Goudsche Courant, vrijdag 11 december 1874

bera werd maft n oord l t lyt veiiif iiij r j te weten hèetïsl g l l men aoadig mm Na nog eenige dicous ie wordt bij aolamatie het vourstel aangenomen om eerst eens elders te inrormeeren tn jvcih voorn imelfk te litreobt it oommissie tot infqrmiitie rordeu beiiueuid de ji T Goedewaagep J Üarlnar en Diepoi veen nadat eenige nadere beéreir Toqr die bsiioeming hadden bedankt Het fiipport i r heerfjj jl fm ïÉaf gadering worden medegedeeld Voordat de voorzitter de vergideiing sloot werdnog bij monde vau den heer M Spruijt Jzn nie4egedeeld dnt bet overschot er genomen proef ua aftrek tan a Ie uit den aard der ziak zeer aauzieiUuke onkosten aan het bestuar der Werkinrichting tutWering der Bedelary is overgemaakt bedragende de om van 8 6 4 Gisteren naobt omstrerks 2 ure ia onder de gemeente Krimpen a d IJsei een acbip geladen mei steenkolen door de schroefbeot van AmslerdMn op Rotterdam overvaren Het tahip is onmiddellijk gezonken L e sohipper en tga knecht waren wegens liet ongunstige weder niet naar hon kooi gegaan zoodot zy zieh heb ben kannen redden en dit ongeluk dus geen meusehenlevens be t gekost Vaa wege het ministerie van bi iiii ulan liu be za cn ia bekeiul geipafk dft iu hei tijdperk Van vier w en 1 November tot 28 November jl blijKens logekomeu Amkt ber hteai 4f9t lofigziekte zijn aang t loordbritbant 2 rmtderen in i uidholl nit ii ia Xoordbolland I Ml Utrecht 6 ia Friesl U d 38 lotaal i i het j i k 72 funderen In bet orige tydperk viw tier v fa naren 116 ruijdfirea door die ii4 e afiigetast Het hoofUhesInnr van bet Noderl Onderwijzersgenootsehap heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden waarin het zijne volle instemming te kennen geeft met de bekende amendementen vnn den lieer Moeas maar dat van de brereo van Naamen eo Verbeijen m onvoldoende besobouwt in de dezer dagen uitgekomen jtlmmak voor Landioutari en yèeieadert leest men onder Ucn titel uMisbrniken het volgende l t lAen op errl e wijze zooveel mogelijk van zgn va c ti aChi te pra6ieerni ie billgk en pr zeosW di aiaar steeds moet het woord eerigt daarop toepasaelljk Zgn Er is onder de kaasmakers in NoordHoiland nu gedurend fcn aantal jaren een gebruik 10 zwang gekomen waarop naar nrijne meening bet woord misbi uik toepasselijk 1 Ut bedoel rtl bet dlgemeen gebruik van kaask eursel ziogehaimd uualto Zeer is het iavoereu van dit kUskleu sel door Engclacbe kooplieden voor den iiiils eeuwen g vestigden roem van d NoOrd HjHandstflie Kdammer kasf te betreuren lufwers waartoe il t kleuren vi n een product dat uit zich zelf retrfs gekleurd moet Zijn Wd dood eenvOildig om den onkundrgen geibritiker te bedriegen Wanneer men vin zoete graasde melk kaas maakt zal die eene eigeuaaMige zaübt geele klenr hebbeti welke de kans gemttM van booiraelk mist Ieder inwoner van Noord Holland weet dat maar ook buitSiiliin ischi gibniikers weten dat a daaroaa aiei 4U er treag op tpe 4at 4e k V epu geeie kleur heeft Do t laien uu vóJr b t a npimea der kaï eene M ine hoeveejbeid Auuatio in de iiul dat krügt ook le droógstq agera e booikaaa leeli geele of Uerer r odaeht ge kleur De kooper iiii zoo gaheel op ie bopgte vfo de zaak na iCYtetl n eu kqabbelt op de droqge hooikaas aluf t de beate Meikaas ware Evenwel kg vind dis jcaaa niet zoo lekker als in vroegere jurtu en bÜ 9 ti eevenwel duur batalen Is bet wonder dal bi fan ee artikel tan weelde afziet da zjjn vrp seien roem fr luren beeft Inderdaad waadde Noord HolU idsehe iboe en t are wenschelyk dat ififfr u gezaipeulyk bi l n uiecd het gebruik van Annatto af Ie scb p fm zoo het mogelük is daa doqr bet maken van luiircre grasknas te bevorderen en dea Al udiin roeip te nu belaas I $ 100 verscbrikMük £ edatd il i e 4ijfjn herleven Maar mijti aanklacht is nog niet gitl H pia braik van klei ren wordt hlbisas I ni t alleen ma pp de k as dooh oqk op de boter toegepast ffa M 7eer betreuienswaardig is de U llapda MaaJ hi y vap Landbouw bekroonde zsifa botarliil M n i ia drukte abroo bet legel barer goe4l euriiW pp p middel ter verralaehiag van een dageljgln h oadugsmiildel I Zeker heeft de commissie van beoordeeliOg toen zij dal deed er niet by nagedacht maar te bejammeren ia bet Spbtgrer 4eif h ft gekleurde booiboter gezien die door hem a tbanJ niet vap grasboter te onderkennen was Natoarlyk wacd die mindere kjraliteit boter ip de vinkela voor gtas iter verkocht Zoele aelk neemt men de melk zoo als zü gemolken orill in tegcDltelIing n melk Waar mes de ro ln araeeiiit o dK daarom eteomde of droge mAk lest i Inderdaad waarde kaas en botermaJfet l i j te bejimmeron De waarheid is machtig en tg lal zegevieren en gij wanneer gij met Aniiatta hooi kans graakaas en met bolerklenrsel booiboter aru b ter Inwht te doair sch iiua dan liegt ft b driegt g i j en zoo zeker als Ie Harheid jaFzeiie vie n g o ker tal ook de l gaa haar eigcg pderjiaiig berokkeurn üjnd ig II ia te s Hage overleden de generaal 8ai oudchel Vdu de geneeskundige dienst der liodaiclit D ke r C H van Vloeteo pastoor bg de oud kmbtlbil geineoiita ie sllage ia benoemd tot kanunnik tan het aartsbisschoppelijk kapittel lan Utrecht Ken Anuterdamsoha oorrespondeut van de Bti Qt beweert te weten hoe ejufrrauw Mina Jtruseman aan haar UgderUiigan n onvevlaalbaren itBaa gStelli Oristorio di Frama is gekomen Vóór eenige jarea aeraoe e il ejufvr uw K ieb onder baar eigen mum en ualuurlgk voorkomen aamdgl a a riijet on yaMm bipndiiM by een impreaaana ergens in AiRf lika eo weusohte een engngemept te slllitsa man Vlakte ziob eohier toen bü hoorde dat ijk bezoekter een Hullaiidsahe was on er allerlei ii ireiidse s ran baar tf lürii paa weken lat r liet deaeifde lame doch met zwart gever de ha a w uenkVrouwen zich bg denzelfden üapruuario aspdieoea ala u $ paaa8clje ouder den nana en tild 9 g$leUa Orisio io dl Krama Caiitotrioe Zg bad t M geen mofite om p voordeelige wyze een couIrHl voor een paar onevrten te sluiten en werd itbandig toegejuicht Si non É vero dao is bet een vrij beleedigende spotternij Tan een N erlapijer ten kpste van ygn vaderland In den zomer van 1875 zal te I arijs in hel Pa a ad Iu u trie eene eaposiiion martli pe et viale W irdsii gehouden eiker hesluur als geuachligijf voor Nederland en zijne koloniën heeft benoemd il4 leer C A van Oiden Mrnet ld geiinamd Wilte Tulingh te s Hiye et is te hopen dat ook odb vadar land bij de e tentooostelling zich zal onderacheid Het programma dir Tentoomitrlling bevat de volgende groepen Iste Groep Waterproduct n vpedande niet voe de de 2de Groep De vischrangst bij alle volken piata rieel en manieren w tercBltuor Sile Groep Zee ep nviprvaart modellen proeven maslen zeilen tnkehige tonwen sabeepskanelwerken zeeyaa twerl ge lj mobilair vfeding kleediug en uitrnalin g gazuqdbeidslear nz 4de tjroep lilalerieel eu bebandelingea der soorten v in veenijverbeid nsttenj zeildoeken katrollen scHeepsbour zeehavens eu inriobtingen buudhaving en lupakkea eaa 5de Groep Redding reddingtoestellen zwemvoor werpen 6de Groep Zee en rivierjaobten werktuigen en proilneteii 2de Gra p Natnorlijke of gemaakte producten dievoortlAmen uit de gewone takken van iigveiheid waike in die voor de saheepvaart worden aangewend prodaelen der t ikkan van ugverheid betreffende da metalen boaacben landbouw en seheikunde Sate Oiroep Toepassing der gebruikelijke kunalea eu iwatenaoluippen op het onderwijs vaa deu zeevaar dar en ter verbatsring aran fS nm uatuarlgken ea ztdelüfceu toestand een terugblik op vischrangst aobeepvaartianiwaterbotfw boekhandel en papiermaken rapiodaotie door teekaoen len bbetsedren larerktuigea van juiathcid Jiijiondet padeeriehf en Btatpn en ara l Tveidb iuynsi Zitti gen van 8 en 9 Dec Ia Us iiltiag ao Uioadag is dt diaonssie ovtr ket Ja ger ondenwijs otxtgezal De heev Kappajineiheeft breèdJ voerig geautWMcd ep de stollingeo ep ondarwüsplaaoea baetradtn raff dep beer MeaecbeEt eu yooral mv dm ibear Kqjper Ook de heer Wiutgens heeft bttslelael vnn dexeu laatste t o aterhste heelreileii ec ihet beginsel onzer gemengde neutrale sobooi verdedigd dia imnUt ay geen aonfessioaeel ooderwije gMfi dsaron i t lodadieuatloos is of mag zyn lerjaiil oflk ia ide ituaacbeouren positief godadienalig ondai riaht ia de aohoollokalen kan gegeven worden D h er Qodffroi trad iBcde ap voor jle bapdbaviogder lapenbaie achaol net roUe trijkeid au bet bij zonder quderwijs De keerea Heydenryak Saajrmana Vader C VM Niapen en ran lioon baUiea op reriehillende groa dau iket atelael Kappeyue bestreden en de grievea Itegeo de onderwijswet uiteengezet of geiyic dehaaci Hijydeorijok de verlangde wijzigiagan vau art 8S 36 en eouige andere bepalingen De ministipr vaa bliHieal zaken heeft ondersahaidene aprekars Jieaatifsoed enjnenige stelUag die oaer d $ oudarwyaquoeskia geuit was itoonhwat bet plan van dembeer iKaypei ibatielt baatrcdep Met lemgwijting op cüoe nakla O eja gtoot gi eelte oi dankbaar zijn aan de rsgeermi wejreni de orgnnisatie der kerl elij enangelegealiedeo der Katholieke syuole en het bezoldigen derKalho ieke geestelijkheid van het loekometige geslacht ii in de tttt betere n ju tre beowStolipg teverwachlen Hetgeen de regecrriig te c en opzichtelieeft gedaan httgieu tg Men hoi t iak ifa stel grte Tartiiifj 4at Ae ontwerpen vtll benaard Ilj d t K aJ ings4ic d if groote meerderheid goedgekeurd lalien worden BINNENLAND Gouda 10 DecBUSCl ri l iaisler ran binnenL zaken heeft goedgerondeo tt btpjlleo dat het goedkeuringsmeik gedurende het jM i8 S te bezigen b j deo k en herijk der maten tü ceU iclitin uil Z n tie lettet Jï in den gewonen dtaCvorin scliain gesteld bij deh yk der weeguerkMgéu Tobi geilFoon gebruik de koninklijke kroon ♦ tWr ftjnefe wegingen eejié vyT tralige ster Uinsdagavoinl hield ile Vwceiiiging Ora J tn JHeieflfuid m hel lohnaj j4eil doe votkt een boitai ewone vergadering irnarlig ook vriwweo werden toegeiRten u irop kle spreker optrad de beer ll d Werf uit Hoieordam ic eeo r de hield uer de inquisiti en ó b r o teiug n t j l tan d 8U jarigen wl kg l et 9p tiJ4 fs idttegenstaande het onguiisliKe neder mooiil spr zich rerfceugen in tile Tolle zaal Gisteren Toud had i Njlt m Vfitffaak een bijeeqkomst plaats van bctaugitte l lea iu tfFlectd esHe i dic ei flilvijjeHtl yvas mn le x rig vergadenng wjlMoji jle hli Klop en ri jt b t j eeuUaM v in bMn ouderzock hadden Dip legrdae d De beer ï Oocdtw MigW qpeuile de rwg rfering en sletje topr il t iedjir le vei be tptMig wei cb tc m den hier bfsiiaiiileu and wnt bfti hft in dw r eenle leifjië tlee i h ff de lyet I4U Ueifeftta iu de uu r 1 rg riiig ql geopeirfi en toen door versclicideue der aanwezigen was geieekend Nadat puknle persuarn waaronder een paar rleejebbouwers icb t erwy erdeu a doqr de verigeii werd oleekend werd de v ei giMiering voortgciei De 9or fter fcerinrierde met en enkel wjoofdaan wat er ruoraf egain was wree voorinmelijk op de T h nding tusseliep gualiteit en prijs r n liet Tlee jh die I i i i jiimtere crenred igbf itl moesten li aii en prat de HeuscWmkheid uit d t r ists j edaan mooht Hoflleu Iqt erbfteri g VM flieo toestand bet door een v reschhoui ery qp ifaudeel ii op te iiobt£n bet IJ iluor een slager grldeijjk te onder stèun c 4 em eh cek r aaiit t klau u te waarborgen en dan door strenge coutr le rvor 4e gaede qunlit it Il het vleeseh te corgen Hierpp werd gediscussieerd 4p r v rM iiUaqtfe der aknvetigen orer die beide qi egi eii terwjjl som migeo zi3b voor de eeie andere ipb oor de tweede rerklaac en totdat inje jk de h er H J Vtniuijr robrsielde na e r te Kebbeii tnedegedeeld boe men zooa een U wjner Utrfckt hem onlangs bad icftekl ui dir gemeente in deze Ziajc had gfabandeld ene eommwie te be ioei n di ii I e wn inrormeeren op andere plaaMen en dau rappoit itbrengen d r juri hier riflgeiis tpr n i tet e ioeg op de hoogte bleek te zvjn jyiet du rdocslel at de v gadsriiig bipe v inslrmmiDg naarbp de loorstijilèr der legeijwyorilige commissie in OTerweglag gef zich daarmede te belasten waarna de T rzitler zeido 4at bet a i beier was een nrettwlB eomti elie ü benÖeiÉeo dullt de leden der tigenwootdige weinig gelègeifbeld dailrtbe badden en nu wfliickt ook anderea eens iets voor d nak wilden don De beer Klop wilita riande deze terljmderiag dbor de anweiigco aandeeleo does nemenin een aptertch ten maatsebappq Waarop de beefJ J GvodtendOrst all zijg gsroelen te kennen gat dat het beter was cent een k e ia Utracbt Is gaan nemen Pe beer Goodewaagen wee op Groningen enLaMwarden waar men aok bij de eersteTcrjiadering de beste een aaatsdiapplj had opgcriölil ten gerolge waarran na daarireor de bshoeftigea vteesch ie krijgen OU toar ƒ O 6 Toor ea hoeMelheid die wij hierAH 0 46 betniden f De beer C ri eteodor t fepjioeerde dat ras in GronngM n LteawirJeo maffeip wte nog niet in QéiKhi kon waarop de oorzitter mededeelde dat toob töawruo was dat de winst delf slagers vrij aan li o ijk was getuigen de pMtrau hier ier stede en te Ofoiiioien luodat man hut wel tou kunnen wage I e l eW ft N Ma S r is ook orr bet op dete ikrg delf i kemen an Mn de lni daar men dan weet bAr b t l eld men ban bemtrkücni doe1 ring bü H iff f ni o W ireweWe irtj d4t rn zijn wijzigingswet zoo afvraehten De minister heeft aan het slot zijner rede gezegd dnt bij misschien in overweging zoa nemen het denkbeeld om ei o staatsoqramissie a bep9 aien dia zpu onderropken welke wgzigiugen in de wet op het lager oiiderwge noodig zgn Dairlegen heeft de beer Moens tii b tan s rkate varzet ala in tegaoapraak roet de herbaaWe l eggiijg es lOWisters pip een jts tiiiKi in te dienen De ieereii Moaaohert ea l y er tieuben uog gerepliceerd In de 7i lipg vpn rieteren fijn na i og eenige repliekep Ue alüsmeene ditcus iën o r het lager onderwgs gealulen en heeft de heer Moens zijo am ndemeuteu tut aerkooging van de bezoldigingea bü de kweekscholen en tot opricSting van twee nieuwe kweekscholen toeg icht rn aangeprezen Onderscheidene sprekers en ook de minister verklaarde er zieh op ondersoheidene gronden legen ook met bet o opl aen eventneele herziening der onderwijsaret Over hel leartte amendement op art 174 staakten ie steovmtn 3f tegen 36 Het tweede amendeatapt twee nieowe rijkskweekscholen werd verworpen et 87 tegen 36 atemmen Zondag a at zal de Vweeaiging nKnnstmia van Pelftsliaven rolgens achterataande advertentie hier eene taoneelvuorst lling i eran Ov cournni die in de gemeente uitkomen waar Ku min a gevesiifd is onuilpp telijk in haren lof over h t T vaa de versabillende leden dv vereeniging en lojgens gega bM ia het onzen staJgenooten et o te raden de rrorstctting te gaan bijwonen Giateren zoo de gebeurtenis voorvallen welke sedert tal van j reo doarde gebeahi wereld met belangstelling verbeid werd De planeet Venus bevond zich zooils men weel juist tuseoben de zon en de aarde op haren kortsten afstand van deze Deze zeldaaim voorkomende stand geeft den sterrekandigen gel rnhrid met grooUr nanwli righeid ilan tpt duaver len afaland van de aarde tot de zon te bepalen en daarmede deaenboid voor alle afatanden in het heelal Het is eene gebeurirnis vaa veel gewicht gatoiite de tallooze welenscliappeiyke uilzendingen naar vele punte i op d n aarilbol Prof v m de Sande It ikhui ien schat in een zeer lezenswaardig stuk in de jungtte aflevering van et Alium der Naltmr bet aantal op 70 tot 80 en begroot de kosten op wellicht 3 milUoen golden Het Bareau ter in ormalie naar hehoeJUgen te Rotlerdam IS dour ingsAeide ofiderzoeking tpt de overtniging gekomen dnt i het onttverpen en rondgaan Biet intoekenr n voor z g bijlp iehpeja ndenj vaik de sr hhi del iate praot ken en bedr egerg worden geplif iT Men drijft iet znllte l sien ten formeelen kgiidei vo r TCD watiop uien 4e bandteeking iian den ilirgemeester heeft eten te verkrügeii wordt 23 balaald Soms wor len ecuge goedklinkende namen eenvoudig builen weten van de betrokken personen op zulk een lijsl geplaatst WnaTscliuwiiig lejifen dorgelijke opliohterijen ten behoeve van IrdigTiIng en dronkenschap is dus niet overbjidig en de lièütadlgbeid moge met zulke behüefligen zeer bebi eibiAam i gn Naar aanlaltling rail de rtdi van dr Kuyper die de plaits nil Hinemen van mr Groan den beatrijder Tan daii fii ratjf fa sooialisme en die tbana voorden vierden islai jtjg n t Jcapitaal bezit optreedt vraagt qe H iagBche fjorrupaajtient vap de Zaanl Cl Vat ontbreejct den arbeidenden aland om ziob te verjicSen Kepnis en vermogenP Walnn dan steun de liberalen waar zg onderwijs en spaarbanken willen bevorderen waar zij de belastingen die door dien stand worden op ehi ncht pogen af te schaffen f te verminderen Voed den arbeidenden stand niet met st èbri Q s of ortbesobreven bladen uit een gehaimzionigen Codex roaar poog den arbeider de toordeelea van besidiavii g én ledelijkbeid te doen btaeffen Al igjlakte bH aien pracktigsttn Codex ttf t den v chqan aabiea te atellan an tl tallip V Mfi aap éPft mf mfi nog eel meer vrjjbe a en rechten ten deel vallen dap bij tot duaver jiaefi l n nog h e tdi Codfx piels als d s jrwltf n dan den drank is verslanfij züp hui gazin verwaarloost zgn tgd verb nzelt slejWs ju het frivole behagen ïchept en geen geastdtift vootdepublielcejaalc in ziph vpe t ontluiken tie tbeidpn le bevplkiiig hppfl hW nog zoo slecht niet in Nederland Pe joonen ijn in de laatste jnten allerwege vermeerdeW en zullen altyd in evenredigheid bljj en tot individueele bekwaambüd De vr bedaa die i der burger in Nederland ganiet zgn den werkman niet ontZF gd In ona bn gerlp re l t is bij in vélerlti oplicht bevoo recbj Hij geniet koosteloozen recUsbagatand en intmkt v n it voorr p it juimsQlioflt gebruik EsnLwet door Mannin Jolles voorgeateld beeft hem 4e kernen rijbeid tan overeenkomst verzekerd en de belemmering opgeheven waaraan ö zün i4A lm reaiiigiiK ap ondeiwo n was Indien de aAerdende bovolkiny op vele plaatsjn nog zoo laag is gezonken dan is dit niel de scbjM van den wetgever maar de sohuld van den werkman zelven Alleen onderwijs eo ingatug nbeid kunnen de klove de open die den werkman van de hougere standen scbi ilt Maar bet is niet overeenkomstig mat de roeping van den wfigever en het i niet m het behing van d staat anonderlgke jrafge ingeu voor enkele maitaehapp ijlie atan4en i Ittt laven te roepen Er bestaat een afgezontlerdè arbeidende stand Wij allen zegt de cjrresp voor roover wij niet onnucblig o onwillig zijn zijn arbeiders in de groole oefen eu werkplaats des levens en de vruchten d e onze arbeil afuerpt zijn met afb ukelgk van bepalingen van deo wetgever maar alleen van den ovvang onaer geeatelijke en zedelgke vermg eos Onder den titel een Botergeheim s hrijfi dr J Sisae in den Mmfnat voor Lantkouiatri fn V nitri het volgende In New Yqrk wordt de boter rap Je Irma Oranje en Delaware veel honger betaald don eenige apdere Ken boterbandelaar een zekere Lazrile deeU dienaangaande mede lat hij die zaak eens onilerzocht b eft Daarbij is hem gebleken dat de gewone algemeen als doeltrclTend bekende g e vap handel ook bier gevolgd wordt Slacht lu een fplfel opzicht de bereiding en behanileliiig van de botiSr betreffende wordt van de gewone metliode afge cken Men bealesdt er nl de groptste moeite aan om alle vloeistof die zoutdeelen bevat zioveel doenlijk uit de boter te werken zoodat men niet het geringste spoor van vocht meer bespeurt Om dit doel te bereiken bedient men zich van een in mousseline geholde spons waarmede men gedurende bet bewerken van de boticr onophoudelijk alle vocht opzuigt twelk zich niet tot grootere druppels vereenigt en dat anders ook al giet men de boter zorgvuldig af zoo blijveo hingen Hierin bestaat bet gebeele geheim zegt Ifzelle van die boterbereiding Een ieder kan deze eenvou dige loeer doeltreffende manier van handelen in toe passing brengen De Kaardt wordt er wel is waar met door verhoogd wat den fijneren smaak of debetere kleur betreft maar de alias bewerkte boterheelt het waarlijk niet verwerpelijke voordeel dal tijve l la i fr goed bltj l of wel duurzamer teg Mnfóf bïjsmaaic is beveiligd De gehalte van hef water dat er nitgewerkt wordt zal wel o eral niet evenzw er agn Te weinig wo er dikwijls op gelet dat dit bg de ooheikundige vorming van de boter een hoofdrol speelt Op deze wijze bewerkt zal gewoonlijk van goede boter het gewicht een procent vermiufleren j daareutegen zal de aarde met 5 a 10 procent vermeerderd warden Ik heb gemeend wèl te doen met de mededeeling van dit botergeheim t welk in een der Noord Amerikaanche bladen werd aangetroffen Vergadering van den Oemeeütöraai PiQsdag 8 Dccciqber Tegrawoordig de hb f D Bergen Uaeodooni roDU Vtroly Reiuy Kiat IiU ten We tcrba D vaa VreQmïngen Mutler Üroöii Ieeier vkd Struteo Post Drost MeBWiaaker Hoogenboom Stnuom ea 8tni ï i c Dotalon der Tonge vergadering wordes galetea id ge arresteerd Ingekomea euoe iDiMive raa deD hcor ConnDÏMaris dea KoniDgs mededeelt de dal aCw jzepd is btneliiktop bet erz9ek tot ferKoogiiig vao tractemrot vaa den heer A h Wieekcrt Kenn eeoige misttiTei van bh Gedi puteerde Stnten d ter provincie goedkeurende de iogezonden geraeeiite rekening o er IS7ÏÏ da verboogde aabsidie AAn het Wws ca Jillemotseiiiprahuis de onderbandscbe aanbcatediug aan Futrer en buhdiieii ea ol uitschrgving ecuer geldleenuig fan ƒ 20 000 allo welke alukken voor kennisgeving roid n aangüDomen eene miastve van den hujldoii liirwijz r der Armenschool vcrxoek qdfl verbooging van traetentnt voor mrj J ïauw ala hiilponderwijvrci aan de Hewaanchool aldaar U en W stellen voor dit met ƒ 25 te vcrboogcn eu e brengtu op ƒ 175 aarraedc de vei adering genoegen neemt B tn W dienen tn ovrrlcg roet den diatricts schuolopzieqer en den hoofdoaderw xer der nieowe Armenschool ceue voor dracht in ter bcuo ni ug vaa 6 bnlpondervrgVers v anropge plaitst ign eerste drietal d bb A knappert te Oüd BeïerUad L W V d Meer to Rhijoaborg en J KLineudoist te S ryep t ede drietal A W v d Meer J Meincodorst en L Gondawaa B te Pcrois derde drietal J Kleinindurst L Gondswaara cd L M Koenen te Veendam vierde drittnl L Goodawtard L M Koenen en H H maa teJatphaaa vyrde drietal L M Koenen H HegnriP en A Knappert zeade daetal lleymnn A Knappert co L v d Me r alsmede voor de Borgfrscbool voor jongens de bb 11 Ë van der Boer te Oostwoud 11 Heyiaaa te Jutpb i Rgnbach te Heerde ler visie eu b nocniing in een volgende vergadering eene missive van de rommissle over de Mnzk kschool inzeadeoda den rooiter an aftreding Noti eeti dergelyke piiMife van Rugeutessen van b t Beate e lingetibuis utif eeue missive van de Qomraissie over de St ds MuiickBchooK tennisgeveijde dat bet ejcnffien lal gebonden worden op MflÉttg 21 Dec aanst dta avonds ten 8 are in bet lokaal ijNut en Vf ioaak a uitoofdiging Qm daarby tfgcn woord ig te ijn Kotif eentj e missives vau ouder cbeidene cotnnaiaittito tot nj ie diiig der nounnatien voor de 1 Januari opeotulUoie plaataeD ter vuie ea benoeming in een volgende vcrgadaing een adres van de wed P Kleijnonbnrg verzo kende ala tweede bul ündi rwgzerc8 in de hundwtil en aan e ttisscbcnaifhlol geii tit te worden ter visie eene missive van i Üauerbeek en t ene vin de sluisknf hta bunaea jUnk betuigende voor bet verbooging van lalaria Notif De voorx deelt mede dat met 1 Jannari aftreden ala Stada GetjeesKwr br Gandvuorder ala gnarder aan de UaastrechtBobebrug H Sluiter alsmede de Markt en Uaagmeester aarvau in i ae volgende verg tot Aa benoemiBg zal ordeo overgigaao A u de orde ia een voorstel van B en W tot wgziging der veronfeni wgelonde den te verleenen büati d a b 0e HoofdonJ rwy ers 3er openbare lagere cbuieo dit atrekt om aaa de lusscheo en arraejjacholen dfs nop a hnlponderwijzeresseü aaoteafelU ii en wotdt algemeen goedg enrd lue lyks ordt de ordening rpgeleode do jarwcddea vait M opderwgzen peraopeel aan dieacbak D alg goedgekettéd E ne wgzigjiig vau deo staat van btgrooting der mkgnistcn en uitgarea dezer gemeente vour bet diensljaar 1874 tot een b drag van ƒ 2300 de hei r Ki t vraagt inlichtingen die door dtn voorz worden gegeven wafnu dic alWiieen vuAlt liet lerzoek van T Heijgen tot bet aan hem verkoopcn van een atuk grond io de Boiwagcusteeg dit bUreft 1 29 vierk ellen waarvoor door hem aangeboden wordt Y 5 23 B en W BteiJtn voor dit afttstaan tegen ƒ 125 de k el bedragende alsdkn 280 25 de br Sameom blgft bg zijn vroeger voorstel om den grond publiek te doen verkoopen en ande s ƒ 5 per el de Voorzitter wyat er op dat bet nog niet verkycbt kan ordt n omdat bet in I860 lu erfpacht is oit egeven voor 30 jaren na verdure discnssien wordt een niendccnent van den beer Hoogenboom om bel afteataau 09dt r verplichting oin dit ia 8 jaren te bebouwen in stemmiag gebracht en afgewezen met 11 tegen 4 at terwijl bet voorstÉl lao Ü en W met 12 tegen 8 at wordt afgewezen Fen er oek van dun heer A Hola om ontslag als bnlpon derwyzer aan de ojienbare armenacbool wordt op voorstel van B eo W tegen 13 Jannari 1875 eervol verleend De voorz deelt mede dat beden morgen is ingekomen eene missive an bh Gedeputeerde Staten dezer provincie teiugzciidündtf de ge meent e begroot ing met memorie van toelichting over lS7ö eeQige kleine wijzigingen voorstellende ver otkende die vóór den 13n dezer maand by ban collegiaterug de beer Kist kan alle voo esteldt wtjsigiugen niet goedkearen omdat de begrootiog op dat tydsttp gemaakt ia locn die posten d aiop behoorden de voorz ia bet eens met den vorigen spreker maar pqi latere af eo averscbrg vingeO te voorkomen £ U om op yijn tyd de goedgekeurde begrootiug terug te hebben is apr genegen er aan toe te geven ook de hb Muller DroogU ever en Remy spreken in gelykeu zia larop het in stemning wordt gebracht eo goedgekeurd met U tegen l stem Tot hulpondeiwyzer aan de Armenschool wordt benoemd de heer P Viseer te Aasendelft Nb machtiging om l n u genomen bealulten iitvoerii zonder resumptiu te geven eindigt de vergadering M ARKTBEBICfiTEN Gouda 10 Deo Tot ongereer Torige pryzen was de omzet klein Tarwe noike 9 3B a 9 60 Mindere 8 60 l f 9 Bogge puike ƒ 8 a 8 35 MinJerie ƒ 7 25 7 80 Voer 6 8B a 7 Ger t puUjO 8 i ƒ 8 60 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 76 Harei rware 5 25 a 6 25 L gte i l S H nnppz ad ƒ 7 75 Ue reemarkt met weinig aanroer de handel tr iag Tette rarkena ran 24 it 28 cents per half kilo magere rarkens en biggen trang varkens Toqr Londen ran 20 a 2i cente per half kilo Kans Aangeroerd 40 partgen prgzen ti 27 a ƒ 30 60 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand GiiBOakli 7 i oc Henrietta DOtlers 1 l cfsioa ea B MuislI Maarlea ouders Ö fSii dcr Mcij en P Screo Aallje KlHMje oudera A J de Mooij en K do Kosteh Uj Tbonus oudirs P J Riiet en J C Pnni OvpaLPDENi 7 bcc G J Noorderaan 2j 4 m 8 L M an Heek 1 j 1 m H Faardenkixipiir wad J Groas 72 j U m H Je Bru ia S8 j Geuuwd 9 Dec 3 Bomer en E tan Maaron A ViaBcr en F via Sch udfl 4DV£RT£NTIEIf Getrouwd A VISSER JCz van i drt ilu EN F VAN SCHIJN Dmdie hunnen hartelgken dank b lfiiigen voor debewijzen van belangstelling by bon huwelj ondervonden sig Gouda 9 December 1874 Gevraagd in Goud TWEE zeer nette ONGEMEUMIÉERDB KAMERS op een deftigen stand met fraai nitzicbt voor een bejaard heer é AKs met Jranco brieven onder nummer 1874 bjj de BoejbhanitclRai J vAif BENTfJM ZOON te Üouda