Goudsche Courant, zondag 13 december 1874

ö Hoofdkiesdi strict IJ SELSTEIN Bfl de HERSTEMMING voor de verkiezing van één Lid voor de PROVINCIALS STATEN in het Hoofdkiesdistrict IJSELSTEIN op DINSDAG 15 DECEMBER 1874 wordt dringend aanbevolen De Heer Dr J C VAM EETE Hoogheemraad van den Lekdijk Benedendams en IJseldam VELE KIEZERS Zondag 13 December N 1607 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiel lad voor Gouda en Omslrekeu At Ok i § CU o J Sociëteit 0 S GENOEGEN Lokaal KUNSTMIN te OOO0A MEElMSTElllHÖ op ZONDAG 13 Dij CSaiBBB 1874 to geven door de Leden der Vereeniging KUNSTMIN van Belfshavm die in het voorgaande Satzoen zulk eeu buitengewoon succes behaalden met de opvoering van MATHILDE PROGBAMMA I De Militaire Willemsorde OMtptMikelijk Iraiiinti che schets m ééa Beilryf door RotHLR Paassen II Pe Verstrooiden klDchUpcl in één Bednjf naar bet HoogduitKli door A VAN KorzkubK lil EenFransch Krijgsgevangene Ooreprookclgk Mhjspel m t Zflti iti één Bedrijf Dit stuk speelt in een kleine stad aan de Pruisische grenzen in Nederland tgdens den Fransch Duitschen oorlog in Januari 1871 Dece stukken zgn alhier nog nooit vertoond AANVANG ten 8 Ure precies PRIJZEN UE PLAATSEN Eerste Rang 0 90 Voor HH Leden met ikunne Dames 0 49 per persoon Tweede Rang f 0 49 Derde Rang 0 25 HH Militairen mits in Uniform en Kindenn betalen half geld Plaatsea zijn op den dag der Voorstelling tnssohen 10 en 4 afea te bespreken tegen 10 Cents voor elke plaats f5 75inplaatsvanf29 Dr K KARMARCH en Prof ¥ HEEREN S Techrtologisch of Volledige Handleiding voor alle takken van briiiiu in m OöÜisnijurrhfid is alphabetische orde met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte Houtgravuren Naar de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogdnitscj e uitgave DRIE LUVIGB BOEKDEELEN B De prgs van dit werk was tot op beden 29 en is thans verkrijgbaar voor den zeer goedkoopen prgs van 6 75 bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda versterkend QezondheidBineel VAN B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedeH voor Zuigtlin I gen Menêchen en Kinderen met zwakke evijêrertterings organen en hergtellendit ZitLen hetwelk 18 aanbevolen door de A deeling Arnhem der Neder j I landscbe Maatscliapplj tot be TorderloK der Geneeskunst en een groot aan tal Beeren Docto i ren is verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 en a O tiO voorzien van gebruicaoon wüiioz en attest te Gouda b P J MiLKEBT Alphen bij C GOEKOÖP 1 Krimpen ajd Lek L HELLEMAN Az Heden en alle dagen VEItSCH aangevoerde GROOTE GESPEENDE Zeeuwsche PLANT OESTERS PUIKE GEROOKTE WlüfElMliii NIEUWE BEReSCHE ANSJOVI CH PALING In Ge Ie II enz enz bg K VAN BEE BURG C Gouwe over de Viscbmarkt Zy die iets te vorderen hebben vau of verschnidigd z n aan den heer LEENDERT BEGEER Hebhangszoon in leven Mr Timmerman gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 28 December 1874 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Men verlangt te Gouda tegen 1 MEI 1875 eene Zlndefyke WOMKG op een goeden stand bevattende 5 Kamers Keuken Meidenkanier Zolder Kelder en Open Plaats liefst met Ta Opgave van hunrprgs en belasting ouder letter X aan het Bureau dezer Courant A iaor het oorspronkelijke Correspondentie vaii dr Vetlerliil it tcheepidocter der eertte klatse te Ancona Hoe bewezen werd dat het Popp scbe Auatberin Mondwater bg scheurbuik bg varenslieden een vooftreffeljjk geneesmiddel is Ancona den 3 February 1872 Ten gevolge van mistig en ruw weder gedurende zes weken begon de scheurbuik zeer sterk onder onze varen itfiedeu te woeden en was die kwaal te bedenkelgker daar de geneesmiddelen die wg bezaten dtkwgls hunne dienst weigerden Do beejc dr Beittsi van de hoogeschool te Wetnen die hier als scheepsdoktor werkzaam is maakte mg opmerkzaam op de heilzame werking van het POPP SOHE ANATHBRINMONDWATER bg scheurbuik In den pijnlijken toestand waarin ik mg bevond liet ik oogeublikkelgk tien flesschen van Triest kamen Openljjk betuig ik hier mijn dank aan den heer dr BeitIbl voor zgne mededeeling en aan den heer J G Popp k k hoftandarts teWeéhen Stad Bognergasse n 2 Het Anatherin Mondwater bewees zijne genezende kracht bg scheurbuik op voortrefiFelgke wgze Van de 28 zieken waren weldra 21 genezen Tot jngn leedwezen werd ons het gebruik maken van het Popp sche AnatherinMondwater wegens zgn schgnbaar boogen pgjs niet toegestaan doch lieb ik een schrgven gerigt tot de gezondheids commissie en daarin het geneesmiddel als zeer heilzaam voor bovengenoemde kwaal aanbevolen De VETTERINJ scheepsdoctor Iste klasse Te Tcrklggen te 6ouila by L Sclieuli wiokdier op 4e Hoogstraau gk A 128 te Rotterdam btf F E Aan Sauteu KollF kpotb eu A Schippeieön Sc 0 blaauwe piirceleiuwinkej te Hage by J L F C Snabilié spotk f te Ledden by £ Noordijic te Utrecht bg F Alteiia apoth te Amsterdam kg F vnii Windheio U Co Te l oopliulij te Ogdewater bij T J T p Vreumingen te SchooahoTen tj A W olff OMda Dnk tu A Briakouii z Ig 1 3 £ fl iJ p iflS as M SS i z bS iZ CS O o O ys c H ei JS o o as S £ a c OP V mm J N as Dr Chantomelanus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede hei menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed en volkomen te kunnen zien h reeds lastig eD gevaarlijk ja het minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pijulgk en ongerieflijk waut bet gezicht is niet alleen het onmisbaarste n tevens ook het gevoeligste zintuig der menscben Wat is nu de gewone toevlugt wanneer deoogen beginnen te verzwakken Dadelijk besluit men en bril aan te schaffen doch het ilontwijfelbaar zeker dat de oogen door het brillengebruik njet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alle n dienstig zgnom met gebrekkige oogen te zien dochnimmer de oogen kunnen herstellen lÉ verbe teren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar midel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogen water van Dr CHANTOMELANUS Alle Iflders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zullen zg zich bg een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelgk v zwakking vrgwaren Het is verkrngbaar met gebroiksaanwgzing a 60 Ct per Flacon bg T A G van DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden 3 H KELLER ZooN Westewa estr Rotterdam Mej L A ScHouTBHs ScHLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C utrecht En meer bekende Depots in on rgk CORRESFX ND£NTIE 8 mukt het gefflecutebestaor opmcrkKaam op de ileebt rerlielitiDg d r Wst van bet gedeelte van de VUtniogtlntC tot uo d0 Laia rai teeg Ter Toorkoming tid oDgeliikkw zÜ bet genid D ooa toiHibca borengeowmde ibtuden e i ol t ree i alanturu te plaatsen j BUITENLAND Bulleilandsch Overzicht ting mrn arKaan op de kenu TWi dm pretldeat voor de gematigde llnkerzyda in de Franiehe uattootle reiftdering dan is d M fraotic niet e ta Hl voor eepe rerernigiDg der beid costraM kze quapitie tooh wai getleld by d rreüdeat ïnye Cbnatophle de bekende voar Uoder van die rrrreuigiiig atoad tegenoirer Coroe En dete Uatateheeft de o rrwiRning behaald Meo moet eebter inhet oog holden dat de omatandigheden voa het parleoientalr debat deu geziodbeid elk oofenbltk kaooen vyzig n DiuMlay werd in de Nationale Vergadeiing de diaeasiie orer de oprichtigg van nieawe medische Mbo Jen voortgenet Het aaandeaent an Teitelin om iiaaat Lyon en Bardeaax ook Ryaael wet eea dergelyka inriohiing te begiftigen dat den rorigen U in oferwegiog was genomen werd thaoa met 36U legen 334 atemmeii verworpen De pogiugen om te ToulooM Ie Natitea te Marseille lulke scholen te krygen mislaklrn en ten slotte werd het ontwerp dat alleen aan Lyoa en Bordeaux dit roorreeht lixksnde aangcüomen Het Jounal offieirl bevat een decreet houdende byeeuroepiug der k eiers ran de Ilautea Pjrénte legen 3 Januari ter rerkiezmg au een a evaardigde uor de Nationale Vergaderiog in de plaats ran dcu overlrdeo heer de Goulard l e quacstie betrelfi nde den daar der littiag van dea UMJlMkrii BjitailaB ia thaoa ola mlga aaaa VI ta beMhouwen zegt de t Mm ZeiluHf Na 1 Januari a s hrrrat de Rijksili ayn beraadalagingen en wei den 7n dier aaiid In die raortgeusite ittiug lal in beb iiideling worden grnomeu de baukwet en de TDordracbt betreffende de in ueriug van het burgerlyk hawflijk Ue rrgeering rerlaugt dringend dat beide ntwrrpeti in deze zitting t7t tand zalien komen De ryksdag inim V oeiisdag lu derde lezing bet voorstel aa Bauuigacteii aan betreffende de tnvoe tring van een soustitutiaiieele regeling in Meeklen burgi het centrum eu de oonserfatieren atemdeo weder tegen Ouk werd goedgekenrd het ruorsterfan Proiéb tul bepaling ran de meerderjarigheid door bet gekeele Duitsolie rgk op 21 ja ir Men is nu ami de beitrooting van oorlog De belaiigstel iiig der Berlyners wordt thans geheel bi besing genooien door het proces uo Aruim dat een annrang beeft geuuüen In de lynge acte van hesebuliii iiig wordt den grfaf tm lasle gelegd van in hef hotel der Duitscbe ambassade te Farya v n 1873 tot 1874 als ambteiuuir t l hem als zoodanig toevortrouwde stukken opzettelyk tei ebben verduisterd 2 stukken die hy aU ambtenaar ontvangen had zich wederrechtelijk toegeëigend eu zich dus vergrepen te hebben tegen de paragrafen 348 360 en 73 van bet Wetboek rau Strafrecht Hen is bezig aan het hoorenwao detkandigen en getuigen üe zittingen zyn openbaar behalve waarhet de voorlez iig van stukken betreft die de kerkelijke quacstie raken De iTeizer heelt graaf Adolf von Arnim Boit itaburg tot dusver districta preiident van Lotharingen benoemd tot opperpresidei t der provinoie Silezii Met 7V tegen 13 stemmen beeft de Zwitaeraohe bondsraad art 1 aangruomen van het wetsontwarn tot invoering ran dm burgerlijken stand en het burgerlyk buwelyk lu dal artikel wordt brnaald dat het opmnkrii der akten van den burgerlijken stand en het honden der registers het werk is van burgerlijke ambtenaren en aan leeken moet wolden opgedragen De prraident der Spaansche republiek maarschalk Serrano is naar het Noorderleger vertrokken Henho t nii van eene krachtiger voortzetting van denoorlog te hooren De vreee dat de rijjecring der Vereenigde Staten bat voornemen zou hebbeu om Cuba te annexeeren wordt eenigszin verminderd door een bericht uit IWtshiagton volgens hetwelk de secretaris van staat t he r ish sedert de maand Fabr jl aan den beer hing ml nitterreaident te Madrid bod nedege deeld dat president Orant de onafhankelykheid en vrijverklaring van Cuba beseboawde als een noodtakelyke voorvaarde om aldaar eea betereu staat van zaken in het leven te roepen asjor dat hy de annexatie van Cnba voor de Verrenigde Staten niet wenschte Hiermede is venwei niel bepaald uitgemaakt dal de president er thana niet anders over denkt want aedert Febr is eea geraiaen lyd Arloopen i evenwel geell de osededeeling Vkn dat bericht grond om te verasoeden dot d regeering der Vereenigde Staten op dit punt niet vau opinie is veranderd De inancieele toestand vin het land iler sterren to strepen is blykens bet thansover cseinde rapport vao dan secretaris der sebdtkist guuatigergeworJen Volgens dat atuk bedroegea ia 1873 de inkomsten 322 millioen en de aitgaren SOÏ millioea dollara Vdiir het volgende jaar zija de inkomsten berekend OB 1113 en de aitgaren op t78 millioen zonder de itgaven voor am rtisatu die op 32 niUioen zyn geschat Ër bestaat geen behoefte meer voor de uitgifte van sohatkistbi jetun maar daarentegen is het oogenblik fsngebrokea verder te amo iaeeren De aecretaris raadt ooa om een termyn vost te ttellea waarna da UljetMl zullen opkuudru een wettigen koers te bebbeM die termyn moet volgens hem dra tyd van drie jaren althans niet overtreften terwyl hy levens eenige aanwyzigingen jeeft om de uitvoering van dit plan zouder gevaar voor eriaia te doen plaats hebben Hy gelooft voorta dat wanneer de betaling in pecie zal worden hervat hel goad zal toevloeien en beveelt de aanneming au het steliel van rrye baukto aae het gebrek aan specie in omloop zoa kanoen orden aangernldxdoor boal ih i yrtt a a diajmaa gaM V huid is de aehad die door debirttiBaap rigi opeoolatten i a veroofsaakt nog niet geheel te boven gekomen Ten opzielite van de belastingeu beveelt hy aanj om da rechten op bet bankpapier de lucifers de p rfuBcrien eo de droagerijen af te schaffen en als aei uivaleiit daarvoor 10 opcenteo op de spiritnaliên te heffen Door de ofcehafllng v n de rechten op da thee en koffie verminderden wel de iiikomsien van den laat maar werden de verbruikers niet gebaat ilaar zy vun de afscbalfing niet proliteeren De ae creiaris beveelt ten slotte d benoeming ann van een speciale commissie om de aaestie der tarieven te onderzoeken Van alle zyden ontvangt men telegrammen omtrent de waarnemingen van den doorgang der planeet Venns voorbij de ton Over het geheel is die op Tersoheideue plaatsen van den aanlbol goed gelukt ODITSCHLANO Het gebouw vau de rec itbank te Berlijn waarin de zaak van giaaf Arnim behandeld wonlt is zeer klein zoadat lal van verzoeken om de terechtzitting bü te wonen moesten worden geweigerd p i heeft zich bij het uitileeleu van plaatsen niet te beklagen daar zy iu het geheet met de ateiiogroTeu over 51 plaatieu be cliikti behalve Dui sclie merkt men Amerikaanaohe Ëngeltche en Fr iuaclie jquiuiliaten op Verder zijn 90 zitplaatsen gemiiaki en 60 ataanplaalsen zonder kaart wordt niemand tot de gerechtazaal toegelaten het meereuileel an hel publiek bestaat uit personen van den lïoageren ataud leden van gezantschappen enz Ala verdedigers van Arnim traden op advocaat Muakel van Berigu Dookhorn ait Posen en de boogleeraar Holtzeudorl uii Muncheu De zitting was beschreven op 10 uren mnar bet werd bij elf vóór de zitting kon worden geopend Arnim verscheen eren voor de reohteis z tting namen hg kwam te geiyk met zijn verdedigers binnen De president opéude de zitting met eeu toespraak waarin hy allereerst mededeelde dat een dee der zitting met gesloten deuren moest plaats hebben we gena eenige stukken vau kerkelijk politicken inhoud Ook bg de verdediging mocht van deze stukken geen gebruik worden gemaakt lenzg eveneens in geheime zitting De president las vervolgens zelf de korte levensschets van Arui by werd in 2 + te Moit elfilz in Pommeren geboren toon von den te Polzin overleden Froleitantschen edelman In ii promoveerde Karl Harry Bduurd Vun Arnim in de BechteU en trad ia SO in diplomatisken dienst en wss achter eenvolgens geattocbeerd aan de gezantschappen te Rome Kassei en Weenen In 64 weril hy benoemd tot gerjint by den H Stoel terwyl hij in 70 in de graveasland werd verbeven In 71 was hy te Bfn s l en later te Frankfort werkzaam by het sluiten van den vrede met Fr nkryk In hetzilfde jaarwert hij benoemd tot ambassadeur te Parys in 74 werd by benoemd tot gerjint te Koostantinopel maar zoo als men weet spoedig daarna op non nctiviteit gnteM De vragen die door den president verder we t gedaan hadden betrekking op de goederen van Arni i en zijn woning te Berlyo Daarop volgde he vno lezen van de akte van beaohulrfi ng was ah di telegrnnf reedi den zakeiyken inhoad m di de id De verachillende teruggebonden of verduistrrdi ken warden in de akte van de beschuid gmi i z derlyk op rnoemd die welke geheim lu eten tiiq ven heiiben beirekking op de evento ele winabjk van den PauKr ijken Stoel van H April IS 4t aanstaande Conclave van 26 April t ei n ïeSj i Smet Thiers over de ziekte vilii d Pans Wat Vi laatale stuk betreft beweerde Arnim eerst dat net niet in het archief betloart daar het betrekking h efi fip een persoonlqk geheim gesprek dat hy met Thiers hv t gehouden Uter echter zond hy bet stuk met andere terug n Onder de stukken die Arnjm nog in zgn bezit heeft maar die bü Weigert af te geven behooren meeat briefwisselingen over de panache zaken medederlingen van gi sprekken met Frkfiwhe Stastslieden ver den toestand in Frankryk en beantwoordingea en inlichtingen daarover van wege het DeporteiBeat van Bnitenlandache Zaken Wat de atukkca aangaat waarvan Amim goea bericht kaa geven deze hebben betrekking op verschillende pomirke zaken van meer of minder belang men vindt er onder een memorie betreffende een gesprek met generaal Fleury bericht aangaande de ferbunding van den Russiscben gezant Frius Gr loff lol Dnitscbland over den Regeeringscrisir ta Versailles en de onbekwaamheid van Thiers overdo betrekkingen van Frankryk tot Italië Van een enfcel stuk heeft Amim verklaard dat de mogelykbeid ba staat d il hy het nog onder zijn papieren heett In de akie van beschuldiging wordt verder aitvocrig stilgestaan by liet punt van het opzettelgk medeiienrn van die stukken door Arnlin Wy laten de gewichtigste punten hieruit volgen by zijn gevangenneming te Nassenhaide eide hy eerst dat de door hem medegenomen atukken in het buitenland waren Later bood hy aan voor het geval dat fay op vrye voelen werd gesteld de stukken binnen drie dagen te zullen leveren onder voorwaarde dat de peisoon die ze zou afhalen van de plaata waar ig werden bewaard daarover slipte stilzwggendlieid zoa in acht nemen Bg latere verklaring trok by de bekentenis ilat dr stukken in het buitenland waren terug Ook heeft Arnim verklaard dat hy de stnkkeu noodig had voor zyn verdediging tegen dea Kykskanaelier hy beweert dat Bismarck in zyn instructies een tegensuy lige politiek volgde Verder komen hierby in aanmerking de rnedo plichtigheid van Arnim ip de door de Weener i PresH openbaar genaakte stukken de betrekking waarin Amim staat tot die pnb ioatie blykt uit brieven en kopieën van den redacteur der Weener Preue LauT ser Ook met redacteurs van andere bladen bebbco oiidcrhaadelingen plaats gehad met het doel om de tegenwoordige staatkunde van het Dniticbe Byk aan te vallen Op grond van eea en ander wordt Amim bescboldigd o van aan hem in zyn betrekking toevertrouwde oorkonden opzettelyk te hebbeo verduiaterd 2 stukken die aan hem in zyn betrekki f waren toegezonden itnwettig zich ta hebben toegre gend overtredingen voorzien by art 348 SfiO en 73 v n het strafwetboek De getuigen die zijn godagvaard zijn neüen in getal waaronder verachillende leilen van het Parg iche gez ontaühap generaal veldmaarschalk Manl ulfcl la Beclyn een lid van de Weener kanselsrg enz Gedurende het lezen vop deakte vau bêsciiu itii ing bladerde Arnim in een boek maarlniaterde somtyde met opmerkcaamlieid toe De vuorle ing vau de akte van beschuldiging duurde tot omalreeka 12 uren