Goudsche Courant, zondag 13 december 1874

BINNENLAND ADVERTENTIÈN f 5a75lH laatsvaüf 29 Dr K KARMAECH en Prof P HEEREN S Technologisch Aan de telegrafisten op de kantoren werkzaam kunnen boren hun raste be ol digiog beloouingen per bericht worden toegekeui jMelling Murttiïënheid met België ware rotgens de iV Z G0CD4 52 December De S luit A A C Hatting fan bet 2e tuf iofiuiterie i OTergeplaatat bij bet wapen der infanterie ran bet leger in Oost Indië Voor de geldlrening der gemeente Gouda ad tOOdQ te p den IOd denr iagesehrerea i A 500 20000 ooao itQÖO Uttoo 36000 3000 SOÓO 103 101 100 100 as 86 181500 PfU obligatie a 500 is oegcwexeD aan de he iep G Bieirnianr te Gond i Tuar 515 n eo ep dertig obligatien Tun i el jk bedrag a n djs b efeo liiaa kau ie Uage roor 19695 VEHGADEBINO van des GKMEENïEBAAD Uinxfkg ilen Üccei ber 1874 dea naaiddagi I B 1 Jite ifnarin ml worden behandeld Het Toorttel Tfn Burgemeester ci H fthouden tot tracteigent verhoogiug au de bulpuoderwijzerM aande Beg aarsfbapl i oenirn eden in versobillende Coaniagiea l n itadagenerthcer i 1 rie a rkta $tcr Ëen waaymeeiler Éen brugtf npbierga rdcr aan de Ilaastrecbttche brag en hnlponderfrgzera De derde en laètste roordncht ran den heer Mr II CapmluM kad gisteren arond plaate Voortgaande met da behandeling ran Ëpbeze IV traebtte de spreker den werkkring te ontrouwen ran da in re 11 gruoemde apo l len profeten erangelistah henicis en terrniin Vooral alond yt lang atil b $ beide èe t rnt einile betrekkingen die iu de tegenwoordige gemfcnte uiet meer roorkomen ten ge olge ran t renMk der geareiiX reedt apoedig na d reatigiug Ongereer 50 jaren geleden waa abler in SdiotlamI de ecfite gemeeiiie der zich noeaeade Apoitoliacfae Kerk opiiericht en deie ICerk waar oor alü wom droerder optrad to naar iQae orertnigiDg de Kerk der toekoaet w6nleD ydaar g cich geheet ala d r e efariatengeffleeute bad georganiseerd Hij néodigde alle aanwezigen uit tot ba r toe te treden eu ftie nog in twgfel mocht rerlceercn kon zich by pr I rakii ijuah3ek aGrarenhai aanmelden dan wHde bij Raarne rerkomeo ten einde te bepcoeren diïn twijfel weg te nemen Ata drn uitgang der aal werden enkele exemplaren eeoer brooiinre uitgedeeld fiiet Veraoek oa die tar leetniir te doen rundgnan t é ml M Igejrwr ruor eeu derde bezet z jn Donderdag beeft depertooii ran H ziek naby de Haaalrecbtaebe brug in bet water geworpen ten einde litkaelf het leren te bcneaen Poginges die in t werk werden geateld om hea te re en werden door hem rerijdeld Wausekijnlyk moet de aereaak gezocht worden ia Biabraik ran aterken drank In de zitting der Arr Brohtba k te I otterdsB Tan Donderdag werden o ai reroordeeld If de J t Haastrecht brtcliulillgd ran rebel ie tot 3 d en ger uigenls traf eenzaam en ƒ 8 boete o 1 i S ei de I tf aaatrecbt be haldigd ran aoedwilli e rerwondijig dA 1 ma iod geraogeniaatraf eenziwp 8 W 4 1 J g ger i geniiatr rf Ifaaena den ainiater tan binneqlandscbe zaken lijo de gemeentebeaturen roor zoorerre zich in buuati geacenten rap loiig ièktc rerdacbt ree berindt door d eoaaiauria de kóniuga rei z9 ht de reehooders erattig aan Ie aanein zich te outhoaden ran bet bezoeken ran ataflen waar zieh tan longziekte rerdacbt ree berind n de ei enaa ra r o zoodanig ree arepzeer te rermanen zich te onihondcp ran het beuteVrjui l al eo waar ai h gezond ree grindt ttfep het k aad ilat loi i p reehoudera het heataan der siekt e oif er Sun ree rgnwygeo wordt in ie bisatre tain jea cijinmiaaaiia dea kouluga waakmaakcid aanberolen door toezicht op de atallen met gezond ree Voor hen die goed gezind tyn zal ee a aanmaning op dadelyk iuj het geringste ziekenrerscbijpsel oiider het rundree diMirrao ai igifte te doen hy drn bur emeester roldoende iqn Voor de fc fdwillige ti is bft poodig op o r r ac ite tyden oUiniK la i naar den ger dlu d oe nd ran h t Te di q eiitde znl fn hiktc pvsonen wot den benoemd lot reeopzicWcrs die niet met hét toezicht op rerdacht ree zullen wofdea belast amar a iif welke aileeii zal worden opgedragen orernl waar dit raadzaam wordt gCHcht zich nu en dun ran den gezondheidstoestand ran bet niet alt rerdacht bekend 8taan lereeteorertuigen Pe ciroulaite be nt in den nnnraiig een kort orer icht ran de maatregelen tot bestryding der longziekte dit jaar toegepaat Urze enlrn orer het algemeen met gunttigen uitilag bekroond In Noord brabant NoordboUaiid en Utrrcht komt die ziekietiecbtt tporaditeh meer roor en in ilit gewest is ze merkbaar afgi noaen In Frieilanil zyn nijg de mreite brai dpunten ran besmetting maar ook in dio prorineie ia de toeatand in de laatste maanden ree gunatigtr geworden Tot lid rau de Pror Staten der pror Zuid Holinnd boofdkieadiatrirt Dordrecht ia tot rerraniring ran den heer mr A Blnai gekozen de heer D V Stoop Kr zyn 358 atemmen nitjiebiachl wanrran 220 op den heer Stoop 105 op mr J J de Keus 31 op mr Faiigman en de orerigc op andere personen Staten Oeneraal Twzede Kahee Zittingen rau 10 en 11 Dec In de zitting ran Donderdag beeft roor de gewone pan herstemming plaats gehad orer het eerste nmendeaent ran den keer Moens waarorer den rorigen dag de atemmen ttaakten om art 174 zijmle de jaar cdden enz der onderwjjzera aan de rijkakweckacholen ad 64 000 te rerboogen aet 7000 Het werd thans verxorpat aet 37 tegen 34 ttemmen De begrooling ran binneniniidache zaken ia nadat alle onrterafdtelnigen waren afgehandeld aangenoaen met algemeene atemmen Daarna zijn de algemeene beraadalagingen orer het hoofdatuk Marine aaiigerangen De heer Fabias beeft het woord geroerd en daarbij rooral aangedrongen op de handbaring der lijfstralfen De geheele zittina ran gialeren waa gewijd aan de roortzetting der discussie orer bet hoofdstuk Marine De algemeene beraadslaging is bereids a eloopen en op enkele aangehouden artikelen na ook die orer de onderdeden zdodat heden de eindatemming te rerwachten ia Hoewel de Staatsbegrooting waarop de noodige geld D tijn uitgetrokluo nog niet ia goedgekeurd door e Stateq Ueueraal is i s by koninklijk bealuit raa 1 $ Dfor op roordrachl ran deu minister ran Snancicn den heer ran der Hcim een nieuwe organisatie ran den Bykttelegroaf raalgesteld By dia organisatie ia eet hoofdltfaliiur ran den Itykttelagraaf opgericht en opgedrageA aan deq referendaris obef der afdeeling Telegraphic Vroeger bestand een dergelijk booMbeatunr maar het werd eenige jaren geleden opgekeren door den toeaaligen aiiiittei ran ünaaoiép rau Basse De betrekkingen adtistent eu kaïitoorbouder zyn opgeheren De tiaktearnten ran de aitbtenaren zijn rerhoogd die ran de lijninspectcnrt bedr gea ran ƒ 2200 ot 3000 die ran de directeuren rerdeeld in rijf klatien ran ƒ 700 tot ƒ 2500 rau de onilerdi reetearen rau 600 tot 230as ran de telegralisteu rerdeeld in drie klassen rau 700 tot MOO van de klerken rerdeeld in tweeklassen ran 350 tot 1200 rjn de opzichters rerdeeld in twee klaasea ran 800 tot 2000 ran de lynwacbtert ran 600 tot 800 en ran de bestellers ran 450 tot 700 Dezer dagen werd ons toegezonden de mor La d6ouwer e Veekoajër roor 1875 uit ege ren door W Eekhulf en Zoon te Leetiwarden BeeJa in een rorig nr hebben we een paar stukjes uit dien almanak aedegedeeld en dat enkele is reeds genoeg om te bewyzen hoe practisch dit boekje is De inbond bestaat uit nuttige wenken en goede raiidgeringen die dezen almanak loor landbouweta en reébooders onmisbaar aaken Tot lid ran den Raad der gemeente Zerenhnizen is gekozen de heer Jan Vente Lz Het drietal roor de racante halponderwüzersbe trekking te Berg Ambaobt bet aat uit de bh B Dijkgraaf te Nuufpeeti J ran der Weid n te Krimpea f de Lek en H J Kreulen te Dirksiand pf nitnoodiging raq bet gemeentebeftaar had op VKydag 11 Dec te Betg Ambacht eene bijfenkoatt ran ingezetenen phuta waarin besloten werd het Nieuwjaarsweosehen langt de haizen roor altyd af te schaffen maar daarentegen eene soaaissie ran 8 personen te beuoetaen die rere igd aut de leden rau het burgerlijk en het kerkelyfc armbeatnar zich belaaten sulün act de inzameling der giften en daarran aaii de behoeftige ingezetenen eene buitengewone uitderling zullen doen Tot leden dier commitaie weiden gekozen de hb P ran Wijngaarden Az J Schauten Joh A ran der Straat n D Boelboiiwer A F rao 4e lieed o K Benaebop T Kok en J Verduijn Het sf reekt ran zelf dat de tallooze Treemdelingen welke gewoonlijk op Nieuwji aradag te BergAmkaclit komen wenachen ten atrengate zullen worden gi weetd De bekende alraatprediker J Eaaer nit a Hage heelt IL Maandag te Amerafoort de openbare rergaderigg drr pisittsclyke fdeeling ran de Vereeiiiging Valktondctwijs waarin orer de erbetering ran dot onderwjjs werd gesproken bygewoond Hij achtte den Bgbel alleen rolJoeude roor ontwik eling want deze cuivat benei en aiirde bij rerlangde in alle bedrijiru niets dan Christelijke arbeiders en sprak in dien in r n een Chriatilijk atoomwezen Cbtiatelijke telegmphic de kennis ran elke kuntt wat rolgena hem rcne barmhartigheid üoda men kon geen kennia ran borduren hebben zonder den Heiligen Geest bij nllea Aep hy de hulp dea Heeren in en nannee mrn daniop maar rerirouivde werd men nooit ia rerlegenheid gelaten zoo bijr moest een aehooljongen lic Aijne som uiet kon nikeii bet maar aan den H er rragen 1 De kunst lan stellen rerkiaarde bij te hebbeu geleerd door bet lezen der N B zoo dicp iniiige profeticu ran Jeaaja enz Woensdagmiddag ongereer 4 nur ontstond brand in de turfschuur ran de kalkbruiiderij genaamd Meerwyk onder Koudekerk Dour den heri en wind werden de ronken en stukken brandende turf tot aan de orerzgde ran den Bijii geworpen zoodat daar twee boerenwouingeu grout gcraar liepen ereneens door bet leruielend element te worden aangctest Dank echter de krachtige werking rau de Brandweer der gemeenten Koudekerk Alpben llazertwoude en Leiderdorp zjjn die woningen gespaani gebleren Om zich een denkbeeld te maken ran den ruurgloed zij nog rermeld dat in genoemde schuur ziob beronden 1000 ton turf en I20U hectoliter tteeukolen welke massa door drn feilen wind aangeblazen geheet is rerbrand Hoogstwaarschijnlijk ia de brand ontataan door ronken uit een der katkorena ran genoemde fabriek De N Zvlpk Cl wijal er op dat ona land sedert tientallen ran jaren orerAroomd wordt met Belgitehe centen Elke honderd ran de rrremdelingen n iken de Nederlandache natie telkena wanneer zij orer de grenzen hier worden ingetoeid vijf centen roirr Reeila s nts lang zyn hierorer klachten aangeberen maar t schynt wel dat aan dit misbruik paal noch perk kan worden gesteld Men zegt schrijft de N Z Ct dat er fabrikanten zijn die in Belgié tonnetjes rol Belftische centen opkoopen Voor kmderd ran die koperstnkjet betalen zij twetfriOK d i 96 Nederlandsohe oenten nmar straks als de werklieden hun loon ontvangen warden die 2 centimes stukken als NeitrUindiche munt in rekening gebracht Zuo komen wij o a aan een deel ran onzen kopor orerrlaed Men schijnt er nirt aan te denken dat het wanrdererliei ran 6 pCt op de prijren der lerensoaiddelen wordt teruggewonen De N Z Cl acht het de plicht drr B geering om maatrrgelen te nemen tegen dergelijke sclisdelijka overal rooming door het toepassen en handhaven der verbodsbepalingen tegen het aannemen lan Belgische centen door Rijks ontrangers betealmeesteis posten telegraafkantoren enz Voorts wenscht zy dal de Regeering een roorstel doe om de kopermdnt welke wij thans bezitten door een geb l sddere te rerranKen geheel ran de Belgische rerichillend zoowel in grootte ala in zamen Cl Keltiekt goed Maar zoolang deze niet bestest moeten de grenzen streng worden afgebakend Te Berkel badden rersebeidene arbeiders onderge wooRte knnne kimleren in den nazomer eeniite weken nil school gehouden om by het delven van aardappelen of het rapen van korenaren op het land M nillpznnm te zyn Vreemd stonden de vaders en moedeia echter te kijken toen dezer gen hun kinderen weder roor de school wilden aangeven en ran de commissie boorden dat de kinderen 14 dagen moesten tehnit blij ren bij w jze inn atraf roor het rerzaimen ran de aehool in den zomer Te Helleroetalnii zijn door een rissohereaobuit 11 personen aangebracht die ran eene Noordache bark gered waren Te Zierikzee ia daor den inapeotear raa ket Middelbaar Onderwija een plaatselyk onderzoek ini bsteld in rérband met de aanhangige plannen tot aitbouir van de lokalen der Hoogere Borgerscbool met het oog op de erentueele restiging eenet Landbouwschool aldaar De Echo du Luxemioiirg rerhaalt ran een Belgisch jonkman die na aan den Frantcb Duiiscken oorlog oorlog te hebben deelgenomen in den oorlog Kea Atjek gewond werd als oogeaobikt roor den liakft door de Nederlandsohe Kegeeriog gepentiaateNl en thans naar zijn geboorteplaats Habs la Neure ia Helgisch Luxêmbarg teragkewde Jiiet oiTbeiangrijk is heigeen hij omtrent de tweede eipcditie en de Atchineezen mededeelt De Atjehnee zijn volgens hem zeer talryk en geren blijken van grüoten moed en onrcrscbrokkenUeid Bij het guveclit met het blan ne wapen wyken zij nooit z1j rijn Zfer laf behendig en als tegenstenden niet te miifac iten Jluune rnurw peaen iiaienteaen rij Kei slecht en zy eten er bovendien iiiet goed mede om te gnan Zij hebben een geweer ran zwaar kaliber dat reelgeiykt op de oude donüerbus en dal zij ladeu met sleeoen spijkers oud ijzer alles met buakruit rer eiigd Zij achieten bijna altijd te hoog en op kleinen ajkUlid ia hun achat ran weinig uitwerking De Nederlandera rijn gewaand met bet Beaumontgeweer hetwelk de jeugdige Belg die beide geweren bij onderrinding kent rer beren bet Chaaaepot rerkieat De gewonden worden uitetekend bebniidcld twee a drie aoorten rnn vleescb by eiken maaltijd wijn en aifaren i iueritio De behandeling laat dan ook nieta te wenachen orer De gewonde ran wien de ho du tuzmiour rerhaalt werd door een of Icier ran gezouUbeid behandeld die ran afkoaat een landgenoot ran kem wat en dien bij i n elk opzicht slechts prijzen kan Sedcri de verorcring ran den Kraten is hij ran rrniug ilai de beeisohapfiij der Nederlanders in dat gedeelte van bet Bijk van Atcbin duurzaam gevestigd is nietteaiu lal de stryd zonder twijfel nog Ung duren alvorens de oorlogzuchtige bevolking grbeel ondtiworpen is In Sebolland bestaat een wettelijke bepaling tegen het vloeken en wet I shilling 60 ets boete voor elljen vluek Ken politieagent begaf zich in burgrrkleeren op zekeren arond naar een herberg waaj de grootite rloeliers gewoon waren bijeen te komen telde rau een persoon de godtlatteringen die deze uitsprak en naa hea eindelyk fa arrest toen hy 100 goed geconstateerde rloekeO had geboord De dader werd reroordeeld tot 60 boete De heer Borelly ran het obserratoriaa wa Marseille hetit blykcna een telegrapbiach bericht aan de Aeadeaie ran ran WcleuMbappeu fe Par jt een nicnwe zeer schitterende komeet ontdekt aan het noordelijk keaelgfwelf Voor toogenblik is die koaect nog slechts met de telescoop waar te nemen maar zyn glans doel rermoedeu dat zü binnen eenige weken roor k t bloote oog zichtbaar zal worden Laatste Berichten Bsrlijll 11 Deo Proees Ainim In de naaidilafzitting beeft graaf Arnia bekend dat kg aan den journaliat Beckaann heeft opgedragen het bewuste artikel io de Eeio d ParUmml te plaateen Na lijn terugkeer uit Ber ijn te Psriit bad hij Kahiden als de sehryver doen duurgaau Ook het auteaischap ran een ander artikel werd door graaf Arniui met rerlooekend Hij bad de pera willen iiiHuelMeren Oairent de onthullingen iu de Weenet Frtm wei gerde 1 echter ter wille ran derden ophelderingen te gerea Doch hij erkende weder den br f ran Dolling in de SpenerKie ZeiluKf geschreren te b bben De Quad ran Legatie Von Bulow rerkiaarde dat hy gee reden zag om nil de aededeelingea ran graaf Arnia betreffende het artikel in de Êeio leU anders 4e eten dan er in stond Hij bad 22 September toen het telegram uit Btnasel trgelgk met bet nnmaer ran e Bcio aangekomen was den inhoud dtatran telegradsch aan den Rykskanselier te Varzin aeegedeeld Sitie had den 25iten daaroprolgende aan den Raad r n Legatie HoUtein per telegrsoi opjediagen bet ironisch te beh nde en en hel wivineer graal Amim rnlks goedrond door de Dnilschiv bladen te doen orernemeo Graaf Arnim rond bet goed Des graren bericht betretfende het artikel waarin by Kohlden aia schrijver er ran noemt had bij den 6 October aan den Keizer te Baden meegedeeld Hijzelf had rolstrekt niet gewet i dat Kahldea slechts de roorgenende auteur graaf Arnim zelf in wcikelykheid de ontwerper ran het artikel was De letaige Landsberg nit Pariji erkende dat hjj zoogenM de onthullingen aan de oude Weener Preue gezand bad Hij weigerde echter te zeggen afgraaf Arnim an die openbaarmakinf deel bad gehad Morgen roortzetting Ma lrid ll Dee Serrano heeft Esparlero te Logront bezocht Zijne ontrangat in het le r was enthonaiestiscl I operatieu zaden weldra beginnen B u r gerlijke Stand Oisottx O Ore Hilem Mirii ooders C SehOutea en G v n Bicmibergen Jokuniiu oBden W Ulak ra C JlnV 10 Julia Fredrik onder J J Pijthont lu C Schsrlemin U Jig iUei t oi d a J May ea M de Brain Oviaitnaa Dec M Viiier 22 j 10 C de Jong wed B Kinwel 71 j W Heei lf i 46 j Voor de vele bewjjzen ran belangstellinggedurende tie ziekte en by bet overlgden vanonze geliefde Zuster Mejnfrronw ANTONIA ELIZABETH DEBCKSEN betuigen wij onzenhartelpen dank Oouda Dit aller naam 12 Pee 1874 A DE BCKSE N V Voor de talrüke beirgzen ran deelneming bj het oyerlyden onzer Zuster betuigen wg onz b rtelgken dank A BOOZEBOOM J J BOOZEBOOM V Goon C TAN GOGH A öfl vonnis van de ArroBdissements Becl bank te Motterdam dato 9 December j l is GEBEIT BELONJE Czk Meubelmaker Behanger Stoffeerder en Winkelier wonende te Gouda veridaard te zgo in STAAT via FAILLISSEMENT ingegaan den 8 December U waarbg zgn benoemd tot Bechter Commissaris de EdeUchtb Heer Mr J van HEÜKELOM rechter in gemelde Bechtbank en tot Curator Mr H J KEANENBUBO Advocaat te Gouda De crolitearen in dit faillissement worden opgeroepen om te verscbynen op MAANDAG den 11 JANUABI 1875 dea voormiddags ten 10 ure in het gerechtsgebouw aan het Uaagsche Veer te Rotterdam ten einde hnnne vorderingen te doen venfieeran en T rzocht achtdagen te voren hnnne rekeningen franeo in tezende i aan den ou ergeteekende GoHda De Corator 11 Dec 1874 Mr H J KBANBNBDBG IN EM Tmmmm imsmijsms kunnen met 1 Janaaria s een paar NIEUWE LEDEN worden opgenomen Men adresseeie zich onder lett T Bureau 4azar Conrant 11 met eenig Kapitaal ter zgner beschikking wenscht zich te ASSOCIEEBEN in eene bestaande indnstrieele zaaL Brieven franco letter A aan den Boekhandelaar S C VAN DOESBUBGH te Leidm Borstverslijming Wehr Ambt Sohopfheim Baden 19 3 73 Den Heere W H ZICKENUEIMËB te ifainz Door het gebruik van 2 halve flesschen vanuw DBUIVENBOBSTHONINGf ben ik vanmgne borstversigming waardoor ik sinds verscheidene jaren geplaagd werd en die mg veelslapelooze nachten bezorgde binnen korten tgdvolkomen genezen Een glansrgk resultaat opmgn leeftgd van 70 jaar ANDREAS KRAMI R LeiieH E Noordgk Ondetcaftr F Jonkcr Idenborg Solltrda U I W SBibi hé Apoth Rijnegk C J vso Ginkel Schoonhoven l Wollf 4 ZooB Drog Vooriurff A ven Veen Ifadtlumun C ven Eeuwen roerilt W B vin Diggelea Echt verkrggbaar a ƒ 1 de flesch met gebruiksaanw zing te OomU bü ï k Wolff AtfhK ali R L Vllouinul Zoon Apotb BoHegrmmi f Venloot Soikoop A J van Twoat Delft L vic Leeawen s Oravenluft J L F C Sliftbilié Ajioth HazersKOnde W HeDdrik HaaitreM i U den llartofl HMeieraUrg wed de Rudt Ter voorkoming van bedrog is elke Qacoa Toorzien vaaeeo rood eap p e met DevanilMnd Ft b riek tempel ternQl baitendiCDa de Bum van des FubriekanjI W H ZICKENHEIMÏK te Müinz in da Kurk gebfOad il of Volledige Handleiding voor alle takken raa Jfiibrifh a f tn k üolksnijoertwij in alphabetische orde met ongeveer 1500 tnsscheu den tekst gedrukte Houtgravuren Nav de tweede geheel nieuw bewerkte Hoogduitsche uitgave DRIE LUVIOB BOEKOEELEN BflT De prgs van dit werk was tot op beden 29 en is thans verkrggbaar voor den zeer goedkoopen prgs van 5 75 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Goud Mevrouw HaNDEL in de Crabethstraat verlangt met Februari eene bekwame Keukenmeid en eene WERKMEID erraren in het STBIJEEN Getuigschriften nit de laatite dienst wonienvereischt Zich aan te melden iu persoon des avonA tnsschen 7 en 8 nré STAD5 MESS0S00L De COMMISSIE van T0ËZI6T ever da STADS MUZIEKSCHOOL te Gouda brengt ter algemeene kennis dat zg op MAANDAG den 28 DECEMBEE 1874 dea namiddags van één tot drie ore in het gebouw Abïi Lkoi inschrgving zal hiÉtien voor de Kinderen welk aan het onde nOin de VOCALE en INSTBUMENTALE MJ K op genoemde School wen schën deel te nemen Vereischtei voor de toelating xga a De leeftjjd van n en jarm voor Jongens en yia tien jaren voor Meisjes b Vatbaarheid voor het onderwgs dat zg wen schen te ontvangen waarvan ton genoege van den onderwgzer moet blgken Het aanschaffen van Instrumenten is voor ll kening van den leerling Ouders of Voogden worden indaohtig gemaakt dat na de inschrgving geene Kinderen op de StadtMuziekechool meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrgving welke in de maand December 1875 zal worden gehonden Namens de Commitiie van Toeiigt over de Stade Muzidachool F Th LAFEBER Secrrtprii Gouda 12 December 1874 Q H Door ziekte mün h af gedeelteIIJ flH Iflh verlpren hebbende zooheeft deAmericaaBalsem mgn H§ar geheelhersteld Desverkiezende kan men zich van dewaarheid overtuigen Met aehiing AfntUrdam Get M ALBEBS r r osibun i e De Amerlcan Balsem geeft binnen eeniga weken HERGROEl van Haar verdrijft de Koos of Schilvers staakt weldra het uitvallen en belet het vroegtijdig grijs wordoi Franco aanvraag ft de flacon gemakshalve 42 blauwe postxegeh of postwisseljbg THEOPHILE Hnarkundig ke straat bij dh gzelstraat 514 Amtterdam NB BénPingsbrief ontvangt men terug 6e i tuigscbrifteii worden niet geplaatst als op geteekende toestemming GEEN DEPOTS ia NEDERLAND I