu aan de taormaalleasen tn opleidingiklasten niC te breiden zoowel door vermeerdering vs het getal der beurzen en toelagen aan de kwetieliagen als door verbetering en vermeerdering der infiehtingen zelve Canderajr inspecteur der lelegratro te LauMaae raaaki opmerkzaam op bet verschgnsel dat vurkoohle raorwerpen uilmunteai e blikienigeleiders zijn fiij stelt voor alleensta inde buizen voor het inslaan van den bliksem te vrgwarea door twee lange palei ofsr da geheela oppervlakte verkoold 6p enigen afstaad van het bait in den graad e steken De piflsn haften van boten kegelvormig afgesaedoa en viu msltlcn etiA vooni tija Als de verkoolde oppervlakte dgesleten is moei die veraieuwdi worden De Berlgns he Tribute deelt mede dat door df afnnemer van pnUieke agprken Dr Btronsberg ta contract gcfloteu is van iogeve f 50 apillioeo o i gehisel Petersburg van het Lieruur S ste m t rooniep De vrouw van eea arbeider te Nienw Appe ol ia onlaogi het tUobtofligr geworden van een Mat ongepaste grap ferwgl haar man afw jg waSiW efd zg det nachts eeptklapf opgeklvp o d V ff geioepen d t ijj mo lt opstaan omdat haar man dood thuis g b9cfat t a wp den Dp vr5 uw s inrilt v u die tgdtug tm atdig da zijt c pige il fi D justitie traiiht dea bedrijveir van t i9 t spoieop doch tot biertoe t vaf gfjcjjf Vrijdag is voor het provinciaal gar fatahef ta Zieland een aanvang g maikt met dè zooréel gerwtt lakende zaat tiigen 1 8 Bobbe oad 19 jarM ett 3 S Bobbé ijne d6ehter eehtgenoote i M£nnaten aarr £ oad SJ ren bejden vo éaitl1e Kentsa thans in de gavangenil t Middelbnrg en beaehnldfgd v n het in gemeeii orerUg detbewnilt itgeVen tli r ls be bankbiljettei it Belgisohe Ifationale Itaak In deze zaak z Jn 1 $ getni en gedagtaatd en afflWsbafve is aan den besehaldigde kit verdediger toegevoegd mr K Fokker aldaar De bedoelde vaisehe bankbiljetten van 1000 frank waren in SeptenilHr 1873 aan 8 Bobbe de diKHier ter hand gestald door hare zatter Adriaaa Bonbe huitvroaw van Alfred Honoré Deflera te Brlsael aldaar bekend ab kad v r aa digd ej Terichelita iuttt i omloop hsd gabraolit en die te Brussi l heeft terecht gestaan Door de toezeeding in betaling van een valfeh binkbiljet aa 1000 franken aan de aiyiUe de uxelle 18 de Nederiandsehe justitie op het spoor gekomen tan de beschuldigden Succestiefeltjk zg door S Bubbf Hitgegeven en gewisseld vijf bankbUlitten a lUOO franken die hij van de tweede betch fad ontvaE eH welke er 23 van bare usttr in bewaaing bad gekio n U ukbiljet da tot de oi el ig heeft geleiiL wat nit Zeeland naar Kottardtm gef en en van laar door de Comma oditaire BankvcKeniging aan 4i VV BrnieJIes tp gem dao In de Zaterdagavond geboadeo vergade g darAmit msche Afdeeling van het Xtd Tomu lo d deeldf het beitnar mede dat zich voor de f ooneelschool elf deelnemers hebben aangemeld waa an vier werdi afgewezen twee omdat zg te oud af tweeomdaf zg te joug waren Na aflegging der gevorderde proeve werden zes meisjes en één knarp toegelat Uan leeftijd loopt van 18 16 jaar Binnenkflt wonden nog twee jongeot verwacht P H INOEZONDEN Da Brief v n het Bestaar 4er Kiesveraoiging Kevkeüjlc fieheer huq de Ste i oGgde Itedeijt dar Herv mdeOenieeate te Goud a He Bestuur van de Kiezersfereeniging rkelgk iheel beeft iiauieus die Vereeuigiog ait def temtie voegdi L eu der 11 Q ei i orief gerigl badende me e Bling dat het san de drie tiollegieu vaa Uebeer en Tqftielit ten adrea beeft opgeaoiiden waarin verzocht fordt dat de leden der gemeente iu de gelegenheid ntogen warden gesteld om te stemioan over een OWwerp vau ilegltaeat awfrvas da baipnselea in dien Brief zgn omschreven Terens noodigt bet Sestunr de Kiezers nit om aan dien voet van diea firlef door naamteekeuing te willen verklaren of men tieb met de beginselen an dat Adres vereeuigt Wij vertrouwen dat bet Bestuur dien Brief zal hebben toegezonden aan al de kiezers omdat wanneer men verlangt zoo als het BfSiuur doel dat muuletn 251 van de 900 oiet aangeslageu kiezers ran de 1300 üs slechts 4 0 in dea Hoofdalgken Ooulag aanges en zich zeNe Voor niet het vertronwen der beUogbebbeaden beziilendee zullen vetkhiraa deza dan tuch wel eeret goad in de gelegenheid mogen worden gesteld om de groiulea die men dakrvour aanvoert te kannen overwegea alvofeut dat vonait vaa oncerlnmisiaarieid over tiah zalve ait ta spiekon Het riglen van dien Brief en san dat aerzoek aan de Kiezert h gelyk met de inzending vso bet Adres aan de drie Collegien zal meen ik bij niet telen goedkeuring vinden als slechts kunnende lelden tot het opwekkeu van hartstogten dw vooral In het ierkeiykt nimmer wensokelgk zgn Meenen twee of drie Collegien bet Ontwerp met aan de stemming der Gemeente te moeten oaderwerpeu en verklaren rich zeer veel Kiezers vóór bet Adrea dan ontstaat daardoor spanning tasschen daxe en die Collegien meenen daaientegen die Collegian im tot de stemming te moeten overgaan en verklaren weinig kieztrs zich vóór bet Adres daa zal aea reeds vooraf de orcrtaiging hebben dat men da Gasnente die er zich tegen verklaarde aoodeloot zal oproepen dat de kieiara bat Vaststel toch zallen verwerpen Slechte dan zou eene voorafgaande verklaring vaa instemming ladel ken grond hebben gehad wanneer o met de indiening bij de Collegien tot na dia verklaring g aabt bad Nn het adrea niet meer alleen bij daCoUegien is hgedlend maar de beginselen te gel ker t d aau de beoordeeting der Kiezers zijn onderworpen wil ik als zoodanig ook m jne beschouwing daarover mededeelen en aan a jne medtkieiers bdcaodvakaa 1 1 I 4 In daa Brief wordt voorop geatahl dat bat ba itaaDda BigiamU op iet Bekeer van enTufkUef A Iirktlyi Ootieren en l ndten itr HtntntiiQ meenie te Gouda groote bezwaren oplevert dateeBig daarvan peeda wardaa aaagewezen vóór da stemming dia tot aanneming van M Begititent heaft galaid 0ra e bezwarea waarvan eemj e ia bat gehaat ijn da bezwaren tan he Besnaar tij Itads róór d aanneming van bat BeghJtaent werdan aangcweian Wanneer wg ia berinucriag breogaa dat ot i het BeglemaBt in 1871 stemden 6 S Kieiart dat daar tad waraa 4 1 vóór en slaehtt 130 tefeu dan volg daaruit dat de bezwaren vóór da ttemaing over het Reglement aan weien reeds door eene varplettereodq eerderbeid zijn beoordeeld en te ligt bevonden Wat stelt men ach dan van eene ierktalde sUn ing toorP Of hieft men de eeiaU stemnmg iettre gronden kunnen aanroeren of i maa bg dete Briaf Mir g aagdf LaM oaa ntn Ie Beiwaab ileieH die ieMeNj ttfm ukler teie i ooif bfiaffld keiben z gjn de Brirfsohrijvers Onregtraanllg en oubillgk noemen zg dat die aangeslagen zgiide niet betalen hun stenfrejt verliezen de anderen niet Viilnher stelling dan dat ig die betalen achterst lan bij H ü niet betalen werd ïcliieu geuit Met deuzelMt U scbgn vac waarheid zou men kunnea zeggen zg die belasting aan het Kgk of de Cen epte moeten betalen staan achter bg wie niet beboeien Ie betalen Want de eerstet foor teruggaaf ia hnune OBUtandigbedan of door andera oanaka iat meer het tan ken gevorderde bedrag tckiMBde itaa et aan bloot han goed b $ exeentie ta ttrliaaen de niet aangeslagenen nooit Zg die laeaaa bahte ttaan achter Vq wie geen beeuen htbbeo want de eersleo kiuiaen die verliezen de anderen nooit Welnu werpt uw foitaia weg laat nw becoeo afbakken e gg komt oOk in dien betoorregtef toestand tan uw temregt en uw beenen nooit te knnnen terliezen I e gelukkigen die naar Uwe toorstelling bij U vóór hebbeo zullen gaarne Uw fortuin tegen het mogelijk doch niet aa chgnlijk verlies van hun stemrtft willaa inwisselen Haar Heeren Briefschrijvers wanneer het bij U een bezwaar uitmaakte dat da eangeslageneb tori de niet aangeslagenen nooit wegens uonbetaling hnn temregt kannen verliezen waarom hebt gg dan diet voorgesteld óf de straf van verlies van stembevoegdheid wegens noubelaling nit het Beglement te ligten Dat wat het eenvondigste óf de bepniing van het Beglement zóó te veranderen dat Kerkvoogden bevoegd werden i iiyzoaifare gevaUn ontheBIng van betaling toxder eerliei eau tiemregt te verleenen Dat wat het billijkste ó allen saa te slaan ook dis eea inkomen van beneden 400 hebben zonder bedeeld te zijn Een aanslag van 25 oenu zoa zeker gewillig worden gedragen daor Ikt die nu tolgeas de bepaling van het Begleméiil niet mogen worden aangeslagen eo al ligj over een jaar vrgwiltig in het kerkezakje neer geven Mj hadt maar eene keuze te doen en wat gij ook koost aw bezwaar was geheel opgekavea Wat bebt gg tot opbefliug ran nw bezwaar in de piaate san bovenstaande toorgesield Vk stembevoegdheid te ontnemen aan hen die noch pbuta neeld noch hooUelijkea omslag betalen atot andere woorden die niet rgk genoeg zgn om er eene vaste plaats op na te houden eu die volgens de bepaling van bet Eeglemeilt niet keauddcld genoeg word geacht oai in den UooUlAVken Omtlag te worden aangeslagen In een tgd dat stembevoegdheid tioh by staat en kerk overal als van zelve ontwikkelt en uitbreidt io ue gemeente waar de atemgeregtigheid onafhaakelijk tan het tiiaiie betalen van census sedert tijf jaren in tolle werking is waar de siemgeregtigheid dut reedt aen verkregen regt daarttelt en welke wetgever toonde geen eerbied voor v kregem regten f da r wilt Gij bet stemregt weder tot zijne vroegeep gfcnien teragdringe I It Uw et groote letteia gedrakl bezwaar wel e utig gemeend of is hel slecbtt ie btog om inlaag ie vinden tot Uw voortte het weren van een aantal Kietara van de alambu Maar dan ook geen beroep meer op regtvaardigbaid en billgkheid die irvooral op Kerkelijk gebied moeten voorop staan en ongesehooden blijven Uwa verdere uitwerking van het begiostl toont het te duidelijk aan dat het voorop gestelde bezwaar niet bet Mre of althans niet bet momaiaute ii bij nw voorstel Geld moet alleen regten geven De leden der gemeaata die nieta bijd agen vt r d insiamlkaadmg der gebouwen enz mogen uieto a eer verlangen dan dat ook hun de toegang in die geboawpn bg de godsdienstoefeningen wordt verleend is Uwe leer Il die wel juist Is U dan niet bekend dat in tele genootschappen ook zij dezelfde regten hebben die niet betalen b t de kouirmre leden Il het fay het Staatabamaar ook wet bet getal Oefent men daar kiesregt uit oa man wat geld bijdraagt of steknt de Kiesbetoegdhtid naar betaling van eene zekere som io de belastingen niet op anderen grond aipelök pp da verooderatelling dat bg die da zekere soa rn belasting betaalt in aoodinigen staat van onlmUfliitg terkeert dat hij tot eene goede keuze van bestuurders kan e edewérken Geeft de Staat nisk leer regteit aau allen en in soatmige zaken nog maer aap niet betalenden zoodanig dat men de arawn wel eens de in dat opzigt beroorregten beeft genoemd P Heeft hij dje in dan j erkelg n omslag niet aangeslagen wonji daardoor zjlf regt op den medeeigeadom van de Kerkelgke bezittingen veiiare i Heeft ieder li faaat dfor z e aaritluutfng aan het kerkelyk genootechap niet regt op de beiitluigen verkregen P kef welt re knnt Oi em dan aitsfiÜten ook ffp tjjnè belabgen te wa en Wanneer de census zooveel guljeu ais nn cen pi bedroeg eerst dan zou men eeiugi u grond heblieii om over al uf niet meer belang bg de Kerkelgke bezittingen te spreken maar nu slechts zeer weinige 10 de meesteu 50 Cents het gros la 8 50 per jaa lo den oKslag te betalen beeft nu mag van dal meerder of mier belang geen sprake zgn £ n wanneer Gg dan zegt roo vrgzinnig te willen tijn om de steubevoegdheid aan de geringste bijdrage te willen verbinden waar blgft dan Uwe geheele redenering over al of niet vertroawbaarheid Die nn 399 inkomen heeft betaalt niet en verdient daarom bij u geen vertrouwen die 400 heeft betaalt wel uamelgk 50 cents en verdient volgens U vertrouwen Maar gaat Uw voorstel op dan kon de eerste dat vertrouwen toch knopen waaracbgnlijk daa voor een kwartje En daarvoor moet da gemeente warden opgeroepen onf te stemmen 11 Had het Bestuur in den geett waarin hel verkiest wat rationeels willen doen dan bail bet moeten voorstellen de verkiesbaarheid van een zeker inkomen vaii cenig belang te laten afhangen Mij voors el ion het echter oiet zija 2e Bezw ak Een lid ea een der drie Collegie va bekeer e Toeeiekt ka niet üveuf lid ta de Kerkeraad zijn Zoolang de Sijnode pogingen blijft aanwenden en zij it er weer druk mede bezig om de wetgeving over bet goederenbeheer in banden tekrggen zal het taak zijn de Collegien van Beetuur en van ierkegoederenbekeer streng aigetoheldeo te boudea Het gerolg zal wel zijn dat nu en dan mannen va karakter eu kunde en die in ieder Collegie eene waiardige plaats innemen in een of ander Collegie als uitgelaten betreurd tallen worden doch personei zullen p dit geval voor beginselen moeten wijken De uiteluiting belet dan toch ook niet dat hg die lermeent in een ander t Uegie nuttiger te lUinnea rijn de benoeming in dat laatste Collegie kan aannemen zoo als reeds meer dan éi as plaats bad metleden van het Kerkelijk Bestuur die bun lidmaatschap nut den Kerkeraad verwisselden Dat er genoegzaam stof v aoc de Collegien van Beheer ontbral bleek tot heden niet Wanuaer ik m n eigen persoon nitzonder meen ik te mogen beweren dat de drie ColIrgieu van Beheer iedereen uitmuntend geheel opleveren 3e BezWaa b Eene korle Ujdebepiüing tmr ket beaaUooarde oaa brieeen door een der Collegie een teróteU f elal lede ingediend teoril in ket Sê gleatnt gemut Dit bezwaar is geloof ik eigenlijk meer een Sedekl verwijt aan ket Collegie van Kerkroogden dat op eeqt vroeger Adres aiet spoedig geno na r den zin der Adreasaoten ia beschikt Men moet niet oabillg k tiju De Collegien van Bekeer zijn gewoon de zaken met naanwgezeten na rüp overleg te behandelen Dp eene zaak vordert ateer tgd dan de andere Beantwoording van brieven binnen een bepaalden korten tijd zon dikwijls tot geen gewenscbt resaltaot leiden wanneer de behandeling der zaak meer tgd vereischt 4e Bezwaas De betoegdkede der drie CoUej tyn in kei P gleme t niet jmit omickreve Over dat punt zou veelmeer kunnen geschreven worden dan de mimte van een gewoon Dagblad toelaat Zeer verschillend zal wel altijd gedacht bigven worden wat het bestaan het eene wat aau bet andere Collegie op te dragen Niet al te veel magtana 66a goedkeuring van zoo teel mogelgk handelingen van het eene Collegie door het andere te laten verleenen zoover de administratie daardoor niet bejemmerd wordt eene behoorlijke beslissende magt van bet hoogste Collegie wanneer de twee andere bet met eens kunnen worden zal zeker wenschelijk zgn en in datopzigt heeft zich nog geene moegelgkheid van groot belang voorgedaan Sedert 1871 dat het Beglement in erking is deed tioh slechts eenmaal een verschil ven gevoelen tusscbep twee Collegien op waarin bet hoogste Collegie eene beskssing fof Ik geloof niet dat het verstandig i ern lleglemeut dadelijk bij de eerste leemte of onjuistheid die ziob voordoet te willen veranderen tooral wanneer die onjuistheid geen binder toebrengt aan de administratie en de Gemeente dtarroor zoa moeten wtfrden opgeroepen Zgn andere veranderingen noodzakelijk dan kan het te gelgk plaats hebben Ëene langere werking dan vau vgf jaren zal waaracbijnijgk meer aan het licht brengen Het Beglement bevat leemten welk mensetielgk werk heeft dit niet Indien het op veranderen aankomt zou er nog wel wat anders aan te wgzea zgn aarop het Bestuur echter gecna aaodacht sobijnt eatigd te hebben Gaan wij na wat bet Bestuur eigenlijk zoa weaschen veranderd te hebt n dan kan ik daarmedeniet instemmen V I Zou het Bestuur de Begrooting ni et ter visie vaa de Oemeenteleden gt egd tfilfen hebben yóSi dat S OtaJ elen die behandelen Mfn noemt lat eeoe Verkorting van bet regt van Natal J Ik kap my voónMlea dat men zegt de gemeent eft niets f iu dO B fo ting te ieij de geffleent heelt vet i Hien gesteld ib aare bebeeniera en mo$t h n dBS dj k