Goudsche Courant, woensdag 9 december 1874

1874 Tfjldag 11 Peeember Jjo 1600 GOUDSCHE COURAMT Nieuws m Adverténüeblad voor Oouda eo Omstreken Om een grooten prys teocf het Kersfeest koMê Sn nrÏMS ïcPX ftl rite ff iibtii4 door 4eelni minff md dea 1I mboFirrr IfOti ry doot d r Staat opcerieht Deae üUtj biedt den deelatnarvdea MkonsUa itaiektaB ab daar Zyn IPraemie tob 250 000 Bbl 4 00 P wn Tan 125 000 0 000 60 000 50 000 40 000 86J 00 8 Tan 80 000 24 000 2 ran 20 000 18 000 6 van 15 000 28 r l 2 000 et m Loterj heufl bovea ander da Tolsanda r ote ¥ orileelca 1 Dat alle prjjL m Frsemlea met too ail by Teele ander BaitenlaBdieh Ijoteryen eerrt na jaren getrokken worden inaar all boven genoerade gewinnen binnen e maanden In 7 irekkln n alt moeten kom n S Voor d fkttng d r getrokkea prnea arahdetrd den Slaat en geNchad talk t r atönd na afloop Tan elke trekking 8 Den imm t u too ffcrlMg dat ia rar honding der Tcele en éil id Hd rryten den riiteo roor deelnemart i r klein i Dit allea t Mm n genomen danrsn nj net gamatlieid tot defttneminff een ieder aantporen en aal het one aangenaam x n onz geerde af B ta ra den Hoogaten Pryien te mogen uitbeUlen Voor do erstvolgende 1 ate Klaiie welke be PUlA d n en 17 Deebr plaatsrindt koat Ven ka lot fl fttf een ital H 1 75 em kwart TY welke tt gen intending ¥ n ket b dras naar alle xelfta de klemst plaatten ver tenden worden Uitvoerige plannen n aan Tragen worden op vertoek mrmtÈM Tarionden Drisgendierxoeken wy onxe geëerde Cl i nt ll hunne opdrachten top apoedig mogeiyk pto geren opdat wy d order ter regUr tijd kannen effaetneren Strauss Go Bankiers ÜMMlHtrs geheel oTeflaten Jtair begrjjpen doe ik het nie dat wanneer men andera oTerderjiak denkt wanneer men de gemeenleledtn in de f leftenheiil wil stellen om hunne op of aaDmerkingen te m iken TÓor het ie laat ia apdnt Molabelen daarvan al of niet gebruik lovden ihimieii maken dat dan zon lyn erne rerkorting Tao het regit ran Notabelen Ik geloof niet dal de laatsten ket ooit tóó hebben opgerat df inllen opTatten i loa hel Beatunr de de nUine aatstelling ran Begrooting en Hoofdelyken Omtlag aan het Coll ie Tan Kerkroogden willen hebben toegekend Alzoo certt Toorloopige asts elliug Tan beide stukken door Kerkroogileii dan vaststelling gewyzigd of ongewijzigd door Notabelen rerrolgens defimtiece Tastatelliug door Kerkvoogden maar want er ia een maar bij bg verschil van gevoelen zou het Collegie Tan Oppertoezicht nitapraak Boeten doen Dna Atdefinitine vaststelling van Kerkvoogden zon eigenigk niets beteekenrn en de zaak blijft rooals ilie is behalve dat het Collegie van Uppertoezichi ook geroepen zou warden om beslissingen te ge en over den aanslag Tan dezen of genen peisoon Hen heeft b j de op aking van het Kr lemeiit begrepen dat de laatste kis eene zuiver ftUelijke qnarstie gerust aan de beide andere eollegien ter Jinale beslissing kan worden overgelaten rn ik geloof dat bet juist gezien was Dat Notabelen iemand tonden kunnen Terhoogen M de visie en w iartegen die persoon alzoo geene bezwaren meer zon kunnen inbrengen is geloof ik in strgd met de bedceling ran het Begleaent en daar het zooals men relf zrgt reeds in den goeden Ihi door Notabelen werd eu wordi opgeraten toegepast is het bezwaar dat gemaakt wordt hersenschinsmig 3 zou het duidelijk zijh dal kerkroogdm als uitmrmie Notabelen als wetoetekde magt eu collegie Tan toezioht eo de commissie van Oppertoezicht als TtgUrhjke tkagt moeten optreden en dat al wat ran diefi regel afwijkt ONRESTMATia ia en op rerwarring en onernigheid uiiloopt Eil Ki Maar nn geloof ik toch dat de Verbeelding den BriefschriJTera een part heeft gespeeld Al at anders geregeld is dan tij meenen dat het geTCgeld had kunne worden is onregtwuUig en loopt p Verworring en oneenigheid oit Volgens een gewoon enschenverstaiid is alleen onregtmatig wat aandrnischt tegen bttlaanie wetten Ooregt kan niet meer bestaan loodra de wetiiite magt hrt bekrachtigd berfi Mnrst oaregi genoemd worden wit dezen ol genen niet nanr den zin is dan waa geen regt meer denkbaar Het ia ook met noodig dat één Collegie alleen nitroerende een ander alleen regterlgke magt uitriefeni en een derilc toe tgt houdt op het eerste Zeer denkbaar zeer gnnsitg werkende in de praktijk en zeer in het belang ran de Gemrente is wanneer jnisl hel tweede Collegie in raken waar het niet hindert meifciehrer uitoefent Alleen dan kan verwarring en onrenigkMd ontslaan indien de bevoegdheid ran de rersohiltende Coll gen niet juist afgebakend is dooh diarorer Tiet in Gouda log weinij te kle en Het ergste Notabrlon moeten als WETGEVENDE magt optreden Hoe nn Moet de Gemeente hare wetgevende nagt voor het rerrolg aan Notabelen orerdragen f dat ia toch wat al te gek Notabelen tonden gtloof ik zelre ritor eene zoo grnote rersnl oording teragdeiuzen Ofroor ie moeten Notabelen anders witten miiken Voor Kerkroogden of roor ket Collegie vnn Oppcrt ezicht P Ik rerk ar hrt niet tt begrgpeii en but dat roor helderder hoofden over SeBEzwAAK Irt ii iemi etne iepaliiij i ilryd mét iel Synodaal Begl fittreffrnde Kerkelgk Of ziekten Tucht Al weder een herseuschinmig bezwaar en een ran die welke reeds vroeger te ligt werden bevonden Art 94 spreekt alleen en jkiH alleen spreken orer kerkelgke betrekkingtn an beheer Dat bigbl duidelijk én uit de opname in een Reglement ran beheer én uit de laatste woorden ran het Artikel £ g niemand die vóór het Reglement heeft gestemd ui het in de gedachten zgn grkomen en bg de Ontwerpera leker nog minder dat een Collegie ran beheer lieh bel regt e m willen aanmatigen iemand onberoegd ta rerklarcn om onderling of diaken te zgn in een geestelgk Collegie waarorer de Collegien ran beheer niet het miu te t zeggen hebben I renboTen xoojle Kerkeraad en te regt zich weinig eene too dwaze bepaling bestond die bekreunen Zoo bigkt dus niiar mgu oordeel en ik onderwerp het aan beter dat hel terete hezwaar geen reden ran bestaan heeft en de ware bedueliug niet uitdrakt dal die ware bedoeling verwerpetift is dat df overige bezware J o oi nut hi hertèntckvumig hi tem té weinig belang zgiTom de gemoederen er roor warm te maken Gooda r Dee 1874 Mr KIST Laatste Berichten nUTijfl 4 Dee B de heratemmingen op giatcKO Vfpt lot Men rao den Gemeenteraad gekozen de Mmiaie conaertat efi Outin en Maublanc deTtpublikciii enTaBiieeuLafoii tadicaleu t n Burgerlijke S Glboskn 3 Ücc Bcrnaril Francois Charles oadeïv A via aetc CU W M Pinksc 4 Nicoluai G tbertui oiidera 3 Q TH Geot CD W J E Begeer JohitanesJ oudsn J B Boot en D Donk 5 Johannes Wilhelinai ouden P H Woerlea en J C tdo Dini OTkiLtDhN 6 Dee C A A ra 4irr Hoeve 1 j Om J Monioez huisvr via 8 Jooitei 67 j A Stcenwinkel 8S J 0 E M Nieowerkerk bfiavr van H de Roo fi8 j S Verdouw 8 m J SparolMÜ wed B Uuskant 81 j 7 J WardoB 8ï j ADVERTENTIËN ïHeden oTeileed te ê Hertoge boêc iEESrMANÜS WENNEKES in den ouderdom van bgna 70 jaar C WENNEKES DoBBE H J VVENNEKES C A G WENNEKE8Gouda 5 Dec 1874 tan Lahognhdijsen Wordt GEVRAAGD VRIJE KAMER met SOST EN MASSCBINQ Adres onder letters K K met opgare van prys bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Men 7erlangt te ffottrfa Jtegen 1 MEI 1875 eene Zindelijke VVO 1 0 op een goeden stand bevattende 5 Kamers Keuken Meidenksnwr Zolder Kelder en Open Plaats liefst met Tuin Opgave van hnnrprgs en belasting onder letter X aan het Bureau dezer Courant Te Utrecht wordt met 1 Februari a s in een klein gezin EENE P G als MEID ALLEEN gevraagd by goede getuigen zoowel xpa bekwaambeden als gedrag kan men buiten verral op een loon van 70 80 rekenen JtfeeTen Jranco onder letter O bjj den Boekhandeïaur J G BROESE te Utrecht f5 75inplaat$vanf29 Dr K KARMARCH en Prof F HEEREN S Technologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van ibrielisu3czcn en Oolksnijvcrhfifl in alpbabetischejorde met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naarde tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduitsche nitgave DRIE LUVIOE BOEEDEELEN gr De prgs van dit werk was tot op heden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prgs van 6 76 bg den BoekhandeUar A BRINKMAN te Gouda m W N fiaaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 voorhanden DEVE1 T£R KOEK fcbriekaat JB ffiüSSINK Deventer O van GENT Blauwstraat H IO Blgft zich minzaam aanbevelen tot hetLevei ii van Puik GEÜRIGB en WATERHOUDEMW CONGO THEE Genrig fijn van smaak 1 40 j Kg Zeer goed en genrig 1 20 p Kg Zeer goed 1 p V Kg Zeer goede 8T0FTHEB 0 65 p V Kg Goads DraUtsa 1 Briakmaa IIA A K VKÜF Proefflegohj iiil lltvijlll maar persoonlgk afhaJen Eau chromatiqae om haar oi baard netjes n goedkoop te verven in blond bruin of zwart Bg ÏHE9PHILE Kerkstraatl ij d Vijzelstraat 5U Amsterdam f 2 de flacon of 42 blauwe zegels Urbanus Pillen bereid rolgeas bet aloude en echte Recept waarop men in bet büaoodw attent maakt Zun zrer nul tig iu oDgetleldbedeo der MAAQ eu rbrkeo fieiloaa ap de SPIJS VERTERING zijn uitmanteud le tr i de GAL SCHERPTE ia het BLOED ea UITSLAG der HUID zij zijl ZACHT LAXEREND eu 8LIJ IAFDRUVEN1 Verzegelde doozrn van 37 Vi Cenl en dubbdt doozen zgn verkrijcbaar bg rie bh Albtatêerda U run der Zaudrn Jmeterdam M Clébau C drog heilige weg D 3SI Bteietcyk 8 i d Krna a Bodegraem B Verilo t Det t H W de Krugif Deventer Gebroed Tiaian Oouda L Sehenk op de Hoogatraat Saaêtreeht K Ootierlin Krimpen a d Lek A r d HruL Leideekendam G i M Verdouw lekkerkerk A den Ofd l a leyden J T Terbargb Haarlem hoek Bakken M Jtbnffoort H A T d Berg Moordrecht G H Poat Oudtieattr Fr Vree Rotterdam d ïuorn k Beker W ate Wafenatraat Sckoonhtten A Wolff UtreeU P Alteua op het Steemr over dm Dn keratr n 372 Woerden W F Sweeraaa Zevenhuizen A Prins Hit depot dezer ecbtO Urbanus Pillen tliuli zoovele jsren met roem bekend en io Igemeaa fe bruik is door ons te Oouda alleen m nft alUitead geplaattt bg ifen keer L SCUENK p de Hoogstraat WAABSCHDWIBO Mea wordt instantelgk verioobt wel attent Ie willen zgn dat door ons bg niemand snders de UrbaouBPilleii bereid volgcua het oade en e Ue R pt 10 Dépót zga rerkrggbaar geateld in tbiurboven opgegeven Steden en Plaateen dttn bij de kitrbovengeitoemda Dépótkoudere In elk dooajr is eta biljet voorzien met de eigenkaniUge oasmteekeamf vta de vervaardigers Wed KzunIM k Zoo Afothekert welke Handtrekeniiig zich ook bevindt op hrt tegeVnk waarmede de Doosjes rertegeld ign Wq vertoekeo de gebruikers inttantelyk daar wd op Ie letten en raden bnu aan wel toe te Bi6D bg wi u men de Dooajrs Pillen haalt Alleen dis Doosjea jwaariD een Ifiljet met ottte HMdiMkeaipl IS zichWan te schaffen en zicb te wsohtea voor het gebruik vso de vele namaaksels Kennisgeving De BURGEMEESTER van Goiida brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent ie Rotterdam op den Sn December 1874 is executoir rerklaard het 2 kwarlaals Kohier van het patentrecht dienst 1874 7 Dat t oormeid Kohier ter invordering is gesteld in handen ran den Heer Ontvanger dat ieder daarop rourkumeude terpligt is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te roldoen en dat heden ingaat de lermgn van DRIE MAANDEM binnen welken de rrclanea kehooren te warden iagadleud Gouda den 9n December 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERIiEN DZENDOOEN XENNISaEVINO De BURGEMEESTER ao Goada brengt bü deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 21 Norember 1874 ia executoir verklaard het Kohier voor de belasting op ket pertoncel over het ie kwartaal dientt 1874 75 Dat voormeld Kohier ter inirordering is gesteld ia handen van den Heer Ontraoger dal ieder daarop voorkomende verpligt is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te zoldoen en dat beden ingast de termju van DRIE MAANDEN binnen walken de rrclamei keboOren te worden lugediead Gouda den 9 Decamtwir 1$74 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN BUIT ENL AND Bultcnlaudsch Overzicht Men spreekt iu Praukrgk weder ran vereenigtngder ceutruius Er worden oudtrhandelinKen in dien geest ge oerd Door conserr itiete algevaaRiigden wordt het denkbeeld eeucr gedceltelgke Ternieuwiog der nationüe vergadering vooropgesteld onder de rolgeode foor aarde De rergiulering zoa om de twee jaar met aan derde wurdeu vernieuwd ts beginnen met Mor 1 8 6 Op 20 Nor 1880 bg bet verstrgken van het SepUnnmm zou de rergadering alsdan geheel veiaienwd zgude couatitueerende macht verkrijgen en beslissen over deu aan het land te geven regeeringsvorm Dit deukbeeld schgut goed 0 genomeu te worden door het liukerceutrum en al de cou er atiere Iraotién Het ia afkomstig van den heer Depejrr en goedgekeurd door deu hertog de Brog ie De Nationale nam een wetsontwerp aan houdende bepalingen tegen het exploiteeren van kinderen vooi kourddanserg enz j in derde lezing nerd verder goedgekeurd het voorstel tot oprichting an een geneesiundige school te Bordeaux eu te Lyon op voorstel van Teatelin werd besloten ook Bguel zulk een school te geven De Zwitsersche bondsvergadering heeft haar werkzaamheden heriat de belangrijke taken welke in deie zitting zullen worden behandeld deelden wg reeds vroeger mede In de verschillende kantons is men bezig de kautonnale wetten in overeensteniminj te brengen met de nieuwe grondwet Sommige kantona nemen daarbg de gelegenheid waar nog ander kervormiagen in te voeren zoo heeft het kanton Zarioh bg volksstemasing den gerechlelgkeu eed af gescl t de advocatérg geheel vrg verklaard en in beginsel aangeuomea bet toekeuieu van schadeloosstelling aan personen die doof de rechtbank zgnvrggesprokeo Dï militaiie operaties van de Spaansche republikeinen of liberalen zijn aaugeraugeu j gcueiaal Lama is met een sterk legerkorps te San Sebsttiaii geland gaatnal Salanuuca staat met twee brigadeb te Bilbao en zal opcokkeo in de richting van Orduna het doel van beiden is da Carlisten w te trekktn van de linie van Caraacal die door Meoilirj met vijf eu twintig bataljons wordt verdedigd lode het proviandeeren van Pampclooa te verbindsren Tegenover Lama en Salamanca staan de Csrliatiiche gaae fals Mogrovejo en Egnna Eerst wanneer Psopelona geproviandeerd ia zullen de verdere operaties aanvangen te Miranda zgn om de komst van Serrano aan te kondigen asnzienlgke versterkingen aaugeUmen de opperbevelhebbers van bet Noorderleger hebben steeds Ie vergeefs op het zenden van die versterkingen aangedrongen De Italtsansche kamer der a eraardigden heeft het adrca van antwoord op do i iia rede met algemeeue stemmen goedgekeurd Daarin komen de volgende opmerkelijke zinsneden voor wdke tevens tot bewgs kannen dienen van de eensfsaimtkeid welke ouder Italié s volksrcitegeawoordiBng heerscfat waar het de eenheid eo de welvaart van hel vaderland de gehechtheid aaa de regeerea4 dynastie geldt Elk jaar sedert gij Siril den troon uwer voorvaiiereu hebt faeklommca is ene schrede gedaan tol verwezenlijking van de 1ioo t da verwachtingen der natie Het is ok da rom dat zg de veijaardageu rad haar eersten koning steeds als een vaderlaudscC feest vierde Zij zal dit blyvep doen In de oprechte Wgken van gehcchtbeid uil alle streken des lands bij het zilveren feeit uwer tssmrgk regeerSig betoond hebt gg het bewgs Mlanen vinden tan de onverdeelde trouw van uw vidkk dat in a den schepper en handhaver zgner Vrgbeid erkeat Italië ala ééa gezin onder awen naam Tircenigd als eenééuig mik om ttw vaandst gesebaUL nell in zushzelf de kflSBbt om xidi SUaM ts K i lii t verdedigen eo met vasten tred op den jveg van en voomilgaug voort te aohrgden ilei kan dan ode geen Verwondering baren dat de overige natiën den kuuing van Italië eereu dat zg Italie s vriendschap zoeken dat Italiaansehe afgevaardigden plaats nemen lu de vreedzame viersohaar welke billgkbcid en overreding voor het geweld der wapenen doet gelden dit zgn zoo vel Ji wgzen van hare overtuiging dat gg een nieuw eRinéut van orde en zekerheid hebt weten io het leren te roepen in datzelfde Europa hetwelk oog faggt ouder de schokken der laatste hevige beioeriogen De oorlogskroniek bepaalt zich tot de gewone dingen wanneer de legers zich voorbereiden voor belangryke operaties schryft men vau het Spaansche ooilogatooneel beide partgen maken ziek gereed voor een bea issendeu slag Bg de Carlisten valt op te merken dat er na elk belangrijk wapenfeit een groote verandering plaats beeft ia het personeel van de opperbevelhebbers Generaal Elio wordt iu de omgeving van Don Carlos beschuldigd van zgn pliolit uiet betracht te hebben men weet reeds wal er is voorgevollen met generaal Ceballoa die het bevel zou vocicu over de artillerie bg de onderneming tegen Irun Zoodfa het rcudulikeiuaehe leger deu terug tocht naar Sijntond r had aaiigeuamen luiid hg seu brief aan Doriegaray Algemeen wordt v zekerd dat Don Carlus geheel overhoop ligt met zgn bloeder Dun Alphunso de laatste heeft in zgu bekende pruolan atie de eigeulyke reden van zgn vertrek verzwegen volgens berichten vab Oailistischeu oorsprong hdd Don Alpkonso langzameikand een machtigen invloed gekregen bg hel centmmIrger waardoor zooals gewoonlijk iu Spaije de nayver werd opj eivekt iu zgn omgeving vuurtdurend werd hg duor de generaals tegengewerkt De7 e laatsteu kondeu echter uiet geheel in bet uugeIgk worden geateld bet doel van Uoh Alfbanso waa een geregeld goed georganiseerd leger te vorfMU dat in staat zou kunnen zgn om desnoods aan belangrgke mililaijie operaiien deel te nemen Lizarroga en andere hoofden hielden echter vol dat dit i t de praktijk onmogelijk was en dat men met ket oog vooral op de geaardheid der soldaten ziek morst blgven houden aan het vormen van kleine aldeelingen daar een guerilla oorlog alleen met succes kon worden gevoerd in de provinciën wsor de Carlisten vasten voet hebbeu Het gevolg van het veitrek van Don Alphonso is geweest dat de Carlisten wel trachtten hier en daar een overrompeliug te doen maar nergena meer aanvallend optraden De door Alphonso vereenigde krachten werden weder in vde kleine afUerlingen gescheiden die nergena aan de tepuUikeiusche troepen weerstand konden bieden De repukeinsche generaal Jovellar heeft vau de verouderde tactiek van da Carlisten geprofiteerd ea is met zgn troepen oorlgernkt Over het paiticoiiere leven vaa Don Carlos zga niet zeer gunstige berichten verspreid in Carlistischo kringen op verschillende plaatsen heeft hij daardoor aaustoot gegeven Men vertelde dat Dooa Margarita zijn vrouw baar man geheel wilde offeren dit laatste is eohier in geen geval jaist mevrouw Don Carlos IS nog altijd te Pan volstrekt niet gezind om de raak van haar man ontrouw te warden Zg ontvangt steeds bezoeken van voorname Carlisten en ontwikkelt een buitengewone bedrijvigheid Iu den omtrek van Bilbao hebben de Carlisten iaden laatsten tgd weinig Van zich doen hooreo debenden zgn bier gok niet talrgk genoeg om tets vaabelang te onueruemen De iuslniting van Pampelona ia in den laatatea tgd zeer gesireng maar hst is d beaatliag toch gelakt door een atoaien uitval een kojppal vee binnen ts brengen In Madrid ia bet vertrek van den Maarschalk Serrano naar het toooeel van den oorlog hM onderwerp van alle gesprekken reeds eenigen tgd geladeu had Serrano dat plan opgevat maar de vervulling is uitgesteld om politieke redenen een deel van den Ministerraail was tegen zgn vertrek en de voortdurende oneenigheid tuaschen de Ministers Ulloa en Sagssta scheen zgu verwijdering bedenkelijk te maken Iu t eind IS men echter overeengekomen om de beal ssing van alle hangende ijnaceties uit te stellen totdat de veldtocht tegen de Carlisten was afgeloopen De terugtocht van generaal Laserna opperbevelhebber van bet Noorderleger is aanhoudend vertraagd eerst door de woelige zee toen door rreeselgke stormen eerst den 30u Nov is hij te Logrooo aangekomen Generaal Moriooea slaat nog altgd te Tafella kg heeft versterking gekregen en de troepen zijn thans opgesteld op de wegen die leiden naar Oteia Allo eu Pampelona Men verwachtte dat Serrano zga hoofdkwartiwzou vestigen te Miranda sa r j ZWITSEBLANO Uit Bern wordt gemeld dat de mededeeliogsa ton aauzieu van de bondsbegrooting van 1875 zeer gunstig luiden De uiiftven zijn geraamd op Si mil hoen fr en naar de president van den Boadanad heeft verzekenl zullen die uitgaven door ds geraoaule inkumsien ongeveer worden gedekt Het bud vau oorlog is geraamd op U 724 893 fr in uitgaaf ea in otttiaugsi op 3 242 569 fr zoodat bel eigenigk te stnau komt op 8 482 324 fr Deze resultaten Zgu van des te meer belang dcwgl de tegeastandcra vaa de wijzigingen der boodsoonstitutie bfiweerJea dat iru gevolge van de nieuwe verauderiagen dei aaostituiie een verbazend tekort moest worden verwaobt Wijders wordt nog van dnar gemeld dat de voorzitter vau deu Gruoten Kantonnalea Rood bij de opening der winterzitting welke pleekiigheid dezer tiagen plnuls bail eeu zeer opmerkelgke aanspraak heeft geboudtii Iu het bijzander wnes hg op het s geen lau tauzieu vau de verdire regeling vau dea ierkalijkeu toestand zal geschieden iudieu de wslaout veipeu duurop betrekking hebbende wordeu goedgekeurd door den Raad UA e bet tegenwoordige ges obt der KAtkul el e b nilkiu in de Jura vo r